Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 24. juni 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


3. Ny timepris på bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: FAG-MED S&V/SS

Stillingtagen til forslag om ny timepris på bostøtte med virkning fra 1. september 2020 samt proces for tilpasning af bostøtten.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der indarbejdet en rammebesparelse på 3 mio. kr. på Det Specialiserede Voksenområde, og Sundhed og Velfærd har som følge heraf gennemgået bostøtteområdet, herunder muligheden for at reducere timeprisen. Den nuværende pakkestruktur og timeprisberegning blev godkendt af Social og Sundhedsudvalget den 7. juni 2017. Pakkerne bliver nu revurderet og præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget efter sommerferien.

Reduktion af timeprisen opnås via to initiativer:

 • Arbejdsmetoderne ændres således, at mest mulig dokumentation, målfastsættelse, målopnåelse og evaluering af forløb forgår i borgers hjem i et samspil mellem borger og dennes kontaktperson. Ved at flytte dokumentationen til borgernes hjem, reduceres den nuværende ”kontortid” uden en tilsvarende forøgelse af tiden, der leveres hos borgeren.
 • Optimering i brugen af onlinekontakter. Der er opnået gode erfaringer under Covid-19. Her er antallet af onlinekontakter over Skype/Teams øget betydeligt. Der er opnået viden og rutiner med at anvende denne kontaktform – både fra borger- og medarbejderside. Disse forhold videreføres som en naturlig kontaktform, og skal ses som et supplement til fysisk fremmøde. Kontaktformen skal samtidig ses som et træningsredskab til øget selvstændighed hos borgeren. Denne ændring af den daglige arbejdstilrettelæggelse ses langt hen ad vejen allerede indarbejdet i og med, det er den mest anvendte kontaktform over de seneste måneder. Ved at minimere fremmøde i disse besøg bliver det desuden muligt at reducere timeprisen i forhold til køretid og kilometerpenge.

Den nuværende timepris er 452 kr. Med afsæt i de beskrevne ændringer bliver timeprisen fremover 374 kr., og der forventes ved fuld indfasning opnået en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Den reducerede timepris indføres hurtigere, end bostøtteområdet kan nå at tilpasse personalesiden. Bostøtteområdet holdes skadesløs i overgangsperioden.

Forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen har der været afholdt ekstraordinært møde i Lokal-MED den 18. juni 2020 på psykiatriområdet, hvor bostøtteområdet er organiseret, samt i MED Sundhed og Velfærd den 24. juni 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender en ny timepris med ikrafttrædelse den 1. september 2020 samt den beskrevne proces for tilpasning på bostøtteområdet.

Personale

Forslaget betyder, at der må forventes en reduktion i Bostøtten med ca. 3 årsværk. De berørte medarbejdere søges så vidt muligt overført til andre opgaver. Det er imidlertid ikke givet, at det vil kunne lykkes i fuldt omfang.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

MED-Sundhed og Velfærd har d.d. drøftet forslaget om en ny timepris for bostøtten, og medarbejdersiden havde følgende opmærksomhedspunkter:

 • Opbakning til høringssvar fra Lokal-MED
 • Er sammenligning med priser i nabokommunerne foretaget på et sammenligneligt grundlag?
 • Er det rigtigt at høste erfaringer fra covid-19 allerede på nuværende tidspunkt?
 • Arbejdsmiljøet vil blive påvirket, når der er færre medarbejdere.
 • Medarbejderne hæfter sig ved, at der er flere justeringsmuligheder end de i sagsfremstillingen beskrevne, hvilket man noterer med tilfredshed.
 • Medarbejderne hæfter sig ved, at der generelt ses på omfanget af dokumentation, hvilket man noterer med tilfredshed.
 • Det påpeges, at det kan blive nødvendigt at finansiere IT-udstyr til borgere for at gøre øget brug af online-bostøtte.
 • Det foreslås, at der efter 1 år følges op på den nye ordning i et samarbejde mellem myndighed og udfører.

Ledelsen i Bostøtten har følgende bemærkninger til vedhæftede høringssvar fra Lokal-MED:

 • Vi er ikke nye i forhold til brug af online-bostøtte. Vi bygger videre på allerede høstede erfaringer.
 • Ledelsen ser det muligt at øge omfanget af dokumentation hos borger.
 • Der er mulighed for at gøre brug af gruppe-bostøtte – kan kompensere for en lavere takst.
 • Det er muligt at spare på kørsel, men det kan betyde lidt flere forskellige medarbejdere hos den enkelte borger.

Social- og Sundhedsudvalget godkender fagforvaltningens forslag, Udvalget tilslutter sig forslaget om opfølgning om 1 år samt at pakkestrukturen revideres, ligesom udvalget forudsætter, at der ikke dokumenteres mere end nødvendigt.

Lasse Risgaard fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Høring af fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland har sendt "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" i høring. Rapporten og høringen skal danne beslutningsgrundlag for, hvordan Region Nordjylland skal varetage den samlede neurorehabiliteringsfunktion fremadrettet.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af Region Nordjyllands budget 2020 har forligspartierne ønsket en analyse, der kan danne beslutningsgrundlag for de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringsfunktionen. Analysen skal indeholde en renoveringsplan for de eksisterende bygninger i Brønderslev med afdækning af renoveringsbehov, tidsramme og økonomi. Parallelt iværksættes en afdækning af perspektiverne for at udnytte regionens øvrige bygningsmæssige rammer til neurorehabiliteringsfunktionen. Region Nordjylland har sendt rapporten i høring i Brønderslev Kommune med en høringsfrist senest den 19. august 2020.

Regionen varetager i dag neurorehabilitering under indlæggelse, efter den akutte fase, i henholdsvis Brønderslev (regionsfunktion med 30 senge) samt Thisted og Frederikshavn (hovedfunktion med 33 senge i alt). Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau er mere specialiseret end hovedfunktionsniveau.

Rapporten beskriver fire modeller med en række underliggende varianter. Modellerne tager udgangspunkt iBrønderslev, Medicinerhuset, Aalborg, Frederikshavn samt nybyggeri. De faglige og bygningsmæssige forhold beskrives under hver af de enkelte modeller. Der er i afrapporteringen ikke anbefalet en konkret model, men i stedet er der søgt at lave vurdering af fordele og ulemper som de enkelte modeller indebærer.

Model 1: Brønderslev - enten en total renovering eller levetidsforlængelse af bygninger placeret i Brønderslev by

Model 2: Aalborg Syd - sengepladserne fordeles på 1-3 matrikler, ingen aktivitet i Brønderslev

Model 3: Frederikshavn - sengepladserne fordeles på 2-3 matrikler, ingen aktivitet i Brønderslev

Model 4: Nybyggeri - med placering i Brønderslev, Aalborg NAU, Hjørring eller valgt barmark

Det forventes at rapporten "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" og høringssvarene kommer til at indgå i regionens drøftelser i forbindelse med Budget 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter rapporten "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" med henblik på udarbejdelse af hørringsvar fra Brønderslev Kommune.

Beslutning

Udvalget ønsker udarbejdet et høringssvar baseret på følgende hovedpunkter:

1. Det er væsentligt fortsat at have et fase 3-tilbud i Brønderslev

2. Udvalget ønsker som første prioritet nybyggeri af Neurorehabiliteringscentret placeret enten på nuværende matrikel eller som nabo til Sundhedshuset i Brønderslev. Anden prioritet er en levetidsforlængelse af den eksisterende bygning.

Christen Bager ønsker som en tredje prioritet en placering i Dronninglund.

Lasse Risgaard fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 25. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer