Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 25. februar 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-18.01 for detailhandelsbutik i Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev samt kommuneplantillæg nr. 13 har været i 4 ugers offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.

Der er i høringsperioden indkommet 4 bemærkninger vedr. støjhegn, indkørselsforhold, skiltepylon, trafik og støj.

Byrådet skal tage stilling til bemærkningerne, og om lokalplan samt kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2018 til den 27. januar 2019.

Der er kommet 4 bemærkninger fra:

 1. Andelsboligforeningen Vendsysselparken
 2. Aase og Poul Dunker, Vendsysselgade 8
 3. Elisabeth Dam Nielsen, Vendsysselgade 1
 4. Thomas Hanghøj Kraglund, Vendsysselgade 1

Bemærkning fra Andelsboligforeningen Vendsysselparken

Andelsboligforeningen ser overordnet positivt på projektet. Der er i høringssvaret angivet ændringsforslag vedrørende belysning og afledning af overfladevand. Derudover anmodes der om en dialog med Aldi om udformning af det krævede støjhegn.

Der er i høringsperioden skabt en dialog med Aldi samt Andelsboligforeningen og Vendsysselgade 8 med henblik på at nå til enighed for en endelig udformning og placering af et støjhegn. Dialogen vurderes at være konstruktiv. Ifølge lokalplanens bestemmelser skal hegnet være minimum 1,8 meter højt og være af enten træ eller metal. Hegnet reguleres derudover gennem hegnsloven, som vil sikre begge parter medindflydelse på den endelige udformning. Fagforvaltningen vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt med yderligere bestemmelser for et støjhegn ind i lokalplanen.

Fagforvaltningen foreslår, at ønsker om belysning og vandafledning drøftes i forbindelse med byggesagen.

Bemærkninger fra Vendsysselgade 8

Bemærkninger fra Vendsysselgade 8 handler om et ønske om konkretisering af støjhegnet, placering af skiltepylon samt den generelle vejtilstand af Vendsysselgade.

I lokalplanen tillades en skiltepylon ved indkørslen til butikken i Vendsysselgade. Ved placering af en skiltepylon skal oversigtsarealer ved udkørsel overholdes. Konkret betyder det, at skiltepylonen skal placeres mod Østergade og væk fra naboen. Fagforvaltningen vurderer på den baggrund, at skiltepylonen ikke vil virke generende for naboejendommen.

Vejen Vendsysselgade er ikke omfattet af lokalplanen. Ønske om renovering af asfalt vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets årlige prioriteringsliste.

Bemærkning fra Vendsysselgade 1 (samlet)

Beboerne er generelt imod projektet og er bekymrede over en stigning i trafikmængden samt støj på Vendsysselgade. Beboerne fremkommer med en række ændringsforslag omhandlende placering af indkørsel og indretning af p-plads.

Ejendommen Vendsysselgade 1 er beliggende på hjørnet af Vendsysselgade og Østergade. Ejendommen er beliggende indenfor området i og omkring Østergade, der i kommuneplanen er udlagt som centerområde. Ejendommen er ligeledes omfattet af lokalplan 1649-01, der tillader butikker, liberale erhverv samt offentlig eller privat service.

Fagforvaltningen vurderer, at ejendommen er beliggende i et centerområde, hvor trafikmængden og støjniveauet i forvejen er relativt høj. Fagforvaltningen har drøftet mulighed for ind- og udkørsel for Aldibutikken via Østergade, men dette kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke godkendes.

Beboernes bemærkninger til p-pladsens indretning vil blive taget med i detailprojekteringen, hvor det skal sikres, at der ingen gener er for naboer i forhold til lys fra biler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at nuværende bestemmelser for støjhegn bevares og i øvrigt reguleres gennem hegnsloven,
 • at indsigelsen fra Vendsysselgade 1 afvises, og
 • at tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 01-C-18.01 vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til lokalplan 03-B-03.01 og kommuneplantillæg nr. 9 for Møllevangen i Hjallerup samt tilbageførsel af byzoneareal til landzone


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. maj 2018 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9.

Bygherre har ansøgt om at tilbageføre et mindre areal fra byzone til landzone.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring. Yderligere skal Byrådet tage stilling til, om ansøgning om tilbageførsel af byzoneareal til landzone skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. maj 2018 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i den nordlige del af Hjallerup. I planprocessen har der været holdt borgermøde, hvor projektet blev præsenteret og drøftet. Nogle borgere udviste bekymring for den nye bebyggelses højde og etageantal samt stillede spørgsmål til stiforbindelse mod syd.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det projekt, der blev fremlagt ved behandling om igangsætning af planlægningen. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 9.000 m². Området har vejadgang via Møllevangen. I den østlige del af lokalplanområdet findes et eksisterende stuehus samt udhusbygninger, der ved planernes udarbejdelse anvendes til håndværkererhverv. Realisering af planen forudsætter, at eksisterende bebyggelse nedrives.

Lokalplanen opdeler området i 3 delområder.

Delområde I, der omfatter den østlige del af lokalplanområdet, udlægges til boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger 3 større byggefelter, hvor indenfor ny bebyggelse skal opføres. For hvert byggefelt angives maksimalt etageantal og maksimal bygningshøjde.

For at imødekomme naboernes bekymringer, der fremkom på borgermøde holdt i sommeren 2018, sikres med lokalplanen, at ny bebyggelse alene mod Hjallerupvej kan opføres i op til 3 etager. Mod øvrige skel må ny bebyggelse alene opføres i maksimalt 2 etager, heri indgår også eventuelt tagterrasser, der medregnes som en etage. Byggefelterne er trukket 5 m tilbage fra skel mod syd og øst for at undgå eventuelle indbliksgener, og mod Hjallerupvej er byggefeltet trukket 2,5 m tilbage fra vejskel. Der fastsættes et maksimalt etageareal på 3.570 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 65 beregnet for delområdets areal. Det samlede etageareal er fordelt på byggefelterne.

Størstedelen af delområde II, der omfatter den vestlige del af området, er udpeget som beskyttet moseareal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Delområdet udlægges til rekreative formål i form af natur, og der må ikke opføres bebyggelse inden for arealet.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Hjallerupvej, der er forholdsvis trafikbelastet. Bygherre har fået udført en støjredegørelse, der viser, at det vil være nødvendigt at etablere en støjskærm langs Hjallerupvej for at sikre, at miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes. I lokalplanområdet medtages del af Hjallerupvej, der udlægges i sit eget delområde III. Delområde III skal fortsat anvendes som vejareal, og lokalplanen giver mulighed for, at der inden for delområdet kan opsættes støjskærm. Af støjredegørelsen fremgår det, at for at opnå den bedste effekt af en støjskærm, er det nødvendigt, at støjskærmen opføres i vejarealet, tæt på støjkilden, og ikke inden for delområde I. Brønderslev Kommune kan acceptere, at der placeres en støjskærmning i vejarealet langs eksisterende skråningsanlæg under forudsætning af, at det sker efter gæsteprincippet, og der tinglyses aftale herom. Dog giver lokalplanen også mulighed for, at der kan opsættes støjskærm inden for delområde I.

Anmodning om tilbageførsel af byzone til landzone

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra bygherre, der ønsker, at den del af byzonearealet, der udlægges til rekreative formål tilbageføres til landzone. Byrådet kan i henhold til planlovens § 45, stk. 2 træffe beslutning om at tilbageføre areal til landzone efter ansøgning fra ejeren under forudsætning, at arealet er mindre end 5 ha og grænser op til landzone. Arealet, der ønskes tilbageført, udgør alene et mindre areal på 1.760m². Arealet ligger i direkte tilknytning til landzone. Størstedelen af arealet er registreret som beskyttet mose i henhold til naturbeskyttelsesloven og udlægges til rekreative formål i form af natur både i lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg. Arealet vil fremtidigt henligge ubebygget og vil ikke kunne omdannes til byudviklingsformål. Det er fagforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme ansøgningen, men det skal bemærkes, at tilbageførelsen ikke er nødvendig for lokalplanens gennemførsel. Tilbageførslen skal foretages med et kommuneplantillæg, der skal udsendes i 8 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 45, stk. 3.

Ifølge lov om kommunal ejendomsskat, § 29A, skal kommunen yde en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til planlovens § 45, for den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgning om tilbageførsel, foreslår fagforvaltningen, at kommunen indgår aftale med ansøger om fastsættelse af erstatningens størrelse.

Såfremt ansøgningen om tilbageførsel af byzonearealet til landzone ikke imødekommes, vil lokalplanen og kommuneplantillægget blive konsekvensrettet, og det vil alene være nødvendigt med en 4 ugers offentlig høring af planforslagene.

Ekspropriation
Kommunen har med hjemmel i planlovens § 47 mulighed for at foretage ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, til virkeliggørelse af en lokalplan og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2018, at de har til hensigt, at der med lokalplanen sikres stiforbindelse henover matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, herunder at arealet medtages i lokalplanområdets afgrænsning i forslag til lokalplan. Arealet er medtaget i forslag til lokalplan, og er i lokalplanen udlagt til sti. Ifølge planlovens § 16, stk. 3 skal redegørelsen indeholde oplysning om, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, jf. planlovens § 47, stk. 1, samt at der oplyses om de generelle betingelser herfor. Der er redegjort herfor i forslag til lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 9

Sideløbende med lokalplan 03-B-03.01 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Med kommuneplantillægget justeres afgrænsningen mellem rammeområde 03-B-03 Boligområde Østergade og rammeområde 03-R-05 Rekreativt område, Anlægget, således at afgrænsningen følger lokalplanens delområdeafgrænsning mellem delområde I og II. Rammebestemmelserne for rammeområde 03-B-03 ændres således, at ny bebyggelse kan opføres som en blanding af tæt-lav og etageboligbebyggelse i op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 65, hvis dette er fastlagt i en lokalplan, der tager højde for placering og udformning af bebyggelsen, opholdsarealer og parkeringspladser. Opholdsarealet kan nedsættes til 15 % af etagearealet, hvis dette er fastlagt i en lokalplan, der tager højde for placering af bebyggelsen, opholdsarealer og parkeringspladser.

Der foretages mindre justeringer af udpegningerne for økologisk forbindelse og særligt værdifulde landskaber.

Kommuneplantillægget tilbagefører del af byzoneareal til landzone, jf. afsnittet overfor.

Miljøvurderingsloven

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Der skalkun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager stilling til, om de ønsker at imødekomme ansøgning om tilbageførsel af byzoneareal til landzone, og
 • godkender forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og sender forslagene i offentlig høring.
Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet

 • ikke imødekommer ansøgningen om tilbageførsel af byzoneareal til landzone, og
 • godkender forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og sender forslagene i offentlig høring.

Poul Erik Andreasen kan ikke gå ind for, at der laves støjvæg i kommunens vejareal.

Bilag

Til toppen


5. Høring om vindmølleprojekt ved Rendbæk i Jammerbugt Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jammerbugt Kommune har fremsendt forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøkonsekvensrapport for opstilling af 16 vindmøller i området Rendbæk Øst, der er beliggende umiddelbart syd for kommunegrænsen ved Store Vildmose.

Planerne er i høring frem til den 14. april 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal afgives et høringssvar.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har gennemgået planforslag og miljøkonsekvensrapport for opstilling af 16 vindmøller i området Rendbæk Øst, der er beliggende umiddelbart syd for kommunegrænsen ved Store Vildmose.

Projektet vurderes primært at have betydning for Brønderslev Kommune i forhold til påvirkning af landskab, rekreativ oplevelsesværdi og natur.

Landskabspåvirkning

Området ved Store Vildmose, der grænser umiddelbart op til det planlagte vindmølleområde, er i kommuneplanen for Brønderslev Kommune udpeget til "større uforstyrret landskab", "særligt værdifuldt landskab" og "værdifuldt kulturmiljø". I miljøkonsekvensrapporten konkluderes, at vindmølleprojektet samlet set vil opleves som et stort og markant anlæg, der vil dominere landskabet mellem Store Vildmose mod øst og Ryå mod vest. I Miljørapporten vurderer Jammerbugt Kommune dog også, at det store flade marklandskab er velegnet til store tekniske anlæg, da det er et stort landskabsrum. Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at vindmøllerne opstilles i et landskabsrum, der adskiller sig fra selve vildmosen. I miljøkonsekvensrapporten er der fremlagt en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Særligt visualisering 1 og 19 viser møllernes indvirkning i det uforstyrrede landskab.

Det er fagforvaltningens vurdering, at vindmølleområdet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen i forhold til vildmosens udpegning som uforstyrret landskab, da vindmøllerne i kraft af deres størrelse vil være markante i det flade landskab. Opstilling af vindmøller i området lige op af kommunegrænsen vil dermed væsentligt nedsætte værdien af de værdifulde landskabsudpegninger, som Brønderslev Kommune har foretaget i det nationale naturområde Store Vildmose i Brønderslev Kommune. Vindmøllerne vil virke dominerende og betydende inden for store dele af områdets vestlige delområde, hvilket visualiseringer underbygger.


Natur

Naturstyrelsen, Pindstrup Mosebrug, Jammerbugt samt Brønderslev Kommune er gennem EU's Interreg projekt CANAPE gået i samarbejde om at lave en større planlægning for Store Vildmose som pt. er i proces. Der har været holdt offentligt møde samt idefase i 2018, og der skal i foråret 2019 tages beslutning om forundersøgelser mv. før endeligt oplæg til forvaltningsideer og projektmuligheder beskrives. Hvis der på nuværende tidspunkt planlægges for en stor vindmøllepark inden for området, med så væsentlige landskabelige effekter, vil det også kunne nedsætte indhold og værdie af en større helhedsplan for Store Vildmose.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til Jammerbugt Kommunes planforslag vedr. vindmøller i Rendbæk Øst.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet (Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann og Jens Andersen) indstiller det udarbejdede forslag til høringssvar til godkendelse.

Mindretallet (Karsten Frederiksen, Simon Aagaard og Hildo Rasmussen) kan ikke gå ind for det foreslåede høringssvar.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om Ådalen 40, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Planklagenævnet har givet medhold i kommunens afgørelse om dispensation til Ådalen 40, Brønderslev, til opførelse af byggeri i form af etageboliger..

En nabo havde klaget over kommunens afgørelse om, at byggeriet med etageboliger i 2 etager kunne rykkes 3,5 m mod nord.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 10. oktober 2019 at meddele dispensation til Ådalen 40, Brønderslev, til opførelse af byggeri i form af etageboliger.

En nabo klagede over kommunens afgørelse om, at byggeriet med etageboliger i 2 etager kunne rykkes 3,5 m mod nord.

Planklagenævnet har givet kommunen medhold i afgørelse om dispensation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Mimersvej - Klage over ændring af vejareal, drift af erhverv i boligområde og manglende overholdelse af lokalplan


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en klage over erhvervsaktivitet, ændring af beplantning og ændring af vejareal i strid med lokalplan 1511-01og 1511-03.

Klagen har været sendt i partshøring hos ejer af Mimersvej 1, naboer og vejberettigede.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til klagen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en klage over erhvervsaktivitet, ændring af beplantning og ændring af vejareal i strid med lokalplan 1511-01og 1511-03.

Klagen har været sendt i partshøring hos ejer af Mimersvej 1, naboer og vejberettigede. Svar fra ejer af Mimersvej 1 og naboerne kan ses i bilag.

Indsigelser/klager

Ejere af Mimersvej 3, 4, 5 og 6 gør indsigelse mod af lovliggørelse af stensætning, fældning af træer og virksomhed på Mimersvej 1. Ejer af Odinsvej klager over drift af virksomhed og beskriver omfanget. Klagerne oplyser, at de via grundejerforeningen har gjort ejer af Mimersvej 1 opmærksom på, at drift af virksomhed og etablering af anlæg i vejarealet var i strid med lokalplanerne. Mimersvej er gjort smallere med stensætningen.

Virksomhed, som ikke må drives i et boligområde

Lokalplan 1511-03 § 3.3: Der kan på den enkelte ejendom drives en sådan form for virksomhed, som almindeligvis kan drives i et boligområde, og som ikke medfører gener, hverken for naboer eller for området som helhed. Enhver erhvervsvirksomhed skal godkendes af bygningsmyndigheden.

Lokalplan 1511-03 § 5.4 angiver, at parkering af lastbiler, busser og lignende er forbudt på eller ud for grundene/parcellerne.


Ejer af Mimersvej 1 driver en virksomhed, hvor der sælges alternative energiløsninger, bl.a. solenergianlæg. Ejer har ifølge klagen flyttet sin virksomhed til privatadressen. Klagen omtaler levering af varer, der ikke er normalt for en almindelige bolig, samt parkering af store maskiner og lastbil. Ejer af Mimersvej 1 benægter at drive erhverv på Mimersvej 1 ud over et hjemmekontor, og oplyser en adresse til hans lager i Vrå. Virksomheden er registreret i det centrale virksomhedsregister, men det er ikke muligt herfra at afgøre omfanget af erhvervsaktiviteter på Mimersvej 1.

Fældning af træer og ændring af hulvej

Odinsvej var på strækningen fra Odinsvej 23 til nr. 31 en hulvej, der var afgrænset af en række træer. Lokalplanen fra 1995 skulle sikre vejens udseende. Se bilag med områdets karakter.

Odinsvej er ikke udskilt, og ligger på omtalte strækning på ejendommen Odinsvej 31. Ejer af Odinsvej 31 oplyser, at han ikke har indvendinger mod ændringen af vejens udseende.

Træerne er fældet på strækningen fra skel mod syd til nordligste hjørne af garagen. Se fotobilag og kort.

Fældning af træer og anlæg af stendige i vejarealet er i strid med følgende lokalplanindhold: Lokalplan 1511-01 § 5.1 som angiver, at vejens tværprofil inklusiv beplantning, udenfor matr.nr. 4-eo (Mimersvej) skal bibeholdes i sin udformning som hulvej omgivet af træer, som den så ud da lokalplanen blev vedtaget.

Lokalplan 1511-03 § 9.2 angiver, at træer og anden beplantning, i et bælte på 3 m mod Odinsvej og at stien a-b, skal bevares.

Ejer af Mimersvej 1 henviser til, at han har fået påbud om fældning af træer af hensyn til luftledninger. Vej og Park har ingen kendskab hertil.

Der er opført et brændeskur uden tilladelse i beplantningsbæltet. Se kortbilag

Etablering af stensætning/bed

Anlægget er placeret uden for ejendommen Mimersvej 1 i vejarealet i strid med lokalplan 1511-01 § 9.4: Terrænreguleringer må kun foretages med bygningsmyndighedens tilladelse. Mindre reguleringer inde på egen grund på højst +/- 0,5 m og mindst 0,5 m fra grund/skel må dog foretages uden tilladelse.

Vejmyndigheden har ingen kommentarer til lovliggørelse af stensætningen, da vejprofilet har en tilstrækkelig bredde. Der er ikke vand-, varme- og kloakledninger i arealet. Efter etablering af stendiget, er vejprofilet med sine dimensioner stadig trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig, med en rabat på 1,5 m langs stendiget ved Mimersvej 1.

I forbindelse med en forventet bevilling på udskiftning af træmaster i kommunen, vil den nye gadelysmast ved Mimersvej 1 blive flyttet ud til vejen i 2020-2021. Luftledningerne vil samtidig blive fjernet, og gadelyset vil blive kabellagt. Elskabet for Mimersvejs gadelys vil blive nedlagt og elforsyningens elskab vil ligeledes blive flyttet med ud til vejen.

Bygningsmyndigheden har vurderet solenergianlægget og vurderer, at der vil kunne dispenseres efter sædvanlig praksis. Solenergianlægget er kun synlig fra sti syd-øst for Mimersvej 1.

Fagforvaltningen vurderer, at der er sket omfattende overtrædelser af lokalplanen, og at en reaktion derfor kan være nødvendighed af hensyn til retsfølelsen. Fagforvaltningen foreslår, at der meddelelse påbud om, at der skal plantes en enkelt række træer langs vejskel af Odinsvej på Mimersvej 1. Stensætningen falder godt ind i omgivelserne. Se bilag 1.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • indskærper over for ejer af Mimersvej 1, at der ikke må drives virksomhed, der omfatter parkering eller anvendelse af store maskiner, lastbiler eller aflæsning af materialer ud over, hvad der er sædvanligt i et boligområde og kan være til gene for naboerne,
 • påbydes at der skal plantes en enkelt række træer langs vejskel af Odinsvej på Mimersvej 1, når luftledningerne er fjernet,
 • påbyder at brændeskur i beplantningsbæltet skal fjernes, alternativt at der meddeles dispensation fra lokalplanen, og
 • at kommunen ikke foretager sig videre i forhold til stensætningen, idet vejens bredde er tilstrækkelig.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vedtog, at det

 • indskærpes over for ejer af Mimersvej 1, at der ikke må drives virksomhed, der omfatter parkering eller anvendelse af store maskiner, lastbiler eller aflæsning af materialer ud over, hvad der er sædvanligt i et boligområde og kan være til gene for naboerne,
 • påbydes at der jfr. lokalplanen etableres beplantningsbælte langs vejskel af Odinsvej på Mimersvej 1, senest i forbindelse med nedtagning af luftledningerne - stensætningen skal straks fjernes fra vejarealet – jfr. bestemmelserne i lokalplanen,
 • påbydes at brændeskur i beplantningsbæltet skal fjernes, og
 • at forhold for solceller på taget undersøges nærmere.

Jens Andersen er enig i forvaltningens forslag.

Bilag

Til toppen


8. Anmodning om lukning af privat fællesvej ved Søgade, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

En borger har anmodet om tilladelse til at nedlægge en privat fællesvej, som krydser hans grund, mellem Strandvejen og Søgade i Asaa.

Vejdirektoratet har som klagemyndighed ophævet kommunens afgørelse af den 17. december 2018, med hjemvisning af sagen til fornyet behandling.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den private fællesvej skal nedlægges.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en klage over ulovlig lukning af en privat fællesvej mellem Strandvejen og Søgade i Asaa.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende sendt en partshøring til de vejberettigede, som anses at være de 2 matrikler, som støder op til vejen, med opfordring til at fremsende eventuelle bemærkninger.

Ejeren af grunden, hvorpå vejen ligger, har under partshøringen indsendt en ansøgning om at få den private fællesvej nedlagt. Borgeren oplyser, at han gerne vil lukke vejen af med en hæk eller et hegn ud mod den offentlige vej Strandvejen, således at vejen fremover kun får adgang fra Søgade

Borgeren oplyser, at han har haft sin trailer til at stå midt på vejen i de sidste 2 år. Borgeren har siden august 2018 oplevet, at traileren er blevet fjernet og skubbet ind i haven. Borgeren har derfor afspærret vejen med hegnsstolper, hvilket viser sig at stride mod privatvejslovens § 57 stk. 1, idet en afspærring forinden kræver Byrådets og politiets godkendelse.

Omhandlende vej på Søgade er i kommunens vejfortegnelse klassificeret som en privat fællesvej.På begge sider af denne vej findes der 2 offentlige gennemkørsler mellem Søgade og Strandvejen, i en afstand på henholdsvis ca. 70 og 100 m.

Ifølge privatvejslovens § 58 skal kommunen mindst hvert 5. år vurdere, om der er private fællesveje, som har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejene bør optages som offentlige efter vejlovens § 15.

På omhandlende privat fællesvej vurderes det, at den almene trafik udgør mere end 50 %.

Der er således 3 scenarier, som kommunen skal forholde sig til i denne sag.

 1. Anmodningen imødekommes og vejen nedlægges.
 2. Vejen opretholdes som privat fællesvej og kommunen nedbringer den almene færdsel til under 50 %.
 3. Vejen optages som offentlig vej.

Privatvejslovens § 74 siger, at Byrådet kan undlade at anvende procedure-bestemmelserne i § 73, når den vurderer, at en påtænkt beslutning om nedlæggelse eller omlægning af en vejstrækning, kun kan have betydning for ganske få, kendte vejberettigede grundejere.

De vejberettigede i denne sag anses at være de 2 naboejendomme, som støder op til vejen. Den tilstødende nabo har indkørsel ud til Søgade, og bruger derfor ikke den private fællesvej. Der er ligeledes plantet hæk i skel mellem de to grundejere. Ansøger oplyser, at der ikke er nogen grundejerforening eller lignende, som skal opretholde vejens status som privat fællesvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer én af følgende beslutninger:

 1. Ansøgningen imødekommes og den private fællesvej nedlægges, idet vejen vurderes ikke at have en offentlig interesse. Ifølge privatvejlovens § 74 stk. 2 skal Byrådet meddele den påtænkte beslutning om vejnedlæggelse til de berørte grundejere. Der gives en frist på 3 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag.
 2. Vejen opretholdes som privat fællesvej. Fagforvaltningen vurderer, at den almene motorkørende trafik udgør mere en 50 %. Derfor skal kommunen ifølge vejlovens § 15 gennemføre en færdselsregulering, der kan nedbringe den almene færdsel til under 50 %. Evt. ved skiltning med gennemkørsel forbudt.
 3. Vejen optages som offentlig vej.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 12:

Vejen opretholdes som privat fællesvej.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2019

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 17. december 2018 er blevet påklaget til Vejdirektoratet, der efterfølgende har ophævet kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling.

Vejdirektoratet ophæver kommunens afslag om nedlæggelse af den private fællesvej på baggrund af begrundelsesmangler. Ifølge forvaltningslovens § 22, har borgeren krav på at få en skriftlig meddelelse med en saglig begrundelse for udvalgets afslag. Henvisningen til, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen om nedlæggelse for i stedet at opretholde vejen som privat fællesvej, kan ikke udgøre en begrundelse for et påbud om fjernelse af afspærringen.

I forbindelse med en ansøgning om nedlæggelse af en privat fællesvej skal kommunen vurdere, om almene, offentligretlige hensyn, først og fremmest hensyn til den almene trafik og vejtekniske hensyn, taler imod det ansøgte.

Hvis ingen almene offentligretlige hensyn taler imod nedlæggelsen, skal kommunen vurdere, om den private fællesvej er eneste adgangsvej til eller er af vigtighed for en ejendom.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at den omhandlende private fællesvej ikke har en offentlig interesse, idet der inden for en afstand på henholdsvis 70 og 100 m, findes offentlige gennemkørsler mellem Søgade og Strandvejen.

Ligeledes vurderer fagforvaltningen, at ingen af de vejberettigede ejendomme vil blive krænket ved en vejnedlæggelse. En vejnedlæggelse vil samtidig forøge trafiksikkerheden på Strandvejen, idet der forsvinder et konfliktpunkt mellem de bløde trafikanter og den kørende trafik, når overkørslen nedlægges.

Der er med ovennævnte vurderinger intet der taler imod det ansøgte, om nedlæggelse af den private fællesvej ved Søgade.

Der er samtidigt ingen faglig dokumentation for, at vejen bør opretholdes som en privat fællesvej eller optages som en offentlig vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget på ny drøfter sagen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes – den private fællesvej nedlægges. Kommunen skal godkende den fysiske lukning af den private fællesvej mod Strandvejen.

Bilag

Til toppen


9. § 3 uoverensstemmelser - status og stillingtagen til fremtidig afvikling


Resume

Sagsforløb: TM


I perioden fra maj 2018 til februar 2019 har en projektansat (halvtid på denne opgave, halvtid på statsfinansieret opgave om ammoniakfølsom natur ved store landbrug) fortsat sagsbehandlingen af de ca. 1.080 § 3 uoverensstemmelser (egne sager + liste fra Naturstyrelsen), som Brønderslev Kommune havde liggende efter at have modtaget liste over disse fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) i 2016. Opgaven var at afslutte ikke færdiggjorte sager fra HabitatVision (der i de foregående år havde opgaven), og afslutte flest mulige nye sager.

I perioden er der afsluttet 121 sager, så der nu er afsluttet i alt 369 (ca. 34 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 199 sager under behandling (19 %), som omfatter opstartede sager, snarlig afsluttede sager og problemsager. Der er forsat ca. 510 sager, som ikke er opstartet. Sagerne udgør ca. 47% af den samlede sagsmængde. Det estimeres, at der skal bruges ca. 3 årsværk til afvikling af de sidste sager.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan afviklingen af sagspuklen vedrørende § 3 uoverensstemmelser, skal foregå.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet ca. 940 uoverensstemmelser vedr. Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til 140 sager, som endnu ikke var færdigbehandlet, og som indgik i den samlede sagsmængde på ca. 1.080 sager.

I skemaet nedenfor ses antallet af sager ved projektansættelsens start, samt pr. 1. februar 2019.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. marts 2018 at bevilge 200.000 kr. til afvikling af § 3 uoverensstemmelsessagerne for 2018. Fagforvaltningen besluttede at ansætte en projektmedarbejder, der kunne arbejde halvtid på denne opgave, og halvtid på andre opgaver. Staten finansierer den anden godt halve normering, der skal bruges til registrering af ammoniakfølsom natur i nærheden af store husdyrbrug. Denne opgave er kommunerne blevet pålagt af Staten til gennemførelse i årene 2018 og 2019, hvor Staten har afsat ca. 260.000 kr. pr. år. Betaling sker, når afrapportering er godkendt (er sket i 2018).

Prioritering af opgaven blev aftalt således, at sager ikke færdiggjort af HabitatVision, forsøges afsluttet først. Herefter sager på arealer med høj naturværdi samt sager, hvor én lodsejer har mange overtrædelser. Dette er gjort med henblik på at løse så mange sager som muligt og således, at lodsejer ikke skulle kontaktes flere gange.

I perioden fra september 2018 til februar 2019 er antallet afsluttede sager steget fra 248 til 369 svarende til en forøgelse på ca. 49 %.

Dialogen med langt de fleste lodsejere har været god, og dermed en fælles forståelse af projektet. Fagforvaltningen forventer derfor at forsætte opgaveløsningen på samme måde som hidtil.

Fagforvaltningen vil årligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om status for opgaven.

Sagerne har vist sig meget forskellige, hvorfor der er stor forskel på tidsforbruget pr. sag. Det er derfor uhyre vanskeligt at give et præcist estimat for, hvor stort et ressourceforbrug, der er nødvendigt for at afvikle sagspuklen helt. Et realistisk skøn ligger på ca. 3 årsværk.

Fagforvaltningen forslår, at afviklingen sker ved fortsat projektansættelse i årene 2019, 2020 og 2021. Det er forventningen, at puklen med § 3 sager (måske resterer nogle få større klagesager) vil være afviklet med udgangen af 2021, hvis den beskrevne projektansættelse realiseres. I 2019 foreslås, at den i 2018 valgte løsning fortsætter således, at der bruges en halv normering på opgaven med § 3 og en halv normering på opgaven med registrering af ammoniakfølsom natur i nærheden af store landbrug. Den projektansatte finansieres således med knap halvdelen (200.000 kr.) fra anlægskontoen og godt halvdelen fra Staten. Færdiggørelse af § 3 opgaven er væsentlig, da et opdateret grundlag på § 3 området, giver borgerne større retssikkerhed samt mulighed for i højere grad sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke arealer der er beskyttede, og derfor ikke kan opdyrkes eller lignende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget afsætter 200.000 kr. til at fortsætte den igangværende projektansættelse i 2019, samt

at fuldtidsprojektansætte udelukkende til § 3 opgaven i årene 2020-2021 (470.000 kr./år) medtages ved de kommende budgetforhandlinger for 2020.

Personale

Det er nødvendigt at tilføre ekstra ressourcer, hvis antallet af uoverensstemmelser skal nedbringes yderligere.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til Bevæg dig for livet Visionskommuneaftale fremsendes til orientering.


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS


Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til fagudvalgenes orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og Psykisk sårbare

Forslaget er vedhæftet som bilag til sagen.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Anlægsregnskab for forlængelse af Erhvervsparken, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af industrivejen Erhvervsparken i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter ca. 430 lbm forlængelse af industrivejen Erhvervsparken og sammenkobling af Øster Kærvej i Brønderslev samt nedrivning af 4 kommunalt ejede ejendomme. Vejforlængelsen var en del af aftalen vedrørende salg af et kommunalt erhvervsareal til Brønderslev Forsynings solfangeranlæg.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 23. marts 2016

3.820.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Veje

2.153.266 kr.

- Nedrivningsudgifter

552.521 kr.

I alt

2.705.787 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.114.213 kr.

Regnskabsforklaring

Anlægsoverslaget på vejforlængelse af Øster Kærvej blev beregnet af rådgiver til i alt 3.125.000 kr.

I overslaget var der medregnet 20 % til uforudsete udgifter, da detailprojekteringen ikke var udført.

En gunstig licitationspris viste sig at blive ca. 1.000.000 kr. lavere end overslagsprisen.

I anlægsoverslaget for nedrivning af 4 ejendomme blev der taget udgangspunkt i tidligere tilbud på lignende nedrivningsejendomme og beregnet til i alt 695.000 kr.

En gunstig licitationspris viste sig at blive ca. 100.000 kr. lavere end overslagsprisen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


12. Drøftelser af fremtidige principper for tilskud til julebelysning


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en drøftelse af fremtidige principper for tildeling af tilskud til julebelysning i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2008 blev der i Teknik- og Miljøudvalget fastlagt principper for tildeling af tilskud til julebelysning i Brønderslev Kommune.

Med afsæt i gældende principper for tilskud til julebelysning ønsker Teknik- og Miljøudvalget en drøftelse af fremtidige principper for tildeling af tilskud.

Gældende tilskudsmodel er vedhæftet som bilag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommunen betaler for strøm til julebelysning i perioden fra den 1. november til den 15. januar.

Efter ansøgning bevilges 3,25 kr. pr. indbygger i følgende byer, hvis der opsættes julebelysning:

 • Brønderslev
 • Ø. Brønderslev
 • Jerslev
 • Manna-Thise
 • Serritslev
 • Stenum
 • Hjallerup
 • Dronninglund
 • Asaa
 • Klokkerholm
 • Flauenskjold
 • Agersted

Ansøgningsfrist senest den 1. september det pågældende år.

Udgiften finansieres via gadebelysningen.

Bilag

Til toppen


13. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Tilgængelighedskursus den 23. april 2019.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen

Opdateret 27. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer