Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard mødte kl. 14.30, og deltog ikke i punkt 3 og 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Behandling af tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 13.00 - 15.00.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst.
 1. Udkast til socialpolitik - separat punkt.
 1. Status på samarbejdet mellem UngeCentret og Visitationen.

Der er i løbet af det seneste kvartal udarbejdet en samarbejdsaftale. Ligeledes er “snitfladepapir” mellem områderne revideret.

Der afholdes på ledersiden halvårlige evalueringsmøder.

Det første evalueringsmøde - efter aftalerne er lavet - er afholdt. Her er der fra begge sider tilkendegivet, at overleveringerne sker i et godt samarbejde og der er klarhed over hvem, der gør hvad.

Der udtrykt tilfredshed med aftalerne.

 1. Kapacitetsaftalen vedrørende Rusmiddelcentret.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt, at den forlænges i 2021. I august 2021 skal aftalen evalueres med henblik på budget 2022.

 1. Rusmiddelcentret – brug af test til borgere over 30 år?
 1. Stofmisbrug – Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandlede kapacitetsaftalen.

Her er anført en sagsbehandlingstid på op til 14 dage. Hvad er den aktuelle sagsbehandlingstid i Brønderslev Kommune?

 1. Orientering om ny politisk aftale om bedre ressourceforløb.
 1. Eventuelt.
Beslutning

Ad. 1 Velkomst

Martin Bech bød velkommen til fællesmødet.

Bettina Kjeldsen og Lars Bisgaard fraværende.

Ad. 2 Udkast til socialpolitik

Se særskilt punkt herom.

Ad. 3 Status på samarbejdet mellem UngeCentret og Visitationen.

Ellen Lykke og Ole Ervolder orienterede om den indgåede samarbejdsaftale og status for det løbende samarbejde, som er blevet velfungerende.

Ad. 4 Kapacitetsaftalen vedrørende Rusmiddelcentret

Kapacitetsaftalen kan vanskeligt evalueres på baggrund af 2020, som har været påvirket af covid-19. Der er tilfredshed med de nye ydelser, som kapacitetsaftalen indeholder.

UngeCentret tilkendegiver, at det er vigtigt at have et Rusmiddelcenter i nærområdet.

Ad. 5 Rusmiddelcentret – brug af test til borgere over 30 år?

Pia Kornø redegjorde for rammerne for test af borgere både over og under 30 år.

Ad. 6 Stofmisbrug – sagsbehandlingstid

Orientering om, at sagsbehandlingstiden på 14 dage helt overvejende overholdes. Det typiske er, at der handles hurtigt, når en borger henvender sig med ønske om at komme i misbrugsbehandling, og dermed hurtigere end 14 dage.

Ad. 7 Orientering om ny politisk aftale om bedre ressourceforløb

Vibeke Holler redegjorde for intensionerne i den nye aftale om ressourceforløb, hvor ønsket har været at afkorte varighed af ressourceforløbene, at borgerne kommer tidlig i gang og at borger kommer ud i en virksomhedsrettet indsats.

Ad. 8 Evt.

Næste fællesmøde afholdes i august.

Til toppen


4. Udkast til socialpolitik - Fællesmøde


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til ny socialpolitik til drøftelse på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

Social- og Sundhedsudvalget drøftede ønsker og forventninger til socialpolitikken i udvalgsmøde den 8. oktober 2020 og foreslog, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende skulle drøfte ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

På baggrund af drøftelserne i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2020, drøftelser i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020 og gennemgang af daværende udkast på Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2021 fremsender Fagforvaltningen næste version af socialpolitikken.

Direktionen har ligeledes haft socialpolitikken på dagsordenen den 3. november 2020 og 19. januar 2021.

I udkastet er der særligt sat fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er der taget udgangspunkt i Masterplanen for Det Specialiserede Voksenområde, som socialpolitikken blandt andet skal erstatte. Udvalgene bedes drøfte medsendte udkast med særligt fokus på målgrupppebeskrivelsen.

Den efterfølgende version af socialpolitikken præsenteres og drøftes på et temamøde i Byrådet den 3. marts 2021 inden endelig godkendelse i Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter udkastet til socialpolitikken.

Beslutning

Pia Kornø præsenterede socialpolitikken og de overvejelser, der ligger bag.

Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget var enige om, at socialpolitikken har fokus på borgerne under Serviceloven, og at der er behov for et tæt samarbejde omkring borgere, der ligger i grænselandet mellem indsatser efter Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Udvalgene ønsker at få belyst, hvilke socialøkonomiske virksomheder der findes i kommunen samt mulighed for lignende jobs i virksomhederne.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Finansiering af den digitale portal Boblberg


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes §18-midler til en 2-årig forsøgsordning til brug af den digitale portal Boblberg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Martin Bech har bedt om stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal abonnere på Boblberg, og om dette kan finansieres igennem §18 midlerne.

Kort om Boblberg

Boblberg er en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og drøfter fælles interesser og opretter sociale aktiviteter med mere. Portalen bruges blandt andet af borgere, der søger andre med angst, ledsagere til blinde, reservebedsteforældre, handicap, frivillige, foreninger, venner, ensomhed mv.

Som kommune abonnerer man på den digitale platform. Boblberg samarbejder i dag med mere end 45 kommuner og mere end 340.000 medlemmer gør brug af platformen.

Selvom en kommune endnu ikke er en del af Boblberg, så kan borger alligevel oprette sig som medlem og skrive på andres opslag. Borger kan imidlertid ikke oprette sit eget opslag, ”egen bobl”, før kommunen bliver en del af Boblberg. Der er 1.579 borgere fra Brønderslev Kommune, som har oprettet sig på Boblberg pr. 21. januar 2021.

Andre kommuners erfaringer

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har kontaktet Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune omkring erfaringer med Boblberg. Alle tre kommuner oplyser om et godt samarbejde med en engageret virksomhed. Når først opstartsfasen er ovre, beskrives den kommunale opgave som mindre ressourcekrævende. Det er vigtigt, at kendskabet til Boblberg bliver udbredt, så medarbejderne tænker platformen ind i det daglige arbejde. To gange om året gennemgår Boblberg en evaluering af borgernes brug af tjenesten og Boblbergs arbejde. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke målgrupper der benytter tjenesten, og hvilke fællesskaber der dannes, og efterspørges. Derved kan kommunen anvende evalueringen som redskab til at målrette nye indsatser og indtænke tjenesten i eksisterende tilbud.

Samarbejde med Børn og Kultur

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har tidligere fået borgerhenvendelser om Boblberg. Da tjenesten er målrettet en bred målgruppe, kan det være relevant at oprette et samarbejde mellem forvaltningerne herunder særligt, hvordan viden om tjenesten formidles til borgerne i kommunen.

Økonomi

Prisen for Brønderslev Kommune vil være 230 kr. om dagen alt inkl. (7.000 kr. pr. mdr., 84.000 kr. pr. år) Der opkræves ikke opstartsgebyr eller andre omkostninger. Med i prisen følger en række ydelser som udarbejdelse af informationsmateriale til borgere, besøg af Boblberg i kommunens afdelinger herunder workshop for medarbejdere, support til borgere mv. Boblberg udvikler løbende nye moduler, som kommunerne kan tilkøbe.

Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, som foreninger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde, har mulighed for at søge midler fra. Social- og Sundhedsudvalget har afsat 200.000 kr. årligt til denne pulje, men det er ikke lykkedes at få afsat midlerne fuldt ud. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har 285.000 kr. i uforbrugte midler fra 2020. Disse midler kan anvendes til finansiering af Boblberg. Udvalget kunne evt. overveje en midlertidig tilslutning til Boblberg i 2 år med henblik på at høste erfaringer forud for en endelig beslutning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal abonnere på Boblberg på forsøgsbasis i 2 år finansieret af opsparede § 18-midler.

Økonomi

Økonomi bemærker, at beløbet, der skal bruges til at finansiere denne 2-årige forsøgsordning, er mindre end de uforbrugte midler til §18.

Beslutning

Fremsendes til udtalelse i Frivilligrådet forud for udvalgets stillingtagen.

Bilag

Til toppen


6. Høring af Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland har sendt Profilplan 2021-2025 for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed i høring.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte profilplanen og komme med input til Brønderslev Kommunes høringssvar.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 26. maj 2020, at udarbejde profiler og visioner for de nordjyske hospitaler. Profilplan for Region Nordjylland beskriver profiler for Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed. Planen indeholder ligeledes visioner og pejlemærker, som regionen ønsker, at hospitalerne udvikler sig indenfor. Formålet med profilplanen er at understøtte den fortsatte faglige udvikling i den eksisterende decentrale hospitalsstruktur på alle regionens hospitalsenheder og i den præhospitale indsats.

Kommunerne har haft mulighed for at komme med relevante input til de enkelte hospitalers profiler på dialogmøder i klyngerne i efteråret 2020. På dialogmødet fik politikere fra kommuner, Regionsråd og PLO-Nordjylland samt hospitalsledelser mulighed for at høre om arbejdet med profilplanen.

Profilplanen indeholder en række plejemærker, som skal være med til at målrette og understøtte hospitalernes arbejde med at realisere regionens strategi.

1. Et samarbejdende hospitalsvæsen

2. Det udadvendte hospital, der tager ansvar for sammenhængende forløb tæt på patienten

3. En sammenhængende akutindsats

4. Sammenhæng mellem somatik og psykiatri

5. Faglig udvikling

6. Patient og pårørende som partner

7. Lighed i sundhed

8. En arbejdsplads i top

9. Digital kontakt med sundhedsvæsenet skal være et nemt og naturligt valg

Høringsfrist til Region Nordjylland er den 1. marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter profilplanen og kommer med input til Brønderslev Kommunes høringssvar.

Beslutning

Udvalget drøftede input til høringssvar.

Bilag

Til toppen


7. Udvidelse af diabetes- og osteoporoserehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS

I budgetforliget for 2021 bevilgede Byrådet 250.000 kr. til udvidelse af kapaciteten til diabetesrehabilitering og 125.000 kr. til udvidelse af osteoporoserehabilitering.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd havde fremsendt 2 ønsker om udvidelse af rehabiliteringsindsatserne på kronikerområdet til budgetforhandlingerne for 2021:

 1. Investering på 500.000 kr. til en øget kapacitet i diabetesrehabilitering, så alle henviste borgere med diabetes kan komme i gang med et rehabiliteringsforløb med det samme. Tilbuddet vil også skulle omfatte flere borgere med prædiabetes – forstadier til diabetes – så de evt. helt vil kunne undgå at udvikle sygdommen.
 2. Investering på 250.000 kr. til en udvidelse af osteoporoseindsatsen til også at omfatte målgruppen af borgere, der er diagnosticeret, men ikke har haft brud endnu.

I budgetforliget for 2021 bevilgede Byrådet 250.000 kr. til udvidelse af kapaciteten til diabetesrehabilitering og 125.000 kr. til udvidelse af osteoporoserehabilitering.

Fagforvaltningen fremsender en orientering om, hvordan midlerne vil blive udmøntet i de 2 indsatsområder.

Diabetesrehabilitering

Der etableres et nyt rehabiliteringstilbud målrettet borgere med prædiabetes. Tilbuddet bliver med løbende optag for at imødekomme ønsket om, at borgerne kan komme i gang relativt hurtigt. Det forventes, at det nye målrettede tilbud vil betyde yderligere fokus på tidlig opsporing af diabetes i almen praksis.

Rehabiliteringsforløb for borgere med prædiabetes

Individuel afklarende samtale

Her afdækkes borgers behov og ønsker, og der lægges en plan for den enkelte borgers forløb i tæt dialog mellem borger og sundhedsfaglig medarbejder.

Træning

Tilbuddet omfatter træning 1 gang om ugen i Sundhedscentret og én gang om ugen på egen hånd – i foreningsregi, motionscenter eller andet, og der vil her være tæt kobling til projektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Borgerne vil kunne deltage i træningen i Sundhedscentret til de er er kommet godt og stabilt i gang på egen hånd også – dog maksimalt i 16 uger.

Undervisning/workshops

Borgeren tilbydes 4 x undervisning/workshops ved sygeplejerske, kostvejleder og fysioterapeut, som er målrettet borgere med prædiabetes.

De udbydes hver 2. måned, så alle vil have mulighed for at deltage.

Individuelle samtaler/rådgivning

Borgerne tilbydes individuelle samtaler/rådgivning med sygeplejerske og/eller kostvejleder efter fagligt skønnet behov.

Slutsamtale

Afsluttende samtale.

Opfølgning

Der følges op med borger telefonisk efter endt forløb i Sundhedscentret.

Der henvises flere borgere til diabetesrehabilitering i den vestlige del end i den østlige del af kommunen.

Da de afsatte ressourcer kun rækker til at oprette ét tilbud, vil det derfor blive oprettet i Sundhedscentret i Brønderslev.

Det forventes at opstarte i 2. kvartal 2021. Tilbuddet vil blive placeret i eftermiddagstimerne, så det også bliver muligt for en del erhvervsaktive at deltage.

Borgere med prædiabetes i den østlige del af kommunen vil blive tilbudt at deltage i de ordinære diabetesrehabiliteringsforløb eller at deltage på holdet i vest.

Osteoporose

Fremadrettet vil alle borgere med osteoporose blive tilbudt et rehabiliteringsforløb – både dem der allerede har haft et brud – og dem der ikke har.

Fagforvaltningen vil gøre det ved at supplere de nuværende 4 årlige intensive 10 ugers rehabiliteringsforløb med yderligere 2 mindre intensive 10 ugers forløb.

De nye rehabiliteringsforløb retter sig mod de borgere, som har et relativt godt funktionsniveau - fysisk og mentalt - og som med en mindre intensiv indsats vurderes at kunne omsætte ny viden, rådgivning og inspiration til varige livstilsændringer og dermed forebygge/udskyde følgerne af deres osteoporose.

Det forventes, at de fleste deltagere på dette nye tilbud, vil være borgere med osteoporose uden brud.

Men der vil fremadrettet kunne optages borgere med osteoporose med eller uden brud på begge typer forløb.

En telefonisk screeningssamtale med en sundhedsfaglig medarbejder vil afgøre, hvilket forløb, borger kan tilbydes.

Lavintensivt rehabiliteringsforløb for borgere med osteoporose – primært uden brud

Individuel afklarende samtale

Her afdækkes borgers behov og ønsker, og der lægges en plan for den enkelte borgers forløb i tæt dialog mellem borger og sundhedsfaglig medarbejder.

Træning

Borgerne tilbydes 4 x træning i Sundhedscentret hver 2. uge suppleret med 2-3 x introduktion til træning ude i idrætsforening, aktivitetscenter, motionscenter eller andet i tæt samarbejde med projektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Undervisning/workshops

Borgerne tilbydes 5 x undervisning ved sygeplejerske, fysioterapeut og diætist med mødegang hver 2. uge i 10 uger. Undervisning ligger forskudt af træning, så borger skal møde op én gang om ugen og således opleve kontinuitet i forløbet.

Slutsamtale

Telefonisk slutsamtale, hvis borger ønsker det.

Opfølgning

Telefonisk opfølgning efter 3 måneder.

De 2 nye forløb placeres på skift i den østlige og vestlige del af kommunen – afhængigt af, hvordan henvisningerne fordeler sig.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Pulje til rygestopforløb til socialt udsatte borgere


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kommunens forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til socialt udsatte borgere.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som led i Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte den kommunale forebyggelsesindsats og sundhedsfremme med rygestopforløb og vederlagsfri rygestopmedicin til udsatte borgere med psykiske lidelser og andre sociale problemer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2023. Midlerne skal anvendes til et projekt i samarbejde mellem Sundhed, Psykiatri og UngeCenter, der skal styrke kommunens eksisterende rygestoptilbud. Dette ved at tilbyde målrettede, fleksible og individuelt tilrettelagte rygestopforløb til borgere over 18 år, der er tilknyttet i regi af ét eller flere af de kommunale socialpsykiatriske tilbud og/eller UngeCentret samt borgere, der er henvist af praktiserende læge eller sygehus. Derudover vil projektet sætte fokus på rekruttering og inddragelse af borgere til kvalificering af rygestopforløbene.

Baggrunden for ansøgningen er, at ca. 45 % af borgerne tilknyttet socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune ryger. Selvom borgerne udviser en nysgerrighed og lyst til et rygestop, kan de have en manglende tro på egne ressourcer, og der kan være langt fra tanke til handling. Det er især prisen på rygestopmedicin og det eksisterende rygestoptilbuds placering i sundhedscentrene, der kan være en barriere for borgernes tro på, at et rygestop kan lykkes for dem. Der er derfor behov for at højne kvaliteten af det eksisterende rygestoptilbud således, at tilbuddet kan rumme borgernes individuelle behov.

Puljemidlerne er på 1.964.400 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse, materiale til rygestopforløbene, synliggørelse af rygestoptilbuddet, ekstern supervision og vederlagsfri rygestopmedicin. Derudover skal der uddannes tre rygestoprådgivere og tre NADA-udøvere (øreakupunktører), som er egenfinansiering fra Psykiatriområdets budgetpost.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til rygestopforløb til socialt udsatte borgere.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af seks rygestoprådgivere samt fem timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2021, pkt. 5:

Handicaprådet støtter projektet, og vil gerne have en status på projektet undervejs.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Selvforsyningsgrad - brug af tilbud indenfor kommunegrænsen


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om 90 % selvforsyning på det kommunale område.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Målsætningen for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune er, at kommunen i videst muligt omfang benytter tilbud, som ligger indenfor kommunegrænsen – enten kommunens egne tilbud eller tilbud hos andre udbydere.

Målsætningen på 90 % selvforsyning er sat i erkendelse af, at mindre kommuner ikke kan have tilbud til alle målgrupper, at kommunen på sigt bør have tilbud til egne borgere, og kun købe det mest specialiserede hos andre udførere. Målet er ikke nået endnu, men der er stort fokus på dette i fagforvaltningen.

Der arbejdes løbende med at henvise nye borgere til tilbud indenfor kommunen. Selvforsyningsgraden ændrer sig kun langsomt, idet borgere placeret på botilbud typisk bor der i en lang årrække, og dermed vil selvforsyningsgraden primært blive påvirket af nye borgere, der skal have et tilbud.

Opgjort pr. december 2020 er selvforsyningsgraden 78 %. Pr. december 2019 ligeledes 78 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker at se udviklingen over flere år.

Bilag

Til toppen


10. Status på indsatsforløb med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på botilbud


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Indsatsforløbet med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris er afsluttet.

Status på indsatsforløbet fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget et 12 måneders indsatsforløb med Socialstyrelsen om voldsforebyggelse på Botilbud Stenumgård, Lillestjernen og Polaris.

Målet med indsatsforløbet er at støtte medarbejdere og ledere i at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder, for derigennem at fremme trivsel og tryghed blandt borgere og medarbejdere.

Der er udarbejdet en indsatsplan med aktiviteter, som botilbuddene skal arbejde med for at forbedre det voldsforebyggende arbejde. Indsatsplanen tager afsæt i en ressourcefokuseret tilgang til borgerne, afdækning af det voldsforebyggende arbejde og de nationale retningslinjer for voldsforebyggelse på botilbud og boformer, der arbejder med borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser og særlige sociale problemstillinger.

De overordnede temaer i indsatsplanen er; 1) Borger- og pårørendeinddragelse, 2) Fælles faglig tilgang og 3) Samarbejdskultur med feedback og tillid.

Indsatsforløbet blev afsluttet med Socialstyrelsen i december 2020, men botilbuddene skal fortsat arbejde med indsatsplanen i 2021. Der er etableret en implementeringsgruppe bestående af medarbejdere, ledere og konsulent, som skal sikre det fremadrettede arbejde med indsatsplanen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Årsrapport for velfærdsteknologi 2020


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO

Hvert år samles alle de velfærdsteknologiske tiltag for Brønderslev Kommune i en årsrapport.

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2020 samt de projekter, der er planlagt til 2021. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

2020 blev bl.a. året, hvor online møder/platforme fik et uventet løft på grund af Covid-19. Møder med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere blev afholdt virtuelt og mødeformen blev nytænkt.

Det blev også året, hvor Brønderslev Kommune fik tildelt EU-midler på baggrund af en idé, der blev indsendt via IdéBanken.

Kommunen tilsluttede sig også pilledoseringsmaskinen MedimiSmart sammen med de øvrige Nordjyske kommuner. Mange flere initiativer er søsat i 2020 og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 26. januar 2021, pkt. 8:

Handicaprådet tager sagen til orientering.

Peter Stecher, Jonna Jacobsen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker i næste års rapport fokus på evaluering af de enkelte indsatser.

Bilag

Til toppen


12. Årsberetning fra Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Årsberetning for 2020 godkendt i Frivilligrådet den 13. januar 2021.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet Frivilligrådets udkast til beretning for 2020.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 13. januar 2021, pkt. 3:

Udkastet til Årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet. Videresendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Niels Christian Aagaard var fraværende

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Beslutning

Udvalget drøftet muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog, og imødeser forslag på april mødet.

Bilag

Til toppen


14. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Udvalgsmødet den 3/3 flyttes til den 11/3.

Polaris og Lillestjernen skifter navn til Sirius.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer