Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 8. oktober 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for detailhandelsbutik, Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Aldi v. Erhverv Aalborg ansøger om opførsel af en ny dagligvarebutik på adresserne Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Byggeriet kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for dagligvarebutikken skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Aldi v. Erhverv Aalborg ansøger om opførsel af en ny dagligvarebutik på adresserne Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Den eksisterende Aldi butik er beliggende Gasværksvej 3, hvor butikkens udvidelsesmuligheder har været undersøgt. Med baggrund i butikkens placering i et tæt bebygget område, har dette ikke været en mulighed. Aldis ønske om en ny placering skal endvidere ses i forlængelse af en revitalisering af kædens butikskoncept.

Bebyggelse

Projektforslaget indeholder en dagligvarebutik på ca. 1.300 m2 brutto med et salgsareal på ca. 900m2. Bebyggelsens ydre fremtræden foreslås i tråd med Aldis butikskoncept med facader i dels blank murstensmur i grålige nuancer og dels grålig metalbeklædning som afslutning mod det flade tag. Facaden afbrydes af store vinduespartier på butikkens forsider, som medvirker til et mere åbent facadeudtryk. Referencefoto af bebyggelsens ydre fremtræden er vedlagt som bilag.

Bygherre ønsker at hegne arealet af og begrønne det med levende beplantning, sådan at det fremstår som en flot og naturlig afslutning mod nærmeste naboejendomme.

Trafik

Arealet foreslås disponeret med vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foreslås på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade. I lokalplanen vil der endvidere blive stillet krav om støjberegning samt krav om etablering af støjreducerende foranstaltninger, såfremt de vejledende støjgrænser ikke overholdes.

Projektforslaget indeholder i alt 71 p-pladser, hvilket vurderes at opfylde parkeringsvedtægten.

Bygherre er i dialog med vejmyndigheden med henblik på at skabe den bedste løsning til afvikling af trafikken i området.

Plangrundlag

Arealet er omfattet af kommuneplanrammerne 01-C-18 og 01-B-40 og er udlagt dels som centerområde og dels boligområde. Arealet er endvidere lokalplanlagt og tillader butikker op til 700 m2. Realisering af projektet forudsætter udarbejdelse af nyt plangrundlag, herunder udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg. Da der er tale om et kommuneplantillæg, hvori der alene foretages mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, vurderer fagforvaltningen at en fordebat kan udelades, jf. planlovens § 23c.

Arealet er beliggende delvist uden for kommuneplanens detailhandelafgrænsning for Brønderslev Midtby. Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om en mindre justering, som ikke strider mod principperne for afgrænsningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, atØkonomiudvalget godkender, at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Klage over støj fra årligt tilbagevendende fyrværkerishow


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget klager over støjgener fra et årligt tilbagevendende fyrværkeriarrangement på adressen Hylholtvej 53, Asaa.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal varsles påbud om tidsbegrænsning af fyrværkeriarrangementet.

Sagsfremstilling

Virksomheden Danish Fireworks driver fyrværkerivirksomhed fra adressen Hylholtvej 53, Asaa. Indehaveren af virksomheden er uddannet fyrværker og udfører festfyrværkeri/fyrværkerishows i hele landet. Danish Fireworks har Nordjyllands Beredskabs tilladelse til at sælge fyrværkeri fra Hylholtvej 53, og Brønderslev Kommune har meddelt landzonetilladelse til opstilling af containere til opbevaring af fyrværkeri.

Danish Fireworks har årligt siden 2017 afholdt et stort fyrværkeriarrangement på adressen Hylholtvej 53. Arrangementet afholdes efter forudgående tilladelse fra Nordjyllands Beredskab. Ud over det årlige store arrangement afskydes der demo-afskydninger af nyt fyrværkeri max 10 gange årligt med max ½ times varighed. Virksomheden anmelder disse afskydninger, som påkrævet, til Nordjyllands Beredskab.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø blev i maj 2018 kontaktet af en borger, der på vegne af en større kreds af borgere, udtrykte bekymring i forhold til afvikling af fyrværkeriarrangementet på Hylholtvej. Borgerne er generet af støj fra arrangementet. Med baggrund i borgerhenvendelsen blev der den 17. maj 2018 holdt møde med deltagelse af indehaveren af Danish Fireworks og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø.

Fagforvaltningen vurderede efter mødet,

  • at der kan holdes et årligt fyrværkeriarrangement i tidsrummet kl. 12.00 - 24.00, når dette annonceres i god tid,
  • at kortvarige demo-afskydninger er nødvendige i forhold til drift af fyrværkerivirksomheden. 10 årlige demo-afskydninger af max ½ times varighed er acceptabelt.

Der blev holdt et stort fyrværkeriarrangement den 18. august 2018. Arrangementet var annonceret via Facebook. Fagforvaltningen har efter arrangementet modtaget flere klager over arrangementet. Der klages over voldsomme støjgener, og at der var støjgener frem til kl. 02.00. Der klages endvidere over, at arrangementet ikke var behørigt offentliggjort.

Indehaveren af Danish Fireworks har følgende bemærkninger til støjklagerne:

  • Der er kun tale om et årligt arrangement, som i 2018 blev besøgt af 150 - 200 personer.
  • Nordjyllands Beredskab havde givet tilladelse frem til kl. 01.00. Arrangementet stoppede kl. 00.30, hvilket 30 deltagere kan bevidne.
  • Virksomheden har hele tiden ønsket dialog med naboerne, og der tages det hensyn der er muligt.

Støj fra virksomheder kan reguleres af miljøbeskyttelsesloven § 42. Kommunen kan således i tilfælde af væsentlig forurening meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. I nærværende sag kan kommunen meddele påbud om, at fyrværkeriafskydningen tidsbegrænses, således at støjgenerne for omkringboende begrænses.

Med hensyn til annoncering og naboorientering har kommunen ikke hjemmel til at kræve dette. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil anmode Nordjyllands Beredskab om, at tilladelse til afholdelse af det årlige store fyrværkeriarrangement sendes i kopi til den lokale grundejerforening, således at denne kan informere foreningens medlemmer om arrangementet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der varsles påbud om, at affyring af fyrværkeri ved det årlige fyrværkeriarrangement afholdt på Hylholtvej 53 tidsbegrænses til tidsrummet kl. 18.00 - 24.00.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det årlige fyrværkeriarrangement tidsbegrænses til tidsrummet kl. 20.00 – 23.00.

Der følges op på arrangementet med tilsyn.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af handleplan for brug af sprøjtemidler


Resume

Sagsforløb: TM

Vej og Park fremsender handleplan for brug af sprøjtemidler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om handleplanen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd har anmodet om, at der udarbejdes en handleplan for brug af sprøjtemidler i Brønderslev Kommune.

Vej og Park anvender glyphosat (roundup) til bekæmpelse af bjørneklo, da dette vurderes at være det bedste bekæmpelsesmiddel.

Forbruget er faldet markant de seneste 3 år, og forbruget ventes ligeledes at falde yderligere i 2018.

Baggrunden for faldet i forbruget er bl.a., at Vej og Park har den samme medarbejder til at bekæmpe bjørneklo i hele kommunen. Der ydes en effektiv og målrettet indsats på bekæmpelsen af bjørneklo.

Det er målet at reducere forbruget af glyphosat til et minimum, men helt undgå brug af dette vil ikke være muligt, da visse invasive arter som bjørneklo er meget vanskelige af udrydde.

Vej og Park har i foråret 2017 indkøbt en intelligent sprøjtemaskine. Denne maskine sprøjter alene der, hvor der er ukrudt. Der bruges glyphosat i maskinen til bekæmpelse af ukrudt langs kantsten, langs veje, på større flisebelægninger samt grusstier.

Vej og Park anvender også ecostyle (et biologisk produkt) i maskinen til bekæmpelse af ukrudt på mindre pladser, ved skoler og institutioner samt der, hvor der færdes mange gående.

Det er målet, at Vej og Park i løbet af 2018/19 udelukkende anvender ikke kemiske sprøjtegifte (ecostyle) i den intelligente sprøjte, således at glyphosat alene anvendes til bekæmpelse af invasive arter.

Der bruges ikke nogen form for sprøjtemidler i bede, på græsarealer, boldbaner og lignende.

Sprøjtemidler anvendes alene på faste belægninger.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender handleplan for brug af sprøjtemidler.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om screening af Brønderslev Kommunes kulturmiljøer


Resume

Sagsforløb: TM

Realdania har i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus igangsat et arbejde med screening af Danmarks kulturmiljøer. Som et led i projektet, var landets kommuner inviteret til at ansøge om at få den enkelte kommunes kulturmiljøer screenet.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Museet ansøgt om at få en sådan screening foretaget. Arkitektskolen har nu meddelt, at Brønderslev Kommune vil få udarbejdet en screening i foråret 2019.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med initiativet SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER, der er økonomisk finansieret af Arkitektskolen Aarhus og Realdania, var alle landets LAG-kommuner inviteret til at ansøge om at få en screening af kulturmiljøerne i kommunen.

Screening af Danmarks kulturmiljøer er en del af et forskningsprojekt, som udvikler ny viden, redskaber og en efteruddannelse om kulturmiljøer. Projektet skal give et kompetenceløft til hele kulturmiljøområdet og finde de mest værdifulde kulturmiljøer i Danmark. Screeningen finansieres 100 % af Realdania og Arkitektskolen, hvorimod kommunen og Museet bidrager med ressourcer i form af arbejdstimer.

En screening af kommunens kulturmiljøer indeholder:

  • Identificering af kommunens kulturmiljøer og bærende fortællinger.
  • Beskrivelse af kulturmiljøerne.
  • Vurdering af kulturmiljøernes værdier og egenskaber.
  • Afgrænsning af kulturmiljøernes omfang.

Resultaterne af screeningen samles i en rapport, som kan anvendes i kommunens planlægning og strategiske arbejde med kulturmiljøer. Screeningen af kulturmiljøerne i Brønderslev Kommune vil tage ca. 2-3 måneder fra opstart til afrapportering og forventes færdig inden sommerferien 2019.

Screeningen udføres efter metoden Screening af Kulturmiljøer (SAK), der er et nyt redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra tydelige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver synlige. SAK er udviklet til at skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling – og samtidig gøre det enkelt for kommunerne at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne i planlægningen.

Anvendelse

Fagforvaltningen vurderer, at en screening af kommunens kulturmiljøer vil kunne bidrage til at blive klogere og ikke mindst få adresseret deres værdier samt udviklingspotentiale. Screeningen kan f.eks. bidrage til følgende initiativer:

Kommuneplan

Udarbejdelse af et bedre planlægningsmæssigt administrationsgrundlag for kulturmiljøerne – med udgangspunkt i næste kommuneplanrevision. Screeningen skal danne grundlag for, at Byrådet kan udarbejde mere konkrete politikker for kulturmiljøudpegningerne ved næste kommuneplanrevision gennem detaljerede målsætninger og retningslinjer.

Kommuneplanrammer

Det er en målsætning, at få kommuneplanens rammeområder, der afgrænser kulturmiljøerne, beskrevet så tydeligt, at de kan udgøre et lovmæssigt administrationsgrundlag, jf. planlovens § 12, stk. 3. Herved gøres kommuneplanen bindende over for virksomheder og borgere, hvilket er med til at sikre at værdierne i de enkelte kulturmiljøer ikke mistes.

Lokalplanlægning

Med afsæt i mere detaljerede kommuneplanrammer, kan der udarbejdes lokalplaner indeholdende konkrete sikrings- og bevaringsbestemmelser (bevarende lokalplan), som er direkte bindende over for den enkelte grundejer.

Udviklingsarbejdet i Asaa

En screening af kulturmiljøet ved Asaa havn, sammen med en efterfølgende potentialevurdering, vil give et solidt grundlag for udviklingsarbejdet samt en mere kvalificeret prioritering af mere konkrete indsatsområder.

Store Vildmoseprojektet

En screening af kulturmiljøet Store Vildmose vil kunne anvendes bredt i udviklingsarbejdet, men det vurderes at specielt turismeudviklingsarbejdet vil kunne anvende en screening som datagrundlag.

Turismestrategi

I den sammenhæng vil kulturmiljøernes historie, værdier og egenskaber skulle anvendes. Resultatet af screeningsrapporten kan i den sammenhæng blive et vigtigt værktøj i prioriteringen af indsatsområder.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af mødekalender 2019 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Miljø- og Teknikudvalget. Der er planlagt ekstraordinære møder, som kan aflyses efter behov. Mødedagen er fastsat til mandage, skiftevis kl. 09.00 og kl. 13.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender mødekalender 2019 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Der indlægges 2 besøg (januar og februar) hos andre kommuner.

Bilag

Til toppen


8. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


12. Lukket punkt: Overrvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


13. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


14. Lukket punkt: Overvejelser vedr. forlængelse af kontrakt


Til toppen


15. Lukket punkt: Renovationsordningen


Til toppen

Opdateret 8. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer