Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle var mødt.

Poul Erik Andreasen deltog ikke i behandlingen af punkt 14.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af lokalplan og kommuneplanramme for boliger på Drachmannsgade 1 og 3, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejer af Drachmannsgade 3 og potentiel køber af Drachmannsgade 11, Brønderslev, ansøger om igangsætning af lokalplan for tæt-lave boliger på de to ejendomme.

Kommuneplan 2017 udlægger området til et blandet bolig- og erhvervsområde. Gennemførsel af projektet forudsætter udlæg til boligområde. Der skal oprettes et nyt rammeområde til tæt-lave boliger på Drachmannsgade i kommuneplanrevisionen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelse af en ny kommuneplanramme til tæt-lave boliger ved Drachmannsgade skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Ejer af Drachmannsgade 3, Brønderslev, ansøger om igangsætning af lokalplan for tæt-lave boliger på Drachmannsgade 3 og 11. Kommuneplan 2017 udlægger området til et blandet bolig- og erhvervsområde. Gennemførsel af projektet forudsætter udlæg til boligområde. Det forudsætter et kommuneplantillæg, som skal behandles i Økonomiudvalget.

Projektet omfatter opførelse af i alt ca. 27 boliger i tæt-lavt byggeri (rækkehuse) som vist i foreløbig bebyggelsesplan.

Ansøger har option på køb af nabogrunden matr.nr. 43bu, som derfor indgår i den samlede bebyggelsesplan.

Kommuneplan

Området har været ubebygget i en årrække, og der har ikke været interesse for at etablere blandet bolig- og erhverv på stedet.

Lokalplanen forudsætter en ændring af kommuneplanen, som kommer med i kommuneplanrevisionen.

Området er udlagt til blandet bolig- og erhverv. Ansøger har været i kontakt med Cubic, som ejer erhvervsarealet mod øst. Cubic og andre virksomheder inddrages i lokalplanlægningen.

Jordforurening

Arealet er jordforurenet pga. en tidligere anvendelse til autogenbrug. Ejer er i øjeblikket i gang med en fuldstændig jordbundsundersøgelse af matr.nr. 43ø. Der er også forurening på en mindre del af Drachmannsgade 11. Undersøgelsen for forurening forventes udvidet til at omfatte dette. De foreløbige resultater giver forventning om, at grunden vil kunne bebygges – evt. efter oprensning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår,

 • at Økonomiudvalget godkender, at der oprettes et nyt rammeområde til tæt-lave boliger i forbindelse med kommuneplanrevisionen.
 • at lokalplanen sættes i gang på følgende vilkår:
  • at projektet tilpasses i samarbejde med fagforvaltningen med hensyn til opholdsarealer og parkering, og
  • at ansøger bidrager med nødvendig dokumentation omkring støj fra eksisterende erhverv i området og gennemfører evt. nødvendig støjafskærmning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


4. Vandrådsarbejdet 2020 - indsatser


Resume

Sagsforløb: TM

Vandrådene i hovedvandopland Limfjorden og Nordlige Kattegat/Skagerrak har sammen med Brønderslev kommune lavet forslag til indsatser i vandområdeplan 3.

Teknik- og Miljøvalget skal tage stilling til, om de foreslående indsatser kan godkendes.

Sagsfremstilling

Vandrådsarbejdet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. december 2019.

Miljøstyrelsen har udpeget 27 vandområder i Brønderslev Kommune, som er i risiko for ikke at opnå målet "god økologisk tilstand" i vandområdeplan 3 (2021-2027).

Vandområderne er gennemgået og der er udarbejdet forslag til indsatser, som kan medvirke til målopfyldelse i 2027. Alle spærringer i vandområderne er samtidigt blevet registret. Indsatserne består af udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, etablering af sandfang, plantning af træer og fjernelse af spærringer/rørlægninger.

Opgaven blev gennemgået på Det Grønne Råds møde den 28. februar 2020, og opgaven blev taget til efterretning. Medlemmerne blev samtidigt opfordret til at komme med forslag til indsatser. Brønderslev Lystfiskeriforening havde medbragt forslag til mødet.

Brønderslev kommune har vandløb, som ligger i to hovedvandoplande - Limfjorden og det Nordlige Kattegat/Skagerrak. Forslag til indsatser er indsendt til vandrådene for begge hovedvandoplande. Indsatserne er gennemgået og begge vandråd kan godkende forslagene. Begge vandråd anmoder dog bl.a. om, at kommunen har fokus på etablering af sandfang. Brønderslev Kommune har pt 13 sandfang og der er 11 nye sandfang i de foreslåede indsatser. Der er i forbindelse med kommunens almindelige vandløbsvedligeholdelse stort fokus på etablering af nye sandfang specielt for at mindske udvaskningen af sand til Ryå vandsystem.

Der er foreslået indsatser for 5,42 mio. kr., og der er fuld statslig finansiering til gennemførelse af indsatserne. Driftsudgifter til efterfølgende tømning af sandfang påhviler dog kommunen.

Indsatserne er kun foreslået på et overordnet niveau. Da indsatserne ikke er endeligt stedfæstet, er berørte lodsejere endnu ikke inddraget. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemulighed.

Der er vedlagte en oversigt over indsatser, samt udtalelserne fra vandrådene.

Kommunens forslag til indsatser skal sendes til de 2 vandråd, som senest den 22. november 2020 sender en samlet udtalelse til Miljøministeren inkl. eventuelle mindretalsudtalelser og forbehold.

Miljøstyrelsen indarbejder, med eventuelle nødvendige justeringer, kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget den 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021 - 2027.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til indsatser.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Klage over chikanerne på Dorfvej i Dorf


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over afstanden mellem chikanerne ved Dorfvej 77 i Dorf.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres vejbump i stedet for de eksisterende chikaner på Dorfvej.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over afstanden mellem chikanerne ved Dorfvej 77 i Dorf. Borgeren er utilfreds med afstanden mellem chikanerne, som angiveligt har medført ødelagt hjul på traktorer, som i følge borgeren skyldes en for kort afstand imellem chikanerne. Borgeren ønsker, at fartdæmpning udføres mere hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med borgeren samt gennemført en besigtigelse i området. Chikanerne er udført i henhold til vejreglerne for passage med lastvogn, men passagen med større landbrugsmaskiner er besværlig. Det ses tydeligt på stedet, at der har været flere påkørsler af kantstenene på chikanen. Desuden er der tegn på, at større traktorer delvist kører ind over fortovet ved Dorfvej 77.

I efteråret 2018 blev den ene chikane fjernet og flyttet for at give mere plads til, at traktorer kunne passere chikanerne. Tilbagemelding har været, at det stadig ikke er nok plads. Derudover er en anden borger bekymret for bilisternes hastighed efter flytningen af chikanen.

En trafikmåling foretaget ved Dorfvej 81 i maj 2020 viser en årsdøgntrafik på 137 køretøjer, hvoraf 12 % er tung trafik. 85,58 % kørte under 50 km/t, 12,20 % kørte mellem 50-60 km/t, 1,26 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,97 % kørte over 70 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at de eksisterende chikaner fjernes, og at der i stedet etableres et belyst vejbump på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Den samlede omkostning til projektet vurderes at være på 60.000 kr. ekskl. moms (prisniveau 2020).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at chikanerne på Dorfvej fjernes og erstattes af et vejbump samt gadebelysning på Dorfvej i udkanten af byen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 10:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forinden etablering af en fartdæmpende foranstaltning kontakter Borgerforeningen i Dorf.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften 60.000 kr. finansieres via udvalgets anlægskonto.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om forlængelse af sti langs Algade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Hjallerup Byudvikling anmoder om, at stien langs Algade i Hjallerup forlænges frem til Tryvej for at sikre de bløde trafikanter, som skal til Markedspladsen, Ekkoparken eller Tryvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om stien langs Tryvej skal forlænges frem til Tryvej.

Sagsfremstilling

Hjallerup Byudvikling anmoder om, at stien langs Algade i Hjallerup forlænges frem til Tryvej for at sikre de bløde trafikanter, som skal til Markedspladsen, Ekkoparken eller Tryvej.

Hjallerup Byudvikling nævner, at der dagligt er grupper fra børnehaver og dagplejere, som besøger Ekkoparken, og der er et stigende behov for en bedre sikring af de bløde trafikanter i området.

Hjallerup Byudvikling foreslår:

 • Fortsættelse af fortovet for gående/handicapkøretøjer/cyklister fra Skelbakvej og helt ud til Markedspladsen/Ekkoparken og Tryvej for at sikre de bløde trafikanter.
 • Fortovet skal være både for gående, handicapkøretøjer og cyklister.
 • Bedre sikre af de bløde trafikanter som ud til Markedspladsen og EKKO parken.
 • Bedre sikring af trafikanterne, som stiger af og på ved busholdepladsen ved Markedspladsen.


Algade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på Algade på strækningen fra Skelbakvej til Tryvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen afventer stiplanen for byområder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen om sti langs Algade på strækningen fra Skelbakvej til Tryvej ikke imødekommes.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Genoptages i forbindelse med udarbejdelse af stiplanen.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Skolegade i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Skolegade i Hjallerup. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen samtidig med, at der tages hensyn til trafikmængden, parkering langs vejen og cyklisterne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der etableres fartdæmpende foranstaltninger på Skolegade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Skolegade i Hjallerup. Borgeren er bekymret for bilisternes høje hastighed sammen med de mange bløde trafikanter, som er på vejen. Borgeren ønsker, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger på vejen samtidig med, at der tages hensyn til trafikmængden, parkering langs vejen og cyklisterne. Borgeren foreslår, at Skolegade laves som Elmevej i Ø. Brønderslev.

Skolegade i Hjallerup er beliggende i byzone, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Skolegade har en vejbredde på 7,5 meter.

Skolegade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Skolegade ud for nummer 20, som viser en årsdøgntrafik på 1.667 køretøjer, hvoraf 5,4 % er tung trafik. 88,73 % kørte under 50 km/t, 10,12 % kørte mellem 50-60 km/t, 1,02 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,13 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der politiregistreret to ulykker på Skolegade. Ulykkerne er sket i henholdsvis 2013 og 2016 i krydset Skolegade og Gl. Markedsvej. I den ene ulykke overser en bilist sin vigepligt og rammer et andet køretøj, og i den anden ulykke bliver en cyklist påkørt af en bilist.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen og vejens klassificering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke begrundet i trafiktællingen og vejens klassificering.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om Din fart i Ørsø


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dialogmøde den 3. juni 2019 i Ørsø tilkendegav borgerne, at de ønsker, at der opsættes Din fart-tavler på Ørsøvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til opsætning af Din fart i Ørsø.

Sagsfremstilling

På dialogmøde den 3. juni 2019 i Ørsø tilkendegav borgerne, at de ønsker, at der opsættes Din fart-tavler på Ørsøvej, da de oplever, at der køres stærkt på vejen.

I perioden fra 2010-2019 er der politiregistreret 4 materielskadeulykker på Ørsøvej i Ørsø by. En af ulykkerne er en mødeulykke og de tre andre eneulykker. I de fire ulykker har køretøjerne påkørt tre forskellige chikanesæt på Ørsøvej.

Der er lavet en trafikmåling på Ørsøvej ud for nummer 65, som viser en årsdøgntrafik på 1.947 køretøjer, hvoraf 11,5 % er tung trafik. 87,68 % kørte under 50 km/t, 11,32 % kørte mellem 50-60 km/t, 0,92 % kørte mellem 60-70 km/t og 0,07 % kørte over 70 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafiktællingen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 21. september 2020, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke begrundet i trafiktællingen.

Bilag

Til toppen


9. Ændret praksis for afløb fra stalde


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø er i forbindelse med nylig klagenævnsafgørelse og nylige svar på Miljøstyrelsens helpdesk blevet opmærksom på, at den nuværende administration og håndhævelse i forhold til krav om afløb i stalde ikke lever op til reglerne.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor orienteres om, at praksis ændres, så kravene overholdes.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En del af kvægejendommene har en driftsform, hvor tyrekalve og/eller kviedyrene står i løsdriftsstalde indrettet med fast bund og dybstrøelse. En del af staldene er indrettet uden afløb.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår, at stalde skal være indrettet med afløb. Der er ingen dispensationsmulighed. Kravet er dog fraveget i nogle af Landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen.

I forhold til kvæg er der følgende byggeblad: Løsdriftstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v.

Dette byggeblad har forvaltningen ved tilsyn hidtil tolket som om, at det også var muligt at anvende byggebladet ved intensivt opdræt af slagtekalve eller kvier. Fagforvaltningen har i den sammenhæng ikke lagt vægt på om der var fast bund. Det betyder, at der er et antal stalde uden afløb, som anvendes til intensivt opdræt af ungdyr på dybstrøelse.

Forvaltningen er nu, via en klagenævnsafgørelse og flere svar på Miljøstyrelsens Helpdesk blevet opmærksom på, at byggebladet kun omfatter ekstensivt opdræt, og hvor dyrene er ude en væsentlig del af året.

Af klagenævnsafgørelsen fremgår det endvidere, at reglerne skal overholdes uanset om kommunen tidligere har godkendt, at der ikke var afløb.

Fremadrettet håndhæver fagforvaltningen kravene om afløb i stalde på ejendomme, hvor der er intensivt opdræt af dyr i dybstrøelsesstalde med fast bund og uden afløb.

Det skal understreges, at der ikke er tale om nye regler, men en præcisering af hvordan Landbrugets byggeblad kan anvendes. Kravet om afløb i stalde har været gældende siden 1988, hvor der i forbindelse med indførslen var en overgangsordning til udgangen af 1989 for eksisterende stalde.

Fagforvaltningen er ved at afklare, om dette får nogen betydning i forhold til behandling af ansøgning om miljøtilladelser og -godkendelser. Hvis dette bliver tilfældet, vil der komme en senere orientering om dette.

Fagforvaltningen ved, at dette giver anledning til frustration hos landmændene, og at der vil komme en del drøftelser med både landmænd og deres konsulenter fremadrettet både i verserende og ikke mindst kommende sager.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om Nørreå Lavbundsprojekt


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om projektmidler gennemførelse af et helhedsprojekt i Nørre Å dalen nord for Brønderslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Helhedsplan for Ryå har Brønderslev Kommune i februar 2020 søgt om projektmidler til gennemførelse af et såkaldt helhedsprojekt i Nørre Å dalen nord for Brønderslev. Projektmidlerne er søgt under en ny pilotordning for kommunale helhedsprojekter. Ordningen administreres af Miljøstyrelsen. Kommunen har fået tilsagn om 4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Det er Limfjordssekretariatet, der er projektleder på projektet og som i den egenskab har stået for udfærdigelse af ansøgning.

Formålet med helhedsprojekter er, at de bidrager til løsning af flere udfordringer i et vandløbssystem samtidigt – miljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift. Projektet indebærer en etablering af en såkaldt miniådal med genslyngning af vandløbet. Det vurderes, at projektet på den måde vil bidrage med vandparkering, opfyldelse af miljømål for vandløb, tilbageholdelse af CO2 (klimaeffekt) og styrkelse af naturen i området. Projektmidlerne dækker udgifter til teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, erstatninger og anlægsudgifter i forbindelse med genslyngning af vandløb. Der er ikke midler til jordfordeling og etablering af eventuelle rekreative anlæg. Midler til dette skal søges gennem andre ordninger.

Der er sendt orienteringsbrev om projektet til de berørte lodsejere. Disse indkaldes til et indledende orienteringsmøde, så snart der kommer lidt mere afklaring af covid-19 restriktioner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Finansiering af nedgravede affaldsbeholdere – AVV og Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV har anmodet om en ekstrabevilling på 1,49 mio. kr. til etablering af 18 nedgravede affaldscontainere til plast & metal og papir i Hjørring og Brønderslev Kommuner.

AVV kan ikke etablere dette, før det er godkendt i ejerkommunerne. De 18 nedgravede containere er af en integreret type, hvor der også er plads til mad- og restaffald. Det har igennem flere år været en praksis, at AVV betaler for containerne til det genanvendelige affald, mens den resterende del betales af boligejerne, evt. gennem en finansieringsmodel, hvor kommunen betaler for restaffaldsdelen mod en årlig opkrævning på 10 % af investeringen.

Byrådet skal tage stilling til AVV’s anmodning om en tillægsbevilling på 1,49 mio. kr. og til princippet med, at affaldsordningen står i forskud for den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod et ekstragebyr på 10 % af etableringsomkostningen til mad- og restaffald.

Sagsfremstilling

I tæt og tættere boligbyggeri, fx etagebyggeri er der mange fordele ved at benytte nedgravede affaldscontainere i stedet for containere på hjul; både økonomisk og i forhold til plads og håndtering af affald. Derfor bør der benyttes nedgravede affaldsbeholdere alle de steder, hvor det er muligt, uden at gåafstanden til en affalds-ø bliver for stor.

For nogle år siden blev det besluttet, at AVV skulle finansiere alle affaldsbeholdere i de to ejerkommuner til de genanvendelige fraktioner; pt. bl.a. plast & metal og papir i Brønderslev Kommune. AVV’s finansiering er førhen sket gennem det årlige anlægsbudget, som bliver godkendt i de to ejerkommuner en gang om året. Men i løbet af det sidste ca. et år har det vist sig, at interessen for nedgravede løsninger har været større end den budgetsum, som var afsat på AVV’s budget for 2020. Derfor har det været nødvendigt for AVV at søge om en tillægsbevilling til i alt 18 nedgravede fællesløsninger.

I foråret 2020 behandlede Økonomiudvalget en sag, hvor AVV anmodede om en tillægsbevilling på 1.490.000 kr. til de 18 nedgravede fællesløsninger, heraf 6 stk. i Brønderslev Kommune. Beløbet på knap 1,5 mio. kr. er AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr. for de 18 nedgravede fællesløsninger. Den resterende andel, som vedrører mad- og restaffald, skal som udgangspunkt og indtil videre betales af ejeren af de boliger, som ønsker den nedgravede fællesløsning etableret.

Når der senere etableres separat indsamling af mad- og restaffald i Brønderslev Kommune er det en oplagt mulighed, at det er kommunens affaldsordning, der indkøber og betaler alt materiel til indsamling af affald, og at dette finansieres via de generelle takster. Med hensyn til fremtidige nedgravede affaldscontainere kan det fx foregå som en ordning, hvor affaldsordningen årligt opkræver 10 % af etableringsomkostningen. Denne model benyttes også i Hjørring Kommune, når der skal finansieres nedgravede beholdere til mad- og restaffald.

Flere steder i Brønderslev Kommune har der været et ønske om allerede nu at kunne etablere en samlet nedgravet fællesløsning til fraktionerne mad, rest, plast & metal og papir i stedet for kun at etablere en nedgravet løsning til fraktionerne plast & metal og papir, og afvente indførslen af separat indsamling af mad- og restaffald. Det drejer sig fx om Boligforeningen PM, som har været og er i gang med større renoveringsprojekter. Det er en stor fordel – både økonomisk og anlægsmæssigt – at etablere nedgravede løsninger til alle de nævnte fraktioner på en gang.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forudså allerede i foråret 2019 problemstillingen om ønsket om at etablere nedgravede fællesløsninger til alle fraktioner på én gang i forbindelse med fx renoveringsprojekter. Derfor behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen på møde den 27. maj 2019. Der var dengang enighed om modellen med, at affaldsordningen står for finansieringen mod en årlig ekstraopkrævning (ud over den generelle takst for afhentning og forbrænding af affald) på 10 % af etableringsomkostningen i forhold til fraktionerne mad- og restaffald.

I sagsfremstillingen fra den 27. maj 2019 var der nævnt et beløb på 50.000 kr. pr. fællesløsning til mad- og restaffald. Senere har det vist sig, at der er forskellige modeller af nedgravede affaldsløsninger, og at der er prisforskel afhængig af størrelsen (kapacitet/volumen). Det væsentlige i problemstillingen er imidlertid princippet med, at affaldsordningen står i forskud med finansieringen af den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod efterfølgende at opkræve et ekstrabeløb på 10 % af etableringsomkostningen.

Hjørring Kommune godkendte i foråret 2020 ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til de i alt 18 nedgravede containere i de to kommuner (AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr.). Men AVV kan ikke etablere de 18 ønskede fællesløsninger, så længe Brønderslev Kommune ikke har godkendt ekstrabevillingen. Derfor ønsker AVV, at bevillingen sker så hurtigt som muligt.

På baggrund af sagsforløbet indtil nu er det fagforvaltningens opfattelse, at problemstillingen kan deles op i to delspørgsmål:

 • A: Kan ekstrabevillingen til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes (1,49 mio. kr.)?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?

Til orientering kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt allerede er indgået aftaler med 3 boligejere om finansiering efter modellen i spørgsmål B, og at yderligere 8 boligejere har en forventning om at kunne benytte ”lånefinansieringen”. Der er aktuelle og hastende projekter efter modellen i spørgsmål B i forbindelse med Boligforeningen PMs renovering af boliger i Fredensgade samt et nyt projekt på Banegårdspladsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til følgende:

 • A: Kan ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


12. Prioritering af anlægsmidler 2020 på Teknik- og Miljøområdet


Resume

Sagsforløb: TM

Der er i budget 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Byrådet har i forbindelse med behandling af sag om fremrykning af investeringer tilført området yderligere 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020. Desuden overføres der ca. 1,4 mio. kr. fra 2019. Der er ca. 0,5 mio. kr. til rest af anlægsbevillingen.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er det aftalt, at der gives en ekstra bevilling på 3 mio. kr. til asfalt i 2020 forudsat, at bevillingen kan lånefinansieres. Det er endvidere aftalt, at der kan fremrykkes 2 mio. kr. fra anlæg 2021 til 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne på ca. 5,5 mio. kr. overordnet skal disponeres i forhold til asfalt mv.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 i alt 11,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Byrådet har i forbindelse med behandling af sag om fremrykning af investeringer tilført området yderligere 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020. Desuden overføres der ca. 1,4 mio. kr. fra 2019. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i år prioriteret ca. 22,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er ca. 0,55 mio. kr. tilbage til prioritering af anlægsprojekter. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er det aftalt, at der gives en ekstra bevilling på 3 mio. kr. til asfalt i 2020 forudsat, at bevillingen kan lånefinansiere. Det er endvidere aftalt, at der kan fremrykkes 2 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Der er ca. 5,5 mio. kr., som udvalget kan disponere til asfalt mm

På mødet vil Fagforvaltningen for Teknik og Miljø gennemgå forslag til overordnet disponering af anlægsmidlerne for 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvorledes den resterende del af anlægsmidlerne på ca. 5,55 mio. kr. overordnet skal disponeres til asfalt mv.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anlægsmidlerne blev prioriteret som foreslået af fagforvaltningen.

Herudover prioriteres også cykelsti fra Serritslev til grænsen ved Hjørring Kommune.

Bilag

Til toppen


13. Mødekalender 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Teknik- og Miljøudvalget. Der er planlagt ekstraordinære møder, som kan aflyses efter behov. Mødedagen er fastsat til mandage, skiftevis kl. 09.00 og kl. 13.00 på Rådhuset i Dronninglund.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Møderne holdes skiftevis om formiddagen, kl. 9.00 og eftermiddagen kl. 13.00.

Bilag

Til toppen


14. Politisk dialogmøde mellem LandboNord og Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

En gang om året afholdes et dialogmøde mellem LandboNord og Teknik- og Miljøudvalget, hvor der er fokus på samarbejde og udveksling af erfaringer.

Sagsfremstilling

Ledelsen i LandboNord inviteres til dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget mandag den 5. oktober 2020 kl. 15.00.

Dagsorden

1. Indledning ved udvalgsformand Karsten Frederiksen

2. Helhedsplan for Ryå

En kort orientering om helhedsplan for Ryå.

3. Helhedsprojekt for Nørreådalen i Brønderslev

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om 4 mio. kr. til helhedsprojekt for Nørreådalen.

Formålet med helhedsprojekter er, at de bidrager til løsning af flere udfordringer i et vandløbssystem samtidigt – miljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift. Projektet indebærer en etablering af en såkaldt miniådal med genslyngning af vandløbet. Det vurderes, at projektet på den måde vil bidrage med vandparkering, opfyldelse af miljømål for vandløb, tilbageholdelse af CO2 (klimaeffekt) og styrkelse af naturen i området. Projektmidlerne dækker udgifter til teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse, erstatninger og anlægsudgifter i forbindelse med genslyngning af vandløb. Der er ikke midler til jordfordeling og etablering af eventuelle rekreative anlæg. Midler til dette skal søges gennem andre ordninger.

Det er Limfjordssekretariatet, der er projektleder på projektet og som i den egenskab har stået for udfærdigelse af ansøgning.

4. Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

LandboNord: Hvilket tanker har kommunen gjort sig om frivillige aftaler på BNBO-området?

Forvaltningen tager afset i KL´s paradigme for frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse i BNBO.

Aftalepartene bag Pesticidstrategien ønsker, at kommunerne i fase 1 afsøger mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, så der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem vandværk og lodsejer.

Forvaltningen har løbende dialog med vandværkerne.

5. Markvandsboringer

Forvaltningen har et større antal ansøgninger om fornyet indvindingstilladelse til markvandsanlæg. For at kunne behandle det store antal tilladelser effektivt, skal der udarbejdes et administrationsgrundlag, samt opsættes delvist automatiserede processer, som tilsammen reducerer den manuelle arbejdsbyrde betragteligt, uden at det har negativ indflydelse på de faglige vurderinger, eller tilladelserne.

6. § 3 administration

Landbo Nord: Hvordan behandler kommunen §3-områder, og hvilke retningslinjer følges i den forbindelse?

Naturbeskyttelseslovens § 3 administreres efter gældende retningslinjer på området. Forvaltningen har i 2019 gennemført en revision af administrationspraksis der viser, at forvaltningens administrationspraksis ligger indenfor gældende rammer.

7. Ansøgningsmaterialet

LandboNord: Hvordan kan vi i fællesskab sikre en hurtig og effektiv sagsbehandlingsproces?

Præcise ansøgninger styrker kvaliteten af ansøgningsmaterialet og mindsker sandsynligheden for, at forvaltningen skal indhente supplerende oplysninger.

8. Miljøtilsyn

LandboNord: Hvordan kan et miljøtilsyn give mening og have en reel betydning for den, der har tilsyn?

Hvordan et miljøtilsyn afvikles og fungerer afhænger både af tilsynsmedarbejderen og af virksomhed/landbrug.

Kommunen har pligt til at gennemføre miljøtilsyn og være myndighed – både i henhold til miljøbeskyttelsesloven, miljøtilsynsbekendtgørelsen, husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrbrugloven, herunder vilkår i miljøgodkendelser mm.

Der er overordnet tale om krav om overholdelse af regler

 • De gode tilsyn er der, hvor der er en drøftelse af hvordan og hvornår man kan overholde reglerne og også når det er svære regler ”hvordan reglerne skal forstås”. Det er der, vi også ofte har den gode dialog omkring fremtidsudsigter, kommende regler mm.
 • De mindre gode tilsyn er typisk dem, hvor forvaltningen mødes af modstand mod pligten og retten til at lave tilsyn, eller når der ikke er noget ønske om/vilje til at ville forstå og efterleve reglerne.

9. Etablering af dybstrøelsesareal

LandboNord: Kan vi finde en fælles løsning i forhold til etablering af dybstrøelsesarealer uden afløb i slagtekalveproduktion? I princippet er der ingen miljørisiko, så måske kunne fokus lægge et andet sted end på afløb, da der aldrig er konstateret ”saft afløb” fra en velstrøet dybstrøelsesboks til slagtekalve.

Fagforvaltningen er i forbindelse med nylig klagenævnsafgørelse og nylige svar på Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at den nuværende administration og håndhævelse i forhold til krav om afløb i stalde ikke lever op til reglerne.

I forhold til kvæg er der følgende byggeblad: Løsdriftsstalde med dybstrøelse uden fast bund og afløb for ammekøer og ungdyr m.v.

Dette byggeblad har forvaltningen ved tilsyn hidtil tolket som om, at det også var muligt at anvende byggebladet ved intensivt opdræt af slagtekalve eller kvier.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng ikke lagt vægt på om der var fast bund. Det betyder, at der er et antal stalde uden afløb, som anvendes til intensivt opdræt af ungdyr på dybstrøelse.

Fremadrettet håndhæver fagforvaltningen kravene om afløb i stalde på ejendomme, hvor der er intensivt opdræt af dyr i dybstrøelsesstalde med fast bund og uden afløb.

10. Eventuelt

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødet blev gennemført via Teams. Der laves efterfølgende referat fra mødet.

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • NCC – Forvaltningen undersøger, om tidsplanen vedr. støjvolden holder.

Til toppen


17. Lukket punkt: Ekspropriation


Til toppen


18. Lukket punkt: Sager til strafferetslig behandling


Til toppen


19. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer