Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 17. august 2020
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. maj 2020 forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 14. maj 2020 til den 18. juni 2020. Der er i ikke indkommet nogle bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. maj 2020 forslag til lokalplan 01-O-08.01 Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev.

Lokalplanen danner rammerne for at sikre tidssvarende udviklingsmuligheder for Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) eller lignende anvendelse i en årrække, og derudover også at sikre hensynet til omgivelserne. Lokalplanen giver mulighed for ny bebyggelse i lokalplanens delområde lll og lV, så det samlede etageareal, der i dag er på ca. 5.300 m2,kan øges til 10.000 m2. Det svarer til, at de to delområder tilsammen bebygges med 20 %.

Lokalplanen sikrer, at delområde ll friholdes for bebyggelse, og at delområde V udlægges til rekreativt formål, hvor der kun må opføres småbebyggelse og anlæg til udendørs aktiviteter.

Lokalplanen fastsætter i øvrigt bestemmelser om blandt andet terrænregulering, byggelinjer, omfanget af udendørs idrætsanlæg, og bestemmelser om bevarelse og vedligeholdelse af beplantningsbælter, samt bestemmelser om anlæg af forsinkelsesbassin ved udvidelse af etagearealet.

Denne lokalplan erstatter lokalplan B-19 vedtaget af Brønderslev Byråd den 18. april 1985.

Der er i høringsperioden fra den 14. maj til den 18. juni 2020 ikke kommet nogle bemærkninger til lokalplanforslaget.

Fagforvaltningen har efter høringsperioden været i dialog med NIH, da Idrætshøjskolen har ønsker om at etablere en jordvold i lokalplanens delområde II til idrætsaktiviteter til trappetræning osv. Den endelige udformning af voldanlægget vides ikke endnu.

På baggrund af ønsket fra NIH om at opføre en jordvold, har fagforvaltningen valgt at skærpe bestemmelserne om terrænregulering, da det vurderes, at en jordvold kan føre til indbliksgener for naboer, og at en etablering af en sådan jordvold i delområde II kan have en negativ indvirkning på indsynet til Idrætshøjskolen. Med bestemmelserne om terrænregulering sikres idrætshøjskolens udviklingsmuligheder til idrætsanlæg stadig. I et sådan tilfælde har Brønderslev Kommune mulighed for at vurdere det konkrete projekt og vurdere, om der skal foretages en nabohøring.

Den oprindelige bestemmelse:

§ 9.3 om terrænregulering

Der tillades terrænregulering til etablering af jordvolde inden for lokalplanområdet.

Kommentar til § 9.3

Ved etablering af jordvolde skal Brønderslev Kommune kontaktes, da det kan udløse en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Foreslås ændret til:

§ 9.3 om terrænregulering

Eksisterende jordvolde langs en del af lokalplanens afgrænsning, eksisterende jordvolde omkring klatreparken og eksisterende jordvolde i området ved den sydlige ende af hovedbygningen kan bibeholdes og vedligeholdes i nuværende omfang.

I forbindelse med etablering af ny bebyggelse kan der ske terrænregulering på +/- 0,5 m.

Der kan foretages nødvendig terrænregulering ifm. etablering af tekniske anlæg som f.eks. forsinkelsesbassin.

Der kan desuden ske terrænregulering til etablering af idrætsanlæg i lokalplanområdet under forudsætning af, at idrætsanlægget ikke vil medføre væsentlige indbliks- eller skyggegener for naboer. Ved terrænregulering i delområde ll skal det desuden sikres, at idrætsanlægget indpasses i parken og indsynet til hovedbygningen bibeholdes.

Der må ikke ske terrænregulering mærmere skel end 2 meter.

Kommentar til § 9.3:

Ved væsentlige terrænreguleringer i forbindelse med idrætsanlæg, der medfører indbliks- og skyggegener for naboer eller påvirke indsynet til hovedbygningen, skal der fremsendes et konkret projekt til Brønderslev Kommune, der redegør for placering, udformning og indpasning i området.

Fagforvaltningen har sendt en partshøring til Nordjyllands Idrætshøjskole om skærpelse af lokalplanens bestemmelser om terrænregulering. NIH har i deres partshøringssvar givet til kende, at de ønsker at den oprindelige bestemmelse om terrænændring fastholdes. På baggrund af partshøringssvaret, har fagforvaltningen afholdt møde med NIH for en nærmere drøftelse af punkterne i partshøringen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår,at Teknik- og Miljøudvalget vedtager lokalplan 01-O-08.01 endeligt med de ændringer som er foreslået af fagforvaltningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. maj 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken, Hjallerup.

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en ny børnehave i Hjallerup.

Planforslagene har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 5. juni 2020 til den 17. juli 2020. Høringsperioden blev forlænget med 2 uger på baggrund af en ændring af lokalplanens § 12.3.

Fagforvaltningen har modtaget 6 indsigelser til planerne: 3 til lokalplanen, 2 til kommuneplantillægget og en uden bemærkninger til planerne. Indsigelserne vedrører den planlagte vejadgang til lokalplanområdet, vejens udformning og kommuneplanrammens areal og anvendelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken Hjallerup har været i offentlig høring i 6 uger i perioden fra den 5. juni 2020 til den 17. juli 2020. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af Brønderslev Kommunes ønske om at etablere en ny børnehave i Hjallerup.

Lokalplanen indeholder ikke en dispositionsplan, da projektet for børnehaven har været i skitseringsfasen, da planerne blev sendt i offentlig høring.

Lokalplanen har til hensigt at sikre den bedste udnyttelse af lokalplanens område og at styrke forbindelser for bløde trafikanter. Det forventes at trafikken i området vil stige, men kun i ringe grad.

Fagforvaltningen har foretaget redaktionelle ændringer af lokalplanens redegørelse og bestemmelser efter Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget. I forbindelse med projektets udarbejdelse har bygherren foreslået ændring af lokalplanens bestemmelse om betingelser for ibrugtagning, § 12.3. Ændringen medførte en forlængelse af høringsperioden med 2 uger fra den 3. juli 2020 til den 17. juli 2020.

Bestemmelsens oprindelige tekst:

Bestemmelsens oprindelige tekst

Bestemmelsen ændres til

”12.3 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke tages i brug før:

 • der er etableret veje og stier jf. §§ 5.1 og 5.2.
 • der er etableret parkeringspladser jf. § 5.3.
 • der er etableret beplantning jf. § 9.3.”

”12.3 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke tages i brug før:

 • der er etableret veje jf. § 5.1.
 • der er etableret parkeringspladser jf. § 5.3.
 • der er etableret beplantning jf. § 9.3.”

Endvidere har fagforvaltningen ændret lokalplanens § 6.5 Afledning af overfladevand.

Bestemmelsens oprindelige tekst

Bestemmelsen ændres til

"6.3 Afledning af overfladevand

 • Overfladevand skal håndteres på egen grund"

"6.3 Afledning af overfladevand

 • Afledning af overfladevand skal ske i henhold til Brønderslev Kommunens spildevandplan."

Høringssvar

Kommunen har modtaget 6 høringssvar til planforslagene, heraf en fra Banedanmark, som ikke har bemærkninger til planerne.

Det er udarbejdet en redegørelse over indsigelser til planerne og fagforvaltningens vurderinger.

Indsigelser til lokalplanen

Høringssvar til lokalplanen vedrører den planlagte vejadgang til børnehaven. 2 indsigelser indeholder forslag til alternativ vejadgang og til vejens udformning.

Fagforvaltningen har undersøgt forslagene, og fastholder det forslag, som fremgår af lokalplanforslaget.

Indsigelser til kommuneplantillæg nr. 22

Kommunen har modtaget 2 indsigelser til kommuneplantillæg nr. 22.

Et af høringssvarene drejer sig om uoverensstemmelse mellem kortbilag til lokalplanen og kortet i kommuneplantillægget. Kortet i kommuneplantillægget viser afgrænsning for kommuneplanramme 03-O-02, som omfatter et større areal end lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanen omfatter og regulerer kun den del af kommuneplanrammeområdet, der er vist på lokalplanens kortbilag. Lokalplanens bestemmelser gælder ikke ud over lokalplanens afgrænsning. Fagforvaltningen foreslår at fastholde kortene til kommuneplantillægget og lokalplanen som fremgår af udkast til planerne.

Den anden indsigelse til kommuneplantillægget drejer sig om ændring af kommuneplanramme 03-O-02's specifikke anvendelse. Kommuneplantillæggets oprindelige tekst giver bl.a. mulighed for etablering af enkelte boliger og boinstitutioner. Denne specifikke anvendelse gælder for hele rammens afgrænsning som ikke ønskes.

Det er ikke hensigten at etablere boliger i hele området. Derfor foreslår fagforvaltningen, at kommuneplantillæggets tekst redigeres således at boligformål udgør.

Kommuneplantillæggets oprindelig tekst:

Denne tekst ændres til:

”Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner.

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som offentlige eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner. Der kan etableres døgninstitutioner.”

”Specifik anvendelse er angivet til daginstitutioner

Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, som offentlige eller private institutioner samt rekreative arealer. Der kan etableres døgninstitutioner.”

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplan 03-O-02.01 Børnehave, Østermarken, Hjallerup endeligt med overstående ændringer af lokalplanens §§ 6.5 og 12.3 og kommuneplantillæggets tekst om områdets specifikke anvendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Der holdes borgermøde, hvor der orienteres om beslutningen, og hvor de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Østermarken kan drøftes.

Bilag

Til toppen


5. Bemærkninger fra fornyet fordebat for solenergianlæg ved Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har været fornyet foroffentlighed for solenergianlæg ved Hjallerup Enge i perioden fra den 29. maj til den 22. juni 2020, da der fra ansøgers side har været ønske om ændringer af projektafgrænsningen (arealer udgår og andre medtages).

Der er indkommet 2 bemærkninger vedrørende vejadgang og arealernes naturmæssige kvalitet og potentiale.

Økonomiudvalget skal tage stilling til de indkomne bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der har tidligere været afholdt fordebat for solenergianlæg ved Hjallerup Enge i perioden fra den 26. juni til den 31. juli 2019. Da der fra ansøgers side har været ønske om ændringer af projektafgrænsningen (arealer udgår og andre medtages), har der været fornyet fordebat i perioden fra den 29. maj til den 22. juni 2020.

I forbindelse med den fornyede fordebat er der indkommet 2 bemærkninger:

 1. Bemærkninger fra Lars Rosengren Jensen, som ejer af matr.nr. 22 Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Bemærkningen vedrører hans vejadgang til arealet.
 2. Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Brønderslev. DN bemærker, at arealerne har stor naturmæssig kvalitet og potentiale, bl.a. kan engområderne genskabes som vådområder. Generelt mener DN ikke, at tekniske anlæg hører hjemme i naturområder eller i områder, der ville falde tilbage til natur, hvis de ikke længere blev dyrket. Ligeledes mener DN, at solcelleanlæggene landskabeligt set vil virke ødelæggende. DN bemærker afslutningsvis, at de anmoder "kommunalbestyrelsen og udvalget for teknik og miljø om at tage sagen af bordet".

Ad 1) Forvaltningen og ansøger har begge haft kontakt til Lars Rosengren Jensen og forsikret ham om, at hans vejadgang vil blive sikret i forbindelse med solenergianlæggets virkeliggørelse.

Ad 2) I forbindelse med projektets virkeliggørelse skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM) for anlæggene. Miljøkonsekvensrapporten vil bl.a. beskrive de miljømæssige og naturmæssige forhold, som solenergianlæggene medfører. Desuden vil de visuelle forhold blive beskrevet, og der vil blive udarbejdet visualiseringer af anlæggene. Der vil i lokalplanerne blive stillet krav om afskærmende beplantning, således anlæggene vil blive visuelt afskærmede. De forhold, som DN angiver, vil således blive medtaget og vurderet i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager bemærkningerne til efterretning og fortsætter planlægningen for solenergianlæggene ved Hjallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at planlægningen fortsættes.

Kortbilag vedhæftes.

Bilag

Til toppen


6. Høring vedr. Jammerbugt Kommunes planlægning for akutlægehelikopterbase


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Jammerbugt Kommune har sendt kommuneplantillæg nr. 28 vedr. indflyvningszoner og støjkonsekvensområder for en akutlægehelikopterbase i offentlig høring.

Basen er beliggende nord for Vester Hjermitslev. De omhandlende konsekvenszoner omfatter en række ejendomme i op til 1,3 km afstand fra basen, herunder ejendomme i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal fremsendes et høringssvar i sagen og om retningslinierne skal indarbejdes i Brønderslev Kommunes kommuneplan.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har planlagt en helikopterbase (HEMS-base) til Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Der er tidligere udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for selve baseområdet, der alene omfatter arealer i Jammerbugt Kommune.

Udover lokalplan og kommuneplantillæg er der nu udarbejdet et kommuneplantillæg for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af basen. Tillægget fastlægger retningslinjer for, at der i et afgrænset område omkring helikopterbasen ikke må etableres høj bebyggelse, høje anlæg, høj beplantning eller udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse. Tillægget omfatter en række ejendomme i en afstand af op til 1,3 km fra selve basen. Kommuneplantillægget vedrører arealer beliggende i henholdsvis Hjørring og Brønderslev Kommuner.

Indflyvningszone

For at sikre den fremtidige drift af basen er der fastlagt en indflyvningszone. Indenfor zonen må der ikke etableres tekniske anlæg, bebyggelse og beplantning, der kan være til gene for basens drift. Indflyvningszonen berører kun en mindre del af Brønderslev Kommunes areal. Højdebegrænsningen på denne del af zonen ligger fra kote 118 til kote 156,9. I praksis vil det primært betyde, at der ikke kan opstilles vindmøller i dette område.

Støjkonsekvensområde

Der er desuden udpeget et støjkonsekvensområde omkring basen, der omfatter arealer, der påvirkes med støj over 80 dB. Indenfor støjkonsekvensområdet må der ikke etableres ny støjfølsom anvendelse som f.eks. boliger eller institutioner. Eksisterende støjfølsom anvendelse kan fortsætte som hidtil. Akutlægehelikoptere er som udrykningskøretøj undtaget for støjkrav og påvirker derfor ikke muligheden for at opretholde eksisterende støjfølsom anvendelse i området. Retningslinien har til formål at sikre, at der ikke kommer yderligere støjfølsom anvendelse i området.

Jammerbugt Kommune har fremsendt forslag til kommuneplantillæg i høring til berørte borgere i Brønderslev Kommune.

For at sikre basens drift skal retningslinierne indarbejdes i kommuneplanen for Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen anbefaler, at retningslinierne medtages i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager kommuneplantillæg nr. 28 for Jammerbugt Kommune til efterretning, og at retningslinierne indarbejdes i kommuneplan for Brønderslev Kommune i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af vision for fælles strategisk energiplan


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Den fælles strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) står over for at skulle sætte fase 2 i gang, efter at der har været afholdt visionskonference om den fælles vision og tidsplan for, hvordan og hvornår Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi.

Byrådet skal tage stilling til, om visionen for SEP NORD kan godkendes og tage orientering om igangsættelse af fase 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med regionen til at fremme dette.

Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 at sætte SEP NORD i gang på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i Byrådene og Regionsrådet.
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske byråd og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland. På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 byråd og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1.

Igangsætning af SEP NORD, fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i byrådene og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært handler om klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for fx ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark, mfl.

Der arbejdes ligeledes i BRN og KKR regi på en udvidelse af projekt DK-2020, som er et nationalt pilotprojekt om udarbejdelse af kommunale klimaplaner støttet af Realdania (pt. deltager Jammerbugt og Frederikshavn Kommune som eneste nordjyske kommuner). Der vil senere i efteråret blive sat et punkt på byrådet vedrørende kommunens deltagelse i projekt DK-2020, herunder vurdering af økonomi og ressourcer i forbindelse hermed.

Forvaltningen er opmærksom på, at der skal ske en koordinering af kommunens indsatser på energi og klimaområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender vision for SEP NORD, og tager orientering om igangsættelse af fase 2 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af vejnavn til erhvervsområde ved Øster Brønderslevvej


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med byggemodning af et erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej, Brønderslev, skal der tages stilling til, hvilket vejnavn området skal have.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et vejnavn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af et erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej, Brønderslev, skal der tages stilling til, hvilket vejnavn området skal have.

Vejen er en blind vej med indkørsel fra Øster Brønderslevvej.

Fagforvaltningen foreslår et af følgende navne:

 • Eskildshøj - navnet på en gravhøj, der ligger lige nord for området.
 • Virkelyst - betyder lyst til at arbejde, udfolde sig eller sætte noget i gang.
 • Brolæggervej - andre veje navngivet efter håndværksfag ligger i Hjallerup.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 1. Eskildshøj
 2. Virkelyst
 3. Brolæggervej
Personale

Ingen.

Beslutning

Velkomstcenter Syd blev valgt.

Bilag

Til toppen


9. NCC - vilkårsændringer samt tillæg til miljøgodkendelse


Resume

Sagsforløb: TM

NCC har søgt om at flytte deres nedknusning af genbrugsasfalt fra området syd for Dalvej, Hjallerup, til området nord for Dalvej. Støjvolden fjernes, og der etableres nye faste støjhegn. Vilkår herfor fastsættes i miljøgodkendelse.

Der fastsættes i godkendelsen nye støjvilkår samt en række andre vilkår i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 14. december 2018. Med tillægsgodkendelsen imødekommes Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Virksomhedens støj vil med de nye støjtiltag i normal drift uden nedknusning overholde de vejledende støjgrænser for alle områder undtaget ved Dalvej 2 samt ved 1. sal på Håndværkervej 30 om natten. Der gives her støjtillæg.

Under nedknusning overholdes de vejledende støjgrænser ved alle boliger. Støjen overskrides dogved nærmeste naboer på Håndværkervej 34 og Dalvej 7 i industriområdet. Der gives her støjtillæg.

Der indarbejdes i tillægsgodkendelsen krav om, at virksomheden skal søge støjen reduceret yderligere igennem handleplan, da der gives støjtillæg.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til godkendelse af ændrede vilkår og tillæg til miljøgodkendelse.

Sagsfremstilling

NCC har søgt om at flytte deres nedknusning af genbrugsasfalt fra området syd for Dalvej, Hjallerup, til området nord for Dalvej. Oplagsområde for genbrugsasfalt bibeholdes på området syd for Dalvej. Støjvolden fjernes og der etableres nye faste støjhegn. Virksomheden har udført en afklaring, som viser, at denne placering vil medføre færrest mulige støjgener. Dette godkendes i ny miljøgodkendelse. NCC har udarbejdet ny støjberegning. De støjtiltag, der er lagt til grund for beregningen, er forudsætning for afgørelsen.

Virksomhedens støj vil med de nye støjtiltag i normal drift uden nedknusning overholde de vejledende støjgrænser for alle områder undtaget ved Dalvej 2 samt ved 1. sal på Håndværkervej 30 om natten. Der gives her støjtillæg.Virksomheden pålægges udgifter på 1,3 mio. kr. til støjdæmpning ved Håndværkervej 30, 1. sal til 1dB over vejledende natstøjgrænse for blandede bolig-erhvervsområder ud over de ikke nærmere opgjorte udgifter, som flytningen medfører. Disse udgifter vurderes som proportionale.

Under nedknusning overholdes de vejledende støjgrænser ved alle boliger. Støjen overskrides dogved nærmeste naboer på Håndværkervej 34 og Dalvej 7 i industriområdet. Virksomheden pålægges yderligere udgifter til støjdæmpning mod Dalvej 7 og Håndværkervej 34 for 0,3 mio. kr. Disse tiltag vil reducere støjen til 2-3 dB over de vejledende støjgrænser. Det foreslås, at der meddeles støjtillæg på 3 dB. Fagforvaltningen vurderer, at disse omkostninger er proportionale. Virksomheden har accepteret dette.

Der indarbejdes i tillægsgodkendelsen krav om, at virksomheden skal søge støjen reduceret yderligere igennem handleplan, da der gives støjtillæg.

NCC har fremsendt en tidsplan for gennemførsel af flytningen. Flytningen af nedknusningsanlæg vil ske straks. Fjernelse af støjvold sker ved årets udgang 2020. Der kan være behov for supplerende nedknusning i forbindelse med fjernelse af støjvolden. Dette er muligt med tillægsgodkendelsen.

Spildevand fra oplagsområde for genbrugsasfalt vil fremadrettet blive afledt til spildevandledning efter aftale med Brønderslev Forsyning.

Naboerne på Håndværkervej 28 og 30 samt Dalvej 7 er ikke enige i afgørelsen.

Tillægsgodkendelse

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en tillægsgodkendelse til NCC, som muliggør flytning af nedknusningsområdet for genbrugsasfalt. Tillægsgodkendelsen indeholder derudover en række ændringer af vilkår, som er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.

Forvaltningens afgørelse omfatter følgende ændringer af virksomhedens drifts- og indretningsvilkår, som imødekommer klagenævnets afgørelse:

 • Der fastsættes støjvilkår for alle områder omkring virksomheden
 • Ophævelse af vilkår om støvmålinger og lugtmåling fra diffuse lugtkilder
 • Ophævelse af vilkår for maksimalt oplag af genbrugsasfalt, som ikke er miljømæssigt betinget
 • Tilladelse til 6 årlige nedknusninger af 14 nedknusningsdage med mulighed for enkelte supplerende nedknusninger efter konkret anmodning
 • Nyt støvvilkår
 • Tidsplan for gennemførelse af støjdæmpende tiltag ved Håndværkervej 30, 1. sal og eftervisning af overholdelse af støjkrav
 • Handleplan for gennemførelse af yderligere tiltag for områder, som ikke opfylder vejledende støjkrav, Dalvej 2 i normal drift samt Dalvej 7 og Håndværkervej 34 under nedknusning.
 • Vilkår om nye støjhegn

Med fjernelse af støjvold syd for Dalvej og etablering af fast støjhegn bortfalder behov for udarbejdelse af miljøgodkendelse til volden og risikovurdering for denne. Materialet i den eksisterende støjvold nedknuses og indgår i virksomhedens produkter.

Der skal søges om og meddeles byggetilladelse til de ansøgte støjhegn.

Der meddeles ny spildevandstilladelse, hvor spildevand fra oplagspladsen for genbrugsasfalt afledes til rensningsanlæg. Brønderslev forsyning har accepteret, at spildevandet kan tilledes. Spildevandstilladelsen meddeles i forlængelse af tillægsgodkendelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de ændrede vilkår og tillæg til miljøgodkendelse, herunder,

 • at tillægsgodkendelse for NCC for den nye placering af nedknusning kan meddeles, samt at de fastsatte støjkrav kan godkendes, samt at der kan meddeles vilkår om mindre støjtillæg i industriområdet, ved Håndværkervej 30, 1. sal og ved Dalvej 2 i forhold til de vejledende støjgrænser og kommuneplanen,
 • at de krævede tiltag, som samlet set vil andrage ca. 1,6 mio. kr. for NCC, er proportionale set i forhold til den opnåede fordel i forhold til støjreduktion ved naboer,
 • at der fastsættelse krav om støjhandleplan med henblik på at sikre, at de vejledende støjgrænser på sigt kan overholdes ved alle områder,
 • at tidsplan for flytning kan accepteres, og at der kan accepteres en supplerende nedknusning i efteråret således at materiale fra støjvolden kan fjernes, og
 • at spildevand fra oplagsplads for genbrugsasfalt omkobles til spildevandsledning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen ønsker, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om støjgrænser overholdes. Oplaget skal flyttes nord for Dalvej.

Bilag

Til toppen


10. Udviklingsprojekt om Hærvejen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen Udvikling Hærvejen og repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Omkostningerne har hidtil været på 25.000 kr. årligt til et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app., kort og fælles formidlingsopgaver. Alle medlemmer har bidraget med 33.000 kr. til et forprojekt i samarbejde med Nordea-fonden, fordelt på medarbejdertimer og kontant medfinansiering.

Formålet med forprojektet er at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale og identificere hvilke udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden.

Kommunernes forventede deltagelse i projektet, ud over det nuværende engagement, er i første omgang at finansiere en udvidet sekretariatsfunktion, og et udvidet antal medarbejdertimer i forbindelse med ansøgningsprocessen. Det vil gennemsnitligt være 200.000 kr. pr. kommune. Under forudsætning af, at kommunerne gør sekretariatet mere robust, vil Nordea-fonden kunne medfinansiere fælles nationale indsatser med kvalitetsløft af ruter, fokus på lokale attraktioner, fælles brand og lokale udviklingsprojekter med støtte på mellem 50-100 %.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er sammen med 14 andre kommuner medlem af foreningen Udvikling Hærvejen og repræsenteret i foreningens bestyrelse.

Udvikling Hærvejen er en forening, der har følgende formål:

 • At udvikle Hærvejen til en markant kvalitetsbåret natur- og oplevelsesrute for vandring og cykling i samarbejde med de 15 kommuner langs ruten.
 • At skabe en fælles identitet og en stærk fortælling, som har international gennemslagskraft som brand og attraktion.
 • At medvirke til at skabe områdeudvikling, øget kommerciel omsætning og beskæftigelse indenfor blandt andet turisme- og serviceaktører i kommunerne.

Omkostningerne har hidtil været på 25.000 kr. årligt til et fælles sekretariat med en deltidsstilling, hjemmeside, app., kort og fælles formidlingsopgaver. Kommunerne har i samarbejde med Nordea-fonden finansieret en foranalyse, som blev afleveret i marts 2020. Foranalysen er en del af et samlet forprojekt, som afsluttes i efteråret 2020. Brønderslev Kommune har som de øvrige kommuner bidraget med 33.000 kr. til foranalysen fordelt på medarbejdertimer og kontant medfinansiering.

Formålet med forprojektet er at kortlægge Hærvejens udfordringer og potentiale og identificere hvilke udviklingstiltag, der kan løfte Hærvejen som kvalitetsbåret oplevelsesrute i Norden. I forprojektet er der ansat en projektleder, som i samarbejde med foreningens bestyrelse, koordinator og konsulentfirmaet BARK Rådgivning har stået for udarbejdelsen af foranalysen. På baggrund af screeninger i kommunerne, interviews med kommunale nøglepersoner og erfaringer fra lignende projekter i ind- og udland er foranalysen derpå lavet. Analysen udgør grundlag for en række konkrete indsatsområder og anbefalinger til det videre arbejde omkring Hærvejen i de kommende år.

Foranalysen blev den 5. maj 2020 præsenteret på et virtuelt borgmestermøde for Hærvejskommunerne, hvor også Nordea-fonden deltog. På mødet blev der nedsat et borgmesterforum med 6 borgmestre. Borgmesterforummet godkender oplæg i forbindelse med strategiudviklingen, som er den del af ansøgningsprocessen.

Ansøgningen udarbejdes af projektsekretariatet i samarbejde med bestyrelsen, og endelige forslag til strategi og ansøgning indstilles af borgmesterforum til behandling og godkendelse i byrådene forud for indsendelse af den næste ansøgning til Nordea-fonden. Det forventes, at en ansøgning vil være klar til behandling i kommunerne i løbet af september - oktober 2020.

Kommunernes forventede deltagelse, ud over det nuværende engagement, er i første omgang at finansiere en udvidet sekretariatsfunktion, og et udvidet antal medarbejdertimer i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Sekretariatet varetager den overordnede styring af ansøgningsprocessen i efteråret 2020, og herefter vil det blandt andet varetage produktudvikling, kommunikation og rådgivningsfunktioner på tværs af kommunerne i de efterfølgende projektfaser. Det forventes, at sekretariatet skal have en størrelse svarende til gennemsnitligt 200.000 kr. pr. kommune. Under forudsætning af, at kommunerne gør sekretariatet mere robust, vil Nordea-fonden kunne medfinansiere fælles nationale indsatser med kvalitetsløft af ruter, fokus på lokale attraktioner, fælles brand og lokale udviklingsprojekter med støtte på mellem 50-100 %.

I Brønderslev Kommune foreslås deltagelse i udviklingsprojekter omkring Hærvejen at kunne bidrage til ruteomlægning og -forbedring, udvidet skiltning og etablering af pausesteder og overnatningssteder langs Hærvejen. I Brønderslev Kommune er der i de senere år lavet udviklingsindsatser inden for forbedring af stier, natur- og kulturformidling, sundhed og bevægelse, landdistriktsudvikling mv. Disse aktiviteter knytter sig både til traditionel turisme, men i lige så høj grad til herboende borgere med henblik på øget livskvalitet og sundhed, oplevelser i natur, kultur og fritid, motion, friluftsoplevelser mv. Indsatsen og aktiviteterne gennem f.eks. Bevæg dig for livet har via samarbejde med Teknik- og Miljø fokus på forbedring af leverummet for borgere for at skabe mere bevægelse i hverdag og fritid. Det vil derfor være af særlig betydning at udvide og forstærke aktiviteter og indsatser om rekreative projekter i tilknytning til Hærvejen og kommunens naturområder, hvor medfinansiering kan bidrage væsentligt økonomisk til eksisterende og planlagte kommunale indsatser.

For at koble Hærvejen med andre natur- og kulturhistoriske oplevelser foreslås det, at realisere planer om Hærvejssløjfer (Hærvejens Perler), som er stier, der har start og slut samme sted, men fører de besøgende ind på nye veje. Derudover er sløjferne med til at videreformidle andre naturoplevelser i området og skabe en omsætning hos de virksomheder, der er i nærheden af Hærvejssløjferne. I Brønderslev Kommune kunne det være sløjfer i Jyske Ås f.eks. ved de store landskabsfredninger ved Grevsmosen og Bollebakke

Kommunen vil således kunne hente en medfinansiering via Nordea-fonden, af fælles nationale indsatser langs Hærvejen, med støtte fra 50-100 %. Der er ikke taget beslutning om evt. projekter i Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt i processen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Vidersendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


11. Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt anmodning om, at ejerkommunerne godkender en vedtægtsændring for I/S Reno-Nord, så kommuner kan deltage som interessent i Reno-Nord for lige præcis de opgaver indenfor affaldshåndtering, som den pågældende kommune måtte ønske. De nye vedtægter kan kun træde i kraft, hvis alle de nuværende interessenter er enige om det.

Byrådet skal tage stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord ønsker at ændre sine vedtægter med henblik på at være forberedt på en fremtid, hvor affaldsforbrænding ikke længere er den absolutte kerneopgave på affaldsområdet.

Det indebærer bl.a. en model med en langt større grad af fleksibilitet, så en kommune kan deltage i de opgavetyper, som er relevant for den pågældende kommune.

For Brønderslev Kommunes vedkommende kunne det fx være affaldsforbrænding og deponi, hvor Brønderslev Kommune allerede deltager i forhold til tidligere Dronninglund Kommune. Men vedtægtsændringerne betyder også, at Brønderslev Kommune fx kunne deltage med hensyn til sorteringsanlægget for plast & metal. Den mere fleksible struktur har også været omtalt som en ”a la carte model”.

Modellen indebærer bl.a., at kommuner, som ikke i øjeblikket er medejere af I/S Reno-Nord, kan træde ind på enkeltområder. Fx kunne det være relevant for Hjørring Kommune at træde ind som interessent med hensyn sorteringsanlægget for plast & metal uden samtidig at skulle deltage i Reno-Nords øvrige opgaver.

Processen i Reno-Nord inkl. behandling i bestyrelsen

Reno-Nords varetager aktiviteter indenfor følgende områder:

 • Affaldsforbrænding
 • Deponering
 • Betonknusning
 • Farligt affald
 • Sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald
 • Håndtering af have- og parkaffald (biomasseaffald)
 • Håndtering af elektronikaffald
 • Håndtering af rent træaffald
 • Håndtering af papir- og papaffald

Bestyrelsen i Reno-Nord besluttede den 1. oktober 2019 at iværksætte proces om ændring af vedtægterne. Dette var delvist foranlediget af, at Brønderslev Kommunes økonomiudvalg ikke ville godkende en låneoptagelse til en ny mandskabsbygning på Rærup Deponi.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har været juridisk rådgiver for Reno-Nord i processen, og der har desuden været afholdt adskillige møder i planlæggergruppen og chefteknikergruppen for Reno-Nords interessenter. Der er således tale om et meget grundigt forarbejde.

Bestyrelsen for I/S Reno-Nord godkendte på møde den 24. juni 2020 forslagene til ændring af vedtægterne.

I de følgende afsnit er de vigtigste punkter af betydning for Brønderslev Kommune gennemgået. Det er vigtigt at understrege, at ændringerne af vedtægter for Reno-Nord ikke medfører begrænsninger for Brønderslev Kommune i forhold til kommunens eventuelle fremtidige beslutninger om tilhørsforhold til affaldsselskaberne AVV I/S og I/S Reno-Nord. Tværtimod betyder vedtægtsændringerne, at Brønderslev Kommune har flere frihedsgrader i forhold fremtidige beslutninger på affaldsområdet.

Såfremt Brønderslev Kommune i fremtiden måtte beslutte at ophøre med at være interessent i Reno-Nord med hensyn til affaldsforbrænding vil dette kunne ske med virkning fra 2023, fordi Reno-Nord bliver færdig med at afvikle gæld på energianlægget i løbet af 2022. Dette indebærer bl.a., at forbrændingsprisen for restaffald sandsynligvis vil kunne halveres fra 2023.

Vigtige aspekter af Reno-Nords vedtægtsændringer fra en Brønderslev Kommune vinkel

Brønderslev Kommune har siden kommunalreformen været interessent i Reno-Nord med en andel på 43 %, fordi dette afspejler befolkningstallene i tidligere Dronninglund Kommune i forhold til kommunens samlede indbyggertal. Brønderslev Kommune deltager i aktiviteter inden for affaldsforbrænding og deponi, men altså med en andel på 43 %.

Vedtægtsændringerne får især betydning med hensyn til opgørelse af hæftelse, ejerandel, stemmevægt og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Hæftelse

I de nuværende vedtægter hæfter kommunerne for Reno-Nords samlede gæld for alle affaldsaktiviteter, dog således at den enkelte kommune kun hæfter for den andel, som kan udregnes på grundlag af kommunens indbyggertal i forhold til det samlede indbyggertal i alle ejerkommunerne.

I de nye vedtægter vil en kommune kun hæfte for de opgaver, som kommunen har opgaveoverført. Det betyder fx, at hvis Reno-Nord optager gæld med henblik på håndtering af farligt affald, vil Brønderslev Kommune fremover ikke hæfte for denne gæld, fordi Brønderslev Kommune ikke deltager i denne aktivitet.

Det betyder desuden, at en kommune ikke (som hidtil) vil kunne blokere for optagelse af ny gæld inden for en aktivitet, som den pågældende kommune ikke deltager i.

Ejerandel af energianlæg og deponi

Energianlægget på Reno-Nord udgør 79,9 % af den samlede omsætning (2017-tal), mens fx deponi kun udgør 6 % af omsætningen. I opgørelse af den enkelte kommunes ejerandel tages der højde for omsætningen indenfor de forskellige affaldsopgaver. Da Brønderslev Kommune kun deltager i Reno-Nord med opgaverne affaldsforbrænding og deponi (for tidligere Dronninglund Kommune) kan der med denne vægtede model beregnes en ejerandel på 4,4 % for Brønderslev Kommune for henholdsvis affaldsforbrænding og deponi.

Antal bestyrelsesmedlemmer og stemmevægt

I forbindelse med ændring af vedtægterne har det været et ønske at reducere antallet af medlemmer af Reno-Nords bestyrelse. Ifølge de nye vedtægter vil antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 15 til 13. Hver interessent har ret til at udpege ét medlem til bestyrelsen pr. påbegyndt 25.000 indbyggere korrigeret for vægtningen af de enkelte affaldsaktiviteter og korrigeret for antallet af sommerhuse i de enkelte kommuner. Brønderslev Kommune er på den måde berettiget til 1 bestyrelsesmedlem. Stemmevægten er beregnet til 3,88 %. Dette tal er mindre end førnævnte 4,4 %, fordi de 4,4 % er Brønderslev Kommunes ejerandele af energianlæg og deponi, mens de 3,88 % er Brønderslev Kommunes samlede ejerandel af Reno-Nord.

I bilaget ”Udkast til vedtægter” er der på de sidste sider en udførlig opgørelse over beregning af ejerandel, stemmevægt, hæftelsesforhold mv.

Såfremt der optages nye interessenter til en given affaldsopgave (fx hvis Hjørring Kommune ønsker at deltage i sorteringsanlægget for plast & metal), vil der ske en forskydning i ejerandele mv., så der altid vil være et retfærdigt forhold mellem deltagelse, indflydelse og hæftelse.

Overordnet set er det fagforvaltningens opfattelse, at de nye vedtægter er udtryk for en mere fleksibel og dynamisk tilgang til fremtidige store forandringer indenfor behandling, håndtering og genanvendelse af affald. Det er også fagforvaltningens opfattelse, at det er vigtigt for Brønderslev Kommune at bevare tilknytningen til Reno-Nord. Det skyldes især, at Reno-Nords kapacitet for modtagelse af affald til deponi er meget stor (størrelsesordenen mindst 75 år), hvorimod AVV’s deponikapacitet vil være opbrugt i løbet af de næste ca. 5 år.

Vedtægterne i relation til Brønderslev Kommunes fremtidige tilgang til opgaver på affalds- og genanvendelsesområdet

De foreslåede vedtægtsændringer har til hensigt at fjerne nogle uhensigtsmæssigheder i de nuværende vedtægter, så Reno-Nord er bedre rustet til fremtiden.

For Brønderslev Kommune betyder vedtægtsændringerne, at kommunen får en højere grad af fleksibilitet med hensyn til fremtidige udfordringer på affaldsområdet.

Vedtægtsændringerne har ikke betydning for følgende udfordringer for Brønderslev Kommune indenfor affaldsområdet:

 • kommunens fremtidige tilhørsforhold til Reno-Nord og AVV
 • kommunens fremtidige håndtering af separat indsamling af mad- og restaffald
 • kommunens fremtidige håndtering af 10 fokusfraktioner i det forlig, som folketinget vedtog den 16. juni 2020

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændringerne af vedtægterne for I/S Reno-Nord.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Årsberetning 2019 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel //S har udarbejdet årsrapport 2019.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen for modtagestationen den 11. februar 2020. Årsrapporten viser et underskud på 2,9 mio. kr. Årsresultatet skal ses i lyset af, at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 har udskilt væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Denne ændring er godkendt af Byrådet den 26. juni 2019.

Alle omkostninger til etablering af det nye selskab er afholdt af Modtagestation Vendsyssel I/S, hvilket kommer til udtryk i det økonomiske resultat for 2019.

Resultatopgørelse i årsrapporten (i kr.):

Indtægter i 2019

4.004.943 kr.

Andre driftsindtægter (se note 2 s. 17 i årsrapporten (bilag til denne sagsfremstilling))

1.904.179 kr.

Indtægter i alt

5.909.122 kr.

Omkostninger i 2019

7.404.422 kr.

Andre driftsomkostninger (husleje og omkostninger til produktion)

361.156 kr.

Omkostninger i alt

7.765.578 kr.

Resultat før afskrivninger

-1.856.456 kr.

Afskrivninger

-1.129.860 kr.

Resultat før finansielle poster

-2.986.316 kr.

Renter

135.604 kr.

Årets resultat

-2.850.712 kr.

I årsrapporten (s. 9) er der følgende ledelseskommentar til det økonomiske resultat (med kursiv):

Segmentet Fællesfunktion (MV 1/S) har opnået et resultat på -2.851 tkr. Hvilket skal ses i lyset af et overskud på 738 tkr. i MV Farlig Affald A/S og den omstændighed, at der er anvendt ca. 1.363 tkr. til bl.a. etablering af MV Farlig Affald A/S, samt en nedskrivning af materielle anlægsaktiver med 1.130 tkr.

Årsresultatet har nedbragt egenkapitalen til 6.794.484 kr. pr. 31. december 2019.

I tidligere årsrapporter fra Modtagestation Vendsyssel I/S er der opgjort resultaterne for udvalgte segmenter, fordi der ikke har været sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. I segmentet Klinisk Risikoaffald er der opnået et resultat på -146.000 kr. mod budgetteret -100.000 kr. I segmentet Olie- og Benzinudskillere er der opnået et resultat på 16.257 kr. mod budgetteret 0 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2021 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til takster og budget 2021 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 17. marts 2020.

Taksterne og budgettet afspejler, at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 har udskilt væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, som er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Der er således tale om et mere enkelt budget og færre takster end hidtil.

Byrådet skal tage stilling til, om taksterne og budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Denne ændring er godkendt af Byrådet den 26. juni 2019. Budgetforslaget for 2021 er derfor udarbejdet med de tilbageværende aktiviteter klinisk risikoaffald, kremering (af kæledyr) og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Mængde og omsætning

I budgettet for 2021 er der regnet med følgende mængder og omsætning:

Aktivitet

Mængde

Omsætning

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2021

Klinisk risikoaffald *)

900 t

500 t

3.350.000 kr.

4.300.000 kr.

Olie- og benzinudskillere

650 tømninger

650 tømninger

500.000 kr.

520.000 kr.

*) I mængden af klinisk risikoaffald er der i skemaet kun angivet lokale mængder, hvorimod der i omsætningen også er indregnet import fra Tyskland.

For begge ovennævnte aktiviteter er der efter hvile-i-sig-selv princippet regnet med, at der er balance mellem indtægter og udgifter

Takster budget 2021

I budgettet er der foreslået følgende takster for 2021 (kr. ekskl. moms):

Klinisk risikoaffald, abonnement

110 l sæk, ugeafhentning, pr. år

4.676

449 l kasser pr. stk.

202

Vævsaffald

120 l fad

964

Olie- og benzinudskillere

Bundtømning

878

I alle ovennævnte takster er der tale om en 2 % stigning i forhold til taksterne for 2020 svarende til almindelig prisfremskrivning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budforslag, og at budgetforslaget og takster indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende budget for affaldsområdet for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplyser, at det af Budgetaftale Budget 2020 fremgår:

"Afledt drift som følge af etablering af nye veje, parkeringspladser, stier, gadebelysning, grønne områder o.l. beregnes løbende for hvert enkelt projekt, og medtages på opmærksomhedslisten, så driftsudgiften kan vurderes indarbejdet i budgetterne for Vej og Park".

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at der medtages følgende:

 • 12.000 kr. til hovedsti Vesterskoven, Brønderslev
 • 2.067.000 kr. til øget tilskud til NT
 • 27.000 kr. til 56 nye gadelamper fra 2020

Det indstliles, at der ikke medtages beløb til P-plads ved Brønderslev-Hallen, da tidligere udgifter til vedligehold af grus-pladsen bortfalder.

Bilag

Til toppen


16. Budget 2021 - Forslag til råderum Teknik- og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har før sommerferien drøftet forslag til råderum på Teknik- og Miljøudvalgets område. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har arbejdet videre med disse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021. Udvalget anmodes endvidere om at fastsætte prisen for en mandskabstime.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets område skal der udarbejdes forslag til råderum på 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget har den 15. juni 2020 besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med følgende forslag:

a) Gennemgang af basisbudget 2021 med udgangspunkt i Regnskab 2019.

Der er lavet forslag til råderum på 100.000 kr. på Tilskud til boligbyggeri.

b) Effektivisering af Vej og Park, herunder

 • nye metoder / mere digitalisering

Der er anskaffet et nyt IT-system - DriftWeb, der er et online system, som håndterer driftsopgaver, ressourceforbrug og opgavetildeling i Vej og Park. Systemet implementeres i 2020 og forventes at give effekter fra 2022.

 • brug af private leverandører til nogle opgaver

I foråret 2021 igangsættes proces med af afdække mulighederne for brug af private leverandører til at løse nogle drifts- og anlægsopgaver - der kan tidligst forventes effekter fra 2022.

 • vurdering af maskinparken

I efteråret 2020 igangsættes proces med henblik på en mere effektiv udnyttelse af maskinparken. Vej og Park løser en bred vifte af opgaver i hele kommunen, som kræver store og små maskiner. Processen skal medvirke til at afdække det fremtidige behov for større maskiner i Vej og Park. Desuden foretages en vurdering af, om der på nogle områder kan indgås aftaler med private entreprenører frem for at Vej og Park skal investere i nye dyre maskiner - der kan tidligst forventes effekter fra 2022.

 • vurdering af timeprisen

Der er lavet forslag til råderum på 100.000 kr. ved en forhøjelse af timeprisen for interne og eksterne projekter.

Der er lavet forslag til råderum på 100.000 kr. ved en forhøjelse af timeprisen for vintervedligeholdelse.

Det foreslås, at timeprisen for en mandsskabstime fastsættes til 340 kr. både for interne / eksterne projekter og for vintervedligeholdelse. Timeprisen for specialister fastsættes efter konkret beregning.

C) Vurdering af budget til kollektiv trafik

Der kan iværksættes en analyse af den kollektive trafik i kommunen med bistand fra NT. Formålet med analysen er at foretage et eftersyn af den åbne kollektive trafik i Brønderslev Kommune med henblik på, dels at pege på mulige effektiviseringer og dels at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik, som bidrager til øget mobilitet i kommunen. NT har fremsendt et tilbud på udarbejdelse af en detaljeret analyse. Processen kan igangsættes i efteråret 2020 og resultaterne vil foreligge i foråret 2021.

D) Optimering af forbrug af personaleressourcer i Teknik og Miljø

I foråret 2020 er der foretaget en analyse af forholdet mellem opgaver og ressourcer. Ledelsen har gennemført dialogmøder med de enkelte grupper i Plan og Miljø. Der er ikke den nødvendige balance mellem opgaver og personaleressourcer, hvorfor der er anmodet og en forhøjelse af normeringen til budget 2021.

Der arbejdes løbende på at effektivisere arbejdsgange mv. for at skabe en bedre balance.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

a) beslutter hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne til budget 2021, og

b) træffer beslutning om, at prisen for en mandsskabstime fastsættes til 340 kr. både for interne / eksterne projekter og for vintervedligeholdelse. Timeprisen for specialister foreslås fastsat efter konkret beregning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslagene til råderumsforslag oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget godkendte forslagene til timepriser.

Bilag

Til toppen


17. Budget 2021 - Budgetønsker vedr. Teknik og Miljø


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke budgetønsker, der skal prioriteres og sendes videre til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Der er følgende ønsker til budget 2021:

I 1.000 kr.

B 2021

B 2022

B 2023

B 2024

Teknik- og Miljøudvalget

A)

Juridisk bistand:

Udgifter til juridisk bistand i komplicerede sager.

(Udgiften hører til under konto 6 og har tidligere været finansieret via TM's anlægsmidler)

500

500

500

500

B)

Sagspukkel vedr. markvanding - der er rejst særskilt sag herpå

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 3/8 2020, hvor udvalget indstiller, at sagen overgår til budgetforhandlingerne. Udvalget ønsker, at administrationsgrundlaget udarbejdes af konsulentfirma og at der ansættes 1 medarbejder til at afvikle sagspuklen / arbejdspres i forvaltningen. Der ønskes en samlet koordinering af personaleressourcerne.

840

600

600

600

C)

Opnormering i Plan og Miljø med ½ stilling til spildevand og ½ stilling til virksomhed - der er rejst særskilt sag herpå

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 3. august 2020, hvor udvalget indstiller, at Økonomiudvalget i forbindelse med budget 2021 afsætter midler til ansættelse af ½ stilling på spildevand og ½ stilling på virksomhedsområdet.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at stillingerne besættes hurtigst muligt. Der har i en længere periode manglet personaleressourcer.

600

600

600

600

D)

Ressourcer til rekreative projekter og naturoplevelser - der er rejst særskilt sag herpå

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 15. juni 2020, hvor udvalget gør opmærksom på, at medarbejderne skal følge opgaverne.

Sagen drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

600

600

600

600

E)

Investeringsønsker fra Vej og Park

Som følge af tidligere års besparelser samt en reduktion i arbejde for fremmed regning, er det vanskeligt at generere et overskud, som giver mulighed for en større udskiftning af gamle maskiner og udstyr samt indkøb af robotplæneklippere.

1.000

1.000

1.000

1000

F)

Anlægsbevilling til asfalt m.m.

G)

Anlægsbevilling til broer

H)

Landdistrikt- og nedrivningspulje

I)

Pulje til midtbyplaner

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvilke budgetønsker, der skal prioriteres og sendes videre til budgetforhandlingerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Pkt. A), B), C), D) sendes videre til budgetforhandlingerne.

Til toppen


18. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


20. Lukket punkt: Aftale om nedrivning af ejendom


Til toppen


21. Lukket punkt: Køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


22. Lukket punkt: Køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Kondemnering og påbud om nedrivning af ejendom


Til toppen


24. Lukket punkt: Køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


25. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse - status for prioriterede ejendomme


Til toppen


26. Lukket punkt: Opfølgning på sag om strafferetslig behandling


Til toppen


27. Lukket punkt: Manglende imødekommelse af indskærpelse


Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 18. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer