Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 25. juni 2018
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Legeplads i Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune har fået udarbejdet en legepladsrapport for legepladsen i Hedelundsparken. Rapporten viser, at der er udbredt råd i en stor del af materialerne og at faldunderlaget ikke er dybt nok. Økonomiudvalget har besluttet, at legepladsen skal afmonteres.

Teknik og Miljø anmodes om at komme med forslag til genopførelse og finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Legepladsrapporten for legepladsen i Hedelundsparken viser, at der er udbredt råd i en stor del af materialerne, og at faldunderlaget langt fra er dybt nok.

Der er derfor behov for at handle nu og her af hensyn til sikkerheden på pladsen. Da den samlede stand af materialerne på pladsen er så dårlig, foreslås det, at legepladsen afmonteres hurtigst muligt og at der efterfølgende tages stilling til, hvad der skal etableres i stedet, og hvordan det finansieres.

Stabsforvaltningen foreslår, at legepladsen afmonteres hurtigst muligt, og at det undersøges, hvad der kan etableres i stedet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 7:

Afmontering godkendt.

Teknik og Miljø anmodes om at komme med forslag til genopførelse og finansiering heraf.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. juni 2018:

Økonomiudvalgets beslutning om afmontering af legepladsen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalgets orientering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at forvaltningen udarbejder forslag til etablering af en ny legeplads, hvor de legeredskaber, der er brugbare indgår.

Beslutning

Godkendt – Parkgruppen inddrages.

Bilag

Til toppen


4. Etablering af sandfang/opgravning af sand i Ryå


Resume

Sagsforløb: TM

Der blev i 2017 indhentet tilbud på 2 sandfang i Ryå. Mulighed for finansiering af sandfangene gennem vandplanmidlerne har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, da projektet ikke opfylder kravet om omkostningseffektivitet.

Med baggrund i bl.a. bemærkninger fra tidligere arbejdsgruppe for Ryå, blev det i 2017 også besluttet at foretage fornyet opmåling af Ryå.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune, gennem egenfinansiering, skal etablere sandfang i Ryå, eller om de afsatte midler i stedet skal stilles til rådighed for opgravning af sand i henhold til kommende resultat af den nævnte opmåling.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017 blev det besluttet at følge fagforvaltningens forslag om at etablere sandfang i Ryå, med forundersøgelse finansieret gennem vandplanprojektet.

Forslaget var baseret på et notat, udarbejdet af Limfjordssekretariatet, som påpegede vigtigheden af at lave en beregning af sandtransporten, vandføringen mv. for at kunne dimensionere et effektivt sandfang. Endvidere påpegede notatet på, at vedligeholdelsen af sandfang, kan være en betydelig udgift.

Forundersøgelsen har ud fra beregningerne vist, at effektive sandfang i Ryå skal dimensioneres ved henholdsvis Jerslev bro på 50 x 150-600 m og ved Åbrovej 50 x 300-1.000 m, til sammen med et budget på 4,9 mio. kr. Dette ligger langt over den økonomiske ramme for vandplanprojektet. Der kan derfor ikke søges tilskud til etablering af sandfangene.

Der blev i oktober 2017 indhentet tilbud fra 2 entreprenører på to sandfang med samme placering, som undersøgt i forundersøgelsen. Tilbuddene var for 2 sandfang på omkring 65 x 14 meter til en pris på 199.000 kr. for den billigste løsning og 394.000 kr. for den dyreste, men mest holdbare løsning.

Ifølge ovennævnte forundersøgelse vil effektiviteten af disse sandfang være meget lav, hvilket skyldes de små partikelstørrelser, som kræver større sandfang for at bundfælde.

Ønskes der at etablere sandfang med egenfinansiering, gør Fagforvaltningen for Teknik og Miljø opmærksom på, at der inden en eventuel etablering, skal laves myndighedsarbejde, som tager ca. 3 måneder på grund af høringer og klagefrister.

I forhold til at løse sandvandringsproblemerne i Ryå anbefaler Limfjordssekretariatet at stoppe sandvandringen ved kilderne og se på mulighederne for at inddrage naturlige oversvømmelser af ådalene gennem vådområdeprojekter.

Der foregår pt. undersøgelser af mulighed for at anlægge vådområder og lavbundsprojekter i Ryå. Et af områderne er i Ryå øst for Jerslev bro, dvs. lige opstrøms det forslåede sandfang.

Endvidere peger Limfjordsekretariatet på vandløbsvedligeholdelsen, som endnu en vigtig parameter at inddrage for at reducere sandvandringen. Tilrettelægges vandløbsvedligeholdelsen, så der skæres i strømrender i vandløbsgrøden, kan dette medvirke til en effektiv transport af sandet, samtidig med at grøden også kan holde på sandet, så denne ikke så let mobiliseres.

Såfremt man ikke placere sandfangene i Ryå, kan man alternativt placere sandfang i de 2 største tilløb til Ryå, Nørre Å og Hallund Å. Det er teknisk lettere og billigere at etablere sandfang i mindre vandløb, men her fanger man kun en delmængde af sandtransporten i Ryå.

Samtidig med ovennævnte arbejde med forundersøgelse vedrørende sandfang har Jammerbugt og Brønderslev kommuner fået foretaget fornyet opmåling af Ryå. Beslutningen om at foretage denne opmåling blev bl.a. truffet på baggrund af, at det fra den tidligere arbejdsgruppe for Ryå blev påpeget, at der så ud til at være særlige problemer med vandføringen på en længere strækning, der omfatter "fællesstrækningen" mellem de to kommuner samt dele på begge sider af denne. Orbicon, der er ved at lægge sidste hånd på rapporten for den nye opmåling, har nævnt, at der ser ud til at skulle foretages opgravninger på strækningen for at opfylde regulativets krav om vandføringsevne.

Situationen er således, at anlæg af de tidligere besluttede sandfang ikke vil få den ønskede positive virkning - hverken på afvandingen eller på vandmiljøet i Ryå. Det ser samtidig ud til, at der skal opgraves sand i en del af Ryå i henhold til resultatet af den nyligt afsluttede opmåling af vandløbet. Det skal derfor besluttes om ikke de til sandfang frigivne midler skal bruges til den kommende opgravning i stedet for.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om midlerne der er afsat til sandfang skal afsættes til opgravning af sand i stedet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Når den nye opmåling foreligger, indkaldes lodsejerne og andre interessenter til møde.

Evt. løsning med sandfang og vådområder drøftes på et senere møde.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af vejnavn til område i Vrangdrupparken


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et område i Vrangdrupparken, Brønderslev til punkthuse, skal området tildeles et vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

Der skal byggemodnes et område til punkthuse i Vrangdrupparken, Brønderslev. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere givet udtryk for, at dette område skal have et andet navn end Vrangdrupparken.

Vendsyssel Historiske museum har tidligere foreslået navnene Brundur, Brøndtoften og Byparken.

Navnet Brundur var oprindeligt navnet på en vikingehøvding, der lagde navn til byen. I dag er det også navnet på et værtshus i byen.

Brønd kommer fra de oprindelige marknavne i området. Tofte er et afgrænset jordstykke.

Området er bygget ned i byparken, hvor der findes en del arkæologi.

Ygdrasil, asketræ. Det største af alle træer i verden med tre rødder og en kilde ved hver – Urds Brønd, Mimers Brønd og Hvergelmer. Træet står midt i Asgård.

Der er også mulighed for at adressere ejendommene til Vrangdrupparken, ligesom på sydsiden af stamvejen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Brundurparken
 • Brøndtoften
 • Byparken
 • Ygdrasil (Forslag fra borger)
 • Vrangdrupparken
Personale

Ingen.

Beslutning

Vrangdrupparken blev valgt.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af vejnavn til nyt boligområde ved Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med opførelse af rækkehuse og indretning af boliger i tidligere skolebygning på Tranebærvej 6A, Dronninglund, skal området tildeles et vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til vejnavnet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af rækkehuse og indretning af boliger i tidligere skolebygning på Tranebærvej 6A, Dronninglund, skal området tildeles et vejnavn.

Fagforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Skolegården
 • Frikvarteret
 • Tyttebærvej
 • Aroniavej

Navnene Skolegården og Frikvarteret har relation til områdets tidligere anvendelse som skole.

Navnene Tyttebærvej og Aroniavej er foreslået, fordi vejene i området øst for har navne efter bærbuske. Det pågældende område får dog vejadgang mod vest, mens gående og cyklister får adgang mod nord til Tranebærvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til vejnavnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Frikvarteret blev valgt.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2018


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. (incl. midler overført i økonomisk decentralisering) til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 7.507.400 kr. fra puljen, der er således 6.140.000 kr. tilbage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes resten af anlægsmidlerne overordnet skal disponeres.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat 13.647.400 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Udvalget har tidligere prioriteret 7.507.400 kr. fra puljen, der er således 6.140.000 kr. tilbage.

Udvalget har aftalt vejsyn den 21. juni 2018 og den 26. juni 2018 - sagen er på dagsordnen med henblik på at igangsætte arbejde efter det 1. vejsyn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter fordelingen af midlerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til augustmødet beskrives 2 budgetønsker:

a) Midler på anlægsbudgettet for 2019 til broer

b) Et større beløb til asfalt i 2019 – rentabiliteten i forbindelse med budgetønsket beregnes.

Følgende veje blev prioriteret:

Vejrabatter - incl. Rapport

300.000

Voersåvej

467.000

Trangetvej

371.700

Dorfgade

621.500

I alt

1.760.200

Bilag

Til toppen


8. Asaa Havn søger om ekstraordinært tilskud


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Havn søger om ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. til projektering af løsning af problem med sejlrende.

Bestyrelsen anmoder endvidere kommunen om at tage initiativ til at få udarbejdet et projekt fra et rådgivende ingeniørfirma samt dækning af udgiften hertil.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til anmodningen.

Sagsfremstilling

Der har de senere år været udfordringer med at holde sejlrenden fri. Dette har været drøftet med Teknik- og Miljøudvalget på møde i marts og april 2018.

Det blev på disse møder aftalt, at Asaa Havns bestyrelse skulle finde en løsning på problemet i 2018 - og komme med forslag til en langsigtet løsning.

I havnens budget for 2018 er indregnet en udgift til oprensning på 300.000 kr. – heraf var forudsat et ekstraordinært tilskud fra kommunen i 2018 på 200.000 kr. Løsningen til de 300.000 kr. har kunne ikke løse problemet og det har derfor været nødigt at skifte entreprenør. Udgiften til oprensningen er der for blevet dyrere end forventet.

Problemstillingen med sejlrenden er løst i 2018 - sejlrenden er blevet opgravet og udgiften hertil udgør i alt 433.600 kr. Hertil kommer en oprensningsdag på ca. 20.000 kr. = i alt 453.000 kr. Bilag vedhæftes.

Der søges om et kommunalt ekstraordinært tilskud på 350.000 kr. i 2018.

Asaa Havns bestyrelse har ikke en langsigtet løsning endnu - flere løsningsmuligheder har været drøftet:

 • Løsning med spunsvæg
 • Løsning med sten
 • Bølgebryder

Bestyrelsen har ikke forudsætningerne eller økonomien til at vurdere, hvilken løsning, der er den rigtige.

Bestyrelsen anmoder derfor kommunen om at tage initiativ til at få udarbejdet et projekt fra et rådgivende ingeniørfirma samt dækning af udgiften hertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til ansøgning om ekstraordinært tilskud samt udarbejdelse af projekt til fremtidig løsning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forvaltningen overdrages prokura til at afklare de økonomiske forhold inden for det ansøgte beløb.

Udvalget vedtog, at fagforvaltningen antager et rådgivende ingeniørfirma til udarbejdelse af projekt til fremtidigtidssikret løsning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om opdateret tidsplan for udrulning af affaldssortering


Resume

Sagsforløb: TM

Udbringning af ca. 14.000 stk. 240 l rumopdelte containere til tørre affaldsfraktioner vil blive nogle uger forsinket i forhold til den oprindelige plan. Der planlægges nu udbringning i Brønderslev Kommune i perioden fra den 8. oktober 2018 til den 23. november 2018.

Der er taget kontakt til boligforeninger m.fl. med henblik på at finde ud af, hvor der er behov for nedgravede containere eller andre fællesløsninger. Nedgravning og vedligeholdelse af containere til de tørre affaldsfraktioner vil blive udført af Brønderslev Kommunes Vej- og Parkafdeling.

Den nye affaldssortering bliver kommunikeret ud til borgerne gennem brev i eBoks og en Affaldshåndbog til alle husstande. Der vil ske en kommunikationsindsats i forbindelse med bæredygtighedsfestival i Brønderslev den 31. august 2018 og deltagelse med Sorteringsbillen ved Balloon Night i Dronninglund den 28. september 2018.

Sagsfremstilling

Fra oktober 2018 implementeres der husstandsindsamling af de tørre affaldsfraktioner, dvs. plast og metal som én fraktion og papir som den anden fraktion. Langt de fleste steder vil indsamling ske i en 240 l rumopdelt container. Udbuddet af disse containere blev vundet af den danske fabrik AVK Plast A/S. AVK har truffet aftale med firmaet Ommersyssel Godstransport i Brabrand om udbringning af containerne. I alt er der tale om ca. 60.000 containere i Brønderslev og Hjørring Kommune, heraf ca. 14.000 i Brønderslev Kommune.

I forløbet har det vist sig, at det ikke er muligt for AVK at producere containerne, så alle er klar til den 1. oktober 2018. Situationen har været drøftet med Hjørring Kommune og AVV.

I Hjørring Kommune indføres der fra den 1. oktober 2018 husstandsindsamling af 4 affaldsfraktioner, dvs. også en opdeling i restaffald og madaffald. I Hjørring Kommune er standardløsningen, at hver husstand får to 240 l rumopdelte containere. Derfor vil den forsinkede levering have langt større konsekvenser i Hjørring Kommune end i Brønderslev Kommune, hvor der ikke ændres i den hidtidige indsamling af dagrenovation (for restaffald inkl. madaffald). På grund af dette har fagforvaltningen aftalt med Hjørring Kommune og AVV, at udbringningen af 240 l containere sker sidst i Brønderslev Kommune.

I henhold til den opdaterede udbringningsplan vil uddelingen af de ca. 14.000 containere i Brønderslev Kommune ske i uge 41-47, dvs. i perioden fra den 8. oktober 2018 til den 23. november 2018. Forsinkelse vil blive kommunikeret ud til kommunens borgere gennem udsendelse af breve i eBoks og ved hjælp af kommunens hjemmeside.

Den nærmere planlægning af indsamlingsruter er endnu ikke afsluttet. Men ruteplanlægningen vil naturligvis blive afstemt, så det passer nogenlunde med, at der sker indsamling af de tørre affaldsfraktioner ca. 4 uger efter udbringningen af containerne.

I boligforeninger, etagebyggeri mv. er der behov for andre løsninger til de tørre affaldsfraktioner, fx større 4-hjulede containere eller nedgravede containere. AVV har i løbet af foråret 2018 besøgt en række af sådanne lokaliteter i Brønderslev Kommune med henblik på at opnå den mest hensigtsmæssige løsning hvert sted. Det er forventningen, at det er relevant med nedgravede affaldsløsninger ca. 40 steder, heraf langt de fleste i selve Brønderslev by.

Det er AVV, der finansierer alt materiel til de tørre affaldsfraktioner.

Fagforvaltningen har aftalt med Brønderslev Kommunes Vej- og Park afdeling og AVV, at det vil være Vej og Park, der står for nedgravningen af containere de ca. 40 steder. Desuden er det aftalt med Vej og Park, at de står for vedligeholdelsen af containerne til de tørre affaldsfraktioner. Der er således parallelitet med løsningen i Hjørring Kommune, hvor det er Hjørring Kommunes Materielgård, der står for nedgravnings- og vedligeholdelsesopgaven.

Som et led i kommunikationsindsatsen til borgerne i Brønderslev Kommune er der udarbejdet en Affaldshåndbog, som vil blive distribueret inden start på den ny indsamlingsordning. Herudover har fagforvaltningen deltaget i forårsmesse i Brønderslev-Hallen, og der er gennemført fremvisning af de ny containere på genbrugspladserne i marts 2018. Efter sommerferien er der planlagt følgende fremvisninger:

 1. Deltagelse i bæredygtighedsfestival i Brønderslev fredag den 31. august 2018 i samarbejde med AVV og borger9700.
 2. Deltagelse i Balloon Night i Dronninglund den 28. september 2018 i samarbejde med AVV og Sorteringsbillen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

Opdateret 26. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer