Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. august 2020
Lokale: Virtuelt møde i Teams
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Dagsordnen blev godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Høring af fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland har sendt "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" i høring. Rapporten og høringen skal danne beslutningsgrundlag for, hvordan Region Nordjylland skal varetage den samlede neurorehabiliteringsfunktion fremadrettet.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte sagen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af Region Nordjyllands budget 2020 har forligspartierne ønsket en analyse, der kan danne beslutningsgrundlag for de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringsfunktionen. Analysen skal indeholde en renoveringsplan for de eksisterende bygninger i Brønderslev med afdækning af renoveringsbehov, tidsramme og økonomi. Parallelt iværksættes en afdækning af perspektiverne for at udnytte regionens øvrige bygningsmæssige rammer til neurorehabiliteringsfunktionen. Region Nordjylland har sendt rapporten i høring i Brønderslev Kommune med en høringsfrist senest den 19. august 2020.

Regionen varetager i dag neurorehabilitering under indlæggelse, efter den akutte fase, i henholdsvis Brønderslev (regionsfunktion med 30 senge) samt Thisted og Frederikshavn (hovedfunktion med 33 senge i alt). Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau er mere specialiseret end hovedfunktionsniveau.

Rapporten beskriver 4 modeller med en række underliggende varianter. Modellerne tager udgangspunkt iBrønderslev, Medicinerhuset, Aalborg, Frederikshavn samt nybyggeri. De faglige og bygningsmæssige forhold beskrives under hver af de enkelte modeller. Der er i afrapporteringen ikke anbefalet en konkret model, men i stedet er der søgt at lave vurdering af fordele og ulemper som de enkelte modeller indebærer.

Model 1: Brønderslev - enten en total renovering eller levetidsforlængelse af bygninger placeret i Brønderslev by

Model 2: Aalborg Syd - sengepladserne fordeles på 1-3 matrikler, ingen aktivitet i Brønderslev

Model 3: Frederikshavn - sengepladserne fordeles på 2-3 matrikler, ingen aktivitet i Brønderslev

Model 4: Nybyggeri - med placering i Brønderslev, Aalborg NAU, Hjørring eller valgt barmark

Det forventes at rapporten "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" og høringssvarene kommer til at indgå i regionens drøftelser i forbindelse med Budget 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter rapporten "Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering" med henblik på udarbejdelse af hørringsvar fra Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 4:

Udvalget ønsker udarbejdet et høringssvar baseret på følgende hovedpunkter:

1. Det er væsentligt fortsat at have et fase 3-tilbud i Brønderslev

2. Udvalget ønsker som første prioritet nybyggeri af Neurorehabiliteringscentret placeret enten på nuværende matrikel eller som nabo til Sundhedshuset i Brønderslev. Anden prioritet er en levetidsforlængelse af den eksisterende bygning.

Christen Bager ønsker som en tredje prioritet en placering i Dronninglund.

Lasse Risgaard fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til møde Social og Sundhedsudvalget den 6. august 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder, med udgangspunkt i udvalgets drøftelser på mødet den 24. juni 2020, et udkast til høringssvar.

Udkast til høringssvar eftersendes inden mødet.

Beslutning

Forslag til høringssvar godkendt, idet formuleringen omkring Dronninglund udgår.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Regionale profilmøder


Resume

Sagsforløb: SS

Repræsentation ved det strategiske visions- og profilarbejde i forbindelse med det nye Aalborg Universitetshospital samt tidsplan vedrørende Brønderslev Neurorehabilitering.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte sagen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland fremsender forslag til et strategisk visions- og profilarbejde for regionens hospitaler frem mod overgangen til og ibrugtagning af nyt Aalborg Universitetshospital. Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage i dette arbejde.

Derudover indeholder henvendelsen fra Region Nordjylland en tidsplan for proces vedrørende beslutning om de fremtidige bygningsmæssige forhold for Brønderslev Neurorehabilitering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter repræsentation ved det strategiske visions- og profilarbejde, samt tager tidsplan vedrørende Brønderslev Neurorehabilitering til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Martin Bech tilmeldes profilmødet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om genberegning af lægedækningstruede områder


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om genberegning af lægedækningstruede områder.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, psykiatri- og handicapchef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har i møde den 18. juni 2020 behandlet punktet om genberegning af lægedækningstruede områder.

Resultatet af genberegningen viser, at Brønderslev Kommune ikke længere er et lægedækningstruet område. Praksisplanudvalget besluttede dog på mødet, at Brønderslev Kommune fortsat hører under et af de lægedækningstruede områder. Baggrunden er, at lægerne i de tre områder disponerer over kapaciteter, der endnu ikke er taget i brug. Sekretariaterne følger løbende op på, hvornår kapaciteterne tages i brug, og dermed skifter status fra rød til grøn.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Møde vedr. lægevagtaftalen


Resume

Sagsforløb: SS

Akut- og Praksisudvalget afholder informations- og borgermøde i Brønderslev Sundhedshus den 12. august 2020, kl. 19-21.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte det kommende møde vedrørende lægevagtaftalen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, psykiatri- og handicapchef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Akut- og Praksisudvalget afholder informations- og borgermøde i Brønderslev Sundhedshus den 12. august 2020. Baggrunden for mødet er, at der er lavet en ny aftale mellem PLO og Region Nordjylland om planlægning af lægevagten i Nordjylland. Den nye aftale indeholder ændret dækning i en række byer. I Brønderslev lukkede lægevagten for et par år siden, men det er besluttet, at Brønderslev bliver behandlet på samme måde som de øvrige byer, hvor lægevagten nu vil lukke.

På mødet vil Regionen fremlægge den nye aftale, ligesom alternativerne til den indgåede aftale vil blive belyst. Endvidere vil der være en debat med deltagelse af borgmester om lægevægtdækningen. Det er endnu uafklaret, om PLO deltager som oplægsholder på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter evt. spørgsmål, som ønskes belyst på mødet, samt deltagelse i mødet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer