Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2019
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Forslag til Masterplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har samarbejdet med Brønderslev Forsyning om at udvikle en masterplan for Brønderslev Syd efter at Økonomiudvalget bevilligede penge til processen den 23. maj 2018. Området, som dækker ubebygget landbrugsjord i den sydlige del af Brønderslev inden for Sdr. Omfartsvej, der foreslås navngivet Engene.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Masterplan for Engene, som sætter de overordnede ideer og rammer for byudvikling i Brønderslev syd, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samarbejdet med Brønderslev Forsyning om at udvikle en masterplan for Brønderslev Syd efter at Økonomiudvalget bevilligede penge til processen den 23. maj 2018. Området, som dækker ubebygget landbrugsjord i den sydlige del af Brønderslev inden for Sdr. Omfartsvej, foreslås navngivet Engene. Navnet Engene refererer både til den landskabelige karakter i området, som præger de grønne områder i masterplanen og udsigten fra området med byen i ryggen ud over engene og længere ude Store Vildmose.

Masterplanen omfatter:

 • En vision for byudvikling i området,
 • En kontekstplan, som viser hvordan Brønderslev by på lang sigt kan vækste inden for omfartsvejens rammer.
 • En masterplan for en del af området, som beskriver grøn struktur, vejstruktur, bebyggelsestyper, regnvandshåndtering og mødesteder.

Der er udarbejdet en særskilt handlingsplan for masterplanen, som omfatter:

 • Etapeplan
 • Strategi for jordudvikling

Vision for Engene

Visionen er at udvikle nye boligområder med en stærk lokal identitet, men som samtidig er en naturlig del af Brønderslev med kort afstand til både midtby, skole og motorvej. Der ligges vægt på at skabe grønne arealer, rekreative kvaliteter og natur i området, som også vil være til gavn for resten af byen. Udviklingen af Engene skal være tilpasset fremtiden med en fleksibel struktur, som giver mulighed for nye boformer og fællesskaber. Der skal arbejdes at integrere fremtidige teknologier til klimatilpasning, energiformer, affaldssortering, cirkulær byggeri, transportform og lignende.

Masterplanens principper

Området opdeles i fire forskellige boligområder, der vejbetjenes af henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade via hver sin karakteristiske vejsløjfe. Der er en tydelig grøn struktur, som samler området med stier og rekreative kvaliteter samtidig med at regnvandshåndtering er del af det grønne. Der er planlagt til varieret bebyggelse med rækkehuse, kædehuse, udsigtsboliger og byhuse foruden parcelhuse, som formodes at komme til at udgøre størstedelen af området. Der er plads til mødesteder samt fælles affalds- og byttestationer, ladestationer til elbiler og andre bæredygtige tiltag

Styregruppen

Der er ønske om at styregruppen for masterplanen fortsætter. Styregruppen skal indkaldes efter behov. Styregruppen kan fremadrettet godkende arbejdet i arbejdsgruppen om energi- og klimatiltag i området, indstille beslutninger om den videre planlægning, godkende bebyggelsesplaner og udstykningsplaner inden de politisk behandles i forbindelse med en lokalplanproces samt indstille beslutninger vedrørende større anlægsprojekter i forbindelse med byggemodningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at området navngives Engene
 • at styregruppen for masterplanen fortsætter i den videre planlægningsfase af Brønderslev Enge,
 • at forslag til Masterplan for Engene sendes i offentlig høring i 6 uger, og
 • at der holdes borgermøde i høringsperioden tirsdag den 11. juni 2019, hvor masterplanen præsenteres.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til lokalplan 03-B-17.01 Østergade 16-18, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 11


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for etageboliger på ejendommene på Østergade 16 og 18 samt Stengade 2 i Hjallerup.

Den offentlige vej Stengade ønskes flyttet for at skabe plads til byggeriet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for byggeri på Østergade 16 og 18 samt Stengade 2 i Hjallerup kan godkendes til offentliggørelse i 8 ugers offentlig høring, og om man efter endelig vedtagelse af planerne er sindet at ekspropriere et privatejet areal for at skaffe vejadgang til et ekstra parkeringsdæk, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Sagsfremstilling

Escot Erhvervsejendomme A/S har ansøgt om at etablere etageboliger på ejendommene Østergade 16 og 18 samt Stengade 2, Hjallerup. Der har været en fordebat om ændring af kommuneplanen i perioden fra den 18. april 2018 til den 10. maj 2018. Økonomiudvalget besluttede at gå videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 4 fløje med etageboliger i 3 plan. Projektet kræver en større ændring af kommuneplanens rammer. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af et udkast fra ansøger. Området vil efter kommuneplantillægget ikke længere kunne rumme nye butikker.

I Økonomiudvalgets behandling af indsigelserne i fordebatten blev der lagt vægt på, at byggeriet holder en minimumsafstand til naboen mod øst - Østergade 14 på 9,5 m. Hensynet er at begrænse indbliksgener fra det væsentligt højere byggeri med altaner mod øst. Denne forudsætning er overholdt i projektet.

Kommuneplanrammen fastlægger nu et maksimum på 85 %. I projektet er bebyggelsesprocenten beregnet til 140, men ændres til 145 % i kommuneplantillægget og lokalplanen for at give en vis fleksibilitet. Kommuneplanrammen var udlagt til byggeri i 1,5 - 2 etager og et byggeri i 3 etager vil give en højere bebyggelsesprocent.

Efter fordebatten er projektet suppleret med et p-anlæg i to etager placeret i skel til Østergade 14, Hjallerup Centret 24 og Stengården 38-69. Ansøger har desuden ønsket mulighed for at indrette kontorer.

Flytning af Stengade

Den offentlige vej Stengade ønskes flyttet for at skabe plads til byggeriet. Forhold under byggeriet kan ikke sikres i lokalplanen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der indgås aftale med ansøger om vilkår for gennemførelse af flytningen. Politiet har krævet, at byggeriet placeres minimum 2,5 m fra kørebanekant, for at skabe lovmæssig oversigt ved udkørsel fra Stengade på den nye placering.

Stengade skal reetableres som en udskilt, offentlig vej i samme standard, som den nuværende Stengade. Et mindre del af vejarealet overgår til ejendommen Østergade 16-18.

Stengade giver adgang til Plejecentret Stengården, og det skal sikres, at denne adgang fungerer under byggeriet. Der forsvinder 3 p-pladser på ejendommen Stengården 38-69 på grund af den nye placering af Stengade.

Parkeringspladser/Parkeringsfond

Der ønskes opført et p-anlæg på Stengade 2. Ved opførelse af boliger vil der være plads til parkering inden for lokalplanområdet. Hvis der etableres kontorer eller forsamlingslokaler vil der være et øget parkeringsbehov.

Der ansøges om tilladelse til at indbetale til Parkeringsfonden for parkeringspladser, som ikke kan placeres inden for lokalplanområdet.

Ekspropriation

Ansøger ønsker gennemført en ekspropriation af et areal fra to naboejendomme for at skabe vejadgang fra en offentlig vej bag Hjallerupcentret til niveau to i parkeringsanlægget. Se kortbilag. Parterne er orienteret. Det ene areal er en del af Hjallerup Centret 24. Det andet areal ved Plejecenter Stengården ejes af Ejerforeningen for Stengården (Boligforeningen Sundby-Hvorup og Brønderslev Kommune). Boligforeningen har telefonisk tilkendegivet at være positiv over for at indgå en aftale om areal til rampen.

Kommunen har med hjemmel i planlovens § 47 mulighed for at foretage ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, til virkeliggørelse af en lokalplan. Ekspropriation kan kun gennemføres på baggrund af en vedtaget lokalplan. Projektets gennemførelse forudsætter etablering af p-anlægget, hvorfor der er behov for en tilkendegivelse fra Byrådet inden offentliggørelse af forslaget. Kommunens jurist udtaler: Det er fast antaget i praksis, at der gælder et skærpet nødvendighedskrav, når der eksproprieres til fordel for private. Det er således et krav for ekspropriationen, at der skal foreligge almene, planlægningsmæssige interesser ved arealafståelsen. Det er en forudsætning, at det er umuligt for ansøger at gennemføre projektet på anden måde, fx. ved en frivillig aftale med grundejerne.

Fagforvaltningen bemærker, at de almene, planlægningsmæssige interesser kan være, at der er et stort behov for områdefornyelse og dermed for øget parkeringskapacitet. En anden argumentation kan være, hvis bygherre accepterer at lave offentlige p-pladser. Lokalplanens redegørelse beskriver, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, jf. planlovens § 47, stk. 1.

Handicapegnet fortov/sti til Stengården

Stengade betjener Plejecentret Stengården med kørsel og fodgængeradgang. Lokalplanen skal sikre, at der genskabes handicapegnede adgangsforhold til plejecentret. En mindre del af fodgængeradgangen er placeret på naboejendommen Stengården 38-69.

Trafikstøj
Efter planlovens § 15a må kommunen ikke lokalplanlægge for boliger, der er støjbelastede uden at sikre støjafskærmning. Vejledning om trafikstøj fra veje fra 2007 gælder forhold, som her, hvor trafikstøjen overskrider en støjgrænse på 58 dB på facaden. Støjen er ud fra nye trafiktal beregnet til 68 dB på facaden.Ansøger har et ønske om, at lokalplanen udformes med en alternativ formulering omkring betingelser for håndteringen af trafikstøj. Fagforvaltningen vurderer, at formuleringen er ok i det foreliggende tilfælde på grund af muligheden for udluftning til lukket gårdrum.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg og lokalplan til udsendelse i høring i 8 uger på betingelse af,

 • at flytningen af Stengade skal ske uden omkostninger for Brønderslev Kommune,
 • at Stengade skal reetableres på den nye placering efter standarden for offentlige veje, herunder almindelig vejbelysning,
 • at ansøger skal reetablere en stiforbindelse fra fortov ved ny Stengade frem til eksisterende fortov ved Stengården efter aftale med ejer af naboejendommen,
 • at ansøger skal stille de manglende 3 p-pladser til rådighed for Stengården 38-69,
 • at vilkår for flytning af Stengade sikres i en skriftlig aftale, herunder at der er vejadgang og adgang for gående færdsel til Stengården under byggeriet,
 • at byggeriet ikke må placeres tættere på kørebanekanten ved Østergade end 2,5 m,
 • at ansøger inden endelig vedtagelse af lokalplanen afklarer, om arealet til vejadgang til p-anlæg kan erhverves ved frivillig aftale med ejerne, og
 • at kommunen tillader indbetaling for eventuelt manglende p-pladser til Parkeringsfonden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet kommer med en forhåndstilkendegivelse til Escot Erhvervsejendomme A/S om, at der kan forventes gennemført ekspropriation ud fra lokalplanen. En ekspropriation kan kun gennemføres på baggrund af en vedtaget lokalplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet indstiller sagen til godkendelse.

A er bekymret over følgerne af rampen.

A indstiller, at den nuværende kommuneplans bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for tæt-lav boliger ved Krogensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsætning af planlægning for 10 tæt-lave boliger ved Krogensgade i Brønderslev.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsætning af planlægning for et tæt-lavt boligbyggeri på ejendommene Krogensgade 4, 6, 10 og Algade 99 i Brønderslev. Projektet omfatter 10 nye boliger med egne haver, fælles parkeringsområder og fælles opholdsarealer. Krogensgade 4, 6 og 10 er i dag bebygget med to ældre huse og anvendes til udlejningslejligheder.

Fagforvaltningen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt og at der skal udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Begrundelsen herfor er, at der er tale om et større antal boliger samt en relativt lille grundstørrelse pr. bolig.

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 01-B-02 Boligområde, Bredgade, der udlægger området til boligområde med åben-lav boligbebyggelse. Anvendelsen som tæt-lave boliger er ikke i overensstemmelse med den eksisterende rammes anvendelsesbestemmelser.

Kommuneplanens generelle rammer indeholder en minimum grundstørrelse for tæt-lave boliger på 400 m². Væsentlige fravigelser fra minimumgrundstørrelsen kræver som udgangspunkt udarbejdelse af en lokalplan, hvori der bl.a. sikres tilstrækkelige friarealer, parkeringsarealer mv. I det konkrete projekt er grundstørrelsen reduceret til 318 m² inklusiv fælles arealer. Fagforvaltningen vurderer, at der for det konkrete projekt kan etableres fornuftige friarealer, dette i form af private haver tilhørende de enkelte boliger samt et større, fælles, sammenhængende friareal, der kan anvendes rekreativt af beboerne, hvilket muliggør at fravige kommuneplanens bestemmelser om minimum grundstørrelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for tæt-lave boliger på arealet, og
 • at ansøger skal bidrage til processen med et udkast til lokalplan.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om planlægning for nyt vindmølleområde på tværs af kommunegrænsen


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved Vildmosevej syd for Brønderslev, på grænsen til Aalborg Kommune.

Da området er en del af et større vindmølleområde på tværs af kommunegrænsen har fagforvaltningen igangsat en proces i samarbejde med Aalborg Kommune om den fremtidige planlægning for det samlede område.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om opstilling af 6 vindmøller ved Vildmosevej syd for Brønderslev, på grænsen til Aalborg Kommune.

Arealet er i Brønderslev Kommunes kommuneplan udlagt som potentielt vindmølleområde, jf. retningslinie 4.3.3. Det fremgår af retningslinien, at den videre planlægning for området skal ske i samarbejde med Aalborg Kommune, således at vindmølleområdet, der er placeret i både Aalborg og Brønderslev Kommuner optimeres både i forhold til energiproduktion, visuel påvirkning og indpasning i forhold til landskabs- og naturudpegninger samt nabobeboelser.

På baggrund af den konkrete ansøgning har fagforvaltningen rettet henvendelse til Aalborg Kommune for drøftelse af den fremadrettede planlægning og proces for området. Aalborg Kommune har i den forbindelse oplyst, at de har modtaget 2 konkrete ansøgninger om opførelse af møller på arealet i Aalborg Kommune. De to projekter er i deres opstillingsmønstre ikke sammenfaldende.

I forhold til kommuneplanens retningslinier om planlægning af vindmølleområder, skal møllerne i vindmølleparker være ens i størrelse, udseende og materialevalg og skal opstilles i et i landskabet geometrisk let opfatteligt mønster. På arealet i Aalborg Kommune står der i dag 15 ældre, mindre møller. En forudsætning for at kunne etablere nye, større møller på arealet i Brønderslev Kommune er, at de 15 ældre møller nedtages. Dette for at sikre, at det samlede vindmølleområde fremstår som en ensartet vindmøllepark, jf. ovenstående.

Fagforvaltningen arbejder på at igangsætte en proces for planlægning af vindmølleområdet i samarbejde med Aalborg Kommune, herunder afholdelse af fælles fordebat.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af fokusbyer


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 17. december 2018 at igangsætte en dialogrunde med kommunens byer samt en strategi for udvikling af de mindre byer kaldet "fokusbyer". På baggrund af dialogmøder med lokalbyerne er der udarbejdet et forslag til prioritering af fokusbyerne for årene 2019-2020.

Asaa ansøger om tilskud til at etablere aktiviteter på en offentlig parkeringsplads.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til prioritering af de første fokusbyer samt tilskud til etablering af et nyt bytorv.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 17. december 2018 at igangsætte en dialogrunde med kommunens byer samt en strategi for udvikling af de mindre byer kaldet "fokusbyer".

Med strategien "Fokusby" menes en ekstra målrettet kommunal indsats med udvikling af byen. Strategien omfatter flere indsatser, som målrettes den enkelte by, alt efter ønsker og behov. Indsatserne kan omfatte mindre og fysiske tiltag, som kan realiseres inden for en kort tidshorisont. Det kan fx være veje, fortorve, grønne arealer, skiltning osv. Det kan også omhandle byens udvikling på den lange bane, hvor der kan arbejdes med visioner og strategier for byens fremtid - en såkaldt udviklingsplan.

På baggrund af dialogmøder med lokalbyerne er der udarbejdet en vurdering af fokusbyerne (se bilag). I vurderingen er der lagt vægt på byernes input på dialogmøderne samt planlagte projekter, som strategisk vil kunne samtænkes med den målrettede indsats. Her tænkes især på det allerede igangværende og planlagte kloaksepareringsprojekt i Klokkerholm.

Ansøgning om tilskud til etablering af nyt bytorv

Der er indkommet en ansøgning fra Byforskønnelsesudvalget i Asaa, der søger om tilskud til etablering af en række aktiviteter ved den offentlige p-plads ved Sæbyvej 8 over for Brugsen i Asaa. Byforskønnelsesudvalgets plan for projektet omhandler etablering af en række aktiviteter på pladsen, med et formål om at tiltrække flere turister og lokale til området. Konkret omhandler projektet:

 • opsætning af borde og bænke til rekreative aktiviteter
 • et mobilt bogskab, mobil grejskur, haveredskaber og grill, samt opstilling af mobile plancher med info omkring byens foreninger.
 • etablering af et skyggesejl eller et madpakkehus til ophold i dårligt vejr. Der ansøges om fondsmidler til denne del af projektet.
 • etablering af cykel-pitstop til cykelturister. Der ansøges om fondsmidler til denne del af projektet.
 • etablering af et mobilt trægulv,
 • optegning af et brætspil i asfalten,
 • afgrænsning af området med en række betonbåde, så der dannes en klar adskillelse af parkerings- og opholdsarealer.

Foruden ansøgning om rådighedstilladelse til p-pladsen (særskilt sag) ansøges der om:

 • Ny asfaltbelægning på asfalten. (57.000 kr.)
 • omdisponering af p-pladsen således, at der etableres p-pladser mod syd og den nordlige del friholdes til rekreative aktiviteter. (4.500 kr.)
 • Etablering af et brætspil i belægningen. (12.500 kr.)

Såfremt at ansøgningen skal nyde fremme, vurderer Fagforvaltningen at finansieringen kan findes på to måder:

 1. Som et forskud til rammebeløbet på de 500.000 kr. der afsættes i forbindelse med fokusby-processen, såfremt at Asaa udvælges som fokusby.
 2. Projektet dækkes som en del af den generelle pulje på 500.000 kr. årligt til udvikling i landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om,

 • udpegning af fokusbyer, og om
 • ansøgningen om tilskud fra Asaa på i alt 74.000 kr. skal fremmes og evt. finansieringsmodel.
Personale

Ingen.

Beslutning

Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019.

Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i 2019 - 2022.

Agersted igangsættes som fokusby i 2020.

Projektet i Asaa igangsættes nu. Der udarbejdes konkret plan af forvaltningen i samarbejde med Borgerforeningen. Asaa fortsætter som fokusby i 2020.

Konkrete forslag udarbejdes for de øvrige byer med økonomi.

Planlægning af nedrivning af faldefærdige bygninger igangsættes hurtigst muligt.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af planlægning for boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel om at igangsætte planlægning for et ca. 9,8 ha stort område syd for Bøgevangen i Dronninglund til åben-lav boligbebyggelse.

Området ligger i landzone og er ikke udlagt til boliger. Området er omfattet af en række natur- og landskabsudpegninger i kommuneplanen. For at kunne udlægge så stort et nyt areal til boliger i Dronninglund, vil der skulle udtages eksisterende arealudlæg af kommuneplanen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægning for nyt åben-lav boligområde skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning af et nyt åben-lav boligområde syd for Bøgevangen i Dronninglund. Området omfatter et ca. 9,8 ha stort område i landzone, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Området afgrænses mod nord af Bøgevangen, mod vest af et eksisterende læhegn, mod syd af dyrkningsarealer og mod øst af skov.

Projektet omfatter et forslag til udstykning af ca. 50 parcelhusgrunde, fordelt på 2 etaper, hvor første etape omfatter ca. 30 grunde, og hvor anden etape omfatter ca. 20 grunde. Ifølge ansøgningen skal området vejbetjenes fra Bøgevangen, der er en kommunevej og klassificeres som en lokalvej. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt det vil være nødvendigt at indrette trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Bøgevangen, eventuelt en hævet flade i krydset på Bøgevangen. Ifølge illustrationsplanen skal der etableres vej over matr.nr. 1af Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Dronninglund Borgerforening.

Gældende planlægning og andre bindinger

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Arealet udgør en del af natur- og landskabskvaliteterne i Dronninglund, og ligger uden for de områder, hvor byudviklingen i øvrigt foregår tæt på skole- og idrætsfaciliteter.

Arealet er i kommuneplanens retningslinier udpeget som særlig værdifuldt landskab, del af økologisk forbindelse, potentielt naturområde, værdifuldt kulturmiljø og støjbelastet areal i landzonen.

Udpegningen som særligt værdifuldt landskab knytter sig til området omkring Dronninglund Skovlandskab, og dermed indkørslen til Dronninglund by. Udpegningen skal så vidt muligt friholdes for formål, der kan skæmme landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlige hensyn til landskabet. Større og sammenhængende byggeri, herunder et boligområde, skal så vidt muligt undgås.

Arealet er udpeget som en del af en økologisk forbindelse. Området indeholder vandløb, skov, sø og mose, hvorfor det er relevant at undersøge i hvilken grad disse områder vil blive påvirket af en ændret anvendelse. Skoven og vandløbene fungerer som ledelinier gennem landskabet for blandt andet flagermus og odder.

Med udpegningen som potentielt naturområde må udviklingen i området ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre og planteliv.

Udpegningen som værdifuldt kulturmiljø knytter sig til kulturmiljøet omkring Dronninglund Slot og historien samt udviklingen omkring dette. Byggeri og andre indgreb, der væsentlig forringer kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

Arealet er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Lunderbjerg Motocross Bane. Arealer indenfor konsekvenszonen kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder boliger. En nærmere afklaring på, i hvilket omfang arealet er støjbelastet, vil kræve en beregning for det konkrete område.

Arealet er også omfattet af skovbyggelinier, hvor indenfor der ikke må bebygges.

Fagforvaltningen bemærker, at der forløber et rørlagt vandløb gennem området, som der skal tages hensyn til i forbindelse med en eventuel planlægning for området.

Fra det nordøstlige hjørne og hele vejen langs områdets afgrænsning mod vest forløber en del af "Grevens sti", der er en offentlig rekreativ sti, som forbinder byen med Dronninglund Slot. I forbindelse med en eventuel planlægning for området bør der tages hensyn til forløbet og oplevelsesværdien af denne.

Rummelighed til byudvikling

Kommuneplanen indeholder rammer for rummelighed til byudvikling. Dette for at sikre, at det samlede arealudlæg til byudvikling står i rimelig forhold til det areal, der forventes udnyttet til byudvikling over en 12 årig periode, jf. Planlovens § 11a, stk. 7.

I Kommuneplan 2017 er der en samlet rummelighed for Dronninglund på 33,4 ha, hvoraf de 28,2 ha er udlagt til boligformål og 5,2 ha til erhvervsformål. I kommuneplanperioden fra 2017- 2029 forventes der et arealbehov for nye boliger i Dronninglund på ca. 20 ha, svarende til 133 boliger. Det nyere boligbyggeprogram 2018 fremskriver et boligbehov på samme niveau. På den baggrund vurderes den nuværende rummelighed at overstige bruttobehovet for arealer til byudvikling.

Ifølge Planlovens § 11a, stk. 6, kan Byrådet omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, dvs. udlægge nye arealer til byudvikling i kommuneplanen mod at tage andre arealer ud af kommuneplanen. Arealerne skal være af nogenlunde samme størrelse, så den samlede rummelighed ikke øges væsentligt. Såfremt arealerne som udtages er lokalplanlagt kan kommunen blive erstatningspligtig over for ejeren af arealet.

Fagforvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i områdets beliggenhed indenfor en række udpegninger og væk fra den øvrige byudvikling vurderer fagforvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for det konkrete areal. Der er ikke behov for flere arealudlæg til byudvikling i Dronninglund. Igangsætning af planlægning for området vil betyde, at en stor del af de områder, der i forvejen er planlagt til byudvikling, skal tages ud af kommuneplanen. Dette vil bl.a. betyde, at der skal igangsættes en dialog med de lodsejere, der på baggrund af en konkret planlægning har en forventning om eller ret til, at deres arealer kan udbygges.

Alternativ 1

Alternativt kan det ved næste kommuneplanrevision 2021 undersøges, om arealet kan udlægges, dog også mod at der tages andre arealer ud. Det kan foregå ved en proces, hvor andre lodsejere og interessenter også får mulighed for at komme med forslag til nye arealudlæg, inden at byudviklingen i Dronninglund fastlåses med ét stort arealudlæg.

Alternativ 2

Hvis planlægningen igangsættes nu, skal det undersøges, om det er muligt at udlægge området til boligformål på trods for de ovenfor beskrevne natur- og landskabsinteresser.

Følgende rammeområder er for nuværende ikke lokalplanlagt og kan evt. tages ud af kommuneplanens rammer til fremtidig byudvikling (se kortbilag):

 • 02-B-13 - Boligområde, Slotsgade, Asåvej (restrummelighed: 2,8 ha).
 • 02-B-07 - Boligområde, Solparken (restrummelighed: 1,3 ha) Det er besluttet at igangsætte lokalplanlægning for dette område på Økonomiudvalgsmøde den 13. februar 2019.
 • 02-B-15 - Boligområde, Søndervangsvej (restrummelighed: 3 ha) og
 • 02-E-04 - Erhvervsområde, Ørsøvej (restrummelighed 1,2 ha).

Ved at udtage arealerne fra udpegningen frigøres der ca. 8,3 ha. Som erstatningsareal herfor kan der udlægges ét areal af nogenlunde samme størrelse indenfor projektområdet. Konsekvensen heraf vil være, at der fremadrettet ikke vil være mulighed for at udlægge arealer til byudvikling andre steder i Dronninglund foreløbig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 6:

Udsættes til næste møde.

Beslutning

Et flertal indstiller, at planlægningen fortsættes.

Evt. konsekvenser af arealudlægningen undersøges og medsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Poul Erik Andreasen indstiller, at sagen henlægges pga. gener ved gennemførelsen.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af Midtbyråd for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er ønske om at nedsætte et Midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af udviklingsarbejde med Hjallerup midtby. Der er gode erfaringer med at samle midtbyens interessenter i forhold til sparring og forankring af udviklingsarbejdet i både Brønderslev og Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyrådet skal nedsættes samt rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Hjallerup midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner i forhold til udvikling af midtbyen i Hjallerup. Midtbyrådet forankres under Teknik- og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet.

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger, der er repræsenteret heri.

Følgende interessentgrupper foreslås som medlemmer af Midtbyrådet:

 • Byudviklingsudvalget Hjallerup (2 pladser)
 • Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening (2 pladser)
 • Hjallerup Borgerforening (1 plads)
 • Hjallerup Kulturhus (1 plads)
 • Hjallerup Samvirke (1 plads)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der indhentes relevante interessenter efter behov, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune. Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmerne frit for at forlade rådet. Hvis et medlem forlader rådet, skal det erstattes af et nyt medlem fra den pågældende organisation.

Sekretariatsfunktionen for Midtbyrådet varetages af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der faciliterer rådets møder. Møder i Midtbyrådet indkaldes efter behov.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Midtbyrådet, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet nedsætter "Midtbyråd for Hjallerup" og godkender forslag til kommissorium, herunder rådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om byfornyelsesmidler - Lodsgade 27, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til udskiftning af stråtækt tag på ejendommen Lodsgade 27 i Asaa. Bygningen er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 2, hvilket er den næsthøjeste bevaringsværdi, der kan gives. Omkostninger til udskiftning af stråtækt tag, beregnet ud fra det ene indhentede tilbud, beløber sig til 150.000 kr.

Da boligen er registreret med en høj bevaringsværdi kan projektet støttes via byfornyelsesmidler med op til 50 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Brønderslev Kommunes tilbageværende ramme for byfornyelse er ikke endeligt opgjort, men det vurderes, at der er plads til medfinansiering af det ansøgte beløb.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til udskiftning af stråtækt tag.

Sagsfremstilling

Familien til ejer af ejendommen Lodsgade 27, Asaa, søger om tilskud til udskiftning af tag på ejendommen beliggende Lodsgade 27, Asaa. Bygningen er et tidligere Toldhus. Allerede omkring 1800 var der et toldsted i Asaa, da der blev indført varer fra udlandet. Toldhuset er dog dateret ældre end det, men den tidligere historie kendes ikke. Sammen med Lodsgade 23 udgør nr. 27 to meget fine bindingsværkshuse, der i dag fungerer som bolig. Bygningen fremstår i dag i original tilstand med få ændringer, og er et unikt bindingsværkshus, der knytter sig til Asaa's historie.

Ansøger oplyser, at ejeren ønsker at flytte. Familien ønsker at bevare ejendommen i familiens hænder og planlægger en større renovering af bygningerne.

Der er indhentet tilbud på udskiftning af stråtækt tag pålydende i alt 150.000 kr. Såfremt Byrådet beslutter at bevillige midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 50 % i statslig refusion.

Finansieringen er således:

 • Egenfinansiering: 75.000 kr.
 • Kommunal: 37.500 kr.
 • Statslig: 37.500 kr.
 • Samlet: 150.000 kr.

Den statslige ramme til byfornyelse, som er tildelt Brønderslev Kommune resterer 365.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der bevilges 75.000 kr. i tilskud til udskiftning af eksisterende stråtækt tag på Lodsgade 27, Asaa, og
 • at der frigives 37.500 kr. på anlægsbudgettet til bygningsfornyelse.
Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der 0,737 mio. kr. i puljen til bygningsfornyelse. Dette er inkl. overførsel af ikke forbrugte midler fra 2018. Frigives beløbet på 37.500 kr., er der 0,7 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af igangsætning af 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har igangsat 7 nye forslag til indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til 7 vandværker. De 7 nye planer udarbejdes i overensstemmelse med de første indsatsplaner, der blev vedtaget af Byrådet den 30. januar 2019.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage igangsætningen af udarbejdelsen af de 7 nye indsatsplaner til orientering. Udvalget anmodes endvidere om at godkende, at der ikke skal udarbejdes en indsatsplan for Brønderslev Søndre Vandværk og Dronninglund Vandværk.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. Kommunerne skal i henhold hertil udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Fagforvaltningen har igangsat 7 nye forslag til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Disse forslag bliver udarbejdet i henhold til skabelonen fastlagt i forbindelse med udarbejdelse af de første 7 indsatsplaner, der blev endeligt vedtaget i Byrådet den 30. januar 2019.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Indenfor BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) skal vandværkerne arbejde for at indgå aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider.
 • Krav om opfølgning på baggrunden for evt. nitrat i drikkevandet, så der i næste generation af indsatsplaner, kan træffes beslutning om evt. nødvendige dyrkningsaftaler til nedsættelse af nitratindholdet på lang sigt.
 • Generelle indsatser, f.eks. information om ansvarlighed ved pesticidanvendelse.
 • Områdespecifikke indsatser, f.eks. kontrol af registrerede olietanke.

De 7 planforslag omhandler følgende vandværker:

 • Indsatsplan for Brønderslev Vestre Vandværk
 • Indsatsplan for Brønderslev Nordre Vandværk
 • Indsatsplan for Hallund Vandværk
 • Indsatsplan for Hellum Vandværk
 • Indsatsplan for Jerslev Vandværk
 • Indsatsplan for Klokkerholm Vandværk
 • Indsatsplan for Klæstrup Vandværk

Fagforvaltningen forslår, at der ikke skal laves en indsatsplan for Brønderslev Søndre Vandværk, da Brønderslev Vand a/s har tilkendegivet, at der arbejdes med at få dette vandværk lukket. Dette sker formentlig i 2019 eller i 2020. Da Brønderslev Søndre Vandværk skal lukke, er det ikke hensigtsmæssigt at lave en indsatsplan. Der er den 8. april 2019 sendt en orientering om dette til Miljøstyrelsen.

Fagforvaltningen foreslår endvidere, at der ikke skal laves en indsatsplan for Dronninglund Vandværk, da dette vandværk kun har en reserveboring, der kun vil levere vand til forbrugerne i det tilfælde Østvendsyssel Råvandsforsyning ikke selv kan. Dette sker meget sjældent og der er ikke udpeget indsatsområder i indvindingsoplandet for Dronninglund Vandværk.

Der laves ikke indsatsplaner for distributionsvandværkerne Asaa Vandværk, Melholt Vandværk og Ørsø Vandforsyningsselskab, da der ikke er udpeget et indvindingsopland for disse vandværker. Der foregår ikke indvinding af grundvand disse steder.

Beregningsmetode.

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO beregningen indgår flere parametre, som indvindingsmagasin, magasin type, magasin bjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler en sænkningstragt fra den boring der indvindes fra.

Fagforvaltningen har rådgiveren Cowi til at udarbejde planforslagene.

Tidsplanen er indsat herunder:

Der er lagt op til at den politiske behandling skal være i august og den endelige vedtagelse af planforslagene efter høringen i slut november, start december 2019.

Derudover er der lagt op til vandværksmøder (for dem planforslagene omhandler) i uge 26 samt et koordinationsforumsmøde i uge 27.

Der har været holdt et opstartsmøde (Møde 2) med vandværkerne, som planforslagene indeholder.

Når disse 7 planforslag er vedtaget har alle vandværker/forsyninger i Brønderslev Kommune en indsatsplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at de nævnte indsatsplaner udarbejdes i henhold til ovenstående beskrivelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Godkendelse af fælles vandløbsregulativ - Hjørring og Frederikshavn Kommuner


Resume

Sagsforløb: TM

Frederikshavn og Hjørring Kommuner har udarbejdet forslag til et fællesregulativ for kommunernes offentlige vandløb. Fællesregulativet indeholder generelle bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og tilsyn med kommunernes offentlige vandløbsstrækninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om fællesregulativet også skal gælde for grænsevandløbene i Brønderslev Kommune til Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Sagsfremstilling

Frederikshavn og Hjørring Kommuner har udarbejdet forslag til et fællesregulativ for kommunernes offentlige vandløb. Fællesregulativet indeholder generelle bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og tilsyn med kommunernes offentlige vandløbsstrækninger.

Fællesregulativet indeholder ikke konkrete bestemmelser om det enkelte vandløbs forløb og konkrete vedligeholdelse. Dette vil fortsat være bestemt af specifikke regulativer for de enkelte vandløb.

I Brønderslev Kommune er de generelle bestemmelser beskrevet i en "Standard del" (Gl. Brønderslev) eller i bilag (Gl. Dronninglund).

Ændringerne vil fremover bl.a. betyde,

 • at der ikke er et fast krav om hegning langs med vandløb, men kommunen kan kræve det, hvis det er nødvendigt,
 • at man fremover kun må oprense til 10 cm under regulativmæssig bund i modsætning til i dag 20 cm, idet maskiner i dag er mere præcise, og
 • at man fremover skal placere nye dræn 20 cm over regulativmæssig bund (i dag 10 cm) for at sikre, at drænene er fri af bunden, selv om der sker en vis aflejring - der er dog mulighed for dispensation.

Udkast til fællesregulativ har været i offentlig høring i perioden fra den 8. november 2018 til den 10. januar 2019.Høringen er foretaget i Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt i Brønderslev og Jammerbugt kommuner for de vandløb, som ligger på grænsen til Frederikshavn og Hjørring Kommuner. I Brønderslev Kommune er der tale om Klostergrøften, Rørbækken, Nordre Skrolleshedegrøften og Fuglsig Bæk, Ulvkær Bæk, Flyvbjerg Øland Bæk, Sterup Møllebæk, Spånbæk, Tøsbæk-Spånbæk, Sivertslev Bæk, Voerå, Vandåen og Løbækken.

Der er i høringsperioden indkommet kommentarer fra en række foreninger og organisationer. Vedlagte høringsnotat opsummerer de indkomne kommentarer og angiver Frederikshavn og Hjørring kommuners bemærkninger til kommentarerne. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ingen yderligere kommentarer.

Fællesregulativet skal godkendes endeligt i alle fire berørte kommuner. Herefter vil fællesregulativet blive offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Regulativet vil træde i kraft, når klagefristen er udløbet, medmindre der indkommer klager over regulativet.

Frederikshavn og Hjørring Kommuner har godkendt fællesregulativet.

Ved ikrafttrædelsen træder fællesregulativets bestemmelser i stedet for de tilsvarende bestemmelser i de 2 kommuners regulativer, samt for de vandløb som grænser til Hjørring og Frederikshavn Kommuner. De eksisterende regulativer er fortsat gyldige for så vidt angår de bestemmelser, der ikke reguleres af fællesregulativet. Det drejer sig specifikt om

 • Tilladelse til sejlads
 • Strømrendebredder for grødeskæring
 • Beskæring af kantvegetation
 • Vedligeholdelsesmetode
 • Fastlæggelse af skikkelse/vandføringsevne

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at fællesregulativet også gælder for grænsevandløbene til Hjørring og Frederikshavn Kommuner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Brønderslev by skal der etableres regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften. Brønderslev Spildevand A/S har i samarbejde med kommunen kortlagt placeringsmuligheder. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er udarbejdet for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at igangsætte etablering.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Der er særligt indkommet bemærkninger vedrørende etablering af bassin 4 i forhold til problemer med fugt i kældre på Danevej.

Byrådet skal tage stilling til, om tillæg nr. 6 til spildevandsplanen kan godkendes endeligt, herunder at kommunen er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

I takt med at Brønderslev by bliver separatkloakeret opstår der behov for at udlede regnvand fra de separatkloakerede områder.

Den naturlige recipient for regnvandet fra den centrale og vestlige del af byen er Kornumgårdsgrøften. For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet med oversvømmelser og forringet vandmiljø til følge, er det nødvendigt at forsinke udledningerne via regnvandsbassiner inden udledning til vandløbet. Der bliver tale om udledning af regnvand fra et betragteligt befæstet areal, og der bliver derfor behov for store bassiner.

Der er foretaget en kortlægning af, hvor bassinerne kan placeres (vist på vedlagte kortbilag). Alle bassinerne kommer til at ligge i bynære arealer, der i dag indgår som en del af byens rekreative arealer. Ved udformning af bassinerne vil der derfor også blive lagt vægt på, at disse udformes så de kan indpasses som en del af de rekreative arealer. Bassinerne vil for størstedelens vedkommende komme til at fremstå som små søer. Undtagelsen er to bassiner, der placeres i selve Kornumgårdsgrøften (M1 og M2 på kortbilaget) som en form for opstuvningsarealer, hvor regnvandet kortvarigt kan stuve op under kontrollerede forhold. Der vil i det tilfælde ikke blive tale om deciderede gravede bassiner, men der skal formentlig ske en form for tilpasning af vandløbsprofilet. Løsningsforslaget med etablering af disse to bassiner er lidt alternativ og bringes udelukkende op, fordi det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med areal til etablering af traditionelle forsinkelsesbassiner.

De fleste af bassinerne etableres på kommunalt ejede arealer, men enkelte af bassinerne, herunder M1 og M2, vil berøre privatejede arealer. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er udarbejdet for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere bassinerne. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslaget til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er særligt indkommet bemærkninger vedrørende etablering af bassin 4 (ved Vestskoven). Bassinerne B2-B4 skal efter planen etableres inden udgangen af 2021. De nærmeste naboer til disse bassiner er derfor blevet særskilt informeret om at planforslaget var i høring, ligesom de private lodsejere, der berøres af planforslaget er blevet særskilt informeret. Alle bemærkninger er indkommet ved telefonisk henvendelse. Der er enkelte, der blot har spurgt ind til tidshorisont for etablering og lidt til udformning af bassinerne, men der har særligt fra borgerne på Danevej været udtrykt bekymring for etablering af bassin B4.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har holdt møde med 4 af grundejerne på Danevej. Grundejerne er især bekymret for om etablering af bassinet vil forværre de problemer med fugtige kældre, som de har oplevet over de senere år, og som de bl.a. mener skyldes opstuvning af vand på engen ved Danevej. Det er fagforvaltningens vurdering, at problemet med vand på engen vil blive forbedret med etableringen af bassinet, da der så bliver mulighed for at aflede vandet. Vandspejlet i bassinet bliver fastholdt på et bestemt niveau, hvor det i dag svinger i takt med årstiden, og især i vinterperioden kommer det til at stå højt, da de naturlige afledningsveje er blevet blokeret pga. opfyldningsjord fra byggeri i Vestskoven.

Byrådets vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev, og at kommunen er sindet at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Bilag

Til toppen


14. Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved Donnerbæk for at forsinke udledningerne fra befæstede arealer i den nordlige del af Dronninglund. Etablering af bassinerne vil reducere den hydrauliske belastning af Donnerbæk og nedbringe udledningernes bidrag til vandstandsstigninger i vandløbet under kraftig regn.

Forslag til tillæg har været offentlig høring i 8 uger. Der er blandt andet indkommet bemærkninger vedr. tidshorisont for etablering af og offentlighedens adgang til bassinerne.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen kan godkendes endeligt, herunder tage stilling til spørgsmål om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassinet ved Solparken (privatejet jord).

Sagsfremstilling

I forbindelse med undersøgelse af oversvømmelsesproblemer langs Donnerbæk ved Dronninglund blev det påvist, at udledning af regnvand fra den nordlige del af Dronninglund by gav et ikke uvæsentligt bidrag til vandstandsstigningerne i vandløbet. Der findes 4 udledninger af regnvand fra Dronninglund by til vandløbet, hvoraf de 2 udledninger bidrager med 94 % af udledningen. Der er tale om gamle udledninger, der ikke er forsinkede, hvorfor der i dag udledes meget store vandmængder under kraftig regn. Der planlægges kun etableret bassiner ved de 2 mest betydende udløb. Det ene regnvandsbassin planlægges etableret øst for området ved Solparken og det andet bassin ved Dregårdsvej. Det er dog kun bassinet ved Solparken, der planlægges etableret nu, hvor bassinet ved Dregårdsvej planlægges etableret på sigt. Udløbet ved Solparken er også langt det mest betydende af udløbene.

Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassinerne. Arealet, hvor bassinet ved Solparken planlægges etableret, er privatejet, men lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed for bassinet. Ellers har Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger. Ud over de berørte grundejere er naboer til bassinet ved Solparken blevet orienteret om offentliggørelsen af forslaget. Der er kun indkommet få bemærkninger. Bemærkningerne har drejet sig om tidshorisont for etablering, hvorvidt der ville blive offentlig adgang og en vis skepsis overfor funktionen af bassinet - altså i hvilket omfang det kan lade sig gøre at opstuve vandet. Alle bemærkninger er indkommet telefonisk. Fagforvaltningen har på baggrund af samtalen vurderet, at borgerne har fået de svar de efterlyste.

Byrådets vedtagelse af tillægget til spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedr. etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund, og at kommunen er sindet at foretage ekspropriation af arealerne til bassinerne, hvis der alligevel ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Råderet over offentligt vejareal til ny affaldsstation på Torvet i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

En investor anmoder om råderet over offentligt vejareal til placering af en affaldsstation på Torvet i Brønderslev by i forbindelse med en påtænkt opførelse af en ny etageejendom på hjørnet af Algade - Torvet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En investor anmoder om råderet over offentlig vejareal til placering af en affaldsstation på Torvet i Brønderslev by, i forbindelse med en påtænkt opførelse af en ny etageejendom på hjørnet af Algade - Torvet.

Lokalplanen er under udarbejdelse, og det vil være en forudsætning at få afklaret ovennævnte inden lokalplanen sendes til politisk behandling og i høring.

Hele grundarealet påtænkes bebygget, og affaldsstationen ønskes derfor placeret i det offentlige vejareal på Torvet. På arealet findes i dag 2 parkeringspladser med dårlige til- og frakørselsforhold. Disse forhold vil blive forværret med det nye byggeri, idet mulighed for bakning ind på ejendommens matrikel forsvinder. Som erstatning har investor i 2017 bekostet etablering af 2 stk. nye parkeringsbåse på det offentlige vejareal på modsatte side af vejen.

Bebyggelsesprocenten i Brønderslev midtby minder i dag lidt om byggeriets tæthed i Aalborg by, og her er man allerede gået i gang med at placere affaldsstationer i det offentlige vejareal.

En råderet over offentlig vejareal kan gives efter gæsteprincippet. Det vil sige, at hvis vejen en dag skal have en ny vejprofil, så skal ledningsejere og affaldsstationen flytte / tilrette sig, uden omkostning for kommunen.

En parkeringsanalyse fra 2012 viser, at belægningsprocenten i Brønderslev midtby ligger på 10-46 % på hverdage og 10-64 % om lørdagen, hvilket er et væsentligt fald i forhold til analysen fra 1994, hvor belægningsprocenten var henholdsvis 76 og 108 %.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at fjernelse af omhandlende 2 stk. p-pladser ikke vil påvirke belægningsprocenten mærkbart.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget imødekommer anmodningen med vilkår om, at råderetten skal gælde efter gæsteprincippet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Råderet over parkeringsplads i Asaa, matr.nr. 55a, Aså by, Aså-Melholt


Resume

Sagsforløb: TM

Byforskønnelsesudvalget i Asaa søger om vederlagsfri råderet over den nordlige del af parkeringspladsen beliggende ved det gamle bibliotek i Asaa med indkørsel fra Sæbyvej.

Byforskønnelsesudvalget oplyser, at arealet kun anvendes til parkering i et meget begrænset omfang, hvorfor de har arbejdet på en idé til at bruge pladsen mere aktivt hen over sommersæsonen med det formål at tiltrække flere turister og lokale til området. Udvalgets ansøger derfor Brønderslev Kommune om at få tildelt varig råderet over den nordlige halvdel af parkeringspladsen, indtil den dag hvor kommunen har behov for at inddrage arealet igen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Byforskønnelsesudvalget i Asaa, som er en lille gruppe under Asaa Samråd, arbejder på forskellige projekter der har til formål at forskønne Asaa by.

Byforskønnelsesudvalget har bemærket, at parkeringspladsen ved det gamle bibliotek i Asaa kun anvendes i et meget begrænset omfang. Udvalget har derfor arbejdet på en plan om et opholdsareal, der centrerer sig omkring den nordlige halvdel af parkeringspladsen og som har til formål at tiltrække flere turister og lokale til området.

Byforskønnelsesudvalget ønsker derfor at indgå en vederlagsfri aftale med kommunen om råderet over den nordlige halvdel af parkeringspladsen indtil den dag kommunen har brug for at inddrage arealet igen. Den nordlige del af pladsen er særlig tiltrækkende, fordi arealet er placeret i solen, er tæt beliggende på Spar-købmanden, og cykelturisterne, som i stort omfang følger Sæbyvej på deres vej til Skagen, har nemt ved at få øje på pladsen. Da der kun ansøges om råderet over den nordlige del af pladsen, vil det fortsat være muligt at parkere på den sydlige del.

Idéerne for den nordlige del af pladsen involverer blandt andet få og mindre konstruktioner, i form af et sejl eller madpakkeskur, hvortil der muligvis kan opstå behov for at bryde asfalten til punktfundamenter og evt. installation til kloak, vand og el.

Byforskønnelsesudvalget har allerede indgået en aftale med ejeren af nabomatriklen og modtaget dennes tilladelse til at anvende græsarealet, der grænser op til parkeringspladsen. Græsarealet forventes anvendt til opstilling af bord/bænkesæt og en mindre scene.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø kan til sagen oplyse, at parkeringspladsen er registreret som offentligt vejareal i Brønderslev Kommunes vejfortegnelser, hvormed der er mulighed for at udstede en varig rådighedstilladelse. Den varige rådighedstilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres, hvis der opstår et behov for at anvende arealet til andet formål.

Der foreligger ikke konkrete målinger, men Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø vurderer, at pladsen i dag kun anvendes til parkering i et meget begrænset omfang. Tidligere har arealet været anvendt af biblioteksbussen, der i dag betjenes fra parkeringspladsen ved Spar-købmanden.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om ansøgningen fra Byforskønnelsesudvalget i Asaa kan imødekommes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv over for projektet – der skal udarbejdes en specifik aftale omkring råderetten over arealet. Aftalen skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


17. Etablering af skulptur i rundkørsel på Hjallerupvej


Resume

Sagsforløb: TM

Dronninglund Borgerforening har i samarbejde med kunstudvalget besluttet sig for et kunstværk "Kuglen", der ønskes opført i rundkørslen på Hjallerupvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om skulpturens placering i rundkørslen kan accepteres, samt om udvalget vil finansiere betonfundament samt fremføring af el til kunstværket.

Sagsfremstilling

Dronninglund Borgerforening har i samarbejde med et nedsat kunstudvalg besluttet sig for et kunstværk "Kuglen", der ønskes opført i rundkørslen på Hjallerupvej.

"Kuglen" er kreeret af kunstner Jørn Hansen. Den er ca. 3 m i diameter, lavet i eg med et indvendigt skelet lavet i armeringsjern. Monteret på et fundament, som graves ned, så kun soklen og kuglen er hævet over jorden. Skulpturen er om natten indvendigt belyst, og lyset foreslås koblet på gadebelysningen.

Kuglen i træ skal symbolisere Dronninglund og "Kulturen i naturen", og der er også en henvisning til et match med Dronninglund Cup.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på møde den 13. november 2018 drøftet placeringen af kunstværket med Nordjyllands Politi. Her blev det vurderet, at der færdselssikkerhedsmæssigt intet er til hinder for at placere omhandlende skulptur i rundkørslen på Hjallerupvej.

Etablering af betonfundament, jordpåfyldning, græssåning og fremføring af el, anslås til en omkostning på i alt 20.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget imødekommer borgerforeningens ønske, og at der prioriteres 20.000 kr. fra anlægskontoen på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt - der bevilges max. 20.000 kr.

Bilag

Til toppen


18. Anlæg af delstrækning af Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune arbejder med etablering af Nordsøstien på delstrækning syd for Asaa.

De foreløbigt afholdte udgifter samt forventede udgifter til landinspektør, ekspropriation samt anlæg, skilte og rutepæle forventes at blive på ca. 223.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til finansiering af anlæg af Nordsøstien på delstrækning syd for Asaa ved at frigive 31.000 kr. til fysisk anlæg og materiel samt en samlet budgetramme på op til 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune arbejder med etablering af Nordsøstien på delstrækning syd for Asaa.

Byrådet har på møde den 24. april 2019 godkendt ekspropriation på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling den 20. marts 2019.

Byrådet har den 30. august 2017 i forbindelse med beslutning om igangsættelse af sagen besluttet, at stien etableres ved finansiering inden for Teknik- og Miljøudvalgets område og om nødvendigt med ekspropriation, hvis frivillig forhandling ikke var muligt alene. Efter forhandlinger viste det sig nødvendigt med ekspropriation. Dette har udløst omkostninger som beskrevet i det følgende.

Landinspektør

Udgifter til landinspektør er ikke endeligt opgjort, da arbejdet ikke er afsluttet. Foreløbigt er der betalt regninger for 96.345 kr. til landinspektør, og der forventes at være yderligere udgifter i forbindelse med ekspropriationsbeslutning, endelig opmåling af forløbet mv. i størrelsesorden ca. 25.000-30.000 kr. De samlede udgifter til landinspektør forventes derved at blive på ca. 126.000 kr.

Ekspropriation

Udgifter til ekspropriation er opgjort til 66.192 kr. i forslag til erstatning, som udsendes til lodsejerne efterfølgende endelig ekspropriationsbeslutning i Byrådet. Denne afgørelse kan blive påklaget til Taksationskommissionen, hvorved beløbet kan blive ændret.

Fysisk anlæg

Den fysiske etablering af stien skal ske ved et simpelt anlæg som trampesti med udgangspunkt i eksisterende terræn. Der skal enkelte steder ryddes for buske og krat og fjernes enkelte træer - fortrinsvist væltede træer og diverse mindre arbejder. Vej og Park har tilbudt at etablere stien for et budget på 21.000 kr. Ud over stianlæg skal der opsættes rutepæle og skilte på stien. Dette forventes at kunne gøres for under 10.000 kr. Samlede fysiske etableringsudgifter forventes derved på ca. 31.000 kr.

Udgifter til landinspektør, forventet erstatning ved ekspropriation, fysisk anlæg mv. forventes derved at blive ca. 223.000 kr., dog afhængig af eventuel ændring af erstatning ved Taksationskommission og uforudsete udgifter. Ramme afsættes på ca. 12 % til uforudsete udgifter og evt. ændringer i Taksationskommissions erstatningsopgørelse svarende til 27.000 kr. Samlet finansieringsbehov er derved på 250.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

 • finansiering af fysisk anlæg af Nordsøstien på delstrækning syd for Asaa ved at frigive 31.000 kr. fra anlægsbudgettet til Vej og Parks fysiske etablering af stiforløbet samt ruteafmærkning,
 • den samlede finansiering af Nordsøstien ved at afsætte og anvise finansiering af en budgetramme på op til 250.000 kr. til udgifter til anlæg, ekspropriation, landinspektør mv. ved Nordsøstien.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil, når de endelige udgifter er afholdt, forelægge dette for Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Udgiften finansieres via Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget.

Til toppen


19. Røggener fra brændeovne og fastbrændselsfyr - administrationspraksis


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø modtager jævnligt klager fra borgere over røggener fra brændeovne og fastbrændselsfyr.

Fagforvaltningen kan med hjemmel i brændeovnsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven regulere røggenerne. Fagforvaltningen kan således, efter en konkret vurdering af røggenernes omfang og væsentlighed, meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø modtager jævnligt klager fra borgere over røggener fra brændeovne og fastbrændselsfyr. Der klages primært over lugtgener, men klagerne indeholder ligeledes ofte en bekymring i forhold til de sundhedsmæssige aspekter ved brænderøgspåvirkningen.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at brændefyring bidrager til luftforurening. Det er især forureningen med partikler, som vurderes at være problematisk.Da brænderøg indeholder partikler, må røgen forventes at bidrage til sygdomsforekomst i Danmark, men på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, hvor stor en helbredsrisiko brænderøg udgør.

Når kommunen modtager en klage over brænderøg, og den ikke er åbenbar grundløs, har kommunen som tilsynsmyndighed pligt til at undersøge sagen.

Fagforvaltningens praksis for håndtering af klager er følgende:

 • Klager opfordres til at kontakte ejeren af fyringsanlægget for finde en løsning på røggenerne uden kommunens indblanding.
 • Hvis klager fastholder sin klage, kontaktes ejeren af fyringsanlægget med oplysning om, hvem der har klaget og hvad der klages over. Ejeren opfordres til at komme med bemærkninger til klagepunkterne.
 • Fagforvaltningen fører tilsyn, hvor det vurderes, om der er tale om en væsentlig forurening. Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, at der sandsynligvis er tale om en væsentlig forurening, hvis der er røgnedslag hos naboen, vedvarende brænderøgslugt og specielt vedvarende brænderøgslugt indendørs. Vedvarende brænderøgslugt indendørs opleves oftest i nyere boligområder, hvor beboelserne er udstyret med genvex-systemer.
 • Hvis det skønnes nødvendigt, kontaktes skorstensfejeren med henblik på en faglig vurdering af fyringsanlægget samt vejledning i korrekt optænding og fyring. Fagforvaltningen modtager en kortfattet tilsynsrapport med mulige løsningsforslag.
 • Hvis forureningen vurderes at være uvæsentlig, træffes der - med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42 - afgørelse om ikke at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 • Hvis forureningen vurderes at være væsentlig, kan der varsles påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger. Denne afgørelse træffes ligeledes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 42. De forureningsbegrænsende foranstaltninger kan, jf. Miljøstyrelsens vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen, eksempelvis bestå i et eller flere af følgende forhold:
  • Skorstenen skal forhøjes eller forbedres fx ved en foring eller ved påmontering af en røgsuger, hvis det vurderes, at forbedringen kan opfylde påbuddet.
  • Anlægget skal benyttes på en bestemt måde for eksempel med et bestemt brændsel, eller kun på bestemte tidspunkter eller under bestemte vejrforhold.
  • Der skal anvendes brændsel med tilstrækkelig kvalitet og tørhed, og det skal opbevares på en måde, så brændets kvalitet ikke forringes.
  • Brugen af fyringsanlægget skal indskrænkes eller helt forbydes.
 • Efter vurdering af høringssvar meddeles der eventuelt endeligt påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Fagforvaltningen har pt. 3 verserende sager angående røggener:

 • Klage over røggener fra brændeovn i privat helårsbeboelse- Lindenovsvej, Dronninglund. Der er her varslet påbud om ikke at fyre i brændeovnen i stille vejr samt i bestemte vindretninger.
 • Klage over røggener fra fastbrændselsfyr i privat helårsbeboelse - Vestergade, Brønderslev. Der er meddelt påbud om etablering af akkumuleringstank samt påbud om fyringstidspunkt og antal optændinger.
 • Klage over røggener fra fastbrændselsfyr på virksomhed - Gørtlervej, Hjallerup. Skorstenen skal forhøjes. Problemet forsøges løst gennem dialog og med fagforvaltningen som facilitator.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


20. Orientering om Naturmødet i Hirtshals med henblik på politisk deltagelse


Resume

Sagsforløb: TM

Der holdes i perioden fra den 23. maj 2019 til den 25. maj 2019 Naturmøde i Hirtshals. Temaet er "Fra snak til handling".

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der holdes i perioden fra den 23. maj 2019 til den 25. maj 2019 Naturmøde i Hirtshals. Temaet er "Fra snak til handling".

Brønderslev Kommune deltager igen i år i en fælles kommunal stand på Naturmødet. Deltagerne på standen består af de Nordjyske Kommuner, og har til formål at formidle, hvad de nordjyske kommuner gør for naturen og friluftslivet i Nordjylland. Det er således repræsentanter for kommunernes naturgrupper samt fra Nordjysk Netværk for Naturoplevelser, der står på standen. Sidste år var standen meget velbesøgt af borgere, skoleklasser, politikere og organisationer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i år valgt at genbruge en del af de plancher, som blev udarbejdet til formålet sidste år.

Fagforvaltningen har indgået samarbejde med to studentergrupper på Aalborg Universitet, som udvikler 2 interaktive løsninger til standen, som skal formidle, hvordan biodiversiteten ændres ved forskellige påvirkninger. Forskellige genstande, fx figurer af døde træer med en indbygget chip, kan placeres foran en skærm, som vil afspejle ændringen i naturen.

Der vil være oplæg med borgere, som fortæller om yndlings naturlokaliteter i Nordjylland, og med lodsejere med positive fortællinger om at have natur på deres ejendom. Desuden har fagforvaltningen arrangeret 2 debatter. Den ene omhandler, hvilken rolle naturen spiller for turismen i Nordjylland. Ved denne debat er Peter Kvistgaard fra AAU moderator og der vil være ejendomsmæglere, psykologer mv. som paneldeltagere. Den anden debat vil omhandle vild natur på tværs af Nordjylland. Debatten står mellem Maria Reumert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening og Lone Andersen fra Landbrug og Fødevarer.

Fredag formiddag kommer der skoleklasser fra skolerne i Nordjylland, og her vil fagforvaltningen på standen have forskellige konkurrencer, og formidling af naturen, bl.a. en kasse med et dødt dyr, hvor nedbrydningen af dette kan iagttages gennem glas uden, at lugten herfra generer. Fagforvaltningen havde sidste år et dødt rådyr, som var et kæmpe hit bl.a. skoleklasserne.

Der vil på naturmødets andre stande og scener være et hav af foredrag, debatter, ture og aktiviteter som omhandler alt fra naturpolitik til terapi i naturen. Erfaringen fra de sidste par år er, at der er mange af standene og debatterne på naturmødet, som er super interessante og giver mange nye input på naturområdet. Forvaltningen håber derfor på, at Teknik- og Miljøudvalget har lyst og tid til at komme og se de Nordjyske kommuners stand og opleve hele naturmødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


21. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


22. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på møde den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april 2019, at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 12:

Blev drøftet – punktet genoptages på næste møde.

Beslutning

Blev drøftet – forslag til råderum 2020 sendes til Økonomiudvalget.

A afventer økonomiforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


23. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


24. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


25. Lukket punkt: Overvejelser om indsejlingsforhold


Til toppen


26. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen

Opdateret 9. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer