Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget konstaterer, at der ikke er sket en helårsbudgettering vedrørende nye sager overgået til Sundhed og Velfærd. Udvalget ønsker fremover denne praksis ændret, således at helårseffekten af nye borgere indarbejdes i de løbende budgetter.

Udvalget konstaterer samtidig, at omlægningen af refusionsområdet i særligt dyre enkeltsager giver anledning til en budgetoverskridelse, idet kommunen er blevet underkompenseret.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 13:

Udvalget drøftet muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog, og imødeser forslag på april mødet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2021:

På mødet gives en orientering om de tidligere overvejelser om ombygning af Hedebo, herunder de økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 7:

Udvalget følger op på overvejelser om ombygning af Hedebo i løbet af efteråret.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig fremlæggelse af følgende forslag:

  • Klub Trampolinen
  • Jobkonsulent
  • §18

Udvalget arbejder fortsat med at kvalificere yderligere forslag.

Udvalget ønsker forslaget om reduktion af åbningstiden på klub Trampolinen effektueret i indeværende år.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning magtanvendelser 2020 Det specialiserede voksenområde og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2020

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2020 indberettet 24 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2020 indberettet 540 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, bl.a. vedrører 526 indberetninger brug af blød sele til 2 beboere i kørestol.

Nye regler 2020

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Formålet har været at sikre tydeligere regler om magtanvendelse. De reviderede regler skal give personalet bedre muligheder for at drage omsorg for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt nedsætte risikoen for omsorgssvigt og beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Revisionen af magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten har blandt andet betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder henholdsvis hele målgruppen (mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt arbejdet med borgerne på Ældreområdet) og regler, der gælder dele af målgruppen. Desuden hører tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som en konsekvens af demens eller lignende, fysisk guidning og husorden ikke længere under magtindgreb.

Områdernes arbejde 2020

Med indførelsen af de nye regler på magtanvendelsesområdet gældende fra 1. januar 2020 blev der iværksat undervisning på de 3 områder. Deltagerne på undervisningsseancerne var både ledere og medarbejdere fra såvel kommunale som private udbydere. COVID-19 situationen har medført, at undervisningen på nogle afdelinger er udsat.

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2020 fremgår det, at der var 305 tilfælde på det specialiserede voksenområde, samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2021, pkt. 5:

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen, Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

  • Tandplejen
  • Genoptræning
  • Botilbud
  • Dagtilbud
  • Socialpædagogisk støtte/SKP
  • Rusmiddelområdet
  • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om arbejdet med implementeringsplan for Sundhedspolitikken.

Til toppen


8. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 7. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer