Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 21. september 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Pkt. 4 udgår.

Til toppen


3. Igangsætning af lokalplan 02-B-08.01 Boligområde i Amalieparken


Resume

Sagsforløb: TM

Arne Andersen A/S har fremsendt ansøgning om en ny lokalplan og forslag til disponering af et areal på ca. 1,1 ha ved Moltkesvej, Dronninglund.

Området består af matr.nr. 4ex og del af matr.nr 4a, begge Dronninglund Hgd., Dronninglund. Området er i dag planlagt til tæt-lavt boligbyggeri. Plangrundlaget ønskes ændret for at give mulighed for etablering af 17 tæt-lave og 4-5 åben-lave boliger på en del af arealet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Arne Andersen A/S har fremsendt en ansøgning om en ny lokalplan og forslag til disponering af et areal på ca. 1,1 ha i Dronninglund sydvest.

Området er omfattet af lokalplan nr. 06-42 Boligområdet, Moltkesvej, Dronninglund, vedtaget i 2005.

Området ønskes anvendt til tæt-lave og åben-lave boliger. Den gældende lokalplan giver mulighed for etablering af tæt-lave boliger i området.

Den ønskede anvendelse er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Det er derfor nødvendigt at ændre plangrundlaget. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet ligger i Dronninglund sydvest og fremstår i dag ubebygget. Det består af matr.nr. 4ex og en mindre del af matr.nr. 4a begge Dronninglund Hgd., Dronninglund. Matr.nr. 4a Dronninglund Hgd., Dronninglund ejes af Brønderslev Kommune. Lokalplanen omfatter en mindre del af denne matrikel, langs planens nordlige afgrænsning mod en rekreativ sti. Arealet, der ønskes anvendt til åben-lave og tæt-lave boliger, er på ca. 1,1 ha og ligger i byzone. Ved områdets vestlige afgrænsning og på et mindre areal af lokalplanens område er der en mose, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Lokalplanen vil tage hensyn til denne beskyttede naturtype. Lokalplanområdet opdeles i to delområder: delområde I som anvendes til tæt-lavt boligbyggeri og delområde II som anvendes til åben-lavt boligbyggeri.

Der ønskes opført 17 tæt-lave og 4-5 åben-lave boliger med tilhørende vej, parkering og opholdsarealer. Der etableres et regnvandsbassin. Kommunen overtager en del af arealet til åben-lave byggegrunde.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og miljøudvalget igangsætter udarbejdelse af en ny lokalplan for området på følgende vilkår:

  • at bygherre bidrager til processen med udkast til lokalplan, og
  • at lokalplanen tager hensyn til den beskyttede natur i området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Ansøgning om tilskud til anvendelse af gamle mursten i fælleshus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jan Karlsen søger på vegne af Frikvarteret 1 ApS om tilskud til genanvendelse af mursten fra den gamle Realskole i Dronninglund til opførelse af et nyt fælleshus for det nye seniorbofællesskab Frikvarteret i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilskud.

Sagsfremstilling

Den nye ejer af ejendommen Tranebærvej 6A i Dronninglund, Frikvarteret 1 ApS v/ Jan Karlsen, søger Brønderslev Kommune om tilskud til genanvendelse af gamle facadesten fra dels den nedrevne gymnastikbygning og dels Realskolebygningen. Den gamle gymnastikbygning er nedrevet i 2018, og alle facadesten er renset og klar til genanvendelse. Der udarbejdes i øjeblikket lokalplan for området, der skal muliggøre nedrivning af den bevaringsværdige realskolebygning. Facadestenene skal anvendes til opførsel af et nyt fælleshus for områdets beboere.

Byrådet meddelte på møde den 30. januar 2019 tilskud til den tidligere ejer af ejendommen til renovering af Realskolen. Tilskuddet er ikke blevet udbetalt, da vilkårene i tilsagnsbrevet endnu ikke er imødekommet. Da tilskuddet blev givet til den tidligere ejer, vurderer fagforvaltningen, at tilskuddet er bortfaldet. Tilskuddet stemmer heller ikke overens med ejers ansøgning om nedrivning af realskolebygningen, som sagsbehandles i øjeblikket.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke falder inden for rammerne af byfornyelsesloven, hvorfor der ikke kan opnås statslig medfinansiering af tilskud. Et tilskud vil derfor skulle finansieres 100 % af kommunen. Tilskuddet kan finansieres via anlægspuljen til midtbyplaner.

Såfremt Byrådet beslutter at meddele tilskud foreslår fagforvaltningen, at der gives tilskud til 50 % af de faktiske omkostninger til genanvendelse af de gamle facadesten, dog max. 250.000 kr. excl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der kan meddeles tilskud til genanvendelse af de gamle facadesten på den bevaringsværdige Realskole.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 står der 5,1 mio. kr. i anlægspuljen til midtbyplaner, som endnu ikke er frigivet.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Til toppen


5. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger i krydset Hjulskovvej, Sterupvej og Palægade, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM

Politiet har meddelt samtykke til, at der kan etableres lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej ud for Jerslev by.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 26.000 kr. til skiltning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politi har den 31. august 2020 meddelt samtykke til lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Hjulskovvej/Jerslevvej.

Projektet med opsætning af en lokal hastighedsbegrænsning (skilte) på Hjulskovvej/Jerslevvej skønnes at koste 26.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020), og finansieres over anlægspuljen på Teknik- og Miljøområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget bevilger 26.000 kr. til skiltning, finansieret via anlægsmidlerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering fra NT om flextrafik


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev Kommune ønsker Teknik- og Miljøudvalget at få en orientering om, hvilke tilbud NT har i form af flextrafik.

NT giver en orientering omkring NTs tilbud i form af flextrafik.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Fra NT deltager Signe Klintgaard Korać, Chef, Mobilitet og rådgivning og Nicolai B. Sørensen, Underdirektør. De pågældende kommer til mødet kl. 11.00.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev Kommune ønsker Teknik- og Miljøudvalget at få en orientering om, hvilke tilbud NT har i form af flextrafik.

NT giver en orientering omkring NTs tilbud i form af flextrafik.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Repræsentanter fra NT deltog ikke i mødet pga. Covid19. Punktet udsættes til senere på året.

Formandsskabet holder møde med NT og forvaltningen.

Til toppen


7. Renovation og genbrug - Budget og takster 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2021 for affaldsområdet.

For dagrenovation foreslås en generel stigning på ca. 13 % på alle takster. Stigningen skyldes højere priser, da opgaven med indsamling af dagrenovation blev udbudt i efteråret 2018.

Genbrugsbidraget foreslås hævet med ca. 24 %. Dette skyldes højere betaling til AVV for ydelser derfra.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget med de foreslåede affaldstakster for 2021 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordningerne for borgerne - herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir - samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

I forhold til budgetlægningen på affaldsområdet har der til budget 2021 været en række forhold at tage hensyn til i forhold til budgettet for 2020. Disse forhold er:

  1. Ordningen for dagrenovation blev til budget 2020 underfinansieret med ca. 1,8 mio. kr. gennem træk på opsparede midler. Egentlig skulle taksterne for dagrenovation være steget allerede i 2020 som følge af ca. 30 % højere priser på indsamlingen efter en udbudsproces i efteråret 2018.
  1. Genbrugsbidraget foreslås hævet fra 1.654 kr. pr. helårsbolig i 2020 til 2.050 kr. i 2021; dvs. en stigning på 396 kr. svarende til ca. 24 %. Den kraftige stigning skyldes to forhold:

a. Stigning på betaling til AVV som beskrevet i sagsfremstilling om budget 2021 for AVV (behandles i Byrådet den 16. september 2020).

b. Underfinansiering i 2020 i Brønderslev Kommune efter samme retningslinjer som beskrevet ovenfor med hensyn til taksterne for dagrenovation.

Det var en forudsætning for fastsættelse af takster og gebyrer for 2020, at der var et ønske om ikke at trække mere på opsparede midler, end at der ved udgangen af 2020 vil være opsparede midler på ca. 7 mio. kr. svarende til den skønnede udgift til indkøb af containere til mad- og restaffald i næste fase af affaldssorteringen i Brønderslev Kommune.

Med de foreslåede takster og gebyrer for 2021 er det fagforvaltningens vurdering, at der ved udgangen af 2021 stadig vil være opsparede midler svarende til 6-7 mio. kr. Dette estimat skal dog tages med forbehold, da der både er usikkerhed med hensyn til resultatet for regnskabsårene 2020 og 2021. Til orientering kan det oplyses, at der ved udgangen af 2019 var opsparede midler svarende til ca. 9 mio. kr. På grund af ovennævnte underfinansiering i 2020 forventes de opsparede midler ved udgangen af 2020 at være på ca. 6,5 mio. kr.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2021

Ordninger for private

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Resultat

Administration, fælles formål husholdninger

478.000

478.000

0

Renovation

17.712.000

17.826.000

-114.000

Storskrald

203.000

203.000

0

Bobler (glas og flasker)

807.000

807.000

0

Miljøservice (småbatterier)

38.000

38.000

0

Genbrugsplads

18.482.000

18.482.000

0

Plast & metal og papir

8.496.000

7.946.000

550.000

I alt

46.216.000

45.780.000

436.000

Som det ses, vil der i 2021 ikke være et træk på opsparede midler. Tværtimod sker der en mindre overfinansiering på ordningen for plast & metal og papir, fordi denne ordning tidligere har vist sig at være dyrere end først forventet. Det er stadig en vigtig forudsætning, at der er et ønske om at have opsparede midler på 6-7 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Indtægterne i skemaet ovenfor dækkes ind via renovationstaksten og genbrugsbidraget. I bilag er vist alle taksterne for forskellige typer af materiel til indsamling af dagrenovation. Endvidere er vist genbrugsbidragets opdeling på de forskellige ordninger for både helårsboliger og sommerhuse. Genbrugsbidraget er et samlegebyr af takster for administration af genbrugsordningerne, bobleordningen (glas og flasker), storskraldsindsamling, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier) og ordningen for husstandsindsamling af plast & metal og papir.

Ordninger for erhverv

Der opkræves ikke længere grundgebyr for erhvervsaffald. Taksterne for virksomheders brug af genbrugspladser er indeholdt i AVV's budget for 2021, som er selvstændigt politisk behandlet.

Oversigt over takstudvikling for udvalgte typer af affaldsløsninger

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises nedenfor taksten for renovation og genbrug. I skemaet ses udviklingen for ugetømning af sæk og 14-dags tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som de fleste benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Renovation

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

1.445

Genbrugsbidrag

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

I alt

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

3.495

Udvikling i %

3,4

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

19,2

14-dages tømning af 240 l container

Kr. inkl. moms

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Renovation

973

1.003

1.013

1.038

988

926

1.047

Genbrugsbidrag

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

I alt

2.301

2.341

2.362

2.396

2.566

2.580

3.097

Udvikling i %

-5,1

1,7

0,9

1,3

7,1

0,5

20,0

For de to udvalgte affaldsløsninger vil stigningen i den samlede betaling (dvs. både renovation og genbrug) være på 563 kr. pr. husstand pr. år for ugetømning af sæk og på 517 kr. pr. husstand pr. år for 14-dages tømning af 240 l container.

Taksterne for alle de forskellige typer af dagrenovation, herunder molokker / nedgravede containere fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte og i bilag er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budget for AVV for 2021. Dette budget blev indstillet til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 31. august 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender oplæg til renovations- og genbrugsbudget for 2021 med de foreslåede takster.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Midlertidige projektansættelser i Vej og Park - Status


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på teknik- og miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. maj 2020 godkendt forslag til idè-katalog, der beskriver den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statusrapport pr. 1. september 2020.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 har afsat 5 mio. kr. på teknik- og miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver nyansættelser. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende godkendt et overordnet idè-katalog, som indeholder konkrete forslag til projekter under vej og park, som kræver midlertidige projektansættelser.

Fagforvaltningen har i tæt dialog med Jobcenteret rekrutteret forsikrede ledige til midlertidige projektansættelser i Vej og Park. På nuværende tidspunkt har er der samlet set 13 midlertidige projektansættelser.

De nye medarbejdere er nu integreret i Vej og Park, og arbejder på en række projekter, som ligger inden for de rammer, som er fastlagt af Byrådet. De midlertidige projektansættelser løber frem til den 1. november 2020, dog er der to medarbejdere der fortsætter til den 31. december 2020.

Byrådet har defineret følgende fokusområder, som skal danne rammen for disponeringen af midlerne:

  • Forgrønningsprojekter og reetableringsprojekter i hele kommunen
  • Genopretnings- og tilgængelighedsprojekter af fortov
  • Genopretningsprojekter vedr. stier i forbindelse med kommunens visionsprojekt Bevæg dig for livet
  • Trafiksikkerhedsprojekter
  • Genopretning af vejrabatter

Vedhæftet statusnotat giver en samlet oversigt over igangværende og planlagte projekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til om statusnotatet kan tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Gruppen til udbedring af Grindsted Plantage inviterer Teknik- og Miljøudvalget på besøg.

Gruppen er i plantagen fra kl. 09.00-12.00.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget vil gerne komme på besøg i Grindsted Plantage i forbindelse med et kommende udvalgsmøde.

Til toppen


11. Lukket punkt: Kondemnering, køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


12. Lukket punkt: Planglægningsmæssige overvejelser


Til toppen


13. Lukket punkt: Revision af vedtægter


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 21. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer