Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 4. november 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender 2020 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Teknik- og Miljøudvalget. Der er planlagt ekstraordinære møder, som kan aflyses efter behov. Mødedagen er fastsat til mandage, skiftevis kl. 09.00 og kl. 13.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om planlægning for Døvlingparken og Sandholtparken


Resume

Sagsforløb: TM

Knud Jensen, Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, har søgt om tilladelse til at udstykke henholdsvis 31 parcelhuse og 36 rækkehuse på 2 forskellige arealer, som ligger indenfor området for forslag til Masterplan for Engene. De ansøgte projekter er lokalplanpligtige og i strid med forslag til Masterplan for Engene.

Ansøgningen om de 31 parcelhuse er identisk med en tidligere ansøgning, som ansøger fik afslag på af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i maj 2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning på baggrund af indsendte ansøgning.

Sagsfremstilling

Knud Jensen, Kornumgårdsvej 113, Brønderslev, har søgt om tilladelse til at udstykke henholdsvis 31 parcelhus og 36 rækkehuse på 2 forskellige arealer, som ligger indenfor området for forslag til Masterplan for Engene. De ansøgte projekter er lokalplanpligtige og i strid med Masterplan for Engene.

Der har gennem processen for udarbejdelse af Masterplan for Engene været dialog med ansøger på både administrativ og politisk niveau. Ansøger er blevet bedt om at komme med et projekt, som overholder masterplanens overordnede principper. Dette er ikke sket. Derimod er projektet om de 31 parcelhuse identisk med en tidligere ansøgning, som ansøger fik afslag på af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i maj 2018. Begrundelsen for afslaget var primært, at projektet skulle afvente en samlet planlægning for masterplanområdet.

Denne planlægning er nu klar i form af masterplan for Engene, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2019. Projektet er ikke tilpasset masterplanen; blandt andet vejstruktur, boligtyper, regnvandshåndteringer strider mod masterplanen. Projektet for de 36 rækkehuse er i strid med Masterplanen for Engene, idet 18 af rækkehusene er placeret i en grøn kile i området. De resterende 18 rækkehuse er placeret uden for ansøgers jord, og der er ikke indhentet tilsagn til projektet fra ejeren af jorden.

Styregruppen for Masterplanen for Engene anbefaler, at ansøgningen afvises, da den grundlæggende strider mod principperne i masterplan for Engene.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø opfordrer fortsat ansøger til dialog og til at tilpasse sine projektansøgninger masterplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget afviser at igangsætte planlægning for området på baggrund af den indsendte ansøgning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget afviser at igangsætte planlægning for området på baggrund af den indsendte ansøgning, da den ikke er i overensstemmelse med masterplanen for området.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for Nordjyllands Idrætshøjskole


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en anmodning om igangsætning af planlægning for området omkring Brønderslev Idrætshøjskole i Brønderslev, herunder ejendommene Nørregade 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 og 75.

Brønderslev Idrætshøjskole har ønske om at opføre en ca. 1.200 m² stor fitnessbygning, og desuden at sikre mulighederne for udvidelse af idrætshøjskolen fremadrettet.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for området.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har modtaget en ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning for området omkring Brønderslev Idrætshøjskole, herunder ejendommene beliggende Nørregade 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 og 75. Ejendommene beliggende Nørregade 61-71 ejes af Brønderslev Idrætshøjskole, hvor selve idrætshøjskolen og dennes faciliteter udgør størstedelen af området og rummer både værelsesfløje, kontor- og undervisningslokaler, haller, værksteder mv. Udendørsarealerne anvendes bl.a. til boldbaner, klatreanlæg, friluftsaktiviteter mv. Ejendommene beliggende på Nørregade 67, 69, 71, 73 og 75 anvendes til parcelhusbebyggelse, hvor Nørregade 67-71 anvendes som lærerboliger for de ansatte på idrætshøjskolen, og hvor Nørregade 73-75 er privatejede.

Arealet er i dag omfattet af lokalplan B-19, som blev vedtaget i 1985, og udlægger området til offentlige formål som idrætshøjskole o. lign. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at bebyggelse og anlæg får en placering og udformning, der sikrer en funktionel og fysisk indpasning i det centrale institutionsområde. For sikring af dette udlægger lokalplanen byggefelter, hvor indenfor ny bebyggelse skal placeres. Arealet er endvidere omfattet af kommuneplanramme 01-O-08 Offentligt område, Nordens Alle, der udlægger området til offentlige formål, som offentlige eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner.

Nordjyllands idrætshøjskole har fremsendt ansøgning om igangsætning af lokalplanlægning for området, da de har ønske om at opføre en ca. 1.200 m² stor fitnessbygning, med placering som vist på vedlagte kortbilag. Placeringen af fitnessbygningen er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan, hvorfor der bør udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for udbygningen. Nordjyllands Idrætshøjskole gør sig på sigt tanker om bl.a. at udvide værelsesfløjen, opføre et mere tidssvarende værksted og evt. anvende de udendørs arealer til andre rekreative- og idrætsmæssige formål og anlæg. En ny lokalplan bør derfor kunne rumme Nordjyllands Idrætshøjskoles ønsker på længere sigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan for arealet, og
 • at ansøger bidrager til processen med udkast til lokalplanen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om status på fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I januar 2019 blev arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland igangsat. Arbejdet er et samarbejde imellem alle de Nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet med indsatsen er, at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Det samlede arbejde vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til at arbejde med den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport til vedvarende energi. Indsatsen er delt i tre faser:

 • Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
 • Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker til en Strategisk Energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd
 • Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Der foreligger nu en status på det hidtidige arbejde med fase 1.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fase 1 i arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland blev påbegyndt i januar 2019. De fastlagte indsatser i fase 1 er som følger:

 • nedsætte et rådgivende Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN) med repræsentanter for forskellige typer af erhverv, forsyninger, vidensinstitutioner, energiklynger og –netværk mv.,
 • holde et møde for Strategisk Energiråd og politikere for at finde fælles fodslag og udvælge vigtige emner til samarbejdet,
 • holde opstartsmøde for medarbejdere i kommuner og region,
 • nedsætte arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kommuner og region,
 • holde temabaserede workshops, hvor interessenter inviteres til at deltage og
 • holde en fælles konference for alle interessenter, hvor resultater af de forudgående indsatser fremlægges og den fælles vision, strategiske pejlemærker og hovedindsatser i en strategisk energiplan udarbejdes.

I foråret 2019 blev relevante repræsentanter til SEN identificeret og inviteret til at deltage i arbejdet. Der blev inviteret 27 repræsentanter til SEN på baggrund af input fra styregruppen og BRN’s sekretariat. Der er holdt møder med SEN henholdsvis den 15. maj 2019 og den 28. august 2019 med stor tilslutning. Den 20. september 2019 er der holdt fællesmøde mellem SEN og BRN’s bestyrelse, så der kan findes et fælles fodslag og udvælges emner til det videre arbejde med vision og målsætninger.

Den 4. juni 2019 blev der holdt workshop for relevante medarbejdere i de enkelte kommuner og regionen. Der deltog 72 medarbejdere, som enten arbejder med energi i hverdagen eller som på anden vis kunne bidrage til arbejdet med den fælles energistrategi. På workshoppen blev der desuden nedsat arbejdsgrupper, som i den videre proces skal bidrage med input til vision og målsætninger inden for deres arbejdsområde.

Workshops og afslutningskonference

Den 12. og 19. november 2019 holdes 2 temabaserede workshops om strategisk energiplanlægning – en workshop i Jammerbugt Kommune og en workshop i Vesthimmerland Kommune. De 2 workshops er identiske i program og indlæg, men holdes på 2 lokationer for at give mulighed for størst mulig tilslutning.

På de 2 workshops inviteres politikere, medlemmer af Strategisk Energiråd Nordjylland og andre interessenter til at komme med input til arbejdet. Der tages udgangspunkt i følgende 6 temaer, som indsatsen er opbygget omkring:

 • Transport
 • Forbrugeradfærd
 • Forsyning
 • Erhverv
 • Lokale myndigheder
 • Energianlæg

De 2 workshops spiller en vigtig rolle i den videre proces med SEP NORD, idet input og anbefalinger herfra bruges i det videre arbejde med at definere mål, delmål og vision for det fremadrettede arbejde med strategisk energiplanlægning i Nordjylland. Invitation til workshops er vedhæftet som bilag, og nærmere oplysninger om tilmelding fremgår af invitationen.Invitation er endvidere udsendt til samtlige byrådsmedlemmer d. 22. oktober 2019

I starten af 2020 er der planlagt en afslutningskonference, hvor mål, delmål og visioner, som er fundet igennem arbejdet med fase 1, præsenteres sammen med en plan for det videre arbejde med en strategisk energiplan for Nordjylland. Herefter påbegyndes fase 2, som er arbejdet med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager orienteringen om status på arbejdet med den fælles strategiske energiplan for Nordjylland til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 9:

Udsættes til næste møde med henblik på at få afdækket formålet nærmere.

Jens Andersen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydset Hjulskovvej, Sterupvej og Palægade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således at stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres en lokal hastighedsbegrænsning.

Sagsfremstilling

Toftegårdsskolen, dens bestyrelse samt en borger anmoder om, at få etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by, således stitrafikanterne og især skolebørnene fra det nordlige opland kan føle sig trygge ved at krydse Hjulskovvej.

Den tilladte hastighed på Jerslevvej er 80 km/t, og vejen er i Brønderslevs Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

"Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbreden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter".

En trafiktælling, som er foretaget på Hjulskovvej i august 2012, øst for et stikryds ved Palægade i august 2012, viser en årsdøgnstrafik på 2.993 køretøjer, hvoraf ca. 23 % er tung trafik. Gennemsnitshastigheden er på 75 km/t og 85 % percentilen er 93 km/t. 62,53 % kører under 80 km/t. 15,28 % kører mellem 80-90 km/t, 8,81 % kører mellem 90-100 km/t, 13,39 % kører over 100 km/t.

På Hjulskovvej er der i dag et helleanlæg med indbygget sti-passage, således stitrafikanterne krydser Hjulskovvej i to tempi, og derfor kun skal koncentrere sig om én færdselsretning ad gangen. Stien frem til stikrydsningen ligger i eget tracé, som afsluttes med stibomme

I perioden fra 2009-2018 er der politiregistreret en vigepligtsulykke i krydset Palægade-Hjulskovvej. Ulykken var et materielskadeuheld.

I september 2012 blev det på et møde i Færdselssikkerhedsrådet i Brønderslev Kommune besluttet, at en anmodning om lokal hastighedsbegrænsning ikke kunne imødekommes, med baggrund i den allerede etablerede sikre stikrydsning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke fortages lokal hastighedsbegrænsning på Hjulskovvej, med baggrund i den i forvejen etableret sikre stikrydsning, dens placering uden for byzonen og Hjulskovvejs klassificering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 6. maj 2019, pkt. 7:

Det godkendes, at der ikke foretages lokal hastighedsbegrænsning.

Karsten Frederiksen mener, hastigheden skal sænkes, ved etablering af lokal hastighedsbegrænsning.

Gitte Hyttel Skrubbeltrang var stedfortræder for Benn Erik Grav. Niels Erik Mortensen og Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 9:

Tilbagesendes til Færdselssikkerhedsrådet med henblik på forslag til hastighedsnedsættelse.

Jens Andersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 21. oktober 2019:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt mulighederne for hastighedsnedsættelse gennem krydset ved Hjulskovvej på et møde med Nordjyllands Politi.

Hvis politiet skal godkende en lokal hastighedsbegrænsning, skal krydsets udformning renoveres så hastigheden kommer ned. Krydset har i dag gode oversigtsforhold, som giver mulighed for fart.

Ved renovering af krydset skal der være fokus på fodgængerne, hvorfor hellen skal udvides, og der skal laves to forsætninger henholdsvis vest og øst for krydset.

Projektet skønnes at koste 385.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2019).

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen, inden den sendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Færdselssikkerhedsrådet, 21. oktober 2019, pkt. 4:
Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og John Erik Jensen ønsker, at der på strækningen opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

Carl Åge Christensen påpeger, at en lokal hastighedsbegrænsning på strækningen ikke kan godkendes af politiet uden etablering af fysiske foranstaltninger, som skal sikre, at hastigheden faktisk kommer ned.

Færdselssikkerhedsudvalget ønsker sagen afklaret i Teknik- og Miljøudvalget.

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker fortsat en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t uden etablering af fysiske foranstaltninger.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Klage over trafikmæssige foranstaltninger i Ravnstrup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 28. maj 2018 en anmodning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger i Ravnstrup og valgte at prioritere 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet.

En borger har henvendt sig vedrørende valg af de fartdæmpende foranstaltninger i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Ravnstrup Beboerforening henvendte sig i foråret 2018 om for høj hastighed i Ravnstrup, især i den vestlige ende af byen, og ønskede, at der blev etableret fartdæmpende foranstaltninger. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 28. maj 2018 75.000 kr. af anlægsbudgettet til projektet. Projektet omfatter en flytning af byskiltet mod vest samt etablering af et bump ved den nye byzone.

Brønderslev Kommune modtog i august 2018 en henvendelse fra en borger vedrørende valg af fartdæmper. Borgeren er bange for, at etablering af et bump ved den nye byzone vil give rystelser og skader i hans hus, som det nuværende bump ud for Tylstrupvej 54 gør.

Borgeren påpeger, at den store afstand mellem de to nuværende vestlige bump ikke får bilisterne til at sænke hastigheden, og den høje hastighed på køretøjerne giver rystelser i husene samtidig med, at bumpet er slidt, og der er slaghuller.

Borgeren ønsker, at byskiltet flyttes ud til pumpestationen, og at der etableres en chikane, som den i den østlige del af byen, samt at der etableres et bump mellem de to vestlige eksisterende bump.

Vejreglerne anbefaler, at der ved 50 km/t er 150 m mellem fartdæmpere og maksimalt 250 m. Placeringen af de eksisterende bump igennem Ravnstrup ligger inden for de anbefalede afstande.

Vej og Park har besigtiget bumpet ved Tylstrupvej 54 og oplyser, at det er lidt sporkørt, det er lappet i enderne. Vej og Park skønner, at bumpet har en restlevetid på 3-5 år. Fagforvaltningen foreslår, at bumpet placeres ved Tylstrupvej 52, når bumpet skal skiftes.

Projektet med etablering af en chikane med midterhelle og forsætning af den ene kørebane skønnes at koste 180.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2018).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter henvendelse og indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 8. oktober 2018, pkt. 8:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at bumpet flyttes vest for indkørslen til pumpestationen.

Niels Erik Mortensen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 8:

Udvalget godkendte, at bumpet etableres v/ indkørslen til pumpestationen.

Supplerende sagsfremstilling til Færdselssikkerhedsrådet den 21. oktober 2019:

Formand Karsten Frederiksen har ønsket sagen genoptaget i Færdselssikkerhedsrådet.

På dialogmøde med beboerforeningen i Ravnstrup den 18. september 2019 fremkom ønsket om chikane i den vestlige del af byen svarende til den løsning, som er i den østlige del af byen.

Teknik- og Miljøudvalget har samlet prioriteret 185.000 kr. til projektet i Ravnstrup.

Færdselssikkerhedsrådet, 21. oktober 2019, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der etableres en chikane som midterhelle og en forsætning af kørebanerne vest for indkørslen til pumpestationen, samt at bumpet ud for Tylstrupvej 54 samtidigt fjernes og et nyt bump etableres 40 meter øst for det nuværende.

Projektet med fjernelse af et bump og etablering af et nyt skønnes at koste 50.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2019).

Torben Stenkrog Madsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Færdselssikkerhedsrådet. Udgiften afholdes via anlægskontoen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om dispensation til mindre dyrehold i sommerhusområde, Rimmen 14, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Rimmen 14 Asaa, har søgt om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde.

Fagforvaltningen har foretaget en nabohøring af alle skelnaboer. I forbindelse med høringen er der kommet 2 tilbagemeldinger fra naboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til et mindre dyrehold på ejendommen Rimmen 14 Asaa, herunder om dispensationen skal være tidsbegrænset indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 26. april 2019 en henvendelse fra en potentiel køber af en sommerhusgrund i området Rimmen og Knirren, syd for Geraa.

Henvendelsen vedrørte reglerne om dyrehold i sommerhusområde; om der er meddelt dispensation til dyrehold i sommerhusområdet, samt om kommunens tilsynsforpligtigelse på ejendomme med dyrehold.

Et mindre dyrehold er omfattet af reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Denne giver mulighed for at søge om dispensation for bestående ejendomme med stalde og møddinger i et sommerhusområde. Ved ansøgning om dispensation skal der foretages nabohøring, og der er mulighed for at stille skærpede driftsvilkår for at sikre omgivelserne mod evt. gener.

Fagforvaltningen foretog en besigtigelse, da fagforvaltningen ikke var vidende om dyrehold i sommerhusområdet. Besigtigelsen viste, at der er 3 ejendomme med dyrehold, heraf 2 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Fagforvaltningen igangsatte derfor en proces i forhold til at få lovliggjort forholdene.

Det fremkom, at ejendommen Rimmen 14 har haft dyrehold i flere år, de seneste år bestående af grise og kreaturer. Ejendommen har et større græsareal, matr.nr. 26s, hvor der er opført et skur (uden byggetilladelse), og hvor kreaturerne kan afgræsse. Ejendommen har i alt 7 tdl. jord. Der er aldrig modtaget klager over dyreholdet. Ejendommen Rimmen 14 har efterfølgende ansøgt om dispensation til at have et mindre dyrehold i sommerhusområde, bestående af 2 ammekøer med kalve.

Fagforvaltningen har foretaget nabohøring i perioden fra den 4. oktober 2019 til den 21. oktober 2019. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar, som begge er imod dyreholdet. Det ene anfører dog, at hvis der stilles krav (driftsvilkår) til, at dyreholdet kun må gå på det større græsareal, matr.nr. 26s, har de ikke tidligere været generet af dyrehold på dette areal. Matr.nr. 26s ligger ikke i sommerhusområde.

For mindre dyrehold giver loven mulighed for at give dispensation i forhold til beliggenhed i sommerhusområde og for om nødvendigt at stille skærpede driftsvilkår til imødegåelse af gener -typisk lugt og fluer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation på skærpede driftsvilkår, og
 • at dispensationen gøres tidsbegrænset, så den meddeles til nuværende ejere, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om dispensation til mindre dyrehold i sommerhusområde, Hylholtvej 59, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, har søgt om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde.

Fagforvaltningen har overvejet hvilke driftsvilkår, der i den pågældende sag kunne være mulige. Fagforvaltningen har desuden foretaget en nabohøring af alle skelnaboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til et mindre dyrehold på ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, herunder om dispensationen skal være tidsbegrænset, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 26. april 2019 en henvendelse fra en potentiel køber af en sommerhusgrund i området Rimmen og Knirren, syd for Geraa.

Henvendelsen vedrørte reglerne om dyrehold i sommerhusområde; om der er meddelt dispensation til dyrehold i sommerhusområdet, samt om kommunens tilsynsforpligtigelse på ejendomme med dyrehold.

Et mindre dyrehold er omfattet af reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at have heste, køer m.m. i sommerhusområder, men bekendtgørelsen giver mulighed for at give dispensation til bestående ejendomme med stalde og møddinger, hvis det er muligt at stille nogle driftsvilkår, der kan sikre naboer og omgivelser imod gener.

Fagforvaltningen foretog en besigtigelse, da fagforvaltningen ikke er vidende om dyrehold i sommerhusområdet. Besigtigelsen viste, at der er 3 ejendomme med dyrehold, heraf 2 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Fagforvaltningen igangsatte derfor en proces i forhold til at få lovliggjort forholdene på de 3 pågældende ejendomme.

I sommerhusområdet ligger ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, der er sat til salg. Ejendommen har et større jordtilliggende (flere ha), og har stalde og mødding.

Fagforvaltningen bemærker, at det af salgsopstillingen fremgår, at der er hestebokse, og at der kan etableres dyrehold på ejendommen. Derfor har fagforvaltningen kontaktet ejendomsmægler. Efterfølgende har ejer af ejendommen kontaktet fagforvaltningen for at høre nærmere, idet de henviser til at ejendommen har en miljøgodkendelse. Det viser sig, at ejendommen i 1991 fik en miljøgodkendelse til udegående grise. Dette dyrehold stoppede i 1996. Miljøgodkendelsen bortfaldt derfor i 1999.

Det fremgår af det centrale husdyrregister, at der omkring 2010 har været 10-15 stk. kvæg på ejendommen - dyreholdet ophørte igen i 2011. Dyreholdet fra 2010-2011 har ikke været anmeldt til kommunen, og har derfor været ulovligt. Samlet set har ejendommen haft tilladelse til et udegående grisehold frem til 1999 - efterfølgende har der ikke været tilladelse til dyr på ejendommen. Ejendommen har derfor tabt retten til dyrehold.

Ejer (sælger) af ejendommen Hylholtvej 59 har søgt om dispensation til et mindre dyrehold på 3 heste, hvilket ifølge ejer er det dyrehold, der er på ejendommen nu. Dette kan fagforvaltningen dog ikke bekræfte, da det ikke er muligt at følge historikken for et hestehold, som det er for eksempelvis kreaturer.

Fagforvaltningen har foretaget nabohøring i perioden fra den 27. september 2019 til den 22. oktober 2019. Fagforvaltningen har modtaget 6 høringssvar, heraf er de 3 positive overfor et dyrehold på ejendommen. De øvrige indsigelser er meget imod et dyrehold, da det vil og allerede genere med lugt, fluer, støj m.v.

Fagforvaltningen har overvejet hvilke muligheder, der i den konkrete sag er for at stille relevante driftsvilkår, som sikrer naboer og omgivelser for gener - især i forhold til støj, fluer og lugt. Det har i den sammenhæng været overvejet, om det var muligt at stille afstandskrav i forhold til naboskel - både hvad angår folde og stalde. Stalden ligger ca. 50 m fra skel og ejendommen er i alt på ca. 8,6 ha. Det vil på denne ejendom være muligt at stille driftsvilkår om, at folde, stalde m.m. skal være minimum 25 m (eller måske endda 50 m) fra naboskel. Med det vilkår er det fagforvaltningens vurdering, at et mindre hestehold vil kunne drives uden gener for naboer og omgivelser. Fagforvaltningen har i sin vurdering set på de afstandskrav, der er for folde til erhvervsmæssigt dyrehold og over til sommerhusområder - her er kravet 50 m.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation på skærpede driftsvilkår, og
 • at dispensationen gøres tidsbegrænset, så den meddeles til nuværende ejere, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om dispensation til mindre dyrehold i sommerhusområde, Knirren 12, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Ejerne af ejendommen Knirren 12 Asaa, har søgt om dispensation fra reglerne om et mindre dyrehold i sommerhusområde.

Fagforvaltningen har overvejet hvilke driftsvilkår, der i den pågældende sag kunne være mulige. Fagforvaltningen har desuden foretaget en nabohøring af alle skelnaboer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til et mindre dyrehold på ejendommen Knirren 12, Asaa, herunder om dispensationen skal være tidsbegrænset, indtil der foreligger en afgørelse om ændring af kommuneplanen for området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtog den 26. april 2019 en henvendelse fra en potentiel køber af en sommerhusgrund i området Rimmen og Knirren, syd for Geraa.

Henvendelsen vedrørte reglerne om dyrehold i sommerhusområde; om der er meddelt dispensation til dyrehold i sommerhusområdet, samt om kommunens tilsynsforpligtigelse på ejendomme med dyrehold.

Et mindre dyrehold er omfattet af reglerne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at have heste, køer m.m. i sommerhusområder, men bekendtgørelsen giver mulighed for at give dispensation til bestående ejendomme med stalde og møddinger, hvis det er muligt at stille nogle driftsvilkår, der kan sikre naboer og omgivelser imod gener.

Fagforvaltningen foretog en besigtigelse, da fagforvaltningen ikke er vidende om dyrehold i sommerhusområdet. Besigtigelsen viste, at der er 3 ejendomme med dyrehold, heraf 2 med erhvervsmæssigt dyrehold.

Fagforvaltningen igangsatte derfor en proces i forhold til at få lovliggjort forholdene. Knirren 12 blev købt for ca. 1,5 år siden af nuværende ejere. Knirren 12 består af en ejendom med samlet 5.000 m2 jord. Ejendommen består af stuehus, stald og lade. Der er ingen møddingplads. De nuværende ejere fortæller, at de har haft 3-4 heste i hele perioden. Hestene har gået på naboens mark, Hylholtvej 59. Denne ejendom ligger ligeledes i sommerhusområde. Ejer af Hylholtvej 59 har også søgt om dispensation til et mindre dyrehold. Der har ikke tidligere været givet tilladelse til dyrehold på ejendommen Knirren 12, men fagforvaltningen kan af det centrale husdyrregister se, at der frem til år 2000 har være lidt kvæg på ejendommen. Ved besigtigelsen på ejendommen kunne man se resterne fra et hønsehold inde i staldene.

Fagforvaltningen har foretaget nabohøring i perioden fra den 19. september 2019 til den 4. oktober 2019. Fagforvaltningen har modtaget 6 høringssvar, heraf har de 5 været meget imod dyreholdet, da flere naboer allerede er generet af lugt, støj og fluer m.v.

Fagforvaltningen har overvejet hvilke muligheder, der i den konkrete sag er for at stille relevante driftsvilkår, som sikrer naboer og omgivelser for gener - især i forhold til lugt, støj og fluer. Det har i den sammenhæng været overvejet, om det var muligt at stille nogle afstandskrav i forhold til naboskel - både hvad angår folde og stalde. Stalden ligger stort set i skel - her vil der ikke være nogen beskyttelse af naboer og omgivelser. Dimensionerne på grunden er ca. 90 x 56 m. Hvis der skal være en rimelig afstand til skelnaboer er det fagforvaltningens umiddelbare vurdering, at denne skal være på minimum 25 m til alle skel. Med en bredde på 56 m på grunden, vil dette ikke være realistisk. Fagforvaltningen har i sin vurdering kigget på de afstandskrav, der er for folde til erhvervsmæssigt dyrehold og over til sommerhusområder - her er kravet 50 m.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler afslag til ansøgningen om dispensation fra reglerne om mindre dyrehold i sommerhusområder til ejendommen Knirren 12.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om lovliggørelse af ulovligt haveanlæg inden for åbeskyttelseslinjen og i beskyttet eng


Resume

Sagsforløb: TM

Ved retten i Hjørring er der den 11. oktober 2019 faldet dom efter ejers anlæg af retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag om lovliggørelse af ulovligt haveanlæg inden for åbeskyttelseslinjen og i beskyttet eng på ejendommen Sølvgade 122 i Hallund.

Miljø- og Fødevareklagenævnet omgjorde den 24. juli 2018 Brønderslev Kommunes afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget om dispensation fra den 7. november 2016 til retlig lovliggørelse af haveanlægget.

Retten i Hjørring har frifundet Miljø- og Fødevareklagenævnet for alle påstande. For Brønderslev Kommune udestår herefter alene at lovliggøre forholdet fysisk ved påbud til ejer om retablering af arealerne.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har i forbindelse med byggesagsbehandling på Sølvgade 122 i Hallund i foråret 2015 konstateret, at der var etableret haveanlæg med sø, beplantning mv. i et område op til åen og ådalen Ryå, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens åbeskyttelseslinje samt registreret som beskyttet fersk eng. Haven er etableret samtidig med etablering af en sø i 2004.

Nordjyllands Amt meddelte dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af sø i § 3 beskyttet eng efter ansøgning fra nuværende ejer. Nordjyllands Amt dispenserede ikke til anlæg af haven i beskyttet eng. Haven har efterfølgende fået etableret adskillige nye staudebede, vandløb til søen m.m., og haven har gradvist fået et mere tydeligt havepræg. I tilladelsen meddeler Nordjyllands Amt flere gange, at det pågældende areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven som fersk eng, samt at tilstanden heraf ikke må ændres, ligesom en ”Definition af beskyttede naturtyper og betydning heraf” er vedlagt afgørelsen. Ejer var derfor bekendt med, at arealet var beskyttet natur, og at tilstanden heraf ikke måtte ændres.

Brønderslev Kommune skal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 som tilsynsmyndighed foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Forholdet med etablering af haveanlæg, beplantning mv. kan ikke betragtes som et underordnet forhold, hvorfor kommunen skal lovliggøre forholdet enten retligt med dispensation eller ved påbud om fysisk retablering.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 7. november 2016 truffet afgørelse om dispensation i sagen. Begrundelsen for dispensationen var, at haveanlægget er anlagt med formålet at give lokalsamfundet adgang til et ekstensivt drevet haveanlæg med mulighed for oplevelser tæt på sø og å. Teknik- og Miljøudvalget har vurderet, at anlægget ikke afgørende forrykker den naturmæssige tilstand i området.

Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 7. november 2016 blev efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Botanisk Forening. Klagerne fremførte, at der med afgørelsen er handlet forkert ved at dispensere, at der er sket en grov mishandling af et beskyttet naturområde, at der ingen undskyldende argumenter er for bibeholdelse af haveanlægget, at ejer må formodes at have været klar over reglerne samt at en dispensation vil kunne skabe præcedens. Klager anmodede derfor Natur- og Miljøklagenævnet om at omstøde Brønderslev Kommunes afgørelse og kræve en fysisk retablering alternativt udlæg af sammenlignelig erstatningsnatur i dobbelt størrelse. Sagen blev pr. 1. februar 2017 overført til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. juli 2018 omgjort Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse om dispensation til et afslag, idet dispensationen var ulovlig. Klagenævnet begrunder bl.a. omgørelsen med at:

"Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der i sagen ikke foreligger særlige forhold, der kan begrunde dispensationer til det ansøgte. Nævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt dispensation til en allerede gennemført tilstandsændring bør meddeles, som udgangspunkt skal behandles, som om indgrebet ikke havde fundet sted. Det er således nævnets vurdering, at der, såfremt der var blevet ansøgt om dispensation inden haveanlægget blev etableret, ikke ville være blevet givet dispensation, idet bl.a. etablering og vedligeholdelse af græsplæne samt bede med træer, buske og andre planter i et engareal generelt ikke er naturforbedrende. Ejerens begrundelse i ansøgningen for dispensation - at der i haven forekommer et rigt dyre- og planteliv - kan ikke tillægges vægt i sagen til støtte for dispensation, da naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter naturtyper og det dertilhørende dyre- og planteliv. Nævnet finder således, at haveanlægget afgørende forrykker den naturmæssige tilstand i engen, og at de dyr og planter som naturligt forekom i engen, før haven blev etableret, ikke tilgodeses af ændringerne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker med baggrund i formålsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, at hensynet til rekreative interesser, herunder ønsket om at forbedre mulighederne for friluftsliv, kan indgå i den samlede vurdering af en dispensation til et ansøgt projekt. Myndighedens prøvelse bør imidlertid tage udgangspunkt i, om projektet vil medføre afgørende forandringer af beskyttede naturværdier eller uønsket præcedens i strid med de hensyn, der skal varetages med beskyttelsesordningen. Nævnet finder, at kommunens begrundelse for dispensationerne, at der er offentlig adgang til haven, ikke kan tillægges afgørende vægt. Nævnet lægger til grund, at en retablering af engarealet er mulig og kan foretages uden uforholdsmæssigt store udgifter. "

Ejer anlagde efterfølgende retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet for at have omgjort og tilsidesat kommunens dispensation til havelæg. Ved retten i Hjørring er der den 11. oktober 2019 faldet dom i sagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet omgjorde den 24. juli 2018 Brønderslev Kommunes afgørelse i Teknik- og Miljøudvalget om dispensation fra den 7. november 2016 til retlig lovliggørelse af haveanlægget. Påstanden fra sagsøger var, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse var ugyldig pga. manglende partshøring, at Brønderslev Kommunes dispensation af 7. november 2016 var velbegrundet, og at forandringerne i engen ikke er i strid med § 3 beskyttelsen heraf. Retten i Hjørring har frifundet Miljø- og Fødevareklagenævnet for alle påstande. For Brønderslev Kommune udestår herefter alene at lovliggøre forholdet fysisk ved påbud til ejer om retablering af arealerne.

Brønderslev Kommune skal på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse samt rettens stadfæstelse heraf som tilsynsmyndighed sikre en lovliggørelse af haveanlægget. Dette skal ske som en fysisk lovliggørelse af haveanlæg mv. ved at påbyde anlægget fjernet, eftersom mulighederne for retlig lovliggørelse af haveanlægget er udtømte med afgørelse fra klageinstans samt retten.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om status for Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev kommune har gennemført ekspropriationsbeslutning vedrørende del af Nordsøstien.

Beslutningen blev påklaget til Vejdirektoratet, der ved brev af 24. oktober 2019 til klager, har meddelt, at Brønderslev Kommunes beslutning om ekspropriation ophæves. Afgørelsen begrundes med, at samtlige nødvendige tilladelser i henhold til Skovloven ikke er indhentet, ligesom Vejdirektoratet ikke finder Brønderslev Kommunes ekspropriationsbeslutning tilstrækkeligt begrundet.

Forvaltningen er sammen med deres rådgiver ved at afdække Brønderslev Kommunes formelle muligheder i forhold til at færdiggøre sagen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev kommunes beslutning om ekspropriation til fastlæggelse af Nordsøstiens endelige tracé på en delstrækning mellem Gerå og Asaa blev påklaget til Vejdirektoratet af en af de berørte lodsejere. Vejdirektoratet besluttede at ophæve Brønderslev Kommunes beslutning med følgende beslutning:

"Vejdirektoratet ophæver Brønderslev Kommunes beslutning om ekspropriation, dels fordi kommunen ikke har indhentet samtlige nødvendige tilladelser efter Skovloven, dels fordi afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet."

Fovaltningen er sammen med sin rådgiver i sagen p.t. igang med at gennemgå afgørelsen, så afklaring af Brønderslev Kommunes muligheder for færdiggørelse af sagen kan ske.

Umiddelbart finder forvaltningen, at Vejdirektoratets afgørelse i forhold til manglende begrundelse delvis skyldes en misforståelse i forhold til, hvad der reelt ligger til grund for ekspropriationsbeslutningen, ligesom begrundelsen kan gøres mere klar og præcis. I forhold til Skovloven må de ønskede tilladelser selvfølgelig indhentes hurtigst muligt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af ny betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningsselskabet. Betalingsvedtægten skal godkendes af kommunen.

Byrådet skal tage stilling til, om betalingsvedtægten kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt forslag til ny betalingsvedtægt for spildevandsforsyningsselskabet.

Bestyrelsen for Brønderslev Spildevand A/S har den 27. august 2019 godkendt forslaget. Ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal vedtægten godkendes af Byrådet (legalitetsgodkendelse).

Sammen med forslaget til betalingsvedtægt har spildevandsforsyningsselskabet fremsendt en oversigt over ændringer i den nye vedtægt. Det fremgår heraf, at der kun er foretaget præciseringer af formuleringer i den hidtidige betalingsvedtægt for at tilpasse disse til gældende praksis. Såvel udkast til betalingsvedtægt som en kommenteret oversigt over ændringerne er vedlagt.

Det er fagforvaltningens vurdering, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Når betalingsvedtægten er godkendt, skal den være tilgængelig på spildevandsforsyningsselskabets hjemmeside.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Opfølgning - skrotbiler


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 17. december 2018 sag vedr. håndhævelse i forbindelse med fjernelse af skrotbiler. Teknik- og Miljøudvalget godkendte beslutning om anvendelse af selvhjælpshandlinger i sager vedr. fjernelse af skrotbiler.

De fleste skrotbiler er efterfølgende blevet fjernet, efter der blev fulgt op på indskærpelse af forholdene, og efter at fagforvaltningen overfor ejerne af skrotbilerne havde antydet, at næste skridt kunne blive varsling af selvhjælpshandling.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der fremadrettet skal ske politianmeldelse i sager, hvor skrotbiler er fjernet, men påbuddets krav om dokumentation for aflevering af skrotbiler til certificeret autoophugger er ikke fulgt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 17. december 2018 sag vedr. håndhævelse i forbindelse med fjernelse af skrotbiler. Teknik- og Miljøudvalget godkendte beslutning om anvendelse af selvhjælpshandlinger i sager vedr. fjernelse af skrotbiler.

I alt var der på dette tidspunkt 12 sager, der omhandlede oplag af skrotbiler. I 5 af sagerne var der under 5 skrotbiler, i 5 af sagerne fra 5 - 10 skrotbiler, 1 sag med 14 skrotbiler og 1 sag med ca. 30 skrotbiler. I indskærpelserne stod, at skrotbilerne skulle afleveres til en certificeret autoophugger, og at der skulle fremsendes dokumentation for korrekt aflevering.

Langt de fleste skrotbiler er nu fjernet - i alt ca. 80 skrotbiler er fjernet. Skrotbilerne blev fjernet af ejer, uden at fagforvaltningen gjorde brug af selvhjælpshandlinger. Skrotbilerne blev fjernet, efter der blev fulgt op på indskærpelse af forholdene, og efter at fagforvaltningen overfor ejerne af skrotbilerne havde antydet, at næste skridt kunne blive varsling af selvhjælpshandling. I 2 af sagerne bistod Nordjyllands Politi fagforvaltningen.

I 3 af sagerne er der efter at skrotbilerne er fjernet, fremsendt dokumentation for, hvor bilerne er afleveret. I yderligere 3 sager har fagforvaltningen fået oplyst, hvortil skrotbilerne er afleveret, men fagforvaltningen har endnu ikke modtaget dokumentation for aflevering/afhentning - hverken af ejer af skrotbilerne eller modtageren.

I de resterende 6 sager har det ikke været muligt at få fremsendt dokumentation for afhentning/aflevering af skrotbiler eller fået oplysninger om hvortil skrotbilerne er afleveret.

I flere af sagerne er der i sommeren 2019 fremsendt indskærpelse vedr. fremsendelse af dokumentation for aflevering til certificeret autoophugger. Fagforvaltningen har endnu ikke modtaget nogen dokumentation, selvom fristen for indsendelse af dokumentation er overskredet.

Næste skridt er derfor indgivelse af politianmeldelse, når den forlangte dokumentation ikke fremsendes. Udvalget har tidligere truffet beslutning om, at der kan indgives politianmeldelse, hvis skrotbiler ikke fjernes efter påbud. Der er derimod ikke taget stilling til politianmeldelse ved manglende dokumentation for, hvem skrotbilerne er afleveret til.

Pt. har fagforvaltningen ingen klagesager vedr. skrotbiler.

Til orientering udarbejdede Deloitte i 2016 en rapport for Miljøstyrelsen, hvor det konkluderes, at op mod hver fjerde bil ender hos en ikke godkendt autoophugger.

I rapporten står bl.a. følgende:

"Af det ulovlige marked udgør ulovlig eksport cirka 40 procent, mens ulovlig ophugning udgør cirka 50 %. Henstillinger udgør de sidste 10 %. Det lovlige marked står for de resterende 75-80 % af skrotningerne."

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at der indgives politianmeldelse i sager, hvor der ikke er fremsendt dokumentation for aflevering af skrotbiler til certificeret autoophugger.

Fagforvaltningen foreslår desuden, at Teknik- og Miljøudvalget giver udvalgsformanden bemyndigelse til sammen med fagforvaltningen, at træffe afgørelse om politianmeldelse i kommende sager, hvor der ikke bliver fremsendt dokumentation for aflevering af skrotbiler til certificeret autoophugger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Carsten Ullmann er imod.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Reno Nord I/S - Årsrapport 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2018. Årets resultat blev et overskud på 19,1 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 31,4 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde i Reno Nord den 7. maj 2019. Nedenfor er vist hovedtallene i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.)

Omsætning

271.894

Andre driftsindtægter

784

Samlede indtægter

272.678

Samlede omkostninger (produktion og administration)

238.836

Resultat før finansielle poster

33.842

Finansielle omkostninger (netto)

14.784

Årets resultat *)

19.058

*) Årets resultat af fortsættende aktiviteter. Mariagerfjord Kommune har valgt at hjemtage flere affaldsaktiviteter, herunder driften af genbrugspladser. Når de ikke-fortsættende aktiviteter ikke medregnes, er årets resultat i stedet 19.030.000 kr.

I budget 2018 var der et forventet overskud på 31,4 mio. kr. Det samledes resultat er altså 12,3 mio. kr. dårligere end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen herpå er et fald i salg af energi i form af fjernvarme og el som følge af manglende affald til forbrænding. Desuden tog en turbinerevision på ovn 4 væsentlig længere tid end forventet.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 54,2 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Reno Nord I/S - Budget 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2020. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 20,8 mio. kr. I forhold til budget 2019 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019 vedtaget budget for 2020.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

295.481

Andre driftsindtægter

165

Samlede indtægter

295.646

Produktions- og administrationsomkostninger

268.342

Resultat før finansielle poster

27.304

Finansielle omkostninger, netto

6.500

Årets forventede resultat

20.804

Priserne er ex. moms.

Stort set hele det forventede resultat på 20,8 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2020 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2020 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

840

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

550

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

660

Blandet deponiaffald

296

Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter

840

Alle ovennævnte takster er hævet lidt i forhold til 2019-taksterne (mellem 1,2 og 4,0 %). Der er budgetteret med affaldsmængder i 2020 på niveau med 2019.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2016

2017

2018

2019

2020

Kr./t

651

706

830

830

840

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, således at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultatet fra 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. og et overskud for 2018 på 19,1 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

Bestyrelsen for Reno Nord har planlagt en budgetrevision for budget 2020 i december 2019. Hvis dette giver anledning til væsentlige ændringer, vil der blive oprettet en dagsordensag om dette.

Taksten for forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2020 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Ændringer på skorstensfejerordning


Resume

Sagsforløb: TM

For at bringe skorstensfejerordningen mere i trit med lovgivningens mulighed for frit skorstensfejervalg, foreslår fagforvaltningen, at man opsiger aftalen med den nuværende skorstensfejer. Der sammensættes i stedet en ny model for, hvordan det sikres at borgerne kan få fejet deres skorsten, og hvordan kommunen opretholder sin tilsynsforpligtelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den nuværende aftale kan opsiges og rammerne for en ny model kan godkendes.

Sagsfremstilling

Skorstensfejerområdet har gennemgået store forandringer igennem årene. Førhen blev en mester tildelt sit eget lukkede distrikt, hvor han stort set havde eneret over kunderne. Senere fastlagde Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at skorstensfejerarbejde ikke skal i udbud og markedet blev mere frit, idet borgerne har ret til at anvende en anden skorstensfejer end den kommunen tilbyder dem.

Kommunerne skal sikre sig, at borgerne kan få fejet deres skorsten, og har pligt til at føre tilsyn med området. Men derudover er det op til den enkelte kommune, hvordan man vælger at administrere området. For at få skorstensfejerordningen mere i trit med borgernes frie valg, ønsker fagforvaltningen derfor at foretage en justering på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning om administration af skorstensfejerordningen, se bilag. Denne vejledning beskriver blandt andet ansvarsfordelingen. Ifølge byggeloven § 17 stk. 1 er det bygningsejerens ansvar, at holde bygningen i lovlig stand. Manglende fejning af en skorsten og ildsted er et ulovligt forhold. Det er derfor bygningsejerens ansvar, at få tilset og fejet sin skorsten og ildsted af en uddannet skorstensfejer. Bygningsejeren må frit vælge en skorstensfejer til at udføre dette arbejde, også selv om den pågældende virksomhed ikke har en aftale med kommunen.

Styrelsens vejledning oplyser, at kommunens ansvar er at sikre, at borgerne har mulighed for at få foretaget dette nødvendige arbejde. Byrådet er endvidere tilsynsmyndighed. Dette indebærer tilsyn med efterlevelse af kravene i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder om der bliver fejet på den pågældende ejendom. Omfanget af tilsynet tilrettelægges af den enkelte kommune.

I styrelsens vejledning foreslås der flere måder at varetage kommunens opgave på. "Kommunen kan for eksempel på sin hjemmeside angive kontaktoplysninger på en eller flere skorstensfejere, som vil påtage sig skorstensfejerarbejde i kommunen. I givet fald kontakter borgeren selv den pågældende skorstensfejer, og indgår aftale om regelmæssig fejning og betaler skorstensfejeren direkte. Kommunen kan også indgå en aftale med en eller flere skorstensfejere om, at de udfører skorstensfejerarbejde i kommunen."

På nuværende tidspunkt har Brønderslev Kommune en aftale med én skorstensfejermester, Skorstensfejeren Brønderslev ApS. Firmaet har varetaget skorstensfejning i den vestlige del af kommunen siden 2010 og i den østlige fra 2015. Derudover er der mindst én anden skorstensfejer, som via det frie skorstensfejervalg foretager fejning for en mindre del af borgerne. Skorstensfejeren Brønderslev ApS har udtrykt utilfredshed med visse forhold i den nuværende aftale. Herunder en pligt til at føre et løbende kartotek over samtlige kunder; også de kunder der måtte vælge en anden skorstensfejer.

Brønderslev kommune har i hele perioden haft et fint samarbejde med Skorstensfejeren Brønderslev ApS, og har ikke haft noget at indvende på kvaliteten af det arbejde, der blev udført. For at bringe ordningen mere i trit med lovgivningens liberale tilgang til borgernes frie valg, samt for at imødekomme skorstensfejerens påtale om pligten til føre kartotek over andre firmaers kunder, foreslår fagforvaltningen en ændring.

Rammerne for den nye model tager udgangspunkt i styrelsens vejledning. Det vil indebære, at kommunen ophæver de 2 nuværende aftaler med Skorstensfejeren Brønderslev ApS. Firmaet vil kunne drives videre uden en aftale med kommunen, med det kundegrundlag, som virksomheden pt. har. Fagforvaltningen vil dernæst på kommunens hjemmeside orientere om lovgivningens ansvarsfordeling mellem borger, skorstensfejer og kommune. På hjemmesiden henvises der til de skorstensfejerfirmaer, der måtte ønske at have kontaktoplysninger stående.

Som nævnt er kommunen Ifølge byggeloven § 16c tilsynsmyndighed med området. I det fremtidige perspektiv vil rammerne for, hvordan fagforvaltningen varetager denne opgave være ud fra en model, hvor fagforvaltningen dels vil foretage spørgeskemaundersøgelser af borgerne, samt udføre stikprøvekontrol af konkrete ejendomme med ekstern uvildig konsulentbistand. Dette følger mønsteret for andre sager under byggeloven, såsom tilsynet med byggesager.

Fagforvaltningen har haft en dialog med Skorstensfejeren Brønderslev ApS om den mulige ændring. Ophæver kommunen de 2 nuværende aftaler for øst og vest kan virksomheden drives videre uden en aftale. Hvis kommunen vælger at opsige aftalerne er der en opsigelse på 12 måneder. Hvis virksomheden vælger at opsige aftalen, er der en opsigelse på 6 måneder, jf. aftalerne for henholdsvis vest og øst.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • opsiger aftalerne med den nuværende skorstensfejer for henholdsvis den vestlige og østlige del af kommunen, og
 • godkender rammerne for den nye model for tilsyn med skorstensfejerordningen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen, og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indehold

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan kommunen kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser politikken, tager højde for samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker

 1. Gode muligheder for at leve et sund og aktivt liv
 2. Lighed i sundhed
 3. En sund start på livet
 4. En plads i fællesskabet
 5. Byens rum fremmer det sunde valg
 6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leve år

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedsaftalen gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene, og skal tænkes sammen med Byrådets Vision 2025 – Et godt sted at leve, Bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019, kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Udvalget arbejder via det Grønne Råd med kommunens natur og stier.

Rekreative områder indtænkes i lokalplaner / masterplaner. Handicapvenligheden indtænkes heri

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Status på NCC-sagen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Fredningssag


Til toppen


23. Lukket punkt: Godkendelse af forbedringsforslag


Til toppen

Opdateret 4. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer