Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 17. juni 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til lokalplan 01-E-16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 01-C-16.01 for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved Hirtshalsmotorvejens afkørsel Brønderslev Syd. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-C-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget konkrete forespørgsler om etablering af fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler på et areal nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen. For at muliggøre dette, er der udarbejdet forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsområde og udgør ca. 4 ha. Arealet henligger for nuværende som markarealer og afgrænses mod vest, nord og øst af større færdselsårer, Hirtshalsmotorvejen, Øster Brønderslevvej og Ålborgvej.

Anvendelse

Lokalplanforslaget åbner mulighed for at udvikle et erhvervsområde med forskellige anvendelser - både traditionelt erhverv, men også virksomheder og service, der naturligt kan understøtte funktionen som trafikknudepunkt og serviceklynge til motorvejen. I området kan der således indpasses transporterhverv, industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, kontorer samt serviceerhverv som tankstation, restaurant, hotel, fritidsanlæg mv. Der tillades virksomhed i miljøklasse 2-3. Butikker tillades ikke.

Disponering

Området disponeres med én indkørsel fra Øster Brønderslevvej. Adgangsvejen forbindes til en central øst-vestgående fordelingsvej, der forsyner alle grunde i lokalplanområdet. Området kan udstykkes frit, men med en mindste grundstørrelse på 2.000 m2. Dette for at understøtte den blandede anvendelse af området. Området er endvidere disponeret ud fra et ønske om at sikre en tydelig grøn struktur med friholdte beplantede forarealer mod både omgivende og interne veje samt nabogrunde. Der vil som følge af områdets udstykning blive etableret et kanaliseringsanlæg. Dette vil ske inden for lokalplanafgrænsningen og omkostningerne til etablering vil kunne lægges til grundsalgsprisen.

Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 50 og bygningshøjden maks. 2 etager/11,0 m. Bebyggelsen kan placeres frit, men under hensyntagen til vejbyggelinierne. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens udformning - herunder materialer, orientering, skiltning, belysning, vedvarende energianlæg osv. Dette vil - som en vigtig del af byens ansigt ved den sydlige bygrænse - sikre området en præsentabel visuel fremtræden. I den forbindelse lægges bl.a. vægt på at sikre et godt samspil med motorvejen, så udviklingen af området bliver til gensidig gavn.

Skiltning

Lokalplanen indeholder en række krav til områdets skiltning - dette dels af æstetiske hensyn, men også af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til naboer. For at imødekomme fastfoodrestauranternes krav om synlighed tillades én skiltepylon i områdets østlige ende med max. højde på 12 m.

Fagforvaltningen vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign. servicefunktioner naturligt vil kunne indgå i en serviceklynge til servicering af områdets samt det overordnede vejnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 og sender dem i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lokalplanforslaget indstilles til godkendelse.

Kommuneplantillægget udvides til også at omfatte Øster Brønderslevvej 31 – nyt Kommuneplantillæg vedhæftes referatet og indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen og Simon Aagaard tager forbehold i forhold til udvidelsen af kommuneplantillægget.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af fordebat for aflastningsområde ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en ny større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev. Eksisterende gældende planlægning giver ikke mulighed for etablering af en udvalgsvarebutik i området.

Som udgangspunkt skal detailhandel først og fremmest placeres i bymidterne, hvilket skal sikre levende bymidter med et varieret butiksudbud med god tilgængelighed for alle trafikarter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i juni 2017, blev der givet mulighed for, at der i alle byer uden for bymidterne og bydelscentrene kan udlægges aflastningsområder, dog under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag.

På baggrund af ansøgningen besluttede Økonomiudvalget i november 2018 at sende sagen i fordebat. I december 2018 blev der afholdt fordebat om udlæg af aflastningsområdet. Resultatet af fordebatten har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der indstillede, at der ikke skulle arbejdes videre med planlægningen af et aflastningsområde og i Økonomiudvalget hvor det blev besluttet sende sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget pga. nye oplysninger i sagen. Sagen har også været til drøftelse i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme.

Byrådet skal tage stilling til, om planlægningen skal fortsætte i form af kommuneplantillæg og lokalplan samt hvilke forudsætninger, der skal lægges til grund herfor.

Sagsfremstilling

Borgermøde og høringssvar

I forbindelse med fordebat blev der den 13. december 2018 holdt borgermøde, hvor i alt 8 borgere deltog. Derudover er der modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene og borgermødet er beskrevet nærmere i vedlagte notat. De primære punkter i høringssvarene er:

 • Butikslivet bør samles mest muligt.
 • Der bør ikke gives mulighed for dagligvarebutikker ved Jernaldervej.

Byrådsmedlemmer Jens Andersen og Lasse Risgaard har desuden fremsat en række spørgsmål og et alternativt beslutningsforslag i sagen. Spørgsmål samt fagforvaltningens besvarelse er vedlagt i bilag.

Drøftelse i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme

Udlæg af aflastningsområde ved Jernaldervej har været drøftet i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme. Bestyrelsen er positive overfor udlæg af et aflastningsområde, dog ønskes området udlagt på en måde, så der samtidigt passes på detailhandlen i midtbyen. Derfor ønsker bestyrelsen en minimumsstørrelse på butikkerne i aflastningsområdet på 800 m2 og forbud mod dagligvarebutikker. Desuden gør bestyrelsen opmærksom på, at der samtidigt bør udarbejdes en udviklingsplan for Østergade.

Redegørelse for udlæg af aflastningsområde

Ansøger har fremsendt en foreløbig lovpligtig detailhandelsredegørelse for udlæg af aflastningsområdet udarbejdet af COWI. Redegørelsen samt opsummerende notat er vedlagt som bilag. I detailhandelsredegørelsen er der bl.a. foretaget en række beregninger af positive og negative konsekvenser ved udlæg af aflastningsområdet.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der i området etableres 10.000 m2 detailhandel. Hovedkonklusionerne i beregningen er:

 • At Brønderslev vurderes at have det lovpligtige ”tilstrækkelige kundegrundlag” til at etablere et aflastningsområde.
 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 4 % af deres omsætning i den eksisterende jem & fix, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for jem & fix på 20 % i 2030. Beregningen afhænger dog af den konkrete sammensætning af butikker i aflastningsområdet.
 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 25 % af deres omsætning i Brønderslev bymidtes udvalgsvarebutikker, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for midtbyens butikker på 15 % i 2030. Resultatet er et gennemsnit for midtbyens butikker – nogle butikker forventes derfor at blive ramt hårdere end andre afhængig af butikssammensætningen i aflastningsområdet. Fagforvaltningen bemærker, at bymidten i denne sammenhæng også omfatter en del af Østergade.
 • Da aflastningsområdet forventes at hente en del af sin omsætning uden for kommunen, samt fastholde en større andel af handlen i kommunen, forventes omsætning i Brønderslev Kommune samlet set at stige med 66 mio. kr. årligt i 2030.

Differentiering af varesortiment

Planloven giver mulighed for at lave en vis differentiering af hvilket varesortiment, der tillades i forskellige detailhandelsområder. Der er bl.a. mulighed for at lave forbud mod etablering af dagligvarebutikker i et aflastningsområde. Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø anbefaler, at der ikke gives mulighed for dagligvarebutikker i et aflastningsområde, da placering af dagligvarebutikker er strategisk vigtig i forhold til at kunne fastholde liv og handel i midtbyen.

I forhold til en yderligere opdeling af varesortimentet bemærker fagforvaltningen, at opdelingen kun kan finde sted, hvis der er en saglig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Fagforvaltningen vurderer, at der kan ske en vis differentiering af varesortiment mellem et aflastningsområde og bymidten argumenteret ud fra transport og konkurrencehensyn. Det kræver dog nærmere overvejelser og undersøgelser at fastlægge detaljeringsgraden, hvilket kan ske i forbindelse med en eventuel lokalplanlægning.

Derudover er der mulighed for at differentiere butikkerne i aflastningsområdet fra butikkerne i handelsgaderne ved at fastsættes et minimumsareal for butikkerne i aflastningsområdet. Derved sikres, at de små specialbutikker, der traditionelt er placeret i bymidten, ikke kan flyttes til aflastningsområdet.

Scenarier

Stillingtagen til udlæg af aflastningsområdet kan tage udgangspunkt i tre udviklingsretninger, der er beskrevet i nedenstående scenarier.

Scenarie 1 – Der etableres ikke et aflastningsområde

Der etableres ikke et aflastningsområde ved Jernaldervej. I stedet fastholdes Østergade som område til store detailhandelsbutikker, eventuelt med en udvidelse mod øst.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Detailhandel fastholdes samlet med størst mulighed for synergi mellem detailhandelsområderne.

Østergade udhules ikke.

Eksisterende butiksområder påvirkes ikke negativt.

Østergade har ikke samme synlighed og trafikflow som området ved Jernaldervej, så området er mindre attraktivt for nyetablering.

Ejendomme kan være sværere tilgængelige og etableringsomkostningerne er større pga. f.eks. omkostninger til nedrivning mv.

Scenarie 2 – Aflastningsområde med størrelsesbegrænsning

Der udlægges aflastningsområde ved Jernaldervej med en minimumsstørrelse for butikkerne på 800 m2 eventuelt i kombination med begrænsninger i varesortiment.

Fagforvaltningen foreslår en minimumsstørrelse på 800 m2 for at sikre en beskyttelse af handelsgaderne i den gamle bymidte. En lavere minimumsstørrelse vil betyde, at der potentielt kan flyttes eksisterende butikker ikke kun fra Østergade, men også fra handelsgaderne.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Billigere etableringsomkostninger end i Østergade, hvilket kan tiltrække nye butikker.

Bedre tilgængelighed for kunder, der ikke bor i byen.

Muligheder for, at der kommer nye butikskoncepter, som bidrager til udvidet tilbud til borgerne samt reduktion i handelslækagen til f.eks. Aalborg.

Synergieffekten med den eksisterende by er begrænset.

Der må forventes, at en vis andel af området realiseres af eksisterende butikker, der flytter ud og der er dermed risiko for at udhule særligt Østergade.

Scenarie 3 – Aflastningsområde uden størrelsesbegrænsning

Der udlægges aflastningsområde ved Jernaldervej uden minimumsstørrelse, men eventuelt med begrænsninger i tilladt varesortiment.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Billigere etableringsomkostninger end i Østergade, hvilket kan tiltrække nye butikker.

Bedre tilgængelighed for kunder, der ikke bor i byen.

Muligheder for, at der kommer nye butikskoncepter, som bidrager til udvidet tilbud til borgerne samt reduktion i handelslækagen til f.eks. Aalborg.

Synergieffekten med den eksisterende by er begrænset.

Der må forventes, at en vis andel af området realiseres af eksisterende butikker, der flytter ud. Uden minimumsstørrelse må der forventes at der sker udflytning eller nyetablering af butikker, der ellers med fordel ville kunne etableres i handelsgaderne og bidrage til at skabe en levende og attraktiv midtby.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om planlægningen skal fortsætte med udgangspunkt i ovenstående scenarier og tager stilling til, hvilke forudsætninger, i form af krav til areal og varesortiment, der skal lægges til grund for området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er bekymret for udviklingen af midtbyen, hvorfor det indstilles, at der arbejdes videre med Scenarie 2 under forudsætning af, at

 • der fastsættes en minimumsstørrelse på 800 m2,
 • der ikke må være dagligvarebutikker, og
 • der udarbejdes en udviklingsplan for Østergade.
Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af VVM-proces for udvidelse af biogasanlæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

GFE Krogenskær P/S på Vildmosevej 21, Brønderslev, har anmeldt udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons. Da projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, er der krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes en VVM-proces.

Sagsfremstilling

GFE Krogenskær P/S har anmeldt udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons. Biomassen vil hovedsageligt bestå af gylle, majsensilage, græsensilage, dybstrøelse, andre vegetabilske biprodukter (fra landbrugsproduktion) og glycerin. Anlægget forventes med den tilførte mængde at producere ca. 8,5 mio. m3 metan om året (ca. 13 mio. m3 biogas), som skal opgraderes til naturgaskvalitet i et eksisterende opgraderingsanlæg placeret ved biogasanlægget. Den nuværende udleveringstank påtænkes monteret med gastæt overdækning, hvorefter den anvendes som reaktortank i lighed med de andre tanke på anlægget.

Ansøger angiver, at der med en udvidelse af biomasseindtaget og fortsat fokus på letomsættelige landbrugsprodukter kan opnås en bedre balance mellem anlæggets kapacitet og produktionstilladelse. Dette sikrer den bedst mulige udnyttelse af anlægget og et bedre økonomisk udgangspunkt end den nuværende produktionstilladelse giver.

Der er således tale om en udvidelse af behandlingskapaciteten på et eksisterende anlæg, uden at der skal bygges yderligere tank- eller anden behandlingskapacitet til anlægget, udover konverteringen af en lagertank til reaktortank.

Med den påtænkte udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons går anlægget fra at måtte behandle ca. 100 tons om dagen og til at måtte behandle ca. 274 tons om dagen. Anlægget er derfor omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 10, "anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 tons/dag," hvorefter der er VVM-pligt. Det betyder i praksis, at ansøger skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der på en passende måde påviser, beskriver og vurderer projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

 1. Befolkningen og menneskers sundhed,
 2. den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper,
 3. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
 4. materielle goder, kulturarv og landskab og
 5. samspillet mellem faktorerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af VVM-proces for GFE Krogenskærs udvidelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker i forbindelse med udarbejdelsen af VVM afdækket, hvorvidt der er forhold, der skal indtænkes i forbindelse med udvidelsesplanerne.

Bilag

Til toppen


6. Solcelleanlæg ved Store Vildmose - Udsendelse af fordebat


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Tagmarksvej umiddelbart nordvest for Store Vildmose. Fagforvaltningen har efterfølgende udarbejdet fordebatmateriale til udsendelse i offentlig høring.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om fordebatmaterialet skal sendes i offentlig høring i 5 uger.

Sagsfremstilling

Dansk Vindenergi ApS har på vegne af Birkelse Gods og Godsejer Jørgen Skeel søgt om igangsætning af planlægning for et ca. 145 ha stort solcelleanlæg på en del af ejendommen Tagmarksvej 60, Brønderslev, beliggende umiddelbart nordvest for Store Vildmose. Et anlæg af den størrelse vil få en kapacitet på ca. 100 MW og forventes at kunne dække ca. 27.000 husstandes årlig el-forbrug.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for projektet. Inden igangsætning af lokalplanplan og kommuneplantillæg, der udlægger arealet til større teknisk anlæg, kræves en foroffentlighed efter planlovens § 23.

Fagforvaltningen har på den baggrund udarbejdet fordebatmateriale til udsendelse i offentlig høring.

Høring

Den normale praksis for den offentlige høringsperiode for en fordebat er minimum 2 uger. Da høringsperioden foregår hen over sommerferien uden møder i de politiske udvalg, forlænges høringsperioden til 5 uger.

Fagforvaltningen træffer særskilt beslutning om VVM-pligt medio juni.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 5 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Nibstrupvej


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 36 ha stort solcelleanlæg syd for Nibstrupvej, mellem Brønderslev og Motorvej E39.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 36 ha stort solcelleanlæg på et areal mellem Brønderslev og Motorvej E39, syd for Nibstrupvej. Projektområdet er beliggende i landzone og omfatter matr.nr. 1ft og 1bk Nibstrup Hgd., Brønderslev Jorder. Anlægget forventes at kunne levere 18 MW om året, svarende til knap 6.000 husstandes elforbrug. Projektområdets afgrænsning kan ses af bilag.

Der ansøges om, at anlægget etableres som solcellepaneler monteret på markstativer, der orienteres i retningen nord/syd, med en intern afstand på 8 meter mellem rækkerne. Anlægget ønskes desuden etableret med tracking teknologi, således at panelerne orienterer sig efter solens retning. Anlæggets højde vil variere fra 2,0 til 2,7 m, afhængig af panelernes hældning. For at forbinde anlægget til det offentlige el-net, vil det være nødvendigt at opstille transformerstationer indenfor arealet. Det forventes, at det vil blive nødvendigt at opstille syv transformerstationer inden for projektområdet. Transformerne vil i sin højde være på niveau med selve solcellepanelerne.

Projektområdet er beliggende i relativ tæt tilknytning til 4 boliger og desuden indenfor kirkebeskyttelseszonen omkring Øster Brønderslev Kirke. Kirkebeskyttelseszonen omkring kirken bygger på en aftale, der er indgået mellem Brønderslev Kommune, Aalborg Stiftsøvrighed mv. Det fremgår af denne, at der skal tages størst muligt hensyn til kirkens omgivelser ifm. den fremadrettede planlægning indenfor beskyttelseszonen.

Terrænet indenfor projektområdet fremstår i en vis grad kuperet. Fagforvaltningen vurderer, at der bør stilles krav om udarbejdelse af visualiseringer, der viser anlæggets visuelle påvirkning af de omkringliggende omgivelser, herunder nabobebyggelser, motorvejen og udsynet til Øster Brønderslev Kirke. Fagforvaltningen vurderer, at der desuden bør stilles krav om etablering af afskærmende beplantningsbælte. Udformning og dimensionering bør tage udgangspunkt i udarbejdede visualiseringer.

Af Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg (2013), fremgår det, at solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængig af placering i det åbne land, bør placeres i tilknytning til byområder. Af notatet fremgår det desuden, at der kan være konkrete tilfælde, hvor solenergianlæg ikke kan placeres i tilknytning til byområder. I sådanne tilfælde skal det i planforslaget redegøres for den konkrete placering, og hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er muligt i det konkrete tilfælde. Ansøgers argumenter for den konkrete placeringer, knytter sig til:

 • En høj solindstråling på området
 • Placering op ad større infrastrukturanlæg (Motorvej E39)
 • Placering op ad større teknisk anlæg i form af transformerstation
 • Nær placering op ad eksisterende transformerstation, der kan aftage elproduktionen fra solcelleanlægget
 • At arealet udtages fra landbrugsproduktionen, herunder at der ikke anvendes sprøjtemidler på arealet og at arealet ikke påføres kunstgødning.

Forvaltningen vurderer desuden, at et solcelleanlæg af denne størrelse i tilknytning til eksisterende byområder vil begrænse udviklingsmulighederne af byen.

Høring

Den normale praksis for den offentlige høringsperiode for en fordebat er minimum 2 uger. Da høringsperioden foregår hen over sommerferien uden møder i de politiske udvalg, forlænges høringsperioden til 5 uger.

Fagforvaltningen træffer særskilt beslutning om VVM-pligt medio juni.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solenergianlæg ved Nibstrupvej,
 • godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring, og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og visualiseringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Hjallerup Enge


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har i november 2018 modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 377 ha stort solcelleanlæg umiddelbart sydvest og sydøst for Hjallerup ved Hjallerup Enge.

Etablering af et solcelleanlæg vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat, lokalplan og evt. miljøkonsekvensrapport (VVM).

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for solcelleanlægget.

Sagsfremstilling

Agri Nord søger på vegne af bygherre Per Lykkegaard Christensen og Niels Brocks Østergaard om etablering af et solcelleanlæg beliggende umiddelbart syd for Hjallerup ved Hjallerup Enge. Det ansøgte areal er på i alt 377 ha. fordelt på 4 delområder. Hvis der opstilles solcellepaneler indenfor hele arealet, vil anlægget kunne levere op til ca. 260.000.000 kWh om året, hvilket svarer til ca. 65.000 husstandes elforbrug. Anlægget vil have en samlet effekt på op til ca. 190 MW. Såfremt anlægget etableres, vurderes det at blive et af Europas største solcelleanlæg.

Da den samlede ansøgning er fordelt over flere arealer og dermed omfattet af forskellige udpegninger, er området delt op i 4 delområder. 1. Kjellingbrovej (111 ha), 2. Hjallerup Engvej (138 ha), 3. Skagbrovej (59 ha), 4. Gingsholmvej (69 ha). Såfremt der træffes beslutning om igangsætning af planlægning, vil projektet medføre udarbejdelse af en lokalplan for hvert af de 4 delområder.

1. Kjellingbrovej

Delområde I er beliggende ved Kjellingbrovej ca. 300 syd for Ravnstrup Kær. Området på den vestlige side af Kjellingbrovej dækker ca. 35 ha., og området på den østlige side dækker ca. 76 ha. Samlet omfatter området ca. 111 ha. Området er ca. 1,5 km. fra nærmeste by Grindsted. Områdets sydlige grænse langs Herredsgrøften grænser direkte op til Aalborg Kommune. En række ejendomme, herunder gården Kjellingbro, der grænser direkte op til området, vurderes at blive påvirket af projektet.

2. Hjallerup Engvej

Delområde II omfatter flere arealer ved Hjallerup Engvej. Det nordlige areal ud mod Frederikshavnmotorvejen dækker ca. 22 ha., det midterste areal dækker ca. 78 ha. og det sydligste areal dækker ca. 38 ha. Samlet set dækker delområdet ca. 138 ha. Delområdet anvendes i dag som landbrugsjord. Sydvest for delområdet er der i alt 15 vindmøller fordelt på to forskellige områder ved Lyngdrup. Afgrænsningen mod syd er dannet for at holde afstand til det store beskyttede naturområde omkring Lyngdrup Bæk. Indenfor delområdet er der adskillige ejendomme langs Hjallerup Engvej, der vurderes at blive påvirket af projektet.

3. Skagbrovej

Delområde III er beliggende ved Skagbrovej umiddelbart vest for Vester Hassingvej. Området dækker ca. 59 ha. Området fremstår som intensivt dyrkede landbrugsarealer og er mod vest afgrænset af grusvejen Skagbrovej. Derudover fremstår området som et meget åbent areal. Området grænser ikke op til større veje, men omgives af andre landbrugsarealer. Øst for området er der opstillet 6 vindmøller ved Gretterholtvej. Områdets afgrænsning er udarbejdet med henblik på at skabe afstand til beskyttet natur, herunder det beskyttede sø- og engareal ca. midt i området.

4. Gingsholmvej

Delområde IV er beliggende ved Øster Hassingvej og Gingsholmvej og dækker ca. 69 ha. Området fremstår som intensivt dyrkede landbrugsarealer og er mod vest afgrænset af landevejen Øster Hassingvej, der forbinder Gandrup og Vester Hassing med Dronninglund. Herudover fremstår arealet som et meget åbent areal. Nord for området er der opstillet 3 vindmøller. Områdets afgrænsning er udarbejdet med henblik på at skabe afstand til beskyttet natur, herunder det beskyttede mose- og engareal nord for området. Der er én enkelt ejendom, som vurderes at blive påvirket af projektet.

Ansøger har ikke lagt sig fast på hvilken type solcelleteknologi, der skal etableres. Såfremt der vælges en traditionel solcelleteknologi vil solcellepanelerne opstilles med orientering mod syd på lige rækker med en indbyrdes afstand af ca. 4 meter og en max. højde på ca. 3.5 meter. Solcellepanelerne vil monteres på borde, der rammes i jorden. Vælges der en teknologi med trackermekanisme med indbyrdes afstand på ca. 6 meter og en maksimal højde på 2,6 meter, som illustreret i fordebatmaterialet. Fundamenter vil blive monteret i nord/syd gående retning sådan at solcellerne kan rotere i øst/vestlig retning i takt med solens bane.

Uanset hvilket opstillingsprincip, der vælges, vil alle solcellepaneler være antirefleksbehandlet og udført således, at mest muligt energi holdes inde og dermed vil der være en begrænset refleksion.

Fagforvaltningen vurderer, at der bør stilles krav om udarbejdelse af visualiseringer, der viser anlæggets visuelle påvirkning af de omkringliggende omgivelser, herunder nabobebyggelser og fra større veje. Fagforvaltningen vurderer, at der desuden bør stilles krav om etablering af afskærmende beplantningsbælte. Udformning og dimensionering bør tage udgangspunkt i udarbejdede visualiseringer.

Af Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg (2013), fremgår det, at solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, der ikke er afhængig af placering i det åbne land, bør placeres i tilknytning til byområder. Af notatet fremgår det desuden, at der kan være konkrete tilfælde, hvor solenergianlæg ikke kan placeres i tilknytning til byområder. I sådanne tilfælde skal det i planforslaget redegøres for den konkrete placering og hvorfor en placering i tilknytning til eksisterende byområder ikke er muligt i det konkrete tilfælde. Ansøgers argumenter for den konkrete placeringer, knytter sig til:

 • En høj solindstråling på området
 • Placering op ad og i nærheden af større infrastrukturanlæg (Motorvej E45)
 • Placering der medfører nem tilslutning til el-nettet.
 • Placering i et område der i forvejen er karakteriseret som energilandskab med mange vindmøller.
 • At arealet udtages fra landbrugsproduktionen, herunder at der ikke anvendes sprøjtemidler på arealet.
 • Der anvendes primært lavbundsarealer, hvor landbrugsdrift i forvejen er vanskeliggjort.

Forvaltningen vurderer desuden, at et solcelleanlæg af denne størrelse i tilknytning til eksisterende byområder ved Grindsted, Hjallerup og Dronninglund vil begrænse disse byers udviklingsmulighederne væsentligt.

Høring

Den normale praksis for den offentlige høringsperiode for en fordebat er minimum 2 uger. Da høringsperioden foregår hen over sommerferien uden møder i de politiske udvalg, forlænges høringsperioden til 5 uger.

Fagforvaltningen træffer særskilt beslutning om VVM-pligt medio juni.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solenergianlæg ved Hjallerup Enge,
 • sender fordebatmaterialet i offentlig høring i 5 uger og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og visualiseringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


9. Præcisering af politisk behandling af planer med fordebat før kommuneplantillæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er gang i planlægningen i Brønderslev Kommune i øjeblikket, hvilket blandet andet ses i udarbejdelse af flere kommuneplantillæg og tilhørende lokalplaner samt ønske fra ansøgere om at få planerne hurtigt udarbejdet og politisk behandlet.

Der er derfor behov for at forenkle og præcisere bemyndigelsesplanen fra 2011 omkring kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til præciseringer i bemyndigelsesplan og praksis for at fordebatmateriale politisk behandles sammen med igangsætning af planlægning.

Sagsfremstilling

Der er behov for at forenkle og præcisere bemyndigelsesplanen fra 2011 omkring kommuneplantillæg. Forenkle - således at alle kommuneplantillæg med væsentlige ændringer og dermed fordebat behandles på samme møde. Præcisere - således at behandling af fordebatten tilføjes.

Bemyndigelsesplanen med præciseringer:

Kommuneplantillæg med væsentlig ændringer

BY

ØK

TM

ADM

Igangsætning

B (Beslutter)

I (Indstiller)

F (Foreslår)

Behandling af fordebat

A ingen bemærkninger

B

Behandling af fordebat

B bemærkninger

B

I

F

Planforslag

B

I

I

F

Vedtagelse

B

I

I

F

Såfremt der ikke kommer bemærkninger til fordebatten, er der ingen politisk behandling af denne, men forvaltningen fortsætter arbejdet med udarbejdelse af planforslaget. Ved politisk behandling af planforslaget skrives der i dagsordensteksten, at der ikke har været bemærkninger til fordebatten.

Såfremt der kommer bemærkninger til fordebatten skal denne politisk behandles, og der kan træffes beslutning om ændringer, som skal med iudarbejdelsen af planforslaget.

Igangsætning af kommuneplan med fordebat

Formålet er at sikre en hurtig og smidig planlægningsproces og samtidig sikre den nødvendige politiske opbakning. Der er gang i planlægningen i øjeblikket og ønske fra ansøgere om at få planlægning gennemført hurtigere. Det er derfor vigtigt at forenkle den politiske behandling, hvor det er muligt, og på den måde holde sagsbehandlingstiden nede.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at planlægningen igangsættes først, og at fordebatmaterialet derefter politisk godkendes. Det giver en meget lang sagsbehandlingstid. Igangsætning af planlægning med fordebat skal kun politisk behandles én gang. Der er to forskellige modeller for dette:

 • Igangsætning behandles politisk, hvorefter forvaltningen udarbejder og udsender fordebatmateriale. Dette har hidtil været den mest anvendte praksis i Brønderslev Kommune.
 • Forvaltningen udarbejder fordebatmateriale, som politisk behandles sammen med igangsætningen. Denne praksis er kendt fra andre kommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender præciseringer i bemyndigelsesplan, og vedtager praksis for at fordebatmaterialet politisk behandles sammen med igangsætning af planlægningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Indsigelse mod dispensation til køb af areal til udvidelse af erhverv i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

Virksomheden på Kløvervej 6, Hjallerup, ønsker at købe et kommunalt ejet areal inden for lokalplan "Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm".

Der ansøges om dispensation fra lokalplanen bestemmelser om grundens udformning og plantebælte. Plantebæltet er desuden ved en fejl plantet for langt fra skel.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om plantebæltet skal fældes og genplantes, samt om der kan meddeles dispensation til den ansøgte udformning af grunden.

Sagsfremstilling

Virksomheden på Kløvervej 6 ønsker at købe et kommunalt ejet areal inden for lokalplan 11-12 "Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm".

Der ansøges om dispensation fra lokalplan 11-12 § 5.1 om grundens udformning. Se kort i ansøgning. Desuden søges om dispensation til, at nyt plantebælte kun bliver 5 m bredt, hvor lokalplanen foreskriver 10 m til afskærmning af erhvervsområdet mod naboer.

Lokalplanområdet er udstykket i 2005. Plantebæltet er ved en fejl plantet et stykke væk fra skel og har opnået en højde, der skærmer for indsyn. Køber ønsker, at kommunen planter et nyt plantebælte i reduceret bredde på 5 m. Plantebæltet er i følge ortofotos plantet mellem 2009 og 2010.

Naboen umiddelbart på den anden side af plantebæltet har gjort indsigelse (Hornshøjvej 34). Se indsigelse i bilag. Boligen ligger ca. 42 m fra skel til erhvervsområdet.

Fagforvaltningen vurderer, at hans ejendom kommer til at ligge meget udsat for påvirkninger fra virksomhederne i erhvervsområdet. Hvis hele plantebæltet fældes, vil der gå mange år, før der er en afskærmende effekt.

Virksomhedens oprindelige ønske om at udvide i sydlig retning er umulig på grund af 100 m beskyttelseslinje i forhold til fortidsminde.

Køber ønsker ikke at købe ejendommen, før plantebæltet er fældet og genplantet af kommunen.

Fagforvaltningen foreslår som et kompromis, at der dispenseres til et plantebælte i 5 m bredde i størstedelen af plantebæltets længde. De sydligste 25 m af plantebæltet bevares i 10 meters bredde, hvorved der stadigvæk vil være en skærmende effekt af plantebæltet i forhold til boligen på Hornshøjvej 34. Den del af plantebæltet, der bevares vil samtidig skærme de nye planter for vestenvinden. Løsningen vil lægge beslag på ca. 80 m² i grundens syd østlige hjørne og vil svare til kravene i lokalplanen. Arealet til virksomhedens frie disponering vil alt medregnet blive ca. 400 m² større som følge af dispensationen til 5 m plantebælte. Se kortbilag.

Fagforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at kommunen fælder største delen af plantebæltet, men bevarer et areal som vist på kort i skel mod Hornshøjvej 34,
 • at kommunen genplanter et 5 m bredt plantebælte, dog i en færdig bredde på 10 m for de sydligste 25 m, og
 • at der dispenseres til den ansøgte udformning af grunden.
Personale

Ingen.

Beslutning

De økonomiske forhold ønskes afdækket.

Bilag

Til toppen


11. Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse mm.

Teknik- ogMiljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes ikke disponerede midler skal disponeres. Der er 1.846.337 kr. tilbage til prioritering.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, skiltning, havn, § 3 uoverensstemmelser, grønne områder samt finansiering af ekstern konsulentbistand og juridisk bistand i vanskelige sager. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse mm.

Teknik- ogMiljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes ikke disponerede midler i alt 1.846.337 kr. skal prioriteres.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår følgende disponering:

Sted

Projekt

Anlægsoverslag

Torvegade og Algade ned til Slagterigade, Brønderslev

Partieludskiftning + slidlag(158.000 kr. - tidligere bevilling 80.165 kr.)

77.835 kr.

Parkeringsplads ved Dronninglund rådhus

Asfaltering, afmærkning

95.000 kr.

Parkeringsplads ved Brønderslev rådhus

Asfaltering, afmærkning, opretning af fortov

53.000 kr.

Svinehavevej, Flauenskjold

Asfaltering, afmærkning

330.000 kr.

Stormgade, Dronninglund

Asfaltering, afmærkning, 120 m kantsten

38.000 kr.

Erantisvej, Dronninglund

Asfaltering, afmærkning

120.000kr.

Asaa Havn

Asfaltering

100.000 kr.

I alt

813.835kr.

Øvrige projekter

Jerslevvej fra Ålborgvej/Hjørringvej til og med rundkørsel ved motorvejsramper.

Forvaltningen lavede partiel udskiftning for 2 år siden, den er desværre ved at få huller og revner igen. Kan godt bruge et nyt slidlag

580.000 Kr.

Ørsøvej

Kantforstærkning

345.000 Kr.

Præstbrovej (i forlængelse af ørsøvej).

Kantforstærkning

275.000 Kr.

Ulvhøjvej Brønderslev

Asfaltering

335.000 Kr.

Ravnstrupvej.

Asfaltering. Nyt stutteri der giver øget trafik

(helgstrand)

594.000 Kr.

Skarvadvej Hollensted

Asfaltering

1.033.000 Kr.

Kvishøjvej, Jerslev

Asfaltering

388.000 Kr.

Skrolleshedevej, Stenum

Asfaltering

230.000 Kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes ikke disponerede midler skal disponeres i forhold til asfalt, trafiksikkerhedsprojekter mv.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget prioriterede følgende projekter:

Sted

Projekt

Anlægsoverslag

Torvegade og Algade ned til Slagterigade, Brønderslev

Partieludskiftning + slidlag(158.000 kr. - tidligere bevilling 80.165 kr.)

77.835 kr.

Parkeringsplads ved Dronninglund rådhus

Asfaltering, afmærkning

95.000 kr.

Parkeringsplads ved Brønderslev rådhus

Asfaltering, afmærkning, opretning af fortov

53.000 kr.

Svinehavevej, Flauenskjold

Asfaltering, afmærkning

330.000 kr.

Stormgade, Dronninglund

Asfaltering, afmærkning, 120 m kantsten

38.000 kr.

Erantisvej, Dronninglund

Asfaltering, afmærkning

120.000kr.

Asaa Havn

Asfaltering

100.000 kr.

I alt

813.835kr.

Bilag

Til toppen


12. Landsbypuljemidler for 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med ændring af byfornyelseslovgivningen er alle puljer til byfornyelse nu samlet i én pulje - Landsbypuljen. Brønderslev Kommune har i 2019 fået tildelt en statslig ramme på 1.342.722 kr.

Byrådet skal tage stilling til retningslinier for anvendelse af landsbypuljemidlerne.

Sagsfremstilling

Anvendelsesområder
Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det vil sige, at midlerne ikke kan anvendes i Brønderslev og Hjallerup, men ellers i den resterende del af kommunen.


Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

 • Områdefornyelse.
 • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor Byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
 • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
 • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Der ydes statslig refusion på 60 % af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag. Midlerne for 2019 kan anvendes frem til 3. maj 2021.

Økonomisk ramme for 2019

Samlet tildelt statslig ramme: 1.342.722 kr.

For at udnytte hele den statslige ramme kræves en kommunal medfinansiering på minimum 895.148 kr. I alt kan der ydes støtte for 2.237.870 kr.

De kommunale midler foreslås fundet på budgetposterne "Bygningsfornyelse" for budgetårene 2019 og 2020.

Forslag til anvendelse og proces

For at målrette anvendelse af midlerne til de områder, hvor de forventes at kunne have størst effekt, foreslår fagforvaltningen, at midlerne anvendes til følgende:

 • Kondemneringssager: Lovmæssigt er kommunen forpligtet til genhusning i forbindelse med ejendomme, der kondemneres som følge af f.eks. skimmelsvamp. Udgifterne hertil afholdes via byfornyelsesmidlerne.
 • Nedrivning af faldefærdige bygninger, herunder evt. opkøb og indretning af byrum på grunden efterfølgende.
 • Bygningsfornyelse til istandsættelse af facader i de centrale dele af byerne og på bevaringsværdige bygninger. Fagforvaltningen foreslår, at bygningsfornyelsen koncentreres i de centrale dele af byerne, hvor de har størst betydning for byens samlede udtryk. Derudover foreslås mulighed for støtte til facaderenovering af bevaringsværdige bygninger, der renoveres i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektur. Der kan ifølge lovgivningen ske offentlig medfinansiering af facaderenoveringen med op til 50 %, dog op til 75 % for de bevaringsværdige bygninger. Kommunen kan fastsætte et krav om højere egenfinansiering for bygningsejeren. Fagforvaltningen foreslår, at der maksimalt ydes støtte med op til 30 % af renoveringsudgifterne, dog op til 50 % for de bevaringsværdige bygninger.

Fagforvaltningen foreslår, at der årligt fastsættes 1-2 ansøgningsrunder for bygningsfornyelse og nedrivning. Ansøgninger for både nedrivning og bygningsfornyelse behandles samlet, så der kan ske en samlet afvejning og prioritering af midlernes anvendelse. Første ansøgningsfrist foreslås fastsat til 15. september 2019.


På baggrund af kondemneringssagernes karakter skal de behandles løbende som de opstår.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ovennævnte retningslinier for anvendelse af landsbypuljemidlerne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på nuværende tidspunkt er nedenstående kommunale midler i anlægspuljerne til "Bygningsfornyelse" og "Områdefornyelse", der endnu ikke er frigivet:

Anlægspuljer:

2019

2020

2021

2022

Bygningsfornyelse

700.000

500.000

500.000

500.000

Områdefornyelse

0

500.000

500.000

500.000

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget indstiller, at midlerne til bygningsfornyelse 2019 frigives.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en løbende sagsbehandling og udvalget er indstillet på også evt. at supplere med egne midler til den kommunale finansiering af udgifterne. (Fx Landdistriktspuljen og anlægsmidlerne).

Til toppen


13. Landdistriktspuljen - prioritering af projekter


Resume

Sagsforløb: TM

Som opfølgning på dialogmøder samt udviklingsindsatserne i alle kommunens lokalbyer, herunder Hallund, Klokkerholm, Flauenskjold, Stenum, Asaa, Agersted, Manna-Thise, Serritslev, Ø. Brønderslev og Jerslev har forvaltningen samlet op på alle de gode idéer til lokal udvikling, som fremkom på møderne. Der er udarbejdet en vurdering af anlægsomkostninger forbundet med de enkelte projekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Sagsfremstilling

På møde i Teknik- og Miljøudvalgets den 6. maj 2019 blev der udvalgt fokusbyer for årene 2019-2020:

- Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019.

- Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i årene 2019-2022.

- Agersted igangsættes som fokusby i 2020.

- Ansøgt projekt i Asaa igangsættes nu og Asaa fortsætter som fokusby i 2020.

Der er for hver af de to fokusbyer med opstart i 2019 afsat 500.000 kr. til realisering af projekter. For årene 2018-2019 resterer der 1 mio. kr. til landdistriktsudvikling generelt.

Under dialogmøderne med de resterende lokalbyer er der fremkommet ønsker til udvikling i de enkelte byer. En del af disse projekter vurderes ikke nødvendigvis at skulle afvente status som fokusby, men er projekter, der kan imødekommes og realiseres hurtigt via de resterende midler i landdistriktspuljen.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Vej og Park gennemgået ønskerne og udarbejdet en vejledende vurdering af omkostninger forbundet hermed. Vurderingen er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen har følgende bemærkninger til vurderingen af de vejledende prisoverslag af de enkelte projekter:

 • Der er ikke taget stilling til de myndighedsmæssige forhold i forhold til realisering af ønskerne.
 • Der vil i forbindelse med flere af ønskerne være behov for dialog, samarbejde med og myndighedsbehandling i forvaltningen. Dette vil forventes at kræve et forøget timeforbrug i flere afdelinger.
 • Der har ikke været dialog med de enkelte lokalbyer i forbindelse med dette arbejde. Ønskerne er således ikke prioriteret.

Fagforvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter en overordnet strategi for prioritering og tildeling af midler til byernes ønsker. Fagforvaltningen har skitseret følgende strategier:

 1. Teknik- og Miljøudvalget udvælger de projekter, der ønskes støttet på baggrund af vedlagte oversigt. På baggrund af de udvalgte projekter vil fagforvaltningen udarbejde et konkret prisoverslag.
 1. Teknik- og Miljøudvalget vælger at afsætte en ramme på et fastsat beløb til hver lokalby. Lokalbyen skal kort redegøre for, hvad de ønsker at bruge midlerne til ud fra en række fastsatte kriterier. Midlerne udløses når kriterierne er opfyldt.
 1. Der igangsættes en ansøgningsrunde, hvor Teknik- og Miljøudvalget beder alle lokalbyer indsende konkrete ønsker og budget. Teknik- og Miljøudvalget uddeler midler fra landdistriktspuljen. På den måde får byerne mulighed for at prioritere deres ønsker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget

 • godkender Fagforvaltningens anbefaling af overordnet strategi for udmøntning af den resterende pulje til udvikling af landdistrikterne og
 • prioriterer projektønskerne, der er fremkommet under dialogmøderne med de enkelte lokalbyer.
Personale

Ingen.

Økonomi

Der er for årene 2018-2019 afsat i alt 2 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne. 1 mio. kr. er afsat til de to fokusbyer Flauenskjold og Klokkerholm. Der resterer derfor 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Beslutning

Godkendt.

Udvalgets prioritering af projekter for 2019 er vedhæftet referatet.

Bilag

Til toppen


14. Kommissorium for arbejde med masterplan for "Limfjorden i balance"


Resume

Sagsforløb: TM

Med baggrund i Limfjordsrådets strategipapir fra 2015, har rådet besluttet at få udarbejdet en masterplan for "Limfjorden i balance".

Planen forventes at omfatte følgende emner: Miljø i Limfjordens opland, Miljø i Limfjorden, Naturen i og omkring Limfjorden, Klima, Bæredygtig erhvervsudvikling samt rekreative interesser.

Udarbejdelse af masterplanen har været forelagt KKR i både Nordjylland og Midtjylland - begge steder bakkes op om udarbejdelsen.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til masterplan for "Limfjorden i balance" kan godkendes og komme med eventuelle forslag og bemærkninger.

Sagsfremstilling

I 2015 udarbejdede Limfjordsrådet et strategipapir, der præciserede rammerne for rådets arbejde og fungerede som retningsviser/bindeled mellem Limfjordsrådets vision om en renere Limfjord og Rådets årlige handlingsplansarbejde. Visionspapiret summerede således Limfjordsrådets strategi frem mod 2020.

I fortsættelse heraf ønsker Limfjordsrådet i 2019 at fastholde et særligt fokus på udarbejdelse af en ambitiøs masterplan for ”Limfjorden i balance”, der kan følge op på 2020 strategien. Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål og ”tænkning på tværs” udarbejdes ud fra eksisterende viden således en masterplan, der sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

En masterplan for Limfjorden omfatter selve Limfjorden og dens udvikling, som ønskes ude i fjorden i relation til miljøtilstand, klimaudvikling, erhvervsinteresser i relation til miljøet mv. Tilstanden i Limfjorden afhænger dog i høj grad også af de aktiviteter, der sker ”på land” i fjordens opland. Derfor er det relevant også at fokusere på aktiviteter, interesser, potentialer mv. i oplandet.

En række ”Ren fjord projekter” skal være de konkrete tiltag, der understøtter og udmønter planen, herunder Limfjordsrådets eksisterende ”Ren fjord projekter” som stenrevet ved Livø, ”Havørred Limfjorden” etc.

Den 25. oktober 2018 blev der holdt en velbesøgt inspirations-/temadag for kommunernes tekniske udvalg, faglige samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden.

På baggrund af denne dag udarbejdes nu en første version af en masterplan for Limfjorden, som forventes at omfatte følgende emner relateret til fjorden:

Alle emner ligger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådets eksisterende arbejde inden for vandplanarbejde; bæredygtighed både i relation til fjorden og på land; håndtering af klimaudfordringen, bæredygtig turismeudvikling (Havørred Limfjorden) etc. – alle temaer, der er tæt knyttet til Limfjordsrådets kerneopgaver og med mulighed for at opnå synergieffekter.

I 2019 fastlægges strategien gennem en række strategimøder inden for hvert af masterplanens seks fokusområder for at fastlægge projektets overordnede køreplan og sikre, at de enkelte fokusområder har et sammenligneligt udgangspunkt for det videre arbejde.

Ud fra strategimødernes konklusioner udarbejdes overordnede retningslinjer og forslag til konkrete forløb - Masterplan version 1.0.

Den overordnede Masterplan version 1.0, som fastlægger de overordnede og generelle temaer, forventes afsluttet i 2019. Det kan herefter overvejes, om den skal følges op med en mere konkret Masterplan 2.0.

Limfjordsrådets formandskab har drøftet udarbejdelse af denne masterplan for ”Limfjorden i balance” med KKR-Nordjylland. Der var her enighed om, at det er afgørende, at de enkelte Byråd/fagudvalg inddrages i processen med henblik på at sikre ejerskab til de indsatser, der peges på. Formandskabet afholdt et tilsvarende møde med KKR-Midtjylland. På dette møde blev der bakket fuldt op om udarbejdelsen af en masterplan for Limfjorden i balance.

KKR-Nordjylland bakker op om udarbejdelse af en masterplan og anbefaler, at Limfjordsrådet henvender sig til kommunerne med henblik på at få fagudvalgene til at give input til Masterplanens indsatsområder.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til masterplan for "Limfjorden i balance" med eventuelle forslag og bemærkninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om formidling på rekreative naturstier


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med Brønderslev Erhverv & Turisme lavet et samarbejdsprojekt om at få bedre formidling og adgang på rekreative naturstier i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2019 bevilget 100.000 kr. til forbedring af stier, som via søgning af midler i Friluftsrådet og LAG er øget til et samlet projekt på ca. 325.000 kr. Ud over samarbejdet med Erhverv og Turisme er der samarbejde med projekt Bevæg dig for livet, senior og Bevæg dig for livet, visionskommune om at forbedre folkesundheden, øge organiseringsgraden af de aktive og bruge det lokale landskab, naturområder og rekreative stier som ramme herfor med tilknyttede stiambassadører og vandre aktiviteter.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i Brønderslev Kommune har i samarbejde med Brønderslev Erhverv & Turisme lavet et projekt om at få bedre formidling og adgang på rekreative naturstier i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget har i 2019 bevilget 100.000 kr. til forbedring af stier, som via søgning af midler i Friluftsrådet og LAG er øget til et samlet projekt på ca. 325.000 kr.

Projektet skal skabe flere oplevelser i natur og fritid på rekreative naturstier i kommunen ved bl.a. at involvere lokale og kyndige personer eksternt i beskrivelsen af natur- og kulturhistorisk formidling på en række udvalgte ruter/stier. 9 stier er udvalgt af Grønt Råd til projektet.

Stierne er: Hærvejsruten, Nordsøstien, Søheden Skov, Grevsmose og Slettingen, Klokkerholm Møllesø, Øster Mølle Sø, Grindsted Plantage og Sømosen. Der arbejdes p.t. på at få undersøgt mulighederne for at få udpeget stiambassadører, der kan bidrage til tilsyn og lettere vedligeholdelse af stierne. Projektet skal skabe mere liv i landdistrikterne og øge forståelsen for natur-, kulturhistorie og landskabsforståelse i kommunen for borgere og turister.

Projektet er i samarbejde med projekt Bevæg dig for livet senior og projekt Bevæg dig for livet visionskommune om at forbedre folkesundheden, øge organiseringsgraden af de aktive og bruge det lokale landskab, naturområder og rekreative stier som ramme herfor med tilknyttede ambassadører og vandreaktiviteter. Det tværfaglige fokus på stier skal ske via samarbejde med de mange lokale fællesskaber, frivillige, og organisationer, som til dagligt bevæger sig i naturen. Fokus er på faglig formidling af stier herunder opsætning af skilte mv. og en mindre del til fysisk vedligehold.

Samarbejdet med Brønderslev Erhverv & Turisme består derfor i at fremme natur- og vandreturismen i hele Midt- og Østvendsyssel. For at kunne fremme naturturismen og vandreturismen skal der skabes bedre rammevilkår og muligheder herfor. De 9 udvalgte vandreruter, går gennem unikke naturområder i Midt- og Østvendsyssel. Disse mangler imidlertid i høj grad skiltning og formidling, og den naturhistorie og de enkelte lokalt tilknyttede historier er for nuværende kun tilgængelig i bøger og online. Projektet skal derfor gøre de eksisterende 9 vandrestier til formidlingsstier; stier som gennem spændende, innovativ skiltning formidler flora, fauna, lokalhistorie og naturhistorie, til gavn for turismefremmeindsatsen i Midt- og Østvendsyssel samt skabe en bedre natur- og landskabsforståelse i kommunen, med rekreative muligheder, motion og fritidsoplevelser til gavn for så mange som muligt.

Realisering af det samlede projekt er igangsat og forventes færdiggjort i efteråret 2019.

Status er pt. at Erhverv og Turisme har fået bevilget midler fra LAG og Friluftsrådet. Der er dialog med f.eks. LAG om nærmere detaljer i ansøgningen, hvorfor de præcise beløb og aktiviteter stadig er under udarbejdelse/i proces.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der ønskes en orientering om informationsmateriale og stier i Storskoven.

Bilag

Til toppen


16. Orientering om kortlægning af kvælsstoffølsom natur i 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Det blev med Fødevare- og landbrugspakken indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er, at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Brønderslev Kommune skal som følge af denne aftale gennemgå i alt 541 beskyttede naturarealer for at indsamle naturdata for en stor del af Brønderslev Kommunes ammoniakfølsomme natur, de såkaldte Kategori 3 naturarealer. Derved kan data anvendes og give en hurtigere og mere retvisende grundlag for sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Der skal i 2019 gennemgås 242 beskyttede naturarealer, og der fokuseres især på den vestlige del af Brønderslev Kommune i år. Med gennemgangen af de nævnte 242 beskyttede arealer er alle 541 beskyttede arealer gennemgået, og aftalen opfyldt.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der blev med Fødevare- og landbrugspakken indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er, at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug. Derved kan data anvendes i forbindelse med konkret sagsbehandling af miljøgodkendelser.

Kortlægningen omfatter besigtigelse af en andel af de § 3 beskyttede heder, overdrev og moser, som er omfattet af kategori 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kortlægningen vil ikke omfatte de potentielt ammoniakfølsomme skove omfattet af kategori 3.

Afgrænsningen af kategori 3-arealer er foretaget ved at udvælge de arealer, der ligger inden for ca. 1.000 m af et eksisterende eller planlagt husdyrbrug.

Brønderslev Kommune skal i løbet af 2018 og 2019 have gennemgået 541 arealer for at vurdere ammoniakfølsomheden hos disse. De 541 arealer udvælges efter hvilke arealer, der sandsynligvis kommer i spil i forbindelse med miljøgodkendelser, og hvor arealerne kan påvirke flere husdyrbrug samtidigt. Kommunens Landbrugsgruppe og Landboforeningerne LandboNord og AgriNord blev hørt i udvælgelsesprocessen i foråret 2017.

I 2019 skal Brønderslev Kommune gennemgå 242 naturarealer af de nævnte 541 arealer og der fokuseres i denne omgang på den vestlige del af kommunen.

Brønderslev Kommune bliver økonomisk kompenseret ud fra en fordelingsnøgle beskrevet i Bekendtgørelse om Byrådets kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur. Når de 242 arealer er gennemgået i 2019 er alle 541 arealer gennemgået, og den af Staten givne opgave udført.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om landskabsanalyse


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i gang med at udarbejde en landskabskarakteranalyse. Den skal bruges som administrativt grundlag i sagsbehandling samt danne udgangspunkt for landskabsudpegninger i Kommuneplan 21. Det er en tværfaglig proces, der forventes færdig i november.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i gang med at udarbejde en landskabskarakteranalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen. Analysen skal danne udgangspunkt for revision af landskabsudpegninger i Kommuneplan 21, samt danne et bedre administrativt grundlag for landskabsvurderinger i sagsbehandlingen. Analysen udarbejdes med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets ”vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen” fra 2007 og landskabskarakterudpegningerne i Brønderslev fra Kommuneplan 2017.

Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren er samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen vil der blive udarbejdet en vurdering af de enkelte karakterområder, og på baggrund af vurderingerne vil der blive opsat mål og anbefalinger for kommunens landskaber.

Der er flere mål med analysen. Den skal kunne bidrage til sagsbehandling af bl.a. landzonesager og miljøgodkendelser, gennem et ensartet og detaljeret grundlag. Den skal være et værktøj til at kvalificere vurderingen af nye projekter i det åbne land, og den skal danne baggrund i det fremadrettede arbejde med strategi og planlægning fx i den kommende kommuneplan, hvor den får direkte betydning for udpegninger af naturområder, skovrejsningsområder, kulturmiljøer m.fl.

Arbejdet med analysen løber over de næste 5 måneder, og forventes færdig til november. Arbejdet er forankret i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det Grønne Råd inddrages i processen med udarbejdelse af landskabsanalysen, og udkast til landskabsanalyse sendes til behandling i Det Grønne Råd forud for den politiske behandling. Som afslutning på processen vil der blive formidlet til offentligheden om landskabsanalysen, evt. gennem borgermøde.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Orientering om igangværende og kommende lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og miljøudvalget orienteres som igangværende og kommende lokalplaner.

Sagsfremstilling

Listen over igangværende og kommende lokalplaner fremlægges til orientering:

Lokalplaner i høring:

 • Etageboliger på Østergade i Hjallerup

Følgende lokalplaner er igangsat og/eller under udarbejdelse internt:

 • Algade 43, Hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev. Afventer lokalplan fra konsulent.
 • Øster Brønderslevvej - erhvervsområde. Påbegyndt efter forhandlinger med lodsejer oktober 2018.
 • Boligområde ved Kærbyvej i Dronninglund. Besluttet af Økonomiudvalget, februar 2019.
 • Industrivej og Drachmannsgade - Ændring og fejlretning af eksisterende lokalplan. Ansøgt august 2018.
 • Genovervejelser af principper for Ådalen - Ændring af del af lokalplanerne 1503-01 og 1503-04. Klargøring til salg af kommunale grunde ved Ådalen.
 • Solceller, Tagmarksvej ved St. Vildmose. Én lokalplan ansøgt juni 2018. Fordebat materiale under udarbejdelse.
 • Indretning af institution på Kirkebakken, Thise. Genoptaget af ansøger medio maj 19.
 • Andelsboliger II, Vendiahuset ved Ådalen vest for eksisterende tæt-lave boliger. Igangsat 27. maj 19.

Følgende lokalplaner afventer input og/eller igangsætning:

 • Rammelokalplan inden for masterplan Brønderslev syd. Brønderslev Kommune udvikler området.
 • Banegårdspladsen Brønderslev. Brønderslev Kommune udvikler området.
 • Vindmøller ved grænsen til Aalborg Kommune. Samarbejde med Aalborg Kommune igangsat. Ansøgt august 2018.
 • Ændring af lokalplan ved Jernaldervej til aflastningsområde for detailhandel, "1941-01 Område til pladskrævende udvalgsvarehandel ved Jerslevvej, Brønderslev øst"

Forespørgsel medio 2018.

 • Tæt-lav boliger ved Krogensgade, Brønderslev. Ansøgt marts 2019.
 • Åben-lav/tæt-lave boliger, Amalieparken, Dronninglund. Areal udlagt til åben-lave boliger nær Moltkesvej. Ejet af investor. Overvejelser om kommunalt jordkøb.

Undersøgelser af beskyttede arter igangsat af Økonomiudvalget i marts 2019.

 • Solceller, Hjallerup Enge - fire lokalplaner - ansøgt november 2018.
 • Boligområde vest for Bøgevangen i Dronninglund. Ansøgt principielt oktober 2018.
 • Boliger ved Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup. Udsat på Teknik- og Miljøudvalget 27. maj 19. Afventer midtbyplanen for Hjallerup
 • Solceller, Nibstrupvej, Brønderslev. Lokalplan ansøgt januar 2019.
 • Åben-lave boliger, Rosenhaven, Dronninglund - ansøgt maj 2019
 • Elmevej 79 Ø. Brønderslev - Socialpædagogisk Bofællesskab. Dialog med ansøger marts 2019.
 • "Område til kolonihaver ved Vestskoven, Brønderslev". Tillæg til lokalplan 1878-01 fra 1999 - Forenkling af fremtidig administration. Ønsket af Kolonihaveforening primo 2018.
 • Hotelværelser på Dronninglund Hovedgård. Henvendelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


19. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


21. Lukket punkt: Kontraktforhandling


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 18. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer