Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 7. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/ØK/BY

Det er et politisk ønske, at der foretages en revision af stiplanen for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet. Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Byrådet skal tage stilling til, om stiplan for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier.

Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres.

En indledende borgerinddragelse foretages i efteråret 2020 ved at kontakte kommunens borgerforeninger, for input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med eventuelle input til stiplanen, der behandles på ny i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 7:

Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen præsenterede stiplanen for Det Grønne Råd.

De slides, der blev vist, sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd og vedhæftes referatet.

Det Grønne Råd kan komme med input til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af stiplanen.

Børge Juul har fremsendt forslag til stiforbindelse fra rundkørslen ved Nørregade til Kirkevejen og fra rundkørslen ved Nørregade og frem til Storskovvej, hvor Kirkevej krydser Nordre Ringgade. Forslaget medtages i den videre sagsbehandling.

Karsten Frederiksen oplyste, at det er et princip, at der først etableres nye cykelstier, når staten yder tilskud hertil.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 8:

Blev drøftet – behandles igen på næste udvalgsmøde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Udkast til stiplan blev i november 2020 drøftet i Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget. Fagforvaltningen har efterfølgende lavet mindre rettelser baseret på input fra nogle borgerforeninger.

Stier i området ved HC Andersens Allé i Brønderslev skal indarbejdes i stiplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til stiplan for Brønderslev Kommune.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

Færdselssikkerhedsrådet anmodes om at lave en prioriteret liste over cykelstier.

Bilag

Til toppen


4. Dispensation til opsætning af skiltepylon


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om midlertidig opsætning af en skiltepylon ved Velkomstcenter Syd 3 i Brønderslev. Pylonens placering, højde og udformning kræver en dispensation fra lokalplanen for området.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har indgået betinget købsaftale med to virksomheder om køb af et areal til etablering af deres virksomheder på Velkomstcenter Syd, Brønderslev. Begge købsaftaler er betinget af, at der bliver sat en pylon, op som er synlig fra E39 Hirtshalsmotorvejen. Begge handler falder hvis ikke det sker.

Brønderslev kommune har i lokalplan 01-E-16.01 afsat et delområde til opsætning af pylonen. Området er i lokalplanens delområde II. Vejdirektoratet har sagt nej til en placering i delområde II med henvisning til, at direktoratet ser det som skiltning i åbent land jf. naturbeskyttelseslovens § 21. Vejdirektoratet væsentligste indsigelse er, at pylonen står over 20 meter fra nærmeste bebyggelse, som den reklamerer for.

Brønderslev Kommune har derfor sammen med den ene køber aftalt, at pylonen kan sættes 20 meter fra deres bygning indtil området er udbygget i en sådan grad, at Vejdirektoratet kan godkende placeringen i delområde II. Skiltepylonen vil blive 18 m høj. Illustration er vedlagt som bilag.

I forhold til den midlertidige placering, forslår forvaltningen, at der i en dispensation sættes vilkår om, at skiltepylonen skal flyttes til den oprindelige tiltænkte placering inden for lokalplanens delområde II, lige så snart at Vejdirektoratet kan meddele tilladelse hertil. Dette vil kræve, at erhvervsområdet bliver udbygget yderligere og dermed har mere karakter af bymæssig bebyggelse.

Af hensyn til virksomhedernes vilkår har forvaltningen igangsat sagen om dispensation og udsendt orienteringsbrev den 25. november 2020 med høringsfrist den 13. december 2020. Hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil dispensationen kunne meddeles administrativt, såfremt Teknik- og Miljøudvalget vedtager indstillingen. Hvis der indkommer væsentlige indsigelser, vil disse blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget inden beslutning om dispensation.

Fagforvaltningen bemærker, at Brønderslev Kommune ikke er ene om problematikken med tolkningen fra Vejdirektoratet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 21. Derfor har Brønderslev Kommune sammen med Faxe, Vordingborg og Guldborgsund kommuner sendt brev fra borgmesteren til Transportministeren med opfordring til ændret praksis i forhold til administrationen af Naturbeskyttelseslovens § 21, når det kommer til nye erhvervsområder. Dog kan de nuværende handler ikke afvente en praksisændring, da køberne gerne vil i gang snarest og med åbning af deres virksomheder medio 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler dispensation til skiltepylonen, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om tilskud til anvendelse af gamle mursten i fælleshus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jan Karlsen søger på vegne af Frikvarteret 1 ApS om tilskud til genanvendelse af mursten fra den gamle Realskole i Dronninglund til opførelse af et nyt fælleshus for det nye seniorbofællesskab Frikvarteret i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilskud.

Sagsfremstilling

Den nye ejer af ejendommen Tranebærvej 6A i Dronninglund, Frikvarteret 1 ApS v/ Jan Karlsen, søger Brønderslev Kommune om tilskud til genanvendelse af gamle facadesten fra dels den nedrevne gymnastikbygning og dels Realskolebygningen. Den gamle gymnastikbygning er nedrevet i 2018, og alle facadesten er renset og klar til genanvendelse. Facadestenene skal anvendes til opførsel af et nyt fælleshus for områdets beboere.

Byrådet meddelte på møde den 30. januar 2019 tilskud til den tidligere ejer af ejendommen til renovering af Realskolen. Tilskuddet er ikke blevet udbetalt, da vilkårene i tilsagnsbrevet endnu ikke er imødekommet. Da tilskuddet blev givet til den tidligere ejer, vurderer fagforvaltningen, at tilskuddet er bortfaldet.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke falder inden for rammerne af byfornyelsesloven, hvorfor der ikke kan opnås statslig medfinansiering af tilskud. Et tilskud vil derfor skulle finansieres 100 % af kommunen. Tilskuddet kan finansieres via anlægspuljen til midtbyplaner.

Såfremt Byrådet beslutter at meddele tilskud foreslår fagforvaltningen, at der gives tilskud til 50 % af de faktiske omkostninger til genanvendelse af de gamle facadesten, dog max. 250.000 kr. excl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der kan meddeles tilskud til genanvendelse af de gamle facadesten på den bevaringsværdige Realskole.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 står der 4,3 mio. kr. i anlægspuljen til midtbyplaner, som endnu ikke er frigivet.

Beslutning

Udvalget er sindet at give tilskud til genbrug af de gamle mursten i det nye fælleshus – der skal fremsendes et specifikt projekt, der skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Rammen er max. op til 125.000 kr.

Bilag

Til toppen


6. Opførelse af ny gittermast ved Thorup


Resume

Sagsforløb: TM

Der er ansøgt om opførelse af en ny gittermast for telekommunikation i Thorup.

I forbindelse med naboorientering inden landzonetilladelse er der indkommet indsigelse fra naboer vedr. mastens berettigelse, sundhed og placering.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om tilladelse til opstilling af en ny gittermast på adressen Tolstrupvej 1 i Thorup, i det yderste sydøstlige hjørne af fodboldbanen. Masten har en højde på 42 m, og ønskes anvendt til foreløbig 2 typer antenner: Cibicoms IOT netværk, som de har under udbygning og panelantenner for mobiltelefoni og data for TT netværket, som ejes af Telenor og Telia. Sidstnævnte har vundet en statslig frekvensauktion, som forpligter dem til at tilvejebringe bedre dækning i dette afgrænsede område.

Masten kræver en landzonetilladelse inden der kan meddeles byggetilladelse. I forbindelse med nabohøring inden landzonetilladelsen, er der kommet indsigelse fra naboerne på Ø. Thorupvej 12, 14 og 16, der har sendt en fælles indsigelse. Rådgiveren, som varetager ansøgning om masten, har efterfølgende kommenteret på indsigelsen. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til projektet i lyset af naboernes indsigelse.

Naboerne anfører 3 kritikpunkter

1. Cibicoms IOT netværk er ikke et mobil netværk

Naboerne kalder det vildledende, at kommunen har betegnet masten som værende til mobiltelefoni og mener, at ansøger misbruger det statslige frekevensudbud for egen vinding. Fagforvaltningen og ansøger deler ikke denne opfattelse. Det er korrekt, at IOT ikke er et netværk for mobildækning. IOT står for "Internet Of Things" og der er tale om et netværk, der kan forbinde mange forskellige elektroniske enheder til internettet i fremtiden. Ansøger bekræfter dog i sine kommentarer til indsigelsen, at TT netværket har reserveret plads i masten til deres antenner. Den ansøgte mast kommer derfor til at give bedre dækning for de mobilselskaber, der benytter TT netværket. Ansøger nævner endvidere, at den ene af indsigerne på Øster Thorupvej 16 har suppleret sin indsigelse med en bemærkning om, at han anser det som en fordel for lokalsamfundet, at mobildækningen for området optimeres.

2. Sundhedsmæssig bekymring i forhold til afstanden mellem mast og naboer

Naboerne påpeger, at masten står tæt ved deres beboelse. Den konkrete afstand i Thorup fra den ansøgte mast til nærmeste bolig er ca. 115 m. Til sammenligning kan anføres, at der i flere byer i kommunen, er master med mobilantenner i en afstand af 15-20 m fra beboelse. Sundhedsstyrelsen advarer ikke om sundhedsrisici ved mobilstråling, og kommunen må ikke inddrage sundhedsmæssige bekymringer i ansøgninger om mobilantenner.

3. Terrænhøjden og det æstetiske i den ansøgte placering af masten

Naboerne finder ikke placeringen optimal, og foreslår to alternative placeringer i læbælter uden for landsbyens afgrænsning, henholdsvis nord og syd for Thorup. Se bilag. Ansøger har svaret borgerne på de to forslag, og forklaret at de ikke egner sig som muligheder. Dels fordi de kommer for langt væk fra centrum af det dækningsområde, som licensforpligtelsen angiver, og dels fordi planloven tilsigter, at nye master så vidt muligt skal placeres i tilknytning til bymæssig bebyggelse. Derfor ønsker de at fastholde den ansøgte placering.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at teleselskaberne, via Statens auktion af frekvensbånd i 2019, er blevet pålagt at etablere bedre dækning på en række "pletter" på danmarkskortet. Energistyrelsen orienterede fagforvaltningen i februar 2020 om at der i Brønderslev Kommune var fire af disse "pletter". Serritslev, Thorup, Dorf og Smalby. Styrelsen opfordrede kommunerne til at samarbejde med teleselskaberne om at opfylde dette krav og om muligt stille kommunale arealer til rådighed i de givne områder. Èn af disse pletter er centreret omkring landsbyen Thorup.

Endvidere vurderer fagforvaltningen det som en fordel, at masten kan benyttes både til IOT netværk og mobil tale og internet. TT netværket har en forpligtelse over for Staten til at sørge for bedre dækning i området. Cibicom har et forretningsmæssigt ønske om at udbygge deres IOT netværk. Denne fremgangsmåde harmonerer fint med Mastelovens intention om fælles udnyttelse af master til flere formål, frem for at der potentielt kunne komme ansøgninger om flere master i landskabet. Såfremt de to andre mobil netværk i Danmark TDC og 3, i fremtiden skal lave bedre dækning i dette område, vil de derfor også kunne henvises til denne konkrete mast.

I betragtning af at der ikke er egnede høje konstruktioner i området, som vil kunne benyttes til at vejebringe denne dækning inden den 4. april 2022, som er Statens deadline, er det fagforvaltningens vurdering, at lokaliteten i det sydøstlige hjørne af fodboldbanen er en fornuftig placering af en ny mast, der vil kunne opfylde kravet. Ydermere er masten af en type og konstruktion, der vil egne sig til at de andre 2 telenetværk (TDC og 3) vil kunne henvises til denne mast, og man derfor kan undgå yderligere master i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler landzonetilladelse til masten på den ansøgte placering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til mødet var indkommet alternativt forslag til placering. Forslaget blev godkendt – masten flyttes fra det sydøstligste hjørne af fodboldbanen til det sydvestlige hjørne.

Bilag

Til toppen


7. Vejsyn på den private fællesvej Sneppevej


Resume

Sagsforløb: TM

På grund af uenighed om pligten til at vedligeholde den private fællesvej Sneppevej, Brønderslev, anmoder ejeren af Sneppevej 42 om afholdelse af et vejsyn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til mødetidspunkt for vejsynet samt udpege udvalgsmedlemmer til deltagelse heri.

Sagsfremstilling

På grund af uenighed om pligten til at vedligeholde den private fællesvej Sneppevej, Brønderslev, anmoder ejeren af Sneppevej 42 om afholdelse af et vejsyn.

Kommunens dokumenterede administrative udgifter, i forbindelse med afholdelse af vejsynet, fordeles mellem de vejberettigede, jr. Privatvejlovens bestemmelser og i henhold til kommunens takstblad.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget afholder vejsyn på Sneppevej torsdag den 7. januar 2021 kl. 15.00, med mødested på Sneppevej 42. Der skal udpeges udvalgsmedlemmer til deltagelse i vejsynet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget deltager i vejsynet.

Bilag

Til toppen


8. Renovering af Borgergade i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af afholdt borgermøde i Klokkerholm samt efterfølgende dialog med borgerforeningen, fremsender Fagforvaltningen for Teknik og Miljø projektforslag til forskønnelse/trafiksanering af Borgergade i Klokkerholm. Et projekt der, med reference til Syrenvej i Serritslev, vurderes at kunne understøtte en positiv udvikling af Klokkerholm

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal frigives midler til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de gode erfaringer med målrettede indsatser i Øster Brønderslev og Serritslev blev Klokkerholm udpeget som en by, hvor der særligt fokuseres på at iværksætte initiativer der kan understøtte en fortsat positiv udvikling af byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et projektforslag til forskønnelse/trafiksanering af Borgergade i Klokkerholm. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af input fra tidligere afholdt borgermøde i Klokkerholm samt efterfølgende dialog med borgerforeningen i Klokkerholm.

Projektet ønskes realiseret i 2021, da Brønderslev Forsyning i januar 2021 påbegynder separatkloakering i Borgergade.

Med reference til et tilsvarende renoveringsprojekt på Syrenvej i Serritslev i 2019 vurderer fagforvaltningen, at en renovering af hele Borgergade vil bidrage til en tilsvarende forskønnelse af bymidten i Klokkerholm. Desuden vil projektet understøtte igangværende lokale projekter/initiativer, hvor blandt andet gamle bygninger nedrives og erstattes med nye boliger i centrum af Klokkerholm.

Projektforslaget indebærer nye chikaner i begge sider af vejbanen samt udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde, og Brønderslev Forsyning står for asfaltering af Borgergade i fuld bredde. Overslag for udførelse lyder på:

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde i hele Borgergade (ca. 500 m)

1.500.000 kr. ekskl. moms

Sum

1.640.000 kr. ekskl. moms

Alternative løsninger:

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde på strækningen Møllebrovej - Smørblomstvej (ca. 400 m)

1.200.000 kr. ekskl. moms

Sum

1.340.000 kr. ekskl. moms

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde på strækningen Møllebrovej - Rosenvænget (ca. 250 m)

750.000 kr. ekskl. moms

Sum

890.000 kr. ekskl. moms

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at projektet skal udføres, vil det blive udført af Vej og Park sideløbende med Brønderslev Forsynings arbejder i Borgergade i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at projektet gennemføres af Vej og Park, som beskrevet ovenfor, samt at der afsættes 1,64 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er positiv over for et renoveringsprojekt, der ønskes drøftet nærmere med Klokkerholm Borgerforening.

Landdistriktspuljen skal indtænkes i forgrønningsdelen.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af byggemodning i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Udvalgsformand Karsten Frederiksen foreslår, at der igangsættes byggemodning af areal på Engvej 19, Ø. Brønderslev.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om byggemodning skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Karsten Frederiksen foreslår, at der igangsættes byggemodning af areal på Engvej 19, Ø. Brønderslev.

Arealet er en del af matr.nr. 16a og 18b begge Ø. Brønderslev by, og ligger ved Engvej 19, Brønderslev.

Byggemodningsområdet er omfattet af Lokalplan 12-B-07.01.

Der foreslås en etapeopdelt byggemodning med en 1. etape på 14 – 16 byggegrunde og med indkørsel fra Hvilshøjvej, jf. oversigtskort.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om byggemodningen skal sættes i gang.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for nyt museum i PN's bygninger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Museum MOSS anmoder Økonomiudvalget om en hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for en fremtidig anvendelse til museum i PN's bygninger.

Forvaltningen har holdt møde med PN, som har tilkendegivet, at der skal igangsættes planlægning for kultur- og fritidsformål i PNs bygninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Museum MOSS anmoder Økonomiudvalget om en hensigtserklæring vedrørende kommunens planlægning for en fremtidig anvendelse til museum i PN's bygninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et udkast til en hensigtserklæring.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Ændring af skiltning mellem Asaa by og havn


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Nordjyllands Politi har påpeget, at skiltningen mellem Asaa by og havn ikke er efter bekendtgørelsernes anvisninger.

Nordjyllands Politi ønsker, at Brønderslev Kommune retter skiltningen til efter gældende vejafmærkningsbekendtgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 20.000 kr. til ændring af skiltning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politi har observeret, at skiltningen mellem Asaa by og havn ikke er efter bekendtgørelsernes anvisninger. Nordjyllands Politi ønsker, at Brønderslev Kommune retter skiltningen til efter gældende vejafmærkningsbekendtgørelse.

Der mangler byzonetavler ved udkanten af Asaa by mod havnen, og skiltet med 30 km/t ved havnen har ikke politiets samtykke.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en skilteplan, hvor der er opsat byzonetavler ved udkanten af byen, 50 km/t mellem byzonen og havnen, samt zonetavle med 30 km/t ved Asaa Havn.

Vejstrækningen mellem byen og havnen skal skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t, for at overholde sikkerhedsafstanden til faste genstande på minimum 1 m. Langs vejen er der faste genstande i form af træer og 3 støbte skibe med en afstand på 1 m fra vejkanten. Yderligere er der andre forhold som cykelbane og belysning langs vejen, hvilket giver vejen en bymæssig karakter. Vejen er udstyret med en smal gangsti i den ene side af vejen adskilt med græsrabat.

Ved skiltning af zonetavle med 30 km/t, kræves der jf. bekendtgørelsen, at der etableres fartdæmpere, hvis vejstrækningens retlinjede del er længere end 100 m. Dette gælder dog ikke, hvis 85 % fraktilen ved en hastighedsmåling er under 36 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har en forventning om, at 85 % fraktilen er under 36 km/t på Asaa Havn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til skiltningen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 7:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 20.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til skiltningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Ønske om stibomme ved Engparken - Ravnsøparken


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Grundejerforeningen Engparken ønsker, at der bliver opsat stibomme og afmærket med vigepligt i et stikryds ved Engparken - Ravnsøparken i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 15.000 kr. til stibomme og afmærkning.

Sagsfremstilling

En borger ønsker, at der bliver opsat stibomme og afmærket med vigepligt i et stikryds ved Engparken – Ravnsøparken i Brønderslev.

Stien har været belagt med grus, men er i 2018 asfalteret.

Ifølge borgeren er det blevet til et farligt stikryds grundet hurtig stitrafik og dårlige oversigtsforhold.

Stien er i dag en privat fællessti, men ved udarbejdelsen af den kommende stiplan forventes stien at blive optaget som en offentlig sti og blive en hovedsti.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til stibomme og afmærkning af vigepligt i stikrydset.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 5:

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 15.000 kr. fra anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til stibomme og afmærkning af vigepligt i stikrydset.

Beslutning

Godkendt. Der skal være stibomme på begge sider.

Bilag

Til toppen


13. Orientering fra NT om flextrafik


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev Kommune ønsker Teknik- og Miljøudvalget at få afklaret, hvilke tilbud NT har i form af flextrafik.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, at der arbejdes videre på en løsning af problematikken.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev har Teknik- og Miljøudvalget ønsket at få afklaret, hvilke tilbud NT har i form af flextrafik.

Formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget har den 23. november 2020 haft møde med repræsentanter fra NT og forvaltningen.

NT oplyste, at Flextur kan være en løsning på problemet. Flextur er en samkørselsordning, hvor der kan være flere personer med i vognen. Ifølge NT er flexture et af de virkemidler, der kan anvendes for at skabe et bedre tilbud om aftenen og natten, og kommunen kan vælge, hvilke takster der skal anvendes. Erfaringer viser, at en takst på 14 kr./km (pr. person) er omkostningsneutralt for kommunen. NT arbejder desuden på et koncept, hvor der gives rabat ved grupperejser.

Formandskabet ønskede, at der blev arbejdet videre hermed, og forvaltningen har efterfølgende haft møde med NT om mulighederne.

Der er nedsat en lille hurtigt arbejdende projektgruppe med repræsentanter fra NT og forvaltningen. Der vil blive udarbejdet et konkret forslag til en løsning, der kan behandles politisk i slutningen af januar eller i starten af februar 2021. Der er ingen tilsvarende løsninger i andre kommuner, så der bliver tale om et pilotprojekt.

Såfremt prøveordningen bliver godkendt, vil der blive lavet en markedsføring af løsningen, så borgerne bliver informeret om ordningen.

Det er forventningen, at en prøveordning for flexture er oppe at køre senest 1. marts 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der udarbejdes et konkret forslag til en prøveordning, hvor flexture indgår som et tilbud til aften- og nattaxikørsel i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Det tilstræbes, at varslingstiden ikke bliver længere end 1 time.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om igangsætning af miljøvurdering for øget indvinding af grundvand ved Brønderslev Nordre og Vestre Vandværker


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Nordre Vandværk (Hjørringvej 158, Brønderslev) og Vestre Vandværk (Hybjergvej 173, Brønderslev).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om igangsætning af en proces for miljøvurdering af øget indvinding af grundvand ved to kildepladser hos Brønderslev Vand A/S.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Vand A/S har søgt om tilladelse til øget indvinding af grundvand ved de eksisterende kildepladser ved Nordre Vandværk (Hjørringvej 158, Brønderslev) og Vestre Vandværk (Hybjergvej 173, Brønderslev). Indvindingen af grundvand ved Nordre Vandværk søges øget fra 350.000 m3 til 500.000m3. Indvindingen fra Vestre Vandværk søges øget fra 400.000 m3 til 750.000 m3.

Det øgede behov for vand skyldes, at Søndre Vandværk planlægges lukket. Der er for år tilbage fundet pesticidrester (under grænseværdien) i vandet ved Søndre Vandværk.

Øget indvinding af grundvand kræver en indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven. Fagforvaltningen har afgjort, at det i disse to tilfælde kræves en miljøvurdering. Grunden til dette er, at den øgede indvinding af grundvand sænker grundvandsstanden lokalt, hvilket påvirker de våde naturtyper i området negativt.

Der udarbejdes to separate miljøvurderinger for de to kildepladser.

Miljøvurderingsprocessen planlægges igangsat med en 14 dages fordebat umiddelbart efter denne orientering. Informationsmaterialet til brug ved fordebatten er vedlagt som bilag. Såfremt der er et ønske om at holde et borgermøde i forbindelse med fordebatten, kan det være nødvendigt at forlænge tidsperioden herfor.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 12:

Udsættes til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Ved mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 15. juni 2020 blev der orienteret om denne sag. På daværende tidspunkt handlede punktet om miljøvurdering af vandindvinding på 3 kildepladser: Nordre, Vestre og Nibstrup. I mellemtiden har Brønderslev Vand ændret projektet, og ønsker nu at udsætte behandlingen af vandindvindingen på Nibstrup kildeplads indtil tilladelserne for henholdsvis Vestre og Nordre er meddelt.

Fagforvaltningen har afgjort, at der skal laves miljøvurderinger af de to projekter. Dette skyldes primært, at beregninger viser en betragtelig grundvandssænkning i området. Dette vil sandsynligvis påvirke de våde naturtyper i området væsentligt. Når grundvandsspejlet kommer til at ligge lavere, vil vandstanden i f.eks. moser og søer ligeledes falde. I miljøvurderingen afdækkes disse påvirkninger.

Der er fundet pesticidrester i vandet ved Søndre Vandværk. Det understreges, at det vand, som vandværket sender ud til forbrugerne, overholder de gældende grænseværdier på trods af indholdet af pesticidrester. Brønderslev Vand ønsker imidlertid ikke at levere vand med pesticidrester. Pesticidindholdet er forholdsvis konstant. Vandet indvindes bynært tæt ved et industriområde. Desuden er anlæg, pumper og boringer nedslidte. Brønderslev Vand vil derfor hellere investere i de to kildepladser ved Nordre og Vestre Vandværk. De ansøgte, øgede vandmængder skal erstatte vandet fra Søndre Vandværk.

Fordebatten sendes i høring umiddelbart efter orienteringen. På grund af juleferien forlænges offentlighedsfasen til den 5. januar 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om NCC


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om den seneste udvikling i sagen vedr. NCC.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøgodkendelse af NCC af 25. august 2020 er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af såvel naboer som af NCC.

Klagenævnet har meddelt, at de forventer en sagsbehandlingstid på ca. 15 måneder. Indtil der foreligger en afgørelse fra klagenævnet, er det fagforvaltningens umiddelbare vurdering, at NCC reguleres af vilkår i miljøgodkendelse fra 1998, miljøgodkendelse fra 2016 samt tillægsgodkendelse fra 2020. Årsagen hertil er, at en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har opsættende virkning for vilkår, der er meddelt som påbud. Dette gælder blandt andet støjvilkåret. På grund af sagens juridiske kompleksitet er der behov for en nærmere vurdering af, hvilke vilkår der er gældende under klagenævnsbehandlingen. En redegørelse for hvordan NCC reguleres frem til klagenævnsafgørelsen vil foreligge til mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden i 2020 blev det besluttet, at oplagspladsen med asfalt skulle tilsluttes det offentlige spildevandssystem, således overfladevand ledes til rensningsanlæg. En tilladelse hertil er under udarbejdelse og forventes meddelt i 1. kvartal 2021.

NCC har haft en ikke-miljøgodkendt asfaltvold syd for Dalvej ved deres oplags- og knuseplads (strækning C + D på vedlagte bilag). Den del af volden, der ligger uden for den asfalterede oplagsplads, er ifølge NCC gravet væk og lagt ind på den asfalterede oplagsplads (strækning C). Asfaltvolden er derved en del af fabrikkens asfaltoplag og er derved lovlig. Den bibeholdte del af volden vil fortsat tjene som støjvold. Fagforvaltningen vil føre tilsyn med, at asfaltvolden er fjernet.

Naboerne til NCC har ønsket, at nedknusning af asfalt fra den eksisterende plads syd for Dalvej flyttes til en ny plads nord for Dalvej. Dette ønske har NCC imødekommet. I forbindelse med ansøgningen herom har NCC fået vilkår om at etablere et støjhegn.

NCC har søgt om byggetilladelse til at etablere støjhegnet. Etablering af støjhegnet kræver jordarbejde på en forurenet grund, som ligger i indvindingsopland til et alment vandværk. Dette medfører, at arbejdet kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8 og miljøbeskyttelseslovens § 19. NCC har søgt om disse tilladelser.

I bilag findes en tegning over støjhegnene. Ifølge NCC etableres den nordlige del (strækning B), når de relevante tilladelser foreligger. Den etableres muligvis ved udlægning af materialer. Etablering af støjhegnet ved den nye, nordlige knuseplads (strækning A) afventer klagenævnets afgørelse. NCC agter at etablere hovedparten af det sydlige støjhegn (strækning C + D), når de nødvendige tilladelser foreligger og agter at starte med denne del. En del af dette støjhegn udgøres imidlertid af en asfaltvold.

Der har været afholdt et møde mellem NCC's ledelse og Brønderslev Kommune den 9. november 2020. Ved mødet deltog Karsten Frederiksen og Hildo Rasmussen. NCC oplyste, at de ikke agter at opsætte det komplette støjhegn som beskrevet i miljøgodkendelsen af 25. august 2020, før der ligger en endelig afgørelse fra klagenævnet herom. NCC agter ligeledes ikke at flytte nedknusning af asfalt fra den eksisterende plads syd for Dalvej til den nye plads nord for Dalvej, før en endelig afgørelse foreligger.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til mødet forelå notat om de vilkår, der aktuelt er gældende – notat vedhæftes referatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget udtykker utilfredshed over, at der gennemføres ekstra knusninger ud over det ansøgte – udvalget ønsker en redegørelse herom.

Bilag

Til toppen


16. Kommissorium for Det Grønne Råd


Resume

Sagsforløb: DGR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til kommissorium for Det Grønne Råd.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om forslag til kommissorium for Det Grønne Råd kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd besluttede på mødet den 27. august 2020, at kommissoriet for Det Grønne Råd skulle revideres.

Fagforvaltningen fremsender forslag til nyt kommissorium for Det Grønne Råd.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd behandler forslag til kommissorium og fremsender det - med evt. bemærkninger - til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 4:

Til mødet var fremsendt forslag fra Vendsyssel Energi- og Miljøforening – forslaget indgik i drøftelsen af punktet.

Der planlægges et temamøde i Byrådet i foråret, hvor Byrådet generelt drøfter hvilke råd, der ønskes og sammensætningen heraf. Dette med henblik på en evt. ændring af Styrelsesvedtægten i forbindelse med den kommende byrådsperiode.

Der er delte meninger om udvidelse af antallet af medlemmer i Det Grønne Råd og muligheden for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Forvaltningens forslag til kommissorium suppleres med emnet: Skoven

Punktet kommer på dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets næste møde, hvorefter det kommer på dagsordenen til næste møde i Det Grønne Råd.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Kommissoriet er suppleret med emnet: Skoven

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter forslag til Kommissorium for Det Grønne Råd.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser


Resume

Sagsforløb: TM

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har Byrådet i foråret 2020 afsat en pulje på 5 mio. kr. på Teknik- og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver midlertidige nyansættelser.

Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende udarbejdet et idé-katalog, der beskriver den overordnede disponering af midlerne til forskellige projekter i Vej og Park.

I projektperioden har der være ansat 14 arbejdsledige personer, og det forventes, at budgetrammen på 5 mio. kr. vil være disponeret inden udgangen af 2020.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 afsat en pulje på 5 mio. kr. på Teknik- og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver midlertidige nyansættelser. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende godkendt et overordnet Idé-katalog der fastlægger de overordnede rammer for disponeringen af midlerne. Formålet med beslutningen var at iværksætte initiativer som skulle afbøde konsekvenserne af COVID-19, og projektet finansieres af ekstraordinære COVID-19 lånemidler.

Efter beslutningen i Byrådet indledte fagforvaltningen et tæt samarbejde med Jobcentret i Brønderslev Kommune for at rekruttere forsikrede arbejdsledige til midlertidige projektansættelser i Vej og Park.

Et større antal arbejdsledige har indgået i udvælgelsesprocessen, men en del personer fik arbejde inden projektansættelsen startede samt at nogle arbejdsledig ikke have de fornødne kompetencer. I projektperioden har der været ansat 14 medarbejdere der har arbejdet med forskellige opgaver i Vej og Park.

De nye medarbejdere har sammen med Vej og Parks egne medarbejdere udført en række opgaver indenfor følgende hovedkategorier:

  • Forgrønningsprojekter
  • Stier/stiplan
  • Trafiksikkerhed
  • Syning og renovering af fortov
  • Vejrabatter

Det forventes at budgetrammen på 5 mio. kr. vil være disponeret inden udgangen af 2020. Pr. 1. november 2020 er 4.8 mio. kr. disponeret, og i beløbet er der taget højde for kommende udgifter til løn og materialer i igangværende projekter samt midler til yderligere renovering af fortov, forgrønning af ny rundkørsel i Hjallerup, stiprojektet "Verdens Ende" mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Foreningen Danske DøvBlinde opfordrer til brug af lydfyr med vibration.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte henvendelsen.

Sagsfremstilling

Foreningen Danske DøvBlinde opfordrer til, at kommunerne i Danmark etablerer flere lydfyr med vibration, og ved udskiftningen af lysfyr eller lydfyr vælger en model med vibration.

Døvblinde/synshørehæmmede har svært ved at navigere i trafikken, og kan ikke opfange lyden fra almindelige lydfyr. Et lydfyr med vibration giver mulighed for, at den døvblinde/synshørehæmmede kan mærke, hvornår der er grønt lys og kan dermed passere gaden sikkert.

Foreningen Danske DøvBlinde opfordrer til, at kommunerne i Danmark etablerer flere lydfyr med vibration, og ved udskiftningen af lysfyr eller lydfyr vælger en model med vibration.

Døvblinde/synshørehæmmede har svært ved at navigere i trafikken, og kan ikke opfange lyden fra almindelige lydfyr. Et lydfyr med vibration giver mulighed for, at den døvblinde/synshørehæmmede kan mærke, hvornår der er grønt lys og kan dermed passere gaden sikkert.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter henvendelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Orientering om skitser vedr. boliger på halvdelen af arealet ved Brønderslev Stadion.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 11. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer