Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 26. oktober 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Igangsætning af ny lokalplan for Erhvervsområde Syd, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er beliggende ved Erhvervsparken/Håndværkervej i Brønderslev. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev og beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges.

Intech har et ønske om på sigt at kunne sammenbygge deres eksisterende bygninger, hvorfor de har ønske om at tilkøbe det rekreative friareal til dette formål. Der kan ikke dispenseres til det ønskede fra gældende lokalplan, hvorfor ændringen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, og dermed fortsat have et fælles plangrundlag for hele erhvervsområdet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området, der er erstatter den eksisterende lokalplan 01-E-03.01.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en forespørgsel fra Intech om mulighederne for at tilkøbe et areal, mellem deres ejendomme henholdsvis Erhvervsparken 16 og Håndværkervej 18 i Brønderslev, så de på sigt kan sammenbygge bygningerne på de to ejendomme. Ejendommene er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 og beliggende indenfor delområde III.

Arealet er ejet af Brønderslev Kommune. Arealet er omfattet af lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd, Brønderslev, og er beliggende indenfor delområde IV, der er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges. Der kan ikke dispenseres fra den gældende lokalplan til det ønskede formål, da dette vil stride mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Gældende lokalplan

Gældende lokalplan for området er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i februar 2018. Ønsket med denne lokalplan var at skabe et fælles plangrundlag for det samlede erhvervsområde syd for Brønderslev, da området inden da var reguleret af to lokalplaner, henholdsvis fra 2003 og 2008. Med planlægningen for området har Brønderslev Kommune haft et ønske om at skabe et erhvervsområde, der opleves harmonisk, set fra det overordnede vejnet i området. Dette er bl.a. sikret ved at udlægge vejbyggelinjer langs de overordnede veje. Lokalplanområdet er desuden opdelt i 4 delområder, hvor der stilles mere detaljerede krav til bygninger opført ud mod henholdsvis Ålborgvej og Sdr. Omfartsvej. Der differentieres endvidere mellem hvilke typer erhverv, der kan implementeres indenfor de enkelte delområder. Lokalplanområdet er opdelt i følgende delområder:

Delområde I

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 8,5 m. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde II

Må anvendes til kontor- og servicevirksomheder, øvrige erhverv og industri. Bebyggelse kan opføres i op til to etager, med en bygningshøjde på op til 11 meter. Der stilles indenfor dette område krav til, hvilke materiale bebyggelsens ydervægge opføres i.

Delområde III

Må anvendes til erhverv og industri. Kontorvirksomhed uden tilknytning til øvrigt erhverv er ikke tilladt indenfor området. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, med en bygningshøjde på op til 11 m. Der stilles i dette område ingen krav til bygningers yderside, herunder materialevalg.

Delområde IV

Må ikke bebygges, men udlægges til offentlig rekreativt areal. Der er endvidere udlagt stier indenfor området. Den oprindelige tanke med at udlægge de konkrete stier indenfor området var, at sikre cyklister og gående nemt kunne passere området.

Forventede ændringer

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at revidere lokalplanen for det samlede lokalplanområde, for på den måde at sikre udviklingsmulighederne i hele området og for fortsat at have et fælles plangrundlag, der sikrer et harmonisk erhvervsområde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har derfor afholdt et møde, hvor alle virksomheder og lodsejere indenfor området var inviteret. Mødet havde til formål, dels at informere om, at der forventes igangsat en ny lokalplanproces for området og dels at få deres ønsker og ideer frem tidligt i processen. Flere af områdets virksomheder og ejere var repræsenteret på mødet.

Foruden Intech, var LS Net også interesseret i at tilkøbe en del af det rekreative areal til fremtidig udbygning. Arealerne, der ønskes tilkøbt, er som nævnt udlagt til offentlige rekreative arealer, der ikke må bebygges. Indenfor arealet er der endvidere udlagt et stiforløb. Det rekreative areal og stiforløbet vil således blive nedlagt.

Sideløbende med lokalplanprocessen, vil det blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at omlægge stien, så den i stedet forløber i den nordlige del af lokalplanområdet. En stor del af disse arealer er dog omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Indenfor arealet, der ønskes anvendt til bebyggelse, er der endvidere beliggende en tinglyst regn- og spildevandsledning. Det bør undersøges i samarbejde med Brønderslev Forsyning, hvorvidt det er muligt at omlægge disse traceer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø afventer for nuværende om der måtte indkomme yderligere bemærkninger og ønsker til, hvad en fremtidig lokalplan for området skal tage hensyn til. En ny lokalplan for området forventes dog ikke at afvige væsentligt fra den gældende lokalplan for området, hvad angår grundstørrelse, vejforhold, bebyggelsens omfang mv. og kan derfor rummes indenfor gældende kommuneplanramme.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til

 • om der skal igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for erhvervsområdet syd for Brønderslev, der erstatter lokalplan 01-E-03.01, og
 • om Intech skal bidrage til processen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Der holdes møde med virksomheden.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for solenergianlæg ved Nejst


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Nejst. Projektområdet er på ca. 118 ha og beliggende ca. 3 km syd for Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i juli 2020 modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg ved Nejst. Projektområdet er på ca. 118 ha og beliggende ca. 3 km syd for Brønderslev. Projektområdet afgrænses af Hirtshalsmotorvejen mod vest og Ålborgvej mod øst, mens arealet mod nord afgrænses af Ryå, og mod syd af markarealer. Området er i forvejen præget af tekniske anlæg, da der inden for området allerede er etableret 7 vindmøller med en totalhøjde på 140 m. Ejerne af området har indgået en 30-årig jordlejeaftale med opstiller med henblik på opførelse af et solcelleanlæg. Med dette anlæg forventes en årlig strømproduktion på ca. 105.000 MWh svarende til elforbruget for ca. 26.000 husstande. Elproduktionen fra solceller er en VE-teknologi, som dermed vil bidrage positivt til den grønne omstilling.

Anlægget er sydvendt, og solcellepanelerne opstilles i lige, parallelle rækker. Der er endnu ikke fastlagt en konkret opstillingsplan for anlægget. Opstilling vil blive fastlagt i samarbejde med fagforvaltningen under hensyntagen til at sikre et let opfatteligt geometrisk mønster, der bl.a. tager hensyn til beskyttede naturtyper og områdets landskab. Solcelleanlægget består af solcellepaneler, som placeres på piloterede stativer, der forankres i jorden i en dybde af ca. 1,5 m under terræn. Solcellernes højde er maks. 3 m over terræn. Arealerne under solcellerne vil blive tilsået med græs og påtænkes afgræsset med får. For at mindske refleksioner fra solcellerne, vil panelerne være anti-refleksbehandlede. Mindre teknikbygninger, herunder transformere, opføres i ensartede materialer og diskrete farver. Der opstilles læskure i det omfang, det er nødvendigt for dyreholdet.

Der etableres beplantningsbælter omkring anlægget i en bredde på 5 m langs afgrænsningen af projektområdet. Beplantningen etableres i tre rækker med hjemmehørende arter. Solcellepanelerne forbindes med kabler til invertere, som monteres under panelerne. Disse invertere forbindes til mindre transformere, som opstilles bag solcellestativerne jævnt fordelt i projektområdet. Transformere vil have en maksimal højde på 3 m. Anlægget kræver forventeligt etablering af en eller flere transformere, som placeres centralt i projektområdet. Transformerne opføres i diskrete farver og har en højde på maksimalt 7 m. I tilknytning til transformerne etableres øvrige tekniske installationer med en højde på ca. 3,5 m.

Etablering af solcelleanlægget vil kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg med fordebat samt lokalplan for området, da projektet ikke er i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området. Ansøger har anmodet om, at projektet underkastes miljøvurderingsproces (frivillig VVM). Kommuneplanen udpeger området som støjbelastet areal som følge af eksisterende vindmøller, værdifuldt landbrugsområde, uønsket skovrejsningsområde, kulturhistoriske bevaringsværdier, store husdyrbrug og økologisk forbindelse. Inden for projektområdet er der § 3-beskyttet natur i form af engarealer og søer. Desuden ligger en del af projektområdet inden for åbeskyttelseslinjen omkring Ryå.

Området ligger i det åbne land og er delvist omfattet af to gældende lokalplaner og tilhørende kommuneplanrammer for de eksisterende vindmøller. For at realisere det ønskede solcelleanlæg skal de eksisterende kommuneplanrammer revideres, eller der skal udarbejdes en ny kommuneplanramme, som omfatter hele projektområdet og giver mulighed for opførelse af solceller.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt gang i mange store plansager som også omfatter udarbejdelse af VVM/miljøvurdering, og derfor vil der først være ledig kapacitet til at igangsætte planlægningen forår 2021. Dette er drøftet med ansøger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender at udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg sættes i gang senest forår 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Arbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt.

Sagsfremstillingen suppleres med oplysninger om midler fra Grøn Ordning.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om afgørelse fra Planklagenævnet - solenergianlæg på Mimersvej 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Planklagenævnet har givet Brønderslev Kommune medhold i sag om dispensation til lovliggørelse af solceller på Mimersvej 1, Brønderslev.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Planklagenævnet har givet Brønderslev Kommune medhold i sagen om dispensation til lovliggørelse af solceller på Mimersvej 1, Brønderslev.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om Interreg North Sea Region Partnerskabsprojekt - CANAPE


Resume

Sagsforløb: TM

CANAPE er et samarbejde med partnere fra England, Nederlandene, Belgien, Tyskland og Danmark. I den danske del af projektet er der etableret et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen.

Formålet med projektet er at kortlægge mulighederne for udvikling af Store Vildmose med fokus på natur og klima, erhverv og turisme.

Projektets status er beskrevet i vedhæftet notat.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen er med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond gået ind i et projekt under EU's Interreg-program. Interreg-projektet CANAPE (Creating a New Approach to Peatland Ecosystems) 2018-2022 er et samarbejde med partnere fra England, Nederlandene, Belgien og Tyskland.

Projektets mål er at kortlægge muligheder for udvikling af Store Vildmose i et samspil mellem:

 1. natur & klima,
 2. erhverv og
 3. turisme.

Et led i projektet er at få ideer til, hvordan området om 20, 30, 50 år kan tænkes at udvikle sig. Det sker i samarbejde med et rådgivende udvalg bestående af lodsejere, NGO’er og interessenter i Store Vildmose. Den øvrige offentlighed har tidlige været hørt i forbindelse med en idefase i foråret 2018. Resultater af arbejdet vil ved projektets afslutning igen blive præsenteret ved et offentligt møde.

Den 18. september 2020 fik Naturstyrelsen tilskud til forundersøgelser af et lavbundsprojekt i Ringfenner i St. Vildmose. Tilskuddet er fra Landbrugsstyrelsen under ordningen Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter. Projektet har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af et lavbundsprojekt, herunder en vurdering af de tekniske forhold og en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af lavbundsprojektet.

I forhold til CANAPE projektets 2. ben – erhvervet, arbejder projektet med at demonstrere og få erfaring med, hvorledes tidligere drænede landbrugsarealer kan omlægges til landbrugsdrift på vådgjorte jorde – såkaldt paludikultur.

Som en del af CANAPE projektets 3. ben – turisme og rekreative værdier, nedsættes der en arbejdsgruppe i 2020, som vil afrapportere i 2021. Arbejdsgruppen skal kortlægge eksisterende værdier og potentialer i forhold til natur- og kulturhistorie og rekreative forhold, lave en strategi for formidling og besvare spørgsmålet om hvordan Store Vildmose kan udvikles som et attraktivt, rekreativt og turistmæssigt udflugtsmål af både oplevelsesmæssig og markedsføringsmæssig høj kvalitet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Revision af Brønderslev Kommunes Parkeringsfond


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har revideret Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond. Vedtægten indeholder retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfonden. Til revideringen er der tilføjet krav vedrørende forberedelse til og etablering af ladestandere.

Taksterne for parkeringsbidraget er opdateret, jf. Byrådets godkendelse den 7. oktober 2020.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om den reviderede Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har revideret Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond. Vedtægten indeholder retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfonden. Til revideringen er der tilføjet krav vedrørende forberedelse til og etablering af ladestandere.

Formålet med vedtægten er at fastlægge, hvilke krav der gælder i Brønderslev Kommune til opfyldelse af behovet for anlæg af parkeringspladser i forbindelse med ny bebyggelse eller ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse.

Ladestanderbekendtgørelsen er udarbejdet af EU-Kommissionen og er kommet i forbindelse med omstillingen til alternative brændstoffer.

I ladestanderbekendtgørelsen er der krav til, at store virksomheder med mere ned 20 p-pladser etablerer mindst én ladestander inden den 1. januar 2025.

Ved større ombygninger og nybyggerier er der også krav til forberedelse til og etablering af ladestandere. Kravet afhænger af om bygningen er til beboelse eller ej.

Bygning der ikke er til beboelse

Ved større ombygning for bygninger med mere end 10 p-pladser, skal der mindst etableres 1 ladestander og forberede hver femte ombyggede p-plads. Nybyggerier med mere end 10 p-pladser skal etablere mindst 1 ladestander og forberede hver femte p-plads til ladestandere.

Bygning til beboelse

Ved større ombygning for bygninger med mere end 10 p-pladser skal alle ombyggede p-pladser forberedes til ladestandere. Nybyggerier med mere end 10 p-pladser skal forberede alle p-pladser til ladestandere.

Taksterne for parkeringsfondsbidragets er revideret og vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2020:

 • Parkeringsplads på terræn: Indbetaling pr. plads = 31.126 kr. (26.976 kr. 2015).
 • Parkeringsplads i p-hus/p-kælder: Indbetaling pr. plads = 138.751 kr. (129.990 kr. i 2015).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender den reviderede vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om proces vedr. støjafskærmning ved NCC samt om væsentlighedsvurdering af lugt


Resume

Sagsforløb: TM

NCC A/S skal med baggrund i Brønderslev Kommunes afgørelse om vilkårsændringer og tillæg til miljøgodkendelse af 25. august 2020 fjerne eksisterende asfaltstøjvold og etablere nye støjafskærmninger senest den 1. januar 2021. NCC har fremsendt forventet tidshorisont for disse tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status i sagen og skal tage stilling til, om tidsplanen kan accepteres. Teknik- og Miljøudvalget orienteres endvidere om praksis for væsentlighedsvurdering af diffus lugt.

Sagsfremstilling

Tidsplan for fjernelse af støjvold og etablering af ny støjafskærmning

NCC A/S skal med baggrund i Brønderslev Kommunes afgørelse om vilkårsændringer og tillæg til miljøgodkendelse af 25. august 2020 fjerne eksisterende asfaltstøjvold og etablere nye støjafskærmninger senest den 1. januar 2021. NCC har fremsendt tidsplan for disse tiltag. Tidsplanen er vedlagt som bilag - Status på NCC-projektet. Støjafskærmningernes delstrækninger ses på kortbilag. NCC fremfører følgende i tidsplanen:

 • Der er ansøgt om byggetilladelse til alle hegnsstrækningerne. Byggetilladelsen skal afvente afgørelserne efter miljølovgivningen, herunder §§ 8- og 19-tilladelse.
 • Strækning C og D etableres i efteråret, når der er meddelt byggetilladelse. Strækning C forventes etableret 6 uger efter at byggetilladelse er meddelt. Forinden etablering af strækning D skal der anlægges et arbejdsområde, hvilket forventes at tage ca. 2 uger. Etableringsfasen af strækning D forventes at strække sig over ca. 1 uge.
 • Strækning B1 og B2 er pt. nedprioriteret og forventes etableret i foråret 2021. Støjgrænserne vurderes som overholdt, selvom støjhegnet på strækning B udskydes til 2021. Det fremgår af Swecos notat N4.034.19, at ”Langs hele nordskellet fortsætter afskærmningen i en højde på 3,5 meter over lokalt terræn. Afskærmning i højden 3,5 meter kan evt. tilvejebringes ved oplag af råmaterialer” (s.4 øverst).
 • Strækning A etableres i 2021, når der foreligger en afklaring fra Miljø- og Fødevareklagenævnet omkring knusepladsens placering nord eller syd for Dalvej. Da projektet udføres på egen regning og risiko, har NCC valgt ikke at flytte knusepladsen til den nordlige placering, før Klagenævnets holdning flytningen kendes. Det skyldes, at NCC ikke vil risikere at bygge et støjhegn til 1 mio. kr. på det forkerte sted.


NCC oplyser, at projektets fremdrift følges nøje. Såfremt det bliver klart, at det tidsmæssigt ikke kan nås at fjerne støjvolden inden fristen, ser NCC sig nødsaget til at ansøge om miljøgodkendelse til volden vel vidende, at den skal fjernes indenfor en meget kort tidshorisont.

Manglende eller sen etablering af nordlig støjafskærmning vil ikke have konsekvenser for NCC's drift, idet støjafskærmningen planlægges etableret med råmaterialer i en midlertidig periode.

Manglende støjafskærmning ved den nordlige knuseplads vil derimod betyde, at NCC ikke kan knuse lovligt på den nordlige placering. Da den eksisterende asfaltstøjvold ved en eksisterende knuseplads er ulovlig efter den 1. januar 2021, vil der hellere ikke kunne ske lovlig nedknusning på denne placering efter den 1. januar 2021.

Vurdering af diffus lugt

Fagforvaltningen er blevet spurgt til, hvordan lugtgeners væsentlighed vurderes. Diffus lugt fra NCC vurderes ud fra en væsentlighedsbetragtning, jf. Miljøstyrelsens standardvilkår for asfaltbranchen:

”Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.”

Der er ikke fastsat lugtgrænseværdier for diffus lugt, da der ikke findes godkendte eller standardiserede metoder for beregning af lugt fra diffuse kilder. Bedømmelsen af, om en lugtgene er væsentlig, hviler på et skøn. Det er tilsynsmyndigheden, der ud fra en vurdering i omgivelserne, vurderer om lugtgener fra en virksomhed er væsentlige. Det følger af ovenstående, at en virksomhed periodevist godt må lugte. Der må bare ikke være tale om en væsentlig lugtgene.

Fagforvaltningen har igennem de seneste år udført utallige uvarslede tilsyn omkring NCC for at vurdere lugtgener. Tilsynene er blevet udført efter klage eller rutinemæssigt. Tilsynene er udført på forskellige tidspunkter på dagen og under forskellige meteorologiske forhold. 5 forskellige tilsynsmedarbejdere har været involveret i tilsynsarbejdet. Fagforvaltningen har ved flere tilsyn kunnet erkende asfaltlugt i omgivelserne. Asfaltlugten er dog ikke vurderet væsentlig.

At der periodevist må forekomme ikke-væsentlig lugt fra en virksomhed kan sammenlignes med, at driften af en virksomhed kan høres, selv om Miljøstyrelsens støjgrænseværdier overholdes. Ved fastsættelse af grænseværdier er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og samfundsøkonomiske hensyn. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10 - 15 % af omboende angiver at være stærkt generet af støjen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • tager stilling til, om NCC's tidsplan for ændring og etablering af støjafskærmning kan accepteres og
 • tager orienteringen om vurdering af diffus lugt til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Formandsskabet holder møde med Direktionen for NCC.

Bilag

Til toppen


9. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a) Orientering om status på minkfarme og covid19

b) Naboer klager over støj fra ”Gamle Mursten”

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering om status for prioriterede nedrivningssager


Til toppen


12. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


13. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


14. Lukket punkt: Resultat af udbud


Til toppen


15. Lukket punkt: Resultat af udbud


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 27. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer