Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 28. maj 2018
Lokale: Reno Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Præsentation af Reno Nord og rundvisning


Resume

Sagsforløb: TM

Præsentation af Reno Nord og rundvisning på anlægget.

Sagsfremstilling

Præsentation af Reno Nord og rundvisning på anlægget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


4. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald forud for høringsperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet udkast til et nyt regulativ for husholdningsaffald. I forhold til det gældende regulativ er der foretaget konsekvensrettelser, således at den nye indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner, som er træder i kraft i oktober 2018, bliver regulativfastsat.

I det nye regulativ er der desuden foretaget den ændring, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre at kravet til adgangsvejen er opfyldt. Hos borgere, hvor det allerede eksisterende krav til adgangsvejen er opfyldt, vil der altså ikke være ændringer. Det er fagforvaltningens forventning, at den nævnte metode vil medføre en meget mere smidig implementering af den nye affaldssortering.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for husholdningsaffald er fra 2012.

Fra oktober 2018 indføres der mere affaldssortering i kommunen. En standard husstand får udleveret en 240 l container med plads til plast og metal i det ene rum og papir i det andet rum. I etagebyggeri mv. vil der være andre løsninger. Alle er i starten af marts 2018 informeret om den nye affaldssortering gennem udsendelse af informationsbrev i eBoks.

Det er besluttet i affaldsplanen for Brønderslev Kommune, at yderligere sortering, hvor der foretages en opdeling af madaffald og restaffald først indføres på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt vil det derfor kun være ovennævnte tørre fraktioner, som er det nye for borgerne.

Der er i affaldsbekendtgørelsen krav om, at der i regulativet for husholdningsaffald er et afsnit for hver af en hel række forskellige affaldsfraktioner. Som følge af den nye affaldssortering er det nødvendigt at ændre regulativet for husholdningsaffald, således at følgende beskrives:

1. Ny ordning for papiraffald.

2. Ny ordning for genanvendeligt metalemballageaffald.

3. Ny ordning for genanvendeligt plastemballageaffald.

Det er desuden beskrevet i regulativet, at ovennævnte først indføres i sommerhusområder på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at indsamlingen sker i samarbejde med AVV og Hjørring Kommune, hvor det er besluttet at vente med yderligere kildesortering i sommerhusområder.

Regulativet indeholder vigtige regler for standplads og adgangsvej. Bl.a. er det beskrevet, at

 1. Der må højst være 50 m mellem standpladsen og det sted, hvor renovationsvognen kan holde, eller hvor renovationsvognen kan vende, hvis der ikke er tale om en gennemgående vej.
 2. Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred, og der skal være et jævnt og kørefast underlag af fx fliser, asfalt eller beton.
 3. Hældningen på adgangsvejen må højst være 10 %, og der må ikke være trappetrin.

Ovennævnte regler er de samme i både det gamle og det nye regulativ. Reglerne og standplads har til hensigt at sikre, at indsamlingen af affald kan ske hurtigt og effektivt og på en sådan måde, at arbejdstilsynets regler overholdes.

I forbindelse med den nye affaldssortering kan det forventes, at der en række steder vil komme fornyet fokus på adgangsvejen, fordi der er blevet afhentet sække, selv om de eksisterende regler for adgangsvejen ikke har været overholdt. Med henblik på at forebygge en række diskussioner er der i det nye regulativ foretaget den vigtige ændring, at det generelle krav er, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre kravet til adgangsvejen er opfyldt. I praksis vil der altså blive afhentet affald på den eksisterende standplads, men kun forudsat at (de allerede eksisterende) krav til adgangsvejen er opfyldt.

Den nævnte metode benyttes også i Jammerbugt Kommune. I landområder giver det ikke mening, at der skal være et generelt krav om placering i skel på tømmedagen. Derfor er det i regulativet beskrevet, at det generelle krav om placering i skel ikke gælder i landområder. I landområder er der dog krav om, at renovationsvognen kan vende.

I forbindelse med ændring af regulativet er der foretaget en del konsekvensrettelser, fx som følge af nye regler og opdaterede sorteringer på genbrugspladser. Teksten er en række steder ændret, så der er foretaget en vis koordinering med Hjørring Kommunes husholdningsregulativ. Desuden har AVV gennemlæst et udkast og kommet med forslag til lidt ændrede formuleringer.

I regulativet for Hjørring Kommune er kravet til adgangsvejens længde maksimalt 30 m (mod 50 m i Brønderslev Kommune). I forbindelse med næste ændring af regulativet for Brønderslev Kommune vil det være relevant at overveje, om der også i Brønderslev Kommune skal indføres regler om en lidt kortere adgangsvej, da der på den måde sikres ens retningslinjer i de to kommuner for de fælles indsamlingsordninger.

Den nye indsamlingsordning takstfinansieres efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til nyt regulativ til udsendelse i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der vil ske ny politisk behandling.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af forslag til og lokalplanforslag 01-C-25.01 og kommuneplantillæg for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen.

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 23. maj 2018. Udvalget besluttede, at Teknik- og Miljøudvalget skal fremsende indstilling vedr. materialevalg til Byrådets møde den 30. maj 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til materialevalg.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea og Svend Aage Christiansen A/S om opførelse af en dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen omfatter de ejendomme, der hidtil har huset PostDanmark og retsbygningen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt ca. 100 etageboliger.

Etageboligerne opføres som otte punkthuse, delvist placeret oven på en parkeringskonstruktion. Punkthusene kan opføres i op til 7 etager med en maksimal højde på 25 m. Dagligvarebutikken placeres nærmest banen og opføres i én etage med taghave til områdets beboere. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af den eksisterende parkeringsplads på Banegårdspladsen indrettes til dagligvarebutikken.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse i et moderne formsprog med en højde og et etageantal, der adskiller sig væsentligt fra den eksisterende bymidte. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen stiller krav om et materialevalg, der sikrer en sammenhæng til den eksisterende bymidte og understreger områdets placering mellem industri og jernbane.

Lokalplanen stiller krav om, at etageboligerne opføres i blank teglmur eller facadetegl i lyse nuancer, for at understrege sammenhængen til bl.a. PNs gamle industribygninger, der er opført i gule teglsten. Parkeringskonstruktionen skal opføres i corten og beplantet rio-net, der giver et rustent industrielt udtryk. Dagligvarebutikken skal opføres i enten blank teglstensmur eller med cortenbeklædning. Bygherre ønsker større fleksibilitet i facadematerialer og ønsker bl.a. mulighed for pudsede facader, betonelementer eller pladematerialer. Fagforvaltningen anbefaler, at der stilles kvalitetsmæssige krav til materialevalget, da der er tale om en meget central placering i byen samt store markante bygningsvolumener.

Lokalplanområdet påvirkes af støj fra bl.a. PN Beslag og trafikken på Nørregade. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at boliger og opholdsarealer ikke påvirkes af støj over de gældende grænseværdier.

Inden for lokalplanens område udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere svarende til minimum 15 % af boligetagearealet. Opholdsarealerne udlægges primært som taghaver, der afskærmes mod støj.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagforvaltningen, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om byomdannelse i et eksisterende centerområde, hvor et funktionstømt erhvervsområde omdannes til bolig og detailhandel. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en positiv effekt for bymidten. og bidrager til at skabe nyt liv på Banegårdspladsen.

Boligområdet placeres attraktivt tæt på byliv og med god tilgængelighed til offentlig transport. Den centernære placering betyder dog også, at området påvirkes af støj fra både trafik og virksomheder. Lokalplanen sikrer dog med sine bestemmelser, at de nye boliger ikke påvirkes med støj over de gældende grænseværdier.

Trafikalt vil lokalplanens gennemførelse betyde yderligere trafik og parkering i området. Sideløbende med lokalplanen arbejdes der med en helhedsplan for hele Banegårdspladsen, der bl.a. skal sikre området en god fremtidig trafik- og parkeringsstruktur.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25058

Lokalplanforslag 01-C-25.01: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev" og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 7:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplantillæg 01-C-25.1 indstilles godkendt til udsendelse i 8 ugers høring.

Forinden udarbejdes der et mere detaljeret forslag til materialevalg, der indebærer, at der evt. også kan benyttes pudsede flader.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 11:

Indstilles sendt i høring.

Arne M Jensen og Lene Hansen tager forbehold for 7 etager.

Teknik- og Miljøudvalget fremsender indstilling vedr. materialevalg til byrådsmødet.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende vedr. materialevalg:

 • parkeringskonstruktionen opføres i corten og beplantet rionet, der giver et rustent industrielt udtryk
 • der fastholdes krav om teglfacade i dele af bebyggelsen – primært i stueplan og 1. sal
 • den samlede facadebeklædning med tegl skal udgøre mindst 25 % af facadearealet (svarende til omtrent stueetage og 1. sal). Såfremt facadebelægningen trækkes længere op i mindre partier, kan der ske en samtidig reduktion over stueetagen.
Bilag

Til toppen


6. Behandling af kommentarer fra fordebat om Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat fra den 18. april til den 10. maj 2018. Der er kommet 5 bemærkninger vedr. facadesten, p-plads, højde og adgangsvej.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg for to kommuneplanrammer for at muliggøre opførelse af 4 fløje i 3 etager eller 1 fløj i 2 etage og 3 fløje i 3 etager.

Sagsfremstilling

Byggeriet i Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, har været i fordebat om ændring af kommuneplanen fra den 18. april til den 10. maj 2018.

Ansøgte ændringer af kommuneplanrammerne

Der er ansøgt om ændringer i forhold til kommuneplanrammerne, som blev vedtaget i 2009. Det ansøgte projekt med etageboliger afviger fra kommuneplanramme for centerområde Østergade 03-C-05 og for boligområde ved Stengade i 03-B-17. Der er detaljeret notat med ændringerne i bilag.

I forhold til det ansøgte projekt skal kommuneplanrammerne 03-C-05 og03-B-17 ændres i forhold til:

 • anvendelse til etageboliger,
 • bebyggelsesprocent,
 • bygningshøjder,
 • antal etager,
 • opholdsareal

Kommuneplanen begrænser byggeriet til 2 etager og 10 m mod Østergade. Der kan bygges maksimum 85/90 %. Med tre etager på alle fire fløje bliver bebyggelsesprocenten på ca. 113 og højden bliver knap 13 m. Området er udpeget til værdifuldt kulturmiljø i kommuneplan 2009. Kommuneplanens rammer stiller krav om indpasning af nyt byggeri. Kommuneplanrammen lægger byggelinjen 8 m fra vejmidten. Nuværende hus er 1,5 - 2 m længere fra vejmidten.

Referat fra borgermødet er i bilag sammen med de 5 bemærkninger fra fordebatten. Emnet for beslutningen i denne sag er ændring af kommuneplanen, men bemærkningerne vedrører også andre forhold.

Opsamling på referat og indsigelser:

En borger fra Søndergade 33 er positiv overfor projektet, og foreslår, at der anvendes rød-brune sten som vist i visualiseringerne i stedet for røde, og at de store murflader brydes op.

Ejerne af Østergade 14 - nærmeste nabo mod vest:

 • stiller spørgsmålstegn ved, at det store behov for boliger i Hjallerup skal dækkes på det forholdsvis lille areal,
 • mener, at byggeriet kommer til at dominere omgivelserne, og kommer tættere på Østergade 14 end oplyst,
 • foreslår et byggeri i to etager mod Østergade for at regnskabet med p-pladser går op,
 • at der ikke er sagligt grundlag for de store afvigelser fra kommuneplanen.

Ejeren af Østergade 21 gør indsigelse mod byggeriets højde, da han mener, at det vil være højt i forhold til omgivelserne og vil kunne give skygge på hans ejendom.

Østvendsyssel Boligforening driver Stengården og Stengadecentret, som er nabo til byggeriet mod nord. En sti med bom (brandvej) suppleres med en vejadgang gennem p-pladsen for det ansøgte byggeri. Se kort i bilag. Det vil betyde, at adgangen til p-pladsen ved de to byggerier vil blive nemmere og synligheden større. På grund af manglende p-pladser til det nye byggeri, frygter boligforeningen, at de vil komme til at mangle p-pladser til beboere, ansatte og besøgende. P-pladsen er i forvejen meget brugt. Fagforvaltningen oplyser, at den omtalte brandvej ligger på Stengårdens ejendom og ikke berøres af byggeriet. Adgangen gennem p-pladsen bliver en ekstra vejadgang.

Boligforeningen forbeholder sig ret til at den ny Stengade, som adgangsvej til Stengadecentret får en bredde minimum svarende til den bredde, den har nu. Det bemærkes, at der bør være et fortov. Ambulancer og andre vigtige køretøjer skal kunne benytte adgangsvejen til Plejehjemmet Stengadecentret.

Boligforeningen oplyser, at et nyligt brud på kloakledningen gav anledning til, at store mængder grus forvandt i kloakken og førte til sammenfald ved de ansattes cykelparkering. Brønderslev Kloakforsyning oplyser, at ledningen vil blive omlagt inden for de næste 10 år. De opfordrer bygherren til at tage forholdsregler til at sikre huset i tilfælde af brud på ledningen. Kloakledningen vurderes til at kunne bære den nødvendige trafik.

Arbejdsgruppen for Byudvikling i Hjallerup bemærker, at de:

er positive overfor byggeriet, da der mangler boliger til ældre.

mener at saddeltag giver den bedste indpasning i miljøet.

foreslår 2 etager mod Østergade og 3 etager for øvrige byggeri. De ønsker ikke byggeriet rykket nærmere til skel, men foreslår den samme afstand til skel som nuværende byggeri for at have luft omkring byggeriet. Det er de mener, at den nye Stengade skal have den nødvendige lovmæssige bredde for både fodgængere, cyklister og bilister,

fortovsparkering er en dårlig ide, samt

mener, at placering og antal af p-pladser skal afklares.

Der er vist 46 p-pladser, hvor parkeringsvedtægten siger 63 (1 pr lejlighed)

Ansøgers bemærkninger

Ansøger fremsender en skyggeberegning, som udleveres på mødet. Ansøger har kommenteret på indsigelserne. Svaret ses i bilag.

Ansøger har oplyst

 • at Stengade ønskes flyttet, hvorved den placeres oven på den kloakhovedledning, der krydser Østergade og fortsætter ind mod Stengadecentret,
 • at den nye Stengade bliver 6 m kørebane og 1,2 m til fortov i den ene side,
 • at afstanden mellem etageboligfløj langs Østergade til gavl ved nabo i Østergade 14 bliver 25 m,
 • at afstanden mellem vestfløjen til skel til Østergade 14 bliver 9,5 m.

Ansøger har kommenteret på de indkomne bemærkninger. Se bilag.

Fagforvaltningens vurdering

En reduktion af byggeriet til to etager mod Østergade vil betyde:

 • at bebyggelsesprocenten overskrides med 19 i stedet for 28 ved 3 etager i hele byggeriet,
 • at højdeoverskridelsen ved Østergade bliver 0,9 m imod 2,9 m,
 • at der sker en højdetilpasning mod nord, idet Stengadecentret fortrinsvis er i 3 etager,
 • at der bliver behov for færre p-pladser,
 • at opholdsarealkravet i kommuneplanrammerne overholdes,
 • at byggeriet tilpasses kulturmiljøet og
 • at byggeriet opleves som knap så dominerende for naboerne og set fra gadeplan.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at byggeriet reduceres, så der er 2 etager mod Østergade, at der stilles krav om saddeltag, at kommuneplanen ændres, så byggeriet kan opføres, som ansøgt bortset fra antal etager mod Østergade,
 • om der skal udarbejdes forslag til et kommuneplantillæg, som skal muliggøre opførelse af 2 etager mod Østergade og 3 etager for de øvrige fløje.
Personale

Ingen.

Beslutning

Til mødet forelå skyggediagram og mail fra Morten Berg Møller, Østergade 14.

Materialet indgik i drøftelsen af sagen ogvedhæftes referatet.

Udsættestil mødet den 11. juni 2018.

Bilag

Til toppen


7. Nedtagning af gadebelysning uden for byzone


Resume

Sagsforløb: TM/LDR

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Landdistriktsrådet ønskede dialog med landsbyerne, så de lokale interesser og den lokale viden kan blive en del af beslutningsgrundlaget. Landsbyerne har meldt tilbage, de generelt ikke ønsker gadebelysningen nedlagt uden for bygrænserne. I stedet er der kommet flere ønsker om af få gadebelysningen suppleret op inden for byzonen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om træmasterne skal udskiftes med nye gadelamper eller nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energirenovering af gadebelysning i Brønderslev Kommune er der konstateret en hel del gamle træmaster med gadelys, som er placeret uden for den bymæssige bebyggelse.

I den gamle Brønderslev Kommune er der tidligere truffet beslutning om, at træmaster først måtte nedtages og gadebelysningen sløjfes, når træmasterne er udtjente.

Træmasterne er p.t. i en meget dårlig forfatning og er dermed udtjente. Det vil være oplagt at fjerne disse master i forbindelse med den igangværende energirenovering af gadebelysningen.

Der er tale om ca. 100 træmaster, som står spredt rundt omkring i de små bysamfund. Placeringerne er vist på kortbilag.

Fagforvaltningen vurderer, at omhandlende gadebelysning ikke har en trafiksikkerhedsmæssig funktion.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at fastholde gadebelysningen uden for den bymæssige bebyggelse, som den forefindes i dag, så vil dette kræve en anlægsbevilling på 1 mio. kr., til udskiftning af de udtjente træmaster med stålmaster og kabelnedgravning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at omhandlende træmaster fjernes og gadebelysningen nedlægges, og at dette sker i takt med energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der ikke afsat midler til udskiftning af træmaster.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 14:

Sagen sendes til høring i Landdistriktsrådet.

Landdistriktsrådet, 15. marts 2018, pkt. 3:

Karsten Frederiksen orienterede om baggrunden for sagens opståen, hvor det er forvaltningens pligt at fremlægge sagens faglige indhold. Efterfølgende skal Teknik- og Miljøudvalget tage beslutning i sagen.

Landdistriktsrådet ønsker dialog med landsbyerne, så de lokale interesser og den lokale viden kan blive en del af beslutningsgrundlaget. Sagen sendes til Landsbyrådet, der så melder ind til forvaltningen. Høringssvar indgår i den politiske beslutning.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2018:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har samlet landsbyernes tilbagemeldinger og kan konstatere, at der generelt ikke ønskes nedlagt gadebelysning uden for bygrænserne. I stedet er der kommet flere ønsker om af få gadebelysningen suppleret op inden for byzonen.

Jerslev Borgerforening ønsker ekstra gadelamper på Sdr. Ringgade foran skolens p-plads.

Beboerne i Tømmerby mener, at Tømmerby har bymæssig karakter, som fortjener at være belyst med gadelys. Krydset er meget trafikeret, og der kommer mange skolebørn og gående.

Hallund Borgerforening ønsker de gamle træmaster udskiftet til nye gadelamper, for at sikre områdets børn en sikker skolevej, når der er mørkt. Der er børn ned til første klasse, der ellers vil komme til at stå på bussen i mørke, både øst for Hallund, i Hollensted og i Øster Linderup.

Klokkerholm Borgerforening ønsker de gamle træmaster udskiftet til nye gadelamper begrundet i trafiksikkerhed. Dog kunne det overvejes at sløjfe 2 træmaster i den nordlige ende af Møllebrovej mod Hellumvej samt én enkelt i svinget Bredkærsvej - Kærsigvej. Borgerforeningen ønsker samtidig stibelysningen langs Hellumvej udskiftet med vejbelysning, således at Hellumvej kan oplyses. Endvidere ønskes denne vejbelysning forlænget ud til Østermarksvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt træmasterne skal udskiftes med nye gadelamper eller nedlægges, og om dette skal ske i forbindelse med energirenoveringen.

Såfremt træmasterne udskiftes til nye gadelamper nu, vil dette kræve en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker principielt at fastholde den nuværende gadebelysning uden for den bymæssige bebyggelse og udskifningerne forventes foretaget over de kommende år.

Forinden udskiftning udarbejdes der økonomiske beregninger vedr. de enkelte projekter. Landdistriktsrådet orienteres om de indkomne ønsker fra fra Landsbyerne.

Bilag

Til toppen


8. Nabohjælp-skilte monteret på gadenavnestandere


Resume

Sagsforløb: TM

Borgerforeninger ønsker at benytte gadenavnestanderne, der oftest står placeret i skel til privat grund, til at opsætte deres nabohjælpskilte på.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til borgerforeningernes ønske.

Sagsfremstilling

Under et informationsmøde, vedrørende nye regler om servicevejvisning og friluftsreklamer, blev der spurgt ind til mulighederne for opsætning af nabohjælpskilte.

Ifølge vejlovens § 80 - Genstande m.v. på vejarealet - må der ikke opsættes Nabohjælp-skilte på vejarealer eller på eksisterende vejudstyr.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet at nabohjælpskilte i stedet anbefales opsat på egne standere og med en placering i skel til privat grund, evt. ud for de boligveje, hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp.

Borgerforeningerne ønsker at benytte gadenavnestanderne, der oftest står placeret i skel til privat grund, til at opsætte deres nabohjælpskilte på. Det kan virke lidt meningsløst, såfremt der opsættes nye standere med nabohjælp klods op af eksisterende gadenavnestanderne.

Teknik- og Miljøudvalget kan efter vejlovens § 80 stk.1, og som ejer af gadenavnestanderne tillade, at der må opsættes nabohjælpskilte på gadenavnestanderne.

Fagforvaltningen anbefaler, at det præciseres,

 • at nabohjælpskiltene kun må opsættes på gadenavnestandere, som står i skel til privat grund,
 • at nabohjælpskiltene kun må opsættes, jf. ovennævnte, på boligveje hvor der er tegnet medlemmer til Nabohjælp,
 • at nabohjælpskiltene forbliver private-skilte og vedligeholdes af medlemmerne af Nabohjælp.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender opsætning af nabohjælpskilte på gadenavnestandere, efter ovennævnte præciseringer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Anmodning om fartdæmpende foranstaltninger på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående fartdæmpende foranstaltninger på grund af for høj hastighed på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Hvilshøjvej i Ø. Brønderslev - både ud og ind af byen. Borgeren påpeger, at bilisterne slipper speederen ved byskiltet og herefter triller med 70-80 km/t hen til bumpet, hvor de først bremser. Det samme gør sig gældende ud af byen, hvor de sætter hastigheden op efter bumpet.

Hvilshøjvej ligger både i byzone og landzone. Byskiltet er placeret umiddelbart syd for Dannevirkevej, og bumpet ligger omkring 130 m fra byskiltet.

Hvilshøjvej er i kommunens klassificering defineret som en gennemfartsvej i åbent land. Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

"Gennemfartsvej i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt skal køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde, således at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Den vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter)."

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 21 i april 2018, viser en årsdøgntrafik på 932 køretøjer, hvoraf ca. 12 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og en 85 % percentil på 56 km/t. 75 % kører under 50 km/t, 22,6 % kører mellem 50-60 km/t, 2,2 % kører mellem 60-70 km/t og 0,2 % kører over 70 km/t.

En tidligere trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 19 i februar 2014, viste en årsdøgntrafik på 964 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 44 km/t og en 85% percentil på 54 km/t. 77,1 % kører under 50 km/t, 19,9 % kører mellem 50-60 km/t, 2,8 % kører mellem 60-70 km/t og 0,2 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008-2017 er der ingen politiregistrerede ulykker på Hvilshøjvej inden for byzonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at lokalplan 12-B-07.01, Boligområder Øster Brønderslev syd, udlægger et boligområde vest for Hvilshøjvej. Lokalplanen lægger op til, at byskiltet af hensyn til vejstøjen ved boligerne skal flyttes længere mod syd, og at eventuelle fartdæmpende foranstaltninger skal overvejes. Derud over skal der ved lokalplanens vejudmunding ved Hvilshøjvej etableres en sikker krydsning, og fortovet på Hvilshøjvej skal forlænges frem dertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes på nuværende tidspunkt begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet, men at der ved udbygning af det udlagte boligområde skal ses på fartdæmpende tiltag på Hvilshøjvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 7. maj 2018, pkt. 4:

Godkendt som foreslået.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Bilag

Til toppen


10. Trafikale problemstillinger ved Dronninglund Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen har anmodet om at få foretaget nogle fysiske ændringer af vejafmærkningen på parkeringspladsen, for at sikre eleverne en sikrere skolevej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om et nyt vejafmærkningsprojekt for den offentlige parkeringsplads foran Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Dronninglund Skole og Dronninglund Hallen har anmodet om at få foretaget nogle fysiske ændringer af vejafmærkningen på parkeringspladsen, for at sikre eleverne en sikrere skolevej.

Der er megen trafik om morgenen, hvor både busser, taxaer, forældre, medarbejdere og brugere af hallens faciliteter skal ud og ind af parkeringspladsen.

Ofte er der forældre, som sætter deres børn af på taxa-holdepladserne, samtidigt med at p-pladserne til børneafsætning bliver benyttet af hallens gæster.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, skolen, hallen og Nordjyllands Politi har i samarbejde fået udarbejdet et nyt forslag til indretning og en vejafmærkningsplan for skolens parkeringsplads.

Indretningen af parkeringspladsen optimeres og den nye vejafmærkning er med til at stramme op omkring kørebaner og afsætningsområdet.

Prisen for en ny opstribning af p-pladsen udgør i alt 30.000 kr.

I mellemtiden har Ejendomsservice fået energirenoveret gadebelysningen på p-pladsen til LED-armaturer, efter en anbefaling fra politiet. Samtidigt blev belysningen på stierne og ved indkørslerne fra Ulstedvej energirenoveret til LED. Derved har hele området omkring p-pladsen fået en væsentligt bedre vej- og stibelysning, som ligeledes giver bedre trafiksikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at den nye vejafmærkningsplan godkendes, og at projektet prioriteres over anlægsmidlerne for Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 7. maj 2018, pkt. 8:

Godkendt som foreslået.

Carl Aage Christensen bemærkede, at hvis parkeringslommen også skal kunne anvendes af turistbusser, skal 'Bus' ændres til et piktogram af en bus.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet incl. synspunkterne fra Carl Aage Christensen.

Udgiften afholdes via anlægskontoen for 2018.

Bilag

Til toppen


11. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Try Hede


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 til Tryvej 68.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Try og Omegns Beboerforening anmoder om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Tryvej på strækningen fra Tryvej 35 til 68. Borgerne oplever, at der køres for stærkt på strækningen, og at der er dårlig oversigt på grund af bakketop og sving.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet en lignende sag, vedrørende samme vejstrækning, den 15. januar 2013. Her blev det afvist at udføre lokal hastighedsbegrænsning og chikaner begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantal.

Tryvej er placeret i det åbne land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tryvej 51 i september 2012, viser en årsdøgntrafik på 826 køretøjer, hvoraf ca. 14 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 67 km/t og en 85 % percentil på 82 km/t.

I perioden 2001-2011 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen. I perioden 2012-2017 er der politiregistreret 2 ulykker på strækningen. Den ene ulykke var ud for Tryvej 60, hvor et parkeret køretøj (lift e.l.) blev påkørt om morgenen, hvor der endnu ikke var dagslys. Den anden ulykke skete i selve krydset V. Hassingvej / Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at beslutningen fra januar 2013 fastholdes, og anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 9:

Sagen udsættes til næste møde med henblik på nærmere besigtigelse.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Færdselssikkerhedsrådet, 7. maj 2018, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at hastigheden på strækningen fra nr. 44 til nr. 59 nedsættes til 60 km/t (minimum 400 meter strækning), og at der opsættes stedtavler.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Udgiften afholdes via anlægskontoen 2018.

Bilag

Til toppen


12. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Ravnstrup Beboerforening har henvendt sig om for høj hastighed i Ravnstrup og ønsker, at der etableres fart dæmpende foranstaltninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening har henvendt sig angående for høj hastighed i Ravnstrup - især i den vestlige ende. De føler sig utrygge. De har forsøgt at sætte gule børnecykler for at markere, at det er en by, hvor der også færdes børn. De påpeger, at det giver rystelser i husene, når bilerne rammer det første bump.

Ravnstrup Beboerforening forslår,

 • at byskiltet flyttes længere uden for byen,
 • at der etableres en ny chikane umiddelbart inden for byen,
 • at det første bump ændres samt
 • at der eventuelt opsættes en 'din fart'.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tylstrupvej 35 i november 2017, viser en årsdøgntrafik på 2.523 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 49 km/t og en 85 % percentil på 57 km/t. 55,9 % kører under 50 km/t, 39,2 % kører mellem 50-60 km/t, 4,5 % kører mellem 60-70 km/t og 0,4 % kører over 70 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tylstrupvej 31 i juni 2016, viser en årsdøgntrafik på 2.743 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 45 km/t og en 85 % percentil på 53 km/t. 79,3 % kører under 50 km/t, 19,1 % kører mellem 50-60 km/t, 1,6 % kører mellem 60-70 km/t og 0,1 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Tylstrupvej i Ravnstrup.

Vej og Park har besigtiget det første bump og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne og skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet henvendelsen og trafikmålingerne på et myndighedsmøde med Nordjyllands Politi. Trafikmålingerne viser, at der er 44 %, som kører mere end den tilladte hastighed mellem byskiltet og det første bump, hvorimod tallet er reduceret til 21 % midt i Ravnstrup. Nordjyllands Politi og fagforvaltningen vurderer, at problemet kunne afhjælpes ved at etablere et belyst bump ved byzonetavlen, fjerne det nuværende bump og etablere et yderligere bump ved nr. 52.

Vej og Park skønner, at projektet vil koste (prisniveau 2018): 100.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen godkendes og medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 7. maj 2018, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at byzonen flyttes mod vest, og at der etableres et belyst bump ved byzonen. På nuværende tidspunkt anbefaler Færdselssikkerhedsrådet ikke, at det eksisterende bump fjernes og etableres et nyt ved nr. 52.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. maj 2018:

Vej og Park skønner, at etablering af et nyt bump og opsætning af to gadelamper vil koste 75.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet.

Udgiften afholdes af anlægskontoen 2018.

Bilag

Til toppen


13. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

Opdateret 30. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer