Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 19. marts 2018
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

Til toppen


3. Møde med Asaa Havns Bestyrelse


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Havns Bestyrelse kommer til udvalgets møde kl. 10.00.

Sagsfremstilling

Asaa Havns Bestyrelse er inviteret til udvalgets møde, hvor der ønskes en orientering om de udfordringer, der er omkring Asaa Havn - herunder sejlrenden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der holdes møde på Asaa Havn, hvor regnskab 2017 og budget 2018 drøftes med henblik på at finde en løsning omkring sejlrenden i 2018 og fremadrettet.

Til toppen


4. Præsentation af Plangruppens opgaver


Resume

Sagsforløb: TM

To medarbejdere fra Plangruppen i Teknik og Miljø vil på mødet orientere om opgaverne i Plangruppen, herunder de rammer som lovgivningen sætter for planlægningen og det politiske råderum for at præge planlægningen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Plangruppen i Teknik og Miljø består af 6 medarbejdere, som arbejder med en bred vifte af opgaver. På mødet vil to medarbejdere præsentere de forskellige opgaver ud fra en tematiseret gennemgang.

Formålet er at give det nye udvalg en forståelse for plansystemets opbygning og de forskellige planlægningsopgaver. Der vil være mulighed for at spille spørgsmål.

Præsentationen vil omfatte:

 • hvilke rammer lovgivningen sætter for de forskellige planer og opgaver,
 • hvilken administrativ praksis, der er i Brønderslev Kommune, og
 • hvor og hvordan der er politisk råderum til at påvirke planlægningen

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 3:

Udsættes.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Høring vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032


Resume

Sagsforløb: TM

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 har været sendt i høring frem til den 26. februar 2018. Brønderslev Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og de øvrige nordjyske kommuner indsendt et høringssvar under forudsætning af politisk godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det indsendte høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring frem til den 26. februar 2018.

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken. Der ud over gives et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og de øvrige nordjyske kommuner indsendt et høringssvar under forudsætning af politisk godkendelse. I høringssvaret er følgende punkter nævnt og kommenteret:

 • Betjening af Aalborg med to fjerntog i timen.
 • Fast betjening af Aalborg Lufthavn med fjerntog og betjening af Frederikshavn med 6 daglige fjerntog.
 • Fastholdelse af IC stop i Støvring, Skørping og Arden.
 • Udvidelse af regionaltogsdriften fra Skørping til Arden og Hobro.
 • Timedrift til Thisted og hastighedsopgradering af Thybanen.
 • Direkte forbindelse fra Thisted til Aarhus.
 • Elektrificering af hele hovedbanestrækningen i Nordjylland, helt til Frederikshavn.
 • Understøttelse af godstransport.
 • Ny station i Hjørring Øst.
 • Øget kapacitet over Limfjorden.
 • Niveaufri krydsning af Thistedvej.
 • Gode knudepunkter, der sikrer optimale skift mellem mobilitetsformer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Høring vedr. NTs ruter 2018-2019


Resume

Sagsforløb: TM

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt køreplanforslag for NT-ruter 2018-2019 i høring frem til mandag den 19. marts 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal oprettes en rute mellem Brønderslev Station og Psykiatrisk Sygehus.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt køreplanforslag for NT-ruter 2018-2019 i høring frem til mandag den 19. marts 2018. Køreplanerne er gældende fra den 12. august 2018.

NT har i efteråret 2017 indsamlet forslag til køreplaner for 2018-2019. Forslagene er blevet behandlet, ændringerne beskrevet og de nye køreplaner er nu i høring:

www.nordjyllandstrafikselskab.dk/oplæg

Det er kun på få ruter i Brønderslev Kommune, hvor der foreslås ændringer. De fleste i en mindre grad, så det ikke har økonomisk betydning.

Der er dog indkommet et ønske fra Psykiatrisk Sygehus, som efterlyser bedre busbetjening med timedrift på hverdage og beklager, at det ikke er muligt at møde ind fra Brønderslev inden kl. 8 og med skifte fra toget i Brønderslev. Der ud over vil de gerne have kollektiv trafikbetjening om aftenen og i weekenden.

Rute 202 betjener, som udgangspunkt, Psykiatrisk Sygehus med timedrift på hverdage i tidsrummet fra kl. 6-18 med ture både fra Brønderslev og Hjørring, men der er ingen busbetjening fra kl. 9 til 13. Der er ingen busbetjening i aften og weekend.

Rejsende længere væk fra end Brønderslev kan benytte Plustur til og fra Psykiatrisk Sygehus på de tidspunkter, hvor der ikke er busbetjening. Plusturen koster 22 kr. pr. person pr. tur foruden den almindelig billettering i bussen eller toget, som Plusturen forbindes med. Flextur kan benyttes alle dage i tidsrummet kl. 6.00-23.00.

NT foreslår, at to af morgenturene på rute 202 ændres, så det er muligt at ankomme til Psykiatrisk Sygehus inden kl. 8 både fra Hjørring og Brønderslev. Ændringen har også en række andre fordele. Ulempen er derimod, at elever til Hedegårdsskolen og Brønderslev Gymnasium vil få mere ventetid i forhold til ringetiderne om morgenen. Ifølge NTs tælling fra 2017 var der kun tre personer, som benyttede 202 fra Hjørring om morgenen til Brønderslev Gymnasium og Hedegårdsskolen.

NT foreslår desuden, at der oprettes en rute S3, som kører om formiddagen mellem Brønderslev Station og Psykiatrisk Sygehus på følgende tidspunkter:

 • Psykiatrisk Sygehus afg. kl. 10.09 - Brønderslev St. ank. kl. 10.17
 • Brønderslev St. afg. kl. 10.40 - Psykiatrisk Sygehus ank. kl. 10.48
 • Psykiatrisk Sygehus afg. kl. 11.24 - Brønderslev St. ank. kl. 11.32
 • Brønderslev St. afg. kl. 11.55 - Psykiatrisk Sygehus ank. kl. 12.03

Afgangene fra Brønderslev Station er planlagt, så der er korrespondance med toget fra både Aalborg og Hjørring. NT anbefaler, at turene begrænses til kun at køre på skoledage, hvor bussen i forvejen er i drift på rute 643. NT skønner, at den årlige driftsudgift vil være 54.000 kr. ved kørsel kun på skoledage og 68.000 kr. ved kørsel på alle hverdage.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal oprettes en ny rute mellem Brønderslev Station og Psykiatrisk Sygehus.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften, som ovenstående ændringer vil give, får ikke konsekvenser økonomisk i regnskabsår 2018. Ændringen vil blive indarbejdet i budgettet for 2019 og frem. Det merforbrug, der vil være i 2018, bliver afregnet med NT i 2020, som en del af budgettet for 2020.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der oprettes en ny rute mellem Brønderslev Station og Psykiatrisk Sygehus på hverdage.

Bilag

Til toppen


7. Henvendelse om chikaner på Tolstrupvej og Løkkenvej ved Tolstrup Kirke


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej ved krydset med Børglumvej-Vibsigvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodning om opsætning af chikaner skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående for høj hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej ved krydset med Børglumvej-Vibsigvej og ønsker, at der opsættes chikaner.

Den tilladte hastighed på Tolstrupvej-Løkkenvej er 60 km/t. Vejene er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsveje i det åbne land.

Gennemfartsveje i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

Udførelse af chikaner på gennemfartsveje i åbent land ønskes begrænset mest muligt af hensyn til trafikafviklingen. Der ud over kan der normalt kun etableres chikaner på strækninger, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derunder. Af hensyn til fremkommeligheden vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at hastighedsbegrænsningen ikke bør nedsættes til 50 km/t det aktuelle sted.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Tolstrupvej 1 (Tolstrup Kirke) i oktober 2009, viser en årsdøgntrafik på 2.349, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 57 km/t og en 85 % percentil på 78 km/t. 49,5 % kører under 60 km/t, 22,2 % kører mellem 60-70 km/t, 16,8 % kører mellem 70-80 km/t og 11,5 % kører over 80 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ingen politiregistrerede ulykker i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Nordjyllands Politi anmodes om at udføre hastighedskontrol i krydset, eventuelt etablere et fast målested. Der ud over anbefales det, at der ikke gøres yderligere begrundet i vejenes klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at strækningen på 60 km/t udvides til mindst 500 meter.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Bilag

Til toppen


8. Henvendelse om chikaner på Knudsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Knudsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner/bump på Knudsgade i Brønderslev. Borgeren er medarbejder på "Mælkebøtten - et beboerkraftværk" og henvender sig på grund af, at flere forældre har taget kontakt til vedkommende, fordi de frygter, at deres børn vil blive kørt ned, fordi folk kører stærkt.

Knudsgade ligger i byzone, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Knudsgade er klassificeret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Knudsgade 93 i juni 2017, viser en ÅDT på 827 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 38 km/t og en 85 % percentil på 49 km/t. 90 % kører under 50 km/t, 8,5 % kører mellem 50-60 km/t og 1,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der politiregistreret fem ulykker på Knudsgade på strækningen mellem Smalbyvej og Frilandsvej. I to af ulykkerne er der materielskade og i tre af ulykkerne personskade. En af ulykkerne er sket i krydset Frilandsvej og Knudsgade. Tre af ulykkerne er sket i krydset Smalbyvej og Knudsgade, hvor den ubetinget vigepligt ikke er overholdt. Den sidste ulykke, mødeulykke, er sket kort efter krydset Smalbyvej og Knudsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes, begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 30. oktober 2017, pkt. 6:

Sagen udsættes til næste møde.

Trafik og Veje overvejer muligheden for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har nu overvejet, om der bør etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade som ansøgt.

Med baggrund i trafikmålingen, ulykkesantallet og at Knudsgade er en busgade, vurderes det, at der ikke er belæg for at etablere fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger på Knudsgade.

Som et vejledende parameter, så anbefaler kommunerne oftest, at der først etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger, når 85% percentilen overstiges med 20%. På steder med en referencehastighed på 50 km/t, så bør 85% percentilen være på over 60 km/t, før der etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Færdselssikkerhedsrådet, 11. december 2017, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et projektforslag med parkeringsbåse skiftevis i begge vejsider samt midterstribe.

Sagen behandles efterfølgende på møde i Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et skitseforslag, hvor der på Knudsgade på strækningen fra Rømersvej til Tietgensvej etableres parkeringsbåse i henholdsvis den nordlige og sydlige vejside. Dette giver 19 parkeringsbåse.

Projektet skønnes at koste 23.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Henvendelse om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om yderligere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om yderligere trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Ingemannsgade i Brønderslev. Det ønskes, at vejen opdeles, så gennemkørsel ikke er muligt. Alternativt ønskes yderligere chikaneanlæg, vejbump eller hastighedsnedsættelse med skiltning.

Ingemannsgade ligger i byzonen, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er i 2014 udført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner. Ingemannsgade er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som lokalvej i byen.

Lokalvej i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Ingemannsgade 23 i oktober 2015, viser en årsdøgntrafik på 409 køretøjer, hvoraf ca. 5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 32 km/t og en 85 % percentil på 39 km/t.

I perioden fra 2008 til og med 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Ingemannsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at en opdeling af Ingemannsgade vil kræve vendepladser og dermed kræve indkøb af jord på private grunde. Opdeling af Ingemannsgade vil være en gene for gennemkørsel i forbindelse med renovation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen, ulykkesantallet, og de allerede udførte hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet - anmodningen imødekommes ikke.

Bilag

Til toppen


10. Henvendelse om anlæg af fodgængerfelt ved krydset i Manna


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående anlæg af fodgængerfelt over Bredningen i krydset i Manna ved Bredningen / Jens Thise Vej, Hammelmosevej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående krydsning af Bredningen i krydset ved Jens Thise Vej og Hammelmosevej. Borgeren foreslår, at der anlægges et fodgængerfelt over Bredningen, så børnene fra syd i Manna kan komme sikkert i skole i Thise.

Manna er afgrænset af byzonetavler, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er udført hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bredningen i form af bump. Bredningen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i by.

Trafikvej i by er defineret som:

”Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Bredningen 96 i Manna i januar 2015, viser en årsdøgntrafik på 2.747 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 45 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,5 % kører under 50 km/t, 22,6 % kører mellem 50-60 km/t og 4,9 % kører over 60 km/t.

I perioden 2008-2017 er der ingen politiregistrerede ulykker på den aktuelle strækning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø henleder opmærksomheden på, at anlæg af fodgængerfelt på den aktuelle strækning ikke nødvendigvis forbedrer trafiksikkerheden for gående, da undersøgelser viser, at fodgængerfelter på lige strækninger giver en falsk tryghed. Med baggrund i dette er det ikke normal praksis, at politiet giver samtykke til fodgængerfelter på lige strækninger som denne med en tilladt hastighed på 50 km/t, og hvor der ikke er en jævn strøm af fodgængere. Derfor er et fodgængerfelt alene ikke en hensigtsmæssig løsning.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har undersøgt, om der kunne udføres et helleanlæg i vejmidten, så fodgængere kun skal krydse 1 vejbane ad gangen. Dette vil kræve arealerhvervelse ud over vejarealet for at sikre tilstrækkelig bredde af helleanlægget i henhold til vejreglerne og desuden eventuelt kræve flytning af busstoppested. Samlet vurderes det derfor ikke som en hensigtsmæssig løsning.

Alternativt har Fagforvaltning for Teknik og Miljø undersøgt anlæg af en eventuel rundkørsel i krydset. Dette vil sænke hastigheden på bilerne og give mulighed for en sikrere krydsning og eventuelt fodgængerfelt til gående. Omvendt vil det være en gene for gennemkørende trafik på Bredningen. Anlæg af en rundkørsel vil kræve arealerhvervelse ud over vejarealet. Skønsmæssigt vurderes omkostninger til en rundkørsel at være omkring 1,5 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i ovenstående redegørelse, vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet er skeptisk overfor det fremførte ønske. Sagen kan drøftes med borgerforeningen.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke.

Bilag

Til toppen


11. Henvendelse om etablering af fortov til Den Grønne Giraf i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående forlængelse af fortov på Lundagervej og Tidselbak Allé i Dronninglund for at opnå mere trafiksikre adgangsveje for gående til daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående forlængelse af fortov på Lundagervej og Tidselbak Allé i Dronninglund for at opnå mere trafiksikre adgangsveje for gående til daginstitutionen Den Grønne Giraf.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at fortovene på Lundagervej og Tidselbak Allé forlænges således:

 • Tidselbak Allé, nordlig side, forlængelse af fortov på ca. 65 m, fra eksisterende fortov mod vest frem til og med midterhelle ved parkeringsplads nord for Tidselbak Alle.
 • Lundagervej, sydlig side, forlængelse af fortov på ca. 340 m, fra eksisterende fortov mod vest frem til Skovbrynet.

Anlægsudgiften udgør 407.000kr. ekskl. moms (2018 prisniveau).

Det foreslås, at projektet medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 26. februar 2018, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgningen ikke prioriteres.

Torben Stenskrog Mortensen og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Bilag

Til toppen


12. Henvendelser om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Der ud over ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På møde i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres, såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1.756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politiregistrerede ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og den anden er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for flade i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Der ud over er det fagforvaltningens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslås, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver, og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Midtbyrådet for Dronninglund, 19. september 2016:

Midtbyrådet ser positivt på forslaget og foreslår, at det indarbejdes i et projekt for omdannelse af Slotsgade i forlængelse af Kulturarvskommuneprojektet.

Det foreliggende skitseprojekt skønnes at koste 88.000 kr. Projektet omfatter bump, chikaner i begge sider, skiltning, afmærkning, beplantning og belysning.

Færdselssikkerhedsrådet, 14. november 2016, pkt. 2:

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der etableres en synlig byport ved den østlige byzone-grænse, og at den tunge trafik ledes ad Østre Ringgade.

Carl Åge Christensen foreslog, at der ved Jem og Fix på Asaavej kunne opsættes G14-tavle (diagramorienteringstavle) med henvisning til, at tung trafik uden ærinde i Dronninglund skal køre ad ringvejen nord om Dronninglund.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet på næste møde for drøftelse af endelig placering.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Sagsfremstilling i Færdselssikkerhedsrådsmøde den 13. marts 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager stilling til, om rådet vil anbefale projektet med en byport i form af bump og flytning af byzone-grænsen over for Teknik- og Miljøudvalget.

Færdselssikkerhedsrådet, 13. marts 2017, pkt. 3:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplyste, at der på Asaavej er opsat en G14-tavle.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at oplysningen på tavlen om adgang til motorvejen flyttes fra gennem Dronninglund by til Ndr. Ringgade.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skitserer et løsningsforslag med midterhelle samt prisoverslag.

Sagen genoptages på næste møde.

Ole Dahl og Niels Erik Mortensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 11. december 2017:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har arbejdet med tre forskellige løsningsmodeller:

 1. Renovering af de eksisterende 2 stk. bump - fjernelse og genetablering som 50 km/t bump.
 2. Fjernelse af eksisterende 2 stk. bump. Udførelse af 3 nye bump 50 km/t, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.
 3. Chikane i form af forsætning af vej, flytning af byzone og etablering af gadelys frem til ny byzone grænse.

Vej og park skønner, at de enkelte projekter vil koste (prisniveau 2017):

 1. 57.600 kr. ekskl. moms.
 2. 102.600 kr. ekskl. moms.
 3. 345.000 kr. ekskl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at de to eksisterende bump fjernes og tre nye bump etableres (nr. 2) i forbindelse med renovering af strækningen fra Stationsvej til byzonegrænsen mod øst (500 m) i form af nyt asfaltslidlag. Det foreslås, at projektet medtages på prioriteringslisten for Vej- og Parkanlægsmidler 2018.

Færdselssikkerhedsrådet, 11. december 2017, pkt. 2:

Godkendt som indstillet. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog, at der laves en byport ved Østre Ringgade med indsnævring til et vejspor i vejmidten og med kombibump i indsnævringen. De to andre bump anbefales anlagt som kombibump.

Sagen sendes til kommentering i Midtbyrådet, inden der udarbejdes endeligt projekt, som foreligges for Teknik- og Miljøudvalget.

John Erik Jensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Midtbyrådets møde den 18. januar 2018:

Midtbyrådet er blevet bedt om at komme med udtalelser til færdselssikkerhedsrådet vedrørende planer for fartdæmpende foranstaltninger på Slotsgade ved bygrænsen mod Asaa.

Midtbyrådet 18. januar 2018, pkt. 5:

Der fremkom forslag om etablering af rundkørsel, som løsning på problemet. Der var dog usikkerhed omkring de økonomiske omkostninger.

Midtbyrådet anbefaler foranstaltninger, evt. som fartbump.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. marts 2018:

Vej og Park skønner, at etablering af tre kombibump vil koste 347.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018). Prisen er uden slidlag på strækningen fra Stationsvej og mod øst til kort efter sidste eksisterende bump (v. Slotsgade 77), ca. 510 meter.

Beslutning

Godkendt, at der etableres 3 almindelige bump. Indgår i projekt – Genform Dronninglund.

Bilag

Til toppen


13. Klage over støj fra vindmøller ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: TM

En nabo til vindmøllerne ved Pulsen klager over støjgener fra vindmøllerne. Nabo er generet af lavfrekvent støj i sin bolig.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ejerne af vindmøllerne skal påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fra en nabo til vindmøllerne ved Pulsen modtaget klage over støj fra vindmøllerne. Borgeren er generet af lavfrekvent støj fra vindmøllerne.

Borgeren har selv udført støjmålinger indendørs i sin bolig. Støjmålingerne viser overskridelse af gældende støjgrænseværdier for lavfrekvent støj. I klagen ønskes svar på, om Brønderslev Kommune vil kræve nye støjmålinger i 2018. Endvidere ønskes kommunens bemærkninger til den støjmåling, som er udført indendørs i egen bolig.

Støj fra vindmøller er reguleret af vindmøllebekendtgørelsen. I bekendtgørelsen er der fastsat bindende støjgrænseværdier, der ikke kan dispenseres fra. Der er desuden fastsat bindende krav til, hvordan støj fra vindmøller skal måles og beregnes. Endvidere er det beskrevet, hvordan overholdelse af støjgrænseværdierne dokumenteres i planlægningsfasen.

Vindmøllerne ved Pulsen blev opstillet og idriftsat i 2013. I planlægningsfasen, inden opstilling af møllerne, blev der udarbejdet VVM-redegørelse med tilhørende miljøvurdering. Det blev i forbindelse med VVM-redegørelsen dokumenteret med støjberegninger, at vindmøllernes drift ikke ville overskride gældende støjgrænseværdier. Som et vilkår i VVM-tilladelsen, blev der, efter at vindmøllerne var idriftsat, udført akkrediterede støjmålinger. Støjmålingerne og -beregninger viste, at vindmøllerne overholdt vindmøllebekendtgørelsens støjgrænseværdier ved mest støjbelastede bolig. Nedenstående måleresultater blev rapporteret:

 • 6 m/s: alm. støj: 39,7 dB, (grænseværdi 42 dB), lavfrekvent støj: 7,1 dB, (grænseværdi 20 dB)
 • 8 m/s: alm. støj: 41 dB, (grænseværdi 44 dB), lavfrekvent støj: 18,6 dB, (grænseværdi 20 dB)

Ubestemtheden (usikkerheden) på støjmålinger af vindmøller er i vindmøllebekendtgørelsen fastsat til +/- 2 dB. Dette betyder, at støjgrænseværdierne skal overskrides med mindst 2 dB, for at der kan påbydes tiltag om støjreducerende tiltag.

Kommunens tilsyn med vindmøllerne

Flere af vindmøllerne ved Pulsen kører i støjreduceret drift for at sikre, at støjgrænseværdierne kan overholdes. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø rekvirerer med jævne mellemrum dokumentation for, at vindmøllernes støjindstillinger er i overensstemmelse med det tilladte.

Fagforvaltningen har ikke udstyr og kompetence til selv at udføre støjmålinger på vindmøller.

Bemærkninger til støjmåling udført i bolig

Klager har selv udført en støjmåling i bolig med udstyr udlånt af Aalborg Universitet. Som bilag til klagen over støjgener er der vedlagt målerapport, der viser et lavfrekvent lydniveau på 28,0 dB. Grænseværdien er 20 dB.

Støjmålingen kan imidlertid ikke anvendes som dokumentation for at støjgrænseværdien for lavfrekvent støj er overskredet. Årsagen hertil er, at Miljøstyrelsen kun anerkender støjmålinger udført som beskrevet i vindmøllebekendtgørelse, hvilket vil sige kildestyrkemålinger udført tæt på vindmøllerne og efterfølgende beregninger af støjbidraget ved nabobeboelser. Støjmålingerne skal i øvrigt udføres af et akkrediteret støjlaboratorium.

Påbud om støjmåling i 2018

Ifølge vindmøllebekendtgørelsen kan kommunen påbyde, at ejeren af en vindmølle for egen regning udfører støjmålinger og -beregninger,

 • når en anmeldt vindmølle sættes i drift,
 • i forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog højst 1 gang årligt, eller
 • i forbindelse med behandlingen af naboklager over støj, når kommunalbestyrelsen anser dette for at være nødvendigt.

Det er præciseret i vejledningen til vindmøllebekendtgørelsen, at den påbudte støjmåling efter kommunens vurdering skal være nødvendig. Vindmølleejer kan påklage påbuddet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har forespurgt Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens referencelaboratorium Delta om, hvorvidt vindmøllers støjbidrag til omgivelserne stiger efter års drift. Hverken Delta eller Miljøstyrelsen har kendskab til dette.

Når ubestemtheden på 2 dB medregnes i vurdering af støjmålingerne fra 2014, overholdes støjgrænseværdierne med stor margin. Fagforvaltningen vurderer derfor ikke, at der for nuværende er proportionalitet i at påbyde nye støjmålinger.

Til orientering er overholdelse af støjgrænseværdierne ikke en garanti for, at alle naboer til vindmøller ikke er generet af støjgener. Det er således påvist, at op til 10 % af naboer til vindmøller er generet af vindmøllestøj på trods af, at støjgrænseværdierne overholdes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt ejerne af vindmøllerne ved Pulsen skal påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 9:

Ejerne af vindmøllerne ved Pulsen påbydes at udføre akkrediterede støjmålinger for egen regning.

Status på lovgivning vedr. målemetoder undersøges.

Jens Andersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 19. marts 2018:

Ejerne af vindmøllerne ved Pulsen har fremsendt høringssvar vedrørende kommunens påbudsvarsel om udførelse af akkrediterede støjmålinger af vindmøllerne ved Pulsen. Vindmølleejerne har desuden fremsendt udskrift af dombogen for Retten i Hjørring omhandlende retssag vedrørende taksationsmyndighedens afgørelse om værditabserstatning. Pristilbud for tidligere udførte støjmålinger er ligeledes sendt til kommunen. De fremsendte dokumenter er vedhæftet som bilag.

Høringssvar

Vindmølleejerne bemærker i høringssvaret til det varslede påbud,

 • at akkrediterede støjmålinger udført i 2014 viste, at alle grænseværdier var overholdt,
 • at påstande om manglende validitet og uvildighed i de gennemførte støjmålinger blev afvist af Retten i Hjørring i 2016 og efterfølgende af Vestre Landsret i 2017,
 • at Vestas i forbindelse med retssagen i Hjørring dokumenterede med logfiler for møllernes mode-indstillinger, at støjkravene var overholdt,
 • at de støjmålinger som klager refererer til, er udført med ikke-akkrediteret udstyr. Retten afviste ved retssagen validiteten af disse målinger.

Vindmølleejerne henviser endvidere til fagforvaltningens sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2018.

Udskrift af dombogen for Retten i Hjørring

Vindmølleejerne har fremsendt udskrift af dombogen for Retten i Hjørring for dom afsagt den 8. juni 2016 omhandlende taksationsmyndighedens afgørelse om værditabserstatning. Af dombogen fremgår, "... at vindmøllerne er sat op til og har kørt med det støjmåde, de er godkendt til, og oplysningerne om dette niveau også har foreligget for taksationsmyndigheden. Retten finder derfor heller ikke, at taksationsmyndighedens afgørelse hviler på et ikke-retvisende grundlag for så vidt angår de faktuelle støjgener."

Pristilbud for udførte støjmålinger

Vindmølleejerne har fremsendt mail fra Delta vedrørende pristilbud for støjmålingerne udført i 2014. Det fremgår af tilbuddet, at støjmålingerne og afrapporteringen beløber sig til 105.500 kr. +/- 10 %, eksklusiv moms.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Et evt. påbud om udførelse af støjmålinger kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det følger af Miljøbeskyttelseslovens § 78, at en evt. klage som udgangspunkt har opsættende virkning.

Status for lovgivning vedrørende målemetoder

Støj fra vindmøller skal bestemmes som angivet i Vindmøllebekendtgørelsen. Vindmøllernes støjniveau måles tæt på vindmøllerne, hvorefter møllernes støjbidrag hos naboer beregnes. Dette gælder såvel almindelig støj og lavfrekvent støj. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at måle støj fra vindmøller indendørs hos naboer til vindmøller.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ikke kendskab til, at Miljøstyrelsen pt. overvejer at ændre Vindmøllebekendtgørelsens regler for måling og beregning af støj fra vindmøller.

Miljøstyrelsen igangsatte i 2016 tre projekter med støjmålinger indendørs og udendørs hos naboer til store vindmøller. Formålet med projekterne er blandt andet at undersøge, om Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjer for måling og beregning af støj fra vindmøller giver et retvisende billede af støjen hos naboerne. Der foreligger resultat af et enkelt projekt som er afrapporteret i Miljøprojekt nr. 1966, 2017. Nedenstående fremgår af miljøprojektets sammenfatning og konklusion:

 • Det er vanskeligt at sammenligne resultater af støjmålinger hos naboerne med de gældende støjgrænser på grund af betydelig baggrundsstøj fra vegetation. Oftest er støjbidraget fra vegetationen kraftigere eller på niveau med støjbidraget fra vindmøllerne.
 • Der er god overensstemmelse mellem de beregnede støjbidrag efter retningslinjerne i Vindmøllebekendtgørelsen og de målte støjbidrag fra vindmøllerne, når sidstnævnte ”renses” for baggrundsstøjens påvirkning ved hjælp af statistisk analyse.
 • Der er ligeledes god overensstemmelse mellem beregnede lavfrekvente støjbidrag indendørs efter retningslinjerne i Vindmøllebekendtgørelsen og målte indendørs niveauer af lavfrekvent støj. Der er ved indendørsmålingerne af den lavfrekvente støj ikke konstateret resultater for LpA,LF (lavfrekvent støj), der overskrider støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal meddeles endeligt påbud om udførelse af akkrediterede støjmålinger for vindmølleejernes regning.

Beslutning

Der meddeles endeligt påbud. Der henvises til, at påbuddet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hildo Rasmussen stemmer imod, idet han finder, at klagen er ubegrundet.

Bilag

Til toppen


14. Lovliggørelse i forhold til lugt på Løkkenvej 441, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Den 27. juli 2017 søgte ejer af Løkkenvej 441, Brønderslev om miljøgodkendelse til slagtesvineproduktion på ejendommen. Da landbrugsejendommen ligger forholdsvis tæt på en naboejendom, blev der i miljøgodkendelsesansøgningen søgt om dispensation i forhold til lugt.

Hvis der meddeles en dispensation, er der samtidig med givet tilladelse til lugtgener, som nærmeste nabo opfatter som forværrede lugtgener. Hvis der ikke gives en dispensation, kan der ikke gives en miljøgodkendelse til det ansøgte dyrehold. Dermed må landbruget f.eks. reducere i dyreholdet eller finde andre lugtreducerende alternativer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skal give en dispensation i forhold til lugt på en landbrugsejendom, der har søgt om en miljøgodkendelse.

Sagsfremstilling

Den 27. juli 2017 søgte ejer af Løkkenvej 441, Brønderslev om miljøgodkendelse af sin landbrugsejendom. Da landbrugsejendommen ligger forholdsvis tæt på en naboejendom, blev der i miljøgodkendelsesansøgningen søgt om dispensation i forhold til lugt. En række betingelser skal være opfyldt, før Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan give en dispensation. Ifølge Miljøstyrelsen er betingelserne,

 • at der skal der være tale om en eksisterende husdyrproduktion,
 • at der ikke må bygges nye staldanlæg tættere på de berørte naboer.
 • at lugtgenerne ikke må forøges med udvidelsen/ændringen af dyreholdet.

Landbrugsejendommen ændrer dyreholdet fra en smågrise- og slagtesvineproduktion til en slagtesvineproduktion i eksisterende staldanlæg. Beregninger viser, at lugtgenerne er uændrede med ændringen i dyreholdet. Der ud over benytter landmanden teknologien "hyppig udslusning af gylle", der er en lugtreducerende teknologi med en effekt på 20 %. Det vil sige, at betingelserne er til stede for at kunne give en dispensation.

Ovenstående er beskrevet i udkast til miljøgodkendelse, som blev sendt i høring hos naboer og interesseorganisationer i slutningen af november i 2017. I nabohøringsfasen på 6 uger kom der en indsigelse fra den nabo, som dispensationen vedrører. Af indsigelsen fremgik det, at landbruget allerede havde ændret dyreholdet, og at lugtgenerne var blevet værre.

I den efterfølgende dialog med landbrugskonsulenten og landmanden er det kommet frem, at udvidelsen af dyreholdet er foretaget inden miljøgodkendelsen er givet, og at den lugtreducerende teknologi også fungerer på landbrugsejendommen. Landmanden, landbrugskonsulenten, naboen og en repræsentant fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har holdt et dialogmøde omkring indsigelsen fra naboen. Alle parter har efterfølgende haft tid til at tænke sagen igennem, men naboen er stadig bekymret for lugtgener - særligt når vinden er stillestående eller kommer fra sydøst. Praksis i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er at give dispensation i forhold til lugt, når der er en forventning om uændrede lugtgener for naboer.

Hvis der gives en dispensation, gives der tilladelse til lugtgener, som naboen opfatter som forværrede i forhold til før-situationen.

Hvis der ikke gives en dispensation, kan Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ikke give miljøgodkendelse på baggrund af det ansøgte dyrehold. Bedriften vil formentlig skulle reducere i dyreholdet eller foretage andre lugtreducerende tiltag, som kan fordyre produktionen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, om der skal gives en dispensation i forhold til lugt på landbrugsejendommen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der meddeles dispensation.

Bilag

Til toppen


15. Tvist om vedligeholdelse af privat vandløb


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennem længere tid behandlet en tvist om vedligeholdelse af et privat vandløb ved Grishøjgårdsvej. En af parterne ønsker foretræde for udvalget.

Lodsejer Johannes Simonsen kommer til udvalgets møde kl. 11.00.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennem længere tid behandlet en tvist om vedligeholdelse af en privat vandløb ved Grishøjgårdsvej.

Vandløbet er anlagt i overensstemmelse med en afgørelse fra Landvæsensnævnet fra 1951.

Vest for Grishøjgårdsvej indeholder afgørelsen bestemmelser om vedligeholdelse af 195 meter vandløb, idet der på den pågældende strækning var forskellige lodsejere på hver side af vandløbet. Den øvrige strækning vest for Grishøjgårdsvej skal vedligeholdes i overensstemmelse med vandløbslovens § 35, det vil sige af bredejerne. Kan bredejerne ikke blive enige om vedligeholdelsesbyrden, kan spørgsmål herom indbringes for kommunen.

Kommunen er anmodet om, at vandløbet vedligeholdes i overensstemmelse med Landvæsensnævnets afgørelse. Såfremt bestemmelserne i afgørelsen ikke overholdes, kan kommunen efter en given frist lade arbejdet udføre på "de forsømmeliges bekostning til senere inddrivelse" (selvhjælpshandling).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 12.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter, uoverensstemmelser § 3 i Naturbeskyttelsesloven, Ekstraordinær grødeskæring, ekstern bistand m.v.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 12.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Budgettet er udvidet i forhold til tidligere år, og det fremgår af budgetaftalen, at opgaverne i forhold til Asaa Havn, grødeskæring og § 3 uoverensstemmelser, samt finansiering af ekstern konsulent og juridisk bistand i vanskelige sager, skal håndteres inden for Teknik- og Miljøudvalgets samlede ramme.

Byrådet har på møde den 28. februar 2018 frigivet anlægsbevillingen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne 2018 blive gennemgået. Formålet er at afgøre, hvilke midler, der er til rådighed for asfaltering af veje i 2018, så dette kan prioriteres på kommende møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget disponerer anlægsmidlerne for 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 15:

Udsættes.

Beslutning

Der arrangeres en bustur for udvalget, hvor relevante forhold besigtiges.

Følgende blev prioriteret:

Brøndriste

300.000

Trafiksikkerhedskampagner

80.000

§ 3 arealer

200.000

Bump i Agersted - ny pris

55.000

Dorfvej

25.000

Knudsgade

23.000

Rørholtvej

50.000

Mylundvej

45.000

Gadelys Hjallerup Rideklub

48.000

Skolegade Skole

25.000

Jyllandsgade

30.000

Ryå

200.000

Pladser

75.000

Grønne områder

100.000

Spuns i Hedelund

150.000

Afhøvling af rabatter

200.000

1.606.000

Bilag

Til toppen


17. Rådgivningsgruppe vedr. Hedelund Rhododendronpark


Resume

Sagsforløb: TM

Rådgivningsgruppen vedr. Hedelund Rhododendronpark er forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Rådgivningsgruppens sammensætning.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en rådgivningsgruppe med repræsentanter for bl.a. initiativtagerne til parken.

Gruppen virker som rådgiverorgan i forbindelse med parkens fortsatte udvikling og drift. Gruppen er forankret i Teknik- og Miljøudvalget.

Formål

Formålet med gruppen er at styrke samarbejdet mellem kommunen og initiativtagerne med den hensigt,

 • at fastholde en bred interesse omkring parken og dens udnyttelse,
 • at medvirke til, at den specifikke viden, som er til stede omkring parkens elementer vil komme parken til gode ved den fortsatte drift og vedligeholdelse,
 • at fremme initiativer til sikring af parkens fortsatte udvikling med nyt indhold (kunst etc.) og konkrete aktiviteter,
 • at sikre bred deltagelse, når nye tiltag gennemføres

Opgaver

Rådgivningsgruppen rådgiver og stiller forslag om:

 • forhold og initiativer, som kan medvirke til at udbrede kendskabet til parken og dens indhold, bl.a. til brug for den løbende PR og markedsføring,
 • eventuelle justeringer og ændringer til den foreliggende vedligeholdelsesplan for Hedelund Rhododendronpark.
 • nye initiativer, nyt indhold m.v. med det formål, at parken løbende kan tilføres nye oplevelseselementer, kunst etc. Endvidere forslag til finansiering af tiltagene

Struktur / arbejdsform

Rådgivningsgruppen er p.t. sammensat således:

Medlemmer:

 • 2 personer. udpeget af Teknik- og Miljøudvalget
 • Teknisk Direktør
 • Vej- og Parkchef
 • 1 person udpeget af Fritids- og Kulturudvalget
 • 1 person udpeget af Borger9700
 • 1 person med indsigt i rhododendronplanter
 • 1 person udpeget af Brønderslev Erhverv og Turisme
 • 1 repræsentant for initiativtagere

Rådgivningsgruppen har ingen selvstændig kompetence i forhold til de beslutninger, som er henlagt til Teknik- og Miljøudvalget, Byrådet eller Brønderslev Erhverv og Turisme.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er i dag formand for Rådgivningsgruppen

Der fastlægges ingen ordinære møder. Rådgivningsgruppen indkaldes ad hoc, når ønske og behov opstår.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter Rådgivningsgruppens sammensætning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 17:

Udsættes.

Beslutning

Rådgivningsgruppen blev sammensat som følger:

2 fra Teknik og Miljø: Karsten Frederiksen og Otto Ziegler

Teknisk direktør

Gartnerformanden

Fritids- og Kulturudvalget udpeger 1 person

Borger9700: Anni Schjønning

1 person med indsigt i rhodendronplanter: Ole Birkelund

Brønderslev Erhverv og Turisme – 1 person

Repræsentant for initiativtagere: Finn Bjerning.

Til toppen


18. Orientering - medlemmer til råd m.fl. forankret under Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har udarbejdet en oversigt over medlemmer i råd m.fl., der er forankret under Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigt over råd m.fl., der er forankret under Teknik- og Miljøudvalget:

Det Grønne Råd

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 15. januar 2014 sammensætningen af rådet.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget udpeges som medlemmer, og de pågældende er henholdsvis formand og næstformand i Det Grønne Råd.

Koordinationsforum på grundvandsområdet

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 8. november 2011 kommissorium for rådet.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget udpeges som medlemmer.

Formanden for rådet er mødeleder.

Landdistriktsrådet

Byrådet har på møde den 27. maj 2015 godkendt kommissorium og sammensætning af rådet.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget udpeges som medlemmer.

Formanden for rådet er mødeleder.

Limfjordsrådet

I henhold til vedtægter for Limfjordsrådet udpeger Byrådet 2 medlemmer til Limfjordsrådets Politiske Forum, der udgør Limfjordsrådets Styregruppe.

Byrådet har på det konstituerende møde den 1. december 2017 udpeget Karsten Frederiksen og Poul Erik Andreasen til dette forum.

Midtbyrådet Brønderslev

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 27. november 2017 godkendt kommissorium for rådet.

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 2 medlemmer.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandsskabet for rådet.

Midtbyrådet Dronninglund

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 11. januar 2016 godkendt kommissorium for rådet.

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 2 medlemmer.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandsskabet for rådet.

Rådgivningsgruppen vedr. Hedelund Rhododendronpark

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 5. maj 2014 godkendt kommissorium for rådet.

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 2 medlemmer.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget er udpeget som medlemmer.

Vandrådet

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 31. marts 2014 godkendt kommissorium for rådet.

Teknik- og Miljøudvalget skal udpege 2 medlemmer.

Formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget er udpeget som medlemmer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


19. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


21. Lukket punkt:


Til toppen


22. Lukket punkt: Overvejelse om ændring af kontrakter


Til toppen

Opdateret 21. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer