Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 19. august 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af planer for etagebyggeri i Østergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for etageboliger på ejendommene på Østergade 16 og 18 samt Stengade 2 i Hjallerup har været i 8 ugers offentlig høring. Projektet indeholder 63 boliger i 3 etager og et parkeringsanlæg i 2 etager.

Der er kommet indsigelser/bemærkninger fra 61 personer, Hjallerup Samvirke og fra ejere/lejere af erhvervsejendomme i Hjallerup Centret.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for etageboliger på Østergade 16, 18 og Stengade 2, Hjallerup, kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring. Projektet indeholder 63 boliger i 3 etager og et parkeringsanlæg i 2 etager. Escot Erhvervsejendomme har efter lokalplanens offentliggørelse ansøgt om etablering af p-pladser på Møllegade 15.

Indsigelser

Der er kommet bemærkninger fra Hjallerup Samvirke og indsigelser fra 61 beboere i området samt fra ejere/lejere af erhvervsejendomme i Hjallerup Centret nr. 11, 20C, 22 og 24. Virksomhederne har varelevering ved en smal vej til 2. etage i p-anlægget. Se kort. Indsigelserne er med som bilag.

Indsigelserne mod forslag til kommuneplantillæg og lokalplan går på:

Indsigelser vedr. varelevering

Det er afgørende, at der ikke tilvejebringes en situation, der begrænser tilkørsel af varer til butikkerne. Indsiger oplyser, at Hjallerup Arkaden har trafik dagligt fra fragtmænd, der kører i store lastbiler. Både Limasport og butikken vicca.dk har vareindgang på bagsiden af Hjallerup Arkaden. Fragtmændene holder for enden af Hjallerup Arkaden og spærrer derfor for den vej, der er planlagt som til/frakørsel til p-dækket.

Indsigelser vedr. P-anlæg - Se kort

 1. at der bliver lysgener fra øverste etage i p-anlægget,
 2. at vejadgang til p-anlægget skal ske fra Østergade,
 3. at vejen er smal (ca. 4,5 m) og allerede tjener til varelevering for Fakta,
 4. at etablering af adgangsvejen med trafik til p-anlægget er uhensigtsmæssig,
 5. at vejen er en brandvej.

Indsigelser vedr. omfang og placering

 1. at muligheden for fortætning skal afklares samlet for Hjallerup Midtby, før lokalplanen vedtages,
 2. at byggemulighederne ikke bør udvides til fordel for én grundejer,
 3. at en ændring til boliger i 2 etager vil gøre p-dækket overflødigt,
 4. at 3 etager og en byggehøjde til det øverste punkt på taget på 13 meter er en "voldsom byfortætning",
 5. at der kommer indbliksgener fra lejligheder i 3 etager til boliger på Østergade 12 og 14 og Møllegade,
 6. at altaner er for tæt på naboer, og placeres uden for byggefelter,
 7. at kommende boliger øst og vest for Stengade får gensidigt indblik,
 8. at projekt på samme ejendom med en bebyggelsesprocent på 128 % fik afslag i 2012,
 9. at fordebatten til kommuneplantillægget nævnte en bebyggelsesprocent på 113 og ikke 145 som i lokalplanen,
 10. at der forskelsbehandles ift. byggemulighederne på Østergade 14 og 19,
 11. at det aktuelle projekt ikke må begrænse udviklingsmulighederne på den modsatte side af Stengade.

Fagforvaltningen bemærker til omfang og placering

Ad 1:

Der er igangsat et projekt for Hjallerup Midtby, som tidligst kan realiseres i 2022 på grund af forestående kloakseparering, og området ved Østergade 16 og 18 trænger til renovering allerede nu.

Ad 8:

Det omtalte projekt med bebyggelsesprocent på 128 % blev trukket tilbage af ansøger.

Ad 10 og 11:

Ejer af Østergade 14 oplyser, at Brønderslev Kommune har givet afslag på at medtage Østergade 14 og 19 i kommuneplantillægget. Ejere langs Østergade er kontaktet og bedt om at melde ind med interesse for at komme med i kommuneplantillæg nr. 11. Kun ejer af Østergade 14 har svaret med ønske om at blive medtaget. Teknik- og Miljøudvalget ønskede at tage stilling på baggrund af et konkret projekt. Det fremsendte projektforslag fra Østergade 14 viste ikke tilstrækkelig plads til byggeri, parkeringspladser og opholdsareal. Fagforvaltningen har oplyst de to ejere, at byggemulighederne kan genoptages i en senere kommuneplanændring.

Indsigelser vedr. trafik

 1. at der bliver trafikale problemer i Østergade pga. stigende trafik efter åbningen af Østermarkens forlængelse,
 2. at Stengade bliver for smal til tilkørsel for de nye lejligheder og Stengården,
 3. at Stengades nye placering medfører et firbenet kryds med Østergade og Ågade til fare for bl.a. bløde trafikanter.

Fagforvaltningen bemærker om trafik

Ad 1:

Østergade er over 12 meter bred og er tilstrækkelig bred til den forventede trafik.

Ad 2 og 3:

Ågade er vejadgang for 9 boliger. Stengade er adgang til Stengården og til parkeringsanlægget. Der er sikret oversigt ved udkørsel fra Stengade. Stengade anlægges med en bredde på min. 5,8 m samt fortov i bredde af minimum 1,5 m. De omtalte emner er undersøgt, og det vurderes, at de trafikale løsninger i lokalplanen er tilstrækkelige til den forventede trafik.

Indsigelser vedr. ekspropriation

 1. at parkeringspladsen i stedet bør placeres på Møllegade 15.
 1. at ekspropriation ikke blev nævnt i fordebatten
 2. at kommunen burde respektere, at der er faldet dom om, at Stengade 2 ikke har vejadgang men kun ret til en sti
 1. at nødvendighedskravet for at gennemføre en ekspropriation ikke er opfyldt. P-anlægget er ikke til fordel for almenvellet.
 1. at det er i strid med grundlovens princip om proportionalitet.
 2. at lejeren i Hjallerup Centret 24 ønsker sætte en port i endegavlen til brug ved varelevering, hvilket forhindres af ekspropriation af arealet.

Fagforvaltningen bemærker om ekspropriation:

Ad 6:

Escot Erhvervsejendomme har købt Møllegade 15 for at etablere en parkeringsplads til brug for lejlighederne i Østergade. En etablering af en parkeringsplads i Møllegade gør 2. etage i parkeringsanlægget og den tilhørende tilkørsel overflødig.En ansøgning om etablering af p-plads på Møllegade 15 er sendt i partshøring med udløb 23. august 2019, hvorefter det besluttes, om parkeringspladsen kan etableres.

Ad 7:

I følge planloven skal ekspropriation fremgå af lokalplanen. Der er ikke krav om, at ekspropriation medtages i fordebatten om kommuneplantillægget.

Ad 8: Dommen om vejret handler om retstilstanden før ekspropriationen. Dommen slår fast, at ejer af Hjallerup centret 24 har fuld rådighed over arealet, og at der ikke er vejret til Stengade 2 (Escot Erhvervsejendomme), men kun ret til en sti. En ekspropriation vil altid ændre fra en retstilstand til en anden. Hvis kommunen eksproprierer, overgår ejendomsretten eller vejretten på det markerede areal til Escot Erhvervsejendomme.

Ad 9 og 10: Ved ekspropriation af fast ejendom skal disse betingelser være opfyldt:

 • Nødvendig og privat aftale kan ikke opnås.
 • Tidsmæssige aktuel.
 • Rimelig/forholdsmæssig (proportional).

Når det drejer sig om ekspropriation til fordel for en privat interesse, er betingelsen om nødvendighed særlig vigtig.

Bemærkninger til indsigelser fra Escot erhvervsejendomme er i bilag. Det er ikke virksomhedens ønske, at mulighed for p-anlæg og ekspropriation fjernes fra lokalplanen.

Ændring af lokalplanen

Fagforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til om muligheden for p-dæk og ekspropriation skal fjernes fra lokalplanen inden offentliggørelse, hvis parkeringspladsen i Møllegade kan etableres. En sådan ændring vil være en imødekommelse af indsigelserne, og fjerne usikkerheden for naboerne og de erhvervsdrivende.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter,

 • at muligheden for at etablere 2. etage i p-anlægget og muligheden for ekspropriation fjernes fra lokalplanen, hvis der er givet tilladelse til parkeringsplads på Møllegade 15,
 • at flytningen af Stengade skal ske uden omkostninger for Brønderslev Kommune,
 • at Stengade skal reetableres på den nye placering efter standarden for offentlige veje, herunder almindelig vejbelysning,
 • at ansøger skal reetablere en stiforbindelse fra fortov ved ny Stengade frem til eksisterende fortov ved Stengården efter aftale med ejer af naboejendommen,
 • at ansøger skal stille de manglende 3 p-pladser til rådighed for Stengården 38-69,
 • at vilkår for flytning af Stengade sikres i en skriftlig aftale, herunder at der er vejadgang og adgang for gående færdsel til Stengården under byggeriet,
 • at kommunen tillader indbetaling for eventuelt manglende p-pladser til Parkeringsfonden.
 • at der ikke eksproprieres til vejadgang til p-anlæg,
 • at kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod P-anlæg på Møllegade 15. Alternativt drøfter Teknik- og Miljøudvalget sagen på ny inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

A indstiller, at kommuneplanens bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne, med det formål at udlægge ca. 50 % til tæt-lave boliger og ca. 50 % til grønt område. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse med eksisterende planlægning, hvormed en anvendelsesændring hertil vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Byrådet skal tage stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at igangsætte planlægning for stadionarealet bag Brønderslev Hallerne. Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og udgør ca. 4 ha.

Ønsket for området er, at udlægge ca. 50 % af arealet til boligformål i form af tæt-lav boliger og ca. 50 % af arealet til grønt område, herunder også arealer, der kan anvendes til midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med det årlige Brønderslev Marked. Der er i dag vejadgang via Nørregade, som har en bredde og placering, der fortsat kan betjene området som boligområde og som grønt område. Der kan eventuelt etableres en midlertidig vejadgang/sti via Stenberggade, bl.a. i forbindelse med at dele af arealet anvendes til parkering for markedet.

Størstedelen af arealet er i dag ubebygget og henligger som græsareal til idrætsfaciliteter som fodbold, løb mv. Arealet bliver desuden brugt til parkeringsplads i forbindelse med det årlige marked. Mod det sydlige skel, ligger den gamle tribune og vandrehjem. Tribunen ejes i dag af "Den selvejende institution Brønderslev-Hallen og Brønderslev Svømmehal", og vurderes at være i dårlig stand. Såfremt det ønskes, at tribunen skal nedrives, skal der forventes omkostninger hertil på 1 mio. kr.

Størstedelen af arealet er beliggende i landzone, hvorimod arealet længst mod syd, hvor den gamle tribune er beliggende, ligger i byzone. Arealet længst mod syd er ligeledes omfattet af lokalplan 01-O-07.01, der udlægger det konkrete areal til træningshal, idrætsanlæg, kulturelle formål, vandrerhjem, rekreative formål, grønt område o. lign. Hele arealet er omfattet af kommuneplanramme 01-O-07 - Offentligt område, Stadion, Hedelund, der udlægger området til offentlige formål som grønt område, idrætsanlæg o. lign. Ifølge rammen ønskes området friholdt for bebyggelse, bortset fra bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Anvendelsen som boligområde er ikke i overensstemmelse eksisterende planlægning.

Anvendelse af arealet til boligformål i form at tæt-lave boliger kræver derfor udarbejdelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Byrådet tager stilling til, om de ønsker igangsætning af planlægning for stadionarealet, herunder udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at planlægningen for stadionarealet igangsættes.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for boligområdet Rosenhaven i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

LE34 har fremsendt en ansøgning og forslag til udstykningsplan for et ca. 3 ha stort område ved Rosenhaven i Dronninglund. Området er tidligere planlagt til tæt-lave boliger, men planlægningen ønskes ændret, så området kan udstykkes til parcelhusgrunde med mulighed for mindre dele som tæt-lav boliger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

LE34 har fremsendt en ansøgning og forslag til udstykningsplan for et ca. 3 ha stort område på vegne af bygherre. Bygherre ønsker planlægningen for området ændret på baggrund af den aktuelle efterspørgsel på åben-lave boliger i området.

Gældende plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 02-B-10 Boligområde, Rævdalstoften, der udlægger området til tæt-lav boligformål. Derudover er området omfattet af lokalplan 06-45 Boligområde og rekreativt område ved Rævdalslunden, Dronninglund. I lokalplanen er området en del af et større delområde, der er udlagt til tæt-lave boliger. Ændring af området til parcelhusbebyggelse kræver derfor udarbejdelse af både kommuneplantillæg og ny lokalplan for området. Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om et mindre kommuneplantillæg, der ikke forudsætter fordebat.

Ansøgt projekt

Bygherre ønsker mulighed for at udstykke området til åben-lav boligformål med mulighed for at udnytte mindre dele af området til enten tæt-lav eller åben-lav boligformål. Hvis hele området udnyttes til åben-lave boliger vil der kunne etableres ca. 22 nye grunde i området. Der etableres fælles friarealer i den nordlige del af området svarende til ca. 13 % af området. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der placeres et regnvandsbassin til håndtering af områdets overfladevand. Området etableres med en intern "ringvej", så der ikke er behov for vendepladser. I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen skal der fastlægges stiforbindelser til naboområdet og det grønne område nord for. Der skal desuden sikres en fornuftig afslutning af naboområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan på følgende vilkår:

 • projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen,
 • bygherre bidrager til processen med et udkast til lokalplan, og
 • lokalplankonsulenten udvælges i samarbejde med fagforvaltningen, og skal have erfaring med udarbejdelse af lokalplaner.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som indstillet af forvaltningen – dog således, at bygherre udpeger lokalplankonsulenten.

Bilag

Til toppen


6. Dispensation fra lokalplan 01-C-25.01 til opførelse af etageboliger ved Banegårdspladsen


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde i juni ansøgning fra Domea og Svend Aage Christiansen A/S om dispensation fra lokalplan 01-C-25.01 Banegårdspladsen, Brønderslev, til ændring af det planlagte etageboligprojekt.

Der er nu gennemført naboorientering om dispensationen, hvor der er indkommet én bemærkning fra DSB. DSB har som udgangspunkt ikke indvindinger mod ændring af det planlagte byggeri, men har et par kommentarer til projektet vedrørende reetablering af stationsbygningens facade, skitseret terræntrappe, forplads og cykelparkering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler opførelse af 110 almene og private boliger i fire punkthuse, der etableres i op til 7 etagers højde. Punkthusene er placeret tilbagerykket fra Nørregade i en vifteformation fra Godsbanegade til stationsbygningen. I det oprindelige projekt var parkering til boligerne placeret i en kælderkonstruktion, hvor taget blev indrettet til friarealer for boligerne. I det nuværende projekt etableres parkering på terræn. Der var tidligere planlagt en dagligvarebutik i tilknytning til projektet, men det er ikke lykkedes at indgå aftale med en konkret butik. En dagligvarebutik er derfor ikke en del af det nuværende projekt. Lokalplanen fastsætter krav om, at minimum 25 % af facaderne skal udføres i tegl. Med det nuværende projekt opføres hele byggeriet, bortset fra mindre bygningsdetaljer, i tegl.

Dispensationen omfatter følgende forhold:

 • Placering af bygninger (overskridelse af byggefelter)
 • Parkeringsforhold (placering)
 • Placering af friarealer for boligerne (størrelsen af friarealer fastholdes, men placeringen ændres)
 • Udformning og indretning af det grønne areal langs Nørregade (med ændring af bygningernes placering reduceres det grønne strøg)

Derudover vil der kunne forekomme yderligere detaildispensationer, når projektet er færdigprojekteret. Denne type dispensationer behandles som almindelig praksis i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Bemærkninger fra DSB

I forbindelse med naboorienteringen har DSB sendt bemærkninger til projektet. DSB har som udgangspunkt ikke indvindinger mod ændring af det planlagte byggeri, men har et par kommentarer til projektet.

DSB gør opmærksom på, at der skal ske en fornuftig reetablering af stationsbygningens facade, når posthuset nedrives. Fagforvaltningen bemærker, at dette skal løses i projekteringsfasen mellem DSB og bygherre.

DSB gør opmærksom på, at den skitserede terræntrappe er placeret ved en port og op til et areal, hvor DSB har vejadgang og derfor kræver en fælles aftale. Fagforvaltningen foreslår, at der indarbejdes et vilkår i dispensationen om, at placering og udformning af trappen skal ske i samarbejde mellem bygherre, DSB og Brønderslev Kommune.

DSB bemærker desuden, at skitsematerialet omfatter en mindre areal, der er en del af stationsbygningens forplads og ejet af DSB. Bygherre har tilrettet skitsematerialet, så dette areal ikke indgår, men opfordrer til, at der laves en samlet opgradering af området.

DSB ønsker sikret, at der etableres cykelparkering til etageboligerne. Bygherre har anvist arealer til cykelparkering i det reviderede materiale. Fagforvaltningen foreslår, at der fastsættes vilkår om, at der skal etableres den nødvendige cykelparkering til områdets beboere og besøgende internt i området.

Dispensation og vilkår

Fagforvaltningen vurderer, at der er tale om relativt omfattende dispensationer fra lokalplanen, hvor særligt byggefelterne fraviges væsentligt. Projektet vurderes dog ikke at være i strid med lokalplanens formål og de anvendelser lokalplanen giver mulighed for. Den grundlæggende struktur for området med punkthuse placeret i en vifteformation fastholdes ligeledes. Byggeriets højde og etageantal fastholdes inden for lokalplanens eksisterende rammer. Fagforvaltningen foreslår, at der fastsættes følgende vilkår for dispensationen:

 • Der skal etableres den nødvendige cykelparkering for områdets beboere og besøgende internt i området.
 • Placering og udformning af terræntrappe skal fastlægges i dialog mellem bygherre, DSB og Brønderslev Kommune.
 • Byggeriet skal opføres med blank teglstensfacade.
 • Minimum 25 p-pladser ud mod Banegårdspladsen skal være offentligt tilgængelige og må ikke reserveres beboere, virksomheder mv.

Bygherre er indforstået med de foreslåede vilkår.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation fra lokalplan 01-C-25.01 Banegårdspladsen, Brønderslev, på ovennævnte vilkår.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives dispensation som nævnt i sagen.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene til de 7 vandværker, der er omfattet af planerne. Forslag til indsatsplanerne følger de indsatsplaner, der er vedtaget af Byrådet den 30. januar 2019.

Fagforvaltningen har vurderet, at indsatsplanerne ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Screeningerne forventes offentliggjort med 4 ugers klagefrist fra den 21. august 2019 til den 18. september 2019 i forhold til afgørelsen om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan sendes ud i offentlig høring i 12 uger. Derudover skal udvalget tage stilling til, om der skal holdes et borgermøde midt i høringsfasen. Endelig vedtagelse af planforslagene vil ske i Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2019 godkendt igangsættelse af de 7 indsatsplaner.

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelsen for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Indenfor BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) skal vandværkerne arbejde for at indgå aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.
 • Krav om opfølgning på baggrunden for evt. nitrat i drikkevandet, så der i næste generation af indsatsplaner, kan træffes beslutning om evt. nødvendige dyrkningsaftaler til nedsættelse af nitratindholdet på lang sigt.
 • Generelle indsatser, f.eks. information om ansvarlighed ved pesticidanvendelse.
 • Områdespecifikke indsatser, f.eks. kontrol af registrerede olietanke.

Beregningsmetode

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO beregningen indgår flere parametre, som indvindingsmagasin, magasintype, magasinbjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler en sænkningstragt fra den boring der indvindes fra.

Frivillige aftaler

Der er vedhæftet et overblik over udbredelsen af BNBO for hvert vandværk samt hvori der også er anvist erstatningsnøgletal for sprøjtefri dyrkning (ingen brug af pesticider). Overblikket er lavet med baggrund i Cowis BNBO rapport fra 2013 og indsatsplanforslagene.

Det er vandværkerne, der skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den berørte part og blive enige om en erstatning. Myndighedsudøvelse i forhold til tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne tilfalder Brønderslev Kommune.

Hvis indsatsplanforslagene vedtages endeligt, må der fra 25 m zonen og ud til grænsen af BNBO dyrkes og gødes, men der må ikke bruges pesticider. 25 m zonen vil fortsat uanset være gældende.

Der er tale om følgende planforslag:

Planerne er opbygget på samme måde som "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk", der fungerer som en prototype for indsatsplanerne i kommunen. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk har være forlagt Teknik- og Miljøudvalget den 27. marts 2017, Økonomiudvalget den 19. april 2017 og Byrådet den 26. april 2017, hvor planen blev godkendt.

Alle 7 planforslag sendes i høring samtidigt. Planforslagene sendes til berørte lodsejere, alle vandværker/forsyninger og koordinationsforum for Brønderslev Kommune. Der henvises også til planforslagene via Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Planforslagene har været forelagt de involverede vandværker den 25., 26. juni og 2. juli 2019 samt været forelagt koordinationsforum den 28. juni 2019. Møderne har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Planforslagene er vedhæftet dagsordenspunktet. Når omhandlede 7 planforslag er vedtaget endeligt i Byrådet har alle væsentlige vandværker/forsyninger i Brønderslev Kommune en indsatsplan.

Der er til dette dagsordenspunkt vedhæftet et oversigtskort med omhandlende vandværker og der er til dette vist deres respektive indvindingsoplande.

Afgørelse om Ikke VVM pligt.

Fagforvaltningen har screenet indsatsplanerne og vurderet, at de ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Screeningerne forventes offentliggjort med 4 ugers klagefrist fra den 21. august 2019 til den 18. september 2019 i forhold til afgørelsen om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Planforslagene indeholder Brønderslev Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af indsatsplanforslagene. Screeningerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger. Derudover skal udvalget tage stilling til, om der skal holdes et borgermøde midt i høringsfasen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger.

Bilag

Til toppen


8. Projektforslag for etablering af luft-vand varmepumpe


Resume

Sagsforløb: TM

PlanEnergi har på vegne af Dronninglund Fjernvarme indsendt et projektforslag vedr. etablering af et eldrevet luftvarmepumpeanlæg på 5 MW med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovgivningen.

Sagsfremstilling

PlanEnergi har den 1. juli 2019 på vegne af Dronninglund Fjernvarme indsendt et projektforslag vedr. etablering af et eldrevet luftvarmepumpeanlæg på 5 MW med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen. Projektområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 32-T-14 og er beliggende i lokalplanområdet for lokalplan 32-T-14.02.

Dronninglund Fjernvarme er projektejer og anlægsvært for etablering af den eldrevne varmepumpe. Det planlagte varmepumpeanlæg skal primært udnytte udeluft som varmekilde, men skal også kunne køle på damvarmelageret, når dette er fordelagtigt. Varmepumpen skal indgå som varmeproduktionsenhed sammen med værkets øvrige enheder. Projektet omfatter udelukkende etablering af yderligere varmeproduktionsanlæg og omhandler ikke konvertering af forbrugere med individuel varmeproduktion.

Beregningerne viser positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi, og dermed forbrugerøkonomi, ved projektet. De positive effekter er størst for projektet, sammenlignet med samtlige undersøgte alternativer. Beregningerne viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet i forhold til referencen på 23,6 mio. kr. i projektets betragtningsperiode.

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet og Nord Energi, uden at der er modtaget bemærkninger hertil.

Fagforvaltningen har den 29. maj 2019 truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for anlægget. Afgørelsen blev af en nabo påklaget til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har den 2. august 2019 afvist klagen, da klagen ikke er indkommet rettidigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Projektforslag for biokedelanlæg ved Hallund Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: TM

Hallund Kraftvarmeværk har indsendt et projektforslag vedr. ændring af halmkedel til biokedelanlæg med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningslovgivningen.

Sagsfremstilling

JPH Energi A/S har den 26. juni 2019 på vegne af Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. indsendt et projektforslag med anmodning om projektgodkendelse i henhold til projektbekendtgørelsen.

Hallund Kraftvarmeværk har i 2015 fået godkendt et halmkedelanlæg. Godkendelsen ønskes ændret så anlægget godkendes som biokedelanlæg, da der ønskes fyret med det billigste biobrændsel.

Biokedelanlægget er etableret på adressen Dalgårdsvej 2, Brønderslev, hvor der er et halmlager og en teknikbygning. Sammen med kedlen er der etableret veksler med tilhørende installationer og hjælpeudstyr. Der skal anvendes ca. 770 ton halm pr. år svarende til ca. 1.600 bigballer, hvis der alene fyres med halm. Biokedlen vil kunne dække varmebehovet i Hallund 100 %. I vinterperioden skal der indfyres op til 8 bigballer pr. døgn, dvs. at der skal fyres 2 gange pr. døgn, såfremt der kun fyres med halm. Via transmissionsledningen er kedelanlægget tilsluttet det eksisterende fjernvarmesystem på kraftvarmeværket, således varmen fra biokedlen kan leveres direkte til forbrugerne eller opmagasineres i akkumuleringstanken.

Kedlen er forberedt til forbrænding af forskelligt biobrændsel, så der kræves ikke nogen anlægsinvesteringer.

Frit biobrændselsvalg vil være en brugerøkonomisk besparelse, da varmeværket således kan vælge det billigst tilgængelige brændsel.

Projektforslaget tager udgangspunkt i, at anlægget har en kapacitet på maksimalt 1 MW. Hallunds varmebehov er ca. 2.700 MWh pr. år. Behovet er derfor under de 8.000 MWh årligt, hvorfor der ikke er krav om positiv samfundsøkonomi.

I projektforslaget ansøges der ikke om anvendelse af tilslutningspligt som grundlag for projektets realisering.

Projektforslaget har været i høring hos HMN GasNet, uden at der er modtaget bemærkninger hertil.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. NT's Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019 og Budgetforslag 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019, til orientering, samt Budgetforslag 2020 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2020.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2018, Økonomirapport 1, 2019, til orientering, samt Budgetforslag 2020 til høring.

Årsrapport 2018

Det fremgår af NT's Årsrapport 2018, at det samlede regnskab for 2018 viser et tilfredsstillende resultat med et overskud på 17,9 mio. kr., som vil blive tilbagebetalt til ejerne i 2020. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 0,5 mio. kr., som tilbagebetales senest januar 2020.

Regnskabet for Bustrafik viser et overskud på 8,0 mio. kr. i 2018.

Overskuddet kan primært tilskrives højere indtægter på rejsekort-classic og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter. Det lave udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter skyldes bl.a. større distributionshonorarer fra det landsdækkende rejsekort kundecenter, færre udgifter til indkøb af det fysiske rejsekort samt tilbagebetaling af renter på det ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 8,0 mio. kr. kunne således realiseres til trods for et merforbrug på operatørudgifterne på 7,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en negativ udvikling i omkostningsindekset samt en konkurs hos Hjørring Citybus den 22. maj 2018.

Økonomirapport 1, 2019

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2019. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal.

Prognosen for Bustrafik viser et estimeret merforbrug i 2019 på 5,6 mio. kr. i forhold til budget 2019.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget 2019 skyldes, at prognosen for driftsindtægter er væsentlig lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives et fald i passagerindtægterne. Samtidig forventes der en stigning af operatørudgifterne, idet omkostningsindekset i 2019 er steget med 0,7 %-point. Herudover betyder NT’s 25. udbud prisstigninger for Region Nordjylland og en række kommuner, herunder Brønderslev Kommune, hvorimod kun enkelte kommuner oplever prisfald.

For Brønderslev Kommune har NT's 25. udbud medført en øget udgift på 4,1 % på operatøromkostningerne. De øgede udgifter var ikke budgetteret i Budget 2019.

Prognosen for øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter viser derimod et forventet mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes tilbagebetaling af renter og afdrag på ansvarlige lån til Rejsekort A/S.

Budgetforslag 2020

NT har sendt Budgetforslag 2020 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 11. november 2019.

I NT's Budgetforslag 2020 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 837,9 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet fra ejerne 517,6 mio. kr.

I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst for Region Nordjylland på 0,5 % og en takststigning på 1,9 %.

Sammenlignet med NT's Budget 2019, så stiger tilskudsbehovet samlet set med 24 mio. kr. i NT's Budgetforslag 2020. Årsagen til udviklingen begrundes med at NT forventer faldende passagerindtægter og forøgede operatørudgifter på bustrafikken. De højere operatørudgifter skyldes primært, at omkostningsindekset er steget fra Budget 2019 til Budgetforslag 2020. Stigningen på 3,4 %-point svarer til en forøgelse af operatørudgifterne på 20,5 mio. kr.

Til orientering blev der op til sommerferien 2019 vedtaget en ny skolereform, der bl.a. indebærer kortere skoledage for de mindste årgange fra og med skoleåret 2019/2020. Reformen påvirker således også operatørudgifterne, idet den medfører et øget behov for hjemtransport på lokalruterne, der betjener de nordjyske folkeskoler. De ekstra hjemkørsler, som følge af kortere skoledage, er dog allerede indregnet i NT's Budgetforslag 2020 og sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner påvirkes Brønderslev Kommune alene med en mindre stigning i operatørudgifterne.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af de fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Årsrapport 2018

Udgifter i alt

-19.311

Passagerindtægter i alt

5.114

Resultat før tilskud fra ejere

-14.197

Tilskud fra ejere

14.729

Resultat

532

Regulering vedrørende tidligere år

465

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.194

Økonomirapport 1, 2019

Udgifter i alt

-20.561

Passagerindtægter i alt

4.944

Resultat før tilskud fra ejere

-15.617

Tilskud fra ejere

15.593

Resultat

-24

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044

Tilskud fra ejere inkl. regulering

14.549

Budgetforslag 2020

Udgifter i alt

-21.350

Passagerindtægter i alt

4.930

Resultat før tilskud fra ejere

-16.421

Tilskud fra ejere

16.421

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889*

Budgetforslag 2021-2023

Forventet budget 2021 inklusiv regulering

16.445*

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

16.421*

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

16.421*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2018 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der bliver reguleret i 2020, hvorimod kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2019 kan forvente en merudgift på 24.000 kr. i 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2018 og Økonomirapport 1, 2019 til efterretning, samt
 • godkender Budgetforslag 2020 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2020, vil kunne indarbejdes i NT's Budgetforslag 2020 frem til den 11. november 2019.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2020 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2020 med følgende beløb:

2020

2021

2022

2022

+200

+331

+307

+307

Beslutning

Årsrapport 2018 og Økonomirapport 1, 2019 blev taget til efterretning.

Budget 2020 indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Handlingsplan 2019-2021 forebyggelse og bekæmpelse af rotter


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet en Rottehandleplan for den kommunale rottebekæmpelse i Brønderslev Kommune 2019 - 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om handleplanen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ansvaret for rottebekæmpelse påhviler kommunen, jf. § 6 i bekendtgørelse 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Ifølge § 5 skal Byrådet udarbejde en handleplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der som minimum opfylder kravene i bekendtgørelsens bilag 1.

Byrådet skal revidere handleplanen minimum hvert 3 år.

Handleplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kravene til Byrådets handleplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. §5 i bekendtgørelsen.

Handleplanen skal som minimum indeholde følgende:

 • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
 • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
 • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
 • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.
 • Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelseindeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.).
 • Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder.
 • Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat rottebekæmpelse.

I handleplanen skal Byrådet, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 • Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1.
 • Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9.
 • Fødevarevirksomheder.
 • Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.
 • Havnearealer.
 • Kommunale genbrugspladser.
 • Deponeringsanlæg
 • Vildtfodringspladser.

Fagforvaltningen har udarbejdet ny handleplan for perioden 2019-2021.

Fagforvaltningen vil i perioden 2019-2021 lave en årlig statusevaluering med henblik på at styrke engagementet og sikre implementeringen af planlagte initiativer.

Den nye bekendtgørelse indeholder en række skærpede krav til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, derfor er der en del nye indsatsområder.

Der er i handleplanen lavet en beskrivelse af de opgaver, der er i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter i henhold bekendtgørelsen.

I henhold til den nye bekendtgørelse skal kommunen fremadrettet fokusere på gennemførelse af forbyggende foranstaltninger i form af rottespærrer på eksisterende institutioner, skoler, plejehjem etc. i Brønderslev Kommune. Derudover skal kommunen i forbindelse med opsætning af rottespærrer, undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter. Det betyder, at der i en årrække vil være behov for midler til investeringer i ovenfornævnte forebyggende foranstaltninger. Der er i planen foreslået, at der isættes rottespærrer i ca. 10 - 20 ejendomme pr. år.

I handleplanen har fagforvaltningen valgt, at rottehandleplanen er delt op i fokusområder, som vil være det centrale for den årlige planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer. Fokusområderne skal være med til at løfte den kommunale rottebekæmpelse i kommunen.

De 3 fokusområder:

 • Sikring af en effektiv rottebekæmpelse
 • Kommunikation og information
 • Forebyggelse af rotter

Forventede udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2020:

Aktivitet

Udgift

Den daglige rottebekæmpelse

1.500.000 kr.

IT-system til rottebekæmpelse

50.000 kr.

Myndighedsarbejde, administration og vejledning

500.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger (rottespærre mv.)

500.000 kr.

I alt

2.550.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender rottehandleplanen.

Personale

Myndighedsarbejde, administration og vejledning er estimeret til et årsværk, som finansieres via forhøjelse af gebyr for den kommunale rottebekæmpelse

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Gebyr 2020 for kommunal rottebekæmpelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Gebyr for rottebekæmpelse finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Gebyr pr. husstand til finansiering af den kommunale rottebekæmpelse foreslås hævet fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen. For et hus med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. betyder det en stigning fra 59 kr. til 99 kr. om året.

Stigningen i udgifterne til rottebekæmpelse i 2020 skyldes, at kravene til kvalitet i forebyggelse og bekæmpelse er blevet skærpet med virkning fra den 1. januar 2019. Stigningen fra 2017 til 2019 skyldes nye lovkrav til weekendvagt, ny tilsynsmodel og ny resistensstrategi. Desuden skyldes stigningen at myndighedsarbejde. IT-løsninger og administration af ordningen fremadrettet skal indgå i rottegebyret.

Byrådet skal tage stilling til, om gebyr for kommunal rottebekæmpelse skal forhøjes fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen i kommunerne finansieres gennem opkrævning af en vis promilledel af ejendomsværdien. Rottebekæmpelse som område skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i rottegebyret det efterfølgende år.

Gebyret skal overordnet finansiere følgende aktiviteter:

 • Den daglige rottebekæmpelse
 • IT-system til rotteanmeldelser
 • Myndighedsarbejde og administration
 • Vejledning af borgere


Administrativt afsættes der fremadrettet ét årsværk til vejledning, myndighedsarbejde, afrapportering til Miljøstyrelsen og koordinering af rottebekæmpelsen i kommunen. Rottegebyret dækker ikke borgeres udgifter til udbedring af skader på private kloakledninger, skader forårsaget af rotter eller udgifter til rottesikring.

For skatteåret 2019 bliver der opkrævet 0,059 promille i gebyr svarende til en indtægt på 1.497.459 kr. Efter aftale med kommunens Vej- og Parkafdeling udføres opgaven i 2019 for 1.500.000 kr. Til sammenligning brugte Jammerbugt kommune samlet set 2,5 mio. kr. på ordningen i 2018, hvoraf 2.1 mio. kr. gik til den daglige rottebekæmpelse.

Stigningen i udgifterne til rottebekæmpelse i 2020 skyldes, at kravene til kvalitet i forebyggelse og bekæmpelse er blevet skærpet med virkning fra den 1. januar 2019. Stigningen fra 2017 til 2019 skyldes nye lovkrav til weekendvagt, ny tilsynsmodel og ny resistensstrategi. Desuden skyldes stigningen, at myndighedsarbejde, IT-system og administration af ordningen fremadrettet skal indgå i rottegebyret.

I henhold til den nye bekendtgørelse skal kommunen fremadrettet fokusere på gennemførelse af forbyggende foranstaltninger i form af rottespærrer på eksisterende institutioner, skoler, plejehjem etc. i Brønderslev Kommune. Derudover skal kommunen i forbindelse med opsætning af rottespærrer, undersøge kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter. Det betyder, at der i en årrække vil være behov midler til investeringer i ovenfornævnte forebyggende foranstaltninger. Den kommende handleplan vil indeholde et forslag til investeringsplan, men da forvaltningen allerede i 2020 skal igangsætte projekter, bør der i 2020 afsættes 500.000 kr. til forebyggende foranstaltninger.

Forventede udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2020:

Aktivitet

Udgift

Den daglige rottebekæmpelse

1.500.000 kr.

IT-system til rottebekæmpelse

50.000 kr.

Myndighedsarbejde, administration og vejledning

500.000 kr.

Forebyggende foranstaltninger (rottespærre mv.)

500.000 kr.

I alt

2.550.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forhøjelse af gebyr for kommunal rottebekæmpelse fra 0,059 promille til 0,099 promille af ejendomsvurderingen. For et hus med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. betyder det en stigning fra 59 kr. til 99 kr. om året.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Til toppen


13. Årsberetning 2018 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport 2018. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen den 19. marts 2019. Den viser et samlet overskud på 433.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2018

15.488

Samlede udgifter i 2018

14.293

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger (afrundingsunøjagtighed på 1.000 kr.)

1.194

Afskrivning

-774

Renteindtægter

13

Årets resultat

433

I 2018 har der været en mindre omsætning end i 2017. Det skyldes primært mindre tilførsel af olieholdigt vand til rensning.

Egenkapitalen udgør nu 9.645.000 kr.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Klinisk risikoaffald - underskud

264.831

Olie- og benzinudskillere - overskud

49.809

Underskuddet på 265.000 kr. for klinisk risikoaffald skyldes lønomkostninger til behandling og omkostninger til emballage. Fagforvaltningen erindrer i den forbindelse om Byrådets godkendelse den 26. juni 2019 om selskabsgørelse af Modtagestation Vendsyssel, som har til hensigt at foretage tilpasninger på et konkurrencepræget marked.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Selve årsberetningen fra Modtagestationen er vedlagt som bilag.

Særligt om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011

I revisionspåtegningen (side 5) fremhæves det, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2018 blev der stillet spørgsmål om baggrunden for ovennævnte formulering. Derfor gentages uddybningen fra dengang herunder med kursiv:

I regnskabet (se bilag) er der noter om problemstillingen følgende steder:

 • Side 5 i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet"
 • Side 9 i afsnittet "Implementering af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011, og
 • Side 20, note 1.

Fagforvaltningen bemærker, at der i revisionspåtegningen (side 5) er bemærket, at der ikke tages forbehold fra revisorernes side, men "blot" gøres opmærksom på forholdet. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at de nævnte formuleringer har været anvendt i byrådsgodkendelser af årsrapporter for Modtagestationen mindst siden 2013. Samme formuleringer har desuden været anvendt i flere år under godkendelser af årsrapporter for AVV I/S.

Siden notatet fra 2011 har affaldsbranchen, herunder AVV I/S og Modtagestation Vendsyssel I/S arbejdet på at få usikkerhederne afklaret, så der kan findes en brugbar metode til at opgøre egenkapitalen i § 60-selskaber; bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Dette arbejde er endnu ikke blevet færdiggjort, og derfor er ovennævnte problemstilling en udfordring for alle landets affaldsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at Årsberetningen bliver taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Budget 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2020 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 19. marts 2019.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er ikke budgetteret med anlægsopgaver i 2020.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for, at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til Modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til Modtagestationen er uændret i 2020 i forhold til budget 2019 og ligger på 1,12 kr./indbygger. Grundgebyret for erhvervsaffald blev i forbindelse med finansloven for 2019 afskaffet, og vil derfor ikke længere blive opkrævet hos virksomhederne.

Virksomheder, der afleverer affald til Modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2020 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem Modtagestation og kunde. Taksten fastholdes i 2020 på samme niveau på 860 kr./tømning.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem Modtagestation og kunde. Ordningen indeholder to forskellige abonnementsordninger. Prisen for transport/behandling af 449 l kasser stiger med 10 % fra 180 kr. til 198 kr. pr. kasse, mens ordningen med ugeafhentning af 110 l sæk stiger med almindelig prisfremskrivning på 3 %.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser uændrede priser.

Fagforvaltningens bemærkninger

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på husstandenes genbrugsbidrag. Men da de fleste priser fra Modtagestationen - bortset fra grundgebyret for erhvervsaffald - er uændrede, vil der ikke være behov for væsentlige ændringer i taksterne for borgere og virksomheder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Årsberetning 2018 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2018. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 2.458.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.125.000 kr., dvs. en negativ afvigelse på 333.000 kr. i forhold til budget. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse den 10. april 2019.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Nøgletal fra årsrapporten vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2018

198.699

Samlede udgifter i 2018 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

170.993

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

27.706

Afskrivning

28.062

Finansielle omkostninger

2.102

Årsresultat

-2.458

Underskuddet på ca. 2,5 mio. kr. ligger tæt på det forventede resultat med et budgetteret underskud på 2,1 mio. kr.

Egenkapitalen udgør nu 98.679.000 kr.

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Genbrugscenter, private

-347.099

Genbrugscenter, erhverv

4.453

Energianlægget

758.280

Miljøanlæg

-1.659.606

Deponier

-272.895

Kørselsafdelingen

451.391

Genbrugspladser*

1.049.123

Indsamlingsordning for plast & metal og papir*

-1.804.929

Storskraldordningen*

360.797

Bobleordningen (glas)*

-1.069.509

Miljøservice*

72.027

I alt

-2.458.967

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Selve årsberetningen fra AVV er vedlagt som bilag.

Særligt om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011

I revisionspåtegningen (side 6) fremhæves det, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

Men følgende fremhæves også:

"Ledelsen for AVV forventer en snarlig afklaring af de sidste usikkerheder, og arbejdet med opgørelsen af egenkapitalen forventes således færdiggjort i løbet af 2019"

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Forslag til budget 2020 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2019 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVV's budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVV's bestyrelse den 22. maj 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV skal godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i 2020 budgetteret med videreførelse af selskabets nuværende aktiviteter for indsamling og behandling af affald; herunder ordningen for indsamling og kildesortering af plast & metal og papir. AVV har som overordnet målsætning for budgettet at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale arbejdspladser. Budgetlægningen udarbejdes i overensstemmelse med AVV's miljøpolitik.

AVV's aktiviteter

AVV står for en række aktiviteter, som indenfor genbrug og ressourceudnyttelse:

 • Genbrugspladser; i alt 18 pladser, heraf 6 i Brønderslev Kommune
 • Storskrald og MiljøService (ringeordning og indsamling af farligt affald fra apoteker og batteribeholdere)
 • Bobleordning (flasker og glas)
 • Kildesorteret indsamling af plast & metal og papir
 • Ressourcehal
 • Energianlæg (forbrænding)
 • Miljøanlæg; herunder projekt "Gamle Mursten"
 • Deponi

AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via AVV's bidragsopkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

Finansiering af indsamlingsordningen for plast & metal og papir

Indsamlingsordningen for plast & metal og papir har fungeret i Hjørring Kommune siden sommer/efterår 2018 og i Brønderslev Kommune siden starten af 2019. Økonomien i ordningen har været under pres, bl.a. fordi markedet for afsætning af plast har udviklet sig negativt med større udbud end efterspørgsel af genbrugsplast.

I AVV's budget for 2019 blev det i sin tid vedtaget, at ordningen skulle underfinansieres med 2,5 mio. kr. gennem et træk på AVV's egenkapital. Bestyrelsen for AVV besluttede på møde den 22. maj 2019, at der også i budget 2020 skal budgetteres med en underfinansiering på 2,5 mio. kr., svarende til afskrivningen af de containere, som er indkøbt til ordningen.

Modellen med underfinansiering medfører følgende betaling til ordningen fra Brønderslev Kommune 2020:

Indsamling

3.900.000 kr.

Behandling

400.000 kr.

Total

4.300.000 kr.

Pris pr. tømning

18,50 kr.

Pris pr. husstand (inklusive underdækning på 2,5 mio. kr.)

273 kr.

(Pris pr. husstand, hvis der var blevet valgt en hvile-i-sig selv løsning)

(326 kr.)

Prisen på 273 kr. pr. husstand for ordningen skal sammenlignes med en pris på 195 kr. pr. husstand, som blev brugt i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Der er altså tale om en stigning på 40 %. Dette skyldes to forhold:

 1. I budgettet for 2019 var omkostningerne til tømning "blot" et estimat, hvor der ikke var nogle erfaringstal at tage udgangspunkt i. Det nuværende niveau afspejler en bedre og mere korrekt vurdering af omkostningerne.
 2. Omkostningerne til behandling og salg af henholdsvis plast, metal og papir har udviklet sig i retning af, at AVV får mindre for papir, og at det koster mere at komme af med plast og metal.

Takster i 2020

Ud fra ovennævnte forudsætninger er AVV's takster 2020 følgende:

AVV-takster (ekskl. moms)

Takst 2020 (i kr.)

Stigning i %

Kommunebetaling:

Genbrugsordningerne (kr. pr. borger)

440

0

Indsamlingsordning for plast & metal og papir (kr. pr. husstand)

273

40,0

Forbrænding:

Dagrenovation (kr./t)

615

1,7

Erhvervsaffald (kr./t)

500

2,0

Deponi:

Erhvervsaffald, inert

416

2,0

Erhvervsaffald, mineralsk

518

2,0

Affaldsafgift (merpris på deponiaffald)

475

0

Mærk affaldet*:

Blåt mærke (pris pr. besøg)

171

2,4

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.452

1,7

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.868

2,1

Rødt mærke (flere pr. uge)

5.688

1,9

* Virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Forbrændingspriserne for dagrenovation og erhvervsaffald stiger med 10 kr./t. Det skyldes især, at CO2-tilskuddet til elproduktion på ca. 400.000 kr. pr. år forsvinder.

Bortset fra indsamlingsordningen for plast & metal og papir og forbrændingsprisen, er taksterne for 2020 udtryk for almindelig prisfremskrivning.

AVV's budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelsen af Brønderslev Kommunes affaldstakster og har derfor betydning for borgere og brugere i kommunen.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2020 med anlægsinvesteringer på 23 mio. kr. I skemaet ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering (i mio. kr.)

Stikord

Team affald

Energianlæg, akut pulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud

Team genbrug

Miljøanlæg, miljøforbedringer

3,0

Bl.a. nødvendige investeringer ifm. deponi

Genbrugspladser, opgradering af pladser

8,0

Fremtidssikring af genbrugspladser til flere besøgende og flere fraktioner

Projekter til fremme af direkte genbrug

3,0

Flere initiativer, bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser

Udvikling & administration

Udvikling af besøgscenter

3,0

Bl.a. udbredelse af viden til borgerne om affald

Grønne initiativer

1,0

Bl.a. fremme af artsdiversitet og grønne områder

I alt

23,0

I selve budgettet er der på side 13 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget 2020, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


17. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Budget 2020 - høringssvar råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


19. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Beslutning

Vintervedligeholdelsen udgår og reguleres +/- via kassen som tidligere år.

Øvrige emner på opmærksomhedslisten fastholdes

Bilag

Til toppen


20. Budget 2020 - Budgetønsker vedr. Teknik- og Miljø


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke budgetønsker der skal prioriteres.

Sagsfremstilling

Der er følgende ønsker til budget 2020:

i 1.000 kr.

B 2020

B 2021

B 2022

B 2023

801 Vej og Park

A)

Vej og Park - drift af veje og P-pladser:

I perioden 2015 - 2019 har Brønderslev Kommune overtaget driftsansvaret for 3.470 meter vej og 3 parkeringspladser.

Tidligere års budgetter er ikke justeret for overtagelse af nye driftsopgaver

122

122

122

122

B)

Vej og Park - drift af sti'er:

I perioden 2015 - 2019 har Brønderslev Kommune overtaget driftsansvaret for 6.285 meter stier.

64

64

64

64

C)

Vej og Park grønne områder:

I perioden 2015 - 2019 har Brønderslev Kommune overtaget driftsansvaret for nye grønne områder og rundkørsler

43

43

43

43

D)

Asaa Havn:

Asaa Havn modtager i dag et årligt tilskud på kr. 357.000 kr. Rådgiver har beregnet, at der skal tilføres yderligere kr. 225.000 pr. år til oprensning af sejlrenden.

(Udgiften er tidligere bevilget via TM's anlægsmidler)

225

225

225

225

E)

§ 3-arealer:

Gennemgang af statens vejledende udpegning af Naturbeskyttelseslovens § 3 områder. Arbejdet ønskes afsluttet inden udgangen af 2021.

(Udgiften hører til under konto 6 og har tidligere været finansieret via TM's anlægsmidler)

470

470

0

0

F)

Juridisk bistand:

Udgifter til juridisk bistand i komplicerede sager.

(Udgiften hører til under konto 6 og har tidligere været finansieret via TM's anlægsmidler

250

250

250

250

G)

Gadebelysning -udskiftning af træmaster

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 19. september 2018, at sagen skulle medtages til budget 2020.

1.800

1.800

0

0

H)

Revision af Spildevandsplanen

Planen har senest gennemgået en generel revision i 2011. Der er løbende lavet tillæg til Spildevandsplanen.

Omkostningerne til ekstern konsulenthjælp udgør 200.000 kr. og deles mellem Forsyningen og Kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2019, at sagen skulle medtages til budget 2020.

100

0

0

0

I)

Investeringsønsker fra Vej og Park - se bilag

J)

Anlægsbevilling til asfalt m.m.

K)

Anlægsbevilling til broer

L)

Landdistrikt- og nedrivningspulje

M)

Pulje til midtbyplaner

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter ønskerne til budget 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Pkt. A, B og C indstilles overflyttet til opmærksomhedslisten på Teknik- og Miljøområdet.

Pkt. F indstilles overflyttet til opmærksomhedslisten på Økonomiudvalgets område.

Øvrige punkter indgår som budgetønsker.

Bilag

Til toppen


21. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


23. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom


Til toppen


24. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen

Opdateret 20. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer