Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Behandling af fordebat for aflastningsområde ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 21. november 2018 at igangsætte planlægning for et aflastningsområde ved Jernaldervej i Brønderslev.

Sagen har været sendt i fordebat i perioden fra den 23. november 2018 til den 21. december 2018. Der er modtaget 3 høringssvar. Der blev holdt borgermøde den 13. december 2018.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for området ved Jernaldervej, der skal give mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en ny større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev. Eksisterende gældende planlægning giver ikke mulighed for etablering af en udvalgsvarebutik i området.

Som udgangspunkt skal detailhandel først og fremmest placeres i bymidterne, hvilket skal sikre et varieret butiksudbud med god tilgængelighed for alle trafikarter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i juni 2017, blev der givet mulighed for, at der i alle byer uden for bymidterne og bydelscentrene kan udlægges aflastningsområder, dog under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. Det er ikke på nuværende tidspunkt undersøgt, om det lovmæssige påkrævede kundegrundlag til et aflastningsområde er til stede. Formålet med udlæg af et aflastningsområde er at aflaste bymidten og give plads til større butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten.

Borgermøde

Den 13. december 2018 blev der holdt borgermøde, hvor i alt 8 borgere deltog. Borgerne gav udtryk for, at de finder det vigtigt, at eksisterende områder udnyttes først og bedst muligt, således at butikkerne samles og man undgår for meget spredning. Hvis der arbejdes videre med et aflastningsområde, bør området forbeholdes nye butikskoncepter, der ikke allerede findes i byen. Der opfordres til, at kommunen foretager en nærmere undersøgelse af det egentlige behov, og om der er butikskæder, der kunne have interesse i at slå sig ned i Brønderslev. Der var enighed om, at der ikke bør gives tilladelse til etablering af dagligvarebutikker i området.

Høringssvar og bemærkninger

Der er modtaget 3 høringssvar i høringsperioden.

Af høringssvar fra TKL Ejendom A/S fremgår, at de ikke forstår sammenhængen mellem tidligere meddelt afslag på opførelse af ny dagligvarebutik ved Bredgade og nye planer om at udlægge et aflastningsområde ved Jernaldervej. Indsiger bemærker, at udlæg af nyt aflastningsområde kan medføre, at detailhandlen flytter ud af bymidten. Fagforvaltningen bemærker, at det er særligt vigtigt at fastholde større dagligvarebutikker i bymidten, da de fungerer som ankerpunkter for kundestrømme. Det er ikke hensigten, at der skal være mulighed for dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

De 2 øvrige høringssvar udtrykker bekymring for, at udlæg af et aflastningsområde kan få betydning for Brønderslev bymidtes eksisterende handelsliv.

I høringssvar modtaget fra Eriksgade 35, Brønderslev, henvises til midtbyplanen for Brønderslev, hvor et af formålene netop var at koncentrere handelslivet i den centrale del af Brønderslev. Et fokus var også at skabe investeringssikkerhed for potentielle investorer inden for bymidtens afgrænsning. Indsiger bemærker, at der er brugt mange ressourcer på at aktivere Banegårdspladsen, hvor der netop for nylig er vedtaget en planlægning, der giver mulighed for nye boliger og butikker. Indsiger påpeger, at det fremgår af midtbyplanen, at en af de væsentligste pointer fra COWI´s eksperter på detailhandelsområdet er at koncentrere detailhandlen og begrænse udbudspunkterne. Indsiger mener, at udlæg af nyt aflastningsområde ved Jernaldervej er i strid med kommunens detailhandelsplanlægning og planlovens detailhandelsregler om, at butikslivet skal placeres centralt i byerne, hvor den samlede struktur kan skabe synergi og bedre rammer for udvikling af butiks- og bylivet. Hvis kommunen vælger at udlægge et aflastningsområde ved Jernaldervej, bør der indføres minimums butiksstørrelser, der kan sikre, at eksisterende butikker ikke flytter ud af bymidten. Indsiger mener, at der ikke bør udlægges mere areal til et aflastningsområde end det areal, der allerede er planlagt til erhvervsområde. Hvis det med tiden viser sig at være behov for yderligere areal, kan det tages op til revision, om der skal gives mulighed for en udvidelse.

Brønderslev Handel udtrykker også i deres indsigelse bekymring for, at udlæg af et aflastningsområde ved Jernaldervej vil påvirke handelslivet i bymidten og påpeger, at byens butikker bør holdes samlet. Brønderslev Handel er bekymret for, at udlæg af et aflastningsområde, med mulighed for etablering af også dagligvarebutikker, vil trække kunder væk fra bymidten, hvilket kan få den konsekvens, at specialbutikker risikerer at måtte lukke.

Fagforvaltningen deler indsigernes bekymring for aflastningsområdets påvirkning af bymidten. Det er fagforvaltningens vurdering, at udlægning af et aflastningsområde uden for bymidten vil påvirke eksisterende detailhandelsstruktur og få en negativ indflydelse på handelslivet i bymidten og langs Østergade, idet man kan frygte, at eksisterende butikker vil flytte ud til området ved Jernaldervej. Det er hensigten med planlovens mulighed for udlæg af et aflastningsområde, at disse typer af detailhandelsområder skal aflaste bymidten ved at give mulighed for større udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan placeres i bymidten.

Ifølge kommunens detailhandelsstruktur kan der i Brønderslev bymidte etableres større butikker i bymidten med et bruttoetageareal på op til 2.000 m². Der er i dag en ledig rummelighed i Brønderslev midtby på ca. 9.600 m² til etablering af nye butikker. Indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning findes i dag flere ledige butikslokaler. Det er fagforvaltningens vurdering, at det er muligt at finde et areal inden for eksisterende bymidteafgrænsning, hvor større butikker kan etablere sig og der dermed ikke er behov for etablering af et aflastningsområde.

Fagforvaltningen anbefaler, at man fastholder principperne i midtbyplanen for Brønderslev. Alternativt kan det overvejes, at udvide området inden for bymidteafgræsningen, der er reserveret til større udvalgsvarebutikker, mod øst langs Østergade (området er udlagt til særligt pladskrævende varegrupper). Dermed sikres, at butiksstrukturen ikke spredes væsentligt, og at Østergade ikke udhules.

Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med planlægning for arealet til aflastningsområde, er det vigtigt at sikre, at der i området alene gives mulighed for større udvalgsvarebutikker og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, for at fastholde dagligvarebutikkerne i midtbyen, der fungerer som trækplastre for handelslivet.

Fagforvaltningen anbefaler derfor, at der fastsættes en høj mindste butiksstørrelse på f.eks. 2.000 m², således at butiksstørrelsen adskiller sig fra de muligheder, der allerede findes i bymidten. Fagforvaltningen bemærker, at der i den modtagne ansøgning er tale om en butik på 1.600 m2. Ved at stille krav om butiksstørrelser på mindst 2.000 m² vurderes, at udflytningen af eksisterende butikker begrænses. Samtidigt begrænses dog også hvilke nye butikskæder, der kan tiltrækkes.

I en eventuel planproces bør der foretages nærmere undersøgelser af, om der findes nye butikskoncepter, der kunne have interesse i at placere sig i Brønderslev, for at undgå at byggemodne et større areal, der aldrig vil blive udbygget. Ifølge undersøgelser udført af ICP A/S (Institut for Center-Planlægning) placerer kædebutikkerne sig primært i de større byer og gerne i butikscentre. Flere butikskæder har alene krav om butiksstørrelser under 2.000 m², for hvilke der allerede er mulighed for at placere sig i Brønderslev midtby. Hvis der derimod er tale om større udvalgsvarebutikker med butiksstørrelser over 2.000 m², viser undersøgelserne, at de primært etablerer sig i større byer med mere end 20.000 indbyggere. Undersøgelsen viser også, at oplandet til Brønderslev ikke er særligt stort, hvorfor det kan være svært at tiltrække nye kunder.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at arbejde videre med planlægning, skal der også tages stilling til aflastningsområdets geografiske udstrækning. I dag omfatter området et areal på ca. 5 ha. Området er dog disponeret på en sådan måde, at der reelt kun vil kunne placeres 2-3 nye butikker i området. For at sikre plads til nye butikskoncepter, bør det overvejes, om området skal udvides mod øst. En eventuel udvidelse fastlægges konkret i planprocessen i samråd med lodsejeren.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om planlægning for etablering af et aflastningsområde ved Jernaldervej skal fortsætte. Hvis Økonomiudvalget ønsker at forsætte planlægningen, skal der tages stilling til butikkernes minimumsstørrelse, og om området skal udvides geografisk.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med planlægningen af et aflastningsområde.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om dispensation fra fjernvarmepligt i lokalplan - Mimersvej 1 og Storebæltsvej 8, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Varmeforsyning har modtaget flere ønsker om frakobling fra fjernvarme i tilfælde, hvor der er fastlagt tilslutningspligt i gældende lokalplaner. Brønderslev Varmeforsyning bemærker, at den kollektive varmeforsyning i Brønderslev er næsten 100 % fossilfri, har en stor forsyningssikkerhed og er samfundsmæssig rentabel. Opvarmningen er baseret på solenergi og biomasse. Den kollektive varmeløsning i Brønderslev er mere rentabel og mere miljømæssig forsvarlig med større forsyningssikkerhed. Derfor vil det også være i almenvellets interesse, at flest mulige kunder i forsyningsområdet forbliver som fjernvarmekunder. Ophævelse af tilslutningspligt virker på sigt udhulende for varmeforsyningens økonomi.

Ansøger på Mimersvej og Storebæltsvej, Brønderslev, ønsker fritagelse for at betale faste omkostninger til måler og arealbidrag på baggrund af egne energiløsninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om sagen skal genoptages, når ministeriets arbejde med retningslinjer for tilslutningspligt i ældre lokalplaner er afsluttet eller om der skal meddeles afslag til dispensation fra tilslutningspligten for Mimersvej 1 og Storebæltsvej 8.

Sagsfremstilling

Ejer af Mimersvej 1, Brønderslev, har ansøgt om dispensation fra tilslutningspligt til kollektiv varme i lokalplan.

Ejer oplyser at have energiforbedret sin ejendom, og installeret Vedvarende Energi løsninger (VE), hvorved vedvarende energi udgør minimum 50 %. Denne definition knytter sig til bekendtgørelse om tilslutning jf. varmeloven og ikke til planloven. Ejer har ikke svaret på opfordring om at specificere, hvilke energiforbedringer han har foretaget; ligesom han ikke har kommenteret varmeforsyningens indlæg.

Lokalplan 1511-03 fra 1995 gælder for Mimersvej 1. I § 6. 3 står følgende:

”Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Brønderslev kommunale fjernvarmeforsyning”.

Se ansøgers bemærkninger i Bilag. Fagforvaltningen har tidligere efter ønske fra Brønderslev Forsyning udtalt, at der ikke umiddelbart var grundlag for en dispensation.

Ejer af Storebæltsvej 8, Brønderslev, har søgt om fritagelse fra tilslutningspligten.

Lokalplan 1801-01 gælder for Storebæltsvej og fastlægger tilslutningspligt: "6.1 Al ny bebyggelse i området skal tilsluttes fjernvarmeforsyning på de til enhver tid gældende betingelser".

Ejer af Storebæltsvej 30, Brønderslev, har opsagt tilslutning til fjernvarme.

Brønderslev Varmeforsyning har givet tilsagn efter gældende opsigelsesvarsel, da tilslutningspligten ikke er tinglyst og ikke indgår i byplanvedtægten.

Udtalelse fra Brønderslev Varmeforsyning

Brønderslev Forsyning henviser til, at tilslutningspligten understøtter en samfundsøkonomisk, kollektiv opvarmningsmetode. "Ophævelse af allerede pålagte tilslutningsforpligtelser virker på lang sigt udhulende på den kollektive varmeforsynings økonomiske grundlag. Det vil også være til ugunst for miljøet, da varmeforsyningen i Brønderslev er så godt som 100 % fossilfri. Og den individuelle løsning, der for den enkelte i nogle tilfælde ser gunstig ud, er ikke altid økonomisk på et mere bredt samfundsmæssigt plan.

Kollektive varmeløsninger kan etableres og drives mere rentabelt og mere miljømæssigt forsvarligt med større forsyningssikkerhed i det store perspektiv. Derfor vil det også være i almenvellets interesse, at flest mulig kunder i forsyningsområdet forbliver som fjernvarmekunder". Varmeforsyningens indlæg er i bilag.

Tilslutningspligten medfører ikke krav om, hvor meget varme, der skal aftages, men ejer har pligt til at betale tilslutningsafgift og faste årlige afgifter.

Planlov

Planlovens § 21a henviser til bygningsreglementets definition af lavenergihuse. Kravene til et lavenergihus fremgår af bygningsreglementet § 473 ff., og indeholder en række andre kriterier end boligens VE andel. Retten til at fastlægge tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning fremgik af planlovens § 15 stk. 2 nr. 12. Planloven er ændret pr 1. januar 2019, hvorefter lokalplaner ikke fremadrettet kan pålægge tilslutningspligt på nye boliger.

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet er i gang med en analyse af konsekvenserne ved eventuelt at ophæve eksisterende tilslutnings-, forblivelses- og aftagerpligter. Analysen vil danne grundlag for en vurdering af, hvad der skal ske i forhold til disse bindinger. Der er således ikke med lovændringen af planloven taget stilling til tilslutningspligt i eksisterende lokalplaner.

En rundspørge blandt kommuner i Vendsyssel

 • Aalborg Kommune har tilslutningspligt i gældende lokalplaner. Da dispensationer kan danne præcedens i andre sager, skal der som udgangspunkt meget tungtvejende grunde til, før Aalborg Kommune giver en dispensation fra tilslutningspligten i eksisterende lokalplaner.
 • Hjørring Kommune har ingen praksis for at dispensere fra tilslutningspligt i eksisterende lokalplaner.
 • Frederikshavn har praksis for at meddele afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt.
 • Jammerbugt Kommune giver kun dispensation fra tilslutningspligt, hvis en energiberegning for boligen efter de nye regler viser, at boligen nu kategoriseres som et lavenergihus.

Varmelovgivning - Lavenergihuse

Ifølge tilslutningsbekendtgørelsens § 16, kan ejere af ejendomme, der allerede er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, ikke senere kræve sig fritaget for pligten. Kommunen kan i særlige tilfælde, jf. § 17, beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for pligten.

Det foreslås at afvente en eventuel beslutning i Folketinget. Efter forvaltningsloven skal lige forhold behandles lige. Dispensationer kan derfor danne præcedens. En massiv udmeldelse vil have økonomiske konsekvenser for de resterende forbrugere af kollektiv varmeforsyning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at sagen genoptages, når ministeriets arbejde med retningslinjer for tilslutningspligt i ældre lokalplaner er afsluttet.

eller

 • at der meddeles afslag til dispensation fra tilslutningspligten for Mimersvej 1 og Storebæltsvej 8, Brønderslev.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vedtog at der meddeles afslag til dispensation fra tilslutningspligten for Mimersvej 1 og Storebæltsvej 8, Brønderslev.

Der fremsendes et bekymringsbrev til ministeriet.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af 7 indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene.

Der indkommet 6 høringssvar. Et af svarende er indkommet efter fristen er udløbet.

Byrådet skal tage stilling til om indsatsplanerne kan vedtages endeligt, samt om Byrådet vil tilkendegive at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar i perioden samt 1 høringssvar efter periodens udløb fra

a) Miljøstyrelsen

b) LandboNord

c) Hjallerup Vandforsyning

d) Flauenskjold Vandværk

e) Borger

f) Øster Brønderslev Vandværk

De 5 rettidige høringssvar er behandlet i bilaget respons på høringssvar.

Der har været borgermøde den 23. august 2018, hvor planforslagene blev gennemgået generelt. Borgermødet gav ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Der har været 4 ugers klagefrist fra den 26. oktober 2018 til den 23. november 2018 i forhold til afgørelse om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes, da screeningerne har vist dette. Der er ikke modtaget klager over "ikke VVM-pligt".

Pålæg af dyrkningsrestriktioner

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan Byrådet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.

Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter § 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverv, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Ekspropriationshjemlen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.

Hvis Byrådet ikke ønsker at benytte muligheden for pålæg af rådighedsindskrænkninger, fravælges muligheden for skattefritagelse den berørte ejer ved indgåelse af en frivillig aftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at indsatplanerne vedtages endeligt, og
 • tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 3:

Sagen udsættes.

Cowi’s rapport fra 2013 vedhæftes som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019:

Metode

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO-beregningen indgår parametrene indvindingsmagasin, magasin type, magasinbjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet, og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler sænkningstragten, se figur 1, fra den boring der indvindes fra. Formålet med forbud i BNBO er således at sikre, at en evt. forurening med pesticider opdages i analysetagningen hurtigst muligt.

Frivillige aftaler

Et overblik over udbredelsen af BNBO for hvert vandværk/forsyning er vedhæftet, hvori der også fremgår et forslag til erstatninger for sprøjtefri dyrkning (ingen brug af pesticider). Overblikket er lavet med baggrund i Cowis BNBO rapport fra 2013 og indsatsplanforslagene.

Det er vandværket/forsyningen, der skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den berørte part og blive enige om en erstatning. Myndighedsudøvelse i forhold til tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne tilfalder Brønderslev Kommune.

Hvis indsatsplanerne vedtages, må der godt fra 25 m zonen og ud til grænsen af BNBO dyrkes og gødes, men ikke bruges pesticider. 25 m zonen, der ikke må dyrkes, gødes og sprøjtes vil fortsat gælde.

Beslutning

Det indstilles, at indsatsplanerne vedtages endeligt og at det tilkendegives, at Byrådet vil pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Jens Andersen tager forbehold.

Bilag

Til toppen


6. Tillæg til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Brønderslev by skal der etableres regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften.

Brønderslev Spildevand A/S har i samarbejde med kommunen kortlagt placeringsmuligheder. Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at igangsætte etableringen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassiner på privatejet jord.

Sagsfremstilling

I takt med at Brønderslev by bliver separatkloakeret opstår der behov for at udlede regnvand fra de separatkloakerede områder. Den naturlige recipient for regnvandet fra den centrale og vestlige del af byen er Kornumgårdsgrøften. For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet med oversvømmelser og forringet vandløbsmiljø til følge, er det nødvendigt at forsinke udledningerne via regnvandsbassiner inden udledning til vandløbet.

Det er kommunen, der meddeler udledningstilladelserne og fastsætter vilkår for udledningerne. Spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for udledningerne og dermed etableringen af regnvandsbassinerne.

Der bliver tale om udledning af regnvand fra betragtelige arealer, så der bliver behov for store forsinkelsesvoluminer. Da alle bassiner kommer til at ligge i bynære arealer, der i dag for størstedelens vedkommende indgår som en del af byens rekreative arealer, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S fået foretaget en kortlægning af, hvor bassinerne kan placeres. Placeringsmulighederne fremgår af vedlagte kortbilag. Fagforvaltningen har i august 2016 orienteret Teknik- og Miljøudvalget om resultatet af kortlægningen.

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at etablere bassinerne, idet flere af de berørte arealer er privatejede. Hedelundssøerne indgår også i det samlede bassinprojekt (B1) og tillæg til spildevandsplanen vedr. dette blev vedtaget af Byrådet i marts 2013.

Forudsætningen for at kunne anvende de udpegede arealer til etablering af bassinerne har været, at disse udformes, så de kan indpasses som en del af de rekreative arealer. Det betyder, at bassinerne udformes, så de får karakter af små søer med permanent vandspejl, såkaldte våde bassiner. Det er fagforvaltningens vurdering, at bassinerne dermed også kan bibringe de rekreative arealer yderligere kvalitet. Samtidig foregår der en betydelig rensning af regnvandet i et vådt bassin. Regnvand fra befæstede arealer i byområder kan indeholde ikke ubetydelige mængder af forskellige forurenende stoffer. Det skal bemærkes, at den arealmæssige udpegning kun er skitsemæssig. Den endelige udformning af bassinerne og dermed fastlæggelse af den endelige arealmæssige udbredelse foretages først, når separatkloakeringen i oplandet er så langt, at bassinet skal til at tages i brug. Således skal bassinerne B2, B3 og B4 ifølge den nuværende plan tages i brug i 2021, og detailudformningen er derfor i sin indledende fase.

Kortlægningen viste, at det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med areal til etablering af traditionelle regnvandsbassiner, dels pga. rent fysiske bindinger, men også fordi mange af arealerne langs vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Som alternativ til et traditionelt regnvandsbassin blev det derfor foreslået at foretage en del af forsinkelsen ved at stuve vand op på de arealer langs vandløbet, der er mindre følsomme overfor kortvarige oversvømmelser. Det drejer sig om arealerne M1 og M2 beliggende mellem Kornumgårdsvej og Sdr. Omfartsvej (M1) og mellem Sdr Omfartsvej og renseanlægget (M2).

Det skal bemærkes, at det nok vil blive nødvendigt at foretage en vis tilpasning af vandløbsprofilet for at kunne sikre tilstrækkelig med opmagasineringsvolumen. Ud over at opstuvning og eventuel tilpasning af vandløbsprofil skal afpasses efter de øvrige interesser, der er i området, så vil der også blive lagt vægt på, at en eventuel tilpasning af vandløbsprofilet også kan bibringe området nye rekreative værdier. Det skal dog i den forbindelse tilføjes, at spildevandsforsyningsselskabet ikke må bruge midler på anlæg og installationer, der udelukkende tjener rekreative formål, men at anlæggene godt kan udformes så de også tjener rekreative formål. Detailprojektering af M1 og M2 igangsættes i løbet af 2019 med henblik på, at disse opstuvningsarealer også kan træde i funktion omkring 2021.

Bassinerne B2, B3 og B4 etableres på kommunalt ejede arealer, mens M1 og M2 vil berøre privatejede arealer. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Bilag

Til toppen


7. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved Donnerbæk for at forsinke udledningerne fra befæstede arealer i den nordlige del af Dronninglund.

Etablering af bassinerne vil reducere den hydrauliske belastning af Donnerbæk og nedbringe udledningernes bidrag til vandstandsstigninger i vandløbet under kraftig regn.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg til spildevandsplanen kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassinet ved Solparken (privatejet jord).

Sagsfremstilling

I forbindelse med undersøgelse af oversvømmelsesproblemer langs Donnerbæk ved Dronninglund blev det påvist, at udledning af regnvand fra den nordlige del af Dronninglund by gav et ikke uvæsentligt bidrag til vandstandsstigningerne i vandløbet.

Der findes 4 udledninger af regnvand fra Dronninglund by til vandløbet, hvoraf de 2 udledninger bidrager med 94 % af udledningen. Der er tale om gamle udledninger, der ikke er forsinkede, hvorfor der i dag udledes meget store vandmængder under kraftig regn. Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved de 2 mest betydende udløb.

Det ene regnvandsbassin planlægges etableret øst for området ved Solparken og det andet bassin ved Dregårdsvej. Det er dog kun bassinet ved Solparken, der planlægges etableret nu, hvor bassinet ved Dregårdsvej planlægges etableret på sigt. Udløbet ved Solparken er også langt det mest betydende af udløbene.

Regnvandsbassinet vil medføre en reduktion af udledningsmængden fra Solparken fra ca. 750 l/s til ca. 20 l/s, hvilket vil bidrage positivt til at reducere udledningernes bidrag til vandstandsstandsstigningerne i vandløbet under kraftig regn.

Arealet, hvor bassinet ved Solparken planlægges etableret, er privatejet, men lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed for bassinet. Ellers har Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage ekspropriation af arealerne til bassinerne, hvis der alligevel ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Revision af spildevandsplan


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommunes spildevandsplan har senest gennemgået en generel revision i 2011. Der er løbende udarbejdet tillæg til planen i forbindelse med ændringer, men der er også ændringer, der endnu ikke er indarbejdet. Planen trænger således til en grundig ajourføring.

Fagforvaltningen foreslår, at den reviderede plan udarbejdes som en digital plan med henblik på enkel vedligeholdelse. Revision af planen vil skulle ske i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S og med hjælp fra ekstern konsulent. Det foreslås, at omkostningen til ekstern konsulenthjælp deles mellem kommune og forsyningsselskab med 50 % til hver. Den samlede udgiften vil være i størrelsesordenen 200.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en revision af spildevandsplanen, herunder at udgiften til konsulenthjælp deles ligeligt mellem kommune og forsyningsselskab.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes gældende spildevandsplan er udarbejdet for perioden 2011-2014. Planen foreligger kun i en statisk udgave, og store dele af planen er blevet uaktuelle og trænger til en ajourføring. Der er således behov for en generel revision af planen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede august 2018, at det skulle drøftes med Brønderslev Spildevand A/S med henblik på udmøntning i 2019. Fagforvaltningen har efterfølgende drøftet revision af spildevandsplanen med forsyningsselskabet, herunder også spørgsmålet om finansiering.

Kommunen er i følge miljøbeskyttelsesloven ansvarlig for spildevandsplanens udarbejdelse og ajourføring. Spildevandsforsyningsselskabet skal levere de nødvendige oplysninger til brug for kommunens udarbejdelse af planen. I praksis udføres en stor del af arbejdet med revision af planen af fagforvaltningen og spildevandsforsyningsselskabet i fællesskab, hvilket også sikrer den nødvendige forankring i organisationen. Der vil dog være behov for en vis hjælp fra en ekstern konsulent i forbindelse med revideringsarbejdet. Det kan være svært i detaljer at afgøre, om udgiften til konsulenthjælp vedrører oplysninger, som forsyningsselskabet skal levere eller om udgiften vedrører kommunens ansvarsområde. Fagforvaltningen har spurgt andre kommuner om, hvordan udgiftsfordelingen er grebet an, og konklusionen er, at kommune og forsyning stort set deles ligeligt om udgiften. Fagforvaltningen foreslår på den baggrund og efter drøftelse med forsyningsselskabet, at udgiften til konsulenthjælp deles med 50 % til hver. Udgiften forventes at blive i størrelsesordenen 200.000 kr., og revisionen forventes at kunne gennemføres indenfor 3-6 måneder.

Spildevandsplanen skal indeholde en oversigt over, hvordan spildevand generelt set bortskaffes i kommunen, herunder i hvilke områder spildevandsforsyningsselskabet står for bortskaffelsen (kloakerede områder), og i hvilke områder borgerne selv skal bortskaffe spildevand (ukloakerede områder). Gennem spildevandsplanlægningen skal kommunen påse, at bortskaffelse af spildevand fra såvel kloakerede som ukloakerede områder kan ske under hensyntagen til miljø og økonomi. Det er også gennem spildevandsplanen, at kommunen fastsætter krav til serviceniveau og retningslinjer for håndtering af forskellige problemstillinger i tilknytning til bortskaffelse af spildevand.

Der er ikke i loven fastsat krav til at spildevandsplanen skal revideres med bestemte terminer, men planen skal altid være ajourført. Revision af spildevandsplanen er derfor typisk sket sideløbende med revision af kommuneplanen, hvor der sker flest ændringer med betydning for spildevandsbortskaffelsen i kommunen som f.eks. udlægning af nye byområder. I den forløbne periode er der sket en del ændringer af betydning for spildevandsplanlægningen. En del af ændringerne er indarbejdet i spildevandsplanen gennem tillæg, mens andre endnu ikke er indarbejdet. Manglende ajourføring af spildevandsplanen betyder fx, at spildevandsforsyningsselskabet ikke lovligt kan kloakere nye byområder, der ikke er optaget i spildevandsplanen. Spildevandsplanens bestemmelser om hvilke områder, der skal kloakeres og på hvilken måde de skal kloakeres er også grundlag for opkrævning af tilslutningsbidrag.

Den reviderede spildevandsplan udarbejdes som en digital plan i lighed med kommune- og lokalplaner. Et af fokuspunkterne med revision af spildevandsplanen er også at få skabt en plan, der bliver forholdsvis enkel at vedligeholde, og hvor borgerne forholdsvis nemt og overskueligt kan få overblik over, hvad der er gældende i det område, hvor de bor, og hvad der er af planlagte ændringer. De vigtigste oplysninger skal kunne tilgås via kortværktøjet på kommunens hjemmeside. Der skal i videst muligt omfang trækkes på de oplysninger, der allerede er til stede i databaseværktøjet, hvor den daglige vedligeholdelse af planen foregår, således at en ajourføring her med det samme slår igennem på kortet. Hvis planen revideres som beskrevet, vil den spildevandsplan, som borgeren kan se på hjemmesiden, være den til enhver tid gældende plan. Dermed vil det være slut med de store gennemgribende revideringer af planen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender igangsættelse af revision af spildevandsplanen for Brønderslev Kommune, og at den anslåede samlede udgift på 200.000 kr. deles mellem kommune og forsyningsselskab med 50 % til hver.

Personale

Ingen.

Økonomi

I budget 2019 for "Kollektiv trafik, Miljø m.v." er der ikke afsat særskilt budget til revision af spildevandsplanen.

Beslutning

Udvalget ønsker at deltage fra 2020.

Til toppen


9. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrørende NCC's miljøgodkendelse


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesag vedrørende revurdering af miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse for asfaltfabrikken NCC A/S i Hjallerup.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster med ændringer Brønderslev Kommunes afgørelser. Støjvilkår og vilkår om støjvold hjemvises til fornyet behandling. Miljø- og Fødevareklagenævnet har desuden afvist at behandle en klage vedrørende NCC's tilslutnings- og nedsivningstilladelse.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune meddelte i maj 2016 revideret miljøgodkendelse til asfaltfabrikken NCC A/S i Hjallerup. Kommunen meddelte desuden i maj 2016 tillægsgodkendelse til etablering af en støjvold. Tilladelserne blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af naboer og Danmarks Naturfredningsforening. En tilslutnings- og nedsivningstilladelse, meddelt i januar 2018, blev ligeledes påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljøgodkendelsen og tillægsgodkendelsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 14. december 2018 truffet afgørelse i klagesag vedrørende revurdering af miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse for NCC A/S.

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Brønderslev Kommunes afgørelser med nedenstående ændringer:

 • Vilkår om mulighed for krav om måling af støvnedfald fra virksomheden ophæves, da vilkåret ikke refererer til en standardiseret anerkendt målemetode, hvortil der kan knyttes grænseværdier.
 • Vilkår om lugtgrænseværdier ændres til kun at omfatte faste lugtkilder. Årsagen er, at der ikke findes anerkendte og valide målemetoder, der muliggør kontrol med lugtbidrag fra diffuse kilder. Lugt fra diffuse kilder reguleres således udelukkende ud fra en væsentlighedsvurdering.
 • Vilkår om støj ophæves og hjemvises til fornyet behandling. Da virksomheden ikke kan overholde de støjgrænser, som fremgår af klagenævnets afgørelse, skal virksomheden inden 3 måneder fra nævnets afgørelse foretage en opdateret kortlægning af virksomhedens samlede støjbelastning i virksomhedens omgivelser. Rapport med resultatet af støjkortlægningen skal herefter fremsendes til Brønderslev Kommune. I den forbindelse skal der laves en teknisk og økonomisk redegørelse for virksomhedens muligheder for at nedbringe støjen til de vejledende støjgrænser. Kommunen fastsætter herefter, på baggrund af støjkortlægningen, de endelige støjvilkår til virksomheden.
 • Vilkår om støjvold ophæves og hjemvises til fornyet behandling. Støjvolden skal desuden godkendes på ny efter et andet listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen, da der er tale om et anlæg for nyttiggørelse af affald. Klagenævnet finder, at Brønderslev Kommune ikke i tilstrækkelig grad har foretaget en teknisk risikovurdering af støjvolden, der kan danne grundlag for fastsættelse af konkrete vilkår for støjvoldens godkendelse. Nævnet finder således, at der skal laves en risikovurdering af støjvolden i forhold til kontaktrisiko, i forhold til grundvandsressourcen og i forhold til vandområder. Risikovurderingen skal være baseret på konkrete målinger og data. Risikovurderingen i forhold til vandområdet skal forholde sig både til nedsivning og overfladeafstrømning.

Tilslutnings- og nedsivningstilladelsen

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser i afgørelse af 14. december 2018 at behandle klage over Brønderslev Kommunes tilladelse til afledning af spildevand til offentlig spildevandssystem samt nedsivning af overfladevand. Baggrunden for afgørelse er, at klagenævnet ikke finder at klager er klageberettiget, da klager ikke har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Der blev den 7. januar 2019 holdt møde med NCC A/S, hvor detaljerne i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse blev drøftet. Notat/dagsorden for mødet er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Omstilling til biogas på busrute 208 og 209


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I februar 2019 offentliggør NT det 25. udbud af buskørsel i Nordjylland, og har derfor henvendt sig til Brønderslev Kommune vedrørende omstilling til biogas på rute 208 og 209.

NT og Region Nordjylland har i forbindelse med det kommende udbud et ønske om, at omstille så mange af de involverede busruter som muligt til biogas og derved opnå en større miljøgevinst i form af fossilfri og CO2-neutral kørsel. For de fleste ruter er dette uproblematisk, idet regionen selv finansierer disse. På rute 208 og 209 er der imidlertid delt finansiering, hvilket medfører, at NT skal have accept fra de medfinansierende kommuner, hvis disse ruter skal udbydes med biogas som drivmiddel.

NTs vurdering er, at de samlede meromkostninger for begge ruter maksimalt vil andrage i omegnen af 160.000 kr., hvilket svarer til en forøgelse på ca. 10% i forhold til den nuværende årlige driftsomkostning.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan tilslutte sig at udbyde rute 208 og 209 med biogas som drivmiddel i NT's 25. udbud, der offentliggøres i februar 2019.

Sagsfremstilling

Med indsætningen af biogasbusser er der i Nordjylland taget de første små skridt hen mod en grøn omstilling af den kollektive trafik. Hvis man skal nå den nationale målsætning om en fossilfri transportsektor i 2050, så skal der større og mere forpligtende skridt til.

NTs vurdering er, at tidspunktet for den grønne omstilling er gunstig nu og i de kommende år. Dels er alternative drivmidler og teknologier prismæssigt ved at være på et rimeligt niveau sammenlignet med diesel, og dels bliver så godt som alle NT’s busser og flexbiler genudbudt i løbet af de næste 4 år.

Som et led i den grønne omstilling af den kollektive trafik i Nordjylland har NT udarbejdet en Grøn Strategi, hvori der fastsættes mål for den grønne omstilling. For de regionale og større kommunale ruter er målet i første omgang fossilfri drift. På den lidt længere bane emissionsfri drift. Samtidig har Region Nordjylland et ønske om at få biogas på de ruter, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

I februar 2019 offentliggør NT et udbud af buskørsel, hvor de nye kontrakter skal træde i kraft fra august 2019. NT og Region Nordjylland vil herigennem gerne forsøge at få mere miljøvenlig drift ind på den del af kørslen, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Herved vil busdriften også leve op til de krav, der ifølge Regeringens udspil vil være gældende for udbud fra 2020.

Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring Kommune og Region Nordjylland deler finansieringen af ruterne 208 og 209, som i det 25. udbud vil kunne være en kandidat til at overgå til biogasdrift. Den delte finansieringsmodel indebærer dog, at Brønderslev Kommune skal acceptere at deltage i et udbud af biogasdrift på rute 208 og 209, hvis det skal blive en realitet.

Ønsker Brønderslev Kommune, eller en af de øvrige medfinansierende kommuner, ikke at deltage i et udbud af biogasdrift på rute 208 og 209, vil konsekvensen være, at ruterne bliver udbudt med diesel som drivmiddel.

Den miljømæssige gevinst ved omstilling til biogas

Den store miljøgevinst ved at overgå til at køre på certificeret biogas er, at kørslen dermed er fossilfri og helt CO2 neutral. Er biogassen baseret på gylle, vil man endda opnå en positiv CO2 effekt i landbruget. Derudover vil busser, der kører på certificeret biogas, udlede partikler og øvrige emissioner på ca. samme niveau som en ny EURO 6 dieselmotor, hvilket er meget begrænset.

De forventede merudgifter

Igennem de senere år er der blevet høstet en del erfaringer med prisniveauet for biogasdrift. NT forventer på den baggrund ikke, at merudgifterne til biogas i forhold til diesel vil overstige ca. 10 %. Risikoen for at få urealistisk høje priser ved udelukkende at udbyde kørslen med biogas vurderes derfor at være meget begrænset.

På nuværende tidspunkt betaler Brønderslev Kommune samlet set ca. 1.600.000 kr. om året til rute 208 og 209. Dermed vil den samlede meromkostning ved at overgå til fossilfri drift på disse ruter maksimalt andrage i omegnen af 160.000 kr. om året. Da kontraktstart først er i slutningen af 2019, og der samtidig må forventes en mindre overgangsordning inden at den fremtidige entreprenør vil kunne nå at have infrastruktur og gasbusser på plads, vil merudgifterne for at overgå til biogas sandsynligvis være meget lille i 2019. NT estimerer, at beløbet forventeligt ligger omkring 33.000 kr. for 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vurderer Brønderslev Kommunes deltagelse vedr. rute 208 og 209 med biogas som drivmiddel i NT's 25. udbud, der offentliggøres i februar 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften til biogas som drivmiddel er ikke indeholdt i driftsbudgettet til kollektiv trafik i 2019 og 2020. Budgettet til kollektiv trafik i 2020 vil derfor skulle forhøjes svarende til merudgiften. Merudgiften på omkring 33.000 kr. i 2019 vil indgå i den samlede opgørelse for 2019, og mer- eller mindreforbruget herfra afregnes i budget 2021.

Beslutning

Det indstilles, at rute 208 og 209 udbydes både med biogas og disel som drivmiddel.

Bilag

Til toppen


11. Frigivelse af anlægsmidler 2019 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


12. Frigivelse af midler til vedligeholdelse og reparation af broer


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 1 mio. kr. til broer.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


13. Evaluering af budgetprocessen for 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal evaluere processen for budget 2019 og opstarte planlægning af proces for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Før der træffes endelig beslutning om budgetprocessen for 2020 ønsker Økonomiudvalget at få en evaluering fra de enkelte fagudvalg af budgetprocessen for 2019

Som inspiration har Direktionen opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget evaluerer processen for budget 2019 og starter planlægning af proces for budget 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetprocessen blev evalueret.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
 • Karsten Frederiksen vil orientere om oplæg for "bustur".
Beslutning
 • Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019 flyttes til den 4. februar 2019 kl. 13.00.
 • Der holdes vejtur den 31. januar 2019, kl. 9.00.

Til toppen


16. Lukket punkt: Prioritering af midler


Til toppen


17. Lukket punkt: Budget 2019 - fastsættelse af pris


Til toppen


18. Lukket punkt: Indledende projektovervejlser


Til toppen


19. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


20. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen

Opdateret 15. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer