Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 25. maj 2020
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Etablering af stier ved Rævdalslunden, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 20. april 2020 anmodet om at få undersøgt problemstillingen omkring stierne ved Rævdalslunden, Dronninglund, som blev nævnt i et høringssvar i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 02-B-10.01 for Boligområde ved Tulipanhaven, Dronninglund.

Fagforvaltningen har undersøgt problemstilling og historik omkring stierne nærmere. Derudover har fagforvaltningen indhentet et overslag på forventede etableringsomkostninger for færdiggørelse af stierne.

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen den 20. maj 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen vil finansiere færdiggørelse af stierne.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Rævdalslunden henviser i høringssvar afgivet i forbindelse med lokalplan 02-B-10.01 til, at stier i deres område ikke er færdiggjort. De henviser til, at der ifølge lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 fremgår, at der skal etableres stier for cyklende og gående som et led i den sammenhængende stiplanlægning.

Ansøger, som også byggemodnede Rævdalslunden, fralægger sig i vedhæftede svar ansvaret for stierne. Ansøgers konsulent henviser til lokalplanernes formulering, hvor det ikke fremgår, med hvilken type belægning stierne skal etableres. Der er i dag græsarealer, der hvor stierne er udlagt.

Økonomiudvalget har den 18. april 2018 besluttet, at der fremadrettet skal stilles garanti fra private grundejere, der udstykker boligområder. Praksis er, at kommunen besigtiger byggemodningen, inden den første byggetilladelse gives og værdisætter eventuelle restarbejder i forbindelse med byggemodningen. Der stilles efterfølgende et krav overfor den private byggemodner om at rejse en sikkerhedsstillelse på det værdisatte beløb.

Fagforvaltningen er bemyndiget til at stille krav om sikkerhedsstillelse administrativt. På denne måder forebygges, at der opstår problemer i forbindelse med færdiggørelse af private byggemodninger.

Lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 er vedtaget i 2005-2008, før den ovenstående praksis var trådt i kraft. Der er sket byggemodning af området i lokalplan 06-41 og 06-43. Området i lokalplan 06-48 er endnu ikke byggemodnet.

Fagforvaltningen har tidligere holdt møde med byggemodner af arealet, hvor der blev aftalt nærmere omkring, hvilke stier der ønskes etableret i asfalt og med stibelysning. På mødet blev det blandt andet drøftet, at hovedstisystemet kunne optages som offentlige stier, når de engang var færdigetablerede med asfalt og stibelysning m.m. se vedhæftede notat.

Siden mødet er selskabet, der byggemodnede Rævdalslunden gået konkurs. Det er derfor formelt nu vej- og stiejernes ansvar (Grundejerforeningen Rævdalslunden), at projektet bliver udført i henhold til lokalplanens bestemmelser og det af vejmyndighedens godkendte vej- og stiprojekt.

Fagforvaltningen har indhentetet overslag på forventedeetableringsomkostninger i forhold til at færdiggøre stierne. Overslagsprisen for etablering af hovedstier i de 2 eksisterens byggemodninger, i alt 342 m incl. én stikrydsning, stibelysning og ca. 150 meter stidræn, udgør 512.000 kr. Når Lokalplan 06-48 igangsættes, kommer der yderligere en udgift på 120.000 kr. til etablering af de sidste 85 m sti. Alternativt kan der anvendes stigrus (glensanda) som belægning, hvilket giver en besparelse på ca. 70.000 kr. Alle hovedstier i kommunen skal som udgangspunkt etableres med asfalt og stibelysning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • drøfter om kommunen skal påtage sig etableringsomkostningerne i forbindelse med færdiggørelse af stierne og
 • såfremt kommunen ønsker at påtage sig etableringsomkostningerne afsætter mindst 512.000 kr. fra anlægskontoen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 7:

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen, hvorefter sagen behandles på ny.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. maj 2020:

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen den 20. maj 2020, hvor mulighed for medfinansiering drøftes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få foretaget en mere specifik vurdering af omkostningerne – herunder af fremkommelighed og tryghed.

Sagen genoptages.

Bilag

Til toppen


4. Placering af 5 buslæskærme


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har via Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder købt 5 nye buslæskærme.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til placering af buslæskærmene.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har via Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder købt 5 nye buslæskærme. Udgifterne til buslæskærmene er dækket med 50 % tilskud fra puljen fra Trafikstyrelsen. De resterende udgifter er dækket af indbetalinger, som Brønderslev Kommune har foretaget til Nordjyllands Trafikselskab i perioden 2014-2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at de nye buslæskærme placeres følgende steder:

 • Slotsgade ved det gamle stadion, Dronninglund
 • Syrenvej, Serritslev
 • Sdr. Ringgade, Jerslev
 • Lærkevej, Ø. Hjermitslev

I dag er der opsat buslæskærme på de ovennævnte steder, men de trænger til en udskiftning.

Fagforvaltningen foreslår, at den femte buslæskærm opsættes på Søndergade ved Jernbanegade i Hjallerup med den bemærkning, at etableringsomkostningerne kan være tabte, hvis den kommende midtbyplan for Hjallerup ændrer på placeringen. Alternativt foreslår fagforvaltningen, at buslæskærmen opsættes på Vibekevej i Hellum.

Opsætning af de fem buslæskærme på de ovennævnte placeringer skønnes at koste 90.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til placering af buslæskærmene, og at omkostningerne til opsætningen af buslæskærmene afholdes af kontoen for Venteskure.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der pt. er et restbudget på 171.000 kr. til venteskure i budget 2020 under politikområde Kollektiv trafik, miljø m.m.

Beslutning

Godkendt. Den 5. buslæskærm opsættes på Vibekevej i Hellum.

Placering af buslæskærm i Hjallerup afventer Midtbyplanen.

Bilag

Til toppen


5. Klage over trafik på Tolstrupvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger klager over den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev, og ønsker, at hastigheden sættes ned, og at parkering på vejen bliver tilladt.

Færdselssikkerhedsrådets udtalelse vil foreligge til mødet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en proces for at afdække mulighederne for at reducere den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev.

Sagsfremstilling

En borger klager over den tunge trafik på Tolstrupvej i Brønderslev, og ønsker, at hastigheden sættes ned, og at parkering på vejen bliver tilladt.

Tolstrupvej er placeret indenfor byzonen, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t.

Tolstrupvej er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen. En trafikvej i byen er defineret som:

"Trafikveje i byerne skal sikre fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byen føres videre fra byernes lokalveje.

En trafikmåling foretaget ud for Tolstrupvej 26 i januar 2020, viste en årsdøgnstrafik på 4.172 køretøjer, hvoraf ca. 9 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 47 km/t og en 85 % percentil (den hastighed, som 85 % kører med) på 56 km/t, 66,9 % kører under 50 km/t, 29,3 % kører mellem 50-60 km/t, 3,3 % kører mellem 60-70 km/t og 0,5 % kører over 70 km/t.

En tilsvarende trafiktælling ud for Tolstrupvej 28 i marts 2013, viser en årsdøgnstrafik på 3.534 køretøjer, hvoraf ca. 7,8 % er tung trafik, en gennemsnithastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 59 km/t, 46,1 % kører under 50 km/t, 42,7 % kører mellem 50-60 km/t, 9,7 % kører mellem 60-70 km/t og 1,5 % kører over 70 km/t.

En sammenligning af målingerne i 2013 og 2020 viser, at årsdøgnstrafikken er steget med ca. 18 %, og at andelen af tung trafik er steget med ca. 15 %. Samtidigt viser målingerne, at gennemsnitshastigheden er reduceret med ca. 8 %, og den hastighed, som 85% kører med, er reduceret med ca. 5 %. Sammenligningen viser desuden, at ca. 45 % flere bilister overholder fartgrænsen på 50 km/t sammenlignet med målingerne i 2013.

I perioden 2009 - 2018 er der 1 politiregistreret ulykke på strækningen, hvor føreren fik et ildebefindende, og påkørte tre biler.

I det omfang vejen skal lukkes for tung trafik, skal der udarbejdes en trafikanalyse for at afklare, hvor den tunge trafik i fremtiden skal køre ind og ud af byen. Forvaltningen har ikke kompetence til at udarbejde en trafikanalyse, derfor er det nødvendigt at afsætte midler til køb af ydelser fra ekstern rådgiver. En trafikanalyse koster i størrelsesorden 100.000 kr.

Færdselssikkerhedsrådets udtalelse vil foreligge til mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Tolstrupvej opretholdes som trafikvej i byen hvor den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 20. maj 2020, pkt. 3:

Det blev bemærket, at der er fremkommet mange klager fra beboerne på Tolstrupvej.

Der bør udarbejdes et forslag til skiltning af området, så den tunge trafik mellem Hjørringvej og rundkørslen ved Ndr. Omfartsvej begrænses mest muligt.

Beslutning

Fagforvaltningen laver forslag til skiltning af området.

Bilag

Til toppen


6. Prioritering af anlægsmidler 2020 på Teknik- og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i budget 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Byrådet har i forbindelse med behandling af sag om fremrykning af investeringer tilført området yderligere 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020. Desuden overføres der ca. 1,4 mio. kr. fra 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes den resterende del af anlægsmidlerne på ca. 14,6 mio. kr. overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter mv.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Byrådet har i forbindelse med behandling af sag om fremrykning af investeringer tilført området yderligere 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020. Desuden overføres der ca. 1,4 mio. kr. fra 2019. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i år prioriteret ca. 8,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er ca. 14,6 mio. kr. tilbage til prioritering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes den resterende del af anlægsmidlerne på ca. 14,6 mio. kr. overordnet skal disponeres til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter mv.

Veje og cykelstier

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde. Desuden er der foretaget en gennemgang af alle boligveje i Dronninglund for at kortlægge, hvilke veje der tidligere ikke har fået slidlag.

Broer

Brønderslev Kommune har ansvaret for drift og vedligehold af 109 broer. I 2017 viste et generaleftersyn, at der er mange broer der trænger til vedligehold reparation. Med afsæt i genereleftersynet i 2017 har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til prioritering af vedligehold og udskiftning af broer de kommende år.

På mødet vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljø gennemgå forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne for 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes anlægsmidlerne på Teknik- og Miljøområdet skal disponeres.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgets prioritering fremgår af vedhæftede bilag.

Carsten Ullmann og Dennis Kvesel er imod etablering af en rundkørsel i Hjallerup under henvisning til trafiksikkerheden og økonomien. De ønsker i stedet en opgradering af lysreguleringen.

Bilag

Til toppen


7. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på Teknik og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på Teknik og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Formålet med beslutningen er et bidrage til at sætte gang i Danmark efter COVID-19 ved at lave midlertidige ansættelser af ca. 20 forsikrede arbejdsledige i op til 6 måneder.

Byrådet har defineret følgende fokusområder, som skal danne rammen for disponeringen af midlerne:

 • Forgrønningsprojekter og reetableringsprojekter i hele kommunen
 • Genopretnings- og tilgængelighedsprojekter af fortov
 • Genopretningsprojekter vedr. stier i forbindelse med kommunens visionsprojekt Bevæg dig for livet
 • Trafiksikkerhedsprojekter
 • Genopretning af vejrabatter

Fagforvaltningen har udarbejdet et Idé-katalog, som indeholder nogle forslag til projekter som kan gennemføres ved midlertidig ansættelse af projektmedarbejdere i op til 6 måneder.

Forslag til idé-katalog gennemgås på mødet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Beslutning

Drøftet. Der arbejdes videre ud fra idé-kataloget. Udvalget orienteres løbende.

Bilag

Til toppen


8. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Badevandsflaget i Asaa hejses normalt den 5. juni – i år sker det en uge senere.
 • Arbejdspres i forvaltningen blev drøftet.

Til toppen


10. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


11. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 25. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer