Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 5. februar 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Jens Andersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Pkt. 6 udsættes til næste møde.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde Syd, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 3


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplan 1641-03 og 1641-04 for Erhvervsområde Syd i Brønderslev er sammenskrevet i lokalplan 01-E-03.01. Lokalplanen er opdateret til at være tidssvarende i forhold til blandt andet bebyggelsesprocent og stiforløb.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 kan godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan

Lokalplan 1641-03 og 1641-04 for Erhvervsområde Syd i Brønderslev er med lokalplan 01-E-03.01 sammenskrevet og opdateret til at være tidssvarende.

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg kan findes her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/649

Det har været et politisk ønske at opdatere bebyggelsesprocenten i erhvervsområdet syd for Brønderslev. Lokalplan 01-E-01.01 bestemmer, at "halvdelen af grundens areal må bebygges, dog maks. en bebyggelsesprocent på 65". Denne formulering sikrer, at virksomhederne ikke kan bredde sig mere på grunden end, hvis bebyggelsesprocenten er 50. Hvis de bygger i to plan, har de samme muligheder som i dag med en bebyggelsesprocent på 65. Fastsættelsen af bebyggelsesprocenten afspejler administrationspraksis fra de tidligere lokalplaner.

I forbindelse med sammenskrivning af lokalplanerne er stiforbindelserne i området opdateret. Stierne tager nu bedre hensyn til de naturbeskyttede områder og giver mulighed for, at cyklister kan ledes væk fra den trafikerede vej Erhvervsparken. Erhvervsparken bliver i dag brugt af cykelister, som skal fra Brønderslev til Ø. Brønderslev, hvilket trafiksikkerhedsmæssigt ikke er optimalt, da der kører en del tung trafik på strækningen.

Der må i lokalplanområdet bygges i 8,5 meters højde i delområde I og i 11 meters højde i delområde II og III. De 8,5 meter bevares i delområde I, som ligger ud mod Ålborgvej og Sdr. Omfartsvej. Det areal, som ligger "bagved" ændres til maks. 11 meters højde, så det er tilsvarende det, som gælder for resten af lokalplanområdet. Der er fortsat højere krav til bebyggelsens udseende ud til Ålborgvej og Sdr. Omfartsvej for at sikre et pænt indkig fra de overordnede veje.

Lokalplan 01-E-03.01 fastsætter minimums grundstørrelsen til 2.000 m2. Tidligere har denne været 3.000 m2.

Delområde IV må ligesom tidligere ikke bebygges. Det er et rekreativt område, som indeholder beskyttet natur og et stisystem. Anlægsbredde og placering af stier skal ske efter konkret vurdering på de strækninger, som forløber gennem § 3 beskyttet natur.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg og vurderet, at planenerne ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, hvormed planerne ikke medfører miljøvurderingspligt.

Forslag til kommuneplantillæg

Planerne for området kræver en ændring af rammeområde 01-E-03, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 3. Den eneste ændring er bebyggelsesprocenten, som hæves fra 40 % til 65 %. Afgrænsningen af kommuneplanrammen ændres ikke.

Det vurderes ikke at få en væsentlig betydning, at bebyggelsesprocenten hæves til 65 i stedet for 40 på de områder, som ikke er dækket af lokalplan 01-E-03.01. De resterende arealer, som ligger inden for rammeområdet, er allerede omfattet af anden lokalplan, som fastsætter bebyggelsesprocenten. Det vil kun være ved ny lokalplanlægning eller ved dispensationer fra bebyggelsesprocenten, at ændringen kan få betydning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og sendes dem i otte ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af lokalplan for etagebyggeri, Østergade 18, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM, ØK

Ejer af Østergade 16 og 18, Hjallerup søger om opstart af lokalplan for et byggeri i 3 etager.

Byggeriet afviger væsentligt fra de fleste af kommuneplanens krav til anvendelse, højde og antal etager. Der opføres 63 boliger, men der kan ikke placeres det fornødne antal p-pladser inden for ejendommen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommuneplanen skal ændres, om lokalplanen skal igangsættes som ansøgt, og om der skal være foroffentlighed om ændring af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Ejer af Østergade 16 og 18, Hjallerup søger om opstart af lokalplan for et boligbyggeri i 3 etager for alle 4 fløje.

Byggeriet dækker to kommuneplanrammer med forskellig anvendelse og højde. Kommuneplanen fastlægger, at byggeri nærmest Østergade skal være i 2 etager med en maksimum højde på 10 m. Der søges om to alternativer - 3 etager med fladt tag og 3 etager med saddeltag.

Overskridelser ift. kommuneplan

Ansøgt højde

Højdeoverskridelse v. Østergade (ift. 10m)

Højdeoverskridelse øvrig placering

Afvigelse antal etager

Afvig. krav om saddeltag

Alternativ 1 med 3 etager med saddeltag

12,80 m

Tagryg: 2,80 m. Facadehøjde er under 10 m

Tagryg: 4,3 m

+ 1

Passer til kommuneplanen

Alternativ 2 med 3 etager med fladt tag

10,42 m

0,42 m

1,92 m

+ 1

Afviger fra kommuneplanen

Byggeriet er i forhold til tidligere ansøgninger placeret længere væk fra Østergade 14 ved at flytte placeringen af Stengade. Flytningen påvirker udnyttelsen af parkeringsplads ved Stengadecentret, og forudsætter aftale mellem ansøger og Stengadecentret. Den ændrede placering giver mere luft omkring byggeriet, og er en fordel i forhold til tilpasningen til området.

Yderligere afvigelser

Bebyggelsesprocenten på ca. 130 overstiger i begge kommuneplanrammer den tilladte på henholdsvis 85 % og 65 %. I kommuneplanrammeområdet længst fra Østergade må der kun opføres tæt-lav bebyggelse i 2 etager.

P-pladser

Der etableres 46 p-pladser på ejendommen, hvor kravet til etageboliger er 1 pr lejlighed. Projektet foreslår en parkeringslomme til 13 biler i vejarealet langs Østergade, hvor der er 4 offentlige p-pladser i en eksisterende parkeringslomme. Etablering af en længere p-lomme vil foregribe den kommende plan for ændring af Østergade og vil ikke give flere p-pladser i området i forhold til muligheden for almindelig fortovsparkering. Det anbefales, at stille vilkår om indbetaling til p-fonden, som fx kan anvendes til anlæg af p-pladser på kommunalt ejet areal ved Hjalleruphallen. Dette areal ligger inden for afstand fastlagt i parkeringsvedtægten.

Et opholdsareal i gårdrummet mellem de fire fløje vil give et opholdsareal på ca. 20 %, hvor kravet er 25 %. Arealet vurderes at være tilstrækkelig, hvis det som ansøgt ikke skal anvendes til parkering. Ved en alternativ etablering af p-pladser i gårdrummet fragår et stort areal til adgangsvej og manøvreareal. Placering af parkeringspladser vil også påvirke kvaliteten af opholdsarealet.

Østergade er på strækningen til og med Østergade 18 omfattet af bevaringsværdigt kulturmiljø efter kommuneplanen. Gadens forløb fra bymidten og mod øst er præget af "bedre byggeskik huse" i 1 etage med udnyttet tagetage. Kommuneplanen blev i 2013 ændret til de nuværende rammer i samarbejde med Hjallerup Samvirke, bl.a. på grund af modstand mod en ansøgning af byggeri med fladt tag i 3 etager på Østergade 16.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at løsningen med saddeltag og 2 etager ud mod Østergade vil give den bedste indpasning i kulturmiljøet og til Stengadecentret umiddelbart syd for det ansøgte, som det fremgår af fotobilag. Set fra gadeniveau vil et saddeltag ikke bidrage væsentligt til opfattelsen af bygningshøjden.

Proces

Gennemførelse af projektet forudsætter et kommuneplantillæg for to rammer. Der var stor bevågenhed omkring ændringen af kommuneplanen i Østergade i 2013, og der er tale om mange og væsentlige fravigelser fra gældende kommuneplan. Fagforvaltningen vurderer derfor, at der skal være en foroffentlighed efter planlovens § 23c inden en eventuel ændring af kommuneplanen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der gennemføres en foroffentlighed på 3 uger inden udarbejdelse af kommuneplantillæg,
 • at der gennemføres et kommuneplantillæg på rammeområde 03-C-05 og 03-B-17, for at muliggøre byggeri, som nævnt nedenfor.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter lokalplanen for byggeri med saddeltag,
 • tager stilling til, om etageantal i fløjen mod Østergade opføres i to eller tre etager, og
 • beslutter, at der kun anlægges p-pladser som ansøgt på ejendommen, og at der betales for de manglende p-pladser op til 63 til parkeringsfonden.
Personale

Ingen.

Beslutning

Mail fra Hanne og Morten Berg Møller, Østergade 14, Hjallerup var sendt til medlemmerne inden mødet og indgik i behandlingen af sagen.

Det indstilles, at der gennemføres en foroffentlighedsmøde.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for "Genform Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projekt "Genform Dronninglund" er der udarbejdet et områdefornyelsesprogram for renovering og omdannelse af Dronninglund midtby.

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennem de seneste år arbejdet aktivt med revitalisering og fornyelse af Dronninglund midtby via bl.a. midtbyplan for Dronninglund, kulturarvskommuneprojekt og områdefornyelse. De forskellige processer og planer i Dronninglund er samlet under overskriften "Genform Dronninglund". Arbejdet med Genform Dronninglund er udført i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund.

Dronninglund midtby fremstår i dag nedslidt og afspejler ikke de store kvaliteter byen ellers indeholder. Der er derfor behov for en fysisk omdannelse og renovering af midtbyen, der skal sikre, at midtbyen fremstår attraktiv for byens borgere og handelsliv. For at sikre midler til denne omdannelse søgte Brønderslev Kommune i 2016 om reservation af områdefornyelsesmidler fra Staten. I foråret 2017 blev ansøgningen godkendt.

Der er herefter udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund, ligesom byens øvrige borgere har været inddraget via bl.a. spørgeskemaundersøgelser og workshops til open by night arrangementer i byen. Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Herefter er der en tidsfrist på 5 år for gennemførelse. Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 9,3 mio. kr., hvoraf 1/3 udgør et statsligt bidrag og 2/3 udgør kommunal egenfinansiering.

Områdefornyelsens indsatser

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Apotekerhaven, byens nye centrale plads
 • Perler på en snor, tre mindre byrumsprojekter
 • Den centrale del af Slotsgade
 • Igangsætterpuljen

Apotekerhaven

Det har været tydeligt gennem processen, at byen mangler en central pladsdannelse, der kan anvendes ved arrangementer mv. Det foreslås skabt i området mellem rådhuset og biblioteket. Her vil en samling af biblioteksfunktionerne i én bygning give mulighed for at nedrive glasgangen og danne et nyt stort bytorv. Det vil samtidig give mulighed for at sætte parkeringsarealerne ved Erantisvej i spil for handelslivet på Slotsgade. Glasgangen udgør i dag en barriere for passage på tværs af området. Apotekerhaven ønskes indrettet med forskellige muligheder for aktivitet, der kan anvendes både ved større arrangementer, til leg og "hverdagsophold". Samling af biblioteket i én bygning er ikke en økonomisk del af områdefornyelsen.

Perler på en snor

Perler på en snor er tre nedslagspunkter på Slotsgade, der har til formål at føre den smukke grønne ankomst til Dronninglund med ind af Slotsgade. Første nedslagspunkt er i området ved Super Brugsen, hvor gaderummet defineres med beplantning og belægning. Andet nedslagspunkt er pladsen ved Meny, der bl.a. begrønnes og det gamle jernbanespor synliggøres. Sidste nedslagspunkt er på den østlige del af Slotsgade, hvor der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger sammen med en begrønning.

Den centrale del af Slotsgade

Den centrale del af Slotsgade fremstår i dag væsentligt nedslidt og er præget af biltrafikken. Strækningen fra Nørregade til Stationsvej foreslås renoveret og omdannet til en handelsgade med lavere hastighed og mere fokus på de bløde trafikanter. Udfor Apotekerhaven føres pladsens belægning ud over vejarealet.

Igangsætterpuljen

Igangsætterpuljen er en pulje på 250.000 kr. til sociale og kulturelle tiltag samt afsluttende evaluering. Hensigten med puljen er at understøtte og afprøve de nye muligheder i de nye byrum. Både byens borgere, foreninger og kommunen kan søge om midlerne, der fordeles af Midtbyrådet for Dronninglund.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Stat

Kommune

Tidsplan-

igangsættes

Apotekerhaven

4.500.000

1.500.000

3.000.000

2019*

Perler på en snor

2.160.000

720.000

1.440.000

2018

Slotsgade

2.240.000

746.667

1.493.333

2019

Igangsætterpuljen

250.000

83.333

166.667

2018-2019

Programskrivning

150.000

50.000

100.000

2017-2018

I alt

9.300.000

3.100.000

6.200.000

* Igangsætningstidspunktet for Apotekerhaven afhænger af tilbygning til bibliotek og kan derfor variere.

Fagforvaltningen bemærker, at den kommunale egenfinansiering på 6.200.000 kr. kan findes over hele områdefornyelsesperioden 2018-2022.

Midtbyrådet for Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund har behandlet områdefornyelsesprogrammet og fremsender følgende udtalelse til Byrådet:

Bag områdefornyelsesprogrammet ligger en lang proces i projekt ”Genform Dronninglund”, der har været centreret omkring arbejdet i Dronninglund Midtbyråd. Midtbyrådet arbejdet aktivt med at konkretisere visionerne for Dronninglund Midtby i en fysisk omdannelse af Slotsgade og omkringliggende byrum. Vi er sikre på, at de skitserede løsninger vil give et tiltrængt løft til Dronninglund, der vil øge byens mulighed som både handels- og bosætningsby.

Hjørnestenen i projektet er byens nye samlingssted ”Apotekerhaven”. For at skabe Apotekerhaven skal biblioteket samles i én bygning. Midtbyrådet bakker fuldt ud op om denne løsning, der vil frigive nye muligheder for både biblioteket og byen.

Det er Midtbyrådets opfattelse, at projektet nyder stor opbakning blandt borgerne i Dronninglund by.

Midtbyrådet opfordrer Byrådet til at godkende områdefornyelsesprogrammet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for Dronninglund.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at kommunens egenfinansiering er 6,2 mio. kr. Hvis der skal bruges midler fra anlægspuljerne til Bygningsfornyelse, Områdefornyelse eller Midtbyplaner, skal disse frigives løbende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om bygningsfornyelse - Slotsgade 70-72, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune er tildelt en statslig ramme til midler til bygningsfornyelse.

Der har været annonceret efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse, og der er indkommet en ansøgning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Slotsgade 70-72, Dronninglund, og hvor stor støtte der i givet fald skal bevilges.

Byrådet skal tage stilling til eventuel frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune søgte i starten af 2017 om tildeling af statslige midler til bygningsfornyelse. Brønderslev Kommune blev efterfølgende tildelt en statslige ramme på 300.000 kr., hvilket er 400.000 kr. mindre end den ramme, som kommunen fik i 2016.

Der er i forbindelse med annoncering på kommunens hjemmeside efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse indsendt 1 ansøgning. Ansøgningen vedrører udskiftning af tag, vinduer og døre i ejendommen Slotsgade 70, Dronninglund.

Ejendommen Slotsgade 70 danner sammen med ejendommen Slotsgade 72 en sammenhængende bygning, som rummer dels forretninger i stueplan samt udlejningsboliger på 1. og 2. sal. Ejendommen Slotsgade 70-72 er registreret med middelbevaringsværdi, som betyder, at ejendommen ikke er udpeget som bevaringsværdig bygning i kommuneplanen. Ejendommen er tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med Kulturarvsprojektet i Dronninglund, hvor bygningen vil få en fremtrædende placering i forhold til omdannelsen af Slotsgade og planer om etablering af et torv mellem børnebiblioteket, voksenbiblioteket, rådhuset og Slotsgade, som vist på vedlagte bilag.

Der er gennem de sidste måneder holdt flere møder med ejerne af bygningen med henblik på at opnå en fælles aftale om valg af tagmateriale, vinduer/døre samt omfang af facaderenovering. Forvaltningen har i forhandlingerne lagt vægt på, at bygningen gennem renoveringen i vid omfang forsøges tilbageført til oprindeligt udseende, og at bygningen renoveres, så der opnås en god helhedsvirkning. I bilaget er vist fotos af bygningen før 1930, i 2017 og endelig er vist et af forvaltningen udarbejdet forslag, der viser en renoveret bygning, hvor tag, vinduer, døre og facader er renoveret efter en samlet løsning, og hvor bygningens visuelle og arkitektoniske udtryk forbedres væsentligt.

Begge ejere ser helst en fremtidig bygningsrenovering, hvor der startes med udskiftning af tagdækningen, hvorefter vinduer og døre udskiftes i en efterfølgende etape. Begge parter er enige om, at en renovering af facaden med opmaling og udskiftning af enkelte vinduespartier vil løfte bygningens udseende væsentligt, hvorved bygningens bevaringsværdi også kan blive højere. Fordelingen af støttemidler til bygningsfornyelsen af ejendommen Slotsgade 70-72 er endvidere aftalt med ejerne at være 50/50, såfremt der bevilges støtte til bygningsfornyelsen (udskiftning af tagdækning) af ejendommen.

Statslig ramme og økonomi

Brønderslev Kommune blev i 2017 tildelt en ramme på 300.000 kr. Af disse resterer 191.000 kr., da der i årets løb har været afholdt udgifter til en kondemneringssag (Brunbakkevej). Det forventes endvidere, at Brønderslev Kommune i forbindelse med færdiggørelse af sager under Landsbypuljen får overført et beløb på ca. 450.000 kr., hvoraf de 380.000 kr. forventes brugt til afslutning af nedrivningsprojekter under Landsbypuljen, mens de resterende ca. 80.000 kr. kan anvendes til bygningsfornyelse. Det betyder, at rammen for 2017 nu vil være på ca. 260.000 kr., hvilket er det maksimale beløb, som Brønderslev Kommune vil kunne få hjem i refusion fra staten. På budgettet for 2017 var der afsat 500.000 kr. til bygningsfornyelse, og med uforbrugte midler fra tidligere år er der aktuelt 951.653 kr. tilbage på budgettet for 2017.

Der er indhentet separate tilbud på udskiftning af tagdækning på henholdsvis Slotsgade 70 og Slotsgade 72. Ejeren af Slotsgade 70 ønsker at anvende naturskifter som nyt tagdækningsmateriale, mens ejeren af Slotsgade 72 ønsker at udskifte med ståltag. Fagforvaltningen vurderer, at de to forskellige tagmaterialer vil kunne etableres under respekt for bygningens historiske og arkitektoniske værdi. Udgiften hertil vil beløbe sig til ca. 1.017.000 kr. (incl. 8 nye kviste) for Slotsgade 70, mens udgiftentil udskiftning af tagdækning på Slotsgade 72 vil beløbe sig til ca. 939.000 kr.

Der er indhentet tilbud på udskiftning af vinduer og døre. Udgiften vil for Slotsgade 70 beløbe sig til ca. 400.000 kr. og for Slotsgade 72 til ca. 600.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der bevilges 670.000 kr. til udskiftning af tagdækning på ejendommen Slotsgade 70-72, som fordeles med 50 % til hver af ejerne. Kommunens udgift vil beløbe sig til ca. 410.000 kr. i alt, da der vil kunne opnås refusion fra staten på ca. 260.000 kr.,
 • at der bevilges 500.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer på ejendommen Slotsgade 70-72, som fordeles med 200.000 kr. til Slotsgade 70 samt 300.000 til Slotsgade 72. Kommunens udgift vil beløbe sig til ca. 240.000 kr. i alt, da der vil kunne opnås refusion fra Staten på ca. 260.000 kr.

De foreslåede tilskud må ikke udgøre mere end 50 % af udgifterne til henholdsvis Slotsgade 70 og 72, da det her ved sikres, at ejerne selv finansierer mindst halvdelen af udgiften.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender ovenstående, foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at Byrådet frigiver et rådighedsbeløb på 650.000 kr. fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse i 2017 er overført 951.653 kr. til 2018. Dette er inkl. ikke forbrugte midler fra tidligere år. I budget 2018 er der desuden afsat yderligere 500.000 kr. til bygningsfornyelse.

Beslutning

Udsættes.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Jerslev Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Jerslev Varmeværk har fremsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Jerslev Varmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omhandler udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg beliggende på matr.nr. 15ag, Jerslev By, Jerslev med ca. 970 m2 solfangerpaneler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Verdo Energi Systems A/S har på vegne af Jerslev Varmeværk indsendt projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg ved Jerslev Varmeværk med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

For at sikre en billig og miljøvenlig varmeforsyning ønsker Jerslev Varmeværk, at udvide varmeværkets eksisterende solvarmeanlæg beliggende ca. 100 m øst for varmeværket på matr.nr. 15ag, Jerslev By, Jerslev. Der ønskes opstillet ca. 970 m2 solfangerpaneler henholdsvis nord og syd for eksisterende paneler. Det udvidede anlæg vil kunne levere ca. 27 % af det årlige varmebehov. Solvarmeanlægget inkl. udvidelsen er omfattet af lokalplan 07.T-01.01, Solenergianlæg, Jerslev.

I henhold til projektbekendtgørelsen skal Brønderslev Kommune som varmeplanmyndighed behandle projektet. Kommunen kan kun godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Det fremgår af projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Der ses således en besparelse på 275.500 kr. over en 20-årig periode sammenlignet med alternativet, som er fortsat drift af værkets gasmotorer, gaskedel og elpatron.

Selskabsøkonomiske beregninger viser, at udvidelsen af solvarmeanlægget vil give en besparelse ca. 162.000 kr. pr. år svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 8,4 år.

Beregninger af forbrugerøkonomien viser et overskud på 80.124 kr. svarende til en årlig besparelse på 191 kr./år pr. husstand.

Miljømæssigt vil fortrængning af naturgas til opvarmning betyde en formindsket emission af CO2 og NOx på henholdsvis 1.166 tons og 1 ton set over en 20-årig periode.

Jerslev Varmeværk ejer arealet, hvor udvidelsen af solfangerfeltet ønskes opført. Det forventes ikke, at der skal pålægges servitutter som følge af udvidelsen.

Projektforslaget har været i høring hos HMN Gasnet. HMN Gasnet har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Den videre proces ift. VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe, Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM

Der har været offentlighedsfase for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 8. januar 2018.

I forbindelse med miljørapport med VVM redegørelse for projektet er der indkommet flere indsigelser. Indsigelserne omfatter overordnet emner som sikring af grundvandsressourcen, nedsivningskapacitet og følgerne heraf samt de mange nærliggende lossepladser og deponier.

Den 15. januar 2018 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om igangværende supplerende undersøgelser. Disse undersøgelser vil sammen med en ny partikelsimulering bidrage til yderligere afklaring af netop de emner, som indsigelserne omfatter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det videre forløb i sagen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017.

Efter offentligt møde mandag den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018.

Der er kommet indsigelser og bemærkninger, som omhandler følgende overordnede emner:

 • Grundvandsressourcen og de hydrogeologiske forhold: Utilstrækkelig dokumentation
 • Nedsivning og alternativt reinfiltration: Forhøjet grundvandsstand, nedsivningsevne, udfældninger og risiko for overfladeafstrømning samt påvirkning af landbrugsarealer
 • Lossepladser/deponier: Forureningsrisiko, utilstrækkelige oplysninger om beliggenhed, dybde, affaldstype mv.
 • Lovgrundlag: Der henvises til § 6, stk. 1 i bekendtgørelsen om varmeindvindingsanlæg: der skal injiceres til samme magasin. Hvis nedsivning ikke er mulig er Dronninglund Fjernvarme omfattet af denne paragraf.
 • Overvågning: Utilstrækkelig beskrivelse af hvordan overvågning vil blive udført

Østvendsyssel Råvandsforsyning har ud over en indsigelse fremsendt afsluttende bemærkninger, hvor de udtrykker utilfredshed med at de ikke tidligere er blevet mere direkte inddraget i sagen. Østvendsyssel Råvandsforsyning bemærker, at de i forbindelse med sagen har modtaget ekstern rådgivning, og at de har til hensigt at søge omkostninger i forbindelse med dette refunderet ved kommunen efter sagens afslutning på grund af sagens forløb.

Den 15. januar 2018 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om igangværende supplerende undersøgelser, som forvaltningen har bedt Dronninglund Fjernvarme om at udføre, før forvaltningen kan indstille projektet til godkendelse.

Dronninglund Fjernvarme er i gang med følgende supplerende undersøgelser:

Omgivende søers sammenhæng med grundvandsmagasinet, pumpeforsøg til afklaring af lerlagets tæthed, fuld klarhed over eventuelle forurenede lokaliteter, partikelbanesimulering til afklaring af forureningens spredning ved eventuel realisering af grundvandsvarmepumpeprojektet samt etablering af undersøgelsesboringer i deponier ved drænfeltet samt i selve drænfeltet.

Resultaterne af undersøgelserne og partikelsimuleringerne er afgørende for den videre proces, hvor der efterfølgende påtænkes planlagt et nyt offentlig møde. Resultaterne af undersøgelserne samt det offentlige møde vil give grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes ny VVM redegørelse. Sagen forelægges igen for Teknik og Miljøudvalget efter afholdelse af det foreslåede offentlige møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der afholdes nyt offentligt møde, når resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der holdes nyt offentligt møde, når resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Klage over støj fra vindmøller ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: TM

En nabo til vindmøllerne ved Pulsen klager over støjgener fra vindmøllerne. Nabo er generet af lavfrekvent støj i sin bolig.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ejerne af vindmøllerne skal påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fra en nabo til vindmøllerne ved Pulsen modtaget klage over støj fra vindmøllerne. Borgeren er generet af lavfrekvent støj fra vindmøllerne.

Borgeren har selv udført støjmålinger indendørs i sin bolig. Støjmålingerne viser overskridelse af gældende støjgrænseværdier for lavfrekvent støj. I klagen ønskes svar på, om Brønderslev Kommune vil kræve nye støjmålinger i 2018. Endvidere ønskes kommunens bemærkninger til den støjmåling, som er udført indendørs i egen bolig.

Støj fra vindmøller er reguleret af vindmøllebekendtgørelsen. I bekendtgørelsen er der fastsat bindende støjgrænseværdier, der ikke kan dispenseres fra. Der er desuden fastsat bindende krav til, hvordan støj fra vindmøller skal måles og beregnes. Endvidere er det beskrevet, hvordan overholdelse af støjgrænseværdierne dokumenteres i planlægningsfasen.

Vindmøllerne ved Pulsen blev opstillet og idriftsat i 2013. I planlægningsfasen, inden opstilling af møllerne, blev der udarbejdet VVM-redegørelse med tilhørende miljøvurdering. Det blev i forbindelse med VVM-redegørelsen dokumenteret med støjberegninger, at vindmøllernes drift ikke ville overskride gældende støjgrænseværdier. Som et vilkår i VVM-tilladelsen, blev der, efter at vindmøllerne var idriftsat, udført akkrediterede støjmålinger. Støjmålingerne og -beregninger viste, at vindmøllerne overholdt vindmøllebekendtgørelsens støjgrænseværdier ved mest støjbelastede bolig. Nedenstående måleresultater blev rapporteret:

 • 6 m/s: alm. støj: 39,7 dB, (grænseværdi 42 dB), lavfrekvent støj: 7,1 dB, (grænseværdi 20 dB)
 • 8 m/s: alm. støj: 41 dB, (grænseværdi 44 dB), lavfrekvent støj: 18,6 dB, (grænseværdi 20 dB)

Ubestemtheden (usikkerheden) på støjmålinger af vindmøller er i vindmøllebekendtgørelsen fastsat til +/- 2 dB. Dette betyder, at støjgrænseværdierne skal overskrides med mindst 2 dB, for at der kan påbydes tiltag om støjreducerende tiltag.

Kommunens tilsyn med vindmøllerne

Flere af vindmøllerne ved Pulsen kører i støjreduceret drift for at sikre, at støjgrænseværdierne kan overholdes. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø rekvirerer med jævne mellemrum dokumentation for, at vindmøllernes støjindstillinger er i overensstemmelse med det tilladte.

Fagforvaltningen har ikke udstyr og kompetence til selv at udføre støjmålinger på vindmøller.

Bemærkninger til støjmåling udført i bolig

Klager har selv udført en støjmåling i bolig med udstyr udlånt af Aalborg Universitet. Som bilag til klagen over støjgener er der vedlagt målerapport, der viser et lavfrekvent lydniveau på 28,0 dB. Grænseværdien er 20 dB.

Støjmålingen kan imidlertid ikke anvendes som dokumentation for at støjgrænseværdien for lavfrekvent støj er overskredet. Årsagen hertil er, at Miljøstyrelsen kun anerkender støjmålinger udført som beskrevet i vindmøllebekendtgørelse, hvilket vil sige kildestyrkemålinger udført tæt på vindmøllerne og efterfølgende beregninger af støjbidraget ved nabobeboelser. Støjmålingerne skal i øvrigt udføres af et akkrediteret støjlaboratorium.

Påbud om støjmåling i 2018

Ifølge vindmøllebekendtgørelsen kan kommunen påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger og -beregninger,

 • når en anmeldt vindmølle sættes i drift,
 • i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller
 • i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.

Det er præciseret i vejledningen til vindmøllebekendtgørelsen, at den påbudte støjmåling efter kommunens vurdering skal være nødvendig. Vindmølleejer kan påklage påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har forespurgt Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens referencelaboratorium Delta om, hvorvidt vindmøllers støjbidrag til omgivelserne stiger efter års drift. Hverken Delta eller Miljøstyrelsen har kendskab til dette.

Når ubestemtheden på 2 dB medregnes i vurdering af støjmålingerne fra 2014, overholdes støjgrænseværdierne med stor margin. Fagforvaltningen vurderer derfor ikke, at der for nuværende er proportionalitet i at påbyde nye støjmålinger.

Til orientering er overholdelse af støjgrænseværdierne ikke en garanti for, at alle naboer til vindmøller ikke er generet af støjgener. Det er således påvist, at op til 10 % af naboer til vindmøller er generet af vindmøllestøj på trods af, at støjgrænseværdierne overholdes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt ejerne af vindmøllerne ved Pulsen skal påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ejerne af vindmøllerne ved Pulsen påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Status på lovgivning vedr. målemetoder undersøges.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Anmeldelse af fejlstrømme på Asåvej 10, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Den 13. december 2017 modtog fagforvaltningen en anmeldelse af forureningssag - Elektriske netspændinger i beboelsen, avlsbygningerne og nærmeste omgivelser ved gården på Asåvej 10, Dronninglund, fra ejerne af ejendommen.

Fagforvaltningen har på baggrund af anmeldelsen undersøgt, om anmeldelsen falder ind under den lovgivning, som kommunen administrerer. Fagforvaltningen har konstateret, at de nævnte problemer ikke kan behandles i henhold til denne lovgivning. Det kan dog konstateres, at der er reelle problemer med påvirkning af både beboere og besætning på ejendommen. Gennem dialog med lodsejerne og bl.a. DTU Elektro er det påvist, at der flere steder i Danmark har været - og er - tilsvarende sager, hvor fejlstrømme kan have udløst mistrivsel hos både mennesker og dyr.

Teknik og Miljøudvalget skal drøfte eventuelle yderligere skridt i sagen fra Brønderslev Kommunes side.

Sagsfremstilling

Den 13. december 2017 modtog fagforvaltningen en anmeldelse af forureningssag - Elektriske netspændinger i beboelsen, avlsbygningerne og nærmeste omgivelser ved gården på Asåvej 10, Dronninglund, fra ejerne af ejendommen.

Brønderslev Kommune har gennem en længere periode behandlet en sag vedrørende fejlstrømme på en anden ejendom Landbolystvej 11, Dronninglund.

På baggrund af målinger foretaget i regi af DTU samt til- og frakobling af vandforsyningen fra Dronninglund Vandværk blev sagen behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. november 2017, hvor udvalget besluttede at lade gården få egen vandforsyning gennem etablering af ny boring på ejendommen.

I forbindelse med behandling af denne sag kom der henvendelser fra Asåvej 10, hvor tilsvarende problemer fandtes.

Det er dog på møde mellem lodsejerne på Asåvej 10 og fagforvaltningen den 17. januar 2018 slået fast, at løsningen her ikke ser ud til at være etablering af egen vandforsyningsboring. På det samme møde, hvor formanden for Dansk Brøndejerforening deltog blev det drøftet, hvilke tiltag, der kunne være relevante i situationen, hvor der ikke er relevant lovgivning at behandle sagen i henhold til.

Fagforvaltningen kan oplyse, at Hjørring Kommune har haft en tilsvarende sag, hvor det blev konstateret, at anmeldelsen ikke falder ind under den lovgivning, som kommunen administrerer.

Konklusionen af disse drøftelser blev, at Brønderslev Kommune kunne prøve at få de omtalte problemer på dagsordnen i statsligt regi, eventuelt gennem henvendelser til Miljø- og Fødevareministeren og KL. Det kan tilsvarende være hensigtsmæssigt at rette henvendelse til DTU Elektro for at drøfte igangsætning af en nærmere undersøgelse på ejendommen Asåvej 10, så grunden til den store påvirkning af mennesker og besætning i højere grad kan fastslås. Ejerne af Asåvej 10 er indstillet på, at stille deres ejendom til rådighed i den henseende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at fagforvaltningen retter henvendelse til DTU Elektro for at undersøge mulighederne for at igangsætte en nærmere undersøgelse af forholdene, ligesom der tages kontakt til KL samt Miljøstyrelsen for at undersøge deres holdning til problemstillingerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen. Der rettes henvendelse til Landbrugsforeningen.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kommunikationsplan for affaldssortering 2018


Resume

Sagsforløb: TM

I oktober 2018 vil der i Brønderslev Kommune være mere affaldssortering ved private husstande.

Borgerne får udleveret en rumopdelt 240-liters container med plads til papir og småt pap i det ene rum, og til plast og metal i det andet rum. Borgerne orienteres om ændringen gennem udsendelse af informationsbreve via eBoks i marts 2018.

Der er udarbejdet en proces- og kommunikationsplan, som har til hensigt at sikre, at udrulningen sker bedst muligt for borgerne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om informationsbrev og proces- og kommunikationsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i juni 2017, at der fra efteråret 2018 skal indsamles tørre affaldsfraktioner i Brønderslev Kommune i et samarbejde med AVV og Hjørring Kommune.

Fra oktober 2018 vil der i Brønderslev Kommune således være mere affaldssortering ved private husstande. En standard husstand vil få udleveret en rumopdelt 240 l container, hvor der i det ene rum samles papir og småt pap, og i det andet rum samles plastik og metal. Containerne indkøbes af AVV. Restaffald og madaffald indsamles indtil videre i den eksisterende ordning for dagrenovation.

Der er behov for en informationsindsats for at opnå, at borgerne tager godt imod den nye affaldssortering, og for at sikre at der bliver færrest mulige fejlsorteringer. Fagforvaltningen har i samarbejde med kommunens kommunikationsansvarlige udarbejdet en plan for proces-, aktivitets- og kommunikationsindsats frem til udrulningen og tiden lige efter. Fagforvaltningen ønsker planen godkendt, inden den igangsættes. Kommunikationsplanen er vedlagt som bilag.

Det indgår i kommunikationsplanen, at der i marts 2018 udsendes informationsbreve om den kommende affaldssortering via borgernes eBoks. Af hensyn til samarbejdet med AVV og Hjørring Kommune og af hensyn til den fælles kommunikationsindsats er det mest hensigtsmæssigt, at der sendes informationsbreve til borgernes eBoks nogenlunde samtidigt. I Hjørring Kommune er det forventningen, at der kan udsendes informationsbreve efter godkendelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde i Hjørring Kommune den 8. marts 2018. I Hjørring Kommune underskrives informationsbrevet af udvalgsformanden.

Udkast til informationsbrev til borgerne i Brønderslev Kommune er vedlagt som bilag. Udkastet er koordineret med det tilsvarende brev til borgerne i Hjørring Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender informationsbrev samt proces-, aktivitets- og kommunikationsplan for sortering af de tørre affaldsfraktioner.

Af hensyn til koordineringen med AVV og Hjørring Kommune kan det være nødvendigt at foretage mindre justeringer i teksten inden udsendelsen i marts 2018. Dette forventes gjort i samarbejde med udvalgsformanden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Området er brugerfinansieret.

Beslutning

Godkendt.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Virksomhedsplan 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Plan og Miljø har udarbejdet Virksomhedsplan for 2018. Virksomhedsplanen beskriver den overordnede ramme for Plan og Miljøs arbejde i 2018 samt afdelingens opgavesæt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til virksomhedsplanen.

Sagsfremstilling

I Plan og Miljø er der siden 2016 udarbejdet en virksomhedsplan, der kort beskriver fokusområder, arbejdsopgaver og ressourcer for det pågældende år.

Virksomhedsplan 2018 er udarbejdet efter samme skabelon, som de foregående planer. Dog er planen i år digitaliseret i DKPlan på samme vis som eks. lokalplaner.

Virksomhedsplan 2018 har følgende overskrifter:

 • Forord
 • Formål og Mål - formål, mål samt beskrivelse af "kerneopgaven"
 • Tidsplan - proces og tidsplan for Virksomhedsplan 2019 fastlægges i første halvdel af 2018
 • Særligt fokus i 2018 - erhvervsrettede aktiviteter, aktiviteter målrettet bosætning, andre aktiviteter.
 • Opgaver i Plan og Miljø - planlægningsområdet, naturområdet, virksomhedsområdet, vandløbsområdet, landbrugsområdet, administrationsområdet, byggesagsområdet, grundvandsområdet, spildevandsområdet, trafik og vejområdet, GIS-området samt affalds- og opkrævningsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Virksomhedsplan 2018 for Plan og Miljø.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med enkelte tilretninger.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Frigivelse af anlægsmidler 2018 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet har den 4. oktober 2017 frigivet 3 mio. kr. af anlægsbevillingen til brug i 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om den resterende anlægsbevilling kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver den resterende anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudget 2018 er der afsat 12,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


14. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, etape 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Projektet omfatter jorderhvervelse, færdiggørelse af Ndr. Omfartsvej, etablering af rundkørsel, udgravning af arkæologi og byggemodning af 15 parcelhusgrunde, etape 1.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 27. april 2016

20.240.000 kr.

Udlæg fra Vej og Park til planlægning af Nordbyen flyttes tilbage

-588.575 kr.

I alt

19.651.425 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

7.014.658 kr.

- Arkæologi

951.877 kr.

- Forsyningsledninger

3.276.411 kr.

- Omkostninger

1.549.149 kr.

- Veje

7.989.280 kr.

I alt

20.781.375 kr.

Tilbageholdte beløb til kommende udgifter:

- Manglende slidlag *)

93.200 kr.

- Manglende beplantning af kile ved boligvej *)

50.000 kr.

- Manglende dokumentation og tilgængeliggørelse vedr. Arkæologi - max. budget **)

796.735 kr.

- Manglende refusion vedr. ejendomsskat

38.678 kr.

21.759.988 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

2.108.563 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Der ud over er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførelse af boliger.

**) Efter udgravningen af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab. Restbeløbet udgør et max. budget fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Merforbruget skyldes:

 • Køb af ejendommen Hjørringvej 179 på i alt 879.240 kr., jf. beslutning i Byrådet den 25. januar 2017.
 • Ekstraarbejder på ca. 1,3 mio. kr. på anlægsarbejdet. Tidsforlængelse af entreprisen på grund af ekspropriation, forurening under en gammel markvej samt større terrænreguleringer på boliggrundene.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


15. Anlægsregnskab for Højmarksvej, Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Projektet omfatter byggemodning af 6 parcelhusgrunde samt jorderhvervelse af hele udstykningsarealet på 13 parceller.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 12. oktober 2011

2.304.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

333.801 kr.

- Forsyningsledninger

343.243 kr.

- Omkostninger

179.520 kr.

- Veje

605.371 kr.

I alt

1.461.935 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

842.065 kr.

Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat end forventet, og at der ikke blev brugt eksterne rådgivere til projektering og tilsyn.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


16. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde.

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspuljer.

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces.

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget.

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste som efterfølgende indgik, som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale.

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer.

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget imødeser udkast til budgetafdækning.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


17. Orientering - Status på lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status på lokalplaner siden sidste orientering på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen udarbejder ca. 8-10 lokalplaner årligt.

Siden sidste orientering er status på lokalplaner følgende:

Lokalplaner, der er endeligt vedtaget:

 • Tæt-lav boligområde, Tranebærvej 6A, Dronninglund (Nord/Syd)
 • Tæt-lav boligområde, Ådalen, Brønderslev (Vendiahuset)
 • Tæt-lav boligområde, Jyllandsgade, Brønderslev
 • Erhvervsområde ved Ahornvej, Ø. Brønderslev
 • Åben-lav boligområde i Ø. Brønderslev
 • Åben-lav boligområde, Markedsbyen II, Hjallerup (Lokalplanen er efter vedtagelse påklaget til Planklagenævnet)

Lokalplanforslag, der er i høring:

 • Multihus i Manna-Thise

Lokalplaner, der er under udarbejdelse:

 • Lovliggørelse af bilsalg ved Ålborgvej/Teglværksvej, Brønderslev
 • Sammenskrivning af lokalplaner for Brønderslev Erhverv Syd
 • Bypark ved Ø. Brønderslev Kirke
 • Bevarende lokalplan for Slotsgade, Dronninglund
 • Etageboliger, Østergade, Hjallerup
 • Åben-lav boligområde, Hjallerup Øst
 • Etageboliger ved Banegårdspladsen, Brønderslev
 • Punkthusbebyggelse i Ådalen, Brønderslev

Der er ikke politisk truffet beslutning om opstart af yderligere lokalplaner, jf. prioriteringslisten.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering - Ny taxilov


Resume

Sagsforløb: TM

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft. I forbindelse med den nye lov indføres én type tilladelse, universaltilladelse, til alle former for erhvervsmæssig persontransport.

Den nye taxilov giver mulighed for, at kommunerne kan overdrage tilsynsforpligtelsen med, at betingelser i de eksisterende tilladelser er overholdt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Brønderslev Kommune overdrager tilsynsforpligtelsen den 1. juli 2018.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en nye taxilov i kraft. I forbindelse med den nye lov indføres én type tilladelse, universaltilladelse, til alle former for erhvervsmæssig persontransport. Tilladelsen erstatter de fire nuværende typer tilladelser (taxitilladelser, limousinetilladelser, sygetransporttilladelser og tilladelser til offentlig servicetrafik).

Vognmændene har mulighed for at konvertere deres kommunalt udstedte tilladelse til den nye universaltilladelse. Universaltilladelsen er ikke begrænset til en enkelt kommune, som de kommunale tilladelser, men kan udnyttes i hele landet.

Fremover er det ikke længere kommunerne, som skal udstede tilladelser og godkendelser på området. Hvis ikke tilsynsforpligtelsen overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal Brønderslev Kommune selv føre tilsyn med allerede udstedte tilladelser og godkendelser indtil de udløber, eller til de er blevet konverteret til universaltilladelser.

Brønderslev Kommune har med virkning fra den 1. juli 2018 overdraget tilsynsforpligtelsen vedrørende gamle tilladelser og godkendelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


19. Orientering - Plan for vandløbsindsatsen i Vandområdeplan 2


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering om vandløbsrestaureringsindsatsen i Vandområdeplan 2. Formålet med restaureringsindsatsen er at opnå god økologisk tilstand i vandløbene, hvilket primært sker ved fjernelse af spærringer, genslyngning, samt udlægning af gydegrus.

Brønderslev Kommune er i henhold til EU-vandrammedirektivet forpligtet til at gennemføre restaurering af de vandområder, som er beskrevet i "Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter" af 15/12 2017.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er i henhold til EU-vandrammedirektivet forpligtet til at gennemføre restaurering af de vandområder, som er beskrevet i "Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter" af 15/12 2017.

Planperioden for Vandområdeplan 2 er 2015-2021. Restaureringsindsatserne i indsatsbekendtgørelsen, er fordelt ud over 2018, 2019 og 2020, jf. vedhæftede kort.

Det er målet, at de respektive indsatser startes i henholdsvis 2018, 2019 og 2020, hvor der forventes et overlap med færdiggørelsen af restaureringsindsatserne.

Formålet med restaureringsindsatserne er at opnå god økologisk tilstand i vandløbene, hvilket primært sker ved fjernelse af spærringer, genslyngning, samt udlægning af gydegrus. Der lægges i det enkelte projekt stor vægt på, at afvandingen for den enkelte lodsejer ikke forringes.

I hvert vandområde/vandløb med en restaureringsindsats, laves der som det første en forundersøgelse, der viser, om det er muligt at realisere projektet økonomisk mv. Herefter udarbejdes et tilhørende detailprojekt, hvor ud fra restaureringen realiseres, såfremt det er muligt.

Vandløbsrestaureringsindsatserne er 100 % finansieret gennem EU og staten.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer