Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 25. marts 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Muligheder for anvendelse af nye landsbypuljemidler


Resume

Sagsforløb: TM

Folketinget har indgået aftale om kriterier for Landsbypuljen, der skal styrke udviklingen i landsbyerne og det åbne land. Med aftalen udvides gruppen af ansøgningsberettigede kommuner.

Brønderslev Kommune bliver igen fra 2019 berettiget til at ansøge puljen.

Konsulent Søren Garde kommer til udvalgets møde kl. 10 og orienterer om muligheder med den nye pulje.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på baggrund af nyheden om de nye aftale om kriterier for Landsbypuljen rettet henvendelse til Ministeriet, der kunne oplyse, at Brønderslev Kommunes formentlig vil blive tildelt en ramme på 1,3 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Brønderslev Kommune afventer en endelig udmelding fra Ministeriet.

Der er i Brønderslev Kommune afsat 1 mio. kr. årligt til udvikling af landdistrikterne. Disse midler vil kunne anvendes som kommunal bidrag til sager, som er omfattet af landsbypuljen. Der er gennemført nogle ændringer i forhold til puljemidlernes anvendelse. Søren Garde vil orientere nærmere herom.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Emnet foreslås drøftet på et temamøde i Byrådet.

Organisationen afklares.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af fordebat for erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved motorvejsafkørslen til Brønderslev Syd.

Sagen har været i fordebat i perioden fra den 22. februar 2019 til den 10. marts 2019. Der er modtaget 1 høringssvar fra den nærmeste nabo.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planlægning for erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved motorvejsafkørslen til Brønderslev Syd.

Sagen har været i fordebat i perioden fra den 22. februar 2019 til den 10. marts 2019.

Der er modtaget 1 høringssvar fra ejer af ejendommen Øster Brønderslevvej 31. Ejendommen er direkte nabo til erhvervsområdet og ligger mellem lokalplanområdet og rundkørslen. Se kort i fordebatmaterialet. Indsigelsen beskriver udfordring med støj og affald, som vil forværres ved etablering af en fastfood restaurant. Der stilles spørgsmål til skiltning i det åbne land.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget afviser indsigelsen, og at det meddeles at emnerne støj og skiltning vil blive taget op i lokalplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget afviser indsigelsen, og at det meddeles at emnerne støj og skiltning vil blive taget op i lokalplanen.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til lokalplan 01-O-10.01 Boligområde ved Vivaldisvej, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 14


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget besluttede på møde den 29. august 2018 at igangsætte planlægning for et boligområde ved Vivaldisvej i Brønderslev.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-O-10.01 Boligområde ved Vivaldisvej, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 14.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 29. august 2019 at igangsætte planlægning for et mindre boligområde ved Vivaldisvej i Brønderslev. Projektet er gennem planprocessen justeret en smule, herunder er antallet af boliger reduceret fra 5 til 4.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-O-10.01 Boligområde ved Vivaldisvej, Brønderslev samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14. Lokalplanområdet er beliggende ved Vivaldisvej, nord for det rekreative areal langs Kornumgårds grøften. Arealet udgør ca. 3.000 m². Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at lade opføre nogle attraktive boliger henvendt til seniorer i tilknytning til plejehjemmet.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav og/eller tæt-lav boliger. Åben-lave boliger skal opføres som fritliggende boliger på små grunde, mens en tæt-lav boligbebyggelse skal opføres som dobbelthuse. Der må i området opføres maksimalt 4 boliger. Hver bolig vejbetjenes fra Vivaldisvej fra syd. Særligt karakteristisk for området er den åbne parkkarakter og tilknytning til det rekreative areal langs Kornumgårds grøften, hvilket bidrager til områdets rekreative kvaliteter. Derfor fastsættes med lokalplanen bl.a. en byggelinje afstand til Kornumgårdsvej på 20 meter målt fra vejmidte. Langs Kornumgårdsvej skal arealet friholdes for bebyggelse, og arealet skal fremstå som et græsareal med spredte enkeltstående træer, således at kikket ned mod det rekreative areal langs Kornumgårds grøften bibeholdes.

For den enkelte ejendom fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Lokalplanen stiller krav om, at småbygninger som carporte, udhuse mv. skal opføres i tilknytning til boligbebyggelsen for at undgå at sprede bebyggelsen på grunden og dermed fastholde områdets åbne karakter. For at begrænse højden på bebyggelsen og dermed fastholde områdets åbne karakter stiller planen krav om, at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage og med en bygningshøjde på 6 meter. For hver grund er der fastlagt et niveauplan, hvorfra højden skal måles. Lokalplanen stiller desuden krav til bebyggelsens udseende, hvilket skal sikre at ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse.

En begrænsning i forhold til hække i skel og mod omgivelserne skal også bidrage til at fastholde områdets åbne karakter. Ligeledes må der ikke opsættes/plantes hegn omkring terrasser, der etableres øst eller vest for bebyggelsen.

Forvaltningen har løbende været i dialog med bygherre og bygherres konsulent. Bygherre mener, at det er for restriktivt at stille krav om, at der ikke må opstilles hegn omkring terrasser, der etableres øst og vest for boligerne. Bygherre påpeger, at hegn omkring terrasser ikke vil være til hinder for udsigten fra ejendommene nord for lokalplanområdet, da ejendommene ligger højere i landskabet. Fagforvaltningen bemærker hertil, at forbud mod hegn ved øst- og vestvendte terrasser ikke alene skal sikre kik fra nord, men også skal bidrage til områdets åbne karakter. Ved at give mulighed for hegn omkring øst- og vestvendte facader, kan der i realiteten opnås et lukket facade i hele grundens bredde af bolig, småbygninger og hegn. Såfremt Byrådet ønsker at imødekomme bygherres ønske om, at der ikke stilles forbud mod opstilling af hegn omkring øst- og vestvendte facader, skal § 9.2 i lokalplanforslaget tilrettes inden det udsendes i offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr. 14

I forbindelse med beslutning om igangsætning af planlægning for området foreslog forvaltningen, at sagen skulle udsendes i fordebat i henhold til planlovens § 23c. I planprocessen er der foretaget en ny vurdering af ændringen af kommuneplanen. Eksisterende rammeområde 01-O-10 udlægger området til offentlige formål. Dog er under områdets anvendelse nævnt kollektiv boliger for ældre. Med kommuneplantillæg nr. 14 fastholdes rammeområdets afgrænsning og anvendelse. Med kommuneplantillægget præciseres alene anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 01-O-10 således, at der inden for rammeområdet i mindre omfang kan planlægges for åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse for ældre. Det vurderes, at der alene er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, der ikke er omfattet af krav om fordebat.

Miljøvurderingsloven

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer fagforvaltningen, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-O-10.01 Boligområde ved Vivaldisvej, Brønderslev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og sender forslagene i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Godkendt – forslagene sendes til høring i 4 uger.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel om at igangsætte planlægning for et ca. 9,8 ha stort område syd for Bøgevangen i Dronninglund til åben-lav boligbebyggelse.

Området ligger i landzone og er ikke udlagt til boliger. Området er omfattet af en række natur- og landskabsudpegninger i kommuneplanen. For at kunne udlægge så stort et nyt areal til boliger i Dronninglund, vil der skulle udtages eksisterende arealudlæg af kommuneplanen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for nyt åben-lav boligområde skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning af et nyt åben-lav boligområde syd for Bøgevangen i Dronninglund. Området omfatter et ca. 9,8 ha stort område i landzone, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Området afgrænses mod nord af Bøgevangen, mod vest af et eksisterende læhegn, mod syd af dyrkningsarealer og mod øst af skov.

Projektet omfatter et forslag til udstykning af ca. 50 parcelhusgrunde, fordelt på 2 etaper, hvor første etape omfatter ca. 30 grunde, og hvor anden etape omfatter ca. 20 grunde. Ifølge ansøgningen skal området vejbetjenes fra Bøgevangen, der er en kommunevej og klassificeres som en lokalvej. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt det vil være nødvendigt at indrette trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Bøgevangen, evt. en hævet flade i krydset på Bøgevangen. Ifølge illustrationsplanen skal der etableres vej over matr.nr. 1af Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Dronninglund Borgerforening.

Gældende planlægning og andre bindinger

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Arealet udgør en del af natur- og landskabskvaliteterne i Dronninglund, og ligger uden for de områder, hvor byudviklingen i øvrigt foregår tæt på skole- og idrætsfaciliteter.

Arealet er i kommuneplanens retningslinier udpeget som særlig værdifuldt landskab, del af økologisk forbindelse, potentielt naturområde, værdifuldt kulturmiljø og støjbelastet areal i landzonen.

Udpegningen som særligt værdifuldt landskab knytter sig til området omkring Dronninglund Skovlandskab, og dermed indkørslen til Dronninglund by. Udpegningen skal så vidt muligt friholdes for formål, der kan skæmme landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlige hensyn til landskabet. Større og sammenhængende byggeri, herunder et boligområde, skal så vidt muligt undgås.

Arealet er udpeget som en del af en økologisk forbindelse. Området indeholder vandløb, skov, sø og mose, hvorfor det er relevant at undersøge i hvilken grad disse områder vil blive påvirket af en ændret anvendelse. Skoven og vandløbene fungerer som ledelinier gennem landskabet for blandt andet flagermus og odder.

Med udpegningen som potentielt naturområde må udviklingen i området ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre og planteliv.

Udpegningen som værdifuldt kulturmiljø knytter sig til kulturmiljøet omkring Dronninglund Slot og historien samt udviklingen omkring dette. Byggeri og andre indgreb, der væsentlig forringer kvaliteten af de kulturhistoriske værdier må ikke finde sted.

Arealet er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Lunderbjerg Motocross Bane. Arealer indenfor konsekvenszonen kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder boliger. En nærmere afklaring på, i hvilket omfang arealet er støjbelastet, vil kræve en beregning for det konkrete område.

Arealet er også omfattet af skovbyggelinier, hvor indenfor der ikke må bebygges.

Fagforvaltningen bemærker, at der forløber et rørlagt vandløb gennem området, som der skal tages hensyn til i forbindelse med en eventuel planlægning for området.

Fra det nordøstlige hjørne og hele vejen langs områdets afgrænsning mod vest forløber en del af "Grevens sti", der er en offentlig rekreativ sti, som forbinder byen med Dronninglund Slot. I forbindelse med en eventuel planlægning for området bør der tages hensyn til forløbet og oplevelsesværdien af denne.

Rummelighed til byudvikling

Kommuneplanen indeholder rammer for rummelighed til byudvikling. Dette for at sikre, at det samlede arealudlæg til byudvikling står i rimelig forhold til det areal, der forventes udnyttet til byudvikling over en 12 årig periode, jf. Planlovens § 11a, stk. 7.

I Kommuneplan 2017 er der en samlet rummelighed for Dronninglund på 33,4 ha, hvoraf de 28,2 ha er udlagt til boligformål og 5,2 ha til erhvervsformål. I kommuneplanperioden fra 2017- 2029 forventes der et arealbehov for nye boliger i Dronninglund på ca. 20 ha, svarende til 133 boliger. Det nyere boligbyggeprogram 2018 fremskriver et boligbehov på samme niveau. På den baggrund vurderes den nuværende rummelighed at overstige bruttobehovet for arealer til byudvikling.

Ifølge Planlovens § 11a, stk. 6, kan Byrådet omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, dvs. udlægge nye arealer til byudvikling i kommuneplanen mod at tage andre arealer ud af kommuneplanen. Arealerne skal være af nogenlunde samme størrelse, så den samlede rummelighed ikke øges væsentligt. Såfremt arealerne som udtages er lokalplanlagt kan kommunen blive erstatningspligtig over for ejeren af arealet.

Fagforvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i områdets beliggenhed indenfor en række udpegninger og væk fra den øvrige byudvikling vurderer fagforvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for det konkrete areal. Der er ikke behov for flere arealudlæg til byudvikling i Dronninglund. Igangsætning af planlægning for området vil betyde, at en stor del af de områder, der i forvejen er planlagt til byudvikling, skal tages ud af kommuneplanen. Dette vil bl.a. betyde, at der skal igangsættes en dialog med de lodsejere, der på baggrund af en konkret planlægning har en forventning om eller ret til, at deres arealer kan udbygges.

Alternativ 1

Alternativt kan det ved næste kommuneplanrevision 2021 undersøges om arealet kan udlægges, dog også mod at der tages andre arealer ud. Det kan foregå ved en proces, hvor andre lodsejere og interessenter også får mulighed for at komme med forslag til nye arealudlæg, inden at byudviklingen i Dronninglund fastlåses med ét stort arealudlæg.

Alternativ 2

Hvis planlægningen igangsættes nu, skal det undersøges, om det er muligt at udlægge området til boligformål på trods for de ovenfor beskrevne natur- og landskabsinteresser.

Følgende rammeområder er for nuværende ikke lokalplanlagt og kan evt. tages ud af kommuneplanens rammer til fremtidig byudvikling (se kortbilag):

 • 02-B-13 - Boligområde, Slotsgade, Asåvej (restrummelighed: 2,8 ha).
 • 02-B-07 - Boligområde, Solparken (restrummelighed: 1,3 ha) Det er besluttet at igangsætte lokalplanlægning for dette område på Økonomiudvalgsmøde den 13. februar 2019.
 • 02-B-15 - Boligområde, Søndervangsvej (restrummelighed: 3 ha) og
 • 02-E-04 - Erhvervsområde, Ørsøvej (restrummelighed 1,2 ha).

Ved at udtage arealerne fra udpegningen frigøres der ca. 8,3 ha. Som erstatningsareal herfor kan der udlægges ét areal af nogenlunde samme størrelse indenfor projektområdet. Konsekvensen heraf vil være, at der fremadrettet ikke vil være mulighed for at udlægge arealer til byudvikling andre steder i Dronninglund foreløbig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,at Økonomiudvalget tager stilling til om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


7. Høring vedr. vindmøller ved Hjortnæs i Hjørring Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Hjørring Kommune har sendt et projekt om udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs ved kommunegrænsen til Brønderslev Kommune i fordebat til og med den 25. marts 2019.

Fordebatten har til formål at give mulighed for at fremsende forslag, ideer og synspunkter inden udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Der kan desuden fremsendes forslag til forhold, der ønskes undersøgt i miljøvurderingen. Hvis Hjørring Kommune arbejder videre med planlægningen vil der senere komme en egentlig høringsfase på kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til Hjørring Kommune i forbindelse med fordebatten. På baggrund af høringsfristen skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal fremsendes foreløbigt høringssvar.

Sagsfremstilling

Vindmølleprojekt ved Hjortnæs i Hjørring Kommune omhandler udskiftning af 8 eksisterende vindmøller på 69 m med 8 nye vindmøller med en maksimal højde på 150 m. De nye møller har omtrent samme placering som de eksisterende - se kortbilag. Møllerne er placeret tæt på kommunegrænsen ca. 1,3 km fra Stenum. Til sammenligning er der ca. 1,4 km mellem byzonegrænsen ved Asaa og vindmøllerne nord for Asaa

Fagforvaltningen har foretaget en screening af projektet i forhold til natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune og gennemgået Hjørring Kommunes afgrænsningsnotat, der beskriver hvilke forhold, der skal undersøges i miljøvurderingen. Vindmølleprojektet er ikke i strid med natur- og landskabsinteresser i Brønderslev Kommune.

I forhold til påvirkning af beboelser i Brønderslev Kommune skal projektet lovgivningsmæssigt overholde afstandsgrænser og grænseværdier for støj og skyggepåvirkning. Overholdelse heraf vil blive dokumenteret i miljøvurderingen. Den visuelle påvirkning af beboelser vil ligeledes blive undersøgt i miljøvurderingen. I afgrænsningsnotatet har Hjørring Kommune sat krav om, at den visuelle påvirkning af bl.a. Stenum skal undersøges. Desuden vil den visuelle påvirkning af 4 direkte naboer blive undersøgt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er planlægnings- eller lovgivningsmæssig begrundelse for at gøre indsigelse mod projektet.

Brønderslev Kommune har modtaget en række henvendelser fra bekymrede beboere i området både i Brønderslev og Hjørring Kommuner. Henvendelserne er vedlagt. Fagforvaltningen foreslår, at henvendelserne oversendes til Hjørring Kommune, så de kan indgå i Hjørring Byråds behandling af sagen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget drøfter indhold til høringssvar til Hjørring Kommune,
 • at Byrådet tager stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til Hjørring Kommune i forbindelse med fordebatten.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget udarbejdede forslag til høringssvar – høringssvaret vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


8. Nedlæggelse af en del af den offentlige p-plads på Banegårdspladsen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med et planlagt byggeri ved Banegårdspladsen i Brønderslev, ønskes en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen nedklassificeret til privat fælles vej.

Samtlige berørte grundejere har erklæret sig enige herom.

Byrådet skal tage stilling til, om det ansøgte offentlige vejareal på i alt 2.934 m² kan godkendes nedklassificeret til privat fælles vej, i henhold til vejlovens § 15 og kapitel 11.

Sagsfremstilling

I forbindelse med et planlagt byggeri ved Banegårdspladsen i Brønderslev ønskes en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen nedklassificeret til privat fælles vej.

Det omhandlende areal udgør i dag en offentlig parkeringsplads, beliggende foran den gamle retsbygning og posthus. Brønderslev Kommune vil efter nedklassificeringen afhænde vejarealet til privat aktør, ejeren af Banegårdspladsen 4-8.

Arealet skal efter nedklassificeringen anvendes til parkeringsplads for et kommende nybyggeri og fremadrettet skal Banegårdspladsen 4, 8 og 10-14 have vejret på den private fællesvej.

Samtlige berørte grundejere har erklæret sig enige herom. Derved åbner vejlovens § 126 mulighed for, at 4-års reglen og udfærdigelse af tilstandsrapport kan fraviges.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer det ansøgte og godkender nedklassificering af 2.934 m² offentlig vej til privat fællesvej, på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


9. Håndhævelse af forbud mod reklame- og propagandaskilte i det åbne land


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. juni 2018 udsendt en ny bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land.

Bekendtgørelsen er en præcisering af de undtagelser, som fremgår af Naturbeskyttelseslovens § 21 stk.2, nr. 2-11, der omhandler friluftsreklamer i det åbne land.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en vejledning til Vej og Park, i forbindelse med håndhævelse af reklameskiltning i det åbne land samt inden for tættere bebyggede områder.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ovennævnte vejledning til håndhævelse af reklameskiltning skal effektueres.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en vejledning til Vej og Park, i forbindelse med håndhævelse af reklameskiltning i det åbne land samt inden for tættere bebyggede områder.

På vejarealer i det åbne land

Vejmyndigheden skal sikre, at vejarealer ikke anvendes til andet end vejformål. Vejmyndigheden skal først og fremmest tage hensyn til arealets primære funktion som færdselsareal, men også til arealets andre almindelige anerkendte funktioner.

Vej og Park skal fremadrettet foretage et skøn, om de anbragte skilte udgør en trafiksikkerhedsmæssig gene for den kørende trafik, samt om de er til gene for kommunens drift af rabatarealer og vejgrøfter.

Vej og Park skal dokumentere forholdet og efterfølgende kan de, jf. vejlovens § 81 stk. 3, straks og uden forudgående påbud fjerne skiltene, der efterfølgende opbevares på materielgården i op til 4 uger.

Uden for vejarealer i det åbne land

Vej og Park skal dokumentere forholdet og sende oplysningerne til Plan og Miljø, der vurderer sagen og eventuelt udsteder et påbud.

En ny Vejafmærkningsbekendtgørelse om servicevejvisning, herunder kommerciel servicevejvisning trådte i kraft den 1. januar 2018, og en ændring af Naturbeskyttelsesloven for friluftsreklamer trådte i kraft den 1. juli 2018.

De lempeligere regler handler hovedsageligt om servicevejvisning, hvor erhverv og turistmål beliggende i det åbne land kan blive tilgodeset. Der kan nu opsættes kommerciel servicevejvisning med blå/hvide tavler med virksomhedsnavn og symbol/piktogram.

Naturbeskyttelsesloven giver også nye muligheder for skiltning i det åbne land, hvor der nu må reklameres for virksomheder og arrangementer. Dog er dette begrænset til en 30 m-zone, umiddelbart uden for landsbyer på op til 3.000 indbyggere.

Det er ligeledes tilladt at opsætte skilte for sæsonbetinget salg af frisk frugt og grønt, blomster og juletræer fra marken.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender den nye vejledning / procedure for håndhævelsen af reklameskiltning på og langs de offentlige veje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Ændring af vejnavn på del af Lucernevej, Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

Lucernevej i Klokkerholm har gennem tiden ændret forløb i forhold til det, der oprindeligt var planlagt. Det har bevirket, at den sydligste del, som er en lille blind vej, ikke hænger sammen med den øvrige del af Lucernevej. Den bør derfor tildeles et andet vejnavn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilket navn vejen eventuelt skal have.

Sagsfremstilling

Lucernevej var oprindelig planlagt til at være gennemgående fra Kløvervej til Hellumvej. Men på grund af ændrede arealbehov hos virksomhederne i området, er noget af vejen nedlagt rent fysisk, mens andet aldrig er blevet etableret. Der er derfor opstået en lille blind vej, som har indkørsel fra Hellumvej. Den har ingen sammenhæng med den resterende del af Lucernevej. Derfor foreslås vejnavnet ændret.

Der er 2 ejendomme, som har vejadgang fra denne vej, og da der for øjeblikket pågår matrikulære ændringer på arealet, vil det være hensigtsmæssigt at ændre vejnavnet inden der eventuelt bliver bygget på arealerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilket navn vejen skal haven blandt og vælger et af følgende navne:

 • Spirevej (fx. lucernespire eller noget der vokser)
 • Lysthøjvej (Navnet på en gravhøj lidt mod øst)
 • Hellumvej (Der er ledige husnumre til det)
 • Vikkevej (Bælgplante ligesom lucerne og kløver)
 • Ærtevej (Bælgplante ligesom lucerne og kløver)
Personale

Ingen.

Beslutning

Hellumvej blev valgt.

Bilag

Til toppen


11. Ønske om ombygning af krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Beboere på Rævdalslunden anmoder om, at der i krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften, etableres en rundkørsel.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Beboere på Rævdalslunden anmoder om, at der i krydset ved Geråvej/Rævdalslunden/Rævdalstoften, etableres en rundkørsel. Beboerne har observeret, at flere bilister har overset den nuværende vigepligt, og føler sig utrygge ved den høje hastighed, især i forhold til skolebørn, som skal krydse vejen.

Krydset ligger indenfor byzonen. Byskiltet er placeret omkring 150 m syd for krydset.

Geråvej er indfaldsvejen til Dronninglund, og har tilsluttet boligveje med stiforbindelser. I Brønderslev Kommunes klassificering er Geråvej defineret som trafikvej i by samt fordelingsvej i åben land, Rævdalslunden som lokalvej i by og Rævdalstoften som trafikvej i by.

Der er på Geråvej foretaget 2 trafiktællinger i 2011. En trafiktælling er placeret indenfor et bebygget område, og den anden er placeret ude i åben land.

Trafiktællingen i byområdet viser en årsdøgnstrafik på 1.105 køretøjer, hvoraf ca. 10,5 % er tung trafik. En gennemsnithastighed på 44 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,52 % kører under 50 km/t, 22,35 % kører 50-60 km/t, 4,40 % kører 60-70 km/t og 0,73 % kører over 70 km/t.

Trafiktællingen i det åbne land viser en årsdøgnstrafik på 618 køretøjer, hvoraf ca. 12 % er tung trafik. En gennemsnithastighed på 85 km/t og en 85 % percentil på 75 km/t. 93,55 % kører under 80 km/t, 5,42 % kører 80-90 km/t, 0,90 % kører 90-100 km/t og 0,13 % kører over 100 km/t.

I perioden fra 2009 - 2018 er der politiregistreret en ulykke i krydset. Ulykken er en materielskadeulykke, hvor parten overså sin vigepligt fra Røvdalstoften og påkørte parten på Geråvej.

Byrådet har den 25. april 2012 behandlet et ønske fra Dronninglunds Borgerforening om at etablere en rundkørsel i krydset. Byrådet godkendte Færdselssikkerhedsrådets anbefaling om at fastholde beslutningen om etablering af 30 km/t-zone, og at ønsket om en rundkørsel afvises.

Etablering af en mini-rundkørsel med vejforlægning, jorderhvervelse m.m. anslås at koste 1,5 - 2 mio. kr. ekskl. moms. (2019 pris).

Under besigtigelse af krydset blev det konstateret, at asfaltbumpene mod den hævede flade ikke er blevet udskiftet fra 50 km/t til 30 km/t-bump, som besluttet i 2012. Ligeledes konstateres det, at asfaltslidlaget på den hævede flade er hullet og udtjent.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget at krydset fastholdes begrundet i vejens klassificering, hastighedsmåling og ulykkestallet. Dog under forudsætning af, at ramperne ændres til den aftalte dimensionering 30 km/t og, at krydset får nyt slidlag - samlet pris på 75.000 kr.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 4. marts 2019, pkt. 6:

Godkendt som indstillet.

Carl Aage Christensen bemærkede, at den hævede flade bør gøres lidt længere på Geråvej, for at skakternene ikke får effekt af at være en vigelinje i krydset.

Beslutning

Krydset fastholdes, jr. beslutningen i Færdselssikkerhedsrådet. – skiltningen overvejes. 75.000 kr. bevilges af anlægskontoen.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på møde den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Beslutning

Blev drøftet – punktet genoptages på næste møde.

Til toppen


13. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


15. Lukket punkt: Overvejelser om indsejlingsforhold


Til toppen


16. Lukket punkt: Ekspropriation af areal


Til toppen


17. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Skovrejsning for klima, natur, rekreation og grundvand


Til toppen


19. Orientering om NT


Resume

Sagsforløb: TM

Formand for Nordjyllands Trafikselskab (NT) Nuuradin Hussein og administrerende direktør Thomas Eybye Øster kom til mødet kl. 9.00 og orienterede om NT.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 27. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer