Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 16. december 2019
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Karsten Frederiksen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Ansøgning bygningsfornyelse - Slotsgade 86, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til renovering af facaden på ejendommen Slotsgade 86 i Dronninglund. Bygningen er i den bevarende lokalplan for Slotsgade udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 6 (middelværdi). Omkostninger til renovering af facade samt udskiftning af vinduer og døre er beregnet ud fra to indhentede tilbud og beløber sig til 531.000 kr.

Da boligen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen, kan projektet støttes via puljen til bygningsfornyelse med 50 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til den samlede facaderenovering.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Slotsgade 86, Dronninglund, søger om tilskud til renovering af facade samt udskiftning af døre og vinduer på ejendommen. I bygningen har der tidligere været restaurationen "Børsen", lejlighed på 1. sal samt arkitektvirksomhed på 2. sal. Den nye ejer af ejendommen har igangsat omdannelse af hele ejendommen til i alt 4 lejligheder.

Bygningen er opført i år 1890 som købmandsgård under navnet Lemmingsgård. Bygningen fremstår i dag væsentligt ombygget og nedslidt.

Fagforvaltningen vurderer, at bygningen er en væsentlig del af den samlede bebyggelse af historiske huse langs Slotsgade og dens manglende vedligehold gør, at den står tydeligt frem. En renovering af bygningen vurderes at ville understøtte Genform Dronninglund projektet.

Fagforvaltningen har haft en dialog med ejer om valg af løsninger, der samtidig overholder bestemmelserne i den bevarende lokalplan for Slotsgade samt tilhørende designguide.

Der er indhentet tilbud på den samlede renovering af den udvendige facade pålydende i alt 531.000 kr. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevilge midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 50 % i statslig refusion.

Finansieringen er således:

 • Ejer: 265.500 kr. (50 %)
 • Kommunal: 132.750 kr. (25 %)
 • Statslig: 132.750 kr. (25 %)
 • Samlet: 531.000 kr. (100 %)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 132.750 kr. i tilskud til facaderenovering af Slotsgade 86, Dronninglund,. via puljen til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den kommunale pulje til bygningsfornyelse i 2019 resterer 700.000 kr., som er frigivet. Den statslige ramme til byfornyelse, som er tildelt Brønderslev Kommune resterer 1.342.722 kr.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Revision af Brønderslev Kommunes vinter- og vedligeholdelsesregulativ


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2020 besluttet, at 500.000 kr. af det estimerede merforbrug på vintertjenesten på mellem 0,9 og 1,3 mio. kr., skal finansieres via reduktion i serviceniveauet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har med afsæt i budget 2020 udarbejdet et revideret forslag til Vinterregulativ - Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, som indeholder justeringer, der giver en samlet besparelse på ca. 500.000 kr. pr. år.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der fremadrettet ikke foretages glatførebekæmpelse (saltning/grusning) på boligveje.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2020 besluttet, at 500.000 kr. af det estimerede merforbrug på vintertjenesten på mellem 0,9 og 1,3 mio. kr., skal finansieres via reduktion i serviceniveauet.

Det gældende vinterregulativ blev godkendt af Byrådet den 23. november 2016. Det blev samtidigt besluttet, at kompetencen til at behandle lignende sager fremover skulle tillægges Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har med afsæt i budget 2020 udarbejdet et revideret forslag til Vinterregulativ - Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, som indeholder justeringer, der giver en samlet besparelse på ca. 500.000 kr. pr. år.

Det gældende vinterregulativ er opdelt i 3 vintervejklasser, henholdsvis gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje. Fagforvaltningen vurderer, at det kan opnås en besparelse på ca. 500.000 kr. pr. år ved at foretage følgende ændring i serviceniveauet i vintervejklasse 3 (Lokalveje): Der foretages ikke glatførebekæmpelse (saltning/grusning) på boligveje. I dag udføres der glatførebekæmpelse på boligveje alle dage i tidsrummet 07 - 15.

Boligvejene er typisk korte vejstrækninger med et begrænset antal biler, og hvor hastigheden er lav. Fagforvaltningen vurderer, at en reduktion i serviceniveauet ikke vil påvirke trafiksikkerheden på boligvejene væsentligt.

Forslag til justering af vinterregulativet blev godkendt af Nordjyllands Politi den 10. december 2019.

Besparelsen er baseret på følgende beregning

Et udkald bestående af 3 biler og 3 mand er beregnet til at koste ca. 13.000 kr. Antal udkald i løbet af en gennemsnitlig vinter er ca. 40. Det giver en samlet besparelse på ca. 520.000 kr. ved at undlade at salte boligveje om vinteren.

Forslag til justeringer i Vinterregulativ - Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser:

Servicemål og metode 2016

Forlag ændret servicemål og metode

Glatførebekæmpelse og snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.

I situationer med stærk isdannelse dog hele døgnet.

Ved isdannelse gruses grusvejene.

Snerydning og glatførebekæmpelsen iværksættes, når 1. og 2. prioritetsopgaver er under kontrol.

Bortkørsel af sne foretages ikke.

Snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.

Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.

Snerydning iværksættes, når 1., 2. og 3 prioritetsopgaver er under kontrol.

Bortkørsel af sne foretages ikke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til revideret Vinterregulativ - Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Personale

En ændring af vinterregulativet give en personalemæssig reduktion på et årsværk i Vej og Park.

Beslutning

Godkendt.

Borgerne orienteres om det nye vinterregulativ.

Afsnit 4.1 tilpasses i overensstemmelse hermed. Politiet høres herom.

Udvalget er betænkelig ved sikkerheden og vil følge udviklingen på området. Der arbejdes videre med alternative muligheder til næste sæson.

Der evalueres efter vintersæsonen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Vandrådsarbejde 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Forarbejdet til vandområdeplanerne for 2021 - 2027 er nu gået i gang. Kommunerne skal inden den 22. september 2020 indsende forslag til den fysiske vandløbsindsats, som vil være nødvendig for at skabe grundlag for "god tilstand" i vandløbene, som fastlagt i statens vandplaner. Indsatserne kan bl.a. være udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, plantning af træer, genslyngning, fjernelse af spærringer og etablering af sandfang.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunens Grønne Råd skal anvendes som lokal arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af forslag til de kommende vandområdeplaner.

Sagsfremstilling

Til hjælp for kommunerne skal der nedsættes et vandråd for hver hovedvandopland. Vandløbene i Brønderslev Kommune løber ud til 2 hovedvandoplande - henholdsvis Limfjorden og Kattegat/Skagerrak.

Limfjordssekretariatet er sekretariat for vandrådet for Limfjorden og Hjørring Kommune er sekretariat for Kattegat/Skagerrak.

Et vandråd består højst af 20 medlemmer, som indstilles af landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. For at sikre den lokale viden i arbejdet kan man nedsætte en lokal arbejdsgruppe i de enkelte kommuner.

Der har tidligere været nedsat vandråd i henholdsvis 2014 og 2017. I den forbindelse var der i Brønderslev Kommune nedsat en lokal arbejdsgruppe for Limfjorden (Ryå) med baggrund i daværende opgavesæt. Opgaven denne gang bliver med et indhold, der bedst løses for begge vandoplande i samme forum. På den baggrund vil det være oplagt at anvende Det Grønne Råd som sparringspart, da rådets medlemmer dækker alle relevante interesser, ligesom det nødvendige lokalkendskab er til stede.

Teknik- og miljøudvalget vil løbende blive orienteret og vil få forelagt det endelige forslag på møde den 31. august 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at man for at sikre lokal inddragelse i alle kommunes vandløb anvender kommunens Grønne Råd som lokal arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandområdeplanerne for 2021 - 2027.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


6. Udskiftning af rørbro i Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: TM

Der var oversvømmelser langs med Donnerbæk i sommeren 2019 i forbindelse med et meget kraftigt regnvejr.

En efterfølgende gennemgang af vandløbet har vist, at der er en overkørsel, som giver anledning til opstuvninger i vandløbet selv ved mindre regnhændelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om røret i en overkørsel i Donnerbæk skal udskiftes.

Sagsfremstilling

Der var oversvømmelser langs med Donnerbæk i sommeren 2019 i forbindelse med et meget kraftigt regnvejr.

En efterfølgende gennemgang af vandløbet har vist, at der er en overkørsel som giver anledning til opstuvninger i vandløbet selv ved mindre regnhændelser.

En medvirkende årsag hertil er, at bunden i overkørslen ligger lavere end de andre overkørsler i Donnerbæk.

Lodsejeren har oplyst, at overkørslen oprindeligt blev etableret af Dronninglund Kommune.

Fagforvaltningen har indhentet et overslag på, hvad det vil koste at udskifte røret i overkørslen fra et rør på 100 cm til et rør med en diameter på enten 120 eller 140 cm.

Prisen bliver er ca. 43.000 kr. for et rør med en diameter på 120 cm, mens en overkørsel med et rør på 140 cm koster ca. 60.000 kr.

Udgiften foreslås finansieret via Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto.

En optimal sikring af gennemstrømningen vil ske ved anlæg af en ny overkørsel med en rørdiameter på 140 cm.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget bevilliger 60.000 kr. til udskiftning af overkørslen med en rørdiameter på 140 cm.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Udgiften på 60.000 kr. afholdes via anlægskontoen.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om status for sagsbehandling - NCC A/S


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø fremsender orientering om status for sagsbehandlingen af NCC A/S.

Der orienteres om status for tillæg til miljøgodkendelse til flytning af nedknusningsplads for nedknusning af genbrugsasfalt. Der orienteres desuden om håndtering af spildevand fra oplagsplads for genbrugsasfalt.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø fremsender orientering om status for sagsbehandlingen af NCC A/S.

Tillæg til miljøgodkendelse

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har den 4. december 2019 modtaget støjredegørelse omhandlende flytning af nedknusningsplads for nedknusning af genbrugsasfalt til lokalitet nord for Dalvej. Fagforvaltningen vil nu påbegynde udarbejdelse af tillæg til miljøgodkendelse, hvor nedknusningsplads for genbrugsasfalt er placeret nord for Dalvej. Placeringen af nedknusningspladsen er vist på medsendte kortbilag. Nyt udkast til tillægsgodkendelse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

Spildevand fra oplagsplads for genbrugsasfalt

NCC A/S ønsker, at overfladevandet fra oplagspladsen tilkobles spildevandssystemet og ledes til rensningsanlæg. Der er den 6. december 2019 holdt møde med deltagelse af NCC A/S, Brønderslev Forsyning og fagforvaltningen vedr. mulighed for tilkobling til spildevandssystemet. På mødet blev tilslutningsmuligheden drøftet og det blev det aftalt, at NCC A/S skulle undersøge muligheden for, som alternativ til tilkobling til spildevandssystem, at etablere en filterløsning. Valget af endelig løsning (tilslutning eller filter) skal afklares hurtigst muligt, så den er klar til etablering i forbindelse med flytning af oplagspladsen. Der skal herefter søges om ny tilslutningstilladelse eller tillæg til eksisterende tilslutningstilladelse.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Prioritering af anlægsmidler for 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Herudover er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående midler til prioritering i 2019. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter, udstyr, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstern bistand mv.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter, udstyr, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstern bistand mv.

På mødet vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne 2020 blive gennemgået.

Fagforvaltningen foreslår følgende overordnede disponering af anlægsmidler:

Diverse

 • Ekstern bistand/juridisk rådgivning: 250.000 kr.
 • § 3 områder: 470.000 kr.
 • Spildevandsplan: 100.000 kr.
 • Brøndrister: 350.000 kr.

Broer

 • Reparation og udskiftning 1 mio. kr..

Restbeløbet foreslås prioriteret til asfaltarbejde og vedligeholdelse af stier mm

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres. Såfremt udvalget ønsker at komme på en vej-tur foreslås, at der på mødet aftales dato herfor.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Dato for vejtur aftales på næste møde.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Kystdirektoratet har givet afslag på ophævelse strandbeskyttelseslinien ved Asaa Havn.
 • Der er behov for oprydning omkring Aldersro, Flauenskjold.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Kondemnering af bolig


Til toppen


12. Lukket punkt: Kondemnering og påbud om nedrivning af bolig


Til toppen

Opdateret 17. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer