Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 19. august 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Carsten Ullmann deltog ikke i punkt 3, og deltog først fra kl. 15.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Besøg på Grinsted-projekt


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal besøge Grindsted-projektet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal forud for ordinært møde besøge Grindsted-projektet, Grinsted Plantage.

Rundvisning ved Knud Jørgensen formand for Brønderslev Frivilligråd.

Beslutning

Besøg gennemført.

Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af regnskab 2020 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Regnskab 2020 vedrørende Sundhedshus Brønderslev I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 7. juni 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat for 2020 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Sundhedshus I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Brønderslev Sundhedshus med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens §205 a-b. Der udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter. De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse.

Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Brønderslev Kommune. De regionale sundhedsaktiviteter er alment praktiserende læger, øjenlæger, hudlæge, øre-næse-halslæge, høreklinik, neurologisk speciallæge, udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland, samt det regionale projekt ” Aktiv Patientstøtte”.

Der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere. Den konkrete udlejningsprocent er:

 • Regional andel: 82,05 %
 • Hele huset: 87,26 %

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2020 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset, samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset i en Coronatid.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset og i 2020 er pågået de sidste udbedringer af fejl og mangler i en dialog med entreprenøren HP Byg. Udbedringerne har været udfordret af nedlukninger og restriktioner afledt af Corona.

Årets resultatet for 2020 er et overskud på 1.084.424 kr. Overskuddet skyldes primært regulerede driftsindtægter fra 2019, samt en mindre momsregulering. Overskuddet hensættes til langsigtet vedligehold.

I 2021 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en optimal og hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset samt fortsat fokus på udlejningssituationen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2020 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget udtrykker kritik af, at forklaringerne på overskridelserne i budgetopfølgning 1 ikke var tilstrækkeligt præcise, men hæfter sig ved, at forklaringerne i budgetopfølgning 2 er bedre belyst.

Bilag

Til toppen


6. Opgørelse over udgifter til tomgangshusleje på kommunale botilbud


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 3. juni 2021 bedt om en oversigt over Det Specialiserede Voksenområdes udgifter på huslejetab på egne kommunale botilbud.

Social og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om der kvartalsvis skal laves en orienteringssag, hvor huslejetab på kommunes egne botilbud opgøres.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 3. juni 2021 bedt om en oversigt over Det Specialiserede Voksenområdes udgifter på huslejetab på egne kommunale botilbud.

I forbindelse med budgetforhandling 2021 er der tildelt budget på 700.000 kr. årligt til dækning af tomgangshuslejen.

Der laves en månedsvis oversigt over de tomme pladser på egne kommunale botilbud. Oversigten sendes til sagsbehandlere i UngeCentret og Visitationen, og foreligger altid til Visitationsudvalgsmøderne. Formålet er at fastholde fokus på tomme pladser i egne kommunale tilbud.

Nedenstående tabel viser en oversigt over botilbudspladser fordelt på tomme og udlejede pladser samt tomgangshusleje opgjort henholdsvis den 31. marts 2021 og den 30. juni 2021.

Antal tommepladser 2021

Tilbud

Antal tomme pladser

Antal pladser

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

Nordstjernen - ABL § 105

30

4

4

Polaris - ABL § 105

4

0

0

Brandur Allé 5, 11 - ABL § 105

16

0

0

Bogfinkevej - ABL § 105

10

3

4

Lundagervej - ABL § 105

12

4

5

Stenumgård - ABL § 105

6

2

2

Hedebo - SEL § 107 og § 108

35

4

3

Thorvaldsensvej 12 og 14 - ABL § 105

11

0

1

Bofællesskabet Hedelundsgade - ABL § 105

4

4

4

Tomgangshusleje (kr.) 2021

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

I alt 2021

Budget 2021

Rest budget

273.029 kr.

264.659 kr.

537.688 kr.

700.000 kr.

162.312 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt tager stilling til, om der ønskes en kvartalsvis orienteringssag om udgifter til tomgangshusleje.

Beslutning

Udvalget noterer sig med tilfredshed, at Hedelundsgade er besluttet afhændet.

Udvalget ønsker forelagt en plan for kapacitetstilpasning, som forelagt i indeværende år.

Udvalget ønsker månedligt tilsendt en liste pr. mail over tomme boliger.

Til toppen


7. Budget 2022


Resume

Sagsforløb: SS

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således, der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (Økonomiudvalget og repræsentant fra liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Oversendes til budgetdrøftelserne.

Bilag

Til toppen


8. Opmærksomhedsliste og ønskeliste til budget 2022


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender opmærksomhedsliste og ønskeliste til budget 2022 til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tidligere drøftelser om budget 2022 har fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet fremsendte liste over opmærksomhedspunkter og ønsker til budget 2022 for Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om de fremsendte lister over opmærksomhedspunkter og ønsker til budget 2022.

Beslutning

De fremlagte ønsker oversendes til budgetdrøftelserne.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om ny overenskomst for almen praksis


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst (OK22), der gælder fra 1. januar 2022, hvis aftalen bliver godkendt af repræsentantskabet og af medlemmerne.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny overenskomst for almen praksis, som vil gælde fra 2022, såfremt den tiltrædes.

I overenskomsten er der en række punkter, som er særligt relevante i en kommunal kontekst. Disse punkter gennemgås i det følgende.

 • Faste læger på plejecentre gøres til en permanent ordning.
 • Styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner Med henblik på at styrke den praktiserende læges samarbejde med de kommunale akutfunktioner og sikre lægedækningen til de kommunale akutfunktioner og give plejepersonalet på akutfunktionerne større mulighed for lægefaglig sparring og rådgivning aftales et styrket samarbejde med kommunale akutfunktioner
 • Sundhedstjek til borgere på botilbud. Sundhedstjek tilbydes til personer på 18 år og derover, med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som opholder sig på botilbud, med henblik på at øge deres levetid samt livskvalitet. Sundhedstjekket gennemføres hvert andet år og foregår på botilbuddet, så det kan gennemføres i forhold til personens behov og således, at det er muligt at sikre involvering af pårørende samt personalet på botilbuddet. Personalet på botilbud får mulighed for at kontakte almen praksis for aftale om sundhedstjek.
 • Fokuseret somatisk undersøgelse til borgere med psykisk sygdom. Undersøgelsen tilbydes til to afgrænsede målgrupper indenfor det psykiatriske område. Som udgangspunkt identificerer lægen selv borgere til undersøgelsen, men kommunale tilbud eller andre aktører kan ligeledes kontakte almen praksis på vegne af patienter med psykisk sygdom med henblik på at aftale tid til fokuseret somatisk undersøgelse. Ligeledes kan almen praksis anmode om hjælp til kontakt af en patient, såfremt patienten er i kontakt med den pågældende aktør/kommunale tilbud.
 • Videokonference. Målgruppe for en aftalt telefonkonsultation er borgere, som ikke har adgang til videoudstyr, eller som ikke har mulighed for at gennemføre en videokonsultation, som følge af at de ikke har NEM-id og ikke kan assisteres af pleje- eller sundhedspersonale.
 • Digital telefon. Skal blandt andet gøre det lettere at understøtte udveksling af fx bagom-telefonnumre, fraværsoplysninger og EDI-lokationsnumre. Telefonbogen skal integreres med lægens praksissystem, og bidrage til hurtigere og præcis kontakt mellem sundhedspersoner.
 • Henvisning til telecare Nord. Parterne er enige om, at de praktiserende læger henviser relevante borgere i målgruppen til tilbuddet.

Generelt ligger mange af områderne i overenskomsten fint i tråd med Region Nordjyllands nye Praksisplan. Det forventes, at en stor del af arbejdet med at sikre implementeringen af indsatserne i overenskomsten kan ske via praksisplanimplementeringsgruppen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Implementeringsplan for Socialpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en tids- og handleplan for implementeringen af Socialpolitikken på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forespørgsel 3. juni 2021.

Sagen fremsendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Socialpolitikken blev godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med UngeCentret og Jobcentret efterfølgende udarbejdet en implementeringsplan.

Implementeringsplanen for socialpolitikken er gældende for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd og Fagforvaltningen for Beskæftigelse.

Implementeringsprocessen for socialpolitikken sker i 2 bølger, der efterfølges af 2 nye processer.

Bølge 1

1. bølge har fokus på beskæftigelse. I denne bølge er samarbejdet og vidensdelingen mellem Udførerområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret centralt i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats.

Der holdes inspirationsmøder, hvor tværgående samarbejdsformer sættes i fokus. Eksisterende samarbejde skal således genbesøges og styrkes. Herefter iværksætter hvert område de tiltag, som er relevante i forhold til at styrke et beskæftigelsesrettet fokus. Et eksempel på et tiltag er omprioriteringsforslaget om oprettelse af en ny jobkonsulentstilling, som netop taler ind i en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på området. 1. bølge afsluttes med politisk afrapportering.

Bølge 2

2. bølge har fokus på de resterende fokusområder i politikken, som er egenmestring, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi samt livsområder. Først udarbejdes en kortlægning af eksisterende indsatser i relation til fokusområderne. Herefter iværksættes en kvalificering af disse indsatser, og det undersøges, om de flugter med linjen i socialpolitikken. Arbejdet i bølge 2 udmunder i et indsatskatalog over, hvilke nye tiltag der er behov for samt, hvilke eksisterende tiltag der kan udbygges.

Kataloget skal fungere som en oversigt over konkrete indsatser, som de forskellige forvaltninger har ansvaret for at iværksætte eller udbygge i de kommende år.


Indsatskataloget sendes til politisk drøftelse.

På baggrund af de to bølger følger to nye processer. Den ene er en iværksættelse af tiltag på baggrund af indsatskataloget samt kvalificering af eksisterende tiltag, som hver afdeling selv har ansvaret for. Den anden proces handler om borgerinddragelse. Processen fokuserer på, hvordan borgerne aktivt inddrages, så der opleves en sammenhængende indsats, hvor borgernes ønsker er i centrum. Der følger procesbeskrivelser for disse to nye processer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Der ønskes fremlagt en tidsplan for implementering, herunder indeholdende status for afrapportering til udvalget.

Beslutning fra Beskæftigelses - og Uddannelsesudvalget, 9. juni 2021, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2021:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en tids- og handleplan for implementering af Socialpolitikken på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets forespørgsel den 3. juni 2021.

Implementeringsprocessens 1. bølge sættes i gang i august måned 2021 og der bliver løbende fremsendt beslutningssager og orienteringssager til udvalgene. Der laves en politisk afrapportering i december 2021.

2. bølge af implementeringsprocessen startes op i januar 2022. Denne bølge udmunder i et indsatskatalog, som fremsendes til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2022. På baggrund af 2. bølge iværksættes nye tiltag som en del af en ny proces, og der planlægges yderligere en ny proces med fokus på borgerinddragelse i 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 7. juni 2021 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. juni 2021. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Regnskab 2020
 • Økonomi
 • Orientering fra henholdsvis Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Midtvejsstatus for Sundhedsaftalen i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Midtvejsstatus for Sundhedsaftalen fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Jf. Bekendtgørelsen om Sundhedskoordinationsudvalg og Sundhedsaftaler § 7 stk. 1, skal Sundhedskoordinationsudvalget senest 2 år efter indsendelse af Sundhedsaftalen udarbejde en midtvejsevaluering. Midtvejsevalueringen skal således udarbejdes og indsendes til Sundhedsstyrelsen pr. 1. juli 2021.

Sundhedsstyrelsen har opsat følgende emner, som midtvejsstatussen skal omhandle:

 • Status på aftalens visioner - er de stadig dækkende?
 • Status på de udvalgte mål, herunder både målopfyldelsen og eventuelle refleksioner over, hvorvidt de enkelte mål har givet retning for samarbejdet om målgrupper og indsatser?
 • Status på organiseringen af samarbejdet – hvad fungerer godt og mindre godt?
 • Status på samarbejdet i regionen mellem aktører i lyset af de krav, som håndteringen af COVID-19 har stillet – hvordan har sundhedsaftalerne fungeret som redskab til dette? Hvad har været styrkerne i sundhedsaftalerne? Har der været områder, hvor sundhedsaftalerne som redskab ikke var tilstrækkelige?

Den samlede midtvejsstatus er således udarbejdet som en kvalitativ status med baggrund i Sundhedsaftalens pejlemærker, og den afdækker de ovenstående emner.

Den samlede midtvejsstatus er udarbejdet med inputs fra:

 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • De 4 klynger
 • Patientinddragelsesudvalget
 • Sundhedsaftalens Fælles Forretningsudvalg og PLO

Status er, efter godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 15. juni 2021, fremsendt til Sundhedsstyrelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Orienteringen forventes at være den sidste udvalgsorientering, medmindre der sker en væsentlig ændring i situationen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Der er ansat en ny leder af psykiatriområdet.

Brønderslev Kommune er udtaget til sygeplejestrejken pr. 31/8-2021.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 30. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer