Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 15. juni 2020
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Johannes Trudslev havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Afslutning af fordebat for planlægning af boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der er afholdt fordebat for lokalplan 01-B-12.01 Boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 19 i perioden fra den 3. april 2020 til den 3. maj 2020.

Der er indkommet en bemærkning vedr. støj og ønsker om et grønt område i stedet for.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for boligområdet Rødbøgen skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Der er afholdt fordebat for lokalplan 01-B-12.01 Boligområde ved Rødbøgen, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 19 i perioden fra den 3. april 2020 til den 3. maj 2020.

En del af projektområdet er et kommunalt ejet areal. Det er nødvendigt at afslutte fordebatten, før der kan træffes beslutning, om kommunen vil sælge arealet. Der skal derfor træffes beslutning, om der skal arbejdes videre med planlægning på baggrund af fordebatten.

Bemærkning

Der er i fordebatten indkommet én bemærkning til projektet. Nabo til projektområdet er bekymret for, at der skal bygges. Deres bekymring går på både byggestøj og en generel øget støj, efter byggeriet er færdigt. Der argumenteres for, at der i forvejen er støj fra både Brønderslev Gymnasium og Hedegårdsskolen. Dernæst argumenteres der med, at der er huse nok i Brønderslev, og at de ønsker, at projektområdet i stedet bør være et grønt område.

Selvom projektområdet i dag er ubebygget, er en stor del af området udlagt til boligområde, ligesom en stor del af de omkringliggende områder også er udlagt til boligområde. Den resterende del af projektområdet er udlagt til offentligt område, og vil med planlægningen blive udlagt til boligområde. Et boligområde anses ikke som en støjende aktivitet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om de vil anbefale Økonomiudvalget at arbejde videre med planlægning af området.

Kommunaldirektørenforeslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om det kommunale areal skal sættes i udbud, såfremt der skal arbejdes videre med planlægning af området

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at planlægningen fortsættes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af rammelokalplan og lokalplan for Engene, boligområde Brønderslev syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Byrådet vedtog den 9. oktober 2019 Masterplan for Engene, som sætter rammerne for boligudviklingen i Brønderslev Syd.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en rammelokalplan for hele masterplanområdet og en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i samme proces og i samme plandokument.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 9. oktober 2019 Masterplan for Engene, som sætter rammerne for boligudvikling i Brønderslev Syd. Det blev samtidig besluttet, at igangsætning af en rammelokalplan for masterplanområdet skulle afvente beregninger af vej- og byggemodningsomkostninger. Der er efterfølgende fremkommet ønske om at igangsætte lokalplanlægning for en del af masterplanområdet.

Rammelokalplan og lokalplan

Der er ønske om en lokalplan for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, som omfatter matr.nr. 33a og 33 cp V Brønderslev, Brønderslev Jorder. Området er 25 ha stort, og ligger inden for masterplanens etape 2, 3 og 4.

Der kan udarbejdes en rammelokalplan for hele masterplanområdet og en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i samme proces og i samme plandokument.

Rammelokalplanen vil fastsætte masterplanens principper for hele masterplanområdet, herunder vejadgange, men den er ikke byggeretsgivende eller detaljeret. Det vil kræve udarbejdelse af lokalplaner, der skal være i overensstemmelse med rammelokalplanen, før områderne kan bebygges og ikke længere ligger i landzone. Der kan udarbejdes en lokalplan for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, der overholder masterplanen og rammelokalplanens principper. Lokalplanen vil være byggeretsgivende for dette område.

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan samtidig gør det muligt at fastholde masterplanens principper, herunder at angive vejadgang til lokalplanområdet gennem området for rammelokalplanen. Planerne vil være i overensstemmelse med masterplanen og den proces, som interessenter, lodsejere og naboer i området er blevet stillet i udsigt ved udarbejdelse af masterplan. Derved forventes der ingen komplikationer i den offentlige høring.

Såfremt der kun lokalplanlægges for ejendommen Starengvej 31, Brønderslev, kan der ikke etableres vejadgang til boligområderne i overensstemmelse med Masterplanen, da vejadgangene går ind over ikke rammelokalplanlagte områder. Der vil skulle angives andre vejadgange i lokalplanen, som kan være midlertidige, men vil være i strid med masterplanen. Dette vil kræve en politisk beslutning om at ændre masterplanen forud for lokalplanlægningen. Det vurderes, at der kan komme mange bemærkninger i lokalplanens offentlige høring fra interessenter, lodsejere og naboer, der var involveret i processen omkring udarbejdelse af masterplan. Disse faktorer kan forlængere processen med udarbejdelse af lokalplanen.

Nyt arealudlæg i kommuneplanen

Udarbejdelse af både rammelokalplan og lokalplan for området kræver et nyt arealudlæg i kommuneplanen. Der vil i Kommuneplan 2021 blive udlagt nye arealer til boligformål i hele kommunen, heriblandt ved Engene. Udarbejdelse af Kommuneplan 2021 med arealudlæg er i gang, og der var været afholdt fordebat for arealudlæg. Lokalplan og rammelokalplan kan udarbejdes sideløbende med Kommuneplan 2021, men først vedtages, når arealudlæggene er vedtaget. Derved kræver planlægningen ikke en særskilt fordebat. Processerne for arealudlæg i kommuneplanen og rammelokalplan og lokalplan koordineres således, at det sikres at arealudlæggene for området vedtages indenfor lokalplanens deadline.

Proces

Der skal i forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan afklares, hvordan vej- og byggemodningsomkostninger for området skal fordeles. Eventuelle udbygningsaftaler skal vedtages sammen med lokalplan.

Der er et stort arbejdspres i forvaltningen, hvorfor det forslås, at der afsættes 100.000 kr. til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne og eventuelle udbygningsaftaler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, sker i et samlet plandokument med udgangspunkt i, at masterplanen kan overholdes og at den offentlige høringsproces dermed forventes mindst kompleks. Fagforvaltningen anbefaler endvidere, at udarbejdelse af kommuneplanrammer for området følger arealudlægsprocessen i forbindelse med Kommuneplan 2021, som kører sideløbende med udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til

 • om der skal igangsættes udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev, i et samlet plandokument eller
 • om Byrådet skal vedtage, at der kan ændres på masterplanen for Engene og der igangsættes udarbejdelse af en lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev.
 • om Byrådet skal afsætte 100.000 kr. fra byggemodningskontoen til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne
Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at der igangsættes udarbejdelse af rammelokalplan for Engene og lokalplan for området ved Starengvej 31, Brønderslev.

Det indstilles endvidere, at der afsættes 100.000 kr. fra byggemodningskontoen til konsulentbistand til udarbejdelse af planerne.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Pulsen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 154 ha stort solcelleanlæg ved Pulsen, beliggende umiddelbart syd for Voergård Slot.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af et ca. 154 ha stort solcelleanlæg ved Pulsen.

Projektområdet gennemskæres af vejen Pulsen, og grænser op til vindmølleparken ved Pulsen, så der kan opstå en samlet energipark. Mod nord afgrænses området af det værdifulde kulturmiljø omkring Voergård Slot og Voer Kirke, dog uden at nogen dele af projektområdet ligger indenfor det værdifulde kulturmiljø. Anlægget trækkes desuden 100 m væk fra Pulsen, for at sikre herregårdsstrøget op til Voergård Slot. Mod syd afgrænses arealet af Pulsbæk, hvortil der holdes en respektafstand på 8 m.

Det forventes, at der i området vil kunne etableres ca. 141 ha solceller med en samlet effekt på knap 110 MW, som på årsbasis vil kunne producere ca. 110.000 MWh svarende til elforbruget i ca. 30.000 husstande. Der fragår areal til § 3 område, randbevoksning m.m.

Projektet består i opstilling af solcellepaneler monteret på markstativer. Højden på anlægget vil variere fra ca. 2 til ca. 4 m, da der formentlig vil blive opstillet solceller med trackingteknologi. Solcellepanelerne vil blive opstillet i nord-sydorienterede rækker med 6-12 m mellem rækkerne. Alternativt opstilles der fastmonterede solcellepaneler på østvestorienterede rækker. Disse paneler vil have en højde på op til 4 m. Solcellepanelerne forbindes med kabler til invertere, som monteres under panelerne, og disse invertere forbindes til mindre transformere. Transformerne opstilles bag solcellestativerne og forbindes til det offentlige elnet, hvor el-produktionen leveres til. Afhængig af det lokale netselskab skal der etableres en 60/10 kV transformerstation på arealet. Denne vil være 5-6 m høj ekskl. lynafledere. Projektområdet er fladt og solcelleparken samt eventuel 60/10 kV transformerstation kan derfor skærmes visuelt fra omgivelserne ved etablering af randbeplantning rundt om parken. Dette sikrer, at solcelleanlægget i det væsentligste ikke vil kunne ses fra omgivelserne.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området, da projektet ikke er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solenergianlæg ved Pulsen,
 • godkender, at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring og
 • godkender, at ansøger skal bidrage til processen med udkast til lokalplan og visualiseringer.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om tilladelse til etablering af MTB bane i Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/FK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Erhverv og Turisme er blevet kontaktet vedrørende et ønske om etablering af et mountainbike (MTB) spor i Grindsted Plantage, øst for Brønderslev.

På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt møde med lodsejerne, der er i stedet gennemført en nabohøring for at få undersøgt brugen af Grindsted Plantage og hvorvidt et MTB spor kan forenes med naboernes ønsker, samt brugen af plantagen. Fagforvaltningen har modtaget 12 høringssvar i forbindelse med høringen.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB banen senest skal være klar til Sankt Hans.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel omkring etablering af en mountainbike bane i Grindsted Plantage. Fagforvaltningens opmåling af forslaget til banen viser, at den vil blive ca. 1,7 km lang.

Forslaget kommer fra en lokal cykelbutik, hvorefter Erhverv og Turisme, samt fagforvaltningen har holdt et møde med projektholdet On trail. On trail er støttet af Nordea Fonden, der har godkendt forslaget og dermed tildelt støttemidler til det.

I forbindelse med etableringen af en MTB bane, er der flere ting, der bør undersøges, inden Brønderslev kommune som ejer af Grindsted Plantage eventuelt giver tilladelse.

Inden for det område, hvorpå banen skal etableres, er der flere stiforløb, som skovens andre brugere færdes på, hvorfor projektmagerne har foreslået, at banen kun i mindre grad krydser stierne, og at de ved etablering af banen vil sørge for, at hastigheden er lav på de strækninger.

Før der laves en MTB bane i området, bør der laves en analyse af brugen af arealet. Brønderslev Kommunes skovpolitik indeholder som et hovedformål "at give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder". En MTB bane er ikke i modstrid med denne politik, men det bør dog stadig undersøges, hvad andre eksisterende brugergrupper mener om projektet. Man kan så afveje de forskellige interesser i området op imod hinanden.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Der skal derfor laves en gennemgang af ruten, så det kan klarlægges, hvilke restriktioner der skal/kan gives dispensation fra (herunder § 3) og hvilke, der er irrelevante i denne henseende. Ved en dispensation fra § 3 er der desuden 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Etableringen af en MTB-bane vil ikke kunne planlægges og udføres inden for fristen for brug af de tildelte fondsmidler i det tilfælde, der skal ske en mere omfattende høringsproces. Det Grønne Råd skal derfor tage stilling til, om det kan anbefale, at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet uden en sådan brugerundersøgelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tilkendegiver, om de kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget på det foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB banen i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 6:

Det Grønne Råd har forskellig holdning omkring etablering af en MTB bane i Grindsted Plantage.

Dele af Det Grønne Råd anbefaler, at man klarlægger eventuelle problemer ved etablering af en MTB bane, inden man etablerer den. En anden del af Det Grønne Råd anbefaler, at man gør brug af de nuværende fondsmidler og går i gang med etablering af MTB-banen.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 5:

Udvalget er generelt positiv over for etablering af banen.

Formandskabet afholder møde med interessenterne.

Sagen genoptages på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2020:

Fagforvaltningen har lavet en analyse af brugen af arealet. Der er sendt høringsbrev til naboer og andre brugere af Grindsted Plantage.

Der er kommet i alt 12 høringssvar.

Størstedelen af høringssvarene er hovedsageligt negative (11 ud af de 12 svar) i forhold til at etablere et MTB spor i plantagen. Der er blandt andet fremført følgende argumenter:

 • Der vil være konflikter med anden brug af plantagen, herunder børnefamilier, ridende, pensionister, hundeluftere
 • Plantagen er for lille til at indeholde et MTB spor sammen med anden brug af plantagen som rekreativt område for andre
 • Da sporet er så lille, vil sliddet på banen være meget højt, da folk ville skulle køre den samme rute flere gange for få en tur ud af det
 • Et MTB spor vil give ekstra trafik på de private/kommunale veje (Plantagevej) hvor der er privat betaling af vedligehold, parkeringsforholdene vil skulle have plads til flere biler

Af positive argumenter for anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage blev der fremlagt:

 • Det vil være godt med et MTB spor nær Brønderslev
 • Øget fokus på plantagen kan føre til vedligehold af de allerede etablerede stier i skoven og resten af skovens områder
 • De mountainbikere der allerede bruger plantagen vil have bedre forhold og vil blive kanaliserede væk fra de andre stier

Grindsted Plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Ved en dispensation fra § 3 er der 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Der skal desuden fastlægges vedligehold af banen for at undgå ulykker. Det vil være nødvendigt at have en klar fast aftale af vedligehold af banen.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Fagforvaltningen vurderer, at anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage vil påvirke den rekreative brug af området for mange af de andre brugergrupper negativt, ved at den ekstra brug af arealet vil gøre det mindre attraktivt som besøgssted for familier, hundeluftere og ridende.

Fagforvaltningen vurderer, at det vil være bedre at lede aktivt videre efter en anden placering for en MTB bane nær Brønderslev By. Her vil det være muligt at tage højde for et længere MTB spor, samt få det passet ind i planlægningen af grønne og rekreative områder i Brønderslev.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB sporet senest skal være klar til Sankt Hans.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 6:

Mail fra Martin Knudsen er sendt til udvalgets medlemmer og indgik i behandlingen af sagen. Mailen tilknyttes som bilag til sagen.

Udvalget er betænkelig ved, om arealet er stort nok til en MTB-bane. Sagen sendes til Fritids- og Kulturudvalget, med anmodning om en vurdering heraf / og eventuel forslag til alternativ placering, hvorefter TM behandler sagen på ny.

Supplerende sagsfremstilling Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2020:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, efter udtalelse fra Bevæg dig for livet - Cykling, at der kan arbejdes videre med et spor i Grindsted Plantage. Det er væsentligt at se den foreslåede rute som et spor, som ikke skal opfattes som en særskilt bane til MTB, men ses som en del af en rute man som borger kan cykle. Der ses gode potentialer i sporet, da det er placeret tæt på byen. Det gør sporet let tilgængeligt for både børn og voksne, derudover giver det gode perspektiver i forhold til at benytte sporet i de daglige ture, samt kunne koble sporet sammen med yderligere spor omkring byen på et senere tidspunkt. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har ikke alternative forslag til placering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget sender udtalelsen og anbefalingen af sporet videre til Teknik- og Miljøudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2020, pkt. 11:

Fritids- og kulturudvalget vurderer ikke på baggrund af udtalelsen fra Bevæg dig for livet - Cykling, at det ønskede spor kan være en selvstændig MTB-bane.Udvalget har ingen forslag til alternativ placering af en MTB-bane i og omkring Brønderslev. Fritids- og kulturudvalget ser gerne, at kommunen har et mangfoldigt udbud af faciliteter, der opfordrer kommunens borgere til bevægelse.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes foreløbig for en tidsbegrænset periode på 1 år. I sidste kvartal følger Formandsskabet op på erfaringerne fra brugerne af skoven.

Tilladelsen kan til en hvertid tilbagetrækkes, hvis der opstår problemer.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Sporet etableres i samarbejde med Brønderslev Kommune.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af stier ved Rævdalslunden, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 20. april 2020 anmodet om at få undersøgt problemstillingen omkring stierne ved Rævdalslunden, Dronninglund, som blev nævnt i et høringssvar i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 02-B-10.01 for Boligområde ved Tulipanhaven, Dronninglund.

Fagforvaltningen har undersøgt problemstilling og historik omkring stierne nærmere. Derudover har fagforvaltningen indhentet et overslag på forventede etableringsomkostninger for færdiggørelse af stierne.

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen den 20. maj 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommunen vil finansiere færdiggørelse af stierne.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Rævdalslunden henviser i høringssvar afgivet i forbindelse med lokalplan 02-B-10.01 til, at stier i deres område ikke er færdiggjort. De henviser til, at der ifølge lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 fremgår, at der skal etableres stier for cyklende og gående som et led i den sammenhængende stiplanlægning.

Ansøger, som også byggemodnede Rævdalslunden, fralægger sig i vedhæftede svar ansvaret for stierne. Ansøgers konsulent henviser til lokalplanernes formulering, hvor det ikke fremgår, med hvilken type belægning stierne skal etableres. Der er i dag græsarealer, der hvor stierne er udlagt.

Økonomiudvalget har den 18. april 2018 besluttet, at der fremadrettet skal stilles garanti fra private grundejere, der udstykker boligområder. Praksis er, at kommunen besigtiger byggemodningen, inden den første byggetilladelse gives og værdisætter eventuelle restarbejder i forbindelse med byggemodningen. Der stilles efterfølgende et krav overfor den private byggemodner om at rejse en sikkerhedsstillelse på det værdisatte beløb.

Fagforvaltningen er bemyndiget til at stille krav om sikkerhedsstillelse administrativt. På denne måde forebygges, at der opstår problemer i forbindelse med færdiggørelse af private byggemodninger.

Lokalplanerne 06-41, 06-43 og 06-48 er vedtaget i 2005-2008, før den ovenstående praksis var trådt i kraft. Der er sket byggemodning af området i lokalplan 06-41 og 06-43. Området i lokalplan 06-48 er endnu ikke byggemodnet.

Fagforvaltningen har tidligere holdt møde med byggemodner af arealet, hvor der blev aftalt nærmere omkring, hvilke stier der ønskes etableret i asfalt og med stibelysning. På mødet blev det blandt andet drøftet, at hovedstisystemet kunne optages som offentlige stier, når de engang var færdigetablerede med asfalt og stibelysning m.m. se vedhæftede notat.

Siden mødet er selskabet, der byggemodnede Rævdalslunden gået konkurs. Det er derfor formelt nu vej- og stiejernes ansvar (Grundejerforeningen Rævdalslunden), at projektet bliver udført i henhold til lokalplanens bestemmelser og det af vejmyndighedens godkendte vej- og stiprojekt.

Fagforvaltningen har indhentetet overslag på forventedeetableringsomkostninger i forhold til at færdiggøre stierne - der henvises til sag på lukket møde, hvor økonomien behandles.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • drøfter om kommunen skal påtage sig etableringsomkostningerne i forbindelse med færdiggørelse af stierne
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 7:

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen, hvorefter sagen behandles på ny.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. maj 2020:

Formandskabet holder møde med grundejerforeningen den 20. maj 2020, hvor mulighed for medfinansiering drøftes.

Teknik- og Miljøudvalget, 25. maj 2020, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at få foretaget en mere specifik vurdering af omkostningerne – herunder af fremkommelighed og tryghed.

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. juni 2020:

Stien er for bløde trafikanter dvs. både for gående og cyklister. Formålet er, at gøre det trygt og nemt at bevæge sig rundt i og på tværs af boligkvarterer, skole, institution og fritidsaktiviteter. Endvidere er det målet at skabe gode rammer, der inviterer til fysisk aktivitet, jf. Bevæg dig for livet.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at grundejerforeningen er med til at finansiere udgiften.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tillæg til miljøgodkendelse - NCC A/S


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse for asfaltfabrikken NCC har været i partshøring hos naboer og NCC.

Bemærkningerne har udløst dialog/ønsker om tilretninger, der, hvis de fastholdes, udløser ny partshøring. Der er brug for at mulighederne, for at fastsætte rammer, der på længere sigt imødekommer både NCC og naboer i højere grad, vendes med NCC på direktørniveau. Møde og ny partshøring skal afholdes inden der tages politisk stilling til det endelige udkast til tillæg til miljøgodkendelsen for NCC.

Teknik og Miljøudvalget orienteres om status i sagen.

Sagsfremstilling

Det seneste forslag til tillæg til miljøgodkendelse har været i partshøring hos naboer og NCC i 4 uger.

De fremkomne bemærkninger samt yderligere forslag og ideér fremkommet henholdsvis på møde med NCC den 18. maj 2020 samt på møde med naboer til NCC den 4. juni 2020 har gjort det nødvendigt at drøfte indholdet af det kommende tillæg med NCC på direktørniveau. Samlet set tegner det til, at indholdet af det nye tillæg til miljøgodkendelse skal justeres, så der skal foretages en ny partshøring - denne gang på 14 dage.

Der er således ikke grundlag for en realitetsbehandling af tillæg til miljøgodkendelse for NCC før det beskrevne møde med NCC har været afholdt og ny partshøring er foretaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil på mødet give en nærmere orientering om sagens stade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Formandsskabet holder møde med Direktøren for NCC.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Nationale retningslinjer for ensartet affaldssortering - generel orientering og betydning for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om regeringens udspil om ny ensartet affaldssortering for alle – dvs. i virksomheder, på arbejdspladser og i alle landets kommuner. Med hensyn til fraktionen farligt affald er det allerede nu relevant at overveje indførsel af en rød miljøkasse til farligt affald på samme måde som det foregår i Hjørring Kommune og en række andre kommuner i Danmark.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget vil tilkendegive, at der kan arbejdes videre med en ordning, hvor der indføres en rød miljøkasse til farligt affald ved alle husstande.

Sagsfremstilling

Regeringen præsenterede på et pressemøde den 18. maj 2020 en plan for mere affaldssortering samt mere ensartede retningslinjer for sortering, så alle i Danmark sorterer på samme måde. I det følgende præsenteres de væsentligste punkter i udspillet generelt, og der redegøres for konsekvenser for Brønderslev Kommune.

I udspillet er der 10 fokusfraktioner:

 • Mad
 • Papir
 • Pap
 • Metal
 • Glas
 • Plast
 • Tekstil
 • Fødevarekartoner
 • Restaffald
 • Farligt affald

Udspillet indebærer, at de nævnte fraktioner skal indsamles ved selve husstandene, eller at det skal ske husstandsnært. Desværre er der ikke på nuværende tidspunkt en nærmere definition af begrebet ”husstandsnært”. Men da der mange steder i landet er opstillet bobler til fx glas, må det være en berettiget forventning, at dette vil opfylde kravet til husstandsnær indsamling.

Flere steder i Danmark – og i høj grad i Nordjylland - indsamles plast og metal som en samlet fraktion, som senere adskilles på sorteringsanlæg. Dette opfylder kravene i udspillet. Derimod er det kommet frem, at en blanding af metal, glas og plast, som benyttes i mange kommuner i Midt- og Sydjylland ikke er hensigtsmæssig og derfor skal udfases. Overordnet lægger udspillet op til, at der ved et standard parcelhus til være 2-4 affaldsspande med flere rum.

Udspillet rummer en række yderligere delelementer, bl.a. om at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Der skal ikke redegøres nærmere for dette i denne sagsfremstilling; bl.a. fordi udspillet først forventes vedtaget af folketinget senere (forventes vedtaget før sommerferien 2020).

Sandsynlige scenarier i Brønderslev Kommune

I skemaet nedenunder er der oplistet sandsynlige og realistiske scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan leve op til kravene, hvis de vedtages nogenlunde uændret i forhold til udspillet.

Fokusfraktion

Mulig løsning

Mad

I forvejen planlægges der en indsamling af madaffald i rumopdelt container, hvor der er madaffald i den ene side og restaffald i den anden side

Papir

Indsamles i forvejen

Pap

Stort pap indsamles ikke i øjeblikket ved husstandene. Muligheder er bobler (husstandsnært) eller en ekstra container

Metal

Indsamles i forvejen sammen med plast

Glas

Indsamles i øjeblikket i bobler; pt. uafklaret om dette opfylder krav til ”husstandsnær indsamling”

Plast

Indsamles i forvejen sammen med metal

Tekstil

Bobler på samme måde som glas, hvis dette opfylder krav til ”husstandsnær indsamling”

Fødevarekartoner

Reno-Nord undersøger, om fødevarekartoner kan sorteres fra på sorteringsanlægget, når der alligevel sorteres plast & metal

Restaffald

Planlægges i forvejen adskilt fra madaffald i rumopdelt container

Farligt affald

En rød miljøkasse, som i flere år har været standard i Hjørring Kommune og mange andre kommuner. Vil kunne afløse ordningen med ”batterier på låget”

Da udspillet endnu ikke er vedtaget, er det ikke relevant, at Teknik- og Miljøudvalget træffer endelige beslutninger på nuværende tidspunkt. Dog vil det være af værdi for fagforvaltningen at få en tilkendegivelse om farligt affald indsamlet i en rød miljøkasse.

Det er fagforvaltningens vurdering, at det vil være uforsvarligt at indsamle farligt affald i bobler eller lignende, og at der reelt ikke er noget alternativ til den røde miljøkasse til indsamling af farligt affald. Der er vedlagt bilag, hvor der præsenteres en folder fra Hjørring Kommune om den røde miljøkasse.

I det kommende udbud af separat indsamling af mad- og restaffald er det en oplagt mulighed at medtage ordningen med røde miljøkasser – evt. som en option.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager orientering til efterretning og
 • tilkendegiver, at der kan arbejdes videre med en ordning, hvor der indføres en rød miljøkasse til farligt affald ved alle husstande.
Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der kan arbejdes videre med en løsning til farligt affald.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Kriterier for udbud om kommende separat indsamling af mad- og restaffald


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen planlægger at gennemføre en udbudsproces om separat indsamling af mad- og restaffald.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udbudskriterier, rumopdelte containere contra farvesortering og standard indsamlingsfrekvens.

Sagsfremstilling

Der skal gennemføres udbud af separat indsamling af mad- og restaffald. Udbudsprocessen gennemføres i samarbejde med Niras, der også tidligere har været konsulent på udbud af indsamling af dagrenovation.

Udbudsprocessen har hidtil været vanskeliggjort af de særlige udfordringer, som skyldes, at Brønderslev Kommune er medlem af både AVV og Reno-Nord. Men efter nærmere drøftelse mellem fagforvaltning og rådgiver, er det kommet frem, at udbuddet kan udformes på en sådan måde, at der er mulighed for at skifte destination for affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune i løbet af kontraktperioden, hvis dette er nødvendigt.

Eksempelvis er det med denne løsning muligt i løbet af kontraktperioden at stoppe med at køre affald fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord og i stedet køre det til AVV. På den måde behøver udbuddet af indsamling ikke at afvente Brønderslev Kommunes stillingtagen til tilhørsforhold til de to affaldsselskaber – en problemstilling, som bl.a. er blevet aktuel, fordi Reno-Nord er i gang med en større ændring af vedtægterne.

Når der skal indsamles mad- og restaffald hver for sig er der principielt to muligheder.

Den ene mulighed er, at der indsamles i containere med kun ét rum, hvor madaffald lægges i grønne poser, og restaffald lægges i sorte poser. Både grønne og sorte poser bortskaffes via containere med kun et rum. Adskillelsen sker på et farvesorteringsanlæg. Aalborg Kommune planlægger en sådan løsning, men tidshorisonten for den type anlæg er op til 4 år.

Den anden løsning er, at der anvendes en rumopdelt container svarende til den container, som i dag benyttes til plast & metal og papir. I det ene rum anbringes madaffald og i det andet restaffald. Madaffald skal af hensyn til lugt og forebyggelse af fluegener emballeres i plastikposer, som efterfølgende kan frasorteres på et anlæg til forbehandling af madaffald. I næsten alle andre kommuner foregår det i grønne poser, som udleveres til borgerne. Fagforvaltningen vurderer, at dette også vil være mest hensigtsmæssigt i Brønderslev Kommune af hensyn til ensartede sorteringskriterier. På samme måde vil det være hensigtsmæssigt, at der udleveres sorte poser til restaffald.

Løsningen med rumopdelte containere er langt den mest oplagte løsning; bl.a. af hensyn til samarbejdet med AVV og Hjørring kommune, hvor denne løsning allerede er indført.

Af hensyn til forebyggelse af lugtgener bør containere med et rum i den ene side, hvor der kun er madaffald, ske med et interval på maksimalt 14 dage (mod nu op til 4 uger).

Ugetømning af restaffald vil dermed ophøre, hvilket indebærer et betydeligt besparelsespotentiale, fordi selve tømningen er den enkeltfaktor, som påvirker prisen for dagrenovation mest. For nedgravede affaldscontainere (molokker), kan der benyttes tømning efter behov; dog mindst hver 14. dag for madaffald.

I udbud om separat indsamling af mad- og restaffald vil kontrakten blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Fagforvaltningen foreslår følgende vægtning:

 • Pris: 60 %
 • Kvalitative kriterier: 40 %

I udbuddet er der mulighed for at foretage en yderligere underopdeling af de kvalitative kriterier. Det kunne fx være på følgende måde:

Kriterier

Vægtning %

Nøgleord / kriterier, eksempler

Miljø og bæredygtighed

15

Lastbilernes CO2-udledning; optimering af ruter; chaufførkursus omkring miljørigtig kørsel; miljøledelse

Kundetilfredshed

15

Kvalitetsledelse og egenkontrol; høflig og korrekt kundekontakt; fokus på, at der ikke køres for stærk med hverken biler eller containere; fokus på, at containere stilles på plads efter tømning; fokus på, at der ikke startes for tidligt om morgenen.

Arbejdsmiljø for chauffører

10

Lav indstigningshøjde i lastbiler; fokus på, at der kun køres med én container ad gangen; arbejdsmiljøledelse

Inden udsendelse af udbuddet vil der blive foretaget en nærmere dialog om den indbyrdes vægtning af kriterierne. Endvidere foretages der en tilpasning og mere uddybende beskrivelse af ovennævnte nøgleord / delkriterier.

Processen om udbud om separat indsamling af mad- og restaffald sættes i gang, så snart Teknik- og Miljøudvalget har godkendt dette. Der skal senere gennemføres et udbud af indkøb af rumopdelte containere. Dette planlægges også gennemført i samarbejde med Niras. Det er dog udbuddet af indsamlingen, som har den længste procestid, fordi der må forventes en leveringstid på rumopdelte skraldebiler på 12-16 måneder. Der vil senere blive fremsendt en sag til Teknik- og Miljøudvalget om kriterier for udbud af containerindkøb.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender følgende:

 • Udbud om separat indsamling af mad- og restaffald sættes i gang snarest.
 • Indsamling af mad- og restaffald gennemføres ved enkeltboliger i rumopdelte containere med en tømningsfrekvens på 14 dage.
 • Indsamling vægtes med 60 % pris og 40 % kvalitative kriterier.
Personale

Ingen.

Beslutning

Forslag til udbudsmateriale behandles i udvalget forinden, det sendes ud.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


11. Orientering - Planklagenævnets afgørelse af klage over påbud på Mimersvej 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Planklagenævnet har givet Brønderslev kommune medhold i sag om påbud til lovliggørelse af stensætning, beplantning med trærække og fjernelse af brændeskur på Mimersvej 1, Brønderslev.

Sagens fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. februar 2019 at meddele påbud om lovliggørelse af stensætning, beplantning med trærække og fjernelse af brændeskur på Mimersvej 1, Brønderslev, efter en klage fra naboer.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede følgende omfang af påbud, der blev sendt den 2. maj 2019:

 • At brændeskuret opført i beplantningsbæltet mod Odinsvej skal fjernes inden den 15. juni 2019.
 • At stensætningen langs Odinsvej skal fjernes inden den 15. juni 2019.
 • At der er fældet beplantning i strid med lokalplan 1511-03 § 9.2, og at plantebæltet skal reetableres på strækningen mellem det sydligste skel og den nordligste del af garagen i 3 meters bredde. Beplantning skal ske senest, når luftledningen er fjernet.

Ejer af Mimersvej 1, Brønderslev, klagede over påbuddet til Planklagenævnet. Sagen er nu afgjort, og Planklagenævnet afviste alle klager.

Lovliggørelsen var sat i bero, indtil afgørelsen forelå, efter aftale herom med Planklagenævnet. En ny frist for lovliggørelse vil blive fastsat administrativt, idet genplantning afventer fjernelse af luftledninger til gadebelysning. Fagforvaltningen kontakter firmaet, der forestår ledningsarbejderne. Der afsættes den kortest mulige frist.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget ønsker luftledningen fjernet og sagen afsluttet hurtigst muligt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - igangsætning af miljøvurdering af indvinding af grundvand - Brønderslev Vand A/S


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til en øget indvinding af grundvand på de to eksisterende kildepladser: Brønderslev Nordre Vandværk og Brønderslev Vestre Vandværk. De har desuden søgt om tilladelse til indvinding fra en ny kildeplads ved Nibstrup.

Det øgede vandbehov skyldes, dels at Brønderslev Søndre Vandværk ønskes nedlagt, dels et ønske om også i fremtiden at sikre en stabil vandforsyning. De tre ansøgninger til indvinding udløser hver især en miljøkonsekvensrapport (VVM). Dette forventes igangsat i juni 2020 med en fordebat.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til øget indvinding af grundvand fra de to eksisterende kildepladser: Brønderslev Nordre Vandværk og Brønderslev Vestre Vandværk. De har desuden søgt om tilladelse til indvinding af grundvand fra en ny kildeplads ved Nibstrup.

Den øgede indvinding fra de tre kildepladser behandles i 3 separate miljøvurderinger, da der er tale om 3 projekter, som kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Brønderslev Vand A/S har dog behov for, at alle projekterne gennemføres, for at fremtidssikre en stabil vandforsyning. Brønderslev Vand A/S oplever øget vandbehov i disse år, da bl.a. mindre vandværker lukker og forbrugerne derefter forsynes af Brønderslev Vand A/S. Brønderslev Vand A/S planlægger at lukke Brønderslev Søndre Vandværk hurtigst muligt. Dette skyldes, at der er fund af pesticider i vandet fra kildepladsen. Desuden er selve vandværket nedslidt og en renovering er urentabel, når der ikke fremadrettet satses på at benytte det pga. pesticider i vandet.

Krav om miljøvurdering udløses af, at den ønskede indvinding af grundvand vil sænke grundvandsstanden lokalt. Dette medfører påvirkning af vandløb og især naturlokaliteter.

Formålet med fordebatten er at informere borgerne og indhente ideer til emner, som skal behandles i miljørapporterne. Herefter vil der blive udarbejdet miljørapporter for de 3 projekter. Offentligheden vil få mulighed for at komme med bemærkninger til udkast til disse.

Ifølge bemyndigelsesplan godkendt af Byrådet den 27. maj 2020 skal Teknik- og Miljøudvalget informeres ved igangsætning af VVM. Endelig godkendelse af VVM skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Ressourcer til rekreative projekter og naturoplevelser


Resume

Sagsforløb: TM

Gennem de seneste år er bevidstheden om, at rekreation og naturoplevelser er meget væsentlige parametre, når trivsel for borgerne, bosætning samt turisme er på dagsordenen.

Dette gælder for Danmark generelt, men også i Brønderslev Kommune er dette kommet på dagsordenen. Et par eksempler er projekterne Bevæg dig for livet, Naturpark Vendsyssel samt opgradering af det rekreative stinet. Der er i samme tidsrum kommet et stærkt øget fokus på biodiversitet, som faktisk går hånd i hånd med de nævnte borgerrelaterede projekter. På den baggrund blev der på temamødet i Byrådet den 29. januar 2020 orienteret om mulighederne for realisering af Naturpark Vendsyssel.

Det landsdækkende fokus har gjort, at der blandt de store naturrelaterede fonde, bliver sat flere og flere midler af til støtte til de nævnte indsatser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Teknik og Miljø tilføres én ekstra normering til sikring af gennemførsel af de nævnte projekter samt søge om støtte fra relevante fonde i den sammenhæng.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd har bl.a. haft Naturpark Vendsyssel og det rekreative stinet på dagsordenen flere gange, og der har hver gang været opbakning til, at der arbejdes videre med projekterne. Det påpeges, at det er vigtigt både i forhold til øget oplevelse, markedsføring af Brønderslev Kommune og forbedring af naturindholdet, at realisere projekter inden for de behandlede områder.

Det Grønne Råd er ligeledes introduceret for tankerne om Den Grønne Ring omkring Brønderslev - herunder tanker om realisering af et helhedsprojekt i og omkring Nørre Å mellem Hjørringvej og Saltumvej. Projektet her kan komme til at omfatte vådområdeprojekt, lavbundsprojekt, rekreative stier, fugletårne samt skovrejsning. Realisering af et sådant projekt kan få uvurderlig betydning for bosætningen i Brønderslev by samt for de borgere, der allerede er bosat i Brønderslev by, men attraktionsværdien af et sådant naturområde har faktisk også potentiale i forhold til at tiltrække borgere og besøgende længere væk fra. Projektet er en del af helhedsplan for Ryå-området.

Det rekreative stinet er allerede i gang med at blive opgraderet. Der er således valgt 10 stier i første omgang, men potentialet er langt større, og eksempelvis er Hærvejsruten ved at blive gennemgået på nationalt plan og det forventes, at der her kan blive tale om et stort aktiv for de deltagende kommuner - herunder for Brønderslev. Nordsøstien har et tilsvarende potentiale, så der skal - i forlængelse af den nyligt gennemførte ekspropriation på en delstrækning mellem Gerå og Asaa - ske en vurdering af de andre steder, hvor stien forløber på stærkt trafikeret vej. Der er faktisk også et større antal lokale ruter, der trænger til en gennemgang og vurdering i forhold til fremtidig status. En stor del af disse er af væsentlig betydning for de tilknyttede lokalsamfund/landsbyer.

Mulighederne for skovrejsning generelt har gennem flere år været drøftet med det politiske niveau. Det ser nu ud til, at der i samarbejde med Brønderslev Vand kan findes arealer, hvor skovrejsning kan realiseres i forbindelse med etablering af nye vandboringer - samt i forbindelse med udbygning af eksisterende vandboringer. Skovrejsning har positiv effekt på flere områder - eks. beskyttelse af drikkevandet, forøgelse af biodiversiteten samt rekreativt i forhold til borgernes naturoplevelse.

I Brønderslev kommune er der to Natura 2000 områder, hvor der er krav om udarbejdelse af indsatsplaner. Potentialet i forhold til at hæve naturindholdet samt formidling i disse områder er ikke udnyttet. Kommunen deltager p.t. i Canapé-projektet i Natura 2000 området Store Vildmose. Projektet ledes af Naturstyrelsen Himmerland, men både Jammerbugt og Brønderslev kommuner deltager, men der kunne sagtens tænkes mere konkrete projekter i dette fantastiske naturområde. Brønderslev - og særligt Frederikshavn Kommune - har samarbejdet om et projekt i Natura 2000 området ved Asaa, hvor hovedsigtet var at styrke mulighederne for Engrylen. Dette projekt er en del af den indsatsplan, der ligger for området p.t., men der mangler yderligere tiltag og opfølgning.

Ud over de allerede nævnte projekter kan det forudses, at der vil bliver yderligere efterspørgsel efter oplevelser og mulighed for udfoldelse i naturen, ligesom fokus på forstærket indsats til forøgelse af biodiversiteten kun bliver større. Eksempler i på dette er mountainbikeruter, rideruter, formidling af fortids- og kulturminder, "Vild med Vilje" samt formidling af botanik og fugleliv.

I forhold til gennemførelse af projekter på ovennævnte områder, har det vist sig, at der er rigtig gode muligheder for at opnå støtte fra eksempelvis 15. juni fonden, Villumfonden, Aage V. Jensens fonde samt EU´s støtteprogrammer. Det er således muligt at tilføre kommunen betragtelige midler til en indsats som den her beskrevne, hvis blot der sættes ressourcer af til ansøgninger m.v.

For at sikre realisering af ovennævnte projekter samt en fremtidig indsats på området er det nødvendigt med tilførsel af 1 normering i Plan og Miljø.

Forvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik og Miljø tilføres én ekstra normering til sikring af ovennævnte indsats.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget gør opmærksom på, at medarbejderressourcerne skal følge opgaverne.

Drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Budget 2021 - forslag til råderum på Teknik og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2020 var der drøftelser af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, hvilke råderumsforslag der skal indgå i budgetforhandlingerne på møderne i august 2020.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med følgende forslag:

a) Gennemgang af basisbudget 2021 med udgangspunkt i Regnskab 2019.

b) Effektivisering af Vej og Park, herunder

 • nye metoder / mere digitalisering
 • brug af private leverandører til nogle opgaver
 • vurdering af maskinparken
 • vurdering af timeprisen

c) Vurdering af budgettet til kollektiv trafik

d) Optimering af forbrug af personaleressourcer i Teknik og Miljø

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre med forslagene.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget holder ekstraordinært møde torsdag den 25. juni 2020, kl. 14.00.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


18. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering - resultat af udbud


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer