Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 31. august 2020
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til lokalplan 02-B-16.02 boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger på Tranebærvej 6A, Dronninglund. Lokalplanen giver mulighed for, at en bevaringsværdig bygning kan nedrives samt opførelse af 18 boliger og et fælleshus på ejendommen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. august 2020, at igangsætte planlægningen for et boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund, på baggrund af et projektforslag for nedrivning af den gamle Realskole og opførelse af fælleshus samt 18 tæt-lave boliger.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan, der skal erstatte den nuværende lokalplan for området, som blev vedtaget i oktober 2017. Det primære formål med lokalplanforslaget er at skabe det planmæssige grundlag for nedrivning af den bevaringsværdige tidligere Realskole. Derudover er lokalplanbestemmelserne for den eksisterende lokalplan overført til lokalplanforslaget. Forslaget giver derfor forsat mulighed for anvendelse af området til boligformål, i form af tæt-lav boligbebyggelse samt fælleshus til områdets beboere.

De 18 boliger opføres som en rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Bebyggelsen orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Bebyggelsen opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur samt valg af materialer.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Rørholtvej med ensrettet kørsel mod Tranebærvej. I området skal der etableres stier, der sikrer en tilkobling til omgivelserne og ABC stien, der forløber langs områdets afgrænsning mod øst.

Inden for lokalplanområdet skal der udlægges parkeringsarealer til områdets beboere. Lokalplanen udlægger et areal ved adgangen fra Rørholtvej til parkeringsareal, hvor der etableres mindst 25 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne indrettes som handicap parkeringspladser. Antallet af parkeringspladser lever ikke helt op til parkeringsvedtægten, der foreskriver 1,5 p-plads per bolig i tæt-lavt boligområde. Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om fritagelse af manglende p-pladser mod betaling til parkeringsfonden eller om antallet af p-pladser fastsættes til i alt 27 stk.

Nedrivning af den bevaringsværdige bygning kræver en offentlig høring i mindst 4 uger, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget træffer endelig beslutning om nedrivningstilladelse. Den offentlige høring kan følge lokalplanen.

Fagforvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan kan sendes i offentlig høring med en tidsfrist på 4 uger i henhold til planlovens § 24.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

 • fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Alternativ: Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 27 stk.,
 • godkendelse af forslag til lokalplan samt udsendelse af planerne i 4 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Beslutning

Lokalplanen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Udvalget ønsker, at sten fra den gamle Realskole implementeres i den nye bygning.

Der skal indbetales til P-fonden for de manglende parkeringspladser.

Poul Erik Andreasen kan ikke godkende lokalplanen – Poul Erik Andreasen ønsker Den gl. Reasskoles bevaret, med de nødvendige tilskud.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af indsigelser fra foroffentlighed vedr. etablering af solenergianlæg ved Pulsen, Voergård


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har i perioden fra den 19. juni til den 31. juli 2020 været afholdt fordebat vedr. etablering af solenergianlæg ved Pulsen, Voergård.

I forbindelse med fordebatten for solenergianlægget er der indkommet 6 bemærkninger til projektet. Bemærkningerne omhandler hovedsageligt værdiforringelse af nærliggende ejendomme samt blændingsgener.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt planlægningen for anlægget skal fortsætte.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 19. juni til 31. juli 2020 været afholdt fordebat vedr. etablering af solenergianlæg ved Pulsen, Voergård.

I forbindelse med fordebatten er der indkommet 6 bemærkninger. Der er desuden vedhæftet partshøringssvar fra ansøger.

 1. Indsigelse fra Kjeld Nielsen, Pulsen 2.

Indsiger er nabo til det potentielle solcelleanlæg og mener, at anlægget vil medføre værdiforringelse af ejendommen. Ligeledes mener indsiger, at anlægget vil medføre blændingsgener om vinteren, når der ikke er blade på træerne.

 1. Udtalelse fra Vendsyssel Historiske Museum (VHM).

VHM bemærker, at det på baggrund af en topografisk og kulturhistorisk gennemgang er deres vurdering, at der er stor sandsynlighed for at påtræffe skjulte fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejde på arealet, særligt i den sydlige del. "Museet anbefaler derfor, at bygherre forud for eventuel anlægsaktivitet lader museet gennemføre en arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af skjulte fortidsminder indenfor det pågældende anlægsområde".

 1. Bemærkninger fra Banedanmark.

Banedanmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til fordebatten.

 1. Indsigelse fra Per og Pernille Skovhus Christoffersen, Pulsen 5.

Indsiger bor over for det påtænkte solcelleanlæg. Indsiger har ejendommen til salg og påpeger, at anlægget vil medføre værdiforringelse af ejendommen og de forventer at blive opkøbt og holdt skadesfri, såfremt projektet gennemføres. Indsiger mener ligeledes, at projektet forringer kulturlandskabet omkring Voergaard Slot. Grundet salg af ejendom anmoder indsiger om, at såfremt planlægningen fortsætter, så ønskes der hurtig sagsbehandling, da de reelt, indtil projektet er gennemført, er stavnsbundne.

 1. Indsigelse fra Heidi Jørgensen og Brian Christiansen, Pulsen 1.

Indsiger bor over for det påtænkte anlæg og mener ikke, at anlægget skal placeres på den ansøgte placering. Indsiger er bekymret for værdiforringelse for deres ejendom. Opfordrer i stedet for at flytte anlægget nærmere motorvejen.

 1. Indsigelse fra Jan Helledie, Kvisselholtvej 64.

Indsiger er bekymret for blændingsgener og mener ikke, at anlægget skal placeres på den ansøgte placering. Indsiger opfordrer til i stedet for at opføre yderligere vindmøller.

Ad 1) Ejendommen er beliggende mindre end 200 meter fra solenergianlægget. Indsiger er derfor orienteret om, at der med den nye VE-lov er kommet ændringer af værditabsordningen, salgsoption for beboelsesejendomme til solcelleanlæg, der er beliggende op til 200 meter fra anlægget samt VE-bonus til de samme naboejendomme. Indsiger er ligeledes gjort bekendt med, at opstiller i forbindelse med den nye VE-lov tillige er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor Energistyrelsen redegør for de nye regler. Ansøger har anmodet om, at Brønderslev Kommune ligeledes deltager på mødet, hvilket kommunen har meldt positivt tilbage i forhold til. Mødet planlægges afholdt samtidig med, at forslag til lokalplan er i offentlig høring.

Der vil med al sandsynlighed blive opstillet solceller med trackingteknologi, som følger solens bane på himlen på nord-sydgående rækker. Det bevirker, at genskin altid kastes mod himlen, hvorved der ikke kan opstå refleksionsgener for de omboende og trafikanter på nærliggende veje – også før randbeplantningen er vokset op i fuld højde. Fastmonterede solcellepaneler orienteret mod syd på øst-vestgående rækker opsættes i en vinkel, så refleksion af sollys sendes ud i en vinkel over horisonten. Der vil dog i nogle tilfælde kunne opstå gener for naboer mod vest eller øst ved lav sol først og sidst på dagen i sommerhalvåret. Fuldt opvokset randbeplantning vil i det væsentligste forhindre denne gene.

Ad 2) Bemærkninger fra VHM er videregivet til opstiller i forhold til at de kan få afklaret, hvorvidt de ønsker en arkæologisk forundersøgelse.

Ad 3) Henvendelsen tages til efterretning.

Ad 4) Ejendommen er beliggende mindre end 200 meter fra solenergianlægget. Indsiger er derfor orienteret om reglerne i den nye VE-lov, se ovenstående bemærkninger til nr. 1. Anlægget placeres udenfor det værdifulde kulturmiljø og vurderes ikke at påvirke dette væsentligt.

Ad 5) Det er opstillers vurdering, at ejendommen Pulsen 1 ikke er omfattet af værditabsordningen og salgsoption for beboelsesejendomme, da ejendommen er mere end 200 meter fra selve anlægget, men dog under 200 meter fra lokalplanens afgrænsning. Det vurderes ikke umiddelbart muligt at placere et anlæg af samme størrelse nærmere motorvejen på Voergård Slots ejendom, uden at komme i karambolage med en række natur- og miljømæssige udpegninger. Projektet etableres alene på intensivt dyrkede markarealer og ikke på naturarealer.

Ad 6) Se bemærkninger til nr. 1.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager bemærkningerne til efterretning og fortsætter planlægningen for solenergianlægget ved Pulsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bemærkningerne blev taget til efterretning. Det indstilles, at planlægningen fortsættes.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af høringssvar til Råstofplan 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2020 i høring. I Råstofplan 2020 udpeges graveområder til indvinding af råstoffer i kommunerne i Region Nordjylland, heriblandt foreslås 6 områder i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har udarbejdet et høringssvar med fokus at gøre Regionen opmærksom på de påvirkninger der er på kommunens rekreative værdi, den lovgivning som administreres af kommunen samt Brønderslev Kommunes overordnede planlægning.

Det Grønne Råd behandler sagen på møde den 27. august 2020. Det Grønne Råds beslutning vil foreligge til Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Byrådet skal tage stilling til forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til Råstofplan 2020 udlagt 6 graveområder i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen har gennemgået graveområderne med henblik på at vurdere, hvorvidt regionens udlægning af graveområder strider mod kommunens overordnede planlægning, den lovgivning som Brønderslev Kommune administrerer samt om planen vil få negative konsekvenser for muligheden og kvaliteten af de rekreative oplevelser Brønderslev Kommune kan tilbyde sine borgere.

Høringssvaret har til formål at få regionen til at genoverveje placering og udbredelsen af udvalgte graveområder, så de i mindst muligt omfang konflikter med kommunens overordnede planlægning og de lovgivninger, som administreres af kommunen. Således minimeres sagsbehandlingstiden for såvel kommunen som for regionen samtidig med, at værdifulde naturområder og områder af rekreativ værdi forsøges berørt i mindst muligt omfang. Desuden har høringssvaret til formål at sikre, at Regionen stiller krav om efterbehandling af råstofgravene, der stemmer overens med kommuneplanen og som i størst mulig grad er med til at beskytte grundvand, landskabelige forhold, samt de rekreative og naturmæssige værdier i områderne.

4 af områderne (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Pajhede) strider mod kommuneplanens udpegninger "større uforstyrrede landskaber" samt "særligt værdifulde landskaber", da råstofindvinding vil medføre øget støj og trafik i forbindelse med indvindingen og formentligt vil ændre landskabet efterfølgende.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at sikre, at råstofindvindingen sker så skånsomt så muligt, således oplevelsen af disse landskaber bevares bedst muligt. I særlig grad i nærheden af nationale og regionale stier som f.eks. Hærvejen, Vendsysselruten og Bollerruten. Desuden foreslås det, at kommunen anmoder om at regionen udarbejder en miljøvurdering af den landskabelige påvirkning ved Pajhede.

Et af graveområderne (Rebsenge) er placeret således, at dette er fuldstændig omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af beskyttet natur må ikke ændres, og fagforvaltningen har tidligere givet afslag på dispensation til råstofgravning i området. Derfor er råstofressourcen i det foreslåede graveområde reelt set ikke udnyttelig. Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at flytte graveområdet, så dette ikke længere er placeret indenfor et område omfattet af beskyttet natur. Fagforvaltningen gør opmærksom på, at der er adskillige alternative placeringer omkring det foreslåede graveområde, som ikke strider mod naturbeskyttelsesloven, og at det derfor er væsentligt mere hensigtsmæssigt at placere et graveområde her.

Det sidste graveområde - Vrå – har fagforvaltningen ingen bemærkninger til.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til høringssvar.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 9:

Sagen sendes til udtalelse i Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd, 27. august 2020, pkt. 6:

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Det Grønne Råd bemærker, at det er bekymrende, at der levnes mulighed for, at der i 4 udpegede områder er åbnet for mulighed for at grave i områderne, hvis det er nødvendigt. Der skal i så fald sættes vilkår om reetablering og efterbehandling.

Karsten Frederiksen henviser til udkast til høringssvar, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune er bevidst om, at Jyske Aas har mange forekomster af råstof af en meget god kvalitet, og at det derfor kan være nødvendigt at foretage råstofindvinding i dette område. Brønderslev Kommune anmoder i udkast til høringssvar om, at der i særlig høj grad tages hensyn til natur og rekreative værdier i dette område.

I forbindelse med Rebsengene, hvor området er omfattet af § 3 beskyttet natur, blev der forespurgt om muligheden for at bruge arealer på trods af § 3. Det blev oplyst, at der ikke er mulighed for dette i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Pallle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel). Asger Nielsen (Brønderslev Kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Beslutning

Udtalelsen fra det Grønne Råd tilføjes sagsfremstillingen.

Det indstilles, at høringssvaret godkendes.

Poul Erik Andreasen ønsker de 4 området friholdt, da de strider mod kommunens planer med Jyske Ås.

Bilag

Til toppen


6. Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen er udarbejdet efter landskabskaraktermetoden og skal bruges som administrativt grundlag i sagsbehandling samt danne udgangspunkt for landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om landskabsanalysen skal danne baggrund for arbejdet med landskaber i kommuneplanen samt i den generelle sagsbehandling og planlægning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Planstrategi 2019 blev det politisk besluttet at Landskab og Turisme er et revisionstema i Kommuneplan 2021. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en landskabsanalyse for Brønderslev Kommune, som baggrundsviden for kommuneplanrevision. Teknik- og Miljøudvalget blev den 17. juni 2019 orienteret om, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø påbegyndte udarbejdelsen af landskabsanalysen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en landskabskarakteranalyse for Brønderslev Kommune. Landskabsanalysen dækker geografisk hele kommunen og inddeler kommunen i forskellige områder efter landskabskarakter.

Analysen skal danne udgangspunkt for revision af landskabsudpegninger i Kommuneplan 2021, samt danne et bedre administrativt grundlag for landskabsvurderinger i sagsbehandlingen. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden efter Miljøministeriets ”Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen” fra 2007.

Landskabet i Brønderslev analyseres og beskrives dybdegående for at opnå en detaljeret og håndgribelig viden, hvorefter kommunen inddeles i karakterområder. Landskabskarakteren betegner samspillet mellem naturgrundlag, arealanvendelse og de rumlige og visuelle forhold, der kendetegner et karakterområde og adskiller det fra de omkringliggende landskaber. Gennem analysen er hvert enkelt karakterområde vurderet ud fra en rækkende objektive parametre inden for karakterstyrke, tilstand, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og sårbarheder. På baggrund af vurderingerne er der opsat en strategi og anbefalinger for kommunens landskaber.

Der er flere mål med analysen. Den skal kunne bidrage til sagsbehandling af bl.a. landzonesager og miljøgodkendelser gennem et ensartet og detaljeret grundlag. Den skal være et dynamisk værktøj til at kvalificere vurderingen af nye projekter i det åbne land, og den skal danne baggrund i det fremadrettede arbejde med strategi og planlægning fx i den kommende kommuneplan, hvor den får direkte betydning for revidering af udpegninger "Større sammenhængende landskaber" og "Bevaringsværdige landskaber".

Landskabsanalysen offentliggøres på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Landskabsanalysen præsenteres for Det Grønne Råd, som har været inddraget i processen med udarbejdelse af analysen. Landskabsanalysen formidler viden om landskabet og er et godt udgangspunkt for dialog om udvikling i det åbne land.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at landskabsanalysen danner baggrund for arbejdet med landskaber i kommuneplanen samt i den generelle sagsbehandling og planlægning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Landsskabsanalysen sendes til Det Grønne Råd til kommentering.

Det foreslås, at punktet kommer på et temamøde i Byrådet.

Bilag

Til toppen


7. Tilslutning til DK-2020 - Fællesmetode til udarbejdelse af klimaplan


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

KKR-Nordjylland besluttede på møde i juni måned 2020 at komme med en anbefaling om, at alle nordjyske kommuner tilslutter sig DK2020 projektet. Projektet går ud på, at alle kommuner i Nordjylland får udarbejdet en klimahandlingsplan med udgangspunkt i en ensartet metode.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig DK2020 projektet.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2020 vedtog et bredt flertal i folketinget en ny klimalov for Danmark, der i fremtiden skal sætte rammen for den danske klimapolitik. Med den nye klimalov skal Danmark være klimaneutral i 2050, sænke udledningerne med 70 % i 2030, sætte et ”indikativt mål” for 2025, mens regeringen hvert år i september skal fremlægge et klimaprogram, som skal overbevise Folketinget om, at målene er inden for rækkevidde.

Det øgede klimafokus både i Regeringen, Folketinget, bredt i erhvervslivet og befolkningen betyder, at der kommer pres på kommunerne for at arbejde på en mere ensartet måde med klima. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at opnå målene, herunder myndighedsopgaver forbundet med arbejdet for CO2-reduktion og klimatilpasning ligger lokalt, og kommunerne er derfor afgørende aktører i den grønne omstilling. For at nå klimalovens ambitiøse mål er der derfor behov for at Danmarks klimapolitik også forankres som lokalpolitik.

KKR-Nordjylland er med baggrund i dette kommet med en anbefaling om, at alle nordjyske kommuner tilslutter sig DK2020.

Om DK2020

KL, de 5 danske regioner og Realdania har indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 om DK2020. Det er ambitionen, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klima-handlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover bliver kommunerne en del af et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk – og danne basis for at udvikle en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Det tværgående aspekt, hvor KKR sammen med regionen er hovedaktør, omfatter hovedsageligt at løfte en række opgaver knyttet til 1:1 vejledning af kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. Herudover er der også ansvaret for koordinering af det tværkommunale klimasamarbejde.

På tværs af kommunerne kan der bl.a. samarbejdes om de indsatser, som det er vanskeligt for den enkelte kommune at tage hul på alene f.eks. reduktioner fra landbruget og transport, eller eksisterende samarbejde kan udbygges, f.eks. strategisk energiplanlægning eller samarbejde om klimatilpasning omkring vandoplande på tværs af kommuner.

Kommunerne kan deltage i projektet i en af to runder: 1. runde med opstart i efteråret 2020, 2. runde med opstart oktober 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.

Kommunerne i Nordjylland skal samlet bidrage med 2 mio. kr. over den 3-årige periode til sekretariat og vidensdeling. Kommunaldirektørkredsen har indstillet til KKR, at det fordeles med lige store dele beløb pr. kommune, svarende til 61.000 kr. pr. år i projektperioden.

Som deltager forventes Brønderslev Kommune at

 • Være villig til at forankre projektet politisk og i kommunens topledelse
 • Være villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle klimaplan eller -strategi
 • Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

Status i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune arbejdes der med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag. Men i kraft af det tværkommunale samarbejde, SEP Nord, er det blevet tydeligt at Brønderslev Kommune, i sammenligning med flere af de andre nordjyske kommuner, mangler en politisk vedtaget målsætning for klimaindsatserne og en overordnet koordinering af de mange tiltag og indsatser.

Dette udsagn underbygges af en ny rapport 'Klimaplanlægning i Kommunerne' som CONCITO udgav i februar 2020. Her skelnes mellem 3 forskellige klimamålsætninger:

 • Klimamål for kommunens som virksomhed - Denne kategori omfatter 72 kommuner, som har et klimamål for kommunens egne aktiviteter som virksomhed.
 • VE-mål - Denne kategori omfatter 32 kommuner som har mål for vedvarende energi og fosilfrihed
 • Geografiske klimamål - Denne kategori omfatter 66 kommuner, som har et klimamål for kommunen som geografisk område

Brønderslev Kommune har et klimamål for kommunen som virksomhed, idet der er indgået en forpligtigende aftale med Dansk Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året.

I Brønderslev Kommune er der derimod hverken fastsat et VE-mål eller et geografisk klimamål.

Det vurderes, at der i de kommende år vil blive stillet stadig større krav til Brønderslev Kommune i forhold til at bidrage til den nationale klimaindsats. Så selvom der i Brønderslev Kommune arbejdes med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag, er der et behov for

 1. at få kortlagt og koordineret de forskellige indsatser og tiltag der allerede finder sted i kommunen,
 2. at få vedtaget en politisk klimavision og nogle klimamål for kommunen som geografisk område, og
 3. at få påbegyndt arbejdet med at få udarbejdet en strategi og handleplan for den samlede kommunale klimaindsats.

Dette vil alt sammen kunne realiseres indenfor rammerne i DK2020. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at Brønderslev Kommune søger om optagelse i projektets runde 2 runde med opstart oktober 2021.

Organisering

Som det fremgår af kravene til deltagelse i DK2020 projektet skal der afsættes medarbejdertimer til et tværfagligt team. Der udarbejdes et kommissorium, der definerer rammerne for det videre arbejde med projektet i Brønderslev Kommune, og projektet forankres i Teknik og Miljø.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender

 • at Brønderslev Kommune følger KKR's anbefaling og tilslutter sig DK2020 projektet,
 • at Brønderslev Kommune anmoder om at blive optaget i runde 2 af DK2020 projektet,
 • at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et kommissorium der godkendes af direktionen, og
 • at der holdes et temamøde i Byrådet om den fælles videnspakke og de indsatser der er i gang i Nordjylland (SEP-Nord indsatser pr. klimaområder og DK2020).
Personale

Der skal prioriteres de nødvendige medarbejdertimer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Det forudsættes, at der ydes en kompensation til personaleressourcerne.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


8. Placering af plansilo med stor terrænregulering i bevaringsværdigt landskab - Linderupgårdsvej 74, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af landbrugsejendommen Linderupgårdsvej 74, Brønderslev, søger om principiel tilladelse til at etablere en plansilo på 4.300 m² i et kuperet landskab, der i kommuneplanens retningslinje 2.2.11 er udpeget til særligt værdifuldt landskab.

Inden meddelelse af en landzonetilladelse, skal der udføres yderligere sagsbehandling angående miljøgodkendelse med tilhørende miljøscreening af projektets anvendelse af slagger, hensyn til drikkevandsinteresser (OSD) og sikring af nærliggende sø.

Omfanget af plansiloen er beregnet ud fra flere ejendomme i bedriften, hvilket har betydning for lovgrundlaget.

På grund af placeringen skal pladsen terrænreguleres med 10.000 m³.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage principiel stilling til placering af plansiloen.

Sagsfremstilling

Ejer af landbrugsejendommen Linderupgårdsvej 74, Brønderslev, søger om tilladelse til at etablere en plansilo på 4.300 m² i et kuperet landskab, der i kommuneplanens retningslinje 2.2.11 er udpeget til særligt værdifuldt landskab. På grund af placeringen skal pladsen terrænreguleres med 10.000 m³. Terrænregulering af denne størrelse vil påvirke landskabet. Reguleringen er på ca. 4 m, hvor den er højest, og danner en 52 m lige skrænt mod øst og en 71 m lang skrænt mod syd.

Plansiloen ønskes placeret på et skovbevokset areal. Hvis en bræmme af den eksisterende beplantning bevares mord nord, øst og syd, vil terrænreguleringen ikke være synlig i resten af det særligt værdifulde landskab.

Det oplyses, at der dyrkes kartofler på 152 ha, og dette areal inddrager areal fra flere landbrugsejendomme i bedriften, hvilket har betydning for lovgrundlaget.

Ansøger har i dialog med fagforvaltningen erklæret, at plansiloen ikke anvendes til formål i forbindelse med dyreholdet og har derved aktivt valgt, at plansiloen skal behandles efter planloven.

Landzonetilladelse

En landbrugsbedrift er flere ejendomme, der drives som en samlet bedrift. Ansøger ejer 4 landbrugsejendomme. Planklagenævnet har i afgørelser efter planloven brugt to begreber: Erhvervsmæssig nødvendighed og den driftsmæssige begrundelse for placeringen på én ud af flere ejendomme i bedriften. Landbrugsstyrelsen har erklæret, at plansiloen er erhvervsmæssig nødvendig for landbrugsbedriften, men har ikke udtalt sig om den driftsmæssige begrundelse for placeringen.

Landbrugsbyggeri er undtaget for landzonetilladelse, hvis det er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommen eller bedriften. Linderupgårdsvej 74 har et samlet areal på 116 ha. Ansøgningen oplyser, at 156 ha af bedriftens arealer plantes med kartofler. Når plansiloen er til brug for bedriften, skal der være en driftsmæssig begrundelse for placeringen på Linderupgårdsvej 74. Ansøger kan placere plansiloen på en af de andre ejendomme i bedriften. Dette betyder, at plansiloen ikke er undtaget fra kravet om landzonetilladelse. Se mere i notat til sagen.

Fagforvaltningen har følgende bemærkninger til placeringen på Linderupgårdsvej 74:

 • Plansiloens placering på Linderupgårdsvej 74 i stedet for de andre ejendomme i bedriften muliggør anvendelse af en stor mængde slagger.
 • Placeringen af et kartoffeloplag har ikke driftsmæssig sammenhæng med placering ved staldene og gyllebeholderen.
 • Afhentning af kartoflerne forekommer derimod at give en længere kørselsvej gennem ejendommen end ved en anden placering på ejendommen tættere ved adgangsvejen.
 • Kartoflerne produceres på bedriftens arealer fordelt over et større område. Der er derfor ingen driftsmæssig begrundelse for en placering på Linderupgårdssvej 74

Erhvervsmæssig nødvendighed

Landbrugsstyrelsens erklæring om erhvervsmæssig nødvendighed er baseret på, at 156 ha af bedriftens arealer plantes med kartofler, at alle kartofler skal ligge på pladsen samtidigt, og at kartofler til kartoffelmelsfabrikken kun afhentes én gang årligt. Fagforvaltningen tager Landbrugsstyrelsens erklæring til efterretning, selvom beregningen ikke tager hensyn til behovet for omdrift med forskellige afgrøder og hyppighed af afhentningerne.

Klagenævnsafgørelser om deponi

Der ligger flere afgørelser fra nuværende og tidligere klagenævn, hvor en tilladelse er omgjort til afslag med henvisning til at anlægget var "skjult deponi". Deponi er omfattet af en affaldsafgift, mens ansøger ved nyttiggørelse vil modtage betaling for indbygning af slagger. Se eksempel på afgørelse i bilag.

Retningslinie 2.2.11 – Særligt værdifulde landskaber

De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri, vindmøller samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Etablering af store befæstede, vandrette flader afsluttet med en skrænt vil afvige væsentligt fra de bløde kurver i det omgivende landskab og dermed påvirke landskabet på uheldig måde. Sagen er af principiel karakter, da der er tale om en type og størrelse af anlæg, som ikke tidligere er set, til trods for at kartoffeldyrkning er almindeligt forekommende. Oplagringen er typisk sket i haller eller i markstakke. Der har været indledende dialog med andre lodsejere om endnu større plansiloer.

Anlægget placeres i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Terrænreguleringen ansøges udført med slagger. Der er ikke kendskab til, hvordan anvendelsen af slagger i OSD påvirker drikkevandet på længere sigt. Anvendelse af slagger til terrænregulering forudsætter en miljøgodkendelse og stillingtagen til, om projektet skal miljøkonsekvensvurderes (VVM). Vilkår for afdækning af slagger vil fremgå af en miljøgodkendelse. Dette arbejde afventer principiel beslutning om placering og terrænregulering. I nærheden af plansiloen er en sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og hensyn til søen indarbejdes i tilladelsen.

Når øvrige forhold er afklaret behandles ansøgning om landzonetilladelse af administrationen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • giver principielt afslag på den ansøgte placering og henviser til, at der kan ansøges om placering af plansiloen på en anden ejendom i bedriften uden for det særligt værdifulde landskab eller med en væsentligt mindre terrænregulering.

alternativt

 • giver principiel tilladelse til placeringen og terrænreguleringen med vilkår om, at den eksisterende høje beplantning uden om plansiloen skal bevares i en bredde på 3 m mod nord og syd. Mod øst findes et beplantningsbælte langs en markvej, som tilsvarende skal bevares langs plansiloen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes og forvaltningen anmodes om, at kontakte ansøger med henblik på en drøftelse af en bedre placering.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af vejnavn til rækkehusbebyggelse ved Krogensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med opførelse af 10 tæt/lave boliger på en grund ved Krogensgade 10 i Brønderslev, skal det besluttes hvilket vejnavn området skal have.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et vejnavn.

Sagsfremstilling

På ejendommen Krogensgade 10, Brønderslev, nedrives alle eksisterende bygninger. Derefter opføres 10 boliger i form af rækkehusbebyggelse.

Området skal derfor enten have et nyt vejnavn, eller også skal boligerne adresseres til Krogensgade. Da der kun er 5 ledige husnumre på Krogensgade, vil det bevirke, at de skal have A og B numre.

Krogensgade er oprindelig opkaldt efter en gård ved navn Krogen, der lå på stedet. Da der ikke er noget overordnet tema for vejnavne i området, er det meget forskellige navne, der hidtil er brugt.

Ejeren foreslår, at vejen tildeles navnet Krogens Vænge.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Krogens Vænge
 • Krogensgade 2-10
Personale

Ingen.

Beslutning

Krogensgade blev valgt.

Bilag

Til toppen


10. Vedtagelse af vandforsyningsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet en vandforsyningsstrategi vedr. vandforsyning til brandslukning.

Vandforsyningsstrategien er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om vandforsyningsstrategien kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 15 skal Byrådet sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Ved dannelse af Nordjyllands Beredskab blev det besluttet, at kommunerne skulle forestå driften, jr. de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi.

Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere over brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de nordjyske kommuner ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

 • Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020.
 • Møde i KDK den 24. januar 2020.
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020.

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Hertil har fagforvaltningen indsendt høringssvar, som er vedhæftet dagsordenspunktet. Der er ikke foretaget ændringer i vandforsyningsstrategien på baggrund af dette. Fagforvaltningen har ikke modtaget evt. supplerende materiale.

Vandforsyningsstrategien er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner.
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning.
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning.

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som:

 • områder med tæt eller høj bebyggelse.
 • særlige objekter i henhold til risikoanalyse.
 • industriområder og lignende.
 • institutioner og lignende.
 • færdselsmuligheder i et område.

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både inden for eksisterende bebyggelser og inden for fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så man i videst muligt omfang begrænser brugen af drikkevand til brandslukning, at samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder, og endeligt at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Fagforvaltningen ser enkelte udfordringer i forhold til håndtering af de ca. 250 brandhaner, der er i kommunen, da der udestår en testning af alle brandhaner, herunder hvor brandhanernes ydelse tjekkes. Derudover en evt. omplacering af en eller flere brandhaner fra en mindre ledning til en ledning, der kan yde det nødvendige. Derudover evt. fuld sløjfning af de brandhaner, der ikke skal bruges. Det koster ca. 10.000 kr. pr. sløjfning af hver brandhane, og der vil være brandhaner, der skal sløjfes. Derudover skal der være et vedligehold og årligt tjek af de brandhaner, der skal bibeholdes. Desuden skal der evt. opføres nye brandhaner; det kan evt. være i forbindelse med nye lokalplaner for nye boligområder, hvor der skal være en brandhane i henhold til vandforsyningsstrategien. Dette skal fagforvaltningen gå i dialog med ledelsen om.

Fagforvaltningen kan tilslutte sig vandforsyningsstrategien - også i forhold til dimensioneringsværktøj for placering af brandhaner.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender den endelige vandforsyningsstrategi.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Nordjyllands Beredskab rykkes for svar på de spørgsmål, forvaltningen har stillet i høringsperioden.

Bilag

Til toppen


11. Orientering vedr. vådområdeindsatsen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering omkring 4 aktuelle vådområdeprojekter i Brønderslev Kommune - Jerslev bro, Stade-Mellerup, Kjølskegaard og Hallund.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pt. 4 igangværende vådområdeprojekter. Jerslev bro, som er det største, samt tre mindre projekter, Stade-Mellerup, Kjølskegaard og Hallund.

Vådområdeprojektet ved Jerslev bro er i realiseringsfasen, hvilket der er givet et tilsagn til, på omkring 46,7 mio. kr. til udførelsen. Projektperioden løber frem til den 2. september 2023.

Vådområdeprojekterne ved Stade-Mellerup, Kjølskegaard og Hallund er i opstartsfasen af forundersøgelsen, hvilket indebærer en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse. Den tekniske forundersøgelse skal munde ud i et projektforslag, som blandt andet indeholder vådområdets effekt på området, herunder natur, hydrologi, kvælstofsfjernelse og klimamål. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal klarlægge, hvorvidt der er lokal opbakning til projektet. Alle vådområdeprojekter er baseret på frivillige aftaler.

Stade-Mellerup har fået tilsagn på 406.752,42 kr., og projektperioden løber frem til den 26. februar 2022.

Kjølskegaard har fået tilsagn på 635.381,80 kr., og projektperioden løber frem til den 26. februar 2022.

Hallund har fået tilsagn på 441.257,20 kr., og projektperioden løber frem til 26. den februar 2022.

Alle projekterne er under ledelse af Limfjordssekretariatet ved Aalborg Kommune.

Vådområdeindsatsen i Brønderslev Kommune

Der har i forbindelse med vandområdeindsatsen og de stigende problemer med afvandingen, været særligt fokus på at implementere helhedsløsninger, som tilgodeser både landbruget og naturen. Et af de tiltag, som staten har lavet, er vådområdeordningen, hvis formål er at sikre god økologisk tilstand i blandt andet fjordene, ved at mindske udvaskningen af kvælstof til marine områder.

Rent teknisk, sker det ved hjælp af denitrifikation som er en bakteriel omsætning af kvælstof, på de vandlidende arealer, som gør at kvælstoffet udskilles til atmosfæren, i stedet for at ende i havet.

Vådområdeordningen er endvidere med til at sikre klimamålene, ved at mindske udledningen af drivhusgasser fra de våde områder.

Helt konkret implementeres ordningen kommunalt, ved hjælp af lodsejeraftaler, om udtagelse af nogle af de mest vandlidende områder, hvor der ofte er problemer med afvandingen.

Alle vådområdeprojekter, baseres på frivillige aftaler, hvor lodsejeren udlægger sit areal til vådområde mod kompensation, enten i form af salg af jorden, jordbytte eller indgåelse af en 20-årig periode, hvor arealet fastholdes som vådområde.

De virkemidler, som indgår i projekterne, for at genoprette den naturlige hydrologi i områderne, er blandt andet genslyngning, lukning af dræn og hævning af vandløbsbunden.

I forbindelse med Orbicons rapport, ”Scenarieberegningerne for Ryå”, blev der i 2017 peget på 10 områder, med god mulighed for tilbageholdelse af vand. Der er i arbejdet med vådområdeindsatsen i Brønderslev Kommune, så vidt muligt forsøgt at placere vådområderne, i de, i rapporten udpegede områder.

Projektet ved Jerslev bro, som er et af de udpegede områder i scenarieberegningerne, er det største i kommunen og udgør 384 ha og er beliggende ved Ryå.

Forundersøgelsen af Jerslev bro projektet, har peget på en løsning med blandt andet en genslyngning af det nuværende vandløb, tilbage til det oprindelige forløb, med hævning af vandløbsbunden, så man får periodevise oversvømmelser. Projektet er pt. i realiseringsfasen, hvor jordfordelingskontoret fra Tønder forsøger at få byttet, solgt og indgået aftaler med lodsejerne ud fra deres ønsker. Efterfølgende skal der forestås et anlægsarbejde, så vandområdet bliver en fysisk realitet. Projektet forventes afsluttet inden 2. september 2023.

Stade-Mellerup, Hallund og Kjølskegård vådområdeprojekterne, er endnu i opstartsfasen af forundersøgelsen, som har til hensigt at klarlægge, hvorvidt, der er lokal opbakning, samt hvorvidt kriterierne der skal opfyldes for at realisere vådområdeprojekterne er til stede.

Forundersøgelsen af de tre sidste nævnte projekter har været i samlet udbud og køres sideløbende af Limfjordssekretariatet, som er projektledere. De tekniske forundersøgelser varetages af Cowi, som vandt udbudsrunden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. NT's Årsrapport 2019, Økonomirapport 1, 2020 og Budgetforslag 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til orientering samt Budgetforslag 2021 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2021.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til orientering samt Budgetforslag 2021 til høring.

Årsrapport 2019

Det fremgår af NT's Årsrapport 2019, at regnskabet for Bustrafik viser et merforbrug på 18,4 mio. kr., som vil blive opkrævet af NT’s ejere i 2021. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 0,737 mio. kr.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at passagerindtægterne ligger lavere med 6,5 mio. kr., og at takstsamarbejdet ligger højere med 18,5 mio. kr. Desuden er der et merforbrug på operatørudgifter for 3,0 mio. kr.

De negative afvigelser modvirkes delvist af, at både øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter ligger lavere med henholdsvis 9,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr.

Kombinationen af færre solgte kontantbilletter og kundernes bevægelser fra den dyre kontantbillet til billigere produkter så som rejsekort classic og rejsekort pendler er en af de væsentligste årsager til lavere passagerindtægter.

Økonomirapport 1, 2020

NT´s Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2020. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

Et væsentligt element i økonomirapporten er den påvirkning, som COVID-19 krisen har haft og fortsat har på den kollektive trafik i 2020.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 kompensation på 91,4 mio. kr., som inkluderer passagerindtægter og merudgifter. Den indregnede COVID-19 kompensation ser kun på nettomerudgifter for NT og ikke nettomerudgifter for NT´s ejere. For Brønderslev Kommune er der indregnet en kompensation på 0,785 mio. kr.

Der kan forekomme justeringer til de principper, som er anvendt til beregning af COVID-19 kompensation i denne økonomirapport, da den endelige aftaletekst bag COVID-19 kompensation ikke er offentliggjort endnu. NT orienterer de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, når de endelige principper og metoder til beregning af COVID-19 kompensation er fastlagt.

Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Driftsindtægterne forventes at falde med 79,7 mio. kr., som stort set forventes dækket af COVID-19. Prisudviklingen på særligt brændstof bidrager til, at operatørudgifter falder med 3,5 mio. kr. Øvrige driftsudgifter stiger med 2,3 mio. kr., hvilket primært kan relateres til højere udgifter til drift på rejsekortsystemet. Kapacitetsudgifter falder med 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes afvikling af Bus og Tog Samarbejdet med udgangen af 2019, samt en lavere belastning af kapacitetsudgifter fra de åbnekørselsordninger (Plustur og Flextur).

Budgetforslag 2021

NT har sendt Budgetforslag 2021 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2020.

I NT’s budgetforslag for 2021 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 854,4 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet for ejerne 523,3 mio. kr. Sammenlignet med NT’s Budget 2020 stiger tilskudsbehovet samlet set med 9,3 mio. kr. i NT’s budgetforslag 2021.

I budgetforslaget for 2021 er der indarbejdet en takststigning på 1,1 %, men der er ikke budgetteret med en passagertilvækst.

I budgetforslaget for 2021 har NT indarbejdet en forventet COVID-19 kompensation på 28,6 mio. kr. Denne består af forventede nettomerudgifter som følge af fald i passagerindtægter samt ekstra omkostninger som følge af COVID-19.

Herudover er der i budgetforslag 2021 indregnet en ekstraordinær betaling på 7,2 mio. kr. til indefrosne feriepenge som følge af den nye ferielovgivning. Det svarer til 161.000 kr. for Brønderslev Kommune i ekstra tilskud.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af de fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT-udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Årsrapport 2019

Udgifter i alt

-20.480

Passagerindtægter i alt

4.149

Resultat før tilskud fra ejere

-16.331

Tilskud fra ejere

15.593

Resultat

-737

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044

Tilskud fra ejere inkl. regulering

14.549

Økonomirapport 1, 2020

Udgifter i alt

-21.298

Passagerindtægter i alt

3.750

Resultat før tilskud fra ejere

-17.548

Tilskud fra ejere

16.421

COVID-19 kompensation

785

Resultat

-342

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889

Budgetforslag 2021

Udgifter i alt

-22.125

Passagerindtægter i alt

4.177

Resultat før tilskud fra ejere

-17.947

Tilskud fra ejere

17.597

COVID-19 Kompensation

350

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

737

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.335*

Budgetforslag 2022-2024

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

18.129*

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

17.786*

Forventet budget 2024 inklusiv regulering

17.786*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 370.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2019 en merudgift på 737.000 kr., som opkræves i 2021. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2020 forvente en merudgift på 342.000 kr. i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til efterretning, og
 • godkender Budgetforslag 2021 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2021, vil kunne indarbejdes i NT´s Budgetforslag 2021 frem til den 30. oktober 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2021 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2021 med følgende beløb:

2021

2022

2023

2024

+2.067

+1.885

+1.541

+1.541

Beslutning

Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020, blev taget til efterretning.

Budgetforslag 2021 indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Årsrapport 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2019. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 42.651.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.500.000 kr. Det store underskud skyldes for en stor dels vedkommende tidligere underdækning på indkøb af materiel til indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, dvs. plast & metal og papir. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse d. 14. april 2020.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Nøgletal fra årsrapporten

Nøgletal fra årsrapporten vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2019

218.060

Samlede udgifter i 2019 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

224.730

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

-6.670

Afskrivning

-33.853

Finansielle omkostninger

-2.128

Årsresultat

-42.651

Resultat for segmenter

I årsrapporten er der beregnet resultater for segmenter under AVV. I skemaet nedenunder ses resultaterne for de enkelte segmenter:

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Ressourcehal, private

-2.489.601

Ressourcehal, erhverv

-48.577

Energianlæg

-4.083.184

Miljøanlæg

-2.161.840

Deponier

170.335

Genbrugsbutik

-270.760

Kørselsafdeling

-26.609

Genbrugspladser, 2019-resultat

-546.872

Genbrugspladser, regulering fra tidligere år

-492.724

Indsamlingsordning (plast & metal og papir)

-33.294.344

Bobler (glas), storskrald og miljøservice

592.784

I alt

-42.651.392

I referatet fra bestyrelsesmødet den 14. april 2020, hvor årsrapporten blev godkendt, er der følgende forklaringer på de enkelte resultater (uddrag fra referatet med kursiv):

Ressourcehallen: udviser en underdækning på -2.537 t. kr., hvilket primært skyldes manglende aktivitetsniveau i året og dermed manglende behandlingsindtægter.

Energianlægget: udviser en underdækning på -4.083 t. kr., hvilket primært skyldes øgede omkostninger i året samt mindre behandling på indtægtssiden end forventet.

Miljøanlæg: udviser en underdækning på -2.162 t. kr. Denne underdækning skyldes manglende salg hos Gamle Mursten, hvilket har betydet, at omkostningerne her ikke er blevet dækket.

Deponi: udviser en overdækning på 170 t. kr.

Genbrugsbutik: udvise en underdækning på -271 t. kr.

Kørsel: udviser en underdækning på - 27 t. kr.

Kommunale ordninger: De kommunale ordninger drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, storskraldsordning, bobleordning og miljøservice har tilsammen en underdækning på -33.741 t. kr. Underdækningen fra 2019 og tidligere års underdækning/overdækning indregnes i årets resultat. Fremadrettet vil alle poster blive indregnet som henholdsvis over-/overdækning på "Overdækning på kommunale opgaver".

Ordning

t. kr.

Forklaring

Genbrugspladser

-1.040

På grund af tidligere års underdækning

Indsamlingsordning

-33.294

Beskrevet nedenunder, der var budgetteret med -2.500 t. kr.

Storskraldsordning

146

På grund af tidligere års overdækning

Bobleordning

480

På grund af tidligere års overdækning

Miljøservice

-33

På grund af tidligere års underdækning

I alt

-33.741

Underskuddet på 33,3 mio. kr. på indsamlingsordningen for plast og metal og papir er forklaret i referatet fra bestyrelsesmødet (herunder gengivet med kursiv):

Ultimo 2018 startede indsamlingsordningen for kildesorteret affald i AVV's interessentkommuner. Der var usikkerhed om prissætningen for ydelsen samtidig med et ønske om at starte ordningen op, så der ikke kom væsentlige stigninger for husstandene. Dette, samtidig med at markedet for afsætning af genanvendeligt affald ændrede sig markant i negativ retning, har betydet en underdækning for indsamlingsordningen i årene 2018 på 1.805 t. kr. og 2019 på 33.294 t. kr., i alt 35.099 t. kr., inklusive AVV-betaling af containere og øvrigt indsamlingsudstyr på 23.912 t. kr.

Beslutningen om, at AVV af tidligere opsparede midler skulle betale minicontainere og nedgravede løsninger, har betydet, at der af tidligere års overdækning (opsparede midler) er forbrugt 23.912 t. kr. Samtidig var det et ønske om at begrænse prisstigningerne ved indførelse af de nye affaldsindsamlingssystemer i 2019, hvilket også har bidraget til underdækningen.

Opgørelse af egenkapital

I årsrapporterne fra 2018 og tidligere har der været en bemærkning om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering. Fra og med årsrapporten for 2019 har AVV valgt at ændre i opgørelsen af egenkapitalen, så der opnås et mere retvisende billede af driftskapitalreserven. Dette er gjort i årsrapporten på side 16.

Driftskapitalreserve (i kr.):

Driftskapitalreserve

2019

2018

Egenkapital 1. januar

98.678.864

99.744.340

Ændring af egenkapital som korrektion af fejl (skøn på reetableringsomkostninger Rønnovsdal)

-11.670.003

0

Praksisændring hvile-i-sig-selv-princippet, kommunale opgaver

-54.008.861

0

Korrigeret egenkapital 1. januar

33.000.000

99.744.340

Overført jf. overskudsdisponering

0

-1.065.476

Egenkapital 31. december

33.000.000

98.678.864

Dette giver følgende egenkapital i de to ejerkommuner:

Opgørelse af egenkapital

Antal indbyggere

Ejerandel

Gæld, kr.

Egenkapital, kr.

Brønderslev Kommune

36.404

35,34 %

53.365.850

11.661.832

Hjørring Kommune

66.610

64,66 %

97.645.844

21.338.168

I alt

103.014

100,00 %

151.011.694

33.000.000

Årsrapporten medfører ikke i sig selv konsekvenser for borgere / brugere, men det er klart, at et stort underskud i 2019 vil medføre konsekvenser for budgettet for 2021, så den opgjorte egenkapital ikke risikerer at blive endnu mindre.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegningen i vedhæftet bilag, Årsrapport 2019.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til budget 2021 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2021 til godkendelse i de 2 ejerkommuner. Overordnet set indeholder driftsbudgettet en række markante stigninger i takster. Dette skyldes et stort driftsunderskud i 2019 på 42,7 mio. kr., hvoraf de knap 19 mio. kr. er et rent driftsunderskud.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har den 30. juni 2020 fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021.

Driftsbudgettet indeholder en række takststigninger, som skyldes et underskud på 42,7 mio. kr. i årsrapport 2019. Heraf er de knap 19 mio. kr. et rent driftsunderskud, men de resterende ca. 24 mio. kr. er éngangsnedskrivning af tidligere indkøbte containere og nedgravede affaldsløsninger til indsamlingsordningen vedr. plast & metal og papir.

Forud for det fremlagte budgetforslag har der været afholdt flere bestyrelsesmøder i AVV, og takststigningerne har været drøftet på administrativt niveau med repræsentanter for AVV og de 2 ejerkommuner. Budgettet blev endeligt godkendt af AVV's bestyrelse den 23. juni 2020.

I det følgende behandles de vigtigste elementer i budgetforslaget fra AVV.

Takststigning på genbrugspladser

I regnskab 2019 var der en faktisk kommunebetaling pr. borger på 474 kr. til ordningerne Genbrugspladser, Bobleordning (glas), Miljøservice (batterier) og Storskraldsordning. Taksten foreslås hævet til 520 kr. pr. borger, hvilket er en stigning på 18,2 % i forhold til den budgetterede takst på 440 kr. i budget 2020. I forhold til den faktiske takst på 474 kr. pr. borger i regnskab 2019 er der tale om en stigning på 46 kr. eller 9,7 %.

AVV begrunder takststigningerne i følgende forhold:

 • Øgede mængder til behandling på genbrugspladserne
 • Ekstra personale som følge af krav og ønske om mere genanvendelse

Takststigning på indsamlingsordning (plast & metal og papir)

I forbindelse med budgetforslaget for 2020 blev der foretaget en bevidst underfinansiering af både tømningspris pr. container og til dels behandlingsprisen for de indsamlede fraktioner. Dette var begrundet i følgende forhold:

 • Et ønske om en god indfasning af ordningen gennem bl.a. træk på opsparede midler i AVV
 • Et ønske om god kontakt mellem borgere og chauffører, bl.a. gennem indførsel af timeløn i stedet for akkord
 • Mindre nedslidning af chauffører

I nedenstående skema ses nøgletal til brug for sammenligning mellem budget 2020 og 2021:

Budget 2020

Budget 2021

Tømningspris pr. container

18,50 kr.

21,50 kr.

Behandlingsomkostninger i alt

1,5 mio. kr.

6,5 mio. kr.

Beregnet pris pr. husstand

273 kr.

427 kr.

AVV har beregnet, at den samlede prisstigning i 2021 på 154 kr. pr. husstand fordeler sig på følgende måde:

Stigning i indsamlingspris

45 kr. pr. husstand

Stigning i behandling

105 kr. pr. husstand

Afskrivning og renter

4 kr. pr. husstand

I alt

154 kr. pr. husstand

Stigningen i behandlingspris udgør næsten 70 % af den samlede stigning pr. husstand. Behandlingsprisen er steget meget som følge af et uheldigt marked for afsætning af især plast.

Takststigning på forbrændingstakster

AVV foreslår, at taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 615 kr. pr. ton til 665 kr. pr. ton, dvs. en stigning på 50 kr. pr. ton eller 8,1 %.

For erhvervsaffald foreslås der en stigning til 540 kr. pr. ton (vintertakst) og 660 kr. pr. ton (sommertakst). I budget 2020 blev taksten godkendt til 500 kr. pr. ton (ikke sæsondifferentieret). Byrådet godkendte på møde den 29. april 2020 princippet med anvendelse af sæsondifferentierede takster for erhvervsaffald.

Stigningerne i forbrændingstaksterne er begrundet i følgende forhold:

 • I 2019 var det et underskud på energianlægget på knap 4,1 mio. kr. Dette skyldes især renovering af ovnlinjerne.
 • Der forventes en stigning på 1,2 mio. kr. til indkøb af CO2-kvoter, fordi der er sket en reduktion i antallet af tildelte gratiskvoter.

Øvrige takster

Deponeringstaksterne for erhvervsaffald foreslås hævet med knap 2 % svarende til almindelig prisfremskrivning.

Taksterne for ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser) foreslås hævet med ca. 10 %.

Oversigt over takster i 2021

I skemaet nedenunder ses en samlet oversigt over taksterne i budget 2021. Til sammenligning er medtaget taksterne i budget 2020, og der er foretaget en beregning af prisstigningerne i %:

Ordning

Budget 2020, kr. ekskl. moms

Budget 2021, kr. ekskl. moms

Stigning i %

Genbrugspladser, bobleordning, miljøservice og storskraldsordning

Kommunebetaling pr. borger, budget

440

520

18,2

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

Kommunebetaling pr. husstand; i 2020 uden afskrivninger, i 2021 med afskrivninger

273

427

56,4

Ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser)

Blå mærke (pris pr. besøg)

171

188

9,9

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.452

1.596

9,9

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.868

3.156

10,0

Rødt mærke (flere besøg pr. uge)

5.688

6.252

9,9

Forbrændingstakster pr. ton

Erhvervsaffald, vintertakster

500

540

8,0

Erhvervsaffald, sommertakster

-

660

Dagrenovation

615

665

8,1

Deponeringstakster pr. ton

Erhvervsaffald (inert), deponering

416

424

1,9

Erhvervsaffald (mineralsk), deponering

518

528

1,9

(Affaldsafgift pr. ton (merpris pr. ton))

475

475

0,0

Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand

I skemaet nedenunder er der foretaget en beregning af budgetforslagets konsekvenser pr. husstand i Brønderslev Kommune:

Ordning

Budget 2020, kr. pr. husstand pr. år

Budget 2021, kr. pr. husstand pr. år

Stigning i %

Genbrugspladser, bobleordning, miljøservice og storskraldsordning

972

1.149

18,2

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

273

427

56,4

Behandling af restaffald

242

313

29,3

I alt

1.487

1.889

27,0

Tillæg hvis der ikke havde været anvendt underdækning for plast & metal og papir i budget 2020

53

I alt, hvis fuld betaling i budget 2020

1.540

1.889

22,7

Som det ses, er der beregnet en stigning 402 kr. pr. husstand pr. år svarende til 27 %, når der tages højde for, at der i taksterne for 2020 var foretaget en bevidst underdækning med hensyn til indsamlingsordningen for plast & metal og papir.

Ovennævnte takster indgår som en væsentlig del af Brønderslev Kommunes takster for genbrugsgebyr og renovation. Derfor vil en stigning i taksterne for 2021 i Brønderslev Kommune være uundgåelig. Hvor stor stigningen bliver, kan først beregnes senere, fordi der i disse beregninger indgår en række andre parametre.

Anlægsinvesteringer

AVV budgetterer i 2021 med anlægsinvesteringer på i alt 47,5 mio. kr. I skemaet nedenunder ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering, i mio. kr.

Stikord

Team Affald

Energianlæg, akut pulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud

Energianlæg, forbedringer af tekniske installationer

10,0

Optimering og levetidsforlængelse på det samlede anlæg

Energianlæg, renovering af ovnlinjer

10,0

Levetidsforlængelse på de to ovnlinjer

Energianlæg, sugetræksblæser

3,5

Nuværende sugetræksblæser fungerer ikke optimalt

Energianlæg, carbon capture (CO2-fangst)

1,0

Forundersøgelse af miljøgevinster og omkostninger forbundet med lagring af CO2 som alternativ til mindre udledning af CO2

Energianlæg, varmelager

1,0

Bl.a. forundersøgelse af muligheden for at lagre varme for at udjævne sæsonforskydning i fjernvarmeforbrug

Indsamlingsordning, driftsmateriel

2,0

Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring Kommuner

Indsamlingsordning i sommerhusområder (kun gældende i Hjørring Kommune)

6,0

Udrulning af affaldssortering i sommerhusområder (i sommerhusområder i Hjørring Kommune har der hidtil ikke været sorteret som i resten af kommunen)

Team Genbrug

Projekter til fremme af direkte genbrug

3,5

Flere initiativer; bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser

Miljøanlæg, miljøforbedringer

3,0

Bl.a. forbedrede opbevaringsmuligheder, tiltag ift. Rønnovsdal og øget samarbejde omkring deponiopgaven

Udvikling & Administration

Forskning og udvikling

1,5

Bl.a. arbejde med affaldsforebyggelse og levetidsforlængelse samt tiltag til fremme af biodiversitet

Udvikling af besøgscenter

1,0

Revitalisering af konceptet for besøgscentret og revurdering mht. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse

I alt

47,5

I følgebrevet til budgetforslaget er der på side 5 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021 kan godkendes. Endvidere foreslår fagforvaltningen, at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Udskiftning af gittermaster - lånefinansiering


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres i perioden 2020 - 2021. Energirenoveringen lånefinansieres med 17.000.000 kr. Byrådet har desuden på møde den 18. december 2019 besluttet, at dele af den forventede energibesparelse fra år 2022 skal anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan opnås synergier/besparelser ved at eksisterende 784 gittermaster i Brønderslev by udskiftes samtidigt med energirenoveringen.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev by i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres i perioden 2020 - 2021.

Energirenoveringen lånefinansieres med 17.000.000 kr., og det forventes at der fra 2022 vil være en samlet energibesparelse på 1.700.000 kr. Byrådet har besluttet, at reducere budgetkonto for vejbelysning med 750.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger. Byrådet har desuden på møde den 18. december 2019 besluttet, at resterende del af energibesparelsen, ca. 950.000 kr. anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.

Projektet

Der er kortlagt 784 gittermaster i Brønderslev by, og som ønskes udskiftet i forbindelse med energirenoveringen i efteråret 2020.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan opnås synergier/besparelser ved at eksisterende gittermaster udskiftes samtidigt med energirenoveringen i perioden 2020 - 2021. Det vurderes at der i anlægsfasen kan opnås en engangsbesparelse på ca. 1.000 kr. pr. gadelys, svarende til en samlet besparelse på ca. 784.000 kr. Desuden vil der være mindre udgifter til vedligeholdelse da luftledningerne nedgraves i veje og fortov.

Anlægsøkonomi

Aktivitet

Stk.

Pris pr. stk.

Investering

Udskiftning af gittermaster (nedtagning af mast, bortskaffelse, kabellægning af luftledninger)

784

4.000 kr.

3.136.000 kr.

Påsætning af nye stålmaster med LED-armatur

784

6.000 kr.

4.704.000 kr.

Sum

7.840.000 kr.

Uforudsete udgifter (5 %)

392.000 kr.

Sum anlægsbudget

8.232.000 kr.

Finansiering

Fagforvaltningen vurderer, at udskiftningen af gittermaster kan lånefinansieres på baggrund af "Covid-19" lån.

Budgetkonto for vejbelysning reduceres med yderligere 350.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger. Det betyder, at der fra 2022 vil være ca. 600.000 tilbage af den samlede energibesparelse på 1.700.000 kr., og som fremadrettet kan anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster i de andre byer/landsbyer i kommunen, kabellægning af luftledninger mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender optag af et lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev by i 2020. Desuden reduceres konto for vejbelysning med ca. 350.000 fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger, og resterende del af energibesparelsen, ca. 600.000 kr., anvendes fremadrettet til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster i de andre byer/landsbyer i kommunen, kabellægning af luftledninger mv.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler i anlægsbudgettet i 2020 til udskiftning af gittermaster.

Økonomiafdelingen bemærker desuden, at projektet med udskiftning af gittermaster kan håndteres som et fremrykket anlægsprojekt. Og såfremt bevillingen gives nu, vil der kunne søges om lånefinansiering hertil.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Lånet finansieret over årene via besparelse på energiforbrug til gadebelysning.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a) Poul Erik Andreasen har ønsket et punkt på dagsordenen om Taxa-kørsel - evt. en løsning i samarbejde med NT. NT kan komme til udvalgets møde den 21. september 2020. NT har ikke en færdig løsning, med de arbejder på forskellige modeller. Der er andre kommuner i Regionen, der har samme udfordringer som Brønderslev Kommune.

Beslutning

Ad a) Taget til efterretning. Løsningsmuligheder undersøges.

b) Drøftelse af NCC-sagen.

Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 8. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer