Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 23. september 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af masterplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Brønderslev Forsyning udarbejdet et forslag til en masterplan for byudvikling i Brønderslev Syd. Forslag til Masterplan for Engene har været i offentlig høring fra den 24. maj 2019 til den 12. juli. 2019.

Der er kommet 11 bemærkninger til planen, som medfører mindre ændringer til planen.

Byrådet skal tage stilling til, om Masterplan for Engene, som sætter de overordnede rammer og principper for byudviklingen i Brønderslev Syd, kan vedtages endeligt.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes en rammelokalplan, som vil gøre principperne i Masterplanen for Engene juridisk bindende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samarbejdet med Brønderslev Forsyning om at udvikle en masterplan for byudviklingen Brønderslev Syd. Området, som er navngivet Engene, dækker ca. 70 ha ubebygget landbrugsjord i den sydlige del af Brønderslev inden for Sdr. Omfartsvej.

Masterplanen omfatter:

 • En vision for byudvikling i området.
 • En kontekstplan, som viser hvordan Brønderslev by på længere sigt kan udbygges inden for omfartsvejens rammer.
 • En masterplan for en del af området, som beskriver grøn struktur, vejstruktur, stier, bebyggelsestyper, regnvandshåndtering og mødesteder.

Der er udarbejdet en særskilt handlingsplan for masterplanen, som omfatter:

 • Etapeplan
 • Strategi for jordudvikling

Bemærkninger til masterplanen

Forslag til Masterplan for Engene har været i offentlig høring fra den 24. maj 2019 til den 12. juli 2019. Der er blevet holdt borgermøde i høringsperioden. Der er kommet 11 bemærkninger til planen (se bilag oversigt over bemærkninger). Styregruppen for masterplanen har behandlet bemærkningerne til planen, og har en række anbefalinger til mindre ændringer af masterplan på baggrund af bemærkningerne.

Der er et ønske fra naboerne nord for masterplanområdet om, at der skabes et grønt område nordligt mellem den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse. Ønskerne varierer fra afskærmende beplantning til et 30 m stort grønt område. Styregruppen anbefaler, at der laves et ca. 5 m bred grønt område omkring en stiforbindelse nordligst i masterplanområdet. Området vil skabe en afstand mellem de nuværende boligområder og den nye bebyggelse, og samtidig have en funktion i form af stiforbindelse. Styregruppen præciserede, at masterplanen skal være en fortsættelse af den eksisterede by, og at der ikke skal skabes en barriere i form af et større grønt område, som opdeler og kan opleves som ”en grøn mur”.

Det er et ønske fra naboerne, at der i den nordlige del af masterplanområdet gives mulighed for et færre antal etager. Styregruppen anbefaler, at etageantallet ud mod Kornumgårdsvej indenfor etape 1 ændres fra max 3 etager til max 2 etager. Endvidere skal det præciseres, at der kun er mulighed for 3 etager enkelte steder ud mod henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade i etape 3 og 4. Dette skal muliggøre en varieret rækkehus/tæt-lav bebyggelse i 2 etager, som enkelte steder brydes af en tredje etage. Der tillades ikke sammenhængende bebyggelse i 3 etager. Styregruppen anbefaler, at det øvrige etageantal fastholdes som i forslag til masterplanen. Der gøres opmærksom på, at masterplanen angiver det maksimale antal etager. Der kan ved udarbejdelse af lokalplaner for de specifikke områder fastsættes et lavere antal etager.

Styregruppen anbefaler, at vejen i etape 1 flyttes ca. 5 m længere vest for Starengvej 38. Derved imødekommes lodsejers ønske om større afstand til vej og mulighed for at lave afskærmende beplantning.

Styregruppen anbefaler, at placering af området til offentlige formål fastholdes. Det giver mulighed for at bygge eksempelvis en børnehave i området, hvilket ikke vurderes at give naboerne væsentlig flere gener end et boligområde ville gøre.

Styregruppen anbefaler, at vejslutningen til omfartsvejen ved Kornumgårdsvej fastholdes som i forsalg til masterplanen, hvor der anlægges en tilslutning via et kanaliseringsanlæg. Det bemærkes, at området er så stort, at der er trafikalt behov for endnu en tilslutning til omfartsvejen. Placeringen af vejslutningen er strategisk i forhold til fremtidige byudvikling vest for masteplanområdet. Styregruppen anbefaler, at vejstrukturen fastholdes, dermed at Døvlingvej ikke videreføres ind i masterplanområdet. Det bemærkes, at hvis der kommer et projektforslag, som ønsker at vejbetjene et tæt-lav boligområde nordligt i området fra Døvlingvej uden at skabe gennemkørsel til masterplanområdet, kan dette undersøges gennem en miljøvurdering af plangrundlaget.

Der foreslås mindre ændringer til handlingsplanen til masterplanen, som dels opdaterer planen med de nyeste lugtberegninger og dels præciserer strategien for byggemodning i forhold til etapeplanen.

Alle de forslåede ændringer er i overensstemmelse med masterplanens principper.

Rammelokalplan

Masterplanområdet er opdelt i 4 forskellige boligområder og etaper. De eksisterende kommuneplanrammer til boligformål 01-B-38, 01-B-43 og 01-B-44 dækker etape 1 og etape 2 af området. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en rammelokalplan for masterplanfor etape 1 og etape 2, som allerede er kommuneplanlagt. Rammelokalplanens formål er, at konkretisere masterplanens principper for grønne områder, vejstruktur, stier, regnvandshåndtering og byggefelter og gøre dem juridisk bindende. Der skal udarbejdes et forslag til rammelokalplan, som sendes i offentlig høring. Efterfølgende lokalplaner for mindre dele af området skal være i overensstemmelse med rammelokalplanen og have fokus på bestemmelser omkring byggeriets udformning og placering.

Det forventes, at der udlægges kommuneplanrammer for etape 3 og etape 4 ved næste kommuneplanrevision i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • vedtager Masterplan for Engene med de foreslåede ændringer endeligt, og
 • igangsætter en samlet rammelokalplan for etape 1 og etape 2 af masterplanen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Masterplanen for Engene indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen, Carsten Ullmann og Jens Andersen indstiller, at Økonomiudvalget vurderer rammeplanlægning for etaperne.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at der igangsættes rammelokalplan som foreslået af fagforvaltningen.

Simon Aagaard indstiller, at der igangsættes en samlet rammelokalplan for etape 1 og etape 2 af masterplanen, med mulighed for senere igangsætning af rammelokalplan for de øvrige etaper.

Karsten Frederiksen, Carsten Ullmann og Jens Andersen indstiller, at det grønne område omkring stiforbindelsen nordligst i masterplanområdet ændres fra ca. 5 m til 15 m.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til lokalplan 01-B-10.02 Tæt-lave boliger i Ådalen


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. maj 2019 at igangsætte planlægning for et tæt-lav boligområde i Ådalen i Brønderslev.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-10.02 Område til tæt-lave boliger i Ådalen, Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 27. maj 2019 at igangsætte planlægning for et mindre tæt-lav boligområde ved Ådalen i Brønderslev.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-B-10.02 Område til tæt-lave boliger i Ådalen, Brønderslev. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at opføre 8 dobbelthuse og 2 enkelthuse i form af andelsboliger efter principperne som området ved Ådalen 170-212 i Brønderslev.

Lokalplanområdet er beliggende i Nordbyen i Brønderslev, mellem vejen Ådalen og det rekreative areal Byparken, der er udlagt som friareal for det samlede område. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 9.000 m².

Lokalplanen har til formål at udlægge området til tæt-lav boligbebyggelse og samtidig sikre, at bebyggelsen indpasses i landskabet og fremstår som en arkitektonisk helhed.

Lokalplanen indeholder byggefelter, hvor inden for ny boligbebyggelse skal placeres. Af hensyn til områdets særlige terræn og sikring af niveaufri adgang og lokal håndtering af regnvand, fastsættes der i lokalplanen en sokkelkote for hvert byggefelt. Der fastsættes endvidere bestemmelser om, at det samlede område må bebygges med maksimalt 40 %, og at bebyggelse maksimalt må opføres i 1 etage og med en maksimal højde på 7 m. Facader skal udføres som blank teglstensmur og tage skal opføres med sadeltag med en hældning mellem 20-35 grader. Endvidere kan der opføres maksimalt 35 m² småbygninger pr. bolig, herunder carporte, skure mv., evt. uden for udlagte byggefelter.

Lokalplanområdet skal afgrænses mod Byparken mod nord af en gabionsmur og bøgehæk. Formålet hermed er at skabe en klar grænse mellem bebyggelsen og den åbne Bypark og desuden markere terrænforskellen ned til Byparken.

Lokalplanen indeholder ikke krav om etablering af friarealer inden for selve lokalplanområdet. Dette begrundes med, at lokalplanområdet er beliggende i direkte tilknytning til Byparken, der fungerer som et fælles friareal for det samlede område i Nordbyen. Et centralt beliggende fælles friareal inden for lokalplanområdet vurderes ikke at bidrage til yderligere rekreativ værdi. Dog stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres en direkte sti fra lokalplanområdets nordlige del til Byparken.

Lokalplanområdet er omfattet af gældende spildevandsplan, der udlægger området som separatkloakeret. Bygherre har ønsket at få området spildevandskloakeret, således tag- og overfladevand i stedet nedsives via regnvandsfaskiner og/eller vandrender. Forvaltningen har vurderet, at jordbundsforholdene i området er velegnede til nedsivning, hvorfor lokalplanen indeholder bestemmelser om, at spildevand skal afledes i forhold til spildevandsplanen, og at regn- og overfladevand skal afledes via regnvandsfaskiner og/eller vandrender.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 1503-04 Boligområde Nordbyen II, Brønderslev, der indeholder de overordnede rammer for den fremtidige anvendelse af området. Lokalplan 1503-04 udlægger området til åben-lav boligbebyggelse, hvilket ikke er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i forslag til lokalplan 01-B-10.02, der udlægger arealet til tæt-lav boligbebyggelse. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-10.02 medfører, at lokalplan 1503-04 aflyses indenfor nærværende lokalplanområde.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-B-10.02 og sender dette i offentlig høring i 4 uger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Solcelleanlæg ved Store Vildmose - Behandling af bemærkninger ifm. fordebat samt igangsætning af VVM


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på arealer beliggende på Tagmarksvej, vest for Brønderslev ved Store Vildmose. Anlægget omfatter i alt ca. 162 ha. og vil fuldt udnyttet kunne levere op til 110 mio. kWh, hvilket svarer til ca. 27.000 husstandes årlige el-forbrug.

Fordebat for planlægning og VVM-arbejde har været i offentlig høring i perioden fra den 2. juli 2019 til den 6. august 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogle høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til behandling af høringssvarene samt igangsætning af VVM-arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. februar 2019 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Store Vildmose. Der har i perioden fra den 2. juli 2019 til den 6. august 2019 været holdt fordebat samt indkaldelse af ideer og forslag til VVM-processen i form af et ideoplæg. Der er i forbindelse med den offentlige høring ikke indkommet nogle bemærkninger.

Fagforvaltningen vurderer derfor, at udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg kan igangsættes uden yderligere bemærkninger.

Igangsætning af VVM-processen

Solcelleprojektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, der handler om industrianlæg til fremstilling af elektricitet (Screeningspligt). Fagforvaltningen har jf. lovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Fagforvaltningen vurderer, på baggrund af VVM-screeningen, at nedenstående emner bør undersøges i forhold til deres påvirkning, som følge af projektets realisering:

1. Boligmiljø

Inden for projektområdet er der minimum 1 ejendom, som grænser op til projektområdet. Projektet vil medføre konsekvenser for boliger i nærområdet, idet udsigten vil begrænses. Det bør ligeledes undersøges nærmere, hvordan transformerstationer og invertere placeres inden for projektarealet, så de ikke medfører støjgener for nærmeste beboelsesejendomme. Boligernes påvirkning bør undersøges nærmere igennem f.eks. visualiseringer og støjberegninger.

2. Kulturarv

Projektområdet grænser op til fredede områder i form af fredningen Store Vildmose. Det kan ikke afvises, at projektet kan have negativ indvirkning på fredningen og kræver en dispensation fra fredningsnævnet. Størstedelen af projektarealet er omfattet af kommuneplanudregningen som værdifuldt kulturmiljø. Området er af stor kulturhistorisk værdi, da Store Vildmose er resterende af Europas største højmose, og indeholder en række historiske udviklingsspor.

3. Landskab

Projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som en del af et større uforstyrret landskab samt tilhørende landskabsudpegningerne; Ryå lavbundsflade og Store Vildmose. Det vurderes, at et solcelleanlæg af en størrelse, der svarer til hele projektområdet vil påvirke det åbne landskab i væsentlig grad. Det bør undersøges nærmere, hvordan et solcelleanlæg kan tilpasses landskabet under størst mulig hensyntagen til de landskabelige kvaliteter og værdier i området.

4. Natur

Projektet grænser op til en række naturudpegninger med beskyttende bestemmelser, herunder § 3 arealer, Natura-2000 område, fredede områder, skovbyggelinje, særligt værdifuldt naturområde, økologiske forbindelser samt geologiske bevaringsværdier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af lokalplanproces og VVM-arbejdet for et solcelleanlæg ved Tagmarken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med henvisning de 4 punkter i sagsfremstillingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Solcelleanlæg ved Hjallerup Enge - Behandling af bemærkninger ifm. fordebat samt igangsætning af VVM


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i august 2018 modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 377 ha stort solcelleanlæg umiddelbart sydvest og sydøst for Hjallerup ved Hjallerup Enge, fordelt på 4 delområder. Hvis der opstilles solcellepaneler inden for hele arealet, vil anlægget kunne levere op til ca. 230 mio. kWh om året, hvilket svarer til ca. 60.000 husstandes elforbrug. Anlægget vil have en samlet effekt på op til ca. 260 MW.

Fordebat for planlægning og VVM-arbejde har været i offentlig høring i perioden fra den 26. juni 2019 til den 31. juli 2019. Der er i høringsperioden indkommet 7 høringssvar vedrørende natur, dyreliv, landskab, visuelle påvirkninger, ejendomsforringelse, værditabsordning, beplantningsbælter, vejbyggelinjer, kulturarv og fortidsminder.

Byrådet skal tage stilling til behandlingen af høringssvarene samt igangsætning af VVM-arbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. juni 2019 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge. Der har i perioden fra den 26. juni 2019 til den 31. juli 2019 været holdt fordebat samt indkaldelse af ideer og forslag til VVM-processen i form af et ideoplæg. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 7 bemærkninger. Fagforvaltningens behandling af de indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen vurderer, at de temaer, som nævnes i indsigelserne, i stor grad stemmer overens med temaerne, som projektudvikler skal redegøre yderligere for i en miljøkonsekvensrapport. Projektudvikler har meddelt, at der holdes uformelle borgermøder den 18. og 19. september 2019 i Hjallerup. Formålet med møderne er at komme i dialog med de berørte lodsejere og alle med interesse for projektet samt fortælle mere konkret om projektet og dets påvirkning. Fagforvaltningen vil være til stede på mødet. Når der er udarbejdet lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport vil indsigere have mulighed for at komme med bemærkninger igen i forbindelse med den offentlige høring.

Igangsætning af VVM-processen

Solcelleprojektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, der omhandler industrianlæg til fremstilling af elektricitet (Screeningspligt). Fagforvaltningen har jf. lovens § 21 truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, da det vurderes, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er dermed omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Fagforvaltningen vurderer, på baggrund af VVM-screeningen, at nedenstående emner bør undersøges i forhold til deres påvirkning, som følge af projektets realisering:

1. Boligmiljø

Flere ejendomme vil blive omkranset af projektet, herunder Kjellingbrovej 31 og 33, Hjallerup Engvej 15, 24 samt Gingsholmvej 6. Adskillige andre ejendomme i umiddelbar nærhed til projektområderne vurderes også at blive påvirket af projektet. Projektets visuelle påvirkning på disse ejendomme samt støj fra invertere og transformerstationer bør undersøges nærmere.

2. Landskab

En del af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som særligt værdifuldt landskab. Projektets størrelse, sammenholdt med den kumulative effekt, medfører at den samlede landskabelige påvirkning bør undersøges nærmere.

3. Naturinteresser

En del af projektområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som særlig værdifuldt naturområde, potentielt naturområde og økologiske forbindelser. Projektets påvirkning af disse områder bør undersøges nærmere.

4. Arealressource

Projektets realisering medfører en konvertering fra landbrugsdrift til elproduktion gennem et større teknisk anlæg. Det vurderes, at projektets størrelse sammenholdt med de kumulative effekter fra lignende projekter, udgør en ikke uvæsentlig udtagning af landbrugsarealer. Projektets betydning for landbrugsproduktionen bør undersøges nærmere.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af lokalplanproces og VVM-arbejdet for et solcelleanlæg ved Hjallerup Enge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med henvisning de 4 punkter i sagsfremstillingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om screening af kulturmiljøer


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Museum for Forsyning og Bæredygtighed og Arkitektskolen Aarhus udarbejdet en screening af kulturmiljøerne i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projekt om screening af Danmarks kulturmiljøer er støttet af Realdania. Brønderslev Kommune har sammen med Museum for Forsyning og Bæredygtighed ansøgt om at komme med i projektet. I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus er screeningen af kulturmiljøer i Brønderslev kommune nu færdigudarbejdet. Screeningen finansieres 100 % af Realdania og Arkitektskolen, hvorimod kommunen og Museet har bidraget med ressourcer i form af arbejdstimer.

Screening er udført efter metoden Screening af Kulturmiljøer (SAK), der er et nyt redskab til at vurdere kulturmiljøer ud fra tydelige parametre, så kulturarvens værdier, egenskaber og udviklingspotentialer bliver synlige. Screeningen giver et tiltrængt løft til hele kulturmiljøområdet, hvor der ellers kun er utidssvarende beskrivelser udarbejdet af Nordjyllands Amt en årrække tilbage.

Screeningen er samlet i en rapport og indeholder:

 • Identificering af kommunens kulturmiljøer og bærende fortællinger.
 • Afgrænsning af kulturmiljøernes omfang.
 • Vurdering af kulturmiljøernes værdier: kulturhistorie, arkitektonisk og integritet samt egenskaber: turisme, bosætning, erhverv og kultur.
 • Uddybende beskrivelser af 5 udvalgte af kulturmiljøerne.

Anvendelse

Screeningen kan bruges til at skabe nye muligheder og indsatser med henblik på at bevare gennem udvikling, og samtidig være et godt redskab for at arbejde strategisk og målrettet med kulturmiljøerne i planlægningen.

Screeningen er udgangspunkt for at revidere udpegninger af kulturmiljøer i Kommuneplan 2021. Dermed får forvaltningen et bedre planlægningsmæssigt administrationsgrundlag for kulturmiljøerne.

Screeningen kan også være udgangspunkt for at revidere de kommuneplanrammer, der afgrænser kulturmiljøerne. Med afsæt i mere detaljerede kommuneplanrammer, kan der udarbejdes lokalplaner indeholdende konkrete bevaringsbestemmelser, som er bindende overfor den enkelte grundejer.

Screeningen kan i øvrigt bruges ved udviklingsprojekter ved Asaa havn, turismeudvikling ved Store Vildmose og lignende projekter.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Indsigelse mod dispensation til køb af areal til udvidelse af erhverv i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

Virksomheden på Kløvervej 6, Hjallerup, ønsker at købe et kommunalt ejet areal inden for lokalplan 11-12 Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm.

Der søges om dispensation fra lokalplanens bestemmelser om grundens udformning og plantebælte. Plantebæltet er desuden ved en fejl plantet for langt fra skel.

Fagforvaltningen vurderer, at anvendelsen ikke er i strid med lokalplan 11-12.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om plantebæltet skal fældes og genplantes, samt om der kan meddeles dispensation til den ansøgte udformning af grunden.

Sagsfremstilling

Virksomheden på Kløvervej 6, Hjallerup, ønsker at købe et kommunalt ejet areal inden for lokalplan 11-12 Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm.

Der søges om dispensation fra lokalplan 11-12 § 5.1 om grundens udformning. Se kort i ansøgning. Desuden søges om dispensation til, at nyt plantebælte kun bliver 5 m bredt, hvor lokalplanen foreskriver 10 m til afskærmning af erhvervsområdet mod naboer.

Lokalplanområdet er udstykket i 2005. Plantebæltet er ved en fejl plantet et stykke væk fra skel og har opnået en højde, der skærmer for indsyn. Køber ønsker, at kommunen planter et nyt plantebælte i reduceret bredde på 5 m. Plantebæltet er i følge ortofotos plantet mellem 2009 og 2010.

Naboen umiddelbart på den anden side af plantebæltet har gjort indsigelse (Hornshøjvej 34). Se indsigelse i bilag. Boligen ligger ca. 42 m fra skel til erhvervsområdet.

Fagforvaltningen vurderer, at hans ejendom kommer til at ligge meget udsat for påvirkninger fra virksomhederne i erhvervsområdet. Hvis hele plantebæltet fældes, vil der gå mange år, før der er en afskærmende effekt.

Virksomhedens oprindelige ønske om at udvide i sydlig retning er umulig på grund af 100 m beskyttelseslinje i forhold til fortidsminde.

Køber ønsker ikke at købe ejendommen, før plantebæltet er fældet og genplantet af kommunen.

Fagforvaltningen foreslår som et kompromis, at der dispenseres til et plantebælte i 5 m bredde i størstedelen af plantebæltets længde. De sydligste 25 m af plantebæltet bevares i 10 meters bredde, hvorved der stadigvæk vil være en skærmende effekt af plantebæltet i forhold til boligen på Hornshøjvej 34. Den del af plantebæltet, der bevares vil samtidig skærme de nye planter for vestenvinden. Løsningen vil lægge beslag på ca. 80 m² i grundens syd østlige hjørne og vil svare til kravene i lokalplanen. Arealet til virksomhedens frie disponering vil alt medregnet blive ca. 400 m² større som følge af dispensationen til 5 m plantebælte. Se kortbilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at kommunen fælder størstedelen af plantebæltet, men bevarer et areal som vist på kort i skel mod Hornshøjvej 34,
 • at kommunen genplanter et 5 m bredt plantebælte, dog i en færdig bredde på 10 m for de sydligste 25 m, og
 • at der dispenseres til den ansøgte udformning af grunden.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. juni 2019, pkt. 10:

De økonomiske forhold ønskes afdækket.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. september 2019:

Som efterspurgt på sidste møde oplyses den anslåede pris, hvis Brønderslev Kommune flytter plantebæltet: Fældning: 41.000 kr., plantning inkl. planter: 18.550 kr. I alt 59.550 kr. På bilag 1 beskrives de 2 alternative løsninger og påvirkningen af salgsprisen.

Købers ønsker

Køber har accepteret et nyt tilbud fra kommunen om at købe hele arealet vist på kort mod at få 50 % rabat på arealet med plantebæltet og arealet bag ved (alternativ 1). Køber vil så selv fælde plantebæltet og genplante det. Kommunen har ikke hjemmel til at forhindre fældning efter salget. Konsekvensen for Hornshøjvej 34 vil blive frit indkik til erhvervsarealet i en længere årrække. Princippet om 50 % rabat på servitutarealer er godkendt af Økonomiudvalget. Køber søger om dispensation fra lokalplanens udstykningsplan. Se udstykningsplan fra lokalplanen i bilag.

Klokkerholm Karosseridele oplyser, at virksomheden har behov for et areal ved sydenden af Lucernevej til vendeplads, og at plantebæltet i sin nuværende placering spærrer her for. Se kort med princip for vendeplads.

Virksomheden har to alternative løsningsforslag:

 1. at de køber arealet vist med blå streg på kortet og planter et nyt plantebælte på 10 m ved det østlige skel for egen regning,
 2. at de køber arealet til og med plantebæltet på den nuværende placering og får dispensation til at indskrænke plantebæltet til 5 m.

Indsigelse fra Hornshøjvej 34

Ejer af naboarealet - Hornshøjvej 34 - har indsendt en supplerende mail. Se i bilag. Vilkår om 10 m plantebælte er tilføjet til lokalplanen i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 11-12 efter indsigelse fra ejer af Hornshøjvej 34.

Ejer har opfattet arealet vest for plantebæltet som tilhørende hans ejendom. Efter en nøjere undersøgelse vurderer fagforvaltningen, at det ikke er tilfældet, og at kommunen ejer arealet øst for plantebæltet. I forbindelse med salget gennemføres kontrol af skellets placering af landinspektør. De omtalte problemer omkring sø og fældning af plantebælte er undersøgt af fagforvaltningen uden at finde grundlag herfor.

Ejer af Hornshøjvej 34 gør opmærksom på, at udstykningen er i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse: "§ 4.1: Lokalplanområdet udlægges til lokalt erhvervsområde, fortrinsvis mindre industri og håndværksvirksomhed mv."

Fagforvaltningen vurderer, at et salg til Klokkerholm Karosseridele ikke vil være i strid med § 4.1 om anvendelse. § 4.1 har en svag formulering. Hvis det ansøgte skulle forhindres, skulle der have stået "må kun anvendes af mindre industri og håndværks virksomheder".

Se kortbilag med 2 alternative løsninger.

Fagforvaltningen fremlægger 3 alternative forslag

Alternativ 1

Klokkerholm Karosseridele køber areal afgrænset med blåt på kortet (Alternativ 1), fjerner plantebæltet og planter et nyt i 10 meters bredde ved skel.

Alternativ 2

Klokkerholm Karosseridele køber areal afgrænset med pink på kortet (alternativ 2) og får dispensation til at indskrænke plantebæltet til 5 m. Med denne løsning bevares 5 m af plantebæltet.

2A Arealet øst for nuværende plantebælte kan sælges til ejer af Hornshøjvej 34 for et mindre beløb.

2B Hvis arealet ikke sælges til Hornshøjvej 34, vil der blive en selvstændig ejendom øst for plantebæltet uden den krævede vejadgang. En vejret kan koste 10.000-50.000 kr. og skal desuden tinglyses (1.660 kr.).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender alternativ 1 og

 • at arealet vist med blåt på kort sælges til Klokkerholm Karosseridel samt at virksomheden selv fælder og genplanter læhegnet i 10 meters bredde,
 • at der dispenseres for grundens ansøgte udformning,
 • at udvalget lægger til grund, at salget ikke er i strid med lokalplanens § 4.1 om anvendelse.
Beslutning

Der etableres et 10 m bredt beplantningsbælte langs skel.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Knirren 48, Asaa, har søgt om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde.

Et mindre dyrehold er omfattet af reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Denne giver mulighed for at søge om dispensation for bestående ejendomme med stalde og møddinger i et sommerhusområde. Ved ansøgning om dispensation skal der foretages nabohøring, og der er mulighed for at stille skærpede driftsvilkår for at sikre omgivelserne mod evt. gener. Fagforvaltningen har foretaget en nabohøring af alle skelnaboer. I forbindelse med høringen er der kun kommet positive tilbagemeldinger fra naboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til et mindre dyrehold på ejendommen Knirren 48, Asaa, herunder om dispensationen skal være tidsbegrænset indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 26. april 2019 en henvendelse fra en potentiel køber af en sommerhusgrund i området Rimmen og Knirren, syd for Geraa.

Henvendelsen vedrører reglerne om dyrehold i sommerhusområde; om der er meddelt dispensation til dyrehold i sommerhusområdet, samt om kommunens tilsynsforpligtigelse på ejendomme med dyrehold.

Fagforvaltningen foretager en besigtigelse, da fagforvaltningen ikke er vidende om dyrehold i sommerhusområdet. Besigtigelsen viser, at der er 3 ejendomme med dyrehold, heraf 2 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Fagforvaltningen igangsætter derfor en proces i forhold til at få lovliggjort forholdene. Det fremkommer, at ejendommen Knirren 48 har haft dyrehold i rigtig mange år, de seneste år bestående af lidt heste samt nogle får. Der er aldrig modtaget klager over dyreholdet. Ejendommen Knirren 48 har efterfølgende anmeldt et mindre dyrehold og samtidig ansøgt om dispensation til at have dyrehold i sommerhusområde.

Fagforvaltningen har foretaget nabohøring i perioden fra den 15. juli 2019 til den 15. august 2019. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar, som begge er positive overfor dyreholdet, som de sætter stor pris på og som aldrig har generet dem.

For mindre dyrehold giver loven mulighed for at give dispensation (i forhold til beliggenhed i sommerhusområde) og for om nødvendigt at stille skærpede driftsvilkår til imødegåelse af gener (typisk lugt og fluer).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation på skærpede driftsvilkår og
 • at dispensationen gøres tidsbegrænset, så den meddeles til nuværende ejere, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om fortsat anvendelse af markvandingsboring til dyrehold


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen modtog den 3. juli 2018 brev fra Brønderslev Vand a/s om et varierende vandforbrug på ejendommen Stenisengevej 20, Tylstrup, som er tilsluttet Brønderslev Vand A/S.

Under en besigtigelse af ejendommen den 13. juli 2018 blev der fundet en markvandingsboring i drift.

Fagforvaltningen har efterfølgende modtaget ansøgning om fortsat anvendelse af markvandingsboringen til ejendommens dyrehold. Ifølge Vandforsyningsplanen er det ikke muligt at benytte en markvandingsboring til brug til dyrehold, når ejendommen er på alment vandværk.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til ansøgning om forsat anvendelse af brønd/boring til brug for dyreholdet - herunder muligheden for skift mellem markvandingsboring og almen vandforsyning.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen modtog den 3. juli 2018 brev fra Brønderslev Vand a/s om et varierende vandforbrug på ejendommen Stenisengevej 20, Tylstrup, som er tilsluttet Brønderslev Vand a/s.

Der er tale om en ejendom med svineproduktion. Det gamle malkerum, hvor rørsystemet er placeret, blev forevist den 13. juli 2018. Her var det tydeligt, at der kan ske et skifte mellem vandforsyninger, henholdsvis vand fra alment vandværk og fra markvandingsboring, ved hjælp af haner.

Efter konstatering af brug af markvandingsboring til dyrehold, har fagforvaltningen ved brev af 20. juli 2018, gjort lodsejeren opmærksom på mulighederne for enten fysisk eller retslig lovliggørelse af forholdet. Herunder at fagforvaltningens vandforsyningsplan ikke giver mulighed for at fortsætte den konstaterede praksis.

Fagforvaltningen har den 10. september 2018 sendt brev med varsel om påbud om at afkoble markvandingsboring for vanding af dyrehold på ejendommen, med frist til den 10. november 2018.

Fagforvaltningen har den 24. september 2018 talt med ejer om forholdet. På baggrund af dette har ejer ønsket at ansøge om forsat anvendelse af brønd/boring. Fagforvaltningen har den 27. september 2018 sendt brev med ansøgningsblanketter til ejer, hvori der står, at så længe sagsbehandlingen af ansøgningen pågår, er påbuddets frister vedrørende afkobling af markvandingsboring til brug for vanding af dyrehold sat ud af kraft. Der er samtidig gjort opmærksom på, at afslag på ansøgningen vil medføre nyt påbud om afkobling af markvandingsboringen, når det gælder forsyning af dyreholdet.

Ejer har den 27. september 2018 indsendt ansøgning om fortsat anvendelse af brønd/boring for vanding af dyrehold. Ansøgningen var ikke fyldestgørende, da der bl.a. ikke medfulgte udfyldt VVM ansøgningsskema. Ansøgningen er derfor ikke realitetsbehandlet.

Fagforvaltningen har genoptaget sagen den 15. august 2019, hvor lodsejer er bedt om yderligere oplysninger samt udtalelse i sagen. Bl.a. er der spurgt til ønsket årligt vandforbrug. Ejer har den 10. september 2019 sendt mail til fagforvaltningen med yderligere oplysninger, som er gengivet her. "Jeg har købt gården med eksisterende boring, som har forsynet ejendommen i mange år. Der bliver lavet ca. 5.000 slagtesvin på ejendommen".

Fagforvaltningen har den 15. august 2019 tilsvarende bedt Brønderslev Vand A/S om yderligere bemærkninger i sagen, da ejendommen er tilsluttet Brønderslev Vand a/s. Der er den 11. september 2019 modtaget udtalelse fra Brønderslev Vand A/S til sagen. Denne udtalelse er vedhæftet dagsordenspunktet.

Når en ejendom bliver tilkoblet alment vandværk, må der i følge fagforvaltningens vandforsyningsplan, kun ske vanding af marker fra egne markvandingsboringer.Samtidig gives der kun sjældent tilladelse til egen forsyning af drikkevand og dyrehold, når ejendommen er tilsluttet almen vandforsyning. Dette for at sikre de almene vandforsyningers drifts- og anlægsomkostninger. Sammenkobling af almen og privat vandforsyning må under ingen omstændigheder ske, da der kan være risiko for påvirkning af vandkvaliteten i den almene vandforsyning.

Afsnit 2.1.2 i vandforsyningsplanen

”Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til fx produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen.”

Heraf følger, at der hverken kan inddrages markvandingsboringer eller etableres egne nye boringer til hel eller delvis forsyning af en ejendoms vandforsyning, hvis den almene vandforsyning er i stand til at levere den ønskede vandmængde.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med vandforsyningsplanen giver afslag på ansøgningen om forsat anvendelse af markvandingsboring til brug for dyrehold, og at markvandingsboringen dermed skal afkobles ejendommens vandforsyningsnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Frigivelse af midler til midtbyarbejde i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet nedsatte tidligere på året et midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af en udviklingsproces for midtbyen i Hjallerup i lighed med de processer, der er gennemført og gennemføres i Dronninglund og Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan frigives 450.000 kr. fra midtbypuljen til gennemførelse af processen i Hjallerup.

Sagsfremstilling

Det nye midtbyråd for Hjallerup holdt sit første møde umiddelbart før sommerferien. Mødet viste, at der er stor opbakning og engagement blandt aktørerne for at få skabt ny udvikling i midtbyen og en god proces herom. Processen i Hjallerup forventes bl.a. at have fokus på:

 • Midtbyens fremtidige struktur og anvendelser (med særligt fokus på Hjallerup Centret)
 • Markedsanalyse af mulige fremtidige anvendelser (med særligt fokus på Hjallerup Centret)
 • Midtbyens fremtidige bebyggelsesstruktur
 • Forskønnelse af midtbyen
 • Forbindelser til bl.a. skole-/idrætsområdet og de nye boligområder
 • Trafikstruktur og parkering

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har behov for konsulentbistand og midler til processen. Midler til proces omfatter fx udgifter til afholdelse af borgerarrangementer, plancher, evt. inspirationstur osv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 450.000 kr. fra midtbypuljen til udviklingsarbejdet i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er 2,5 mio. kr. i puljen til Midtbyplaner, der endnu ikke frigivet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Landdistriktspuljen - Prioritering af projekter i landsbyer


Resume

Sagsforløb: TM

Som opfølgning på dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, herunder Dorf, Gerå, Hellum, Hvilshøj, Melholt, Sterup, Thorup, Try, Ø. Hjermitslev og Ørsø, har forvaltningen samlet op på ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne, der fremkom på møderne. Der er udarbejdet en vurdering af anlægningsomkostningerne forbundet med de enkelte projekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Sagsfremstilling

I løbet af foråret 2019 er der holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, herunder Dorf, Gerå, Hellum, Hvilshøj, Melholt, Sterup, Thorup, Try, Ø. Hjermitslev og Ørsø. Under dialogmøderne er der fremkommet ønsker til udvikling i de enkelte byer. Nogle af disse ønsker og ideer kan imødekommes og realiseres gennem midler fra landdistriktspuljen. Andre har i højere grad været forespørgsler, som forvaltningen i mellemtiden har undersøgt nærmere.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Vej og Park gennemgået ønskerne og udarbejdet en vejledende vurdering af omkostningerne, der er forbundet hermed. Vurderingen er vedlagt som bilag. Det er langt fra alle ønsker, der har været så konkrete, at det har været muligt for forvaltningen af give et nærmere overslag over de omkostninger, der måtte være forbundet hermed. Andre ønsker er vurderet at være en del af den almindelige drift eller vedligeholdelse.

Fagforvaltningen har følgende bemærkninger til vurderingen af de vejledende prisoverslag af de enkelte projekter:

 • Der er ikke taget endeligt stilling til de myndighedsmæssige forhold til realisering af ønskerne.
 • Der vil i forbindelse med flere af ønskerne være behov for dialog, samarbejde og myndighedsbehandling i forvaltningen.
 • Der har ikke været dialog med de enkelte byer i forbindelse med dette arbejde, hvorfor ønsker ikke er prioriteret nærmere.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal tildeles midler fra landdistriktspuljen. Forvaltningen vil efterfølgende udpege interne tovholdere på projekterne og tage kontakt til de enkelte byer for nærmere drøftelse af de ønskede projekter og realiseringen af disse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der blev udleveret liste med forslag til prioritering – listen vedhæftes referatet.

Udvalget godkendte prioriteringen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Tildeling af byfornyelsesmidler til Lodsgade 27, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet besluttede den 22. maj 2019 at meddele tilsagn om tilskud til renovering af stuehuset på den bevaringsværdige ejendom Lodsgade 27 i Asaa på i alt 75.000 kr. Ejer har færdiggjort renoveringen og anmoder derfor om udbetaling af tilskuddet. Fagforvaltningen har, jf. kommunens udbudspolitik, valgt at kræve dokumentation for, at de arbejdere som udførte opgaven, er ansat på overenskomstmæssige vilkår.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om tilskuddet, jf. tilsagnet, kan udbetales.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til udskiftning af stråtækt tag på ejendommen Lodsgade 27 i Asaa. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med en SAVEværdi 2, hvilket er den næsthøjeste bevaringsværdi. Byrådet meddelte den 22 maj 2019 tilsagn om tilskud til det ansøgte projekt, med støtte om 50 % af udgifterne til udskiftning af stråtækt tag.

Bygherre igangsætte derefter udskiftningen af taget primo juni 2019. Fagforvaltningen er i processen blevet gjort bekendt med at entreprenøren på opgaven er udenlandsk, hvorfor fagforvaltningen, jf. Brønderslev Kommunes udbudspolitik, har krævet dokumentation for, at de arbejdere, som udførte opgaven, som minimum var ansat på overenskomstlignende vilkår.

Entreprenøren har efterfølgende indsendt dokumentation i form af lønsedler, lønudbetalinger, ansættelseskontrakter og kontrakt for udsendelse af medarbejdere.

Fagforvaltningen har gennemgået dokumentationen og vurderer, at løn- og arbejdstidsforhold ikke er mindre gunstig end nugældende overenskomst for tagarbejdere jf. Bygge og anlægsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri 2017. Derudover konstaterer fagforvaltningen, at samtlige rejseudgifter, der er forbundet med udsendelsen af medarbejdere, afholdes af arbejdsgiver.

Fagforvaltningen vurderer på den baggrund, at arbejdet er udført på vilkår svarende til overenskomstmæssige forhold og at der kan ske udbetaling. Ifølge tilsagnet vil der i så fald ske en udbetaling, med en kommunal andel på 37.500 og en statslig andel på 37.500 kr. I alt 75.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udbetalingen til Lodsgade 27, Asaa på i alt 75.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Vejnedlæggelse af del af Lucernevej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Klokkerholm Karrosseridele ansøger om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Lucernevej i Klokkerholm i forbindelse med en påtænkt tilbygning. De ønsker vejadgangen til Hornshøjvej nedlagt og den resterende del af Lucernevej afsluttet med en vendeplads.

De anmoder ligeledes om at erhverve det nedlagte vejareal på ca. 1.400 m².

Sagen har været udsendt i 8 ugers partshøring og der er ikke indgivet indsigelser.

Byrådet skal, jf. vejlovens § 15 og §§ 124-127, tage stilling til Lucernevejs nedlæggelse og vilkårene herfor.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Karrosseridele er i gang med at købe firmaet KL-Byg´s bygninger på Lucernevej 5-9 og ansøger i den forbindelse om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Lucernevej i Klokkerholm, idet de påtænker at opføre en ny lager- eller produktionsbygning. Den eksisterende vejadgang til Hornshøjvej ønskes nedlagt, så der kan bygges hen over det aflagte vejareal og ind på Lucernevej 9.

Vejforløbet, der ønskes nedlagt, udgør ca. 75 m stamvej / asfaltvej og ca. 75 m lokalvej / grusvej, beliggende mellem Lucernevej og Hornshøjvej. Den resterende del af Lucernevej ønskes afsluttet med en vendeplads, dimensioneret til et sættevognstog.

Ansøger anmoder om, at erhverve det nedlagte vejareal på ca. 1.400 m².

Ansøger oplyser, at der vil bliver mindre transport / støj til virksomheden, hvis de samler deres aktiviteter. Alt transport, der bruges på at fragte dele ud til virksomhedens eksterne lagre, forventes at forsvinde efter en udvidelse med en lagerbygning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at vejen ikke tjener et alment offentligt formål, da vejen ikke bliver brugt i særlig høj grad efter en vejnedlæggelse i 2005. Desuden vil en ny vendeplads, der er dimensioneret til et sættevognstog, kunne kompensere for de få gennemkørsler, der i dag er til Hornshøjvej. Omhandlende vejnedlæggelse vil samtidig skåne beboerne langs Hornshøjvej for lidt tung trafik til og fra erhvervsområdet.

Vejforløbet på Lucernevej, mellem den nye vendeplads på Lucernevej og Hornshøjvej, anbefales nedlagt og vejarealet udgår efterfølgende som vejareal.

Det anbefales desuden, at der sker en kapitalisering af det aflagte vejareal, og at ansøger afholder samtlige omkostninger til nedlæggelse af vejen og etablering af en ny vendeplads, inkl. berigtigelse af de matrikulære forhold og samtidig accepterer, de nuværende ledningsejeres tilstedeværelse i det aflagte vejareal.

Sagen har været udsendt i 8 ugers partshøring og der er ikke indgivet indsigelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet imødekommer det ansøgte og godkender vejnedlæggelsen af 150 m offentlig vej på Lucernevej samt at det aflagte vejareal sælges til Klokkerholm Karrosseridele på ovennævnte vilkår.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Renovation og genbrug - Budget og takster 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2020 for affaldsområdet. For dagrenovation stiger taksten for tømning af sække med ca. 12 %. Dette skyldes ændrede priser i det udbud af dagrenovation, som blev afholdt i efteråret 2018. Den nye kontrakt for indsamling af dagrenovation betyder desuden, at taksten for specialindsamling stiger med knap 50 %. Alle øvrige takster på dagrenovationsområdet falder i forhold til niveauet i 2019.

Genbrugsbidraget stiger med 4,8 %. Grundgebyret for erhvervsaffald bortfalder som følge af beslutning herom i Folketinget.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget samt de anførte affaldstakster for 2020 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger for borgerne – herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir – samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

I forhold til budgetlægningen på affaldsområdet har der til budget 2020 været en række nye forhold at tage hensyn til i forhold til processen de sidste 4-5 år. Disse forhold er:

 1. Der er indgået ny kontrakt om indsamling af dagrenovation efter udbud i efteråret 2018. Generelt er prisen for indsamling steget med ca. 30 % i forhold til det sidste udbud i 2014. Dog således, at prisen for indsamling af sække er steget relativt mest. Desuden er prisen for specialindsamling steget kraftigt.
 1. Ved udgangen af 2018 var der på affaldsområdet opsparet ca. 10,5 mio. kr. Det er ønskeligt, at der er en vis reserve til indkøb af nye containere til den kommende indsamling af madaffald, men da forventningen til dette er mindre end 10,5 mio. kr., er det indbygget i budgettet for 2020, at en del af de tidligere års overskud anvendes til at holde taksterne nogenlunde i ro.
 1. 2019 er første år med indsamling af plast & metal og papir. I tidligere års budgetter har det været svært at estimere udgifterne til denne ordning. I budget 2020 er der foretaget en mere realistisk vurdering af pris for indsamling og omkostninger til behandling og afsætning af især plast & metal. Dette har betydet, at det er nødvendigt at hæve taksten for denne ordning fra 286 kr. i 2019 til 426 kr. i 2020. Denne stigning modsvares dog delvist af et fald i de øvrige takster, som indgår i genbrugsbidraget. Samlet set stiger genbrugsbidraget fra 1.578 kr. til 1.654 kr. (for helårshuse); dvs. en stigning på 4,8 %.
 1. Der har indtil 2018 eksisteret et grundgebyr for erhvervsaffald. Dette gebyr er efter en beslutning i folketinget afskaffet og skal derfor ikke opkræves længere.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2020

Ordninger for private:

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Resultat

Administration, fælles formål husholdninger

864.000

964.000

-100.000

Renovation

15.932.000

17.717.000

-1.785.000

Storskrald

195.000

215.000

-20.000

Bobler (glas og flasker)

386.000

486.000

-100.000

Miljøservice (småbatterier)

32.000

42.000

-10.000

Genbrugsplads

14.883.000

15.883.000

-1.000.000

Plast & metal og papir

5.672.000

4.972.000

*700.000

I alt

37.964.000

40.279.000

-2.315.000

*) For plast & metal og papir trækkes der ikke på opsparede midler. Tværtimod opkræves der lidt mere end udgifterne, fordi der var et underskud på ordningen i 2018.

Som det fremgår af tabellen, er der tale om en underfinansiering på ca. 2,3 mio. kr. Underskuddet vil blive finansieret via træk fra opsparede midler.

Da der ikke længere opkræves grundgebyr for erhvervsaffald, vil et forventet udgiftsniveau indenfor erhvervsaffaldsområdet på 331.000 kr. i 2020 blive dækket ind via træk på opsparede midler.

Det samlede budget inkl. de foreslåede takster er udarbejdet med det formål at have ca. 7 mio. kr. i opsparede midler ved udgangen af 2020. De 7 mio. kr. svarer til den skønnede udgift til indkøb af containere til fase 2 i affaldsindsamlingen, hvor der skal indsamles mad- og restaffald hver for sig.

I bilag er vist udviklingen i mellemkonti inkl. trækket på opsparede midler.

Indtægterne i skemaet ovenfor dækkes ind via renovationstaksten og genbrugsbidraget. I bilag er vist oversigt over foreslåede takster for 2020. Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen (flasker og glas), storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier) og ordningen for husstandsindsamling af plast & metal og papir.

Specialindsamling

Der findes en særskilt takst for specialindsamling. Taksten anvendes på adresser, hvor reglerne for adgangsvej i regulativet for husholdningsaffald ikke overholdes, og den dækker det øgede tidsforbrug for tømning disse steder. For adresser med ugetømning vil prisen stige fra 1.960 kr. til 2.918 kr. om året, dvs. en stigning på 49 %. Det er vigtigt at understrege, at prisstigningen skyldes forhold i udbuddet, hvor merprisen altså betales af ”rette vedkommende”. Pt. er der under 15 adresser med specialindsamling.

Oversigt over takstudviklingen for udvalgte typer af affaldsløsning

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises her taksten for renovation og genbrug. I skemaet ses udviklingen for ugetømning af sæk og for 14-dages tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som flest benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Renovation

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

Genbrugsbidrag

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

I alt

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

Udvikling i %

2,7

3,4

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

14-dages tømning af 240 l container:

Kr. inkl. moms

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Renovation

1.155

973

1.003

1.013

1.038

988

926

Genbrugsbidrag

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

I alt

2.424

2.301

2.341

2.366

2.396

2.566

2.580

Udvikling i %

2,7

-5,1

1,7

1,1

1,3

7,1

0,5

Som det ses, vil der være en samlet takststigning på knap 8 % for ugetømning af sæk, mens 14-dages tømning af 240 l-container kun stiger med 0,5 % (begge dele med genbrugsbidraget medregnet). Som tidligere nævnt er der tale om takststigninger for tømning af sække (uge, 14-dag og 4-ugers tømning). For alle typer af containere og molokker vil der være tale om fald i prisen for dagrenovation.

Taksten for de forskellige typer af dagrenovation fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel. Budgetterne blev indstillet godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 19. august 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender oplæg til renovations- og genbrugsbudget 2020 med de foreslåede takster.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ikke gennemregnet taksterne og har derudover ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering om resultat af kontrol af Ryå efter oprensning i 2018


Resume

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om resultatet af kontrol af Ryå efter oprensning i 2018.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 10. september 2018, at der skulle foretages en nødvendig oprensning af Ryå på en 5,5 km lang strækning, idet regulativets krav til vandføringsevnen ikke længere var overholdt.

Arbejdet blev igangsat umiddelbart efter mødet, og blev afsluttet inden jul 2018.

Orbicon har efterfølgende foretaget en ny opmåling af Ryå og beregnet vandføringsevnen efter oprensningen.

Orbicon konkluderer, at den udførte oprensning har sikret en vandføringsevne, der overholder regulativets krav, hvorfor der ikke er behov for yderligere oprensning.

Den i 2017/2018 konstaterede manglende vandføringsevne ved især stor afstrømning skyldes et smalt profil i forhold til regulativkravene. Oprensningen skulle således foretages i vandløbets bredde og ikke i bunden. Ved den udførte oprensning er der derfor foretaget en afgravning af vandløbets banketter svarende til det profil Ryå havde ved opmålingen i 1994-1996, som er fastlagt som regulativets krav til vandføringsevne.

Kontrolopmålingen viser, at der er foretaget en oprensning, hvor vandløbet nu fremstår med et profil, der i vid udstrækning stemmer overens med profilet i 1994-1996. Der er dog flere steder, hvor den nuværende bund er dybere end bunden i 1994-1996. Dette skyldes primært, at der er sket en naturlig uddybning i forbindelse med at vandløbet er blevet smallere gennem årene.

Ifølge regulativets bestemmelser skal opgravninger af aflejringer senest iværksættes, når vandløbets vandføringsevne er forringet svarende til hævning af vandspejlet med 10 cm i forhold til vandspejlet ved opmålingen 1994-1996.

Den udførte kontrolberegning viser, at Ryås aktuelle vandføringsevne (angivet ved vandspejlshøjde) i forhold til regulativets krav for strækningen i Brønderslev Kommune er op til 20 cm bedre ved en lille afstrømning. For en middel afstrømning er vandføringsevnen op til 10 cm bedre og ved stor afstrømning er vandføringsevnen ca. 5 – 10 cm ringere.

Da der først er krav om oprensning, når vandføringsevnen er forringet med mere en 10 cm for de 3 afstrømningsværdier, er regulativet overholdt. Såfremt man skulle have forbedret vandføringsevnen yderligere ved stor afstrømning, skulle brinkerne have fået et fladere anlæg. Derved flytter man kronekanten i forhold til opmålingen i 1994-1996, og dette kunne have udløst et krav om gennemførelse af en reguleringssag før man foretog oprensningen.

Prisen for opgravning blev på 594.000 kr. Dertil kommer prisen på opmåling og kontrolberegning. Teknik- og Miljøudvalget bevilligede 894.000 kr. fra anlægskontoen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om henvendelse fra foreningen Danske Vandløb vedr. vandløbsregulativer


Resume

Sagsforløb: TM

Foreningen Danske Vandløb (DV) har henvendt sig til samtlige udvalg i Danmark med foreningens bemærkninger til kommende revisioner af vandløbsregulativer.

Henvendelsen forelægges til orientering.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Vandløb har skrevet til alle de politiske udvalg, som har ansvar for vandløb og vedligeholdelse.

Danske Vandløb skriver: "Da DV i de seneste år har været vidende om, såvel konsekvenserne af den pågående klimaændring, der vil resultere i tabsgivende oversvømmelser, samt at vedtagne vandløbsregulativer/tillægsregulativer ret ensidigt har haft fokus på at bringe vandløbene op i "god økologisk tilstand" har vi fundet det nødvendigt at påpege og sikre for vores medlemmer, at nye vandløbsregulativer stadigt skal overholde gældende vandløbslov af 1983." Foreningen finder det endvidere nødvendigt, "at de mange gamle og ikke lovlydige vandløbsregulativet opdateres efter gældende lov."

Foreningen skriver, at loven fra 1983 var en "ren vandløbslov", der skulle sikre, at vandløbene kom af med vandet, og at man senere har ændret formålet med loven ved at indarbejde miljøhensyn. Foreningen skriver også, at det oprindeligt var amterne, der stod for vandløbsregulativerne, og at kommunerne overtog ansvaret i 2007

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skal bemærke følgende:

Den gældende vandløbslov er fra 1982, og formålet var allerede dengang, at der skulle ske en afvejning af afvandingsinteresserne og miljøhensyn. Ansvaret for vandløbsregulativerne var indtil amternes nedlæggelse delt, således at amterne havde de få store vandløb, men kommunerne havde ansvaret for de mange små.

Brønderslev Kommune har ingen ulovlige regulativtyper. Der er dog 2 strækninger, hvor der ikke er fastsat dimensioner for vandløbet, hvilket ikke er i overensstemmelse med loven. Der er tale om de øverste 530 meter af Nørrehede Bæk og de øverste 72 meter af Holskov Bæk. Kommunens regulativerne indeholder bestemmelser om, at de eksisterende regulativer skal revideres om 10 år, hvilket typisk er omkring 2006. Det er dog tidligere besluttet at udskyde det til 2012. Dette er imidlertid ikke sket, men regulativerne er fortsat gældende indtil revisionen har fundet sted. De gamle regulativer for Dronninglund Kommune er udarbejdet således, at de er vanskelige at administrere, ligesom der er fundet mange fejl. Der er eksempler på, at der ikke er overensstemmelse mellem længdeprofilet og regulativteksten, hvorfor man ikke entydigt kan afgøre, hvilken bundkote der er gældende. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil udarbejde et forslag til revision af kommunes regulativer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager henvendelsen fra Danske Vandløb til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Henvendelsen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal have særligt fokus fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen. Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde, og det daglige arbejde som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til hvilke områder, der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder. For at konkretisere visionen på Teknik- og Miljøudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser

Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?

Vedlagt findes en kortlægning af målsætninger fra eksisterende politikker og planer.

Evt. nye fokusområder som følge af visionen

Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område? Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?

Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Vedlagt er eksempler på sammenhæng mellem visionens pejlemærker og målsætninger fra kommunens eksisterende planer og politikker

Formålet med drøftelse og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev kommune for udvalgets område.

Personale

Ingen.

Beslutning

Oplæg til konkretisering af den nye vision på udvalgets område blev godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


20. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Principperne for tilskud til julebelysning fastholdes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


21. Lukket punkt: Sagsbehandling i forbindelse med bygge- og anlægsaffald


Til toppen


22. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


23. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen

Opdateret 25. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer