Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Sektorovergange og udskrivningskonferencer
  Hvordan går det, og hvordan foregår det, når en borger udskrives?
 2. Dosisdispensering
  Hvad er status, og hvornår opstart?
 3. Samarbejde mellem de 2 udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge
  Kan samarbejdet mellem områderne optimeres yderligere?
 4. Eventuelt
Beslutning

Ad 1. Velkomst

Fraværende: Jan Thaibert

Martin Bech bød velkommen til mødet.

Ad 2. Sektorovergange og udskrivningskonferencer

Udvalgene ønsker fokus på udskrivning af borgere, som ikke er kendt af kommunen i forvejen, eller hvor den ”raske ægtefælle” bliver indlagt, og hvor kommunen ikke er bekendt med, at den anden ægtefælle har behov for hjælp.

Ældreomsorgsudvalget har på det seneste møde bedt om en kvalitetsstandard for midlertidig hjælp.

Ad 3. Dosisdispensering

Orientering om status for implementering af pillerobot og dosisdispenseret medicin. Udvalgene er interesseret i at brede begge metoder ud i det omfang, det er muligt.

Ad 4. Samarbejde mellem de 2 udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge

Udvalgene bakker op om fortsat overflytning af borgere baseret på både omtanke og mod.

Der er opmærksomhed på, at borgere har adgang til medicin på psykiatriområdet, som ikke altid kan bevares ved overgang til ældreområdet. Dette kan være en problemstilling i forhold til de pågældendes fortsatte trivsel.

Udvalget ønsker en status for arbejdet på det sidste fællesmøde i 2021.

Ad 5. Eventuelt

Intet.

Til toppen


4. Udkast til Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til ny socialpolitik til drøftelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2021 fremgår det, at Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede ønsker og forventninger til socialpolitikken i udvalgsmødet den 8. oktober 2020 og foreslog, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende skulle drøfte ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

På baggrund af drøftelserne i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2020 og drøftelser i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020 fremsender Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd et udkast til socialpolitikken.

I udkastet er der særligt fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er der taget udgangspunkt i Masterplanen for Det Specialiserede Voksenområde, som politikken blandt andet skal erstatte. Udvalget bedes drøfte medsendte udkast med særligt fokus på målgruppedefinitionen, valg af fokusområder samt hvordan politikken skal omsættes i handling.

Den efterfølgende version af socialpolitikken skal drøftes på fællesmødet mellem de to udvalg i februar måned 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til socialpolitikken.

Beslutning

Udvalget bakkede op om disponeringen af Socialpolitikken, herunder de 5 fokusområder og indsatstrappen. Derudover har udvalget en række mindre redaktionelle rettelser, som indarbejdes i næste version af politikken.

Bilag

Til toppen


5. Sundhedsprofil - Hvordan har du det? - 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? - 2021" gennemføres hvert fjerde år. Dataindsamlingen til den kommende undersøgelse starter den 5. februar 2021. Det er fjerde gang undersøgelsen gennemføres landsdækkende siden 2010, og den giver et unikt billede af befolkningens sundhedstilstand og udviklingen i denne. I Region Nordjylland udsendes spørgeskemaet denne gang til 39.700 nordjyder. På landsplan modtager 300.000 borgere et spørgeskema.

Sagen fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? - 2021" er at få viden om borgernes fysiske helbred, mentale trivsel og generelle livskvalitet samt sundhedsadfærd fx. ift. søvn, kost og bevægelse. Den viden anvendes til at målrette forebyggelsestiltag og øge kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud i både regionalt og kommunalt regi. For eksempel er undersøgelsen en del af datagrundlaget for Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. I de nordjyske kommuner er resultaterne bl.a. anvendt i forbindelse med udvikling af sundhedsstrategier, ved ansøgning om satspuljemidler og i planlægning og kvalificering af konkrete projekter og sundhedstilbud. De regionale spørgsmål aftales i den tværsektorielle projektgruppe, som er ansvarlig for gennemførelsen af sundhedsprofilen i Region Nordjylland. Regionen og alle de nordjyske kommuner er repræsenteret i arbejdsgruppen.

Spørgeskemaet til Region Nordjyllands sundhedsprofilundersøgelse "Hvordan har du det? - 2021" er nu endeligt afsluttet. 56 spørgsmål er nationalt aftalt og indgår i den nationale undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed gennemfører for Staten, mens de resterende spørgsmål er specifikke for Region Nordjyllands undersøgelse.

Ambassadører under dataindsamlingen

For at sikre en høj svarprocent og dermed et godt datagrundlag håber den Tværsektorielle Projektgruppe for "Hvordan har du det? - 2021", at Sundhedskoordinationsudvalget og kommunale politikere vil være ambassadører for undersøgelsen i dataindsamlingsperioden. Der bliver udarbejdet en kommunikationspakke målrettet politikere, som vil indeholde information om undersøgelsen, FAQ med svar på de oftest stillede spørgsmål, selve spørgeskemaet og inspiration til tekster på Facebook og andre sociale medier.

De første resultater af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 3. december 2020 kvalitetsstandarderne for §§ 95, 96, 97, 98 og 99, mens kvalitetsstanden for § 85 blev udsat. Dette skyldes usikkerhed om betydningen af den supplerende sagsfremstilling, som var udarbejdet til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Der er nu udarbejdet et notat fra UngeCentret, som uddyber betydningen af den supplerende sagsfremstilling og beslutningen i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarden for §85 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til godkendelse:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, så ydelsernes

rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere, ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
  Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
  Kriterier for bevilling er tydeliggjort og præciseret, og der er defineret Kvalitetskrav til leverandører samt angivelse af Særlige forhold.
 • Ledsageordning – SEL § 97
  Præcisering af Omfang/varighed

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. december 2020:

Bostøtte - SEL § 85

Dette er den mest anvendte af ovennævnte ordninger i UngeCentret. Her anvender UngeCentret kommunale leverandører, hvilket inkluderer private leverandører med adresse i kommunen. Hvis de unge har særlige behov, der vurderes relevante at imødekomme, kan UngeCentret anvende ydelser hos private leverandører, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarderne. Langt de fleste af de private leverandører er dog bosiddende i Brønderslev Kommune.

Ledsageordning - SEL § 97 - og kontaktperson for døvblinde - SEL § 98

UngeCentret bevilger dette. Der er dog tale om få borgere.

Støtte- og kontaktpersonordning - SEL § 99

UngeCentret henviser borgere. Ordningen kræver ikke visitation. Budgettet på området hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 5:

Godkendt med henvisning til den supplerende sagsfremstilling vedr. § 85.

I kvalitetsstandarden vedr. § 85
er anført, at sagsbehandlingstiden er 6 uger. Sagsbehandlingstiden ønskes afviklet hurtigere.

Beslutning fra Handicaprådet, 3. december 2020, pkt. 3:

Karen Vraa gennemgik ændringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne i sagsbehandlingstiden i kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 blev drøftet.

Visitationen oplyser, at 15 borgere har en ledsagerordning efter § 97.

DH og Karsten Frederiksen kan ikke indstille kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 til godkendelse. DH har sendt kvalitetsstandarden til tilsynet. Der vedrører blandt andet afsnittet omkring ledsagelse under indlæggelse under særlige forhold.

Handicaprådet anbefaler at godkendelse af kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95 og Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96 udsættes til efter tilsynet har behandlet klagen.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2020, pkt. 7:

Kvalitetsstandarder vedr. §§ 95, 96, 97, 98 og 99 godkendt.

Kvalitetsstandard vedr. § 85 udsættes til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. januar 2021:

UngeCentret har i vedhæftede notat uddybet betydningen af den supplerende sagsfremstilling og beslutningen i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden for § 85, bostøtte.

Beslutning

Kvalitetsstandard vedr. § 85 godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 100, 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang og udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Nedenstående kvalitetstandarder forelægges på dette møde udvalget til godkendelse.

Alle kvalitetsstandarder med sagsbehandlingsfrister er tilrettet, således at sagsbehandlingstiden nu fremgår tydeligere.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Alkoholbehandling – SUL § 141

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140

Sagsbehandlingstid tydeliggjort, og klagemulighed er ændret til Styrelsen for patientklager, så det svarer til gældende praksis.

 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1

Kriterier for bevilling er tydeliggjort samt præcisering af, hvad indsatsen ikke indeholder, og sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Merudgifter – SEL § 100

Specificering af løbende og enkeltstående udgifter samt nye takster for 2020, og sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110

Specificering af, at det er tilbuddet, der kan visitere til indsatser efter SEL § 110

 • Misbrugsbehandling – SUL § 142Vedligeholdende træning – SEL § 86.2

Kriterier for bevilling er tydeliggjort, sagsbehandlingstid reduceret fra 4 til 2 uger samt præcisering af, hvad indsatsen ikke indeholder.

 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder og godkender, at kvalitetsstandarder, der blev fremsendt til behandling i november og december 2020, ligeledes tilrettes, så sagsbehandlingstiden fremgår tydeligere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 3. december 2020, pkt. 4:

Midlertidige ophold. Brønderslev Kommune har ikke tilbud indenfor kommunen, og benytter derfor tilbud i andre kommuner. Der er ikke visitation til opholdet, og borgerne vælger, hvilket tilbud man vil benytte sig af.

Kvalitetstandarderne indstilles godkendt.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af organisering af socialtandplejen


Resume

Sagsforløb: SS

Alle kommuner skal pr. 1. juli 2020 tilbyde socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Brønderslev Kommune ønsker at oprette socialtandpleje på de to eksisterende kommunale tandklinikker i kommunen.

Social- og sundhedsudvalget anmodes om at godkende organiseringen af socialtandplejen i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2020 blev der indført socialtandpleje, som kommunerne er forpligtet til at etablere. Tilbuddet er nyt og først den 30. september 2020 kom vejledningen om socialtandplejen. Aktuelt har nogle kommuner oprettet tilbud, mens andre først er ved at organisere tilbuddet.

Socialtandplejen er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger. En forudsætning for at modtage tilbud om socialtandpleje er, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Visitationen til socialtandpleje er en tværfaglig opgave, der er baseret på både socialfagligt og tandlægefagligt grundlag. Visitationen af borgeren er altid individuel.

Socialtandplejen tilrettelægges med mulighed for 2 fysiske placeringer i Brønderslev Kommune: Tandklinikken på Hedegårdsskolen i Brønderslev og Tandklinikken på Hjallerup skole i Hjallerup. Efter erfaringer fra bl.a. København og Randers kommuner vil tilbuddet have åbent én dag om ugen i 2 timer på én af de to klinikker. Brugerne og støttepersoner har telefonisk adgang i hele tandplejens normale åbningstid. Der søges at lave aftaler med de privat praktiserende tandlæger i Brønderslev Kommune således, at de kan deltage i opgaven. Derved øges adgangsmuligheden for borgerne. Visiteringen sker via 2 personer, der er tilknyttet de steder, hvor målgruppen opholder sig. Det estimeres, at målgruppen for socialtandplejen er 6 borgere i Brønderslev Kommune. Der er på tværs af de nordjyske kommuner lavet en aftale om, at den enkelte kommune behandler målgruppens borgere, når de henvender sig, og efterfølgende sender regningen til borgerens bopælskommune. Dette er for at imødekomme målgruppes behov, da det at de er gadehjemløse ofte betyder, at målgruppen bevæger sig på tværs af kommunegrænserne.

Kommuner er forpligtet på at tilbyde følgende i socialtandplejen:

 • Akut smertelindrende tandbehandling. Hvorved forstås akut behandling, der også kan være smertelindrende, og som har til formål at afhjælpe tilstande som smerte, infektion, hævelse, skade på tænder eller slimhinder eller anden akut tilstand hos patienten. Tandbehandlinger kan her være undersøgelse, tandrensning, røntgenoptagelse, bedøvelse, tandudtrækning, mindre kirurgi, rodbehandling og fyldningsterapi. Behandlingen omfatter herudover udlevering af den for behandlingen nødvendige medicin (fx smertestillende medicin og antibiotika).
 • Funktionsopbyggende tandbehandling. Hvorved forstås behandling af oral funktionsnedsættelse til borgere, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af tænder i fortandsregionen er vansirende i et sådant omfang, at den udgør et egentligt handicap. Behandling kan efter konkret tandfaglig vurdering være aftagelige proteser eller faste protetiske erstatninger

Kommunerne er ligeledes forpligtet til at tilbyde behandling i generel anæstesi (narkose) i samarbejde med et sygehus. Denne del er dog fortsat uafklaret i flere af de nordjyske kommuner, da det forventes, at dette oftest ikke vil være en mulighed for målgruppen. At behandle en borger i generel anæstesi kræver ofte et længerevarende forløb, hvilket målgruppen vurderes at have svært ved at imødekomme. Derfor arbejder flere af de nordjyske kommuner videre med, hvordan denne udfordring organiseres.

Udover det nye tiltag med socialtandplejen er en af kommunernes nuværende tilbud specialtandplejen, som er et tilbud til de borgere med misbrug eller fysisk/psykisk handicap, der ikke kan anvende almindelige tandtægetilbud. Disse borgere er ofte dårligt socialt stillede og visiteres til specialtandplejen af overtandlægen i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender organiseringen af socialtandplejen i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen

Økonomi

Der medfølger 254.000 kr. i 2020 via Lov- og Cirkulære til socialtandplejen i Brønderslev Kommune. Fra 2021 er beløbet 387.000 kr. årligt.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker en opfølgning om et år.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

Praksisplanen er godkendt til udsendelse af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi den 24. september 2020 og anbefalet kommunal godkendelse i KKR den 13. november 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om Praksisplan for fysioterapi kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplan for fysioterapi.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fr Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 4. december 2020 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2020. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Regnskab 2020
 • Budget 2021
 • Orientering fra henholdsvis Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle situation givet.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der er i budget 2021 afsat midler af til indledende overvejelser om Sundhedscenter Øst. Udvalget er åbne overfor, at der indledes drøftelser med private udbydere af sundhedsydelser for at afdække interesse i forhold til et fælles projekt.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer