Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 3. februar 2020
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Behandling af forslag til lokalplan 02-B-10.01 Boligområde Rosenhaven, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 02-B-10.01 for område med åben-lave og tæt-lave boliger nord for Rævdalslunden vest for den nuværende bebyggelse på Rosenhaven. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at vejnavnet skal være Tulipanhaven.

Lokalplan 02-B-10.01 aflyser del af lokalplan 06-45 fra 2010, hvor området er udlagt til 37 tæt-lave boliger. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 22 boliggrunde til fritliggende parcelhuse eller parcelhuse i delområde I og tæt-lavt i IIA og IIB.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for område ved Rævdalslunden vest for den nuværende bebyggelse på Rosenhaven kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen og bygherre har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 02-B-10.01 for område med åben-lave og tæt-lave boliger nord for Rævdalslunden vest for den nuværende bebyggelse på Rosenhaven.

Lokalplan 02-B-10.01 aflyser del af lokalplan 06-45 fra 2010, hvor området er udlagt til 37 tæt-lave boliger. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 22 boliggrunde til fritliggende parcelhuse eller parcelhuse i delområde I og tæt-lavt i IIA og IIB.

Kommuneplantillæg nr. 18 ændrer anvendelsen fra udelukkende tæt-lave boliger til både tæt-lave og åben-lave boliger. Se kommuneplantillæg i bilag.

Kommunen har vedtaget 3 lokalplaner i Hjallerup med delområder med mulighed for enten tæt-lave eller åben-lave boliger. Ansøger ønsker at kunne blande tæt-lave projekter med parcelhuse inden for delområde IIA og IIIB. Løsningen med at blande boligtyperne har ikke tidligere været brugt.

Når man blander boligtyperne, kan der være nogle følgevirkninger:

 • at der bliver præcedens for at tillade det i kommende lokalplaner,
 • at køberen af en grund i delområde IIA og IIB ikke vil vide, hvad der kan bygges hos naboen,
 • at en blanding af boligtyper vil give anledning til frustrationer ved naboerne i form af indbliksgener og en tæthed af bebyggelsen,
 • at det kan give et uharmonisk udseende med forskellige boligtyper inden for et relativt lille område på størrelse med 4 parcelhusgrunde,
 • at det kan give udfordringer med borgernes forventninger under arbejdet med byggetilladelse.

Ingen tilslutningspligt

Den gældende lokalplan, der ophæves, fastlægger tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Dronninglund Fjernvarme accepterer med beklagelse, at en ny lokalplan ikke kan give tilslutningspligt.

Bro

Lokalplanen giver mulighed for en bro over vandløbet, der kan sikre en direkte cykel- og gangsti til midtbyen. Etableringen kan være bekostelig. Fagforvaltningen anbefaler, at etablering af en bro er en betingelse for ibrugtagning af området for at sikre stiforbindelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • beslutter, at etablering af broen skal være en betingelse for ibrugtagning af området og
 • godkender forslag til kommuneplantillæg og lokalplan til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af forvaltningen.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af høringssvar til fordebat om nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019 at igangsætte en planlægning for nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise.

Sagen har været sendt i fordebat i henhold til planlovens § 23c, og der har været holdt borgermøde i høringsperioden. I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget 10 høringssvar.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en planlægning for området eller om bygherre skal henvises til alternativ placering i Thise.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019 at igangsætte en planlægning for nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise - herunder at sagen blev sendt i fordebat i henhold til planlovens § 23c.

Bygherre ønsker at lade opføre 8 tæt-lave boliger som en sammenhængende vinkelbygning inden for projektområdet (matr.nr. 41b Tise By, Tise), der er beliggende i direkte tilknytning til de rekreative skovarealer ved Thise Bakker og nord for boligområdet ved Bakkeskrænten. Området er beliggende i landzone og uden for kommuneplanens rammeområder. Planlægningen for området kræver en ny kommuneplanramme for et nyt arealudlæg til boliger og en lokalplan.

Høringssvar

Fordebatmaterialet har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2019 til den 16. januar 2020. I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget 10 høringssvar. Høringssvar er behandlet i høringsnotat (se bilag). Høringssvarene omhandler primært følgende emner:

 1. Vejadgang til projektområdet bør ske via Bakkeskrænten fremfor via Digterstien, der er udpeget som bevaringsværdig.
 2. Projektområdet vurderes ikke at være egnet til byudvikling pga. sin placering i Thise Bakker og nærhed til skoven. Arealet er omfattet af natur-, landskabs- og kulturudpegninger. Arealet er bl.a. beliggende inden for skovbyggelinje omkring skovene både mod nord og vest.
 3. Der stilles spørgsmål ved, om der overhovedet er behov for nyt arealudlæg i Thise. Flere henviser til, at der findes ledige og allerede lokalplanlagte arealer ved Højmarksvej, der vurderes at være bedre velegnet til byudvikling.
 4. Flere giver udtryk for, at der er tale om et flot projekt, men at projektet fremstår meget stort og dominerende og ikke er tilpasset omgivelserne.
 5. Det påpeges, at projektområdet er beliggende inden for område med grundvandsinteresser – herunder i nærheden af vandboringer og inden for boringsnært beskyttelsesområde.
 6. Flere udviser bekymring for, om projektet vil medføre, at området ved Thise Bakker mister sin herlighedsværdi.

I høringsperioden er der holdt et borgermøde, hvor ca. 50-60 personer deltog. De fleste deltagere talte for projektet, men flere påpegede, at arealet ikke er det mest velegnede på grund af arealets rekreative værdi og nære beliggenhed til skoven. De fleste udtrykte ønske om, at området ikke vejbetjenes via Digterstien (se bilag).

Partshøring

Høringssvar har været sendt i partshøring hos bygherre. Bygherres svar er vedlagt som bilag. Bygherre bemærker følgende:

Ad 2)

Bygherre understreger, at projektområdet ikke er et græsningsareal, men et landbrugsareal, der er i drift. Arealet er ikke omfattet af Provst Exner Fredning, som er tilfældet med arealerne omkring Thise Kirke. Bygherre henviser til, at også Bakkeskrænten ligger inden for særligt værdifuldt landskab. Danmarks Naturfredningsforening påklagede ikke dengang lokalplan 6311-02, der gælder for området.

Der henvises til brev fra advokat fremsendt den 11. november 2019 (se bilag). Af brevet fremgår, at det er bygherres vurdering, at inddragelse af projektområdet (matr. nr. 41b Tise By, Tise) til byudvikling kun i mindre grad vil påvirke skovens værdi og plante- og dyrelivet i området, da der er vedtaget en lokalplan for naboejendommen. Bygherre bemærker, at arealet, hvorfra kommunen sælger byggegrunde (Højmarksvej) er beliggende tættere på skoven.

Bygherre bemærker, at en del af Hærvejen skal asfalteres ved realisering af projektet, men bemærker, at Bakkeskrænten, som også er en del af Hærvejsruten, er asfalteret.

Ad 3)

Bygherre henviser til, at han kan tilbyde andre former for boliger med en attraktiv placering fremfor de lejeboliger, der tilbydes i Thise. Han oplyser, at 75 pct. af de projekterede lejemål er reserveret. Opførelse af projektet ved Højmarksvej ses ikke at være en mulighed, da det vil fordyre projektet væsentligt, idet arealerne skal erhverves.

Ad 4)

Bygherre vil overveje at fjerne 1 lejemål, men først ved egentlig ansøgning om byggetilladelse.

Ad 5)

Bygherre påpeger, at den restriktive fortolkning i kommunens indsatsplan ikke stemmer overens med den fortolkning bygherre har fået igennem Dansk Vand- og Spildevandsforening omkring Boringsnære Beskyttelsesområder. Bygherre bemærker, at der i projektet vil være fokus på, at overfladevandet føres væk fra området i det påkrævede omfang.

Arealudlæg

Det er befolkningsprognose og boligbyggeprogram samt opgørelse over ledig rummelighed i Thise (se bilag), der danner udgangspunkt for arealudlæg. På baggrund af de eksisterende prognoser, vurderer fagforvaltningen ikke, at der er det nødvendige planmæssige grundlag for at udlægge nye arealer til byudvikling i Thise, medmindre at der udtages eksisterende allerede udlagte arealer. Fagforvaltningen vurderer, at såfremt det besluttes at udlægge arealet nord for Bakkeskrænten til boligformål, vil det være mest hensigtsmæssigt at udtage hele eller dele af rammeområde 09-B-04. Fagforvaltningen har orienteret ejeren forud for fordebatperioden, og ejeren har i den forbindelse udtrykt sig positiv indstillet overfor at arealet udtages.

Natur og miljømæssige forhold

Fagforvaltningen vurderer, at der kan være udfordringer i at opnå en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af projektet. Til baggrund for denne vurdering ligger projektets nærhed til skovbrynet, områdets karakter og den påvirkning bebyggelsen vil have for skoven som landskabselement, særligt i området med stor rekreativ værdi. Oplevelsen vil især set fra Bakkeskrænten i nordlig retning og fra Digterstien nordvestlig retning af skovbrynet blive væsentligt påvirket. Da der tidligere er sket en reduktion af skovbyggelinjen, vil den resterende del af skovbyggelinjen administreres særligt restriktivt. Det er fagforvaltningens vurdering, at en eventuel klage over dispensation fra naturbeskyttelsesloven vil omgøres af klagenævnet.

På baggrund af indsigelser og de opmærksomhedspunkter, der blev nævnt i forbindelse med igangsætning af planlægningen er det fagforvaltningens vurdering, at der kan være udfordringer i at byudvikle det aktuelle område, der er beliggende i et rekreativt område og nær ved skoven nord og vest for området. Projektområdet er beliggende nord for Digterstien og fremstår adskilt fra byen og som en del af Thise Bakker. Projektområdet fremstår meget kuperet og indeklemt mellem skov både mod nord og mod vest.

Projektområdet ligger desuden inden for bl.a. det værdifulde kulturmiljø Tise, Tise udflyttere, Manna Gårde og det særlige værdifulde landskab omkring Thise Bakker. Ifølge landskabsanalysen, der er under udarbejdelse af fagforvaltningen, bør Thise Bakker friholdes for yderligere bebyggelse og i stedet forstærkes i sin relation til byen som et rekreativt element. Også amtets kulturmiljøbeskrivelse peger på, at en fortsættelse af udsigtsbebyggelsen på bakkeskrænten vil være et stort brud på landsbyens egenart.

Desuden er projektområdet er omfattet af grundvandsinteresser – bl.a. er der mod syd to vandboringer, der er pålagt en beskyttelseszone på 25 meter samt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Alternative muligheder

Der er allerede i dag planlagte og ledige arealer ved Højmarksvej, som er egnet til byudvikling (se bilag - høringsnotat, høringssvar nr. 2, ad 1)). Realisering af projektet inden for eksisterende lokalplanområde 6311-02 forudsætter, at der udarbejdes ny planlægning for området - enten i form af et tillæg til eksisterende lokalplan eller som en ny lokalplan. Arealerne er delvist ejet af Brønderslev Kommune og delvist af privat lodsejer. Realisering af projektet forudsætter at bygherre erhverver arealerne. Arealerne er ikke pålagt skovbyggelinje, da denne blev reduceret ifm. vedtagelse af lokalplan 6311-02. Det vurderes, at projektet kan indpasses i området, der er beliggende nedenfor bakkerne, syd for Digterstien og i direkte tilknytning til byen og de omkringliggende boligområder.

Det er fagforvaltningens vurdering, at selv om projektet reduceres væsentligt og trækkes længere tilbage fra skovbrynet, vil påvirkningen ikke være uvæsentlig på grund af arealets særlige landskabelige værdi. For at undersøge projektets påvirkning af natur og miljø, vurderer fagforvaltningen, at der skal stilles krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg. I processen vil der skulle tages stilling til, om det er nødvendigt at foretage afbødende foranstaltninger, herunder evt. at ændre projektet, for at undgå at planen vil påvirke miljøet væsentligt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

a) at der arbejdes videre med planlægningen, og at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering med udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter, der er nævnt ved igangsættelse af planlægningen eller

b) at der ikke arbejdes videre med en planlægning for det konkrete projekt ved Bakkeskrænten, men at der i stedet henvises til allerede udlagte og planlagte arealer i Thise.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med planlægningen, og at der udarbejdes en miljøvurdering inden lokalplanen sendes i høring.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen ønsker, at der meddeles afslag under henvisning til tæthed til vandboring og skovbyggelinje. Der henvises til allerede udlagte og planlagte ledige arealer i Thise.

Bilag

Til toppen


5. Detailhandelsanalyse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

COWI har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune. Analysen indeholder en kortlægning af antal butikker, deres areal, omsætning, handelsbalance og udvikling på parametrene i perioden 1999 - 2019. Derudover er der foretaget en kortlægning af kundeorienterede serviceerhverv, der får større og større betydning for bymidternes liv.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Detailhandelsanalysen indeholder viden om kommunens detailhandels tilstand og udvikling. Data fra analysen sammenholdes med data fra 1999, hvor den forrige analyse blev gennemført. Analysen indeholder en kortlægning af antal butikker, deres areal, omsætning, handelsbalance og udvikling på parametrene i perioden 1999 - 2019. Derudover er der foretaget en kortlægning af kundeorienterede serviceerhverv, der får større og større betydning for bymidternes liv.

På baggrund af analysen er der opsat en række anbefalinger til udvikling af handelslivet og bymidterne generelt og specifikt for kommunens tre hovedbyer. Analysen indeholder desuden en opgørelse over, hvilke kædebutikker, der potentielt kunne lokalisere sig i Brønderslev.

Analysen viser bl.a.:

 • 45 % af alle butikker i kommunen er forsvundet i perioden 1999 - 2019
 • Butiksarealet er 15 % mindre end i 1999.
 • 15 % af arbejdspladserne i kommunen er inden for "handel"
 • Handelsbalancen for hele kommunen er på 90 %. Butikkernes omsætning er dermed 10 % lavere end borgernes forbrug.
 • Der er i dag flere kundeorienterede byerhverv (f.eks. frisører, spisesteder, behandlere) i bymidterne end der er butikker.

Detailhandelsanalysen vil blive brugt som data- og vidensgrundlag til bl.a.:

 • Revision af kommuneplanens detailhandelstema
 • Arbejde med udvikling af midtbyerne i de tre hovedbyer
 • Enkeltsagsbehandling af ansøgninger om etablering af nye butikker.

Analysens hovedpunkter og anbefalinger vil blive fremlagt på Byrådets temamøde i februar.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager detailhandelsanalysen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager Detailhandelsanalysen til efterretning, og at der igangsættes:

 • planlægning for Østergade, Brønderslev,
 • opsøgende arbejde over for kæder, der p.t. ikke er i Brønderslev Kommune.

Sagen foreslås på temamøde i Byrådet i marts og på dagsordenen til Byrådsmødet i marts 2020.

Bilag

Til toppen


6. Vejbetjening af område syd for Kærbyvej


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen forventer et fremtidigt boligområde syd for Kærbyvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan et nyt boligområde syd for Kærbyvej i Dronninglund skal vejbetjenes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen forventer et fremtidigt boligområde syd for Kærbyvej i Dronninglund.

Kærbyvej er i dag en lukket boligvej, hvor de eksisterende parcelhusgrunde har udkørsel direkte til Kærbyvej. Der er fortove i begge sider af vejen.

Rævdalslunden er i dag en fordelingsvej til de tilstødende boligveje. Der er ingen parcelhusgrunde, der har direkte udkørsel til Rævdalslunden. Der er separat cykel/gangsti i den ene side af vejen.

Der er et tinglyst 10 kV elkabel, der skal tages hensyn til ved eventuelt fremtidigt vejanlæg/boligområde. Placering af elkabel fremgår af bilag.

Der er undersøgt 3 forslag til vejbetjening af boligområdet:

 1. Forlængelse af Rævdalslunden til Kærbyvej, gennemgående vej
 2. Forlængelse af Rævdalslunden til Kærbyvej, ikke gennemgående vej
 3. Ny boligvej fra Rævdalslunden

Ad 1:

Ved at forlænge Rævdalslunden frem til Kærbyvej som en gennemgående vej opnås en direkte vejadgang imellem områderne, der giver god fleksibilitet. Til gengæld vil det medføre væsentlig øget trafik på Kærbyvej, hvor der er direkte udkørsel fra parcelhusgrundene til boligvejen.

Ad 2:

Ved at forlænge Kærbyvej og alene anlægge stiforbindelse til Rævdalslunden vil der kun komme en begrænset øget trafik på Kærbyvej.

Ad 3:

Alternativt kan det nye boligområde syd for Kærbyvej vejbetjenes med en ny boligvej fra Rævdalslunden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvordan det nye boligområde syd for Kærbyvej i Dronninglund skal vejbetjenes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det nye boligområde syd for Kærbyvej i Dronninglund skal vejbetjenes som skitseret i forslag 2.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af venstresvingsbaner i Østergade i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Fagforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade ud for Vendsysselsgade og Vester Kærvej, i forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik.

Den øgede trafikbelastning i krydset Østergade-Vendsysselsgade kan forårsage farlige situationer i det nuværende vigespor i midterrabatten, når trafikanter samtidigt skal svinge til venstre mod Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilliges 55.000 kr. til ændring af vejafmærkningen i Østergade.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik (Aldi) i Østergade vurderer fagforvaltningen, at det er nødvendigt at etablere venstresvingsbaner i Østergade ud for Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Den øgede trafikbelastning i krydset Østergade-Vendsysselsgade kan forårsage farlige situationer i det nuværende vigespor i midterrabatten, når trafikanter på Østergade samtidigt skal svinge til venstre mod Vendsysselsgade og Vester Kærvej.

Fagforvaltningen har udarbejdet en vejafmærkningsplan for etablering af venstresvingsbaner i Østergade. Planen er godkendt af Nordjyllands Politi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget godkender etablering af venstresvingsbaner i Østergade, og at anlægsomkostningen på 55.000 kr. prioriteres af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. januar 2020, pkt. 3:

Indstilles som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Opsætning af 60 km/t på Geråvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig vedrørende placering af byzonetavlerne på Geråvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler af til opsætning en lokal hastighedsbegrænsning på Geråvej i Dronninglund.

Sagsfremstilling

En borger har via 'Giv et praj' ansøgt om at få byzonetavler på Geråvej i Dronninglund flyttet længere mod syd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Da strækningen ikke har bymæssig karakter, må der ikke anvendes byzonetavler. Som alternativ har Nordjyllands Politi godkendt opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen forbi de nye udstykninger Sølunden og Søtoften.

Projektet med opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på Geråvej skønnes at koste 16.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 16.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Geråvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. januar 2020, pkt. 5:

Indstilles som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2020:

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om fuldt stop i krydset V. Hassingvej og Tryvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til etablering af 'Stop' i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Sagsfremstilling

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på krydset V. Hassingvej og Tryvej. De oplever, at nogle bilister overser deres vigepligt fra V. Hassingvej, og derved skabes farlige situationer i krydset.

I perioden fra 2010-2019 er der politiregistreret 3 ulykker i krydset, hvoraf en er en personskadeulykke og to er materielskadeulykker.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Nordjyllands Politi har godkendt, at der i krydset V. Hassingvej og Tryvej kan etableres Stop på grund af oversigtsforholdene. Derudover skal der flyttes rundt på skilte mv. for at synliggøre krydset.

Etablering af Stop skønnes at koste 35.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 35.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til etablering af Stop i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. januar 2020, pkt. 6:

Indstilles som foreslået.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger i samråd med Nordjyllands Politi, om det er muligt at flytte busskuret fra V. Hassingvej til Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterede om, at der inden for de næste par uger opsættes to gadelamper i krydset V. Hassingvej og Tryvej.

John Erik Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2020:

Det kan oplyses, at placering af busstoppested og læskærm behandles i marts/april. Forvaltningen er i dialog med borgerforeningen om placering. Forslag til løsning forelægges politiet på møde den 2. marts 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Ønske om flytning af byzonetavler i Thorup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde i Thorup den 25. juni 2019 fremkom ønske om flytning af byzonetavler væk fra byen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Sagsfremstilling

På dialogmøde i Thorup den 25. juni 2019 fremkom ønske om flytning af byzonetavler væk fra byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi. Nordjyllands Politi har godkendt flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Projektet skønnes at koste 20.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 20.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til flytning og opsætning af byzonetavler i Thorup.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ændring af hastighedsbegrænsningen i Landbolyst


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på oversigtsforholdene i krydset i Landbolyst.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning og stedzonetavler i Landbolyst.

Sagsfremstilling

Efter dialogmøde i Try den 27. juni 2019 har Try og Omegns Beboerforening tilkendegivet, at de ønsker, at der ses på oversigtsforholdene i krydset Landbolystvej / Tryvej / Bollegade. De oplever, at nogle bilister fra Landbolystvej kigger efter andre køretøjer mod øst over markerne før byen, og derefter glemmer at orientere sig ved vigepligten i krydset.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi og har vurderet, at der i Landbolyst kan opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t i stedet for den nuværende 60 km/t på grund af de begrænsede oversigtsforhold i krydset.

Opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t og stedzonetavler skønnes at koste 14.500 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget prioriterer 14.500 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2020 til opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t og stedzonetavler i Landbolyst.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. januar 2020, pkt. 7:

Indstilles som foreslået.

John Erik Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ændring af vedtægter for Landsbyrådet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Landsbyrådet ansøger om ændring af Landsbyrådets vedtægter. Ændringerne handler om måden, hvorpå Landsbyrådets formandskab konstitueres.

Byrådet skal tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for og Teknik og Miljø har fra Landsbyrådet modtaget forslag til ændringer af vedtægterne for Landsbyrådet.

Ændringerne vedrører vedtægtens § 4 omhandlende forretningsudvalgets konstituering og valg af formand. Som konsekvens af ændringen vil det i fremtiden være forretningsudvalget, der vælger formanden. Årsagen til ændringen skal ses i lyset af, at Landsbyrådet mistede den tidligere formand midt i en valgperiode.

Gældende § 4:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - en formand samt 6 medlemmer til et forretningsudvalg. Derudover vælges 2 suppleanter samt 1 bilagskontrollant. Forretningsudvalget konstituerer sig med. næstformand, kasserer og sekretær.

Ændres til:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - 7 medlemmer til et forretningsudvalg. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Fagforvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøudvalget foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægtsændringer for Landsbyrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om anskaffelse af robotplæneklippere


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har i budgetaftale for 2020 besluttet, at der skal ske en løbende tilpasning og optimering af driften i Vej og Park. Robotteknologi skal indtænkes i de grønne områder, da den blandt andet bidrager til at reducere kommunens CO2 udledning samt frigivelse af ressourcer til andre driftsformål.

Forvaltningen har i 2018 gennemført et forsøg med robotplæneklippere i Rhododendronparken i Brønderslev. Med baggrund i positive erfaringer fra forsøgsprojektet, har forvaltningen besluttet at etablere en permanent løsning, hvor der anvendes robotplæneklippere i parken.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftale for 2020 besluttet, at der skal ske en løbende tilpasning og optimering af driften i Vej og Park, hvor robotteknologi skal indtænkes i vedligeholdelsen af de grønne områder i kommunen.

I 2018 blev der gennemført er pilotprojekt i Rhododendronparken, hvor der blev anvendt robotplæneklippere til vedligeholdelse af græsplænerne, og forsøget har vist, at robotplæneklippere med fordel kan anvendes til klipning af græsplænerne.

Forvaltningen har besluttet at investere i 9 stk. robotplæneklippere til vedligeholdelse af hele parken, dog med undtagelse af arealet omkring tennisbanerne, da der er for mange forhindringer, såsom træer, hjørner osv.

Den samlede pris inkl. installation og service (garanti i 2 år) er 287.000 kr.

Ved at investere i robotplæneklippere, kan de ressourcer, som forvaltningen i dag bruger på græsklipning, flyttes til andre grønne vedligeholdelsesopgaver i Vej og Park. En overordnet beregning viser, at det ugentlige mandskabsforbrug i parken kan reduceres fra 30 til 8 timer pr. uge i perioden fra den 1. april til den 1. oktober.

Ved at indføre robotplæneklippere reduceres udledningen af CO2, og derved understøtter projektet FN´s verdensmål samt Brønderslev Kommunes mål om årligt at reducere kommunens CO2 udledning med min. 2%.

Robotplæneklipperne kan styres, sådan at de klipper på tidspunkter, hvor der er få gæster i Parken, fx om natten, og robotterne er lavet sådan, at brugere af Parken kan trykke på stopknappen, hvis den kører der, hvor de opholder sig, og ikke ønsker at den kører der.

Robotplæneklipperne er tilmed udstyret med en GPS og alarm, som sender besked via af en app, så forvaltningen altid har styr på, hvor vores klippere er, alarmen bliver aktiveret, så snart at robotten bliver løftet fra jorden, og denne alarm går straks videre til ansvarligt personale.

Den videre proces

Fagforvaltningen har igangsat en kortlægning af alle grønne områder, der vedligeholdes af Vej og Park. Det forventes, at resultatet af kortlægningen vil foreligge i marts 2020, og efterfølgende foretages der en gennemgang af alle områder med det formål, at afklare den fremtidige vedligeholdelse af det enkelte område. Som en del af gennemgangen vil forvaltningen foretage en kortlægning af områder, hvor robotplæneklippere med fordel kan anvendes. Desuden vil forvaltningen vurdere, om der er områder, som kan overgå til mere ”vild” natur.

Resultatet af kortlægningen, samt forvaltningens forslag til fremtidig drift og vedligeholdelse af kommunens grønne områder forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Prioritering af anlægsmidler 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Herudover er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående midler til prioritering i 2019. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter, udstyr i Vej og Park, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstern bistand mv.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 16. december 2020 fortaget en prioritering af i alt 2.170.000 kr. til broer, ekstern teknisk juridisk bistand, §3 områder, spildevandsplan og brøndrister.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes den resterende del af anlægsmidlerne på 9.630.000 kr. overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter, udstyr til Vej og Park, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstern bistand mv.

Veje og cykelstier

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde. Desuden er der foretaget en gennemgang af alle boligveje i Dronninglund for at kortlægge, hvilke veje der ikke tidligere har fået slidlag.

Broer

Brønderslev Kommune har ansvaret for drift og vedligeholdelse af 109 broer. I 2017 viste et generaleftersyn, at der er mange broer, der trænger til vedligehold og reparation. Med afsæt i generaleftersynet i 2017 har forvaltningen udarbejdet et forslag til prioritering af vedligehold og udskiftning af broer de kommende år.

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter

Brønderslev Forsyning har løbende gang i udskiftning af fjernvarmerør og vandledninger samt store separatkloakeringsprojekter. Der er løbende dialog mellem Brønderslev Forsyning og forvaltningen for at sikre en god koordinering af projekter, hvor der er fælles interesser. For 2020 er der kortlagt følgende projekter, hvor det potentielt vil give god mening at samarbejde:

 • Separatkloakering i Parkvej, Brønderslev. Anlægsoverslag: 915.000 - 1.500.000 kr.,
 • Separatkloakering i Nordbyen, Brønderslev. Anlægsoverslag: 700.000 kr.
 • Separatkloakering i Klokkerholm. Anlægsoverslag: 960.000 kr.

Samarbejdsprojekterne er nærmere beskrevet i bilag.

Udvalgte vej, cykelstier og broer besigtiges under vejturen den 30. januar 2020.

På mødet vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljø gennemgå forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne for 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal disponeres.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgets prioritering fremgår af vedhæftede bilag.

Bilag

Til toppen


15. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: TM

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Stabsforvaltningen foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

Blev drøftet – forvaltningen arbejder videre hermed.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering om status for prioriterede ejendomme


Til toppen


19. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 4. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer