Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 9. april 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Poul Erik Andreasen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 6 for etageboliger ved Tolstrupvej/Nørregade i Brønderslev har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Der er kommet to bemærkninger til planlægningen. Indsigelserne vedr. højde og bebyggelsesprocent.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 24. januar 2018 planlægning for kommuneplantillæg nr. 6, som har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, før det er muligt at opføre etagebyggeriet. Kommuneplantillægget ophæver en del af eksisterende rammeområde 01-O-08 Offentligt område, Nordens Alle og danner et nyt rammeområde 01-B-46 Etageboligområde, Tolstrupvej. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, en bebyggelsesprocent på 60 og tre etager. Ligeledes skaber kommuneplantillægget rammer for, at 25 % af området skal anvendes som fælles fri- og opholdsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg og tilhørende ramme er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening

Der er udarbejdet miljøscreening for kommuneplantillægget. Fagforvaltningen vurderer ud fra screeningen, at kommuneplantillægget ikke forventes at give en væsentlig virkning på miljøet, da der er tale om et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for miljøbelastende aktiviteter, da der er tale om boligbebyggelse og virksomheder i miljøklasse 1-2. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Området er dog påvirket af trafikstøj, hvormed det skal undersøges, om boliger som opføres på arealet kan overholde de vejledende støjgrænser. Der er i forbindelse med skitseprojektet udarbejdet en støjberegning, der viser, at støjgrænser kan overholdes ved bygningens facader og på opholdsarealer.

Bemærkninger fra fordebatten

I forbindelse med fordebatten er der indkommet to bemærkninger/indsigelser.

Der gøres indsigelse mod opførelse af en etageejendom på Nørregade/Tolstrupvej. I særdeleshed mod, at der bygges i tre etager, samt at bebyggelsesprocenten overskrides i så høj grad. Det bemærkes, at en hævelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 59 % vil være ødelæggende for området. Hertil bemærkes det, at bebyggelsen vil påføre indkig til Midgårdens haver m.v.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker, at en hævelse af bebyggelsesprocenten og etageantallet ikke vurderes ødelæggende for området, idet højden på bebyggelsen fastholdes på 11 meter, som i den eksisterende ramme. Det eksisterende etagebyggeri inden for kommuneplantillæggets afgrænsning og sygehuset fremstår i 2½ plan med høj kælder, hvormed tre etager ikke vurderes at skille sig betydeligt ud fra omgivelserne. Der er hertil tale om et mindre område af det eksisterende rammeområde. Skitseforslaget viser desuden et byggeri, som er trukket ca. 30 meter tilbage fra fortov, hvilket begrænser et eventuelt indkig til Midgården. Hertil skal opholdsarealerne samt altaner skal være på sydsiden af bebyggelsen for at kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Begge indsigere stiller sig undrende overfor, hvordan denne del af sygehusgrunden er blevet fra solgt til en privatperson og om salget har været i udbud. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette, da Brønderslev Kommune ikke er involveret i jordsalget. Ansøger har dog oplyst at tilkøb af sket via arealoverførsel på under 2000 m2.

Begge indsigere oplyser, at der er fjernet græs og træer fra ejendommen. Det bemærkes, at der i øjeblikket er store gener med jord og sand, som flyver omkring deres ejendomme. Ansøger fortæller, at jordarbejdet skyldes arkæologer. Arealet nu er dækket til med plast, der skal holde på jorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af lokalplanforslag for fritliggende boliger, Ådalen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-34.02, som planlægger en mere attraktiv bebyggelsesplan for de fritliggende huse i det nordligste område ved Ådalen i Brønderslev, hvor der skabes udsigt fra de fleste af grundene.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-B-34.02 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 3 - 4 uger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-34.02, som følger principperne i masterplan for Nordbyen. Hermed planlægges den nordlige del af lokalplan 01-B-34.01 fra 2015 aflyst og erstattet af den nye lokalplan. Der er planlagt 3 skovgrunde og 12 udsigtsparceller.

Det er et vigtigt element i den nye bebyggelsesplan, at der skabes udsigt fra de fleste af grundene. For at opnå dette foreslås de nord-sydgående plantebælter fra landbrugsdriften fældet inden for lokalplanen. Læbælterne syd for ved Vrangdrupparken berøres ikke. Der er udarbejdet en salgspjece, som beskriver området.

Et andet væsentligt element er, at der plantes en skov på ca. 6 ha mellem grundene og Nordre Omfartsvej. Kommunen etablerer desuden en udsigtspark på ca. 4 ha. skov og park. Vedligeholdelsen overdrages til grundejerforeningen for de 15 grunde.

Bebyggelsesplanen er desuden tilpasset, så den berører de foreløbigt markerede arkæologiske fund mindst muligt. Hermed begrænses udgifterne til frigravning i forhold til arkæologi.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og godkendelse af forslag kan derfor delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Offentlighedsperioden kan samtidig være under 4 uger. Ved fastlæggelsen af perioden foreslås der taget hensyn til, at kommunen for nyligt har solgt grunde umiddelbart syd for.

Udkast til lokalplanforslag ses i bilag. Den digitale lokalplan med alle funktioner kan ses på:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/665

Fagforvaltningen for Teknik- Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan og udsender den i offentlig høring i 3 - 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Lokalplanen sendes i offentlig høring i 3 uger.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af lokalplanforslag for Brønderslev Autogenbrug


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Autogenbrug A/S har taget et areal i landzone i brug til opstilling af biler. Efter påbud om lokalplanlægning, er der udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Autogenbrug A/S er i dag omfattet af lokalplan 1942-01. Mellem dette lokalplanområde og Ålborgvej var der tidligere en bolig i landzone - Ålborgvej 95. Boligen er nedrevet, og arealet er uden tilladelse taget i brug til opstilling af salgsbiler. Dette kan kun lovliggøres ved en lokalplan.

Med lokalplanforslag 01-E-10.01 gives der mulighed for, at hele virksomhedens areal langs Ålborgvej kan anvendes til udstilling af salgsklare biler med forbud mod oplag af skrot og andet. For at sikre et præsentabelt udseende ud mod Ålborgvej er det en betingelse for ibrugtagning at beplante arealet langs med Ålborgvej med allétræer. I lokalplanforslaget gives mulighed for at opføre yderligere en bygning på maksimum 100 m² til salgskontor.

Med lokalplanen stilles der krav om, at den nedlagte indkørsel til Ålborgvej fjernes, og der kun sker indkørsel til lokalplanområdet via Teglværksvej. Overkørslen fra Ålborgvej tilhørte den nedrevne bolig, og er ikke beregnet til virksomhedens trafik og transport. Ålborgvej er adgangsbegrænset, hvormed der skal være så få overkørsler som muligt af hensyn til trafiksikkerheden. Hertil sikres det, at beplantningen langs Ålborgvej ikke bliver brudt og dermed fremstår hel.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Ålborgvej 95 og de dele af virksomheden, der ligger tættest ved Ålborgvej.

Lokalplanforslaget medfører et kommuneplantillæg. I kommuneplantillægget ændres de generelle anvendelsesbestemmelser til, at der kan drives detailhandel i form af salg af biler og autodele. Før tillægget har det ikke været tilladt at indrette detailhandel, bortset fra salg af egne produkter. Kommuneplantillæg nr. 4 medfører ikke andre ændringer i bestemmelserne for rammeområde 01-E-10. Rammens afgrænsning fastholdes.

I forbindelse med planlægningen er der foretaget en miljøscreening. Denne viser, at planerne ikke forventes at give en væsentlig indvirkning på miljøet. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport.

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg kan findes her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/656/22373

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og sender planerne i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Planerne sendes i 4 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af lokalplanforslag for boligområde i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet lokalplanforslag 03-B-18.02 for Boligområde, Østermarken II, Hjallerup. Der kan i boligområdet etableres primært åben-lave boliger og en mindre andel tæt-lav boligbebyggelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Hjallerup, og lokalplanlægges som næste etape af masterplanen for Hjallerup Øst. Lokalplanområdet er ca. 8,5 ha stort. Området er omfattet af kommuneplanramme 03-B-18, som er udlagt til boligformål.

Området kan overordnet anvendes til boligformål, primært i form af åben-lave boliger (delområde I). For at sikre en vis variation og diversitet i områdets boligtyper udlægges en mindre del af området (delområde II) til tæt-lave boliger eller miniparceller.

Delområde III udlægges til grønne fællesarealer, stier og beplantning. Der kan inden for delområde III også etableres tekniske anlæg til håndtering af regnvand. Det eksisterende læbælte mod vest bevares, og fungerer derved som en naturlig afgrænsning mellem det planlagte boligområde mod vest og indeværende boligområde.

Lokalplanområdet får vejadgang fra en forlængelse af stamvejen Østermarken, hvor der skal anlægges cykel- og gangsti. Der bliver ligeledes anlagt fortov langs boligvejene.

Der må i delområde I bygges med en maksimal bebyggelsesprocent på 30. I delområde II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40 for både tæt-lav bebyggelse og miniparceller. Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager foruden kælder. Ny bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Der er fortaget miljøscreening af lokalplanforslaget. Det vurderes, at planen ikke vil få væsentlige negative indvirkninger på miljøet, hvormed der ikke skal laves miljørapport. Lokalplanområdet ligger dog tæt ved en svineproduktion, hvilket kan medføre lugtgener. Derfor er der udarbejdet en OML-beregning. Denne beregning viser, at lokalplanområdets planlagte boliger kan placeres med overholdelse af de vejledende lugtgrænser. I forbindelse med fremtidige tilsyn af landbrugsejendommen, vil der også ske tilsyn af teknologierne ”miljøkryds” og ”ugentlig udslusning af gylle”, som har været faktorer, der har betydning for resultatet af OML-beregningen.

Lokalplanforslag kan læses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/660.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender lokalplanforslag og sender det i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Lokalplanforslaget sendes i 4 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om at ophæve fredningen af Dronninglund Hovedgaard


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af Dronninglund Hovedgaard ønsker at ophæve fredningen af bygningskomplekset.

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at der ikke umiddelbart er basis for en affredning, men de vil naturligvis behandle en ansøgning om affredning efter deres gældende praksis.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En del af bygningskomplekset tilhørende Dronninglund Hovedgaard er fredet. Fredningen omfatter den trelængede gård, der er opført i tilknytning til Dronninglund Slot. Gårdanlægget anvendes i dag til boligformål, kontorlokaler og senest café for Jyske Aas projektet. Ejer af Dronninglund Hovedgaard ønsker at ombygge gården til 12 lejligheder.

Da bygningen er fredet, kræver ombygningen tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, både i forhold til indvendige og udvendige forandringer. Det er ikke lykkedes ejer at komme i en positiv dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Ejer ønsker derfor fredningen ophævet og erstattet af en bevaringsudpegning.

Ophævelse af fredningen vil flytte regulering/beskyttelse af bygningen fra Slots- og Kulturstyrelsen til Brønderslev Kommune. Ophævelse af en fredning sker ved ejers ansøgning om dette til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor det særlige bygningssyn herefter vil foretage en vurdering af, om ansøgningen kan imødekommes.

Fagforvaltningen forventer, at ophævelse af fredningen vil være vanskelig.

Fagforvaltningen vurderer, at Dronninglund Hovedgaard, i sammenhæng med Dronninglund Slot, er et af kommunens vigtigste kulturmiljøer, hvortil der knytter sig væsentlige bevaringsværdier. Fagforvaltningen kan derfor ikke anbefale, at fredningen ophæves uden anden form for beskyttelse af bygningerne. Fagforvaltningen har dog forståelse for, at der er behov for at tilføre bygningskomplekset nye anvendelser/aktiviteter.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at støtte en ophævelse af fredningen af bygningskomplekset, anbefaler fagforvaltningen, at fredningen erstattes af en udpegning som bevaringsværdig bygning og en bevarende lokalplan. Dermed vil bygningskomplekset ikke kunne ombygges eller nedrives uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen har ikke foretaget konkret sagsbehandling af det skitserede forslag til ombygning af hovedgården. I forhold til bevaringsværdierne vurderer fagforvaltningen, at der bør stilles krav om, at bygningernes udvendige fremtoning bevares uden væsentlige ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes en skrivelse til Slots- og Kulturstyrelsen, der støtter ønsket om ophævelse af fredningen af Dronninglund Hovedgaard.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 12:

Slots- og Kulturstyrelsen inviteres til møde med udvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2018:

Slots- og Kulturstyrelsen har besvaret udvalgets henvendelse om et møde vedr. Dronninglund Hovedgaard.

Styrelsen har ikke ønsket at imødekomme udvalgets invitation om et møde i Dronninglund, men meddeler, at udvalget er velkomne hos Slots- og Kulturstyrelsen i Nykøbing Falster.

Styrelsen meddeler, at de tidligere har besigtiget bygningerne og har et godt kendskab til Dronninglund Hovedgaard og dens fredningsværdier. På den baggrund vurderer de, at der ikke umiddelbart er basis for en affredning, men de vil naturligvis behandle en ansøgning om affredning efter deres gældende praksis.

På baggrund af svaret fra Styrelsen har fagforvaltningen meddelt ejeren af Dronninglund Hovedgaard, at Brønderslev Kommune ikke foretager sig yderligere i sagen på nuværende tidspunkt. Desuden har fagforvaltningen beskrevet muligheden for at søge om affredning af ejendommen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager besvarelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen til efterretning.

Beslutning

Svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen blev taget til efterretning.

Der rettes henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at afklare forholdene, hvorefter sagen genoptages.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udvidelse af parkeringsplads Rebslagerstien i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

En parkeringsanalyse foretaget i januar 2012 viser, at området omkring rådhuset i Brønderslev har den største belægningsprocent på parkeringspladserne. Plejecentret Støberiet er efterfølgende opført og har dermed skabt yderligere pres på p-pladserne i området. Her kan blandt andet nævnes 18 stk. hjemmeplejebiler, som er henvist til offentlige p-pladser.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev skal udvides med 13 p-pladser på et eksisterende vejareal, der pt. henlægger som grønt område.

Sagsfremstilling

En parkeringsanalyse foretaget i januar 2012 viser, at området omkring rådhuset i Brønderslev har den største belægningsprocent på parkeringspladserne. Opførelse af Plejecentret Støberiet har efterfølgende skabt yderligere pres på p-pladserne i området.

Der er desuden en planlægning i gang på Banegårdspladsen, som også vil lægge pres på eksisterende p-pladser i området.

På Rebslagerstien er der et ledigt vejareal, der pt. henlægger som grønt område, jf. vedhæftede oversigtskort. Der vil kunne anlægges 13 parkeringspladser på arealet for 315.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af ledige midler fra Parkeringsfonden, der stammer fra indbetaling fra Brønderslev Kirke i forbindelse med udvidelse af menighedslokaler mv. til kirken. Området på Rebslagerstien ligger indenfor en afstand på 500 m fra Brønderslev Kirke, og dermed kan midlerne anvendes, jf. bestemmelser i "Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond".

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udvidelse af parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev med 13 p-pladser på det eksisterende vejareal, og finansieringen sker med ledige midler fra Parkeringsfonden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om etablering af ny p-plads overfor Ø. Brønderslev Centralskole


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerlauget på Danserhøj i Ø. Brønderslev har rettet henvendelse vedrørende deres grønne friareal, der i dag anvendes til p-plads for Ø. Brønderslev Centralskole. Arealet er i en forfærdelig stand på grund af brugen som p-plads. Ejerlauget ønsker derfor vedligeholdelse af arealet overdraget til kommunen.

Ved afslag påtænkes adgangen til pladsen lukket, således at der fremover ikke kan ske parkering på arealet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes, og om arealet skal sikres med græsarmeringsplader, for at gøre arealet mere anvendeligt som en permanent p-plads.

Sagsfremstilling

Ejerlauget på Danserhøj i Ø. Brønderslev har rettet henvendelse vedrørende deres grønne friareal, der i dag anvendes til p-plads for Ø. Brønderslev Centralskole.

Arealet er i en forfærdelig stand med store huller og pløret, på grund af brugen af arealet som p-plads.

Vedligeholdelse af arealet ønskes derfor overdraget til kommunen, samtidigt med at kommunen anmodes om at etablere græsarmeringsplader, for at gøre arealet mere anvendeligt som en permanent p-plads.

Ved afslag påtænker ejerlauget at lukke adgangen til pladsen, således at der fremover ikke kan ske parkering på arealet.

Græsarealet er fastsat i lokalplan 4314-01, som et friareal for boligområdet på Danserhøj. Bestemmelserne er dog ikke entydige. Da arealet anvendes som parkering i dag, vurderer fagforvaltningen, at der ikke er belæg for forbud mod parkering, i henhold til lokalplanen. Fagforvaltningen vurderer, at intentionen med planlægning af omhandlende område har været at friholde arealet som et grønt område.

Samlingshuset søgte i 2012 om en dispensation til udvidelse af deres p-plads syd for klubhuset. Derved kunne de undgå at etablere nye p-pladser ved skolen og undgå færdsel på skolestien. Løsningsforslaget var forinden forhandlet til enighed med skolen, SFO, Børnehaven Grøftekanten og Østsidefonden. Samtidigt anmodede de om økonomisk tilskud på 50.000 kr. til asfaltering og etablering af stibelysning på skolestien, således at lærerne også kunne benytte p-pladsen og derved færdes sikkert til deres arbejdsplads.

Teknik- og Miljøudvalget imødekom dengang anmodningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at der for nuværende ikke er belæg for at etablere yderligere offentlige p-pladser i området, efter at parkeringspladsen er blevet udvidet syd for skolen og klubhuset.

Der er intet til hinder for, at Ø. Brønderslev Centralskole / Brønderslev Kommune etablerer nogle "private" p-pladser på det grønne friareal, såfremt de føler behov for det. De skal blot selv afholde udgifterne til etablering og den fremtidige vedligeholdelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke imødekommer det ansøgte, om etablering af "offentlige" p-pladser på friarealet, idet det vurderes at der er tilstrækkeligt med p-pladser i området.

I stedet anbefales ejerlaugets anmodning videresendt til afdelingen Ejendomsservice.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget vedtog ikke at imødekomme ansøgningen, idet det vurderes, at der er tilstrækkeligt med p-pladser i området.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Praksis for sikkerhedsstillelse ved byggemodninger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø ønsker en praksis for sikkerhedsstillelse ved private byggemodninger, inden den første byggetilladelse gives i en udstykning.

Inden for de senere år har der været private byggemodnere, som er gået konkurs inden byggemodningen er tilendebragt. Grundejerne har efterfølgende måtte betale for at få udført restarbejderne, som asfaltslidlag, beplantning og lignende.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen fremadrettet skal gøre brug af byggelovens § 4 stk. 2, der giver kommunen hjemmel til at forlange en sikkerhedsstillelse af byggemodneren på restarbejderne, inden der gives byggetilladelse til det første hus i udstykningen.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø ønsker en praksis for sikkerhedsstillelse ved private byggemodninger, inden den første byggetilladelse gives.

Der har de senere år været konstateret uheldige eksempler på, at private byggemodnere er gået konkurs inden byggemodningen er blevet endelig afsluttet.

Mange af grundene er på dette tidspunkt blevet solgt, og nogle er endda blevet bebygget. Oftest er det asfaltslidlaget, beplantning og lignende, der mangler at blive udført.

Hvis der ikke rejst en sikkerhedsstillelse inden det første byggeri går i gang, så er det grundejerne der hæfter for manglerne, såfremt byggemodneren går konkurs.

Fagforvaltningen har mødt mange frustrerede borgere, som er blevet fanget i sådan uheldig situation.

I de gamle kommuner har man tidligere ikke ønsket at have en praksis for, at kommunen skulle gøre brug af byggelovens § 4 stk. 2, til at forlange sikkerhedsstillelse af byggemodner på eventuelle restarbejder, inden den første byggetilladelse bliver givet.

Nabokommunerne gør i dag brug af byggelovens § 4 stk. 2 i forbindelse med private byggemodninger, og sikrer dermed deres borgere.

Praksis ønskes at være, at kommunen fremadrettet besigtiger byggemodningen inden den første byggetilladelse gives og værdisætter eventuelle restarbejder i forbindelse med byggemodningen. Der stilles efterfølgende et krav overfor den private byggemodner, om at rejse en sikkerhedsstillelse på det værdisatte beløb.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender praksis for, at der kræves sikkerhedsstillelse for restarbejder overfor private byggemodnere, i henhold til byggelovens § 4 stk. 2, inden den første byggetilladelse bliver givet i en udstykning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Jens Andersen stemte imod.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på møde den 14. februar 2018, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Fagforvaltningen har udarbejdet reduktionsforslag til Budget 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslagene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet, behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer:

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

Økonomiudvalget

363.515

5.453

Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 16:

Blev drøftet. Forvaltningen udarbejder forslag til reduktionspuljer.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april 2018:

Fagforvaltningen har udarbejdet reduktionsforslag til Budget 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslagene, hvorefter fagforvaltningen vil arbejde videre med beskrivelsen af forslagene og eventuelle nye forslag, der fremkommer på mødet.

Beslutning

Blev drøftet. Genoptages på næste møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om sagsbehandlingstid af byggesager i relation til servicemål


Resume

Sagsforløb: TM

KL har offentliggjort statistik for servicemålsaftalen. Der orienteres om nøgletallene, som viser, at Brønderslev Kommune har en af landets bedste sagsbehandlingstider for byggesager.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået en aftale om fælles servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i december 2015. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af virksomheder, miljøgodkendelser af husdyrbrug og byggetilladelser. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstid skal opgøres og tallene offentliggøres.

De seneste offentliggjorte tal for sagsbehandlingstider omfatter 2. halvår 2017.

Byggesagerne er inddelt i 5 kategorier, alt efter hvilken type byggeri der er tale om. Servicemålet for de enkelte kategorier og Brønderslev Kommunes sagsbehandlingstider fremgår af følgende:

KL' servicemål

Brønderslevs gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Simple konstruktioner

40 dage

19 dage

Enfamiliehuse

40 dage

10 dage*

Industri- og lagerbygninger

50 dage

25 dage

Etagebyggeri erhverv

55 dage

19 dage

Etagebyggeri boliger

60 dage

23 dage

*Ifølge statistikken (se bilag) den hurtigste sagsbehandlingstid på enfamiliehuse i Danmark

Sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner ser sagsbehandlingstiden ud som følger:

KL

Brønderslev

Hjørring

Frederikshavn

Jammerbugt

Læsø

Aalborg

Thisted

Morsø

Vesthimmerland

Rebild

Mariagerfjord

Simple

40

19

11

18

82

-

35

17

22

28

49

50

Enfam.

40

10

21

28

48

45

44

18

15

25

39

38

Industri

50

25

37

47

86

-

124

20

42

38

66

44

Etage erhv.

55

19

31

28

74

-

66

16

61

31

64

60

Etage bolig

60

23

79

50

-

-

86

27

47

30

115

27

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Forelæggelse af budget 2018 samt regnskab 2017 for Asaa Havn


Resume

Sagsforløb: TM

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018 havde bestyrelsen for Asaa Havn foretræde for udvalget.

Det blev aftalt, at Teknik- og Miljøudvalget skulle holde endnu et møde med Asaa Havns bestyrelse, hvor bestyrelsen så mere detaljeret kunne gøre rede for regnskabet for 2017 samt på tilsvarende vis gennemgå budgettet for 2018.

Dette punkt behandles på møde med havnebestyrelsen på Asaa Havn kl. 15.30.

Sagsfremstilling

I 2017 var der i Asaa Havn forholdsvis store problemer med indsejlingen. Flere både gik på grund i forsøget på at nå ind i havnen. Det er Brønderslev Kommunes ønske at medvirke til, at sådanne problemer ikke opstår i 2018 samt i årene fremover. I den forbindelse anmodes bestyrelsen for Asaa Havn om en mere detaljeret gennemgang af problemerne. Udvalget ønsker også bestyrelsens forslag til løsningsmodeller samt de hermed forbundne udgifter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at bestyrelsens gennemgang vurderes i forhold til eventuelt særligt tilskud til løsning af problemerne med indsejlingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Regnskab 2017 og budget 2018 blev godkendt.

Asaa Havns Bestyrelse kommer med forslag til en løsning på oprensning af sejlrenden.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der holdes dialogmøde med Landbo Nord den 7. maj 2018.

Karsten Frederiksen orienterede om henvendelse om byggesag i Algade.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


17. Lukket punkt: Deltagelse i interessentskaber


Til toppen

Opdateret 10. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer