Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og kommuneplantillæg nr. 8


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 48 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i marts 2018 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg, sydøst for Agersted. I forbindelse med planprocessen blev der holdt fordebat i henhold til planlovens § 23c. Kommunen modtog i forbindelse med den offentlige høring 1 indsigelse. Økonomiudvalget afviste indsigelsen på møde den 29. august 2018 og besluttede at arbejde videre med planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 40 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 2a og del af matr.nr. 2g, begge Asaa By, Aså-Melholt. Arealerne er en del af landbrugsejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54. Arealerne dyrkes i dag som landbrugsarealer. Arealerne er beliggende væk fra større veje i et område, der bærer præg af andre tekniske anlæg, herunder vindmøllerne ved Skovengen og højspændingsledninger, der løber nordvest for området. Mod nordøst er lokalplanområdets afgrænsning trukket 8 meter tilbage fra det beskyttede vandløb Sønderkærbækken, således at det er muligt at komme til vandløbet og vedligeholde det. Indenfor lokalplanområdet findes mod sydøst en mindre sø, der er udpeget som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er der i området registreret et beskyttet dige mod sydøst, der dog ikke findes i marken. Brønderslev Kommune er i dialog med lodsejer og Slots- og kulturstyrelsen om reetablering af diget. Det forventes, at diget skal reetableres.

Med lokalplanen stilles en række vilkår til anlæggets placering og udformning, der skal sikre, at anlægget på bedst mulig vis indpasses i landskabet og omgivelserne, således at der ved disponering af arealet tages hensyn til de i området udpegede naturarealer og det beskyttet sten- og jorddige. Inden for lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende tekniske installationer som invertere, transformere og koblingsstationer samt containere. Anlæggene skal trækkes mindst 6 meter tilbage fra lokalplanområdets afgrænsning for at sikre plads til, at der kan etableres et tæt og afskærmende beplantningsbælte omkring anlægget. Anlægget må desuden ikke placeres nærmere den i området udpegede beskyttet sø og det beskyttede sten- og jorddige end 5 meter. Lokalplanen bestemmer ikke hvilken type af solenergipanelerne, der skal opstilles i området. Ved lokalplanens udarbejdelse forventes, at solenergipanelerne enten opstilles på borde eller med trackermekanisme. Lokalplanen bestemmer, at solenergipanelerne må opstilles med en maksimal højde på 4 meter. Solenergipanelerne skal primært opstilles på lige, parallelle rækker og med en ensartet indbyrdes afstand og hældning og skal fremstå ens i udseende. Herudover kan der i området opføres mindre tekniske bygninger og tekniske konstruktioner med et samlet areal på 200 m². Disse bygninger må opføres med en maksimal bygningshøjde på 3 meter.

Lokalplanområdet får vejadgang via ejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54 mod sydvest. Der skal i området sikres plads til mindst 2 parkeringspladser. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres interne veje og servicepladser, som er nødvendige for driften af anlægget.

For at sikre at anlægget indpasses i området stiller lokalplanen krav om, at solcelleanlægget skal afskærmes med et tæt beplantningsbælte. Beplantningsbæltets højde skal tilpasses valg af den tekniske løsning, således at det har en højde, som afskærmer anlægget, uden at beplantningsbæltet skygger unødigt for solenergipanelerne og dermed forårsager et produktionstab. Beplantningsbæltet skal etableres af egnstypiske arter.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er et ønske at samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i landskabet. Landskabet i og omkring lokalplanområdet er vurderet egnet til formålet og indeholder i forvejen flere tekniske elementer i form af højspændingsledninger og vindmøller. Lokalplanområdet er beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten. På baggrund af arealets placering væk fra større veje og på grund af anlæggets begrænsede højde vurderes, at påvirkningen alene vil være af lokal betydning. Anlægget vurderes ikke at kunne ses fra kysten pga. terrænforhold, spredt beplantning, læbælter og gårdanlæg, der forhindre lange kik. Langs kysten fremstår terrænet som en skrænt, der forhindrer en visuel sammenhæng mellem kysten og lokalplanområdet. Der er udført visualiseringer fra fem punkter i landskabet, hvorfra det vurderes, at flest mennesker vil færdes og kunne se anlægget. Visualiseringerne viser, at anlægget ikke vil fremtræde væsentligt synligt i landskabet.

Kommuneplantillæg

Arealet ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt rammeområde 32-T-24 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Området udlægges til forsyningsanlæg med mulighed for etablering af solenergianlæg.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens § 15 stk. 1, nr. 2, som handler om at projekter, omfattet af lovens bilag 2, kun skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering, hvis projektet vurderes at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Projektet er listet på bilag 2, pkt. 3a. Brønderslev Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort samtidigt med, at sagen blev udsendt i fordebat. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Miljøvurderingsloven (MV)

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering af planerne, hvis det vurderes at planernes gennemførelsekan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Nedlæggelse af vej

Igennem lokalplanområdet er der i matrikelkortet udlagt vej, der er omfattet af tinglyst dokument (30.09.1920), der vedrører gensidig vejrettigheder mellem ejendommene matr.nr. 2a Aså By, Aså-Melholt m.fl. og ejendommene matr.nr. 41a Agersted Fjerding, Voer m.fl. Der er delvist givet afkald på vejrettigheder i tinglyst dokument (17.06.2008). Vejen findes ikke i marken, og det vurderes på baggrund af gennemgang af luftfotos, at vejen ikke har eksisteret de sidste 15 år. Solenergianlægget må ikke opstilles på vejarealet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at få vejen slettet i matrikelkortet. Byrådet kan med hjemmel i lov om private fællesveje kap. 11 træffe beslutning om at nedlægge vejen. Inden der kan træffes beslutning herom, skal alle tænkelige vejberettigede høres i mindst 8 uger. Høringen kan foretages sideløbende med lokalplanens offentlige høring.

Tinglysningsretten kan på baggrund af beslutning truffet af Byrådet i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje aflyse servitutten, jf. § 20 i tinglysningsloven. Godkendelse af den matrikulære sag, hvor vejen slettes i matrikelkortet, kan kun ske under forudsætning af, at der ikke er tinglyste dokumenter, der vedrører vejrettigheder.

Projektudvikler har anmodet kommunen om at iværksætte procedure vedrørende nedlæggelse af vejene. Kommunen har ret til at videresende regningen for sagens behandling til de grundejere, der har interesse i nedlæggelse af vejen, jf. § 76 i lov om private fællesveje. Fagforvaltningen foreslår, at proceduren for nedlæggelse af vejen gennemføres for hele servituttens indhold, så tinglyst dokument om vejrettigheder kan aflyses i sin helhed. Således kan der ikke opstå tvivl om hvilke veje/rettigheder der slettes og hvilke der er tilbage.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og sender forslagene i 8 ugers høring, og
 • at der sideløbende med den offentlige høring af planforslagene gennemføres en procedure for nedlæggelse af veje i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje. Proceduren gennemføres for hele servituttens indhold. Omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen skal afholdes af ansøger/projektudvikler, jf. § 76 i lov om private fællesveje.
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at planerne sendes i offentlig høring.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om status på fordebat - Erhvervsområde Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

På Økonomiudvalgsmødet den 21. november 2018 blev der truffet beslutning om igangsætning af planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen. Erhvervsområdet forudsætter udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplanen med forudgående offentlighedsfase. Der er i den forbindelse udarbejdet forslag til debatmateriale.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning i form af kommuneplan og lokalplan.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget konkrete forespørgsler om etablering af fastfood restauranter, tankstation og ladestation til el-biler på arealet nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen. For at muliggøre dette, skal der skal udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Ifølge planlovens § 23c skal der ske en indkaldelse af ideer og forslag mv. (fordebat) med henblik på planlægningsarbejdet. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet fordebatmateriale, der forventes offentliggjort torsdag den 14. februar 2019. Fordebatmaterialet lægger op til at borgere, virksomheder, projektudviklere og andre interessenter kan komme med input og ideer til områdets anvendelse og indhold.

Arealet, der ønskes udlagt til erhvervsområde, udgør ca. 4 ha. og hører i dag til landbrugsejendommen beliggende Ålborgvej 127, Brønderslev. Arealet henligger for nuværende som markarealer og afgrænses mod vest, nord og øst ad større færdselsårer, bl.a. Hirtshalsmotorvejen og dennes afkørsel 7, der ligger umiddelbart vest for området.

Arealet er beliggende i landzone og delvist omfattet af kommuneplanramme 01-E-16 (Erhverv, Øster Brønderslevvej), der udlægger området som erhvervsområde, herunder transporttungt erhverv, større industrivirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomheder. Desuden giver rammen mulighed for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Afgrænsningen af det eksisterende rammeområde kan ses af vedlagte kortbilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfood restauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign.kunne indtænkes i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om planlægningen for området skal igangsættes, og
 • om fordebatmaterialet skal offentliggøres.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Udvalget gør opmærksom på, at de trafikale forhold skal afklares – ind- og udkørsel til arealet.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for ny institution på Kirkebakken 25 i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel om at etablere et socialpædagogisk bosted i de eksisterende bygninger på ejendommen Kirkebakken 25-27 i Thise.

Gældende lokalplan for området udlægger arealet til lejrskole og campingplads. Der kan ikke dispenseres fra lokalplanen, da anvendelsen som bosted vurderes at være i strid med lokalplanens principper.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om processen for en ny lokalplan og kommuneplantillæg for en del af matr. nr. 36a Tise By, Tise kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel fra EKKO-fonden om at omdanne eksisterende udhuse, på ejendommen Kirkebakken 25-27 i Thise til et socialpædagogisk bosted for 10-16 personer på over 17 år. Ifølge EKKO-fonden skal opholdsstedet alene fungere som et bosted, indrettet med lejligheder og værksteder til beboerne. Der vil således ikke være decideret undervisning eller behandling på stedet. Ejendommens udhuse er i dag ombygget og indrettet til lejrskole, hostel og festlokaler.

For ejendommen Kirkebakken 25-27 gælder lokalplan nr. 6495-01, der blev vedtaget den 15. juni 2005. Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af en campingplads samt sikre hensynet til den omgivende natur og områdets kulturværdier. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at området, hvor de eksisterende bygninger er beliggende, kan anvendes til lejrskole og reception i forbindelse med campingpladsen. Anvendelsen som et socialpædagogisk bosted vurderes at være i strid med lokalplanens principper. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre bostedet. Ejendommens ejer ønsker fortsat at den øvrige del af ejendommen kan anvendes til campingplads, som stemmer overens med anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan.

Området ligger desuden indenfor rammeområde 32-R-02, der udlægger området til et rekreativt område, herunder campingplads. Anvendelsen som socialpædagogisk bosted strider mod rammens anvendelsesbestemmelser og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, der udvider anvendelsesmulighederne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter planlægning, der muliggør etablering af et socialpædagogisk opholdssted på Kirkebakken 25-27 i Thise og samtidig fastholder mulighederne for campingplads under forudsætning af

 • at ansøger bidrager med et udkast til lokalplan, og
 • at lokalplankonsulenten skal udvælges i samarbejde med Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen sendes til Økonomiudvalget med forslag om, at der laves en fordebat inden der evt. igangsættes planlægning.

Bilag

Til toppen


6. Forespørgsel om mulighed for anlæg af hundeskov nord for komponistskoven i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Hans-Jacob Møgelmose og Hans Hessellund har den 27. oktober 2018 ansøgt om etablering af en hundeskov på kommunalt ejet jord i Komponistskoven i Brønderslev.

Ansøgere har i samarbejde med forvaltningen tilpasset projektet, og ansøgere har i samarbejde fundet en placering, der ligger på privat jord på Hawkeye Pedershåbs ejendom i Brønderslev, se bilag med kort over hundeskov.

Der har været en stor lokal interesse for etableringen af en hundeskov i byen, hvilket kan ses ansøgeres facebookgruppe. Ansøgere mener at det vil være en stor gode for Brønderslev med en hundeskov i byen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til kommunal støtte til anlæg af hundeskov og fremtidig tømning af skraldespande.

Sagsfremstilling

Den 27. oktober 2018 blev der ansøgt om etablering af en hundeskov på kommunalt ejet jord i komponistskoven i Brønderslev.

Efterfølgende blev der i samarbejde omtænkt placering og udførelse af hundeskoven. Ansøger har søgt fondsmidler til etablering af hundeskoven og har her fået 37.500 kr. fra Hans Risagers Fond til indkøb af materialer til hegn og bordebænkesæt, herudover har flere firmaer og privatpersoner sponsoreret hundeskoven, Se bilag.

Ansøgere har fået en aftale med Hawkeye Pedershåb om udlån af areal til hundeskoven.

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af hegn på arealet. Da hegning vurderes at have mindre betydning for naturarealet og der ikke vil ske en forringelse af naturtilstanden. Der er der stadig adgang for offentligheden på arealet.

Ansøgere ønsker hjælp fra Teknik- og Miljøudvalget til etablering af hundeskov og til fremtidig tømning af skraldespande:

 • Hjælp til opsætning af hegnspæle; estimeret pris 10.000 kr.
 • Hjælp til planering med en traktor og fræser fra Vej og Park; estimeret pris 2-3 timers arbejde og brændstof
 • Skilt; 2.000 kr.
 • Indkøb og opsætning af 2 skraldespande; 2.000 kr. pr stk., tømning en gang ugentlig 2.600 kr./år pr. stk. Med hundeposestativ bliver prisen i alt 3.000 kr. incl. opsætning og 3.600 kr. årligt.

Brønderslev Kommunes 3 egne hundeskove i Hjallerup, Ørum og Gerå har fået opstillet skraldestativer med hundeposestativer og med tømning. Hundeskoven i Gerå vedligeholdes herudover også af Vej og Park. Der er ikke givet hjælp til tømning af skraldespande eller til opførelse/vedligehold af hundeskove på private arealer.

Ansøgere kan finansiere projektet, men vil kunne lave et flottere projekt. Dog er det et engangsbeløb til etablering ansøgere har modtaget. Der er ikke indlagt daglig drift med tømning af hundeposer. Da det er frivillige forventer ansøgere ikke at kunne køre tømning af skraldespande i området uden hjælp fra kommunen. Ansøgere henviser til at Vej og Park allerede tømmer en skraldespand i komponistskoven syd for arealet, hvor der laves hundeskov, samt at en af lågerne (den sydøstlige) går ud til kommunalt ejet areal og som sådan kan det også være af kommunal interesse med opstilling af skraldespand.

Ansøger håber således, at opsætning og tømning af skraldespande kan bevilliges, da dette ikke kan klares på anden måde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljø udvalget tager stilling til kommunal støtte til anlæg af hundeskov og fremtidig tømning af skraldespande.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommunen tømmer skraldespande. Der gives ikke tilskud til anlæg af hundeskoven.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om etablering af solcelleanlæg på Tagmarksvej 60, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Dansk Vindenergi ApS søger på vegne af Birkelse Gods og Godsejer Jørgen Skeel om etablering af et ca. 145 ha stort solcelleanlæg på Tagmarksvej nordvest for Store Vildmose.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning i form af kommuneplantillæg, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Sagsfremstilling

Dansk Vindenergi ApS søger på vegne af Birkelse Gods og Godsejer Jørgen Skeel om igangsætning af planlægning for et ca. 145 ha stort solcelleanlæg på en del af ejendommen Tagmarksvej 60, Brønderslev, beliggende umiddelbart nordvest for Store Vildmose. Området er ikke udpeget i kommuneplanen. Hvis projektet skal fremmes, skal der igangsættes en foroffentlighed efter planlovens § 23. Anlægget vil være lokalplanpligtigt, og der kan være krav om udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport (VVM).

Et anlæg af den størrelse vil få en kapacitet på ca. 100 MW og forventes at kunne dække ca. 27.000 husstandes årlig el-forbrug.

Projektområdet er enten helt eller delvist omfattet af en række udpegninger, der især knytter sig til beskyttelseshensyn til naturområdet ved Store Vildmose. Udpegningerne omfatter beskyttede naturtyper, beskyttede vandløb, Natura 2000, Bilag IV-arter, skovbyggelinje, fredede områder, lavbundarealer, naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, bevaringsværdigt kulturmiljø, særligt værdifuldt landskab samt geologiske bevaringsværdier.

Der er på baggrund af de mange beskyttelsesudpegninger i området foretaget forudgående screening af området samt en konsekvensvurdering af udpegningerne.

Fagforvaltningens vurdering

Fagforvaltningen har på baggrund af screeningen vurderet, at etablering af et solcelleanlæg i området vil kræve væsentlige tilpasninger i forhold til ansøgningen.

Fagforvaltningen har været i tæt dialog med ansøger, som forsat ser positivt på projektet og gerne vil arbejde for de krævede tilpasninger.

En væsentlig del af området er beskyttet for større byggerier af en skovbyggelinje i forhold til et skovareal umiddelbart øst for området. Etablering af solcelleanlæg inden for skovbyggelinjen vil kræve en dispensation eller en ophævelse af selve skovbyggelinjen. Fagforvaltningen har udarbejdet et selvstændigt notat omhandlende en vurdering af mulighederne for dispensation. Fagforvaltningen vurderer umiddelbart, at selvom et solcelleanlæg er af samfundsmæssig vigtig karakter, er dette ikke et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan meddele dispensation.

Som konsekvens heraf, er det et krav at projektet skal tilpasses, så det respekterer skovbyggelinjens beskyttelsesformål. Idet der kun er begrænset retspraksis på området, vurderer fagforvaltningen, at det juridiske grundlag yderligere bør klarlægges førend der kan foretages en endelig beslutning om muligheden for dispensation.

Naturstyrelsens notat om større solenergianlæg vurderer, at solenergianlæg skal placeres i tilknytning til byområder. Dette anlæg søges placeret i et område af det åbne land med forholdsvist langt til naboerne. Det kan være en fordel af hensyn til undgåelse af nabogener bl.a. i form af blænding, men strider samtidig mod Naturstyrelsens notat.

Erstatningspligt

Byrådet skal pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for Natura 2000 område den drift, der er nødvendig for at realisere Natura 2000 planen. jf. Naturbeskyttelsesloven § 19d og § 19e. Kommunen kan derfor blive erstatningsansvarlig, hvis der ikke kan indgås aftale med lodsejer, hvis landbrugsdriften intensiveres efter nedlæggelse af solcelleprojektet, da dette kan have negativ effekt på Natura 2000 områdets udpegningsgrund.

Inden for rammerne af de bevillinger, der afsættes på de årlige finanslove, kan der efter ansøgning ydes tilskud til Byrådet fra staten til udgifter på arealer, der ikke kan indgås en aftale omkring.

Krav om visualisering

Der skal udarbejdes materiale til præsentation for offentligheden. Ansøger skal bidrage til materialet i form af bl.a. visualiseringer af anlæggets påvirkning af de omgivende landskaber.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om projektet skal fremmes, og derfor sendes ud i en foroffentlighed efter planlovens § 23c for at udlægge området i kommuneplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at projektet skal fremmes og sendes ud i en foroffentlighed.

Bilag

Til toppen


8. Møde med Asaa Havns Bestyrelsen


Resume

Sagsforløb: TM

Asaa Havns Bestyrelse kommer til udvalgets møde kl. 14,00 med henblik på at orientere Teknik- og Miljøudvalget om økonomi og drift af Asaa Havn.

Sagsfremstilling

Asaa Havns Bestyrelse kommer til udvalgets møde med henblik på at orientere Teknik- og Miljøudvalget om økonomi og drift af Asaa Havn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Ønske om ændring af parkeringsrestriktioner ved Støberiet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ældreomsorgsudvalget anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at få ændret parkeringsrestriktionen på den offentlige p-plads "Gl. Rådhusplads" i Brønderslev, således at rækken med 18 stk. 2-timers parkering, der vender ind mod Støberiet, ændres til forbeholdte p-pladser for tjenestekøretøjer, som hjemmeplejebiler og de ansattes private biler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at få ændret parkeringsrestriktionen på den offentlige p-plads "Gl. Rådhusplads" i Brønderslev, således at rækken med 18 stk. 2-timers parkering, der vender ind mod Støberiet, ændres til forbeholdte p-pladser for tjenestekøretøjer, som hjemmeplejebiler og de ansattes private biler.

Anmodningen begrundes med, at plejepersonalet har vanskeligt ved at finde en p-plads, hvilket presser dem i arbejdsdagen. Plejepersonalet har ofte materialer med, som skal bæres rundt indtil man finder den rigtige bil. Hjemmeplejebilerne holder ofte spredt rundt i nærområdet, hvilket giver problemer i forbindelse med vagtskifte.

Ifølge Vejafmærkningsbekendtgørelsen må der kun ske reservation på en offentlig parkeringsplads, til invalidekøretøjer, taxa og tjenestekøretøjer.

Den offentlige p-plads på Gl. Rådhusplads er beliggende centernært, og har derfor stor betydning for handelsstandens kunder, hotellet og for Rådhuset.

En parkeringsanalyse fra 2012 viser, at Gl. Rådhusplads har den største belægningsgrad af alle p-pladser i Brønderslev by, med en belægningsprocent på 74-82 % på alle hverdage.

Den offentlige p-plads "Rebslagerstien", som er beliggende umiddelbart nord for Støberiet, blev sidste år udvidet med i alt 13 stk. p-båse, således at den nu kan rumme 58 biler. Belægningsprocenten er forholdsvis lav, og blev målt til 56 - 58 % før udvidelsen fandt sted. P-pladsen er ligeledes beliggende i et roligt område med ældreboliger.

Afstanden fra personaleindgangen på Støberiet og til Gl. Rådhusplads udgør 118 m, mens afstanden til Rebslagerstien er 10 m længere, svarende til 128 m.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget ikke imødekommer det ansøgte, men i stedet anbefaler Ældreomsorgsudvalget, at hjemmeplejebilerne fremadrettet parkeres på den offentlige p-plads Rebslagerstien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes på alternativ løsning på etablering af p-pladser. Udvalget er indstillet på, at bevilge op til 50.000 kr. hertil via anlægsmidlerne.

Bilag

Til toppen


10. Genoptagelse af sag vedrørende et ønske om stibelysning på grussti i Nordbyen


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerforeninger og andelsboligforeninger i Ådalen anmoder om at få genoptaget sag vedrørende etablering af stibelysning på grussti i Nordbyen i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det ansøgte kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ejerforeninger og andelsboligforeninger, der samlet repræsenterer 225 husstande i Ådalen, anmoder om at få genoptaget sag vedrørende etablering af stibelysning på grussti i Nordbyen i Brønderslev.

Ønsket er begrundet med, at områdets børn ikke tør cykle på stien efter mørkets frembrud. Stien bliver brugt som både skolevej og motionssti. Borgere følge sig utrygge efter den seneste tids indbrudsbølge.

Udvalget besluttede den 20. august 2018, at der etableres 3 stk. stilamper i den østlige ende af den omhandlende sti mellem Eventyrvej og Ådalen, samt at de øvrige ønsker om stibelysning henvises til behandling i forbindelse med senere prioritering af anlægsmidler.

Den ansøgte stibelysning omfatter således de resterende 35 stk. stilamper til en samlet pris på 350.000 kr.

Omhandlende sti er anlagt som en rekreativ sti, der går gennem et offentligt grønt område mellem den gamle nordby og Ådalen. Stien er 1.100 m lang, belagt med grus og har direkte adgang til 5 boligveje i Ådalen og 3 boligveje i den gamle nordby.

I forbindelse med udstykningen af Ådalen blev der etableret en asfalteret skolesti med stibelysning mellem Ådalen og Skjoldsgade og en asfalteret sti langs stamvejen Ådalen og Ndr. Omfartsvej.

Normal praksis er, at det kun er de offentlige hovedstier med fast belægning i form af asfalt eller fliser, der får etableret stibelysning. Hovedstierne er ofte skoleveje, hvor der af hensyn til færdselssikkerheden og fremkommeligheden, saltes, ryddes sne og stibelyses.

Der er ikke udarbejdet en stiplan for byerne i Brønderslev Kommune, men blot blevet udarbejdet en delvis registrering og kortlægning af stierne i Brønderslev by.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at anmodningen ikke imødekommes, da der ikke er tilgået nyt i sagen. I en kommende stiplanlægning, vil der blive udarbejdet prioriteringsforslag for renovering af stierne m.v., hvor omhandlende ønske om stibelysning ligeledes vil blive behandlet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke, da der ikke er nyt i sagen.

I en kommende stiplanlægning vil der blive udarbejdet prioriteringsforslag for renovering af stierne m.v., hvor omhandlede ønske om stibelysning ligeledes vil blive behandlet.

Bilag

Til toppen


11. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej og Parkområdet. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse.

Teknik- ogMiljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstraordinær grødeskæring, ekstern bistand mv.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, skiltning, havn, § 3 uoverensstemmelser, grønne områder samt finansiering af ekstern konsulentbistand og juridisk bistand i vanskelige sager. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse.

Byrådet skal på møde den 30. januar 2019 behandle sag om at frigive anlægsbevillingen.

Inden mødet i Teknik- og Miljøudvalget gennemføres der en "vejtur", hvor relevante anlægsprojekter besigtiges.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne 2019 blive gennemgået. Formålet er at afgøre, hvilke midler, der er til rådighed for asfaltering af veje i 2019, så dette kan prioriteres på kommende møde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstraordinær grødeskæring, ekstern bistand mv.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget prioriterede midlerne – oversigten vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


12. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 3.791 mio. kr. i 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2019 på i alt 3.791 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under budgetseminaret for 2019 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 1.5 mio. kr., da rådighedsbeløbet havde vist sig at være sat for lavt i forhold til den aftalte kontrakt med Nyfors.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet for 2019 frigive en anlægsbevilling på 2.291 mio. kr. + 1.5 mio. kr., i alt 3.791 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 3.791 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 3.791 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger til gadelys.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2019 er der årligt afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i 2018 arbejdet med nye initiativer for den fremtidige udvikling af kommunens lokalbyer, mindre byer samt det åbne land.

Initiativerne og retningslinjerne er udarbejdet i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet gennem flere møder og workshops og efterfølgende godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til Landdistrikt og nedrivning. Der forventes desuden overført 1,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra samme anlægspulje i 2018 til 2019.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Orientering om oprensning af Ryå.

Til toppen


16. Lukket punkt: Overvejelser om strafferetslig behandling


Til toppen

Opdateret 5. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer