Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 12. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Ansøgning om bygningsfornyelse - Slotsgade 70-72, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune er tildelt en statslig ramme til midler til bygningsfornyelse.

Der har været annonceret efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse, og der er indkommet en ansøgning.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Slotsgade 70-72, Dronninglund.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune søgte i starten af 2017 om tildeling af statslige midler til bygningsfornyelse. Brønderslev Kommune blev efterfølgende tildelt en statslige ramme på 541.600 kr.

Der er i forbindelse med annoncering på kommunens hjemmeside efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse indsendt 1 ansøgning. Ansøgningen vedrører udskiftning af tag, vinduer og døre i ejendommen Slotsgade 70, Dronninglund. Der er indledt dialog med ejeren af Slotsgade 72, med henblik på et samlet renoveringsprojekt, da Slotsgade 70-72 fremstår som én ejendom.

Ejendommen rummer dels forretninger i stueplan samt udlejningsboliger på 1. og 2. sal. Ejendommen Slotsgade 70-72 er registreret med middelbevaringsværdi, som betyder, at ejendommen ikke er udpeget som bevaringsværdig bygning i kommuneplanen. Ejendommen er tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med Kulturarvsprojektet i Dronninglund, hvor bygningen vil få en fremtrædende placering i forhold til omdannelsen af Slotsgade og planer om etablering af et torv mellem børnebiblioteket, voksenbiblioteket, rådhuset og Slotsgade, som vist på vedlagte bilag.

Der er gennem de sidste måneder holdt flere møder med ejerne af bygningen med henblik på at opnå en fælles aftale om valg af tagmateriale, vinduer/døre samt omfang af facaderenovering. Forvaltningen har i forhandlingerne lagt vægt på, at bygningen gennem renoveringen i vid omfang forsøges tilbageført til oprindeligt udseende, og at bygningen renoveres, så der opnås en god helhedsvirkning. I bilaget er vist fotos af bygningen før 1930, i 2017 og endelig er vist et af forvaltningen udarbejdet forslag, der viser en renoveret bygning, hvor tag, vinduer, døre og facader er renoveret efter en samlet løsning, og hvor bygningens visuelle og arkitektoniske udtryk forbedres væsentligt.

Statslig ramme og økonomi

Der er indhentet tilbud på udskiftning af tag, vinduer og døre samt renovering af facade, der samlet for ejendommen beløber sig til 3.153.045 kr. De foreslåede tilskud må dog ikke udgøre mere end 50 % af udgifterne til henholdsvis Slotsgade 70 og 72, da det her ved sikres, at ejerne selv finansierer mindst halvdelen af udgiften. Det vil sige max. 1.576.522 kr.

Der er mulighed for at få 541.600 kr. i statslig refusion.*

Der resterer for årene 2017 og 2018 i alt 1.451.700 kr. i Brønderslev Kommunes pulje til bygningsfornyelse.

Det samlede overslag ser derfor således ud:

Renovering Slotsgade 70

1.451.583 kr.

Renovering Slotsgade 72

1.701.462 kr.

Samlet

3.153.045 kr.

Egenfinsiering samlet (50%)

1.576.522 kr.

Statslig refusion*

541.594 kr.

Kommunal støtte til bygningsfornyelse

1.034.928 kr.

* Brønderslev Kommune er i dialog med Styrelsen med henblik på et højere refusionsbeløb. Kommunen forventer at få svar inden afholdelse af mødet i Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

  • at der bevilges og frigives et rammebeløb på 1.100.000 kr. til renovering af ejendommen Slotsgade 70-72, som fordeles med max. 50 % af de faktiske udgifter til hver af ejerne gennem puljen til bygningsfornyelse.
Personale

Ingen.

Økonomi

Fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse i 2017 er overført 951.653 kr. til 2018. Dette er inkl. ikke forbrugte midler fra tidligere år. I budget 2018 er der desuden afsat yderligere 500.000 kr. til bygningsfornyelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann Andersen stemmer imod, da han mener det er forkert at anvende 1,5 mio. skattekroner til renovering af privat ejendom.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer