Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 10. september 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Repræsentanter fra Agrinord og Landonord kommer til udvalgets møde kl. 9.30, hvor følgende drøftes:

 • Forvaltningsretlige problemstillinger
 • Forståelse af naturbeskyttelsesloven
 • Dispensation fra § 3 – fjernelse af § 3 ved motorveje

Til toppen


3. Behandling af bemærkninger fra fordebat - lokalplan 01-C-26.01 Etageboliger på hjørnet af Torvet/Algade, Brønderslev og kommuneplantillæg 12


Resume

Sagsforløb: TM

Der er holdt fordebat for lokalplan 01-C-26.01 Etageboliger på hjørnet af Torvet/Algade, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 12.

Der er indkommet en bemærkning vedr. lavere bebyggelse mod nord, hvor nabobebyggelsen er lavere, opholdsareal samt bagside af byggeri.

Der er holdt borgermøde, hvor deltagerne var positive for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for centerområdet på hjørnet af Torvet og Algade skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Der er været fordebat fra den 13. august 2018 til den 27. august 2018 og borgermøde den 22. august 2018, hvor ca. 40-50 deltog. På borgermødet blev projektet og processen præsenteret.

Projektet har ændret ydre fremtoning siden igangsætning af planlægningen. Det seneste idéoplæg er vedlagt som bilag. Idéoplægget var det, som blev præsenteret på borgermødet og sendt ud til omkringboende.

Borgermøde

Deltagerne på borgermødet var positive over for projektet. Der blev stillet spørgsmål til blandt andet størrelse på lejligheder og altaner, plantegninger, ejerforhold, parkering, pris og tidsplan.

Der blev spurgt, om det blev et bæredygtigt byggeri, hvor der blev indarbejdet energiløsninger, såsom solenergianlæg. Fagforvaltningen foreslår, at der indskrives i lokalplanen, at der er mulighed for at opsætte solenergianlæg på bygningen, hvis anlægget indpasses i bebyggelsens arkitektur eller placeres på bebyggelsens tag.

Der var generelt ingen bemærkninger til bebyggelsens udseende eller højde. Deltagerne synes, at det er et flot projekt.

Bemærkning

Der er i fordebatten indkommet en bemærkning til projektet. Denne er som udgangspunkt positiv for projektet, men foreslår blandt andet, at der i den kommende planlægningsproces ses på et forslag med lavere bebyggelse mod nord, hvor nabobebyggelsen er lavere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der arbejdes videre med overgangen fra nabobebyggelsen til projektet. Selvom der i dag også er et stort etagespring mellem nabobebyggelsen og Algade 43, bør det overvejes, om der skal ske en højdemæssig indpasning til området i den nye planlægning. Dette kan ske via optrapning ud mod Torvet.

Det fremgår af bemærkningen, at det er vigtigt lokalplanen fastholder at facaden skal opføres i tegl, da det vil spille godt sammen med bygningerne overfor. Hertil også, at de bygningsmæssige detaljer, som rundede hjørner fastholdes, da det giver et udtryk af høj kvalitet. Det foreslås også i bemærkningen, at det undersøges, hvordan projektet vil tage sig ud i gullige eller rødlige nuancer, da dette er farver der typisk ses i Brønderslev by.

I bemærkningen stilles der spørgsmål til om det fælles opholdsareal lever op til kommuneplanens krav. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker, at opholdsarealet vurderes at leve op til kommuneplanen og at opholdsarealet har en passende størrelse sammen med altanerne. Da det fælles opholdsareal ligger nordligt, anbefaler fagforvaltningen, at der udarbejdes skyggediagrammer, der viser, at der er en tilpas mængde sol på arealet.

Bemærkningen indeholder ligeledes en bekymring for, hvordan bagsiden af byggeriet kommer til at se ud. Fagforvaltningen foreslår, at der indskrives bestemmelser i lokalplanen omkring bebyggelsens bagside, og at der eventuelt udarbejdes en visualisering, hvis det findes nødvendigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager stilling til om planlægningen skal fortsætte, herunder beslutter, om indsigelserne skal indarbejdes:

 • om der skal arbejdes videre med indpasning mod nabobebyggelsen i Algade,
 • om der skal udarbejdes skyggediagrammer for opholdsarealet, og
 • om der indarbejdes bestemmelser om bebyggelsens materialevalg.
Personale

Ingen.

Beslutning

Planlægningen kan fortsætte.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 1503-01 - Ådalen 40, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejeren af ejendommen beliggende Ådalen 40, Brønderslev, har ansøgt om dispensation til opførelse af byggeri i form af etageboliger, der ønskes placeret 3,5 m fra vejskel og nærmere naboerne mod nord. Opførelse af bebyggelsen forudsætter en dispensation fra lokalplan 1503-01. Der er indsat en skitse vedrørende indblik i nabohaver.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til nedlæggelse af § 14 forbud, indsigelser og meddelelse af dispensation til placering af bebyggelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en principansøgning om opførelse af etageboliger i op til 2 etager på ejendommen beliggende Ådalen 40, Brønderslev. En mindre del af bebyggelsen ønskes opført i 1 etage med tagterrasse.

Ejeren af ejendommen har ansøgt om dispensation fra lokalplan 1503-01, § 7.6.1, der bestemmer, at ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel. Ny bebyggelse ønskes rykket 3,5 m nærmere naboerne mod nord - og tilbage fra vejskel, således for at give mulighed for indretning af mindre private opholdsarealer mod syd. Dog opføres den del af bebyggelsen, der opføres i 1 etage med tagterrasse med facade i vejskel. Herudover er projektet i overensstemmelse med den for ejendommen gældende lokalplan.

Naboorientering

Sagen har været i naboorientering i perioden fra den 29. juni 2018 til den 6. august 2018. Der er modtaget 7 indsigelser fra nærmeste naboer - heraf en fælles indsigelse fra Ejer- og Andelsboligforeninger i Ådalen. Alle ønsker at gøre indsigelse mod, at kommunen meddeler dispensation fra lokalplanens § 7.6.1. Nedenfor er listet hovedindholdet af indsigelserne.

Naboerne påpeger følgende:

 1. Overordnet set ønsker naboer og Ejer- og Andelsboligforeningen ikke, at der i Ådalen opføres yderligere etageboliger, idet de mener, at denne type bebyggelse skæmmer området og ikke harmonerer med den øvrige del af boligområdet Ådalen, der primært fremstår med en åben-lav boligbebyggelse.
 2. At kommunen tidligere har givet udtryk for, at der ikke vil bygges flere etageboliger i området og lokalplanerne for Ådalen skal ændres. Flere naboer ønsker, at der fremtidigt alene bygges åben-lav boligbebyggelse i Ådalen og anmoder kommunen om at nedlægge et § 14 forbud i henhold til planloven.
 3. At placering af ny bebyggelse som ansøgt vil give anledning til indbliksgener, idet bebyggelsen placeres nærmere naboer og desuden indrettes med svalegange mod nord og med tagterrasse. Uanset bygningshøjden vurderer naboerne, at ny bebyggelse, der opføres i 2 etager, vil give anledning til indbliksgener fra 1. sals plan.
 4. At opførelse af ny høj bebyggelse som ansøgt vil give anledning til støjgener ved gennemkørsel i korridor mellem høje huse beliggende nord og syd for Ådalen samt placering af parkeringsarealer mod naboejendomme.
 5. At opførelse af etageboliger i området vil medføre væsentlig forringelse og værditab af huspriser for de nærmest beliggende nabobebyggelser.

Partshøring
Indsigelserne har været i partshøring hos ansøger i henhold til forvaltningslovens § 19. Ansøger bemærker følgende:

 • Lokalplanen giver mulighed for opførelse af etageboliger i 2½ etage.
 • Opførelse af projektet vil medføre en forbedring i området, idet der efter ansøgers opfattelse er tale om en færdiggørelse af torvedannelsen.
 • Afstanden til naboer mod nord reduceres med 3,5 meter. Tagterrassen er ikke rykket mod nord. Ansøger vurderer ikke, at en reduktion af afstanden vil give anledning til væsentlige indbliksgener, da der fortsat er god afstand til naboer.
 • Ved opførelse af byggeri i 2½ etage, med mulighed for opførelse af endnu en etage, vurderer ansøger, at indbliks- og skyggegener vil være væsentlig større.

Forvaltningens bemærkninger til indsigelserne

Ad 1:

Lokalplan 1503-01 blev udarbejdet på baggrund af en masterplan udarbejdet for en hel ny bydel Ådalen. Formålet med lokalplanen var at give mulighed for, at der i området kunne etableres flere forskellige former for boliger og derved skabe en diversitet og en mangfoldighed i beboersammensætningen. Det ansøgte projekt omhandler et etageboligbyggeri og er i overensstemmelse med lokalplanen, bortset fra at bebyggelsen ønskes rykket 3,5 meter tilbage fra vejskel. Opførelse af etageboliger på ejendommen vil færdiggøre torvedannelsen og give et bedre helhedsindtryk af området.

Ad 2:

Kommunen har ingen planer om at ændre planlægningen for ejendommen. Ejer af ejendommen har erhvervet arealet i den tro, at der på arealet kan opføres byggeri i henhold til gældende planlægning. Det skal dog bemærkes, at kommunen har planer om at ændre planlægningen for arealer i Ådalen, som kommunen selv ejer.

Opførelsen af etageboliger på ejendommen Ådalen 40 kan standses, hvis Brønderslev Kommune nedlægger et forbud efter planlovens § 14 og vedtager en ny lokalplan inden for 1 år. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at et § 14 forbud vil være stærkt indgribende i forhold til den lodsejer, der har disponeret i overensstemmelse med gældende lokalplan, og
 • at brug af § 14 forbud, der ændrer byggeretten efter en vedtaget lokalplan, ofte er forbundet med betaling af erstatning i forhold til de tab en lodsejer har.

Ad 3:

Fagforvaltningen vurderer ikke, at en reduktion af afstanden til naboer mod nord med 3,5 meter vil ændre væsentligt på indbliksgener, idet der fortsat er god afstand til naboerne.

Ad. 4:

Det kan ikke udelukkes, at opførelse af byggeriet vil give anledning til mere støj fra trafikken. Det skal dog bemærkes, at ny bebyggelse vil skærme for støjen for de bagvedliggende boliger.

Ad. 5:

Ingen bemærkninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at

 • der ikke nedlægges et § 14 forbud mod at udnytte Ådalen 40 til opførelse af etageboligbyggeri, og
 • at indsigelserne afvises og der meddeles dispensation fra lokalplan 1503-01, § 7.6.1 til placering af bebyggelsen 3,5 m fra vejskel som ansøgt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 12:

Udsættes til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. september 2018:

Der blev på mødet den 20. august 2018 stillet spørgsmål til, om forskydningen af projektet væk fra vejen ville give øget indblik ved opholdsareal i haverne nord for etagebyggeriet. Bygningen med tagterrasse er placeret som fastlagt i lokalplanen og kunne have været 11 m høj. I kortbilag 1 og principtegning 2 ses skitse med indblik ved henholdsvis det ansøgte byggeri og lokalplanens §§. Indblik forekommer i begge situationer på så lang afstand, at det ikke kan regnes som generende.

Beslutning

Sagen udsættes – juraen afklares.

Bilag

Til toppen


5. Renovering af det offentlige gadebelysningsanlæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kontrakten for renovering af gadebelysningsanlægget incl. drift og vedligehold udløber med udgangen af 2019. Til den tid vil der være udskiftet ca. 3.900 armaturer til LED ud af i alt 8.500 gadelamper.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har bedt et konsulentfirma om at udarbejde et forslag til en renoveringsplan for udskiftning af gamle træmaster og kabellægning af luftledninger m.m., da det er muligt at forlænge den nuværende kontrakt med 2 x 1 år.

En investeringsplan for gadebelysningsanlægget vil blive forelagt på mødet.

Byrådet skal tage stilling til investeringsplan for renovering af gadebelysningsanlægget

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har bedt et konsulentfirma om at udarbejde et forslag til en renoveringsplan for udskiftning af gl. træmaster og kabellægning af luftledninger m.m., da det er muligt af forlænge den nuværende kontrakt for renovering af gadebelysningsanlægget incl. drift og vedligehold med 2 x 1 år. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2019.

I år 2020 vil der være en årlig besparelse i strømforbrug på ca. 1 mio. kr. efter udskiftning til LED-armaturer.

Det vil derfor være oplagt fortsat at investere i gadebelysningsanlægget ved udskiftning af de resterende gadebelysningsarmaturer til LED-armaturer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter investeringsplanen for renovering af gadebelysningsanlægget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes. Konsulentfirmaet inviteres til næste møde med henblik på gennemgang af forslaget.

Bilag

Til toppen


6. Asaa Havn - orientering og anmodning om frigivelse af midler til rådgivning


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen vil orientere om status på sag vedrørende udfordringer med at holde sejlrenden i Asaa Havn fri.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan prioriteres 100.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje til et rådgivende ingeniørfirma til gennemførelse af indledende dataopsamling og undersøgelser med henblik på at finde en mere driftssikker langsigtet løsning for sejlrenden.

Sagsfremstilling

Asaa Havn og de senere års udfordringer med at holde sejlrenden fri har været drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møder i marts, april og juni 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende holdt møde med Asaa Havns bestyrelse i juli 2018 med henblik på at finde en bedre langsigtet løsning. På baggrund af mødet arbejdes der videre med følgende aktiviteter:

 1. Undersøgelse af muligheder vedrørende en mere driftssikker langsigtet løsning for sejlrenden.
 2. Udbud af opgave med udgravning af sejlrenden for de næste ca. 3 år.

Ad pkt. 1

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i kontakt med et rådgivende ingeniørfirma. Fagforvaltningen vurderer, at der kan gennemføres indledende dataopsamling og undersøgelser inden for et budget på 100.000 kr. Herefter vil der forelægge et mere oplyst grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en mere langsigtet løsning i form af eksempelvis bølgebryder, spunsvæg, yderligere sten etc. Formålet er at opnå en mere driftssikker havn og en besparelse på de årlige driftsudgifter.

Ad pkt. 2

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der gennemføres et udbud af driftsopgaven, med udgravning af sejlrende, for de kommende ca. 3 år, med henblik på at minimere omkostningerne indtil en eventuel langsigtet løsning er etableret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget prioriterer 100.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje til rådgivende ingeniørfirma til gennemførelse af indledende dataopsamling og undersøgelser.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2018 er der afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder under Teknik- og Miljøområdet. Heraf er der prioriteret 12.192.600 kr. fra puljen, og der er således 1.454.800 kr. tilbage.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Der afholdes efterfølgende møde med Asaa Havns Bestyrelse for vurdering af dette års indsats samt den foreslåede kontakt til et rådgivende ingeniørfirma.

Endvidere ønskes havnens fremtidige muligheder for bidrag til oprensning drøftet.

Til toppen


7. Vedligehold af stier


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Det Grønne Råd skal drøfte hvilke stier, der skal prioriteres, når Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan findes øgede midler til vedligehold af stier.

Prioriteringen vil foreligge til Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Stierne i Brønderslev Kommune er vigtige for natur- og friluftsoplevelser, turisme og den generelle herlighedsværdi i kommunen. På trods af dette er der få ressourcer til både stiplanlægning og vedligehold af stier.

En kommende stiplan skal blandt andet kategorisere stierne efter type og tilgængelighed, og definere vedligeholdsniveau for forskellige typer stier. Mens stiplanlægningen er undervejs skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der kan findes midler til at øge den aktuelle vedligehold af nogle af stierne.

Det Grønne Råd skal drøfte hvilke stier der skal prioriteres, når Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan findes øgede midler til vedligehold af stier.

Fagforvaltningen foreslår, at følgende stier prioriteres:

 • Nordsøstien
 • Hærvejsruten
 • Søhedenskov
 • Grevmosen og Slettingen
 • Klokkerholm Møllesø
 • Øster Møllesø (Dronninglund)
 • Grinsted Plantage

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd drøfter prioriteringen og kommer med en indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Grønne Råd sender beskrivelse af stierne til Brønderslev Kommune hurtigst muligt. Sømosen medtages på listen.

Der bevilges 100.000 kr. til vedligeholdelse af stier.

Til toppen


8. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 12.192.600 kr. fra puljen, der er således 1.454.800 kr. tilbage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes resten af anlægsmidlerne overordnet skal disponeres.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Udvalget har tidligere prioriteret 12.192.600 kr. fra puljen, der er således 1.454.800 kr. tilbage.

Fagforvaltningen anbefaler,

 • at der på Dorfgade udelukkende laves kantforstærkning i 2018, så det kan hærde mere, inden der kommer OB på. (mindreudgift 385.000 kr.). Disse midler foreslås overført til Løkkenvej, så der kan komme slidlag på denne vej frem for OB.
 • at der prioriteres midler til asfalt på Mylundvej (217.800 kr.)
 • at der bevilges midler til fældning af træer langs Aalborgvej (300.000 kr.)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter fordelingen af midlerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte:

 • at der på Dorfgade udelukkende laves kantforstærkning i 2018, så det kan hærde mere, inden der kommer OB på. (mindreudgift 385.000 kr.). Disse midler overføres til Løkkenvej, så der kan komme slidlag på denne vej frem for OB,
 • at der prioriteres midler til asfalt på Mylundvej (217.800 kr.)

Poul Erik Andreasen indstiller, at fagforvaltningens forslag følges.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om stævning


Resume

Sagsforløb: TM

Retten i Hjørring har frikendt Brønderslev Kommune i forhold til stævning fra GFE Krogenskær. Biogasanlægget har valgt at anke sagen til landsretten.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Retten i Hjørring afsagde den 22. juni 2018 dom i sagen om Brønderslev Kommunes indskærpelse i forhold til opbevaring af biomasse samt lugtgener.

Standardvilkårene for miljøgodkendelse af biogasanlæg giver mulighed for, at energiafgrøder kan opbevares i overdækkede stakke. Det er der ikke åbnet mulighed for i GFE Krogenskærs miljøgodkendelse, hvorved godkendelsen, i relation til energiafgrøder, er skærpende i forhold til standardvilkåret. Vilkåret er i overensstemmelse med det forslag, som virksomhedens egen rådgiver kom med i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse fra januar 2014. Da opbevaringen af biomasse i plansiloen ikke var ordentligt tildækket og ensileret - og i øvrigt ikke var tilladt ifølge miljøgodkendelsen - indskærpede kommunen forholdet. Det fremgår af indskærpelsen, at opbevaring af biomasse skal ske i tank eller beholder og altså ikke må oplagres i plansilo, sådan som det skete på indskærpelsestidspunktet. Desuden fremgår det af indskærpelsen, at anlægget ikke må give anledning til væsentlige lugtgener. GFE Krogenskær valgte den 30. juni 2017 at indbringe kommunens indskærpelse for retten.

Da opbevaringen ikke kan anses for sket i en tank eller beholder, og dermed ikke i overensstemmelse med vilkåret i miljøgodkendelsen, nåede retten frem til, at indskærpelsen herom ikke var ugyldig

På baggrund af sagens oplysninger og de under sagen afgivne forklaringer fandt retten ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der på daværende tidspunkt var tale om væsentlige lugtgener, hvorfor kommunens indskærpelse herom ikke kunne anses for hverken usaglig eller ugyldig.

Brønderslev Kommune blev derfor frikendt og GFE Krogenskær blev pålagt at betale sagens omkostninger.

GFE Krogenskær P/S har med ankeskrift af 9. juli 2018 valgt at anke sagen til landsretten.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. juli 2018 omgjort Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse om dispensation til et afslag.
Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer