Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 5. marts 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 07:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Karsten Frederiksen deltog i behandlingen af punkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15 og 17.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Præsentation af Plangruppens opgaver


Resume

Sagsforløb: TM

To medarbejdere fra Plangruppen i Teknik og Miljø vil på mødet orientere om opgaverne i Plangruppen, herunder de rammer som lovgivningen sætter for planlægningen og det politiske råderum for at præge planlægningen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Plangruppen i Teknik og Miljø består af 6 medarbejdere, som arbejder med en bred vifte af opgaver. På mødet vil to medarbejdere præsentere de forskellige opgaver ud fra en tematiseret gennemgang.

Formålet er at give det nye udvalg en forståelse for plansystemets opbygning og de forskellige planlægningsopgaver. Der vil være mulighed for at spille spørgsmål.

Præsentationen vil omfatte:

 • hvilke rammer lovgivningen sætter for de forskellige planer og opgaver,
 • hvilken administrativ praksis, der er i Brønderslev Kommune, og
 • hvor og hvordan der er politisk råderum til at påvirke planlægningen

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


4. Vedtagelse af lokalplan for Manna Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-O-01.01 Manna Thise Multihus samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i otte ugers offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus har været i otte ugers offentlig høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et ønske om udvidelse af det eksisterende multihus mod syd. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10.920 m2. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at tilbygningen bygges i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, men giver mulighed for mindre bygningsdele i andre materialer.

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et kommuneplantillæg til rammeområde 09-O-01. Kommuneplantillæg 2 omhandler, at afgrænsningen på rammeområdet udvides, så hele lokalplanområdet er omfattet af rammen. Der sker ikke andre ændringer i indholdet af kommuneplanrammen.

Den digitale plan, kan findes på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/650

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 09-O-01.01 samt kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke samt en ansøgning til Fredningsnævnet om ændring af den eksisterende Provst Exner fredning.

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning er udarbejdet på baggrund af den rammeaftale og helhedsplan for bypark i Ø. Brønderslev, som blev vedtaget i november 2017. Planlægningen giver mulighed for at anlægge en bypark med ankomstareal og parkeringspladser til kirken samt 10 tæt-lave boliger syd for kirken.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring, samt om ansøgningen om ændring af Provst Exner fredningen skal indsendes til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke. Det er en forudsætning for planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Som del af rammeaftalen er det besluttet, at byparken skal ligge inden for fredningens afgrænsning.

Forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning giver mulighed for at skabe en bypark ved Ø. Brønderslev Kirke, som forbedrer og forskønner bymiljøet i Ø. Brønderslev. Der skabes rammer for stiforløb, opholdsmuligheder, grønne områder, aktiviteter, parkeringspladser og materialeplads til kirkegården. Der planlægges for 10 tæt-lave boliger i form af 5 dobbelthuse syd for kirken. Deres placering fastsættes af byggefelter, der tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken.

Ved udarbejdelsen af forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgninger har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsansøgningen for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt hvilke aktiviteter, der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fredningsansøgning

Fredningsansøgningen vil ændre den eksisterende Provst Exner fredning, således at fredningen er tidssvarende og sikrer indsigt og udsyn til og fra Ø. Brønderslev Kirke. Fredningens afgrænsning ændres til at omfatte de åbne områder umiddelbart omkring kirken og kirkegården, den tilpasses eksisterende matrikelskel og de kommende tæt-lave boliger syd for kirken. Bestemmelserne i fredningen ændres til at være mere nuanceret og tilpasset anvendelse som bypark. Fredningsnævnet administrerer efter fredningens bestemmelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender

 • forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan og at de sendes i 8 ugers offentlig høring, og
 • ansøgningen til Fredningsnævnet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilaget helhedsplan udskiftes.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af adresser i Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med yderligere udstykning i forlængelse af eksisterende stikvej, skal den fremtidige adressering ved Østermarken i Hjallerup fastlægges.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilken løsning der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Der er sendt brev til ejerne af 19 parceller i Østermarken 193 til 229, Hjallerup, om at deres husnummer skal ændres til nr 235 til 273. Ændringen sker fordi der skal udstykkes 13 parcelhusgrunde og 8 tæt/lave boliger nord for disse ejendomme. De skal have vejadgang mellem nr 191 og 193.

Der er kommet klage ind fra nogle af lodsejerne. De foreslår bl.a., at den nye udstykning får de højere husnumre. Derved kommer numrene ikke i nummerorden. En sådan løsning er ikke tilladt i henhold til adresseloven.

Det foreslås også at bruge bogstaver. Men det er 21 nye numre, der skal bruges, og der er nogle bogstaver i alfabetet, der ikke må bruges som husnumre. Der er derfor ikke nok bogstaver til rådighed.

Det er også foreslået, at den nye del af stikvejen får et andet vejnavn. Herved kan de eksisterende ejendomme beholde deres nuværende adresse. Denne løsning er ikke tilrådelig, idet især redningskøretøjer kan have svært ved at finde adresserne.

Der er to løsningsmodeller, der opfylder adresseloven.

Den ene er den, der allerede er foreslået med at ændre husnumrene for de 19 ejendomme på højre side af stikvejen. Ulempen ved den løsning er, at numrene bliver ”genbrugt” i den nye udstykning. Men det er den løsning der berører færrest ejendomme.

Den anden løsning er, at hele stikvejen får et andet vejnavn. Det vil medføre, at der er 37 ejendomme, der skal have ny adresse.

Uanset hvilken løsning der vælges, vil det give nogle gener for beboerne i en periode. Det er vigtigt, at der vælges en løsning der på længere sigt er den mest hensigtsmæssige – også når man ser på området som helhed. Det er desuden vigtigt, at man tænker på, om redningskøretøjer let kan finde adresserne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at løsningen med at ændre adresserne for de 19 ejendomme vælges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 9:

Udsættes til næste møde med henblik på at finde en evt. ny løsning.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2018:

Til forslaget om at bruge bogstaver efter husnummeret kan fagforvaltningen tilføje følgende:

En adresse må kun bestå af højst 3 tal og højst 1 bogstav. Hvis der bliver behov for en yderligere opdeling af en af grundene til f.eks. et dobbelthus, vil der mangle et bogstav til det.

Det er meget vigtigt at tage hensyn til, om redningskøretøjer hurtigt kan finde adresserne. Fx vil nr. 191 ligge på én stikvej og 191A til 191Z vil ligge på en anden stikvej. Vælges den løsning vil der være en permanent risiko.

Vælges en af de tidligere nævnte 2 muligheder, vil det kun være i en overgangsperiode, at det giver gener.

Beslutning

Sagen udsættes. Der holdes møde med lodsejerne på Hjallerup Idrætscenter fredag den 16. marts 2018, kl. 16,30.

Bilag

Til toppen


7. Tilskud til forskønnelse af Hjallerup Midtby


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fonden Kulturhuset Hjallerup har fået tilladelse til at nedrive den tidligere bankbygning på Nørre Alle 1 i Hjallerup. På grunden ønskes en forskønnelse gennem anlæg af et nyt torv. Kommunen ansøges om midler til etablering af torvet samt til fremtidige aktiviteter.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges støtte til anlæg og aktiviteter på pladsen efter nedrivning af bankbygningen.

Sagsfremstilling

Ejendommen Nørre Allé 1 i Hjallerup, der tidligere har været anvendt som bank, er ejet af Fonden Kulturhuset Hjallerup. Brønderslev Kommune har den 19. januar 2018 meddelt tilladelse til nedrivning af den tidligere bankbygning, efter en omfattende vandskade.

Ejendommen er beliggende i byzone, og er i Kommuneplan 17 udpeget som centerområde. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Formålet med nedrivningen er at skabe et nyt centralt torv i midtbyen med aktiviteter. Med torvet ønskes der samtidigt at åbne op for Kulturhuset og skabe et større og mere åbent byrum samt gøre Kulturhuset mere synligt i bybilledet.

Spar Nord Fonden har meddelt tilsagn på 300.000 kr. til nedrivning samt delvis etablering af torvet.

Fonden har indkaldt til borgermøde den 7. marts 2018 i Hjallerup, hvor formålet er at få input til det fremtidige torv i forhold til udformning og anvendelse.

Brønderslev Kommune søges om støtte til anlæg af torvet samt fremtidige aktiviteter.

Fagforvaltningen vurderer, at projektet vil medvirke til en forskønnelse af midtbyen i Hjallerup. Projektet stemmer overens med formålet og retningslinjerne for kommunens midtbypulje.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal bevilges støtte til anlæg af plads ved Nørre Allé 1 i Hjallerup gennem midtbypuljen, samt hvor mange midler der tildeles.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen til Midtbyplaner er i budget 2018 på 2,5 mio. kr. - dette beløb er inkl. forventet overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2017.

Beslutning

Udvalget er positiv over for at bevilge til 75.000 kr. – Fonden anmodes om at fremsende en beskrivelse af projektet, så det foreligger til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018.

Bilag

Til toppen


8. Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet - Markedsbyen, etape II


Resume

Sagsforløb: TM

Hjallerup Fjernvarme har fremsendt projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Markedsbyen, etape II, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-18.01´s afgrænsede område. Projektforslaget omfatter desuden udvidelse af det eksisterende halmanlægs produktionskapacitet - alternativt etablering af en ny 700 kW spidslastkedel.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Rådgivende ingeniørfirma PlanEnergi har på vegne af Hjallerup Fjernvarme fremsendt projektforslag for udvidelse af deres forsyningsområde til fjernvarmeforsyning af udstykningen Markedsbyen, etape II, med anmodning om godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger inden for lokalplan 03-B-18.01´s afgrænsede område. Projektet omfatter endvidere udvidelse af det eksisterende halmanlægs produktionskapacitet - alternativt etablering af en ny 700 kW spidslastkedel.

Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Den udvidede biomassebaserede varmeproduktionskapacitet kan grundlæggende nås på to måder: 1) ved at installere en ny fliskedel eller 2) ved at udnytte den eksisterende halmkedels fulde kapacitet på 1,8 MW ud over den nuværende godkendte produktion på 8.000 MWh/år. Det vurderes umiddelbart, ud fra samfundsøkonomiske hensyn, mest fordelagtigt at udnytte eksisterende kapacitet inden der evt. investeres i ny kedel.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet uafhængigt af den endelige løsning. Ved gennemførelse af projektet med udvidelse af halmkedelkapaciteten er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdibesparelse på 2,4 mio. kr. over en 20-årig periode. Besparelsen er set i forhold til en individuel forsyning af området med varmepumper fordelt med 50 % luft/varme og 50 % jordvarmeanlæg. Ved gennemførelse af alternativet, en spidslast-multistokerkedel til fyring med flis, er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdibesparelse på 0,7 mio. kr. over en 20 årig periode.

De samfundsøkonomiske beregninger er forelagt kommunens eksterne rådgiver. Rådgiveren anbefaler, at projektets samfundsøkonomi genberegnes, da der er sket ændringer i beregningsforudsætningerne for varmepumpers levetid og virkningsgrad. Desuden er elprisen for elforbrug på varmepumper sat for højt. Hjallerup Fjernvarme/PlanEnergi vurderer fortsat, at projektforslagets beregninger er i overensstemmelse med Energistyrelsens udmeldinger. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger beregningsforudsætningerne for samfundsøkonomi nærmere. Resultat af evt. nye samfundsøkonomiske beregninger vil foreligge på Teknik- og Miljøudvalgsmødet.

Det fremgår af projektforslaget, at fjernvarme fra Hjallerup Fjernvarme, afhængig af boligtype, giver en forbrugerøkonomisk fordel på 550 kr./år - 1.150 kr./år (inkl. moms).

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet. HMN GasNet har følgende bemærkninger til projektforslaget:

 • Varmeproduktionen må ikke udvides på halmkedlen. Den allerede etablerede halmkedel er etableret under en dispensationsordning der betyder, at kedlen maksimalt må producere 8.000 MWh varme årligt. Med baggrund i en vejledende udtalelse fra Energistyrelsen bemærker HMN GasNet, at produktionsbegrænsningen på 8.000 MWh fortsat vil gælde for kedlen uafhængigt af, om der måtte være et forøget varmebehov.
 • HMN GasNet vurderer, at projektforslagets redegørelse for de forsyningsmæssige forhold er mangelfuld. HMN Gasnet vurderer, at det Hjallerup Fjernvarmeværk forespørger er en øget biomassebaseret varmeproduktion og ikke en forøget varmeproduktionskapacitet.

Det juridiske aspekt omkring udnyttelse af den eksisterende halmkedels fulde kapacitet er vurderet af kommunens eksterne rådgiver. Rådgiver konkluderer følgende:

”Efter vores vurdering bør der gives tilladelse til udvidet kapacitet på den eksisterende halmkedel. Det vil ikke give mening af lave en ny spidslastkedel for at opnå den efter Planenergi´s beregninger nødvendige produktionskapacitet for at opretholde tilfredsstillende forsyningssikkerhed, når man har en eksisterende kedel, der kan klare den øgede spidslast kapacitet i forbindelse med et udvidet varmebehov.

En udvidelse af eksisterende halmanlæg med de 5.600 MWh vil ikke fortrænge mere naturgas end en ny spidlastkedel til produktion af de 5.600 MWh

Såfremt ét af de implicerede forsyningsselskaber protesterer imod et af Brønderslev Kommune godkendt projektforslag, må jurister i Energiklagenævnet afgøre, om en løsning med udvidet kapacitet på 5.600 MWh på det eksisterende værk for dækning af øget varmebehov kan godkendes ifølge projektbekendtgørelsen.”

Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejder vedrørende etablering af distributionsnet sker i privat fællesvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en VVM-screening af projektet og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udvidelsen af forsyningsområdet til at omfatte Markedsbyen, etape II. Teknik- og Miljøudvalget skal samtidig tage stilling til, om udvidelse af biomassekapaciteten på Hjallerup Fjernvarmes eksisterende halmkedel kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kaj Tranholm Olsen og Lynge Andersen fra Hjallerup Fjernvarme kom til mødet og fremlagde sagen.

Udvalget godkendte udvidelsen af forsyningsområdet til at omfatte Markedsbyen, etape II.

Udvalget godkendte endvidere udvidelsen af biomassekapaciteten på Hjallerup Fjernvarmes eksisterende halmkedel.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om 37 ha solcelleanlæg, Skelgårdsvej 52-54


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der ansøges om etablering af et ca. 37 ha stort solcelleanlæg mellem Asaa og Agersted i kystzonen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning i form af kommuneplantillæg, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Sagsfremstilling

Firmaet Vores Sol Ejendomsselskab IVS søger om opstart af planlægning for et ca. 37 ha stort solcelleanlæg på del af ejendommen Skelgårdsvej 52-54, Asaa. Området er ikke udpeget i kommuneplanen. Hvis projektet skal fremmes, skal der igangsættes en foroffentlighed efter planlovens § 23. Anlægget vil være lokalplanpligtigt, og der kan være krav om udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport (VVM). Tidsforløbet for en planlægning og en VVM proces skønnes til 1½ - 2 år.

Et anlæg af den størrelse vil få en effekt på 26 MW og forventes at kunne dække 7.000 husstandes elforbrug.

Anlæggets størrelse udgør over 1/3 af arealet for den nærmeste større by - Asaa. Det meste af anlægget ligger i kystzone - område C kystbaglandet, som er områder uden eller med begrænset visuel forbindelse med kysten. Se kort 1.

Område C kan efter kommuneplanen anvendes efter bestemmelserne for det åbne land, men kun forudsat attilknytningen til kystnærhedszonen er særlig planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er begrænset og lokal. Højden på anlægget vil maksimalt være 3,6 m, men på grund af det store areal vil anlægget give anledning til væsentlig påvirkning af kystlandskabet. Det vil kunne ses over store afstande i det primært ubebyggede landskab. Anlæg i kystzone C skal tilpasses eksisterende bebyggelse og anlæg, så den visuelle påvirkning af omgivelserne bliver mindst muligt. Anlægget må ikke kunne ses fra kysten.

Også opfattelsen af landskabet længere fra kysten vil blive påvirket meget af et anlæg af den størrelse - såvel selve udseendet som eventuel blænding. Der er ikke lovmæssigt baggrund for at begrænse eventuelle blændingsgener, hvis de konstateres efter opstillingen. Eneste forebyggelse er at stille krav til overfladematerialet. Teknologisk Institut har i et notat fra 2014 skrevet: "På baggrund af litteraturstudier samt egne oplevelser med reflekser fra forskellige solcelleanlæg, er det Teknologisk Instituts opfattelse, at det vil kræve avancerede målinger og beregninger at fastlægge de visuelle gener fra et givet solcelleanlæg på en entydig og objektiv måde."... "Ved høj risiko for refleksion bør man vælge et solcelleprodukt med ikke spejlende overflade". Se bilag.

På kort 2 er vist boliger ved solfeltet.

Der er ingen umiddelbar funktionel begrundelse for at placere et stort solcelleanlæg i Kystzonen, da det i princippet kan placeres på mindre bevaringsværdige placeringer. Tilsvarende gælder at den planlægningsmæssige begrundelse i form af mål om opfyldelse af energi- og klimamål kan opfyldes ved en placering i et mere robust landskab.

Området er i forvejen præget af vindmøllerne ved Skovengen, hvor den nærmeste står inden for 600 m fra projektområdet. Her kan være tale om en samlet påvirkning, der overskrider det ønskede i kystzonen. Der er ca. 1.400 m fra projektområdet til Fuglebeskyttelsesområde som er en del af Natura2000. Inddragelse af et areal på ca. 37 ha kan påvirke fuglenes rasteområder.

Krav om visualisering

Der skal udarbejdes materiale til præsentation for offentligheden. Ansøger skal bidrage til materialet i form af bl.a. visualiseringer af anlæggets påvirkning af kysten og de omgivende landskaber.

Naturstyrelsens notat om større solenergianlæg vurderer, at solenergianlæg skal placeres i tilknytning til byområder. Dette anlæg søges placeret i et område af det åbne land med forholdsvist langt til naboerne. Det kan være en fordel af hensyn til undgåelse af nabogener bl.a. i form af blænding, men strider samtidig mod Naturstyrelsens notat.

Samlet set vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at der ikke er en tilstrækkelig planlægningsmæssig begrundelse for at placere et anlæg af denne størrelse på denne placering i kystzonen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til,

 • om projektet skal fremmes,
 • og derfor sendes ud i en foroffentlighed efter planlovens § 23c for at udlægge området i kommuneplanen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at projektet fremmes og at det sendes ud i en foroffentighed.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udtalelse til Energistyrelsen om høring vedr. geotermiansøgning


Resume

Sagsforløb: TM

Energistyrelsen har anmodet om en udtalelse vedr. areal til geotermiundersøgelser for et område omkring Aalborg, der delvist omfatter arealer i Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til udtalelse til Energistyrelsen.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi inden for område vist på vedlagte kortbilag. Den nordlige del af dette område er beliggende i Brønderslev Kommune. Energistyrelsen anmoder de berørte kommuner om bemærkninger til det ansøgte område.

Geotermi er en vedvarende energiform. Geotermisk energi findes i undergrunden i form af varmt saltholdigt vand. Varmen i vandet kan udnyttes til energi ved at pumpe vandet op til overfladen gennem en boring. Geotermiske boringer er typisk mere en 1.000 m dybe. Varmen indvindes ved hjælp af en varmeveksler, før det varme vand igen pumpes ned i undergrunden. Den geotermiske energi bruges i Danmark til at producere fjernvarme.

Omfanget og konkret placering af de arbejder, som vil blive gennemført for at undersøge og eventuelt udnytte den geotermiske energi i området er endnu ikke fastlagt af Energistyrelsen, men vil typisk omfatte seismiske undersøgelser samt prøveboringer. Hvis undersøgelserne viser, at den geotermiske energi i området kan udnyttes vil der sandsynligvis blive etableret flere boringer og tilhørende anlæg. Hensigten med udnyttelse af den geotermiske energi i området er fjernvarmeforsyning af Aalborg.

Da Energistyrelsens høring ikke vedrører konkrete lokaliteter eller præcise beskrivelser af aktiviteter og anlæg foreslår fagforvaltningen, at der afgives en generel udtalelse som formuleret i vedlagte forslag til udtalelse til Energistyrelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til udtalelse til Energistyrelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Trafiksikkerhed ved ansøgt pizzeria


Resume

Sagsforløb: FSR/TMU

Kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at indrette take-away pizzeria i en ejendom, der er placeret i det trafikerede T-kryds Slotsgade-Fredensgade i Dronninglund, hvor der ingen standsningsmuligheder er.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer forhindrer muligheden for at etablere pizzeria.

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til at indrette take-away pizzeria i en ejendom, der er placeret i det trafikerede T-kryds Slotsgade-Fredensgade i Dronninglund, hvor der ingen standsningsmuligheder er.

Erhvervslokalerne har senest været anvendt til en data-butik og tidligere en blomsterforretning og en el-forretning.

En anvendelsesændring til indretning af et take-away pizzeria vil, jf. Parkeringsvedtægten, ikke umiddelbart udløse krav om etablering af ekstra parkeringspladser på egen grund.

Problematikken består i, at der kan forventes en hel del standsning og korttidsparkering foran forretningen, når der skal hentes pizzaer. Der er ingen parkeringsmuligheder foran forretningen, idet den er beliggende i et trafikeret T-kryds med cykelstier, spærreflader og fodgængerfelt. Der findes heller ingen offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed.

Kunderne til de tidligere forretninger i det nævnte erhvervslokale, har ofte benyttet F24´s p-areal på modsatte side af vejen. Dette har nu resulteret i, at F24 har indført parkeringsrestriktioner, der hindrer øvrige brugere i at benytte p-pladsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at den ansøgte anvendelsesændring til et take-away pizzeria ikke imødekommes, med baggrund i trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring de manglende standsnings- og parkeringsmuligheder i det komplekse T-kryds.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 12:

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes ikke med baggrund i trafiksikkerhedsmæssige forhold omkring de manglende standsnings- og parkeringsmuligheder i det komplekse T-kryds.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Rabatjordsklassificering


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har i flere år ikke "afhøvlet" kommunale rabatter langs veje uden for byzone. Det har stor betydning for vejenes holdbarhed. Det foreslås derfor, at dette arbejde igen prioriteres.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal laves en samlet klassificering af alle kommunale rabatter langs veje uden for byzone.

Vejformand Palle Dam kommer til udvalgets møde kl. 11.00.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i flere år ikke "afhøvlet" kommunale rabatter langs veje uden for byzone. Det har stor betydning for vejenes holdbarhed. Det foreslås derfor, at dette arbejde igen prioriteres.

Det er nødvendigt at fjerne den muld, der dannes i rabatterne, når planter dør og formulder. Hvis det ikke sker, kan regnvand ikke løbe væk, og vejens belægning og bæreevne kan ødelægges og forøger risikoen for sporkøring, som så kan føre til trafikfarlige situationer med aquaplaning.

Rabatjord er som udgangspunkt lettere forurenet og omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, så en rabatjordsafhøvling kan være dyr og besværlig, fordi jorden skal køres til deponering, hvor der skal udtages jordprøver.

En rabatjordsklassificering vil give mulighed for en optimal håndtering af rabatjord i kommunen. En forureningsklassificering af rabatjord har til formål at effektivisere og forbedre arbejdsgangene for håndtering af rabatjord i kommunale vejprojekter, samt at sikre at overskudsjord håndteres optimalt under miljømæssige og økonomiske hensyn.

Ved udførsel af en rabatjordsklassificering har kommunens vejjordsprojekter fremover en mindre risiko for uventede økonomiske udgifter. Rabatjordsklassificeringen vil endvidere være medvirkende til kontinuitet og reproducerbarhed i vejjordsprojekterne også i miljøafdelingen, da området vil blive mere styret med faste retningslinjer og aftaler.

Det forventes, at projektet vil bibringe til, at en stor del af kommunens rabatter konstateres forureningsfri. Der skal derfor ikke fremadrettet tages miljøprøver af jorden. Overskudsjord fra rabatvedligehold m.m. kan derfor håndteres som ren jord. Projektet kræver et tæt samarbejde med miljøafdelingen gennem hele projektet, så miljøafdelingen er enig i de resultater som rabatjordsklassificeringen viser.

Forureningsklassificering af rabatjord kan løses ud fra nedenstående faseopdelte strategi:

 • Fase 1: Projektforberedende fase: Herunder opstartsmøde, tidsplan og dataindsamling m.m.
 • Fase 2: Vejaldersklassificering: I denne fase udredes alderen på alle kommunale veje i landzone.
 • Fase 2b: Asfaltkortlægning - dette vurderes nødvendigt at udføre.
 • Fase 3: Prøvetagning af relevante rabatter. Dette gøres af flere omgange.
 • Fase 4: Endelig vejrabatjordsklassificering.

I korte træk består opgaven af, at der opnås en viden om forureningsniveauet i rabatterne ved dataindsamling (fase 2 og 2a) og prøvetagning (fase 3). Denne viden bruges til at lave en samlet klassificering af alle kommunale rabatter langs veje uden for byzone. Hvor nogle rabatter forventes at være uforurenede og andre lettere forurenede.

Prøvetagningen er gældende i mindst 10 år. Jord, der ikke er forurenet kan afleveres på markerne i nærheden af hvor rabatterne renses - erfaringer andre steder fra viser, at landmændene gerne tager imod jorden.

Der kan aftales en trinvis igangsætning af projektet, der gør at ressourcerne kan deles over en længere periode. Dette medfører, at det i første omgang er fase 1, 2 og 2B, der aftales gennemført. Hertil kommer de fornødne prøver i forhold til de rabatter, der løbende besluttes afhøvlet.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der igangsættes klassificering af de kommunale rabatter langs veje uden for byzone.

Personale

Vej og Park har maskinerne til at udføre opgaven. Opgaven har været nedprioriteret som følge af budgetreduktion for år tilbage. Såfremt opgaven skal prioriteres inden for nuværende ressourcer, medfører det serviceforringelse på de øvrige opgaver i Vej og Park.

Beslutning

Der ønskes en trinvis igangsætning af projektet.

Omfanget drøftes i forbindelse med prioritering af anlægsmidler 2018.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


13. Rydning af vejrabatter langs Ålborgvej (tidligere amtsvej)


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev de tidligere amtsveje i Brønderslev Kommune overdraget til kommunen. Langs disse veje var / er der massiv opvækst af træer og buske i grøfter og på sideanlæg. Samme problem gør sig gældende langs de kommunale veje, hvor der har været et lignende stort efterslæb pga. besparelser på området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes rydning af vejrabatter langs Ålborgvej, i alt ca. 20 km. (Tidligere amtsvej).

Vejformand Palle Dam deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev de tidligere amtsveje i Brønderslev Kommune overdraget til kommunen. Langs disse veje var / er der massiv opvækst af træer og buske i grøfter og på sideanlæg. Samme problem gør sig gældende langs de kommunale veje, hvor der har været et lignende stort efterslæb pga. besparelser på området.

Trævæksten er mange steder blevet så voldsom, at den forvolder skade på vejanlæg, asfalt og grøfter mm. Desuden giver den megen skygge flere kolde og glatte områder i forbindelse med glatførebekæmpelse.

En af disse vejstrækninger er Ålborgvej, i alt ca. 20 km.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der igangsættes en målrettet indsats for at reducere bevoksningen og genoprette vejanlæggets funktion.

Fældningen vil imødekomme følgende:

a) Sikring af infrastruktur og vejkapital

- Asfaltens levetid forlænges

- Bedre holdbarhed på sideanlæg

- Bedre afvanding

b) Trafiksikkerhed

- Højere vejtemperatur - bedre glatførebekæmpelse

- Bedre oversigtsforhold

- Færre forsikringsskader

c) Effektivisering og arbejdsmiljø

- Mindre trævækst og buske giver en højere effektivitet på græsklipningen, når der er færre fysiske forhindringer

- Det giver et bedre arbejdsmiljø, når der er færre genstande at tage højde for ved græsklipningen og færre vanskelige manøvrer med klipningen

Vej og Park vil kunne løse opgaven i samarbejde med privat entreprenør - der er behov for skovmaskiner, og disse findes ikke i Vej og Park.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget reserverer midler fra anlægskontoen til en målrettet indsats på Ålborgvej, i alt ca. 20 km.

Personale

Opgaven har været nedprioriteret. Efterfølgende vedligeholdelse sker via Vej og Park. Såfremt opgaven skal prioriteres inden for nuværende ressourcer medfører det serviceforringelse på de øvrige Vej og Park opgaver.

Beslutning

Udvalget er positive over for opgaveløsningen – emnet indgår i udvalgets prioritering af anlægsmidler 2018.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


14. Ny status og stillingtagen til fortsat afvikling af § 3 uoverensstemmelser


Resume

Sagsforløb: TM

Konsulentfirmaet HabitatVision har over to etaper sagsbehandlet en del af de ca. 875 § 3 uoverensstemmelser, som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget en stor mængde sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen). Første etape i afviklingen af de mange sager har, udover at nedbringe sagsbunken, haft til formål at undersøge, hvor stort tidsforbruget er ved løsningen af denne sagstype. Den netop afsluttede anden etape har udelukkende haft til formål at nedbringe antallet af sager.

HabitatVision har igangsat sagsbehandling i 305 sager. Heraf er der truffet aftale om lovliggørelse med lodsejer i ca. 24 % af sagerne. 7 % af sagerne er udsat på grund af et formodet meget højt tidsforbrug. 18 % af sagerne er afsluttet som følge af, at dokumentation har vist, at arealerne ikke har været omfattet af § 3 beskyttelsen. I 51 % af sagerne har det endnu ikke været muligt at estimere, om der kan findes en frivillig løsning, eller om disse sager også har et meget højt tidsforbrug. HabitatVision estimerer, at der som minimum skal bruges ca. 2.900 timer til afvikling af de sidste sager.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan sidste etape af afviklingen af de ca. 170 igangværende og de resterende ca. 570 § 3 uoverensstemmelser, skal løses.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 939 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til et større antal sager, som endnu ikke er håndhævet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med en ekstern konsulent screenet uoverensstemmelserne, som Brønderslev Kommune modtog fra Naturstyrelsen. Efter screeningen, hvor en række sager blev sorteret fra, var der ca. 875 sager tilbage, bestående delvist af sager modtaget fra Naturstyrelsen og dels sager som kommunen selv havde kendskab til.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. april 2016 at bevilge 250.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Fagforvaltningen besluttede at anvende konsulentfirmaet HabitatVision til opgaven. HabitatVision har i starten af marts 2017 afrapporteret resultaterne for deres arbejde.

Efterfølgende besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2017 at bevilge 150.000 kr. til indkøb af yderligere konsulenthjælp. Fagforvaltningen besluttede igen at anvende konsulentfirmaet HabitatVision til opgaven. Resultaterne fra anden etape er blevet afrapporteret den 15. november 2017.

Efter aftale har HabitatVision grebet sagerne an, således at sager på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser er blevet forsøgt behandlet først. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt, samtidig med at de arealer, som har haft den største naturværdi, blev behandlet først. Hvis en lodsejer har flere uoverensstemmelser på sin ejendom, blev disse taget samlet, således at de enkelte borgere ikke får flere henvendelser igennem perioden, hvor sagsbehandlingen af uoverensstemmelserne står på. Denne metode er anvendt, da den er til mindst mulig gene for borgerne.

Yderligere har fagforvaltningen i samarbejde med HabitatVision aftalt, at sager, hvori det ikke umiddelbart er muligt at finde en løsning, er blevet udsat til næste etape. Løsningsmodellen er anvendt, for at sikre at så stor en mængde sager som muligt bliver løst. Ulempen ved denne løsningsmodel er til gengæld, at det tidsestimat, som kan gives på baggrund af tilstedeværende erfaring er belagt med stor usikkerhed. Denne løsningsmodel vil ikke blive videreført, da det er problematisk for opgaveløsningen og borgernes retssikkerhed, at deres sager trækker unødigt i langdrag og således vil alle sager blive løst i den sidste etape.

Antal

Procent (%)

Fejl (ikke § 3)

55

18

Afsluttede (lovliggjort)

73

24

Svære sager (udskudte)

20

7

Igangværende

157

51

I alt

305

100

I denne sidste etape er antallet af sager, som er begyndt sagsbehandlet (herunder også afsluttede sager), steget fra ca. 200 til ca. 300, og antallet af afsluttede sager er steget fra 12 til 73 samlet.

HabitatVision meddeler ved projektets afslutning, at dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og at der i langt de fleste tilfælde har været forståelse for projektet. Fagforvaltningen forventer derfor at fortsætte opgaveløsningen på samme måde som hidtil, hvad angår prioriteringen af sager. Fagforvaltningen vil desuden årligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om fremgangen i processen.

HabitatVision fremsætter et estimat af tidsforbruget af de resterende sager på ca. 5 timer pr. areal. Dette er dog med forbehold for at nogle enkelte sager kan være yderst tidskrævende. Med de ca. 570 resterende arealer vurderes det derfor, at der som minimum skal beregnes et tidsforbrug på ca. 2.900 timer.

På baggrund af ovenstående vurderer fagforvaltningen, at sagerne kan løses ved opnormering med en projektansættelse i 3 år.

Fagforvaltningen foreslår, at opgaven løses inden for 3 år, for så hurtigt som muligt at sikre borgernes retssikkerhed og sikre, at borgerne har mulighed for et klart kendskab til, hvilke af deres arealer de lovligt kan opdyrke eller lignende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der kan tilføres en projektstilling i 3 år til at håndtere de resterende ca. 570 ikke igangsatte samt de ca. 170 ikke færdig gjorte sager.

Personale

Det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, hvis antallet af uoverensstemmelser skal nedbringes yderligere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2017, pkt. 25:

Fortsættelse af arbejdet afventer det nye Teknik- og Miljøudvalgs prioritering af anlægsmidlerne til budget 2018.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker fortsat puklen vedr. § 3 uoverensstemmelser afviklet.

Flertallet ønsker indsatsen vurderet i forbindelse med prioritering af anlægsmidler for 2018.

Poul Erik Andreasen ønsker, at der som foreslået af fagforvaltningen ansættes medarbejder til opgaveløsningen.

Bilag

Til toppen


15. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 12.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter, uoverensstemmelser §3 i Naturbeskyttelsesloven, Ekstraordinær grødeskæring, ekstern bistand m.v.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 12.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Budgettet er udvidet i forhold til tidligere år, og det fremgår af budgetaftalen, at opgaverne i forhold til Asaa Havn, grødeskæring og §3 uoverensstemmelser, samt finansiering af ekstern konsulent og juridisk bistand i vanskelige sager, skal håndteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets samlede ramme.

Byrådet har på møde den 28. februar 2018 frigivet anlægsbevillingen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne 2018 blive gennemgået. Formålet er at afgøre, hvilke midler, der er til rådighed for asfaltering af veje i 2018, så dette kan prioriteres på kommende møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget disponerer anlægsmidlerne for 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

Til toppen


16. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på møde den 14. februar 2018, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet, behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer:

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

 • Økonomiudvalget

363.515

5.453

 • Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

 • Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

 • Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

 • Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

 • Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Blev drøftet. Forvaltningen udarbejder forslag til reduktionspuljer.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


17. Rådgivningsgruppe vedr. Hedelund Rhododendronpark


Resume

Sagsforløb: TM

Rådgivningsgruppen vedr. Hedelund Rhodondendronpark er forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Rådgivningsgruppens sammensætning.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en rådgivningsgruppe med repræsentanter for bl.a. initiativtagerne til parken.

Gruppen virker som rådgiverorgan i forbindelse med parkens fortsatte udvikling og drift. Gruppen er forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Formål

Formålet med gruppen er at styrke samarbejdet mellem kommunen og initiativtagerne med den hensigt,

 • at fastholde en bred interesse omkring parken og dens udnyttelse,
 • at medvirke til, at den specifikke viden, som er til stede omkring parkens elementer vil komme parken til gode ved den fortsatte drift og vedligeholdelse,
 • at fremme initiativer til sikring af parkens fortsatte udvikling med nyt indhold (kunst etc.) og konkrete aktiviteter,
 • at sikre bred deltagelse, når nye tiltag gennemføres

Opgaver

Rådgivningsgruppen rådgiver og stiller forslag om:

 • forhold og initiativer, som kan medvirke til at udbrede kendskabet til parken og dens indhold, bl.a. til brug for den løbende PR og markedsføring,
 • eventuelle justeringer og ændringer til den foreliggende vedligeholdelsesplan for Hedelund Rhododendronpark.
 • nye initiativer, nyt indhold m.v. med det formål, at parken løbende kan tilføres nye oplevelseselementer, kunst etc. Endvidere forslag til finansiering af tiltagene

Struktur / arbejdsform

Rådgivningsgruppen er p.t. sammensat således:

Medlemmer:

 • 2 personer. udpeget af Teknik- og Miljøudvalget
 • Teknisk Direktør
 • Vej- og Parkchef
 • 1 person udpeget af Fritids- og Kulturudvalget
 • 1 person udpeget af Borger9700
 • 1 person med indsigt i rhododendronplanter
 • 1 person udpeget af Brønderslev Erhverv og Turisme
 • 1 repræsentant for initiativtagere

Rådgivningsgruppen har ingen selvstændig kompetence i forhold til de beslutninger, som er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget, Byrådet eller Brønderslev Erhverv og Turisme.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er formand for Rådgivningsgruppen

Der fastlægges ingen ordinære møder. Rådgivningsgruppen indkaldes ad hoc, når ønske og behov opstår.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Rådgivningsgruppens sammensætning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Til toppen


18. Miljøtilsynsplan 2018-2021


Resume

Sagsforløb: TM

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen minimum hvert 4. år skal udarbejde en miljøtilsynsplan. Brønderslev Kommune udarbejdede i 2013 en miljøtilsynsplan for perioden 2013-2017.

Kommunen skal derfor udarbejde og offentliggøre en ny miljøtilsynsplan for perioden 2018- 2021.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Tilsynsplanen skal jf. bekendtgørelsens § 3 som minimum indeholde følgende:

 • en angivelse af det geografiske område, som planen omfatter,
 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
 • en fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug omfattet af bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen, og de husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger en stipladsgrænse efter § 16a, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. eller en stipladsgrænse eller dyreenhedsgrænse efter de tidligere gældende regler i § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og hvilket punkt de er omfattet efter,
 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder beskrivelse af hvordan et tilsyn tilrettelægges og gennemføres, samt procedurer for tilsyn som led i aktivt tilsyn, og
 • en beskrivelse af evt. samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Udkast til tilsynsplan skal offentliggøres digitalt og sendes i høring, hvor enhver har ret til at kommentere udkastet inden for en frist på 4 uger. Tilsynsplanen skal offentliggøres for at give borgere, virksomheder, landbrug og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.

Efter høringsfristens udløb vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø eventuelle indkomne bemærkninger. Hvis bemærkningerne medfører væsentlige ændringer i miljøtilsynsplanen forelægges den til fornyet orientering. Den endelige miljøtilsynsplan stilles til rådighed i digital form på DMA portalen (Dansk Miljø Administration)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Orientering - kommunale bolig- og erhvervsgrunde


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har den 13. februar 2018 i alt 81 boliggrunde og 359.467 m2 erhvervsarealer til salg.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 13. februar 2018 i alt 81 boliggrunde og 359.467 m2 erhvervsarealer til salg.

Det samlede salg af boliggrunde i 2017 var på 12 grunde og i 2018 er der indtil nu solgt 8 grunde, hvor de 3 blev aftalt i slutningen af 2017, men registret i 2018, da overtagelsen skete i 2018. De 3 grunde var i Vrangdrupparken, hvor der var rabat frem til slutningen af året. Der ud over er der solgt 3 grunde i Tennisskoven og en i Skelbakken etape 1 (den sidste i denne etape).

Der er for tiden reserveret 9 grunde, hvor de 4 er i Tennisskoven, 1 Moltkesvej, 3 Anemonevej, 1 Ådalen og 1 Grønningen.

Det samlede salg af erhvervsarealer i 2017 blev på 20.475 m2, og der er ikke solgt noget i 2018.

Der er flere virksomheder, der har reserveret arealer, men der er pt. ikke aktuelle forhandlinger vedr. indgåelse af købsaftaler.

Bilagene viser en oversigt over, hvor de forskellige grunde er, samt mængde og pris på grundene.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Knud Erik Sørensen inviteres til et senere møde, hvor der ønskes orientering om udviklingen i salg af byggegrunde – både kommunale og private.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Orientering - nedlæggelse af sø på Spurvevej 65, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM.

Ansøger ønsker at nedlægge en sø og etablere en erstatningssø af hensyn til placering af korntørringsanlæg på ejendommen Spurvevej 65, Brønderslev.

Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændringer, og der kan kun gives dispensation i særlige tilfælde.

Fagforvaltningen påtænker afslag på ansøgning og har haft afslag i partshøring hos ejer og dennes konsulent, der ønsker sagen forelagt politisk.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om nedlæggelse af en sø, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet sø.

Søen er placeret tæt på landbrugsejendommen Spurvevej 65, Brønderslev, hvor ansøger ønsker at bruge arealet til korntørringsanlæg. Samtidig er der søgt om at lave en såkaldt erstatningssø andetsteds på ejendommen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget arealerne med eksisterende sø og påtænkt fremtidig sø samt vurderet sagen op imod råderummet inden for eksisterende lovgivning ved at gennemgå klagenævnspraksis.

Søen har en veludviklet rørsump langs randen og vurderes generelt at kunne betegnes som en næringsrig sø med en god vandkvalitet, fin sigtdybde, et for søer veludviklet og karakteristisk dyre- og planteliv og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet.

Generelt var de dyr, der blev fundet i søen karakteristiske for en næringsrig sø med en god vandkvalitet. Der blev fundet flere arter af husbyggende vårfluer, som generelt er gode indikatorer for en rimelig god vandkvalitet. Der var ligeledes rigtig mange døgnfluer af flere arter, hvilket igen indikerer god vandkvalitet. Der var kun enkelte individer af røde dansemyg, som er arter som indikerer dårlige iltforhold. Disse vil stort set altid være til stede, hvis der er mindre områder i søen med meget organisk materiale og dårlige iltforhold som følge af nedbrydning af dette materiale under iltforbrug. Desuden blev der fundet nogle arter af vandbiller, som generelt indikerer forholdsvist rentvandede søer, herunder larver af vandkalvene rød kuglevandkalv (Hyphydrus ovatus) og skivevandkalv sp. (Acilius canaliculatus/sulcatus). Desuden hvirvleren Gyrinus marinus, som forekommer i søer med en rimelig tilstand. Desuden blev der fundet Lille Vandsalamander både som larve og som voksen individ. Lille Vandsalamander er fredet og gullistet (opmærksomhedskrævende) og der er forbud mod forsætlig drab eller indfangning. I forhold til floraen blev der blandt andet fundet Liden Andemad, Kors-Andemad, Svømmende Vandaks, Vand-Pileurt, Dynd-Padderok, Tue-siv, Lodden Dueurt, Manna-Sødgræs, Bredbladet Dunhammer, Gul Fladbælg, Sump-forglemmigej, Smalbladet Dunhammer og Lysesiv.

Nedlæggelse af søen vil indebære ødelæggelse af en naturtype, som ikke er over middel/gennemsnitlig i tilstandsklasse, men dog karakteristisk og med en række almindeligt forekommende arter. Søen indeholder et karakteristisk dyre- og planteliv modsat ansøgningens angivelse af kvaliteten som værende, at ”der er ingen liv i den årlige tilbagevendende algesuppe”.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ytret forståelse over for ansøger for ønsket om at kunne nedlægge en sø, der føles indeklemt i forhold til bygningsmassen på en intensivt drevet landbrugsejendom. Dette under forudsætning af, at der kunne findes en mere hensigtsmæssig løsning og placering andetsteds på ejendommen og hvis denne løsning indiskutabelt ville kunne medvirke til væsentligt forbedrede forhold for biodiversiteten og uden uheldig og uønsket præcedensvirkning for lignende sager.

Brønderslev Kommune har gennemset de seneste klagenævnsafgørelser inden for området om erstatningsnatur og ikke fundet mulighed for at kunne imødekomme det ansøgte. Beskyttelsen af § 3 naturtyperne kan kun fraviges i særlige tilfælde, jf. lovens § 65, stk. 2. Reglerne er under ét udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes.

Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted såsom f.eks. at etablere et korntørringsanlæg på lokaliteten for den beskyttede naturtype. For at et indgreb i områdets tilstand evt. kan accepteres, må der tillige enten være tale om et område, som ud fra naturbevarelseshensyn vurderes uden særlig interesse, eller om et indgreb, der i sig selv ikke skønnes at medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området. Søen kan ikke betegnes som værende uden særlig interesse, da den indeholder et for søer karakteristisk og naturligt dyre- og planteliv. Indgrebet med at fjerne søen vil selvfølgelig tilsvarende medføre en afgørende forrykning af tilstanden i søen, da søen ødelægges.

Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige og i modstrid med ønsket om at opretholde de pågældende naturtyper som sådanne. Sådanne særlige omstændigheder er ikke til stede i denne sag.

Fagforvaltningen påtænker afslag på ansøgning om dispensation til nedlæggelse af sø og etablering af erstatningssø i dobbelt størrelse andetsteds på ejendommen.

Der er foretaget partshøring af ejer vedr. udkast til afslag på ansøgning. Konsulent har på vegne af ansøger fastholdt, at de stadig er af den opfattelse, at de ud fra et naturmæssigt hensyn kan argumentere for at flytte søen og erstatte det med en anden sø, hvis kommunen ville dispensere, og har henvist til en afgørelse fra en anden kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at give dispensation, vurderet ud fra en restriktiv klagenævnspraksis i tilsvarende sager, søens nuværende tilstand med et veludviklet dyre- og planteliv, at formålet med det ansøgte er en almindelig økonomisk interesse samt at sagen vil kunne have en uheldig og utilsigtet præcedens virkning på tilsvarende sager og modvirke en lovtilsigtet restriktiv administrationspraksis for bevaring af beskyttede naturtyper i det åbne land. Selv hvis etablering af en erstatningsbiotop med sø i givet fald kunne medvirke til større naturværdier på sigt vurderes dette ikke at kunne føre til et andet resultat i den konkrete sag, da der foreligger en klar praksis i klagenævnet på dette område, hvor dette forhold ikke kan tillægges betydning for vurderingen af ansøgningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer således at det ikke vil være lovligt at give dispensation til nedlæggelse af sø og etablering af erstatningssø som ansøgt, da lovens råderum, i forhold til praksis i lignende sager, ikke giver mulighed herfor.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Orientering - ny drikkevandsbekendtgørelse


Resume

Sagsforløb: TM

Der er kommet en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (nr. 1147) af 24. oktober 2017, som medfører en del ændringer i forhold til, hvordan Brønderslev Kommune fremadrettet skal føre tilsyn med vandkvaliteten i vandforsyningsanlæg.

Ændringerne vedrører både kommunens cirka 700 mindre vandforsyningsanlæg (enkeltindvindere) og kommunens 23 aktive vandværker og distributionsselskaber.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kontrolhyppigheden i analyseprogrammerne.

Sagsfremstilling

Der er kommet en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som medfører en del ændringer i forhold til, hvordan Brønderslev Kommune fremadrettet skal føre tilsyn med vandkvaliteten i vandforsyningsanlæg.

Analyseprogrammer til enkeltindvindere

For de mindre vandforsyningsanlæg (enkeltindvindere) er den største ændring i forhold til den gamle bekendtgørelse, at vandforsyningsanlæg, der kun forsyner én husstand ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen. Der skal derfor ikke længere føres kommunalt tilsyn med drikkevandskvaliteten på disse ejendomme.

Efter den nye bekendtgørelse vil Brønderslev Kommune skelne imellem 3 kategorier af ”enkeltindvindere”:

a)vandforsyningsanlæg, der kun forsyner 1 husstand

b)vandforsyningsanlæg, der forsyner mere end 1 husstand og/eller indvinder mindre end 10 m3/dag

c)vandforsyningsanlæg, der har offentligt og/eller kommerciel aktivitet, samt anlæg, der indvinder mere end 10 m3/dag

Kategori

Antal

Analyseprogram/prøvetagningshyppighed

a) 1 husstand

ca. 540

Intet kommunalt tilsyn

b) >1 husstand

ca. 32

Forenklet kontrol hvert 5. år (som hidtil)

c) Offentlig aktivitet

· Institutioner

· Dagpleje/Privat pasning

· Foreninger

Kommerciel aktivitet

· Adresser m. firmaer

· Udlejningsejendomme

· Mælkeleverandører

· Vask af afgrøder

ca. 130

Gruppe A-parametre hvert år

Gruppe B-parametre hvert 3. år

Gruppe A-parametre: Escherichia coli (E. coli), coliforme bakterier, kimtal ved 22 °C, farve, turbiditet, smag, lugt, pH, ledningsevne, jern og andre parametre, hvis det er relevant, ifølge en risikovurdering, jf. bekendtgørelsens bilag 6. Under bestemte omstændigheder tilføjes nitrit, hvis ammoniumindholdet i sidste prøve af drikkevandet overstiger 0,05 mg/l.

Gruppe B-parametre: Alle parametre, som ikke analyseres under Gruppe A, og som er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1 a-d, dvs. temperatur, NVOC, natrium, ammonium, mangan, chlorid, sulfat, nitrat, nitrit, fluorid, (uorganiske sporstoffer: aluminium, antimon, arsen, bly, bor, cadmium, cobolt, chrom, cyanid, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink), (organiske mikroforureninger: pentachlorphenol, acrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid, flygtige organiske chlorforbindelser, benzen, benz(a)pyren, fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren), PFAS-forbindelser, pesticider.

Da størsteparten af kommunens cirka 700 mindre vandforsyningsanlæg nu ikke længere er omfattet af tilsyn og kontrol, har fagforvaltningen formuleret et informationsbrev til alle de berørte ejendomme. Der er også udarbejdet en guide til ejere af enkeltanlæg, som vil blive vedhæftet informationsbrevet. Der ud over vil denne guide blive gjort tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Hvis Brønderslev Kommune fremadrettet bliver bekendt med, at vandet i et vandforsyningssystem er sundhedsskadeligt (eksempelvis hvis borgere henvender sig på eget initiativ som følge af en egen-kontrol), så vil Brønderslev Kommune fortsat kunne yde hjælp og vejledning.

Analyseprogrammer til vandværker

Efter den 24. oktober 2017 har fagforvaltningen i dialog og samarbejde med kommunens 2 største vandforsyninger (Brønderslev Vand A/S og Østvendsyssels Råvandsforsyning) udarbejdet analyseprogrammer, hvor den nye drikkevandsbekendtgørelse implementeres.

Analyseprogrammerne til kommunens 23 vandværker og distributionsselskaber blev sendt den 2. januar 2018, og er nu i høring indtil midten af marts. Vandværkerne er blevet opfordret til at bidrage med input og forbedringsforslag frem til den 15. marts 2018.

De største ændringer i forhold til den gamle bekendtgørelse er, hvordan analyseparametrene grupperes (de såkaldte Gruppe A og B parametre) og nye krav til hvor analyseprøverne udtages. Tidligere blev analyseprøverne udtaget ved afgang fra vandværket, mens der i dag er krav til at analyseprøverne udtages ved forbrugernes taphaner. Proceduren for prøveudtagning er også ændret; tidligere lod man vandet løbe inden prøveudtagning, men efter den nye bekendtgørelse, så skal vandprøven tages uden skylning.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de ovenstående analyseprogrammer med hensyn til de kontrolhyppigheder, der er specificeret deri.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Organisationsændring i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/Fag Med Adm/ØK

Direktøren for Teknik- og Miljøområdet fremsender forslag til organisationsændring i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende organisationsændringen i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Direktøren for Teknik- og Miljøområdet fremsender forslag til organisationsændring i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Området er i dag organiseret med 2 chefer - Plan og Miljøchefen og Vej og Parkchefen.

Stillingen som Vej og Parkchef er vakant p.t. og i den forbindelse er den nuværende organisering taget op til vurdering.

Det foreslås, at organiseringen ændres, så der ansættes en Chef for Teknik- og Miljøområdet. Vej- og Parkchefstillingen nedlægges og Plan- og Miljøchefstillingen ændres til niveau 4.

I Plan og Miljø har der gennem længere tid været fokus på at optimere den direkte personaleledelse og ledelse af den daglige opgaveløsning / drift. Medarbejderne efterlyser synlig daglig ledelse.

Samtidig har Formændene i Vej og Park udtrykt, at de ikke ser et behov for en chef specifikt for deres område, idet de er meget selvkørende omkring driften.

Organisationsændringen vil tage hånd om dette og formålet med organisationsændringen er:

 • At samle området og sikre helhedsorienteret opgaveløsning på tværs af afdelingerne
 • At sikre mere ledelseskraft i Plan og Miljø i forhold til den daglige opgaveløsning / drift
 • At chefen bliver bindeled mellem organisationen og direktøren / politisk system
 • At der bliver en ledergruppe med fælles ansvar for opgaveløsningen af opgaverne / økonomien på det samlede Teknik- og Miljøområde.

Den foreslåede organisering giver Direktøren bedre mulighed for fokus på den overordnede strategiske udvikling af området, såvel politisk som administrativt, i takt med at de daglige driftsopgaver elimineres fra Direktørens opgavefelt. Der bliver bedre mulighed for og tid til sparring med såvel den politiske som den administrative ledelse af området.

Direktøren for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsændringen.

Lokal Med for Plan og Miljø og Lokal MED for Vej og Park har på fællesmøde den 15. februar 2018 drøftet forslaget og anbefaler organisationsændringen.

Personale

Der ansættes en Chef for Teknik- og Miljøområdet. Vej- og Parkchefstillingen nedlægges og Plan- og Miljøchefstillingen ændres til niveau 4.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget bevilger midler, så der hurtigst muligt kan ansættes af ny chef for Teknik og Miljø og den ny organisationsplan kan implementeres hurtigst muligt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


24. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
 • Naturmøde 2018 - 24. maj 2018 26. maj 2018 ved Hirtshals Havn
Beslutning

Til orientering.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


26. Lukket punkt:


Til toppen


27. Lukket punkt: Lukket orientering


Til toppen

Opdateret 7. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer