Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 8. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:45


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Jens Andersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-E-16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar vedrørende forslag til alternativ placering af dele af erhvervsområdets funktioner, adgangsveje, vejbyggelinjer, skiltning samt anbefalinger om en arkæologisk forundersøgelse.

Byrådet skal tage stilling til behandling af høringssvarene samt endelig vedtagelse af lokalplan 01-E16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni til den 23. august 2019. Der er i forbindelse med høringsperioden indkommet 5 høringssvar.

Lokalplan 01-E16.01

Lokalplanen åbner mulighed for at udvikle et erhvervsområde med forskellige anvendelser - både traditionelt erhverv, men også virksomheder og service, der naturligt kan understøtte funktionen som trafikknudepunkt og serviceklynge til motorvejen. I området kan der således indpasses transporterhverv, industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, kontorer samt serviceerhverv som tankstation, restaurant, hotel, fritidsanlæg mv. Der tillades virksomhed i miljøklasse 2-3. Butikker tillades ikke.

Disponering

Området disponeres med én indkørsel fra Øster Brønderslevvej. Adgangsvejen forbindes til en central øst-vestgående fordelingsvej, der forsyner alle grunde i lokalplanområdet. Området kan udstykkes frit, men med en mindste grundstørrelse på 2.000 m2. Dette for at understøtte den blandede anvendelse af området. Området er endvidere disponeret ud fra et ønske om at sikre en tydelig grøn struktur med friholdte beplantede forarealer mod både omgivende og interne veje samt nabogrunde. Der vil som følge af områdets udstykning blive etableret et kanaliseringsanlæg. Dette vil ske inden for lokalplanafgrænsningen og omkostningerne til etablering vil kunne lægges til grundsalgsprisen.

Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 50 og bygningshøjden maks. 2 etager/11,0 m. Bebyggelsen kan placeres frit, men under hensyntagen til vejbyggelinierne. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens udformning - herunder materialer, orientering, skiltning, belysning, vedvarende energianlæg osv. Dette vil - som en vigtig del af byens ansigt ved den sydlige bygrænse - sikre området en præsentabel visuel fremtræden. I den forbindelse lægges bl.a. vægt på at sikre et godt samspil med motorvejen, så udviklingen af området bliver til gensidig gavn.

Skiltning

Lokalplanen indeholder en række krav til områdets skiltning - dette dels af æstetiske hensyn, men også af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til naboer. For at imødekomme fastfoodrestauranternes krav om synlighed tillades én skiltepylon i områdets østlige ende med max. højde på 12 m.

Fagforvaltningen vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign. servicefunktioner naturligt vil kunne indgå i en serviceklynge til servicering af områdets samt det overordnede vejnet.

Høringssvar

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar fra Vejdirektoratet, NewSec (udvikler for McDonalds), Ålborgvej 169, Vendsyssel Historiske Museum og BaneDanmark. Høringssvarene omhandler forslag til alternativ placering af dele af erhvervsområdets funktioner, adgangsveje, vejbyggelinjer, skiltning samt anbefalinger om en arkæologisk forundersøgelse. Forsalg til behandling af høringsssvarene er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen, at den max. tilladte højde på skiltepyonen ud mod motorvejen ændres fra max. 12 meter til max. 18 meter. Derudover vurderer Fagforvaltningen ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i planerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-E-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 endeligt med de foreslåede ændringer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 01-B-47.01 Tæt-lave boliger ved Krogensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 01-B-47.01 Tæt-lave boliger ved Krogensgade, Brønderslev.

Forslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherre om at opføre 10 tæt-lave boliger på arealet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at igangsætte planlægning for et mindre tæt-lav boligområde ved Krogensgade i Brønderslev. Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 01-B-47.01 Tæt-lave boliger ved Krogensgade, Brønderslev. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra bygherre om at opføre 10 tæt-lave boliger med egen have og fælles opholds- og parkeringsarealer på arealet.

Lokalplanområdet er beliggende ved Krogensgade i Brønderslev, og udgør et areal på ca. 3.200 m². Lokalplanen har til formål at fastsætte områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse og desuden sikre et fælles friareal indenfor området.

Lokalplanen fraviger kommuneplanens generelle rammer vedr. minimumgrundstørrelser for tæt-lave boliger, da lokalplanen, ifølge dens udstykningsbestemmelser, tillader udstykning til 10 tæt-lave boliger.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at det samlede etageareal til boligbebyggelse ikke må overstige 900 m², og at ny boligbebyggelse skal placeres indenfor udlagte byggefelter. Desuden at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage med en maksimal højde på 6,5 m. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres op til 10 m² småbygninger pr. bolig, og at der kan opføres carporte på en mindre del af parkeringsarealet. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om, at mindst 10 % af det samlede areal skal udlægges som opholdsareal, og desuden at der udlægges et større fælles friareal, hvor indenfor der evt. kan opføres en pavillon, drivhus eller lignende med et areal op til 15 m².

Lokalplanområdet vil fremadrettet have vejadgang via Krogensgade. Lokalplanen indeholder således bestemmelser om, at der anlægges en ny vej internt i området med en anlagt bredde på mindst 5 meter, og desuden at der etableres vendemuligheder for renovationsvogne og lastbiler.

Sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 16. Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde, der omfatter samme område som lokalplanområdet. Området planlægges til boligformål i form af tæt-lavt boligbyggeri. Med kommuneplantillægget fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 40, og at ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 1 etage med en maksimal højde på 6,5 meter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-B47.01 Tæt-lave boliger ved Krogensgade, Brønderslev, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 16, og sender forslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Forslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Knirren 48, Asaa, har søgt om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde.

Et mindre dyrehold er omfattet af reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Denne giver mulighed for at søge om dispensation for bestående ejendomme med stalde og møddinger i et sommerhusområde. Ved ansøgning om dispensation skal der foretages nabohøring, og der er mulighed for at stille skærpede driftsvilkår for at sikre omgivelserne mod evt. gener. Fagforvaltningen har foretaget en nabohøring af alle skelnaboer. I forbindelse med høringen er der kun kommet positive tilbagemeldinger fra naboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til et mindre dyrehold på ejendommen Knirren 48, Asaa, herunder om dispensationen skal være tidsbegrænset indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 26. april 2019 en henvendelse fra en potentiel køber af en sommerhusgrund i området Rimmen og Knirren, syd for Geraa.

Henvendelsen vedrører reglerne om dyrehold i sommerhusområde; om der er meddelt dispensation til dyrehold i sommerhusområdet, samt om kommunens tilsynsforpligtigelse på ejendomme med dyrehold.

Fagforvaltningen foretager en besigtigelse, da fagforvaltningen ikke er vidende om dyrehold i sommerhusområdet. Besigtigelsen viser, at der er 3 ejendomme med dyrehold, heraf 2 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Fagforvaltningen igangsætter derfor en proces i forhold til at få lovliggjort forholdene. Det fremkommer, at ejendommen Knirren 48 har haft dyrehold i rigtig mange år, de seneste år bestående af lidt heste samt nogle får. Der er aldrig modtaget klager over dyreholdet. Ejendommen Knirren 48 har efterfølgende anmeldt et mindre dyrehold og samtidig ansøgt om dispensation til at have dyrehold i sommerhusområde.

Fagforvaltningen har foretaget nabohøring i perioden fra den 15. juli 2019 til den 15. august 2019. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar, som begge er positive overfor dyreholdet, som de sætter stor pris på og som aldrig har generet dem.

For mindre dyrehold giver loven mulighed for at give dispensation i forhold til beliggenhed i sommerhusområde og for om nødvendigt at stille skærpede driftsvilkår til imødegåelse af gener -typisk lugt og fluer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation på skærpede driftsvilkår og
 • at dispensationen gøres tidsbegrænset, så den meddeles til nuværende ejere, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 9:

Udsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Principper for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 12. august 2019 sag om principper for sagsbehandling af solenergianlæg på hustage. Udvalget besluttede at udsætte punktet.

Administration af opsætning af solenergianlæg i Brønderslev Kommune har ændret sig over tid, og der er behov for afklaring af retningslinjer for sagsbehandling af solenergianlæg i form af solfangere og solceller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder.

Sagsfremstilling

Administration af opsætning af solenergianlæg i Brønderslev Kommune har skiftet over tid.

Brønderslev Kommune oplevede for alvor interesse for opsætning af solenergianlæg på tage i boligområder i 2012. Da der ikke fandtes retningslinjer fra stat eller styrelser på dette tidspunkt var Brønderslev Kommune nødt til selv at fastlægge en administrationspraksis.

Frem til 2013 var administrationspraksis således, at solcelleanlæg på enfamiliehuse ikke blev betragtet som en del af tagdækningen, og dermed ikke var reguleret af lokalplanbestemmelser, der vedrørte taget (se notat fra 2012 i bilag).

I 2013 kom Naturstyrelsen med retningslinjer som fastlagde, at solcelleanlæg skulle betragtes som en del af taget (se fagforvaltningens notat i bilag). Efter denne udmelding ændrede Brønderslev Kommune praksis, og begyndte at holde de konkrete sager omkring opsætning af solcelleanlæg op imod, hvad der fremgik af lokalplanerne for området. Endvidere er der i mange nyere lokalplaner taget stilling til solcelleanlæg, typisk ved at anføre, at der i facade- og tagbeklædning kan anvendes energibesparende foranstaltninger.

Der er endnu ingen regulering af refleksion fra solceller i Miljøloven eller andre lovgivninger. Kommunen kan kun stille krav om dokumentation for refleksion, når vilkåret fremgår af en lokalplan.

Forslag til retningslinjer

Det er ikke et krav i bygningsreglementet, at solenergianlæg med et begrænset areal på boliger skal anmeldes eller have byggetilladelse. Derfor er det op til den enkelte borger at undersøge, hvorvidt opsætning af solcelleanlæg på tage i boligområder er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Såfremt opsætning af solcelleanlæg ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om tagmateriale, vil der være behov for at søge om dispensation.

For at gøre gældende administrationspraksis mere tydelig har fagforvaltningen udarbejdet forslag til retningslinjer for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder. I retningslinjerne er også medtaget forslag til fremtidig regulering af refleksion fra solceller på tage i boligområder i Brønderslev Kommune, baseret på indhentet viden fra blandt andet Teknologisk Institut.

Fagforvaltningen foreslår, at der på baggrund af retningslinjerne udarbejdes en pjece med gode råd og konkrete eksempler, som kan bruges i kommunikation med borgere. Denne pjece udarbejdes med inspiration fra lignende fra Faaborg-Midtfyn Kommune (se bilag).

Håndhævelse af administrationspraksis

Retningslinjer for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder gælder fra vedtagelsen og frem.

Det er fagforvaltningens vurdering, at der sandsynligvis kun er få lokalplaner, der indeholder vilkår om konkrete tagmaterialer. Derfor foreslår fagforvaltningen, at der ikke foretages opsøgende arbejde med hensyn til lovliggørelse af eksisterende solcelleanlæg på boliger. Såfremt der modtages en konkret klage, behandles sagen i forhold til krav til tagmaterialer i gældende lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

 • at retningslinjer for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder anvendes fremadrettet ved ansøgninger om dispensation,
 • at retningslinier for sagsbehandling af solenergianlæg på tage i boligområder anvendes fremadrettet i forbindelse med regulering af refleksion fra solceller på tage i boligområder i Brønderslev Kommune,
 • at klager over reflektioner fra solceller behandles i fagforvaltningen,
 • at ansøgninger om nye solceller/solfangere får dispensation fra tagmaterialer med mindre, der er bevarings- eller fredningsformål. Der tages konkret stilling i hvert tilfælde,
 • at der udarbejdes en vejledende pjece med råd og konkrete eksempler, som kan bruges i kommunikation med borgere.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fjerde bullit i forvaltningens forslag udgår.

Herefter godkendes forslaget fra fagforvaltningen.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Erstatningsnatur i § 3 uoverensstemmelsessag – Civagårdsvej 8, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev kommune modtog i 2016 fra Naturstyrelsen en uoverensstemmelsessag på ejendommen Civagårdsvej 8, Dronninglund, vedr. overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3.

I juni 2019 indgås der, på baggrund af de modtagne høringssvar, frivillig aftale om reetablering af de beskyttede engarealer på matr.nr. 90b Bolle Fjerding, Dronninglund. Sagen betragtes herefter som afsluttet.

I august 2019 henvender ejer af Landbolystvej 4, Dronninglund, sig til Brønderslev Kommune, om mulighed for at ligge 2 mindre områder ud til erstatningsnatur mod afregistrering af ovenfor nævnte beskyttede areal på matr.nr. 90b Bolle Fjerding, Dronninglund. Fagforvaltningen orienterer ejer af Landbolystvej 4 om, at der tidligere er indgået aftale om retablering af de omhandlede arealer, samt at der ikke er praksis for brug af erstatningsarealer i tilfælde af, at de omhandlede naturarealer kan bringes tilbage til oprindelig natur. Fagforvaltningen bliver efterfølgende orienteret om, at sagen ønskes bragt for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den fremsendte dispensationsansøgning vedrørende ophævelse af § 3 beskyttelsen på matr.nr. 90b Bolle Fjerding, Dronninglund, beliggende på ejendommen Civagårdsvej 8, Dronninglund, mod udlæg af de foreslåede erstatningsarealer.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune modtog i 2016 fra Naturstyrelsen en uoverensstemmelsessag på ejendommen Civagårdsvej 8, Dronninglund, vedr. overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens (NBL) § 3. Der påbegyndes sagsbehandling i 2017, hvor det oplyses, at der ikke kan forventes dispensation til afregistrering af arealet.

Uoverensstemmelsessagen vedr. Civagårdsvej 8, Dronninglund, er en del af Naturstyrelsens gennemgang af kommunes § 3-arealer fra 2016.

Efter drøftelser med lodsejer og dennes konsulent samt besigtigelse af arealet, blev der efter tilendebragt sagsbehandling i 2019 indgået aftale om retablering af arealet. Dette indebar bl.a., at den etablerede pilebevoksning skulle fjernes.

Ejer af Landbolystvej 4, Dronninglund, henvendte sig efterfølgende den 22. august 2019 på vegne af lodsejeren på Civagårdsvej 8, om mulighed for at udlægge erstatningsnatur på hans ejendom mod, at arealet på matr.nr. 90b Bolle Fjerding, Dronninglund, afregistreres som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Ejer af Landbolystvej 4 udpegede de arealer, der ønskes udlagt som erstatningsnatur (se kortbilag).

Retspraksis i forhold til erstatningsnatur er, at det kun er helt undtagelsesvist, at en overtrædelse at NBL kan løses ved udlægning af erstatningsnatur. Mere generelt (vejanlæg, større byggerier m.v.) kan følgende tages i betragtning i overvejelser om dispensation fra NBL §3 med udlæg af erstatningsnatur.

1. Samfundsmæssige interesser.

2. Naturværdien.

3. Naturtypen er meget svær/umulig at genoprette på arealet.

I nærværende sag er der ikke samfundsmæssige interesser, naturværdien af den oppløjede eng var udmærket, og engen kan relativt hurtigt retableres på det omhandlede areal.

Der er således ikke retspraksis, der muliggør brugen af erstatningsnatur. Dette med baggrund i, at det omhandlede areal, kan retableres ved blot at fjerne den plantede pilebevoksning. I de tilfælde, hvor der undtagelsesvist kan overvejes brug af erstatningsnatur altid er tale om, at der skal udlægges væsentligt større areal, end det der forsvinder.

Der foreligger således ikke særlige forhold, der gør, at forvaltningen kan fravige naturbeskyttelseslovens § 3 og dens retspraksis vedrørende krav om retablering af ødelagt § 3 natur. Økonomi kan ikke bruges som særlig begrundelse. Der vil derfor ikke, på baggrund af det ansøgte, i henhold til naturbeskyttelsesloven kunne gives en lovliggørende dispensation til afregistrering af de berørte enge på matr.nr. 90b Bolle Fjerding, Dronninglund, mod udlæg af de foreslåede arealer til erstatningsnatur.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til fjernelse af beskyttet eng mod erstatningsnatur.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes med henblik på at få afklaret, om der er ny lovgivning på vej.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Prioritering af anlægsmidler 2019 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse mm.

Teknik- ogMiljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes ikke disponerede midler skal disponeres. Der er 969.502 kr. tilbage til prioritering samt ca. 500.000 kr. fra mindreforbrug på projekter afsluttet i 2019.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, skiltning, havn, § 3 uoverensstemmelser, grønne områder samt finansiering af ekstern konsulentbistand og juridisk bistand i vanskelige sager. Desuden er der på driftsbudgettet afsat 5.000.000 kr. til asfaltvedligeholdelse m.m.

Teknik- ogMiljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes ikke disponerede midler i alt 969.502 kr. + 500.000 kr. i forventet mindreforbrug på projekter afsluttet i 2019, skal prioriteres = i alt 1.469.502 kr..

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår at, Teknik- og Miljøudvalget drøfter prioriteringen af midlerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget prioriterede midlerne – udmøntningen af beslutningen afventer Budgetseminaret torsdag – fredag i denne uge.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om status på fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet med indsatsen er, at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:

 • Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
 • Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en Strategisk Energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
 • Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Der foreligger nu en status på det hidtidige arbejde med fase 1.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fase 1 i arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:

 • nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv.,
 • holde et møde for Strategisk Energiråd og politikere for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til samarbejdet,
 • holde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region,
 • nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region,
 • holde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage og
 • holde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk energiplan udarbejdes.

I foråret 2019 blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN’s sekretariat. Der er holdt møder med SEN henholdsvis den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20. september 2019 er der holdt fællesmøde mellem SEN og BRN’s bestyrelse, så der kan findes et fælles fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.

Den 4. juni 2019 blev der holdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen. Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen eller som på anden vis kunne bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger inden for deres arbejdsområde.

Workshops og afslutningskonference

Den 12. og 19. november 2019 holdes 2 temabaserede workshops om strategisk energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune. De 2 workshops er identiske i program og indlæg, men holdes på 2 lokationer for at give mulighed for størst mulig tilslutning.

På de 2 workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som indsatsen er opbygget omkring:

 • Transport
 • Forbrugeradfærd
 • Forsyning
 • Erhverv
 • Lokale myndigheder
 • Energianlæg

De 2 workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med SEP NORD, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og vision for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland.

I starten af 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem arbejdet med fase 1, præsenteres sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen om status på arbejdet med den fælles strategiske energiplan for Nordjylland til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde med henblik på at få afdækket formålet nærmere.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering på afslag på 2 adgange til Solvangsvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Vejdirektoratet har stadfæstet fagforvaltningens afslag på tilladelse til at etablere 2 adgange til den offentlige vej, Solvangsvej, fra ejendommen Solvangsvej 13, Brønderslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ejer af Solvangsvej 13, Brønderslev, har søgt om tilladelse til at etablere 2 adgange til den offentlige vej Solvangsvej.

Fagforvaltningen gav afslag, da en overkørsel trafiksikkerhedsmæssigt vurderes at være en gene for de bløde trafikanter.

Ejer har efterfølgende klaget til Vejdirektoratet over afslaget. Vejdirektoratets har afgjort, at kommunens afgørelse er lovlig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Bemyndigelse


Til toppen

Opdateret 5. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer