Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 3. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Kortlægning af sundhedsfaglige tilbud i forbindelse med udskrivelse fra psykiatrisk sygehus


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en kortlægning af sundhedsfaglige tilbud i relation til udskrivelse fra psykiatrisk sygehus.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender en kortlægning af sundhedsfaglige tilbud i relation til udskrivelse fra psykiatrisk sygehus.

Kortlægningen danner baggrund for en videre drøftelse af forebyggende indsatser for psykiatripatienter efter udskrivning fra psykiatrien.

Af kortlægningen fremgår både konkrete kommunale indsatser som psykoedukation, en kort gennemgang af mere overordnede samarbejder som sundhedsaftalen, regionens tilbud, samt tværgående indsatser mellem forskellige myndigheder om borgere med psykiatriske lidelser, eksempelvis tiltaget med tværgående sundhedsfaglige medarbejder.

Når regionens psykiatri udskriver borgere, er det langt fra alle, som kommunen orienteres om. Kommunen orienteres kun om udskrivelse af de borgere, som på tidspunktet allerede er visiteret til tilbud indenfor kommunens psykiatriområde, samt borgere, med behov for støtte/hjælp, der ikke i forvejen har et tilbud.

Der har i perioden 2018-2020 gennemsnitligt været indlagt 161 personer årligt fra Brønderslev Kommune på psykiatrisk sygehus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 13:

Udvalget drøftet muligheder for udarbejdelse af omprioriteringskatalog, og imødeser forslag på april mødet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2021:

På mødet gives en orientering om de tidligere overvejelser om ombygning af Hedebo, herunder de økonomiske konsekvenser.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2021, pkt. 7:

Udvalget følger op på overvejelser om ombygning af Hedebo i løbet af efteråret.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 4:

Udvalget tilslutter sig fremlæggelse af følgende forslag:

 • Klub Trampolinen
 • Jobkonsulent
 • §18

Udvalget arbejder fortsat med at kvalificere yderligere forslag.

Udvalget ønsker forslaget om reduktion af åbningstiden på klub Trampolinen effektueret i indeværende år.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til omprioritering på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

De fremlagte forslag i omprioriteringskataloget fremsendes til videre behandling.

Det undersøges, om der kan udarbejdes et omprioriteringsforslag vedr. tomgangshusleje, og om rammebesparelsen dermed kan reduceres.

Udvalget ønsker fremover løbende at få opgørelse af tomgangshusleje.

Bilag

Til toppen


5. Implementeringsplan for Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet implementeringsplan for Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik.

Implementeringsplanen sættes i gang umiddelbart efter møderne i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Der bliver løbende fremsendt beslutningssager og orienteringssager til udvalgene.

Sagen fremsendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Socialpolitikken blev godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med UngeCentret og Jobcentret efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan.

Implementeringsplanen for socialpolitikken er gældende for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Fagforvaltningen for Beskæftigelse.

Implementeringsprocessen for socialpolitikken sker i 2 bølger, der efterfølges af 2 nye processer.

Bølge 1

1. bølge har fokus på beskæftigelse. I denne bølge er samarbejdet og vidensdelingen mellem Udførerområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret centralt i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.

Der holdes inspirationsmøder, hvor tværgående samarbejdsformer sættes i fokus. Eksisterende samarbejde skal således genbesøges og styrkes. Herefter iværksætter hvert område de tiltag, som er relevante i forhold til at styrke et beskæftigelsesrettet fokus. Et eksempel på et tiltag er omprioriteringsforslaget om oprettelse af en ny jobkonsulentstilling, som netop taler ind i en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på området. 1. bølge afsluttes med politisk afrapportering.

Bølge 2

2. bølge har fokus på de resterende fokusområder i politikken, som er egenmestring, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi samt livsområder. Først udarbejdes en kortlægning af eksisterende indsatser i relation til fokusområderne. Herefter iværksættes en kvalificering af disse indsatser, og det undersøges, om de flugter med linjen i socialpolitikken. Arbejdet i bølge 2 udmunder i et indsatskatalog over, hvilke nye tiltag der er behov for samt, hvilke eksisterende tiltag der kan udbygges.

Kataloget skal fungere som en oversigt over konkrete indsatser, som de forskellige forvaltninger har ansvaret for at iværksætte eller udbygge i de kommende år.


Indsatskataloget sendes til politisk drøftelse.

På baggrund af de to bølger følger to nye processer. Den ene er en iværksættelse af tiltag på baggrund af indsatskataloget samt kvalificering af eksisterende tiltag, som hver afdeling selv har ansvaret for. Den anden proces handler om borgerinddragelse. Processen fokuserer på, hvordan borgerne aktivt inddrages, så der opleves en sammenhængende indsats, hvor borgernes ønsker er i centrum. Der følger procesbeskrivelser for disse to nye processer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Der ønskes fremlagt en tidsplan for implementering, herunder indeholdende status for afrapportering til udvalget.

Bilag

Til toppen


6. Implementeringsplan for Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet implementeringsplan for Brønderslev Kommunes nye Sundhedspolitik.

Implementeringsplanen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Implementeringen blev iværksat i maj med præsentation på ledernetværket 11. maj 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken blev godkendt i Byrådet den 3. marts 2021. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan.

Implementeringsprocessen for Sundhedspolitikken sker i to parallelforløb og udmunder i et indsatskatalog.

For at udbrede kendskabet om Sundhedspolitikken generelt til administrationen i Brønderslev Kommune startede implementeringsprocessen med en præsentation af politikken og pejlemærkerne på Ledernetværket i maj måned 2021.

Efterfølgende iværksættes to parallelforløb, hvor der indhentes inputs til implementeringer både internt og eksternt. Der afholdes paneldebat med eksterne parter, og sideløbende afholdes administrationsrunder. På paneldebatten præsenteres tankerne bag og ambitionerne for Sundhedspolitikken, og målet er herefter at få inputs til mulige indsatser. I administrationsrunden inviterer implementeringsgruppen chefer og ledere fra diverse forvaltninger til møde om konkrete indsatsforslag under hvert pejlemærke.

På baggrund af paneldebatten og administrationsrunden udarbejder implementeringsgruppen et indsatskatalog. Kataloget skal fungere som en oversigt over konkrete indsatser, som de forskellige forvaltninger har ansvaret for at iværksætte eller udbygge i de kommende år. Der følger politisk drøftelse af indsatskataloget inden iværksættelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Frivilligpolitik - høringsudkast


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Efter en bred inddragelsesrunde både politisk og med frivillige aktører sendes et udkast til Frivilligpolitikken i høring.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte politikken med sigte på at sende den i høring.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 14. januar 2021 tog Social- og Sundhedsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget første spadestik til en ny Frivilligpolitik. På et fællesmøde var der ønske en bred frivilligpolitik, der kan rumme alle de forskellige typer af frivillige, der findes i kommunen.

Der har været bred inddragelse gennem alle de politiske udvalg. 2 online panelmøder med såvel frivillige, politikere og medarbejdere, samt en opfølgende kvalificeringsworkshop af et første udkast med enkelte deltagere fra de 2 panelmøder. Undervejs har arbejdsgruppen bag politikken indsamlet alle inputs og samlet disse til den politik, der nu er klar til at blive sendt i høring.

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for Frivilligpolitikken, som den ser ud nu. Udvalget bedes drøfte udkastet med sigte på at sende politikken i høring.

Høringsperioden løber fra den 9. juni 2021 til den 14. juli 2021. Frivilligpolitikken sendes i offentlig høring og direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Efter høringsperioden vil arbejdsgruppen med udgangspunkt i høringssvarene færdiggøre en version af Frivilligpolitikken, som via behandling på alle politisk udvalg, i august 2021, er klar til godkendelse i Byrådet 1. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremsendte udkast til Frivilligpolitikken og sender udkastet i høring.

Beslutning

Udkastet sendes i høring.

Bilag

Til toppen


8. Økonomi og datastyring af Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomien på Det Specialiserede Voksenområde har gennem årene været svær at styre, idet der er tale om dyre sager, ligesom det er svært at fremskrive tilgangen til området.

Der er arbejdet målrettet med at opsætte data, så de kan anvendes, validere data, samt udvikle et styringsredskab til håndtering af området, hvor afsættet er datadreven ledelse.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, økonomikonsulent Trine Birkholm Bertelsen, controller Anja Bjerrum og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er gennem de seneste år arbejdet målrettet med at nedbringe udgifterne på det Specialiserede Voksenområde samt optimere driften af området. Der er af flere omgange anvendt konsulentbistand hertil. Først med PwC som facilitator af proces for optimering af især sagsarbejdet i Visitationen, forhandling af takster samt indførelse af differentierede takster på kommunens egne botilbud. Denne proces pågik i perioden 2016 – 2017. Dernæst deltagelse i KL´s Partnerskabsprojekt i 2018 - 2020, hvor 30 kommuner sammen med KL har arbejdet på at udvikle et ens datagrundlag og bedre styring på det specialiserede voksenområde. I 2019 igangsættes proces med KLK (nu Komponent) for afdækning af yderligere potentialer for udgiftsreduktion.

Samtidig har der under dette forløb været arbejdet målrettet med at opsætte data, så de kan anvendes, validere data, samt udvikle et styringsredskab til håndtering af området, hvor afsættet er datadreven ledelse, samt udarbejdelse af styringscockpit.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker et forslag til dash-board og KPI’er forelagt, når datakvaliteten kan understøtte det.

Til toppen


9. Behandling af §18 - ansøgninger i puljen til særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 5 ansøgninger til puljen for særlige indsatsområder om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om Frivilligrådets indstilling kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at puljen til særlige indsatser, skal målrettes frivillige sociale indsatser indenfor 3 temaer, hvor der er sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen.

Tilskud kan søges og bevilges til følgende indsatsområder: Ensomhed og dårligt mentalt helbred, overvægt og social ulighed i sundhed samt opsøgende indsats overfor misbrugere.

Ensomhed og dårligt mentalt helbred

 • Følgevenner til fritidsaktiviteter for børn, psykisk sårbare unge m.fl.
 • Unge enlige mødre/nye unge forældre
 • Fritidsaktiviteter på tværs af generationer fx. værkstedsaktiviteter
 • Unge frivillige laver fritidsaktiviteter sammen med unge handicappede
 • Ensomme voksne mænd

Overvægt og social ulighed i sundhed

 • Et korps af foreningsmentorer der hjælper børn med overvægt ind i foreningslivet
 • Motionsvenner for børn med svær overvægt
 • Makkerskaber for borgere med kroniske sygdomme - borger til borger - støtte til at påbegynde/fastholde livsstilsændringer

Opsøgende indsats overfor misbrugere

 • Et korps af "supportere" eller "voksenvenner" til unge, der kommer fra behandling fx. følger med til samtaler m.m.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er informeret om mulighederne for at ansøge puljen, ligesom der er indrykket annoncer i de lokale ugeaviser.

Social- og Sundhedsudvalget samt Frivilligrådet opfordrer flere foreninger til at gå sammen om relevante indsatser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med Frivilligrådet afholdt møde den 5. maj 2021 med de foreninger, der har indsendt ansøgninger til puljen, for at synliggøre muligheden for et eventuelt samarbejde. Mødet blev afholdt virtuelt.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2021 og der er overført 68.200 kr. fra 2020. Der er 268.200 kr. til uddeling i 2021. Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i foråret 2021 er der indkommet 5 ansøgninger, der i alt har ansøgt om 153.500 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivilligrådets indstilling.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 19. maj 2021, pkt. 3:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 153.500 kr. efter §18, som anført i ansøgningsoversigten.

Martin Bech og Niels Christian Aagaard var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Drøftelse af svar på spørgsmål fra seneste udvalgsmøde i relation til budgetopfølgning 1.

Orientering om møde i Politisk Klynge Nord.

Til toppen


12. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Lukket punkt: Bankgebyr


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 4. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer