Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.

Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med repræsentanter af frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig".

Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i Brønderslev Kommune.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige aktører efter vedtagelse af Frivilligpolitikken. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Lasse Risgaard fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om tværgående projekter mellem Sundhedsområdet og Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status for tværgående projekter mellem sundhedsområdet og handicap & psykiatriområdet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhedsområdet har i mange år haft et samarbejde med handicap- og psykiatriområdet om fremme af borgernes sundhed. Et vigtigt element i samarbejdet er fokus på opkvalificering af medarbejdere således, at de kan medvirke til at fremme sundheden lokalt på de enkelte tilbud.

Fælles for de sundhedsfremmende indsatser er, at de skal bidrage til at give borgerne et godt, sundt og meningsfuldt liv. Det handler ikke kun om kost og motion, men også om livsmod, trivsel, glæde, relationer og stærke nærværende fællesskaber.

I løbet af foråret 2021 har ledergrupperne på handicap- og psykiatriområdet i samarbejde med sundhedsområdet skitseret en række indsatsområder, som ønskes i fokus inden udgangen af 2022.

På handicapområdet er indsatsområderne:

 • Understøttelse af Sundheds- og frivillige ambassadører
 • Øget fokus på kost
 • Team Tvilling
 • Facilitetsudvikling på botilbuddene
 • Events og arrangementer på tværs
 • Øget inddragelse af civilsamfundet

I socialpsykiatrien er indsatsområderne:

 • Projekt Røgfrihed for alle
 • Idrætscertificering af Botilbuddet
  Hedebo
 • Understøttelse af BIFOS – herunder udvikling af nye idrætsfællesskaber i den østlige del af kommunen
 • Understøttelse af tovholdergruppe for frivillighed og sundhedsfremme/bevægelse
 • Facilitetsudvikling på botilbuddene
 • Implementering af dialogredskab i socialpsykiatrien

Nogle af de indsatser samarbejdet er lykkedes med er f.eks. opstart af et floorballhold for borgere med et udviklingshandicap, Royal Side Run, løbende udvikling af BIFOS, La Vuelta eller Sjov Sundhed på Tværs.

Samarbejdet mellem sundhedsområdet og handicap- og psykiatriområdet er normeret til 18 timer pr. uge og varetages pt. af projektleder og en projektmedarbejder som et af flere projekter.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lasse Risgaard fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på opmærksomhedspunkter til budget 2022


Resume

Sagsforløb: SS/BE

På opfordring fra borgmesteren skal Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfte muligheder for at træffe nogle valg, som kan reducere den forventede udgift for Brønderslev Kommune ved borgeres overgang fra UngeCentret til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Hvert år inden sommerferien opgør UngeCentret, hvilke borgere der forventes at overgå til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i det kommende budgetår således, at der er klarhed over, hvilke borgere de to forvaltningsområder har ansvaret for. Aktuelt laves der i sommeren 2021 en oversigt over de borgere, som overgår fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd i perioden fra januar 2022 til december 2022. For nogle borgeres vedkommende kendes datoen præcist (fx når borger fylder 30 år), og for andre borgere er der tale om et skøn.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foretager en vurdering af, hvilken foranstaltning borgerne forventes at skulle modtage ved overgang til voksenområdet. Vurderingen bygger på de drøftelser, som de to forvaltningsområder løbende har med hinanden.

I 2022 forventes der overdraget 29 borgere fra UngeCentret til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til en samlet udgift på 6,3 mio. kr. i 2022 og en forventet helårsudgift på 13,7 mio. kr. fra 2023 og frem.

Antallet af borgere, der overdrages, varierer fra år til år. Det forventede antal borgere i 2022 er i den høje ende. Borgmesteren har derfor bedt om, at Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfter, om der er mulighed for at træffe nogle valg, som kan reducere den forventede udgift for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i fællesskab drøfter muligheder for handlinger, som kan reducere de samlede kommunale udgifter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fraværende fra Beskæftigelsesudvalget: Bettina Bøcker Kjeldsen, Jan Thaibert og Line Vanggård Pedersen

Udvalgene drøftede, hvordan de samlede kommunale udgifter på området kunne reduceres. Udvalgene fandt ikke umiddelbart mulighed for at reducere udgifterne.

Udvalgene noterer sig, at forvaltningerne arbejder godt sammen om borgeres overgang fra det ene forvaltningsområde til det andet.

Lasse Risgaard fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen


9. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Lasse Risgaard fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer