Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 17. december 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af 7 indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene.

Der indkommet 6 høringssvar. Et af svarende er indkommet efter fristen er udløbet.

Byrådet skal tage stilling til om indsatsplanerne kan vedtages endeligt, samt om Byrådet vil tilkendegive at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar i perioden samt 1 høringssvar efter periodens udløb fra

a) Miljøstyrelsen

b) LandboNord

c) Hjallerup Vandforsyning

d) Flauenskjold Vandværk

e) Borger

f) Øster Brønderslev Vandværk

De 5 rettidige høringssvar er behandlet i bilaget respons på høringssvar.

Der har været borgermøde den 23. august 2018, hvor planforslagene blev gennemgået generelt. Borgermødet gav ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Der har været 4 ugers klagefrist fra den 26. oktober 2018 til den 23. november 2018 i forhold til afgørelse om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes, da screeningerne har vist dette. Der er ikke modtaget klager over "ikke VVM-pligt".

Pålæg af dyrkningsrestriktioner

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan Byrådet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.

Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter § 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverv, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Ekspropriationshjemlen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.

Hvis Byrådet ikke ønsker at benytte muligheden for pålæg af rådighedsindskrænkninger, fravælges muligheden for skattefritagelse den berørte ejer ved indgåelse af en frivillig aftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at indsatplanerne vedtages endeligt, og
 • tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.
Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes.

Cowi’s rapport fra 2013 vedhæftes som bilag.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektive varmeanlæg


Resume

Sagsforløb: TM

Den 1. januar 2019 træder nye regler i kraft, der betyder, at der ikke længere kan pålægges nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt til kollektive varmeanlæg.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. Med energiaftalen er parterne bl.a. enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt. Lovforslaget, der udmønter dele af energiaftalen, herunder stop for forbrugerbindinger, er fremsat den 14. november 2018 og forbuddet gælder fra den 1. januar 2019.

Når Byrådet pålægger en ejendom tilslutningspligt, betyder det for ejeren,

 • at forsyningsselskabet kan pålægge ejeren at betale tilslutningsafgift og andre afgifter, som forsyningsselskabet har anmeldt, og
 • at forsyningsselskabet kan etablere anlæg og stikledning, hvis ejendommen ønsker forsyning fra selskabet.

Når Byrådet pålægger en ejendom forblivelsespligt, betyder det for ejeren,

 • at forsyningsselskabet kan pålægge ejeren at betale de afgifter, som forsyningsselskabet har anmeldt.

At en ejendom bliver pålagt at blive eller forblive tilsluttet et kollektivt forsyningsselskab er ikke ensbetydende med, at der er aftagepligt. Det vil sige, at ejeren ikke er tvunget til at forbruge af varmen. Pligten medfører kun pligt til at betale tilslutningsafgift og/eller den årlige faste afgift. Ligeledes er der heller ikke pligt til rent fysisk at blive tilsluttet det kollektive forsyningsanlæg.

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan med de nuværende regler ikke pålægges tilslutningspligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 1:

 1. Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer vil være uforholdsmæssig bekostelig.
 2. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, og hvor anlægget har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 3. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 4. Bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække.
 5. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 6. Eksisterende lavenergibygninger.

Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan med de nuværende regler ikke pålægges forblivelsespligt, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15, stk. 2:

 1. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, og hvor anlægget har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 2. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
 3. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
 4. Eksisterende lavenergibygninger.

I første omgang stoppes for nye forbrugerbindinger fra den 1. januar 2019, mens konsekvenserne af en ophævelse af de eksisterende forbrugerbindinger skal analyseres, inden aftaleparterne træffer beslutning om en ophævelse. Den analyse er Energistyrelsen i gang med, og den ventes færdig i løbet af 2019.

Hvis der skal tinglyses tilslutnings- og forblivelsespligt på en række ejendomme, som bl.a. i tilfældet med Struer og Holstebro Kommuner, vil det kræve udarbejdelse af et projektforslag, som skal i høring i 4 uger, inden det ville kunne vedtages politisk. Det er de enkelte forsyningsselskaber, der skal levere de projektforslag, der danner baggrund for pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt. Da der både skal udarbejdes projektforslag, foretages høringer og ske politisk vedtagelse af projektforslagene er det urealistisk at gennemføre processen inden stoppet for nye forbrugerbindinger træder i kraft den 1 januar 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Fremtidige indsatsområder i landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: LDR/TM

Fagforvaltningen har i samarbejde med Landdistriktsrådet udarbejdet et forslag til den fremtidige strategiske indsats på landdistriktsområdet. Strategien omhandler udpegning af fokusbyer, hvor der fra kommunens side vil være et særligt fokus i forhold til udvikling. Strategien omhandler ligeledes principper for puljen til udvikling af landdistrikterne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling om forslag til fremtidige indsatsområder, herunder principper for landdistriktspuljen, kan besluttes.

Sagsfremstilling

På møde i landdistriktsrådet den 6. september 2018 blev der diskuteret forskellige fremtidige indsatser på landdistriktsområdet, herunder planlovens bestemmelser vedrørende strategisk planlægning for landsbyer, udarbejdelse af udviklingsplaner for kommunens mindre byer samt retningslinjer for pulje til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen har på baggrund af de forskellige initiativer, udarbejdet et forslag til en helhedsorienteret strategi for udviklingen af landdistrikterne i fremtiden. Strategien "fokusbyer" er illustreret og vedlagt som bilag.

Fokusbyer

Med baggrund i de gode erfaringer med målrettede indsatser i Øster Brønderslev og Serritslev foreslås i fremtiden en udpegning af byer, hvor der særligt fokuseres på udviklingen af den enkelte by. Udpegningen kaldes "fokusbyer". Den særlige fokus og indsats i den enkelte by forelås at vare ca. ét år. En udpegning som fokusby inkluderer en "hurtigrunde", udarbejdelse af en udviklingsplan samt op til 500.000 kr. til realisering af enkelte projekter samt aktiviteter i forbindelse med hele processen.

Hurtigrunde

Indsatsen omhandler en dialog mellem Kommunen og repræsentanter fra den enkelte by, hvor byens tilstand i forhold til veje, fortove, offentlige arealer, grønne arealer osv. gennemgås. Hurtigrunden fokuserer på drifts- og vedligeholdelsesopgaver som forholdsvis let og hurtigt vil kunne igangsættes.

Pulje til landdistriktsudvikling

På budget 2018 for Brønderslev Kommune er der afsat 1 mio. kr. til landdistriktsudvikling. Det foreslås, at der afsættes op til 500.000 kr. af disse midler til realisering af projekter og aktiviteter i forbindelse med hele processen. Midlerne kan anvendes til enkelte udviklingsprojekter i samarbejde med borgerne samt til afholdelse af aktiviteter i processen såsom borgermøder, workshops, events, materialer osv.

De resterende 500.000 kr. af puljen foreslås anvendt til landdistriktsudvikling generelt. Midlerne kan dog kun tildeles til projekter, som er i overensstemmelse med landdistriktspolitikken i Brønderslev Kommune. Projekterne vil blive vurderet efter, hvordan det enkelte projekt forholder sig til nedenstående kriterier, jf. landdistriktspolitikkens indsatsområder:

Det bedste sted at leve

 • Projekter der understøtter det levede liv i landdistriktet
 • Projekter der kan bidrage positivt til bosætningen, herunder nedrivning af forfaldne bygninger og initiativer til salg af byggegrunde
 • Projekter der tager udgangspunkt i de lokale potentialer. Fx naturen, kulturhistorien, fællesskabet eller landskabet

Sund vækst i erhvervslivet

 • Projekter der fremmer erhvervsudviklingen i landdistrikterne, herunder initiativer til bedre skiltning af erhvervsvirksomheder
 • Projekter der fremmer turismeerhvervet f.eks. gennem øget synlighed og formidling af oplevelser

Aktive oplevelser i natur og fritid

 • Projekter der styrker de naturmæssige oplevelser, herunder faunastriber
 • Kulturarrangementer der støtter den samlede udvikling af byen

Vilkår

 1. Der gives ikke støtte til drift.
 2. Det ansøgte projekt skal kunne realiseres inden 12 måneder
 3. Ved tildeling af midler forudsættes det, at der er indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter, som den eventuelle etablering måtte medføre

Egenfinansiering

Der kan opnås fuld finansiering af de enkelte projekter. Der opfordres dog til at der bidrages med egenfinansiering i større eller mindre grad.

Prioritering af fokusbyer

Det foreslås, at kommunens lokalbyer prioriteres først. Der rettes hurtigst mulig henvendelse til borgerforeningerne i de enkelte lokalbyer med henblik på et møde mellem kommunen og repræsentanter fra den enkelte by. Formålet med mødet er en dialog om udviklingspotentialerne samt inputs til den endelige prioritering af fokusbyer. Der forventes at kunne udpege én fokusby årligt.

Strategisk planlægning for landsbyer

Regeringen har fremlagt forslag til ændring af planloven. Forslaget omhandler bl.a. krav om at kommunen i fremtiden skal strategisk planlægge for landsbyerne. Hvis at lovforslaget vedtages endeligt af Folketinget foreslår Brønderslev Kommune, at der inviteres til fællesworkshop for repræsentanter for alle kommunens landsbyer. Workshoppens formål er en samlet strategisk planlægning for kommunens landsbyer - med udgangspunkt i potentialer og udfordringer i den enkelte by. Workshoppen forventes afholdt i foråret 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til forslag til retningslinjer for puljen til udvikling i landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Landdistriktsrådet, 10. december 2018, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning

Retningslinierne blev godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Vedligehold af stier


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget har bevilget 100.000 kr. til øget vedligeholdelse af stier. Der er mulighed for at søge LAG midler i forbindelse hermed.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal søges LAG midler til formålet og om Det Grønne Råds anbefaling af hvilke stier, der skal prioriteres, kan godkendes.

Sagsfremstilling

Stierne i Brønderslev Kommune er vigtige for natur- og fritidsoplevelser både for kommunens borgere og turister. Der er igangsat et arbejde med en stiplan, der blandt andet skal kategorisere stierne efter typer og tilgængelighed, og definere vedligeholdelsesniveau for forskellige typer stier. Det Grønne Råd har på flere møder gjort opmærksom på, at vedligeholdelsen af kommunens stier er mangelfuld og foreslår, at der laves en indsats medens stiplanen er under udarbejdelse.

Teknik- og Miljøudvalget har bevilget 100.000 kr. til øget vedligeholdelse af stier. Det Grønne Råd har på møde den 30. august 2018 foreslået, at følgende stier prioriteres:

 • Nordsøstien
 • Hærvejsruten
 • Søhedenskov
 • Grevmosen og Slettingen
 • Klokkerholm Møllesø
 • Øster Møllesø (Dronninglund)
 • Grinsted Plantage
 • Sømosen

På samme mødet blev besluttet, at medlemmerne i Det Grønne Råd delte stierne imellem sig, så stierne blev besigtiget og efterfølgende beskrevet med hensyn til vedligeholdelsesniveau og tilgængelighed fra et brugerperspektiv.

De input, der er modtaget fra medlemmerne er vedhæftet som bilag. Det forventes, at der i løbet af den kommende tid modtages input til alle stierne.

Opmærksomheden henledes på, at prioriteringen betyder, at det er disse stier, der anbefales vedligeholdt som første prioritet. Øvrige stier i kommunen vil blive gennemgået på et senere tidspunkt i forbindelse med stiplanlægningen. En kommende stiplan skal blandt andet kategorisere stierne efter type og tilgængelighed, og definere vedligeholdelsesniveau for forskellige typer stier.

Der er mulighed for at søge LAG midler til skiltning og forbedring af stierne. Mulighederne skal undersøges i samarbejde med Brønderslev Erhverv. En model kunne være at søge 100.000 kr. i LAG midler, som lægges sammen med de 100.000 kr. fra Brønderslev Kommune, hvilket vil give mulighed for at lave en større indsats.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • afventer, at muligheder for at få LAG midler undersøges, før at midlerne til øget vedligehold af stierne prioriteres, og
 • godkender Det Grønne Råds forslag til hvilke stier, der skal prioriteres i første omgang.
Personale

Ingen.

Beslutning

Der søges LAG midler til formålet.

Det Grønne Råds forslag til hvilke stier, der prioriteres blev godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af projektforslag for etablering af varmepumpe


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Fjernvarme har indsendt et revideret projektforslag vedr. etablering af luft/vand varmepumpe med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovgivningen.

Sagsfremstilling

Det rådgivende ingeniørfirma Niras har den 5. december 2018, på vegne af Asaa Fjernvarme, indsendt et revideret projektforslag vedr. etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe. Med godkendelse af projektforslaget godkender Brønderslev Kommune, at der etableres en eldrevet luft/vand varmepumpe, med en modelleret varmekapacitet på ca. 2 MW, der skal drives i samspil med det eksisterende solvarmeanlæg og øvrige varmeproducerende anlæg i Asaa.

Varmepumpeanlægget projekteres til at dække ca. 67 % af Asaas varmeforbrug. Referencen er fortsat at producere varme på eksisterende gasmotor og gaskedler,

som suppleres af det eksisterende solvarmeanlæg.

Projektforslaget er ændret i forhold til det tidligere indsendte projektforslag, således at det er de senest gældende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der er anvendt.

Projektforslaget kan gennemføres uden at det er nødvendigt med arealafståelser eller servitutpålæg. Der er dog lavet aftale med ejer af ejendommen matr.nr. 22u, Aså-Melholt, om at dele grusvejen på ejendommen som indkørsel til solvarme- og varmepumpeanlæg.

Den selskabsøkonomiske beregning viser, at der ved etablering af projektet, er et driftsøkonomisk overskud på ca. 1,2 mio. kr. det første år (ekskl. forrentning af investeringen). Det skal dog bemærkes, at denne besparelse vil øges efterhånden som PSO’en udfases og elafgiften reduceres hvilket bevirker, at der i 2025, hvor dette er slået igennem, vil være en besparelse på 2,3 mio. kr. Investeringen i varmepumpen er således tilbagebetalt efter ca. 9 år. Fordelt ud på produceret varme svarer besparelsen til ca. 1.830 kr./forbruger pr. år for et standardhus på 130 m2 og 18,1 MWh. Det skal bemærkes, at denne besparelse tillige vil forøges efterhånden som rammevilkårene for varmepumpen forbedres. Den samlede årlige varmeudgift falder derfor i forhold til referencen som følge af projektet.

Samfundsøkonomisk betyder gennemførelsen af projektet en besparelse på 8,4 mio. kr. ekskl. moms over en 20-årig betragtningsperiode, svarende til en projektfordel på 8,6 % i forhold til referencen.

Det reviderede projektforslag har været i høring hos HMN GasNet, uden at der er modtaget bemærkninger hertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Løkkenvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig med forslag om etablering af en chikane på Løkkenvej, Brønderslev, da det opleves, at der køres for stærkt på strækningen mellem Tolstrup og Tolstrup Mejeriby/Stenum.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal laves trafiksikkerhedstiltag for at sænke hastigheden.

Sagsfremstilling

En borger har i september 2018 henvendt sig med forslag om etablering af en chikane på Løkkenvej ved Brønderslev, da det opleves, at der køres for stærkt på strækningen mellem Tolstrup og Tolstrup Mejeriby/Stenum.

Den tilladte hastighed på Løkkenvej er 60 km/t, og vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er fortaget ud for Løkkenvej 164 i september 2018, viser en årsdøgntrafik på 1.392 køretøjer, hvoraf ca. 18 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 63 km/t og en 85 % percentil på 73 km/t. 41,12 % kører under 60 km/t, 38,18 % kører mellem 60-70 km/t, 16,09 % kører mellem 70-80 km/t og 4,62 % kørerover 80 km/t.

I juni 2008 er der på et møde i Færdselssikkerhedsrådet i Brønderslev Kommune blevet behandlet et ønske om etablering af hastighedsdæmpende bump eller lignende trafiksikkerhedsforanstaltning ved Tolstrup Mejeriby, da bilerne kørte mellem 80-90 km/t gennem et 120 graders sving. Efterfølgende er der, med politiets samtykke, blevet etableret lokal hastighedsgrænse på 60 km/t, forvarslet med rumlestriber samt hastighedsdæmpende sideheller på strækningen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet vejens klassificering, trafikmålingen og de i forvejen opsatte foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 27. november 2018, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke.

Bilag

Til toppen


9. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Bredgade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

I august 2018 blev der etableret et bump dimensioneret til 30 km/t ved Skolegade Skole, Brønderslev, som følge af en henvendelse fra skolebestyrelsen om for høj hastighed på Bredgade. Efterfølgende har der været en del henvendelser omkring bumpets udformning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres endnu et bump på Bredgade for at sænke hastigheden.

Sagsfremstilling

I august 2018 blev der etableret et bump dimensioneret til 30 km/t ved Skolegade Skole som følge af en henvendelse fra skolebestyrelsen om for høj hastighed på Bredgade. Efterfølgende har der været en del henvendelser omkring bumpets udformning.

Vejreglerne anbefaler, at der på strækninger med en ønsket hastighed på 30 km/t er 75 meter mellem fartdæmpende foranstaltninger. På nuværende tidspunkt er der 215 meter mellem de to bump, der er placeret inden for 30 km/t-zonen.

En trafiktælling fra 2017 viser en årsdøgntrafik på 4.500 køretøjer og en spidsbelastning på omkring 500 køretøjer.

Bredgade er en busgade, hvor husene ligger tæt på vejen, hvorfor der skal tages hensyn til dette. Ved valg af eventuel fartdæmper skal der tages højde for trafikmængden og vejens karakter.

Færdselssikkerhedsrådet besluttede på møde den 8. oktober 2018 at genoptage sagen på møde den 27. november, for at lave en trafikmåling for at undersøge effekten af det etablerede bump, og om der er behov for yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Bredgade.

Trafikmålingen for oktober 2018 viser en årsdøgnstrafik på 4.500 køretøjer, hvoraf ca. 7 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 30 km/t og en 85 % percentil på 38 km/t. 99,58 % kører under 50 km/t, 0,37 % kører mellem 50 - 60 km/t, 0,05 kører mellem 60 - 70 km/t og 0,1 % kører over 70 km/t.

Fra oktober 2017 til oktober 2018 er 85 % percentilen faldet 3-5 km/t.

Trafikmålingerne viser, at hastigheden fra øst mod vest (spor 1) er faldet med 2-5 km/t, og fra vest mod øst (spor 2) er hastigheden faldet med 5 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter og over for Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, om der skal etableres et bump mere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 27. november 2018, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsråddet anbefaler, at der ikke skal etableres et bump mere og anser, at de nuværende foranstaltninger er tilstrækkelige.

Beslutning

Der etableres ikke et bump mere.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Allerupvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren ønsker, at der etableres hastighedsdæmpende tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høje hastigheder fra bilisterne, når de kører på Allerupvej til og fra Klokkerholm. Borgeren påpeger, at Allerupvej er den eneste indkørsel til Klokkerholm, hvor der ikke er lavet hastighedsdæmpende tiltag og ytrer sin bekymring for, at der i Søparken er kommet mange børnefamilier, som skal krydse vejen.

Allerupvej ligger både i byzone og landzone. Byskiltet er placeret på Allerupvej mellem Søparken og Holskovbækvej.

Allerupvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkrete lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

Der er i juli 2018 lavet en trafikmåling på Allerupvej ud for Søparken 1. Trafiktællingen viser en årsdøgnstrafik på 209 køretøjer, hvoraf ca. 9 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 67 km/t. 41,5 % kører under 50 km/t, 30,2 % kører mellem 50 - 60 km/t, 20,3 kører mellem 60 - 70 km/t og 8,1 % kører over 70 km/t.

I perioden fra 2008 til 2017 er der ikke politiregistrerede ulykker på Allerupvej inden for byzonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at problemet kan afhjælpes ved at etablere et bump ved byzonetavlen samt etablering af en gadelampe.

Projektet skønnes at koste: 70.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes, og projektet med etablering af et belyst bump medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 5:

Sagen udsættes til næste møde i Færdselssikkerhedsrådet med henblik på drøftelse på borgermøde i Klokkerholm den 15. oktober 2018.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådets møde den 27. november 2018:

På borgermødet i Klokkerholm den 15. oktober 2018 kom der ikke yderligere bemærkninger vedrørende problematikken om høje hastigheder på Allerupvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen imødekommes, og projektet med etablering af et belyst bump medtages på prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet.

Færdselssikkerhedsrådet, 27. november 2018, pkt. 3:

Færdsselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der laves et forsøg med etablering af et midlertidigt bump. Inden bumpet etableres skal der vest for udkørslen til Søparken laves en trafiktælling. Efter opførelse af bumpet, skal der laves endnu en trafiktælling for at se virkningen.

Prisen for et asfaltbump med gadelamper: 70.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig, at de midlertidige bump, dimensioneret til en hastighed på 50 km/t, ikke er kommet i produktion endnu, så derfor foreslås det, at der etableres asfaltbump med gadelampe til en pris af 70.000 kr.

Beslutning

Der etableres asfaltbump med gadelampe til en pris af 70.000 kr. Udgiften finansieres via anlægsmidlerne.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til ændring af trafiksikkerhedsmæssig foranstaltning ved krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev, da bilister, som kører på Manna Mosevej, overser den ubetingede vigepligt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedstiltag der skal anvendes for at sikre krydset.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på vejsynstur den 26. juni 2018 at afsætte 125.000 kr. til sikring af krydset Manna Mosevej og V. Starengvej, Brønderslev. Bilister overser den ubetingede vigepligt og kører derfor over krydset uden at holde tilbage. Sigtbarheden i krydset er desuden ringe grundet et læbælte øst for krydset. Der er en dialog med ejer om den nødvendige beskæring.

Forskellige løsningsforslag blev drøftet på turen, herunder blandt andet en forskydning af krydset.

Manna Mosevej og V. Starengvej er i kommunens klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land. Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Vejene omfatter et vejnet af smallere veje, med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagtfor at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene"

"Fordelingsveje er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, så vejene er ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold, vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60 - 80 km/t"

I perioden fra 2008 - 2017 er der politiregistreret 2 ulykker i krydset, hvor af den ene er en personskadeulykke og den anden er materielskadeulykke i henholdsvis 2014 og 2015. Begge ulykker er kategoriseret som vigepligtsulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for at forskyde krydset. Vejreglerne anbefaler, at sekundære veje som minimum forskydes 30-40 meter, hvilket i dette tilfælde vil kræve en ekspropriation af jord, også selvom vejene forskydes med mindre end den anbefalede afstand. Dette vil medføre en større anlægsomkostning end de afsatte midler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ubetingede vigepligt på Manna Mosevej på begge sider af krydset markeres tydeligere med en V11-afmærkning (trekant) på 50, 100 og 150 meter begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet. Projektet skønnes at koste 10.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 9:

Sagen udsættes til næste møde med henblik på at undersøge anlægsomkostningerne ved en forsætning af krydset.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådets møde den 27. november 2018:

Vej og Park har udarbejdet et overslag på anlægsarbejdet for forskydning af krydset på i alt 310.000 kr. Hertil skal indregnes omkostninger til ekspropriation af areal på i alt 120.000 kr. Samlede omkostninger udgør i alt 430.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at den ubetingede vigepligt på Manna Mosevej på begge sider af krydset markeres tydeligere med en V11-afmærkning på vejen (trekant) med en afstand på 50, 100 og 150 meter, samt en B11 forvarslingstavle begrundet i trafikmålingen og ulykkesantallet. Projektet skønnes at koste 15.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Færdselssikkerhedsrådet, 27. november 2018, pkt. 4:

Færdselsikkerhedsrådet godkender som indstillet, men foreslår, at det bliver suppleret med rumlestriber efter nærmere aftale med naboerne.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Færdselssikkerhedsrådet. Der ønskes fuld stop. Udgiften finansieres via anlægsmidlerne.

Bilag

Til toppen


12. Anmodning om lukning af privat fællesvej ved Søgade, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

En borger har anmodet om, at den private fællesvej, som krydser hans grund, mellem Strandvejen og Søgade i Asaa, nedlægges.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den private fællesvej skal nedlægges eller eventuelt optages som offentlig vej.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en klage over ulovlig lukning af en privat fællesvej mellem Strandvejen og Søgade i Asaa.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende sendt en partshøring til de vejberettigede, som anses at være de 2 matrikler, som støder op til vejen, med opfordring til at fremsende eventuelle bemærkninger.

Ejeren af grunden, hvorpå vejen ligger, har under partshøringen indsendt en ansøgning om at få den private fællesvej nedlagt. Borgeren oplyser, at han gerne vil lukke vejen af med en hæk eller et hegn ud mod den offentlige vej Strandvejen, således at vejen fremover kun får adgang fra Søgade

Borgeren oplyser, at han har haft sin trailer til at stå midt på vejen i de sidste 2 år. Borgeren har siden august 2018 oplevet, at traileren er blevet fjernet og skubbet ind i haven. Borgeren har derfor afspærret vejen med hegnsstolper, hvilket viser sig at stride mod privatvejslovens § 57 stk. 1, idet en afspærring forinden kræver Byrådets og politiets godkendelse.

Omhandlende vej på Søgade er i kommunens vejfortegnelse klassificeret som en privat fællesvej. På begge sider af denne vej findes der 2 offentlige gennemkørsler mellem Søgade og Strandvejen, i en afstand på henholdsvis ca. 70 og 100 m.

Ifølge privatvejslovens § 58 skal kommunen mindst hvert 5. år vurdere, om der er private fællesveje, som har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejene bør optages som offenlige efter vejlovens § 15.

På omhandlende privat fællesvej vurderes det, at den almene trafik udgør mere end 50 %.

Der er således 3 scenarier, som kommunen skal forholde sig til i denne sag.

 1. Anmodningen imødekommes og vejen nedlægges.
 2. Vejen opretholdes som privat fællesvej og kommunen nedbringer den almene færdsel til under 50 %.
 3. Vejen optages som offentlig vej.

Privatvejslovens § 74 siger, at Byrådet kan undlade at anvende procedure-bestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstrækning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere.

De vejberettigede i denne sag anses at være de 2 naboejendomme, som støder op til vejen. Den tilstødende nabo har indkørsel ud til Søgade, og bruger derfor ikke den private fællesvej. Der er ligeledes plantet hæk i skel mellem de to grundejere. Ansøger oplyser, at der ikke er nogen grundejerforening eller lignende, som skal opretholde vejens status som privat fællesvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer én af følgende beslutninger:

 1. Ansøgningen imødekommes og den private fællesvej nedlægges, idet vejen vurderes ikke at have en offentlig interesse. Ifølge privatvejlovens § 74 stk. 2 skal Byrådet meddele den påtænkte beslutning om vejnedlæggelse til de berørte grundejere. Der gives en frist på 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.
 2. Vejen opretholdes som privat fællesvej. Fagforvaltningen vurderer, at den almene motorkørende trafik udgør mere en 50 %. Derfor skal kommunen ifølge vejlovens § 15 gennemføre en færdselsregulering, der kan nedbringe den almene færdsel til under 50 %. Evt. ved skiltning med gennemkørsel forbudt.
 3. Vejen optages som offentlig vej.
Personale

Ingen.

Beslutning

Vejen opretholdes som privat fællesvej.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om tilskud til brug af gamle mursten ved renovering - Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

Renoveringen er en del af det samlede projekt på ejendommen Tranebærvej 6A. Den gamle realskole er bevaringsværdig og i den gældende lokalplan er der fastsat retningslinier, der fastlægger, at der ikke må bruges almindelige maskinfremstillede glatte facadesten.

Da realskolen ombygges til private udlejningsboliger, kan projektet støttes via byfornyelsesmidler med op til 75 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Brønderslev Kommunes tilbageværende ramme for byfornyelse er ikke endeligt opgjort, men det vurderes, at der er plads til medfinansiering af det ansøgte beløb.

Det ansøgte projekt er ikke præcist beskrevet, hvorfor det anbefales, at sagen her behandles som en "principtilkendegivelse", hvor det endelige beløb fastsættes efter indsendelse af helt konkret byggeprojekt.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal støttes og i givet fald med hvilket maksimale beløb.

Sagsfremstilling

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

I 2016 købte Panorama-Byg ejendommen af Brønderslev kommune efter udbud. Af udbudsmaterialet fremgik det bl.a., at omkostninger til nedbrydning/miljøsanering skulle være indeholdt i tilbuddet. Efterfølgende er der i dialog med Panorama-Byg udarbejdet en lokalplan på området. Her fremgår blandet andet følgende for den bevaringsværdige bygning:

"Facader skal udføres i blank mur af genbrugstegl, af håndlavede tegl i størrelse som eksisterende facadesten eller en mursten i størrelse og farve, der passer til det øvrige murværk. Der må ikke anvendes maskinsten med glat overflade."

Panoram-Byg har med ansøgningen sendt tilbud fra "Gamle Mursten Nord" i Brønderslev lydende på 250.000 kr. excl. moms. Samtidig er der medsendt tilbud fra Stark på almindeligt maskinfremstillede mursten for på den måde at illustrere merprisen. Tilbuddet fra Stark er ikke relevant, da det går på mursten, der i henhold til lokalplanen ikke må anvendes. Der er dog ingen tvivl om, at brugen af genbrugssten vil være væsentlig dyrere end at bruge eksempelvis "håndstrøgne" sten, der ville kunne anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.

I lovgivningen vedrørende bygningsfornyelse fremgår:

"Byrådet kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til ombygning af private erhvervslokaler eller lokaler i offentligt ejede bygninger, når der ombygges til private udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt, eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, og at bygningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk ramme. I bygninger, hvor der ikke er beboelse, eller hvor beboelse udgør en mindre del, er det endvidere en betingelse, at bygningen skønnes bevaringsværdig."

Det ansøgte projekt falder ind under disse kriterier, hvorfor der - hvis det besluttes at yde støtte - kan forventes statslig medfinansiering svarende til maksimalt halvdelen af det beløb, der svarer til 75 % af det endelige projekts samlede omkostninger.

Den fremsendte ansøgning indeholder ikke et præcist projekt, der viser, hvor mange mursten, der skal bruges. Det fremgår heller ikke af hverken ansøgning fra Panorama-Byg eller tilbud fra "Gamle Mursten Nord", hvordan fordelingen mellem nedbrydningsopgaven og levering af genbrugssten er. Det kan således ikke vurderes, om løsningen med nedbrydning foretaget af "Gamle Mursten Nord" er den optimale.

På baggrund heraf kan Byrådet overveje at beslutte, at Brønderslev Kommune er indstillet på principielt at yde støtte til projektet med et maksimalt beløb på fx 50-100.000 kr. Hertil kan komme en statslig medfinansiering, hvis det endelige projekt lever op til kravene i byfornyelseslovgivningen. Det endelige beløb kan så fastsættes på baggrund af et færdigt projekt, der mere præcist beskriver nedbrydningsopgaven, samt hvor og hvor mange genbrugssten, der er nødvendige for at realisere renoveringen af den gamle realskole.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter om kommunen principielt er indstillet på at støtte projektet - og i givet fald, hvor stort et beløb, der maksimalt kan blive tale om.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der 0,332 mio. kr. i puljen til Bygningsfornyelse, som ikke er frigivet.

Beslutning

Udvalget er positive over for projektet og ønsker at støtte dette. Der arbejdes videre med beregning på tilskuddet. Formanden kontakter udvalgsmedlemmerne inden, der gives endeligt svar til Panorama Byg.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


16. Lukket punkt: Fjernelse af skrotbiler - håndhævelse


Til toppen

Opdateret 18. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer