Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 2. marts 2020
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Poul Erik Andreasen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.17 og lokalplan 01-C-27.01


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev. Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar. Et, hvor der ingen bemærkninger er, og et, hvor indsiger ønsker arealet på den modsatte side af Ålborgvej inddraget i planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev.

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Udvalgsvarehandel skal som udgangspunkt ske inden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til bymidte. Med ændringen af planloven i 2017 blev der dog givet mulighed for, at kommunerne kan udlægge aflastningsområder til detailhandel uden for bymidterne, hvis den pågældende by har et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Efter Jem & Fix' placering i området er der opstået interesse for at udnytte planlovens nye muligheder og placere udvalgsvarebutikker i området.

Forud for udarbejdelse af planforslagene til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 har der været en fordebat. I fordebatten blev der udtrykt bekymring for aflastningsområdets effekt på bymidten i Brønderslev. For at sikre en differentiering af bymidten (særligt de oprindelige handelsgader) og aflastningsområdet, fastlægges aflastningsområdets anvendelse til store udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 800 m2. Der må desuden ikke placeres dagligvarebutikker i området. Begrænsningerne blev fastlagt i forbindelse med Byrådets behandling af fordebatten på Byrådets møde den 26. juni 2019.

Lokalplanen har derudover til hensigt at sikre en harmonisk og præsentabel facade langs Ålborgvej og Jerslevvej, og indeholder derfor bestemmelser om beplantning og skiltning.

I forbindelse med forespørgsler om fortolkning af servicefunktioner, foreslår fagforvaltningen lokalplanens § 3.1 ændret for at forklare, hvilke typer servicefunktioner der må etableres i lokalplanområdet. Den oprindelig § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Fagforvaltningens forslag til ændring af § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed i form af tankanlæg, vaskehaller og lignende funktioner
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Høringssvar

Der er modtaget 2 høringssvar til planforslagene. Det ene er fra Banedanmark, der oplyser, at de ingen bemærkninger har til forslaget. Det andet er en indsigelse fra Landinspektør Nord A/S på vegne af TKL Ejendomme A/S, som ejer flere ejendomme på den modsatte side af Hjørringvej fra lokalplanens beliggenhed. De vil gerne udvide lokalplanens afgrænsning, således at den også omfatter deres ejendomme.

Plangrundlaget for det pågældende område ved Drachmannsgade og Industrivej er under revision. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at ønskerne i stedet henvises til denne proces, og ligeledes medtages i overvejelserne om revision af kommuneplanens detailhandelstema.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev endeligt med ovenstående præcisering af § 3.1.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af lokalplan for ny børnehave i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune ønsker at etablere et institutionsområde i Hjallerup på del af matr.nr. 21fh Hjallerup Fjerding, Hjallerup, beliggende øst fra Hjallerup Skole og idrætscenter.

På arealet skal der opføres en børnehave med mulighed for senere udvidelse og eventuel mulighed for etablering af en anden institution. Samtidig har kommunen modtaget en forespørgsel fra ejeren af ejendommen matr.nr. 21bø Hjallerup Fjerding, Hjallerup, beliggende nord fra institutionsområdets placering om at købe en del af matr.nr.21fh Hjallerup Fjerding, Hjallerup beliggende vest for deres ejendom. Arealer skal anvendes til udvidelse eksisterende have.

Økonomiudvalget har tidligere truffet beslutning om børnehavens placering. Planlægningen for det valgte område kræver et mindre kommuneplantillæg og en lokalplan.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning for området.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at igangsætte planlægning for et nyt institutions- og boligområde i Hjallerup. Institutions- og boligområdet skal placeres på en del af ejendommen matr.nr. 21f Hjallerup Fjerding, Hjallerup, der ligger i landzone, og er ejet af Brønderslev Kommune.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 21bø Hjallerup Fjerding, Hjallerup, beliggende nord fra institutionsområdets placering, ønsker at købe del af matr.nr. 21fh Hjallerup Fjerding, Hjallerup for at kunne udvide deres have mod syd.

Arealet, som institutions- og boligområdet skal etableres på, er omfattet af kommuneplanrammen 03-O-02 og anvendes til offentlige formål.

Ønsket om etablering af institutions- og boligområde strider mod kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse og i forhold til den maksimale tilladte bebyggelsesprocent.

Realisering af kommunens og naboens ønsker forudsætter, at arealet udlægges delvist til offentligt formål og delvist til boligformål i kommuneplanen, og at der vedtages en lokalplan for arealet.

Arealet, der skal anvendes til institution, er ubebygget og fremstår som græsplæne. Det bliver nogle gange brugt til idrætsaktiviteter som løb, fodbold m.m. Arealet, der ønskes anvendt til institutioner, er krydset af en grussti som skal bevares, og en trampesti, som skal nedlægges. Arealet, der skal anvendes til boligformål, er ubebygget og fremstår som græsplæne.

Projektet for børnehaven er endnu ikke færdigskitseret med arkitektur, placering af parkering og friarealer, men institutionen skal betjene 75 børnehavebørn med tilhørende passende ude-/og parkeringsareal, hvor der også kan rummes mulighed for en eventuel senere udvidelse til i alt 100 børn. Bygningsstørrelsen forventes at udgøre ca. 600 m2. I tilknytning til bygningsmassen etableres parkeringsareal med plads til 20 biler samt vendeplads, adgangsmulighed for renovationsbiler m.m. I området vil der blive etableret cykelskure og affaldscontainere.

Legepladsområdet vil blive afgrænset med trådhegn, og der etableres opholdsarealer, legepladsredskaber, beplantning samt depotskure i området.

Adgang til det påtænkte lokalplanområde øst for Hjallerup Hallerne ”Trekanten” vil kunne foregå via Østermarken ved forlængelse af eksisterende vej.

Fagforvaltningen foreslår, at der etableres stiforbindelse langs det østlige skel i lokalplanområdet, eventuelt med beplantning som afskærmning til det beboede område samt mod stinet mod syd.

En bygningshøjde på 8,5 og en bebyggelse på maks. 1½ etager vil være dækkende. En bebyggelsesprocent på max 30 %, beregnet for ejendommen vil også kunne dække en evt. kommende udvidelse.

Da der alene er tale om et mindre kommuneplantillæg kan planforslagene godkendes af Teknik- og Miljøudvalget og høringsperioden kan holdes på 4 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter planlægning for nyt institutionsområde i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om tilladelse til etablering af MTB bane i Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Erhverv og Turisme er blevet kontaktet vedrørende et ønske om etablering af en mountainbike bane (MTB) i Grindsted Plantage, øst for Brønderslev.

Anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage kræver overvejelser vedrørende eventuelle konflikter med andre brugere af Grindsted Plantage, forsikringsforhold, banens helt præcise placering m.v. Dette bør ske inden etablering af MTB banen.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler til etablering afhænger af, at banen kan stå klar til brug i april 2020.

Udtalelse fra Det Grønne Råd vil foreligge til mødet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det på foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB bane i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel omkring etablering af en mountainbike bane i Grindsted Plantage. Fagforvaltningens opmåling af forslaget til banen viser, at den vil blive ca. 1,7 km lang.

Forslaget kommer fra en lokal cykelbutik, hvorefter Erhverv og Turisme, samt fagforvaltningen har holdt et møde med projektholdet On trail. On trail er støttet af Nordea Fonden, der har godkendt forslaget og dermed tildelt støttemidler til det.

I forbindelse med etableringen af en MTB bane, er der flere ting, der bør undersøges, inden Brønderslev kommune som ejer af Grindsted Plantage eventuelt giver tilladelse.

Inden for det område, hvorpå banen skal etableres, er der flere stiforløb, som skovens andre brugere færdes på, hvorfor projektmagerne har foreslået, at banen kun i mindre grad krydser stierne, og at de ved etablering af banen vil sørge for, at hastigheden er lav på de strækninger.

Før der laves en MTB bane i området, bør der laves en analyse af brugen af arealet. Brønderslev Kommunes skovpolitik indeholder som et hovedformål "at give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder". En MTB bane er ikke i modstrid med denne politik, men det bør dog stadig undersøges, hvad andre eksisterende brugergrupper mener om projektet. Man kan så afveje de forskellige interesser i området op imod hinanden.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Der skal derfor laves en gennemgang af ruten, så det kan klarlægges, hvilke restriktioner der skal/kan gives dispensation fra (herunder § 3) og hvilke, der er irrelevante i denne henseende. Ved en dispensation fra § 3 er der desuden 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Etableringen af en MTB-bane vil ikke kunne planlægges og udføres inden for fristen for brug af de tildelte fondsmidler i det tilfælde, der skal ske en mere omfattende høringsproces. Det Grønne Råd skal derfor tage stilling til, om det kan anbefale, at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet uden en sådan brugerundersøgelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tilkendegiver, om de kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget på det foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB banen i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 6:

Det Grønne Råd har forskellig holdning omkring etablering af en MTB bane i Grindsted Plantage.

Dele af Det Grønne Råd anbefaler, at man klarlægger eventuelle problemer ved etablering af en MTB bane, inden man etablerer den. En anden del af Det Grønne Råd anbefaler, at man gør brug af de nuværende fondsmidler og går igang med etablering af MTB-banen.

Beslutning

Udvalget er generelt positiv over for etablering af banen.

Formandsskabet afholder møde med interessenterne.

Sagen genoptages på Teknik- og Miljøudvalgets ekstraordinære møde den 23. marts 2020.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Projektforslag for konvertering til fjernvarme - Virksomhedsvej/Øster Kærvej/Maltvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Varme A/S har fremsendt projektforslag vedrørende konvertering af et blandet bolig- og erhvervsområde i Brønderslev fra naturgas/olie til fjernvarme. Projektet omfatter ejendomme langs Virksomhedsvej, Øster Kærvej og Maltvej. Projektområdet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 og byplanvedtægt nr. 13.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Sagsfremstilling

Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har på vegne af Brønderslev Varme A/S fremsendt et projektforslag vedrørende konvertering af et blandet bolig- og erhvervsområde i Brønderslev fra naturgas/olie til fjernvarme. Projektet omfatter ejendomme langs Virksomhedsvej, Øster Kærvej og Maltvej. Projektområdet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 og byplanvedtægt nr. 13. Brønderslev Kommune skal som varmeplanmyndighed behandle projektet i henhold til projektbekendtgørelsen. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i projektforslaget viser et samfundsøkonomisk overskud på 1,22 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år. Besparelsen er set i forhold til fortsat individuel forsyning af området. Projektforslaget viser desuden, at konverteringen til fjernvarme medfører positiv miljøpåvirkning samt positiv selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi.

Ledningstracéet vil fortrinsvis blive lagt i kommunens jord. Der kan dog være situationer, hvor tracéet af tekniske årsager kommer i berøring med arealer, der ejes af andre end Brønderslev Kommune. Grundejere langs ledningen vil blive informeret om arbejdets udførelse og om deres rettigheder i forbindelse med evt. erstatning ved berøring af deres arealer.

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos distributionsselskabet Evida Nord A/S. Evida Nord A/S har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender konverteringen af ejendommene langs Virksomhedsvej, Øster Kærvej og Maltvej fra individuel forsyning til fjernvarme.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Endelig afrapportering af kortlægning af kvælsstoffølsom natur


Resume

Sagsforløb: TM

I henhold til opgave igangsat af Staten har Brønderslev Kommune i løbet af 2018 og 2019 gennemgået mere end 541 stk. § 3 arealer for at vurdere ammoniakfølsomhed. Arealerne er valgt i forhold til områder, hvor der potentielt er størst mulighed for, at større husdyrbrug vil udvide. Arealerne er beliggende inden for fokusområderne, der fremgår af vedhæftede bilag.

Gennemgang af kvælstoffølsom natur i Brønderslev Kommune vil bidrage til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling i forhold til miljøgodkendelser af husdyrbrug i de nævnte områder.

Besigtigelserne har givet forvaltningen en større viden om den beskyttede natur i Brønderslev Kommune og hermed et bedre grundlag for den fremtidige sagsbehandling.

De besigtigede arealer har været sendt til godkendelse hos Miljøstyrelsen, som står for udbetalingen af økonomisk kompensation for arbejdet.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i løbet af 2018 og 2019 gennemgået mere end 541 stk. § 3 arealer for at vurdere ammoniakfølsomhed.

Kortlægningen omfatter besigtigelse af en andel af de § 3 beskyttede heder, overdrev og moser, som er omfattet af kategori 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kortlægningen har ikke omfattet de potentielt ammoniakfølsomme skove omfattet af kategori 3.

De 541 arealer blev udvalgt på baggrund af hvilke arealer, der sandsynligvis kommer i spil i forbindelse med miljøgodkendelser, og hvor arealerne kan påvirke flere husdyrbrug samtidigt. Alle arealer ligger inden for ca. 1.000 m af et eksisterende eller planlagt husdyrbrug. Det er meningen, at de indsamlede data skal medvirke til at formindske sagsbehandlingstiden i forvaltningen. Arealerne er beliggende inden for de fokusområder, der fremgår af vedhæftede bilag.

De besigtigede arealer er blevet overleveret og godkendt hos Miljøstyrelsen, som står for udbetalingen af økonomisk kompensation. Kompensationen blev udbetalt ud fra en fordelingsnøgle beskrevet i Bekendtgørelse om Byrådets kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur. Det udbetalte beløb Brønderslev Kommune modtog i 2019 er på 267.707 kr.

Hele kortlægningen er en del af Fødevare- og landbrugspakken, hvor der blev indgået politisk aftale om at styrke kortlægningen af ammoniakfølsom natur. Formålet er, at understøtte de seneste års positive udvikling i sagsbehandlingstiden for miljøgodkendelser af husdyrbrug.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kontrol af drikkevand hos enkeltindvindere


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2018 vedtaget en praksis for fagforvaltningens håndtering af drikkevandsanalyser.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen er der krav om drikkevandsanalyser hos ejendomme med egen boring, når ejendommen har offentlig eller kommerciel aktivitet. Forvaltningen administrerer således, at alle udlejningsejendomme betragtes som kommerciel aktivitet. Der kræves derfor årlige drikkevandsanalyser fra udlejningsejendomme med egen boring.

Praksis kan eventuelt ændres, således at udlejede boliger (fodermesterboliger, aftægtsboliger m.v.) i direkte tilknytning til ejers egen bolig fritages fra analyser, da det p.t. er kommunerne, der definerer "kommerciel aktivitet".

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den nuværende praksis skal ændres.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2018 vedtaget en praksis for fagforvaltningens håndtering af drikkevandsanalyser.

Ifølge drikkevandsbekendtgørelsen er der krav om drikkevandsanalyser hos ejendomme med egen boring, når ejendommen har offentlig eller kommerciel aktivitet. Dette punkt i Drikkevandsbekendtgørelsen er uændret i forhold til seneste behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2018.

Den enkelte kommune vurderer selv indenfor de lovgivningsmæssige rammer, hvad der er omfattet af offentlig og kommerciel aktivitet, men Miljøstyrelsen giver eksempler herpå i udkast til vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen side 10. Heri nævnes det bl.a., at udlejningsejendomme er kommerciel aktivitet. P.t. vurderer forvaltningen dog, at der stadig er mulighed for at kommunerne foretager en differentiering, som nævnt i forslag 1.

For udlejningsejendomme kræves der generelt analyse af drikkevandet for A-parametre hvert år (pris ca. 600-1.500 kr.) samt for B-parametre hvert 3. år (pris ca. 9.000-15.000 kr.)

Drikkevandsbekendtgørelsen kræver endvidere, at boringer der forsyner mere end én husstand, skal underlægges en forenklet kontrol hvert 5. år (pris ca. 600-1.500 kr.) Oversigt over analyseparametre i forenklet kontrol samt A- og B-parametre fremgår af bilag.

Forvaltningen administrerer nu således, at alle udlejningsejendomme betragtes som kommerciel aktivitet. Derfor skal deres drikkevand analyseres hvert år. Undtaget er boliger, som udlejes mellem nære familiemedlemmer (fx. far og søn). Forvaltningen ser følgende 2 mulige modeller for administrationspraksis:

 1. Nuværende praksis bibeholdes. Dog undtages udlejede boliger (fodermesterboliger, aftægtsboliger m.v.) i direkte tilknytning til ejers egen bolig (dette gælder uanset om de to boliger forsynes af samme boring eller af to forskellige boringer).
 2. Nuværende praksis bibeholdes.

Forvaltningen er af den opfattelse, at model 2 (den nuværende praksis) er i tråd med drikkevandsbekendtgørelsen samt udkast til vejledning til drikkevandsbekendtgørelsen. Administration af model 1 vil være vanskelig og tidskrævende i praksis, da samtlige udlejede ejendomme med egen boring skal vurderes enkeltvist. Baggrunden for Drikkevandsbekendtgørelsen - og dermed nuværende praksis - er, at lejere skal have mulighed for atkende kvaliteten af det drikkevand, de får leveret af udlejer.

Forvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om den nuværende praksis skal ændres.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes med hensyn til at få afklaret de juridiske aspekter.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om vedligehold af stier ved Thorup


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling om, hvorvidt der skal igangsættes vedligehold af stierne med midler fra Landdistriktspuljen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres og udmøntes gennem landdistriktspuljen.

Ved sidste møde i Det Grønne Råd blev det besluttet at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø skulle undersøge plejebehov og priser for klargøring og vedligehold af stierne, samt mulighederne for at binde stierne sammen med andre nærved liggende forløb. Herefter skal Det Grønne råd tage stilling til, om de vil komme med en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget i forhold til at prioritere stierne i forhold Landdistriktspuljen.

Udtalelsen fra Det Grønne Råd vil foreligge til udvalgets møde.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i forbindelse med Landdistriktspuljen holdt dialogmøder med en række af kommunens landsbyer, hvor der er indsamlet ideer til lokal udvikling og forbedring af byerne.

I Thorup ønskes der blandt andet vedligeholdelse af 2 stiforløb nær byen, se bilag 1. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ønsket skal forelægges Det Grønne Råd, som kan komme med en anbefaling.

Hans Jørgen Melvej beskriver de to stiruter sådan:

Den Gamle Hulvej - Hwolvejen i daglig tale

Det er en del af et længere vejforløb. Nogle steder er det forsvundet. Andre steder er det blevet ændret. Her er der ca. 1 km af det oprindelige forløb af vejen op mod Danmarks eneste naturskabte pas - passet gennem Jyske Aas ved Dannerhøj.

Det er en af vore ældste og dybeste hulveje gennem skrænten ned til gletsjerdalen - se foto. Fra gennemløbet gennem dalen er der en pragtfuld udsigt øst - vest gennem dalen. Her krydser den bækken fra Naturpark Engen.Det østligste tilløb til Ryå.

Kongevejs ruten

Det er den ældgamle hyllings rute imiddelalderen for de nye konger. Den løber fra Ålborg til Skagen. Da det var vanskeligt at overskride Jyske Aas bøjede den syd for Hjallerup mod vest ud til kysten og fulgte den op til Frederikshavn og Skagen. Da den forløber langs foden af Jyske Aas gennemskærer den en lang række fine naturområder. Ved de store markeder, var den fyldt op af "folk og fæ", så langt øjet rakte.

Thorup Lokalhistoriske Arkiv har beskæftiget sig med forløbet gennem vort område. På tilbage løbet går vi igennem Rosenby. Det er Danmarks første landarbejder kvarter anlagt af Grev Molkte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om, hvorvidt stiernes vedligehold skal prioriteres ved brug af Landdistriktsmidlerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 5. december 2019, pkt. 4:

Det Grønne Råd anmoder fagforvaltningen om at afklare de økonomiske indsatser, der skal til for at bevare stiforløbene, samt at undersøge om stierne kan sammenkobles med eksisterende stiforløb.

Sagen tages efterfølgende op i Det Grønne Råd.

Hildo Rasmussen, Børge Juul Kristensen, Svend Erik Jacobsen, Ib Lies Nielsen, Anders Peter Jensen, Jens Selmer Andersen og John Mathiasen var fraværende.

Mogens Højholt Hansen deltog som suppleant for Kasper Pølund.

Supplerende sagsfremstilling til Det Grønne Råds møde den 27. februar 2020:

Vurdering af stiernes status

Vej og Park har gennemgået stiernes tilstand og vurderer, at begge stier er trampestier i en fin tilstand, men at de begge kræver en førstegangsoprydning/klargøring. Efterfølgende skal foretages årlig vedligeholdelse af stierne, herunder 1-2 gange klipning af græs.

Priserne ved Vej og Park for henholdsvis klargøring og den efterfølgende årlige pleje:

Klargøring af Den Gamle Hulvej: 5.000 kr.

Klargøring af Kongevejs ruten: 5.000 kr.

Årligt vedligehold af Den Gamle Hulvej: 5.000 kr./år

Årligt vedligehold af Kongevejs ruten: 5.000 kr./år

Stierne ligger på private jorde, og klargøringen af stierne og den efterfølgende vedligeholdelse kræver, at der laves en aftale med lodsejere, samt at der tilføres midler til Vej og Park til det årlige vedligehold.

Formidling af stiforløb

Udover klargøring af stierne bør der stierne også afmærkes, så man kan se hvor man kan gå. Dette kan gøres med stipæle og eventuelt også nogle større skilte, hvorpå man kan se hele ruterne.

Den billigste løsning er her ca. 10.000 kr. til skilte og 5.000 kr. pr oversigtskort.

Fremtidsperspektiv for stier i området

Området ved Thorup har et stort potentiale for at sammenbinde områdets stier og veje til en rute, hvor man kan se mange fortidsminder og gravhøje, herunder to langdysser. I bilagene er der et arbejdskort hvor man kan se potentielle ruter hvor man kan se de fleste høje i området.

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 5:

Det Grønne Råd anbefaler, at stierne klargøres til brug, samt at der opsættes skilte med rutevejledning.

Beslutning

Godkendt. Anlægsudgiften på 10.000 kr. finansieres af Landdistriktspuljen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om projekt for ældre ensomme mænd i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Røde Kors, Ældresagen og Frivilligrådet i Brønderslev Kommune har taget initiativ til at starte et projekt, der har til formål at oprette aktivitetstilbud, der er specielt rettet mod ensomme ældre mænd.

Projektet har fokus på udendørs aktiviteter med mulighed for socialt samvær indendørs. Som en del af projektet etableres der et samarbejde med Vej og Park i Brønderslev Kommune omkring naturpleje, stivedligeholdelse og -reetablering i Grindsted Plantage i Brønderslev.

Frivilligrådet driver processen i projektperioden, og Ældresagen bidrager med frivillige til fx ledsageropgaver. Røde Kors bidrager med bl.a. uddannelse af projektets frivillige aktivitetsleder og konsulentbistand i forbindelse med udvikling af projektet, herunder fundraising.

Veluxfonden støtter projektet med 100.000 kr.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Røde Kors, Ældresagen og Frivilligrådet i Brønderslev kommune har taget initiativ til at starte et projekt, der har til formål at oprette aktivitetstilbud, der er specielt rettet mod ensomme ældre mænd.

Projektet ønsker at oprette udendørs aktiviteter med mulighed for socialt samvær indendørs. Som en del af projektet etableres der et samarbejde med Vej og Park i Brønderslev Kommune omkring naturpleje, stivedligeholdelse og -reetablering i Grindsted Plantage i Brønderslev.

Der placeres en skurvogn i plantagen, så det er muligt at have socialt samvær, mens aktiviteterne i plantagen foregår. Desuden etableres der toiletforhold i forbindelse med skurvognen. Røde Kors sørger for at aktiviteterne bliver organiseret og koordineret af en uddannet frivillig aktivitetsleder, og at arbejds- og forsikringsforhold er i orden.

I samarbejde med Vej og Park laves der en plan over de opgaver, som gruppen har mulighed for at udføre i plantagen. Fx naturpleje generelt, reetablering af de allerede eksisterende gangstier, etablering at mountainbikestier, rollatorstier, naturlegeplads, oprettelse af shelter- og bålplads.

Til arbejdet skal der indkøbes redskaber, som fx buskryddere, skiveskærer, hækklipper, kompressor, pladevibrator, trillebør, motorsav, kantklipper og diverse håndværktøj. Projektet vil etablere en "Grejtrailer" til redskaberne, som så kan transporteres rundt til andre naturområder og anvendes af andre frivillige, der har lyst til at lave naturpleje i fritiden. Traileren kan evt. opbevares på materielgården i Brønderslev.

Veluxfonden støtter projektet med 100.000 kr. Det vil derfor ikke belaste det kommunale budget.

Projektet startes i foråret 2020 og afsluttes sommeren 2023, hvorefter aktiviteterne forventes at fortsætte med vedligeholdelse af de etablerede stier og pladser i Grindsted plantage.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget er positiv over for projektet.

Udvalget opfordrer til, at tiltag omkring ensomhed koordineres i Direktionen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder - 01.01. - 21.12.2019


Resume

Sagsforløb: TM

KL har offentliggjort servicemålstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder for 2019. Fagforvaltningen vil orientere om nøgletallene, der viser, at Brønderslev Kommune fortsat har gode sagsbehandlingstider på byggesagerne.

KL har i 2019 lavet en undersøgelse, der viser, at høj byggeaktivitet, implementering af et nyt bygningsreglement, omlægning af ejendomsvurderingssystemet og stigende rekrutteringsvanskeligheder er med til at lægge et præs på byggesagsbehandlingstiderne i kommunerne.

Sagen fremsendes Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har indgået aftale om fælles servicemål for byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder i december 2015. Med aftalen er der sat mål for sagsbehandlingstiderne for byggesager og miljøgodkendelse af virksomheder. Det er en del af aftalen, at kommunernes sagsbehandlingstid skal opgøres og tallene offentliggøres.

Sagsbehandlingstid for byggesager

Byggesagerne er inddelt i 5 kategorier, alt efter hvilken type byggeri der er tale om. Sagsbehandlingstider for 2019 (2018 i parentes):

KL´s servicemål

Kommunens servicemål

Sagsbehandlingstider - landsgennemsnit

Brønderslev Kommunes sagsbehandlingstider

Simple konstruktioner

40

28

43 (42)

24 (35)

Enfamiliehuse

40

28

43 (39)

24 (25)

Industri- og lagerbygninger

50

50

56 (55)

63 (26)

Etagebyggeri erhverv

55

55

69 (57)

33 (32)

Etagebyggeri bolig

60

60

60 (50)

42 (36)

Sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner og enfamiliehuse har ligget lavere i 2019 sammenlignet med 2018. Høj byggeaktivitet, implementering af nyt bygningsreglement, rekrutteringsvanskeligheder og omlægning af ejendomsvurderingssystemet, er nogle af forklaringerne på, at der i 2019 har være en lille stigning i sagsbehandlingstiden for industri- og lagerbygninger, etagebyggeri erhverv samt etagebyggeri.

Fagforvaltningen har i 2019 og i starten af 2020 haft en udskiftning af tilsammen 3 sagsbehandlere (ud af 4), hvilket betyder, at der i en overgangsperiode skal afsættes en del tid til oplæring. Fagforvaltningen har igangsat en række initiativer for at sikre, at der ikke sker en væsentlig forlængelse af sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser af virksomheder

Brønderslev Kommune har i 2019 ikke har haft sager vedr. bilag 1 og 2 virksomheder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der laves pressemeddelelse.

Der holdes fyraftensmøde med de rådgivere, der har mange byggeansøgninger, hvor roller, forventninger og lovgivning drøftes.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Tilsyn med skorstensfejerordningen


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2019 ændringer på skorstensfejerordningen, herunder at opsige aftale med den nuværende skorstensfejer. Udvalget godkendte også rammerne for en ny model for tilsyn med skorstensfejerordningen.

Der har siden været holdt møde med Skorstensfejerlauget samt undersøgt praksis på området i nordjyske kommuner og hos KL. På den baggrund har forvaltningen forslag om at tilrette model for tilsyn med skorstensfejerordningen.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om praksis i de adspurgte kommuner og skal tage stilling til tilrettet model for tilsyn.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. november 2019 at opsige aftale med Skorstensfejeren Brønderslev Aps samt rammerne for en ny model for tilsyn med skorstensfejerordningen. Baggrunden for ændringerne er, at bringe skorstensfejerordningen mere i trit med lovgivningens mulighed for frit skorstensfejervalg.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets møde anmodede Skorstensfejerlauget og Skorstensfejeren Brønderslev Aps om et møde. Mødet blev holdt den 19. december 2019. På mødet blev Trafik, Bygge og Boligstyrelsens vejledning om administration af skorstensfejerordningen drøftet, herunder hvad der er kommunens forpligtigelse som tilsynsmyndighed på området.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt, hvordan andre nordjyske kommuner administrerer skorstensfejerordningen og den kommunale tilsynspligt. Derudover har KL udarbejdet en spørgsmål- og svarguide med henblik på kommunernes forpligtigelse i forbindelse med skorstensfejeropgaven, jf. Trafik, Bygge og Boligstyrelsens vejledning (se bilag). Erfaringerne er samlet i særskilt bilag.

Erfaringerne viser, at der er forskellig praksis i kommunerne i forhold til administration af skorstensfejerordningen. Nogle kommuner fører tilsyn alene ved at lovliggøre ulovlige forhold, andre fører tilsyn ved at modtage registre fra skorstensfejere, som de har en aftale med. Ingen af de adspurgte kommuner fører tilsyn med kvaliteten af skorstensfejernes arbejde. KL slår i sit notat fast, at den kommunale tilsynspligt udelukkende går på, at borgerne får gennemført den lovpligtige skorstensfejning, og at kommunerne ikke skal føre tilsyn med kvaliteten af skorstensfejerens arbejde. Derudover er der ikke noget krav til kommunerne om at føre registre over skorstensfejning.

Model for tilsyn med skorstensfejerordningen

Brønderslev Kommune foreslog den 4. november 2019 rammer for en ny model for tilsyn. Forvaltningen har på baggrund af dialog med de nordjyske kommuner og indhentning af information fra KL forslag til at tilrette model for tilsyn:

Da det er slået fast, at det ikke er en kommunal opgave at føre tilsyn med kvaliteten af skorstensfejernes arbejde, vil der ikke blive gennemført stikprøvekontrol med ekstern uvildig konsulent. I stedet iværksættes en informationskampagne, som skal gøre borgerne opmærksomme på deres ansvar for skorstensfejning.

Brønderslev Kommunes model for tilsyn med skorstensfejerordningen vil fremadrettet være:

 • Kommunikation til borgerne. På hjemmesiden oplyses borgerne om deres forpligtigelse til at få fejet skorsten samt om kontaktoplysninger på faglærte skorstensfejere i nærområdet. Der iværksættes en informationskampagne, som skal gøre borgerne opmærksomme på deres ansvar for skorstensfejning
 • Sagsbehandling. I forbindelse med sagsbehandlingen påses det, at byggelovgivningens regler overholdes. Såfremt kommunen bliver bekendt med ulovlige forhold, vil kommunen tage initiativ til en lovliggørelse.
 • Registerføring. Fremover vil BBR-registret været det eneste register kommunen benytter. Ved byggesagsbehandling registreres varmekilde i BBR-registret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orientering om praksis i andre nordjyske kommuner til efterretning og godkender den nye model for tilsyn med skorstensfejerordningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den nye model for tilsyn med skorstensfejerordningen blev godkendt.

Der laves ikke aftaler med skorstensfejerne.

Hildo Rasmussen tager forbehold.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, Brønderslev, etape 2


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen i Brønderslev, etape 2.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af stamvej, fordelingsvej og boligveje vedr. 17 grunde på Vrangdrupparken (boligvej 2) samt 5 udsigtsparceller og 2 skovparceller i den nye udstykning ”Udsigtsparken”.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 31. januar 2018

8.700.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.740.125 kr.

Arkæologiske undersøgelser

816.884 kr.

Geotekniske undersøgelser

76.000 kr.

Landinspektør inkl. udstykningsgebyr

443.615 kr.

Rådgivende ingeniør

257.962 kr.

Landskabsarkitekt

100.800 kr.

Byggemodningsbidrag spildevand

756.168 kr.

Byggemodningsbidrag vand

264.802 kr.

Byggemodningsbidrag el

333.600 kr.

Beløb tilbageholdes til slidlag, afmærkning og arkæologi *)

900.000 kr.

I alt

8.689.956 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

10.044 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig, da vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger. Efter udgravning af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


14. Anlægsregnskab for Energirenovering af gadelys 2016 - 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet vedr. energirenovering af gadelys i perioden 2016 – 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af 3.900 stk. gadelysarmaturer til LED. Brønderslev Kommune indgik kontrakt med Nyfors om udskiftningen til en licitationspris på 10.766.000 kr.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 16. december 2015

2.400.000 kr.

Byrådet 29. marts 2017

2.291.000 kr.

Byrådet 31. januar 2018

2.291.000 kr.

Byrådet 27. februar 2019

3.791.000 kr.

I alt

10.773.000 kr.

Forbrug i alt

10.220.701 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

552.299 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er blevet udskiftet 145 stk. færre armaturer til LED end kontraktens tilbud på 3.900 stk. Dette skyldes, at disse allerede var skiftet inden kontraktens ikrafttrædelse.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker:

Anlægsregnskabet for energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune for 2016-2019 udgør et mindre forbrug på 552.299 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse, at lyskilderne ved fodgængerfelterne, som er monteret inden i færdselstavlen E17 (de blå mænd) og toronto blink (de gule blinkende lygter), ikke har været omfattet af energirenovering af gadebelysningen.

Udskiftningen af lyskilderne til LED i vejudstyret ved fodgængerfelterne vil kunne øge trafiksikkerheden betydeligt, idet fodgængerfelterne vil fremstå markant tydeligere.

Prisen for energirenovering af vejudstyret ved fodgængerfelterne udgør:

Fodgængerfelter med 2 x E17-tavler = 20 stk. á 25.000 kr. =500.000 kr.

Fodgængerfelter med torontoblink = 5 stk. á 9.000 kr. =45.000 kr.

Ud over fodgængerfelterne er der p.t. 2 hovedstier, der mangler stibelysning

 • Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.
 • Sti i vestbyen fra Mossøparken til Løvparken, 20 stk. á ca. 8.000 kr. = 160.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om mindreforbruget på energirenoveringen af gadelys 2016 - 2019 kan anvendes til udbedring af nogle af ovenstående projekter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at restbeløbet prioriteres til:

a) Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.

b) Fodgængerfelter – trafiksikkerhed 232.000 kr.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


15. Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 25. januar 2012 bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune. Bemyndigelsesplanen definerer rammerne for, på hvilket niveau i organisationen de forskellige beslutninger kan træffes.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af den gældende bemyndigelsesplan med det formål at afklare, om fremtidige beslutninger skal træffes på det niveau som blev fastlagt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer/tilpasninger.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til justering af bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøudvalget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det er i bemyndigelsesplanen, at kompetencefordelingen imellem Byrådet, fagudvalg og administration fastlægges.

Bemyndigelsesplanen bidrager til at skabe et overblik og ensartethed over de sager, der afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Samtidigt afgrænses de sager, som skal afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Bemyndigelsesplanen skal ligeledes:

 • sikre en bedre borgerbetjening ved, at afgørelser kan træffes hurtigt,
 • fritage det politiske udvalg for rutineprægede sager, således at der bliver bedre tid til at drøfte overordnede linjer for udvalgets arbejde,
 • øge den enkelte medarbejders trivsel og udvikling gennem tildeling af ansvar og indflydelse på opgaveløsningen.

Fagforvaltningen har foretaget en gennemgang af bemyndigelsesplanen for at afklare, om beslutningerne træffes på det niveau, der blev aftalt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer og tilpasninger gældende lovgivning.

Bilag viser forslag til revideret bemyndigelsesplan, hvor alle justeringer er tydeligt markeret, og bilag indeholder en beskrivelse af alle ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til ændringer af bemyndigelsesplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: TM

På sidste møde i Teknik- og Miljøudvalget var der en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Ifølge budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021. Dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 15:

Blev drøftet – forvaltningen arbejder videre hermed.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. marts 2020:

Fagforvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med følgende forslag:

a) Gennemgang af basisbudget 2021 med udgangspunkt i Regnskab 2019.

b) Effektivisering af Vej og Park, herunder

 • nye metoder / mere digitalisering
 • brug af private leverandører til nogle opgaver
 • vurdering af maskinparken
 • vurdering af timeprisen

c) Vurdering af budgettet til kollektiv trafik

d) Optimering af forbrug af personaleressourcer i Plan og Miljø

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


17. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling
 • Med baggrund i tidligere positiv dialog om genskabning af det oprindelige vandløb i Nørre Å dalen "Ådalsprojekt" mellem Hjørringvej og Tolstrupvej samt et "lavbundsprojekt" mellem Tolstrupvej og Saltumvej søger fagforvaltningen midler til eventuel realisering af de 2 projekter via et "Helhedsprojekt".
Beslutning

Intet til referat.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


20. Lukket punkt: Nedrivningspulje


Til toppen


21. Lukket punkt: Ekspropriation


Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer