Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Jeppe Østergaard deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt med den bemærkning, at der ønskes fokus på mulighed for fysisk træning og genoptræning i decentrale faciliter bredt i kommunen.

Bilag

Til toppen


4. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik, som særligt har fokus på egenmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes socialpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På baggrund af Byrådets beslutning i 2020 har Social- og Sundhedsudvalget, med inddragelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik. Socialpolitikken skal erstatte den tidligere Handicappolitik og er en efterfølger til Masterplanen for Det Specialiserede Område fra 2013.

Socialpolitikken er blandt andet relateret til Byrådets vision for 2025, Brønderslev Kommunes værdisæt og FN’s Verdensmål. Der er udvalgt 5 fokusområder for socialpolitikken henholdsvis egenmestring, beskæftigelse, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi.

Den nye socialpolitik har titlen: Plads til os alle. Baggrunden herfor er, at socialpolitikken skal medvirke til, at borgerne sikres inddragelse og opnår et meningsfuldt liv. Et liv hvor der er plads til den enkelte og til, at udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. Udgangspunktet er, at borgerens ressourcer skal bringes langt mere i spil, så den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv styrkes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender socialpolitikken.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte deres samarbejde med frivillige, herunder udfordringer og muligheder, og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010, den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken, der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er, at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område, herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne omkring den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige, og udpeger én repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech udpeges til paneldrøftelserne.

Bilag

Til toppen


6. Finansiering af den digitale portal Boblberg


Resume

Sagsforløb: SS/FR/SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes §18-midler til en 2-årig forsøgsordning til brug af den digitale portal Boblberg. Forud for udvalgets stillingtagen fremsendes sagen om Boblberg til udtalelse i Frivilligrådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kort om Boblberg

Boblberg er en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og drøfter fælles interesser og opretter sociale aktiviteter med mere. Portalen bruges blandt andet af borgere, der søger andre med angst, ensomhed, handicap, søger ledsagere til blinde, reservebedste forældre, frivillige, foreninger, søger venner mv. Boblberg er en socioøkonomisk virksomhed som samarbejder med række organisationer og foreninger, heriblandt Røde Kors, Sind Ungdom og Misbrugsportalen.dk. Som koncept arbejder Boblberg ud fra et sundhedsfremmende perspektiv, hvor det i høj grad handler om brugerinvolvering og udvikling af brugernes sundhedsressourcer.

Som kommune abonnerer man på den digitale platform. Boblberg samarbejder i dag med mere end 45 kommuner og mere end 340.000 medlemmer gør brug af platformen.

Selvom en kommune endnu ikke er en del af Boblberg, så kan man som borger alligevel oprette sig som medlem og skrive på andres opslag. Man kan dog ikke oprette sin eget opslag, ”egen bobl”, før at ens kommune bliver en del af Boblberg. Der er 1.579 borgere fra Brønderslev Kommune, som har oprettet sig på Boblberg pr. 21. januar 2021.
Se yderligere om Boblberg i bilag 1 og bilag 2.

Andre kommuners erfaringer

Fagforvaltningen har kontaktet Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune om erfaringerne med Boblberg. Alle tre kommuner melder tilbage om et godt samarbejde med en engageret virksomhed. Når først opstartsfasen er ovre beskrives den kommunale opgave som mindre ressourcekrævende. Det er vigtigt, at kendskabet til Boblberg bliver udbredt, så medarbejderne tænker platformen ind i det daglige arbejde. To gange om året kommer Boblberg ud og gennemgår en evaluering af borgernes brug af tjenesten og Boblbergs arbejde. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke målgrupper der benytter tjenesten, og hvilke fællesskaber der dannes og efterspørges. Derved kan kommunen anvende evalueringen som redskab til at målrette nye indsatser og indtænke tjenesten i eksisterende tilbud. Se yderligere om de andre kommuners erfaringer i bilag 3.

Samarbejde med Børn og Kultur

Børn og Kultur har tidligere fået borgerhenvendelser om Boblberg. Da tjenesten er målrettet en bred målgruppe, kan det være relevant at oprette et samarbejde mellem forvaltningerne, herunder særligt hvordan viden om tjenesten formidles til borgerne i kommunen.

Økonomi

Prisen for Brønderslev Kommune vil være 230 kr. om dagen alt inkl. (7.000 kr. pr. mdr., 84.000 kr. pr. år) Der opkræves ikke opstartsgebyr eller andre omkostninger. Med i prisen følger en række ydelser som udarbejdelse af informationsmateriale til borgere, besøg af Boblberg ude i kommunens afdelinger herunder workshop for medarbejdere, support til borgere mv. Dette uddybes i bilag 1. Boblberg udvikler løbende nye moduler, som kommunerne kan tilkøbe.

Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, som foreninger, som arbejder med frivilligt socialt arbejde, har mulighed for at søge midler fra. Social- og Sundhedsudvalget har afsat 200.000 kr. årligt til denne pulje, men det er ikke lykkedes at få afsat midlerne fuldt ud. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har 285.000 kr. i uforbrugte midler fra 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet lave en udtalelse forud for Social- og Sundhedsudvalgets stillingtagen til, hvorvidt Brønderslev Kommune skal abonnere på Boblberg på forsøgsbasis i 2 år finansieret af opsparede § 18-midler.

Økonomi

Økonomi bemærker, at beløbet, der skal bruges til at finansiere denne 2-årige forsøgsordning, er mindre end de uforbrugte midler til §18.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 5:

Fremsendes til udtalelse i Frivilligrådet forud for udvalgets stillingtagen.

Beslutning fra Frivilligråd, 24. februar 2021, pkt. 2:

Frivilligrådet støtter op om abonnement på Boblberg på forsøgsbasis i 2 år finansieret af uforbrugte §18 midler, derefter anbefaler Frivilligrådet at finansieringen fremover findes i det kommunale budget.

Niels Christian Aagaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt at der laves en 2-årig forsøgsordning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om satspuljeprojekt Sundhed, Motion & Fællesskab


Resume

Sagsforløb: FK/BE/SS

Satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab 2020-2022 er foranlediget af et samarbejde mellem Sundhedsområdet, Beskæftigelsesområdet samt Fritid og Kultur.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætstilbud i civilsamfundet.

Statusrapport 2020, revision af målgrupper og måltal, samt revideret budget til orientering.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Overordnet set er satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab kommet godt fra land, og er vel modtaget blandt medarbejdere, borgerne og idrætsaktører. Corona-situationen har haft en stor indvirkning på projektets første år, hvor det grundet nedlukninger og restriktioner ikke har været muligt at hjælpe det forventede antal borgere ud i nye idrætsfællesskaber.

I forsøget på at hjælpe borgerne ud i nye idrætsfællesskaber benyttes der forskellige metoder på henholdsvis sundheds- og beskæftigelsesområdet.

På sundhedsområdet tilbydes borgere, der opstarter et kommunalt forløb, at komme med på et eller flere foreningsbesøg, som en del af det kommunale tilbud, så rekrutteringen sker via den sundhedsprofessionelle.


På Jobcenter og UngeCenter er der ansat en foreningsplaymaker, der 1-1 eller i mindre grupper introducerer interesserede borgere for mulighederne for at blive idrætsaktiv. Rekrutteringen sker gennem rådgivere og mentorer, som efterfølgende henviser interesserede borgere til foreningsplaymakeren.

Nedenstående tabel viser antal borgere, der har været en del af projektet i 2020.

Angiv deltagernes tilknytning til projektet

Sundhedsområdet

Jobcenter

UngeCenter

Antal der er blevet henvist til en idrætsaktivitet

103 (tallet er reelt højere, men borgere der er stoppet, på et forløb er udeladt)

10 (borgere playmaker har talt med om projektet)

47 (borgere playmaker har talt med om projektet)

Antal der er påbegyndt en idrætsaktivitet

16

5 (har været ude og prøve aktiviteter)

18 (har været ude og afprøve aktiviteter)

Antal der har gennemført en planlagt idrætsaktivitet

16 (Pga. Corona har flere borger været utrygge ved at træde ud i foreningsaktiviteter)

3 er meldt ind i en forening med kontingentstøtte.

(7)

5 er meldt ind i en forening og får kontingentstøtte.

2 er meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Antal der fortsat er tilknyttet foreningslivet

8 (enten i et af de præsenteret tilbud eller i selvvalgt tilbud i eget lokalområde)

3 er forsat aktive i deres foreningsmedlemsskab.

(6)

4 er meldt ind i en forening hvor de får kontingentstøtte.

2 er fortsat meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Alle borgere i projektet, der er på en overførelsesindkomst og ikke selv har midler til at betale for et kontingent, kan få økonomisk støtte på 1000 kr. årligt.

Udvidelse af projektets målgrupper

Oprindelig var målgruppen fra Jobcentret borgere i ressourceforløb, mens det fra Ungecentret var aktivitetsparate (18-30 år). Erfaringen har dog vist, at det bliver svært at nå projektets måltal ved alene at rekruttere fra disse grupper. Derfor har vi anmodet om og fået godkendt en udvidelse med følgende målgrupper:

Jobcenter:

 • Jobafklaringsforløb (over 30 år og under 30 år)
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år)
 • Aktivitetsparate (selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere)

UngeCenter:

 • Uddannelsesparate, der får ydelsen uddannelseshjælp
 • Udvalgte borgere på FGU-forløb

Samarbejde med foreninger og idrætsaktører

Til trods for ovennævnte udfordringer, er det med projektet lykkes at etablere en samarbejdsmodel med civilsamfundet. I projektet opereres der med såvel samarbejdsaftaler som partnerskabsaftaler. Samarbejdsaftaler er indgået med ønske om at fremme tilgængeligheden af idrætsaktørernes tilbud - enten en aktivitet eller en facilitet. Partnerskabsaftaler er mere formelle og omfatter, at idrætsaktørerne f.eks. binder sig til at uddanne instruktører og frivillige, deltage i netværk med projektets øvrige aktører samt at etablere nye tilbud rettet mod målgrupperne i projektet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende idrætsaktører:

 • Agersted Motionscenter
 • Brønderslev Hallerne
 • Dronninglund Hallerne
 • Hjallerup Hallerne
 • Thise IF

Der er indgået partnerskabsaftale med følgende idrætsaktør:

 • Brønderslev Golfklub
 • Dronninglund Gymnastikforening

Foruden foreningsaktiviteter hos enten partnerskabs- eller samarbejdsforeninger, er der desuden lavet ad hoc foreningsbesøg hos en række andre aktører.

Grundet Corona-situationen har der været et mindre forbrug end forventet, hvilket har ledt til en anmodning til STAR om at ubrugte midler overføres til den resterende projektperiode. Denne anmodning er godkendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Patientsikkerhed - Årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR/SS/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed 2020. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Årsrapporten fremsendes til Social- Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2020 er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser (UTH) steget i forhold til 2019. Der er indrapporteret 2.706 utilsigtede hændelser i 2020. I 2019 var tallet 2.022. Stigningen i 2020 skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering.

Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for samlerapportering på henholdsvis "medicin ikke givet" og "fald".

 • "Medicin ikke givet" 1.106 hændelser indrapporteret i 2020.
 • "Fald" 1.209 hændelser indrapporteret i 2020.

Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ingen eller mild skade.

Dette betyder i praksis, at de hændelser, hvor der er ingen skade eller mild skade hos borgerne, samles i et fælles dokument i det enkelte område, og indrapporteres en gang om måneden, hvilket gør indrapporteringen betydelig nemmere.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er en integreret del af arbejdet.

Fokusområder i 2021 vil være:

 • UTH omkring ”Medicin ikke givet”.
 • UTH omkring ”Fald”.
 • Der ønskes et større samarbejde om tværsektorielle UTH i forhold til gensidig læring.
 • Der vil fortsat være fokus på infektionshygiejne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanudvalget i Nordjylland godkendte den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om praksisplan for almen praksis kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland. Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Efter en proces, hvor planen var i høring hos bl.a. de nordjyske kommuner og til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, godkendte Praksisplanudvalget den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen. Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor. Det drejer sig bl.a. om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

Praksisplanens vision og særlige målgrupper

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere, og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen særlig fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Borgere med psykisk sygdom
 • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanens 5 pejlemærker

Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:

 1. Styrke nære relationer: Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.
 2. Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.
 3. Udvikle og fastholde den faglige kvalitet: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
 4. Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren: Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme tilgængeligheden.
 5. Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen: Pejlemærket beskriver, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune. Derudover indeholder praksisplanen en model for styring af kapaciteten i almen praksis i Nordjylland. Modellen er godkendt i regionen ultimo januar og er trådt i kraft, men den indgår i planen som bilag. Modellen indebærer bl.a., at Praksisplanudvalget, med bemærkninger fra kommunerne, hvert kvartal tager stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte lægedækningsområder. Vurderingen sker ud fra to hovedparametre (patienter pr. kapacitet og praksis med åben/lukket for tilgang) samt ved behov en række supplerende parametre.

Den videre proces

Efter godkendelse af planen hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland, træder planen i kraft snarest muligt derefter. I løbet af planperioden bliver der arbejdet med konkretisering, implementering og opfølgning på planens målsætninger. Dette vil bl.a. indebære politiske dialogmøder med kommunale politikere fra de enkelte kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplan for almen praksis.

Beslutning

Godkendt.

Sendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Til toppen


10. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

KL har samlet de vigtigste styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder i 'Kend Din Kommune'.

Med denne sag følger nøgletallene for:

 • Udsatte voksne og handicap
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække eventuelle besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har besluttet af afholde 2 fællesmøder i 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget er berammet til henholdsvis den 14. april og 25. november 2021.

På fælles formandsmøde fremkom følgende punkter:

 • Status for den kommunale medfinansiering
 • Status for indsatser overfor ensomhed

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ingen yderligere punkter til dagsordenen.

Til toppen


12. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der afholdes Social- og Sundhedspolitisk Forum den 10.-11.juni 2021.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer