Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Valg af formand


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til valg af formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher blev valgt.

Til toppen


4. Forslag til lokalplan 02-B-08.01 Boligområde, Moltkes Allé, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 02-B-08.01 Boligområde, Moltkes Allé Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 1.600 m2 tæt-lave boliger i lokalplanområdets nordlige del og op til 5 åben-lave boliger i områdets sydlige del.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 21. september 2020 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde med åben-lave og tæt lave boliger i Dronninglund sydvest. Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 02-B-08.01.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 1,1 ha bestående af matr.nr. 4ex og en mindre del af matr.nr. 4a, begge Dronninglund Hgd., Dronninglund. Matr.nr. 4a ejes af Brønderslev Kommune og er fælles friareal for de eksisterende boliger i området. Lokalplanen omfatter en mindre del af denne matrikel, langs planens nordlige afgrænsning mod en rekreativ sti.

Ved lokalplanområdets vestlige afgrænsning og på en mindre del af lokalplanens område er der en mose, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Lokalplanen tager stilling til den beskyttede natur og indeholder vilkår, der sikrer, at mosen ikke vil blive påvirket af det nye boligområde.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder

Delområde I anvendes til tæt-lave boliger med tilhørende vej, parkering og fælles opholdsarealer, samt et forsinkelsesbassin, der er nødvendig for at sikre boligerne mod oversvømmelse. Det fælles opholdsareal i delområde I er fælles for hele lokalplanområdet. Der må maks. opføres 1.600 m2 etageareal for tæt-lave boliger i delområde I, med en maks. bebyggelsesprocent på 40 %. Lokalplanen stiller krav om et opholdsareal til tæt-lave boliger tilsvarende til 50 % af etagearealet for tæt-lave boliger. Heraf skal halvdelen etableres som fælles opholdsareal og halvdelen som private opholdsarealer i form af terrasser og haver.

Delområde II anvendes til åben-lave boliger. Der må etableres maks. 5 boliger med en bebyggelsesprocent på maks. 30 %. Ved delområdets vestlige afgrænsning ligger der en § 3 beskyttet mose. Lokalplanen fastsætter en byggelinje 10 m fra mosens afgrænsning, hvor der må ikke bygges, drænes eller etableres forhold, som kan have en dræningseffekt på mosen. Lokalplanen stiller krav om et fælles opholdsareal på min. 10 % af delområdets areal.

Vejadgang for lokalplaneområdet sker fra Moltkesvej og parkering etableres i henhold til Brønderslev Kommunens parkeringsvedtægt: 1,5 p-pladser pr. tæt-lav bolig og 2 p-pladser pr. åben-lav bolig. Parkering i delområde I etableres som et fælles parkeringsområde, og parkering i delområde II sker på egen grund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at planforslaget sendes i 4 ugers høring.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om status for udarbejdelse af lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist omigangværende og vedtagne lokalplaner.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner. Dette med start i januar 2021. Af bilag fremgår en kort beskrivelse af indhold og status for de enkelte lokalplaner.

Fagforvaltningen oplever generelt en stor efterspørgsel for udarbejdelse af lokalplaner, dels for nye boligområder, dels erhvervsområder og dels arealer, der ønskes udlagt til solcelleanlæg. Brønderslev Kommune planlægger for nuværende for ca. 1.000 ha til solenergianlæg. Forvaltningen forventer at modtage ansøgninger for yderligere arealer til solenergianlæg, bl.a. ved området omkring Nejst.

Lokalplaner kan i større eller mindre grad være ressourcetunge bl.a. afhængig af om de er i overensstemmelse med gældende planlægning, om arealerne er omfattet af gældende udpegninger og/eller fredninger, om arealerne er omfattet af forurening i form af eksempelvis støv, støj eller lugt mv. Lokalplaner, der vedrører VE-anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg og vindmøller, er ofte ressourcetunge sager, der medfører udarbejdelse af Miljøvurdering og Miljøkonsekvensrapport, som forvaltningen skal forholde sig til.

Igangværende lokalplaner

Forvaltningen har for nuværende 18 lokalplaner i gang, herunder:

 1. Solcelleanlæg ved Tagmarksvej, Brønderslev
 2. Solcelleanlæg ved Nibstrupvej, Brønderslev
 3. Solcelleanlæg ved Kjellingbrovej, Hjallerup Enge
 4. Solcelleanlæg ved Hjallerup Engvej, Hjallerup Enge
 5. Solcelleanlæg ved Skagbrovej, Hjallerup Enge
 6. Solcelleanlæg ved Gingsholmvej, Hjallerup Enge
 7. Tæt-lave boliger i Thise
 8. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (syd), Hjallerup
 9. Socialpædagogisk bofællesskab ved Elmevej, Ø. Brønderslev
 10. Boligområde ved Fredensgade, Dronninglund
 11. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (nord), Hjallerup
 12. Solcelleanlæg ved Pulsen, Voergaard
 13. Engene, Brønderslev
 14. Amalieparken, Dronninglund
 15. Boliger ved Drachmannsgade, Brønderslev
 16. Banegårdspladsen, Brønderslev
 17. Køkkenbutik ved Ålborgvej/Bredgade, Brønderslev
 18. Revidering af lokalplan for Erhverv Syd, Brønderslev

Ansøgte lokalplaner

Foruden ovenstående behandler forvaltningen følgende 7 lokalplaner på et indledende niveau bl.a. med drøftelse af projekterne med projektansøgere:

19. Vindmøller ved Bolle Enge

20. Solenergianlæg ved Nejst

21. Solcelleanlæg ved Gl. Tveden, Agersted

22. Boligområde ved Kornumgårdsvej, Brønderslev

23. Boliger ved Ø. Ringgade/Nørregade, Dronninglund

24. Solenergianlæg ved Kjølskegård, Hallund

25. Genovervejelser for principper i Ådalen, Brønderslev

Kommunale fokusområder med henblik på planlægning

Følgende er områder/arealer Brønderslev Kommune har et fremtidigt fokus på:

 1. Boligområde, Kærbyvej
 2. Boligområde, Stadiongrunden Brønderslev
 3. Boligområde, Hjallerup
 4. Renovering af Østergade Brønderslev - evt. udviklingsplan

Vedtagne lokalplaner i 2020

Følgende lokalplaner er vedtaget i året 2020:

 1. Erhvervsområde, Øster Brønderslevvej 31
 2. Aflastningsområde, Jernaldervej, Brønderslev Øst
 3. Boligområde Tulipanhaven, Dronninglund
 4. Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev
 5. Børnehave, Østermarken, Hjallerup
 6. Boligområde, Tranebergvej, Dronninglund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om byggesagsbehandling


Resume

Sagsforløb: TM

Byggesagsbehandling og korte sagsbehandlingstider har en meget høj politisk prioritering i Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden har i en periode været stigende og overskrider pt. servicemålene.

For at reducere sagsbehandlingstiderne er der løbende i 2020 blevet igangsat forskellige tiltag samt iværksat en handleplan, som involverer hele Plan og Miljø med henblik på, at løfte opgaven i fællesskab og sammen bidrage til, at sagsbehandlingstiderne nedbringes.

Teknik og Miljøudvalget orienteres om de forskellige tiltag, der er blevet iværksat.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byggesagsbehandling og korte sagsbehandlingstider har en meget høj politisk prioritering i Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden har i en periode været stigende og overskrider pt. servicemålene.

Årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid er primært, at byggesagsteamet har været under stor rekonstruktion, da 75 % af medarbejderne er rekrutteret indenfor det seneste år. Der har derfor i en periode været fokus på kompetenceudvikling, sidemandsoplæring, overdragelse af sager etc. Endvidere er der blevet implementeret nyt bygningsreglement BR18, som har betydet, at der generelt er blevet brugt væsentligt mere tid på at rådgive ansøgere i telefonen både i forbindelse med ansøgning og i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

For at reducere sagsbehandlingstiderne er der løbende i 2020 blevet igangsat forskellige tiltag samt iværksat en handleplan, som involverer hele Plan og Miljø med henblik på, at løfte opgaven i fællesskab og sammen bidrage til, at sagsbehandlingstiderne nedbringes. De tiltag, der er blevet igangsat, er kort skitseret herunder:

Ekstern konsulent hjælp

Der har i løbet af 2020 været behov for ekstern konsulent hjælp til byggesagsbehandling for at sikre, at sagsbehandlingstiden ikke overskrides for meget. Teknik- og Miljøudvalget har bevilget 200.000 kr. til opgaveløsningen.

Der har været aftale med Rambøll om hjælp til screening, og eksterne byggesagsbehandlere fra Byg og Land og Arkitekthuset Siem har bistået med hjælp til byggesagsbehandling. Derudover har det været et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om lån af et par medarbejdere i nogle måneder, der kunne bistå med byggesagsbehandling.

Procesforbedringer

Interne og eksterne processer i forbindelse med byggesagsbehandling er blevet gennemgået med udgangspunkt i om processer kan ændres, så de sikrer en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Det har resulteret i en række tiltag:

 • Screening af byggesager er genoptaget. Ansøgningsmaterialet gennemgås indenfor den første uge for at tjekke, at det er fyldestgørende. Såfremt der mangler oplysninger, rettes der henvendelse til ansøger, således at ansøger på et tidligt tidspunkt kan indsende supplerende oplysninger.
 • Forhåndsdialog. I mere komplekse sager tages der initiativ til en forhåndsdialog, med henblik på at afstemme forventninger og sikre at ansøger indsender en fyldestgørende ansøgning.
 • Kontaktperson i alle faggrupper i Plan og Miljø. Der er udpeget en kontaktperson fra alle faggrupper i Plan og Miljø, så der kan ske en hurtig afklaring, hvis en byggesag kræver anden tilladelse eller udtalelse.
 • Færdigmelding af byggeri. Der er flyttet rundt på opgaver internt hos faggrupper i Plan og Miljø, så medarbejdere fra en anden faggruppe kan assistere byggesagsbehandlerne med færdigmeldingsopgaven. Her skal det tjekkes, at ansøger afleverer relevant teknisk information, før der kan udstedes en ibrugtagningstilladelse.
 • Dialog med potentielle ansøgere og rådgivere. Det er besluttet, at der inviteres til fyraftensmøder med ejendomsudviklere, byggefirmaer, rådgivere mv. som ofte søger byggetilladelser. Dette for at få dialog om udfordringer med ansøgningsprocessen og for at stille skarpt på, hvordan ansøger kan bidrage til at optimere processen fx via forhåndsdialog og fyldestgørende materiale. Møderne har ikke kunnet afvikles i 2020 grundet COVID-19 restriktionerne.

Resultater

Der er i løbet af efteråret sket en væsentlig forbedring i sagsbehandlingstiden og antallet af udstedte byggetilladelser er stigende. Dog vil resultatet i sagsbehandlingstiden ikke for alvor kunne aflæses før 2021, da der er blevet oparbejdet en kø af byggesager, og der derfor er et efterslæb at indhente.

Der er i 2020 givet 353 byggetilladelser. Til sammenligning blev der givet 343 byggetilladelser i 2019 og 399 byggetilladelser i 2018.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for enfamiliehuse har i 2020 være på 57 dage. Til sammenligning var sagsbehandlingstiden på 24 dage i 2019 og 25 dage i 2018.

KL's servicemål for boliger er en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 40 dage, men Brønderslev Kommunes servicemål for enfamiliehuse er 28 dage.

Fagforvaltningen fortsætter i 2021 med at anvende ekstern rådgiver indtil målet om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 28 dage er nået. Til orientering kan oplyses, at gebyrindtægterne for de seneste år er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Ønske om gadebelysning på Vestergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrup i Hjallerup. De ønsker, at der etableres gadebelysning, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Den tidligere anviste pris for etablering af gadebelysning på 350.000 kr. har været for etablering af gadebelysning på en strækning på 800 m. Der er konstateret eksisterende gadebelysning på omkring halvdelen af strækningen, hvilket medvirker til en lavere pris. Prisen for etablering af gadebelysning på Vestergade ændres til 135.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bevilling af 135.000 kr. til etablering af gadebelysning på Vestergade i Hjallerup.

Sagsfremstilling

To borgere har henvendt sig vedrørende høj hastighed på Vestergade fra Jørgensgade til Tylstrupvej i Hjallerup. De nævner, at der er meget mørkt og en høj hastighed på strækningen. De ønsker, at der etableres gadebelysning, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Vestergade i Hjallerup er beliggende i byzonen, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Vestergade har forskellige tværprofil på strækningen fra Tylstrupvej til Søndergade.

I 2015 blev der anlagt cykelsti på strækningen fra Jørgensgade og til Søndergade. Derudover er der en dobbeltrettet cykelsti fra Ravnstrup til krydset Vestergade og Tylstrupvej.

På strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej er vejbredden 5-5,5 m.

Vestergade er i kommunen klassificering defineret som en trafikvej i by:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.


Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Der er lavet en trafikmåling på Vestergade ud for nummer 84, som viser en årsdøgntrafik på 507 køretøjer, hvoraf 11,4 % er tung trafik. 38,19 % kørte under 50 km/t, 38,19 % kørte mellem 50-60 km/t, 17,36 % kørte mellem 60-70 km/t og 6,27 % kørte over 70 km/t.

I perioden 2010-2019 er der ingen politiregistrerede ulykker på strækningen.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har undersøgt, hvor mange børn der færdes på strækningen tirsdag den 27. oktober 2020 fra klokken 7.20 til 8.10. Der blev registreret 7 cyklende skolebørn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilliges 398.000 kr. af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet til etablering af gadelys samt en 2 minus 1 vej på Vestergade i Hjallerup på strækningen fra Jørgensgade til Tylstrupvej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 16. november 2020, pkt. 6:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der bevilges 48.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej, samt at Teknik- og Miljøudvalget skal vurdere, om der skal bevilges 350.000 kr. til gadebelysning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 11:

Godkendt, at der bevilges 48.000 kr. til etablering af 2 minus 1 vej.

Der tages senere stilling til ønsket om bevilling af 350.000 kr. til gadebelysning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2021:

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har søgt politiets samtykke til afmærkning af 2 minus 1 vej på Vestergade. På vejstrækningen hvor der ønskes afmærket med 2 minus 1 vej, er halvdelen af vejstrækningen udstyret med gadebelysning. Politiet stiller krav til, at hele strækningen bliver udstyret med gadebelysning, for at gøre strækningen så ensartet som muligt.

Den tidligere anviste pris for etablering af gadebelysning på 350.000 kr. har været for etablering af gadebelysning på en strækning på 800 m. Der er konstateret eksisterende gadebelysning på omkring halvdelen af strækningen, hvilket medvirker til en lavere pris. Prisen for etablering af gadebelysning på Vestergade ændres til 135.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der bevilges 135.000 kr. til etablering af gadebelysning på Vestergade i Hjallerup.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget efterlyser tidsplan for projektet.

Til toppen


8. Cykelpulje til stat og kommuner - forslag til proces


Resume

Sagsforløb: TM

På Finansloven for 2021 er der afsat en cykelpulje til stat og kommuner.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til proces for prioritering af cykelstier i Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling, om forslag til proces for prioritering af cykelstier kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat en pulje på Finansloven for 2021 til cykelstier langs statsvejene og kommunale cykelprojekter.

KL har fremsendt følgende orientering vedr. cykelpulje til stat og kommuner:

 • Der afsættes 39 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til anlæg af cykelstier langs statsvejene. Det skal understøtte, at borgerne får adgang til et mere sammenhængende cykelstinet og derved bedre muligheder for at vælge cyklen frem for andre transportformer.
 • Der afsættes endvidere 150 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter. Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgifterne. Det kommunale bidrag vil skulle prioriteres indenfor kommunens anlægsramme.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en udmelding om ansøgningsfrist mv., men sidste gang der var afsat midler på Finansloven, kom der en udmelding fra Vejdirektoratet om ansøgningsfrister mv.

Den kommunale proces

Fagforvaltningen udarbejder med afsæt i den nye stiplan for Brønderslev Kommune, godkendt af Byrådet den 16. december 2020, et forslag til prioritering af cykelstier langs kommunale veje.

Forslag til prioritering af cykelstier behandles i Færdselssikkerhedsrådet i februar 2021 og Teknik- og Miljøudvalget foretager i marts 2021 den endelige prioritering af cykelstier, som skal indgå i kommunens ansøgning om tilskud fra den statslige cykelpulje for 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til proces for prioritering af cykelstier.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. NT flextur med natbetjening


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev Kommune har NT udarbejdet et tilbud i form af en udvidelse af deres eksisterende produkt Flextur, så den også dækker aften og natkørsel.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal benytte tilbuddet Flextur med natbetjening fra NT.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringer med at få dækket aften- og nattaxikørsel i Brønderslev by har NT udarbejdet et tilbud i form af en udvidelse af deres eksisterende produkt Flextur, så den også dækker aften og natkørsel for hele Brønderslev Kommune.

Flextur med natbetjening er en udvidelse af deres eksisterende produkt Flextur, men er endnu ikke et fast produkt. Tilbuddet fra NT dækker derfor over et pilotprojekt, hvor Brønderslev Kommune vil være case. Flextur med natbetjening vil give borgerne i Brønderslev kommune mulighed for også at bestille en flextur i tidsrummet kl. 23.00-06.00, hvor den eksisterende Flextur ikke dækker.

I pilotprojektet vil følgende serviceniveau være gældende for Flextur med natbetjening:

 • Bestilling af Flextur skal ske senest 2 timer før afrejse.
 • Bestilling af Flextur med natbetjening skal ske inden kl. 23.00.
 • Bestilling af Flextur med natbetjening kan ske kl. 06.00-23.00 via selvbetjening enten på NT’s hjemmeside eller på flextrafik appen. Alternativ telefonisk fra kl. 08.00-18.00.
 • Flextur med natbetjening vil have en takst på 25 kr./km med en minimumspris på 100 kr. For medrejsende vil taksten være 5 kr./km.
 • Flextur med natbetjening er ikke en almindelig taxaordning, hvilket betyder at man afregner fra adresse A til adresse B. Det er ikke muligt at blive sat af ved adresse C og kun betale afvigelsen i km mellem adresse A og B.
 • Flextur med natbetjening vil være geografisk afgrænset, så det kun er muligt med kørsel internt i Brønderslev Kommune.

Med en takst på 25 kr./km med en minimumspris på 100 kr. vil Flextur med natbetjening være selvfinansierende.

Sammenlignes med en taxitur på 10 km vil prisen med Dantaxi være 249 kr. for 1-4 personer, for Flextur med natbetjening vil prisen være 250 kr. for 1 person, og 300 kr. for 2 personer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om tilbuddet Flextur med natbetjening fra NT skal benyttes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Der evalueres efter ½ år.

Bilag

Til toppen


10. Retningslinjer for vejafmærkning og rabatgrus ved asfaltering af veje


Resume

Sagsforløb: TM

Poul Erik Andreasen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget, har fremsendt forslag om, at der skal udarbejdes retningslinjer for vejafmærkning og rabatgrus ved asfaltering af veje.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling, om forslag til retningslinje for genetablering af vejafmærkning og vejrabatter ved asfaltering af kommunale veje kan godkendes.

Sagsfremstilling

Poul Erik Andreasen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget har foreslået, at der udarbejdes retningslinjer for vejafmærkning og rabatgrus ved asfaltering af kommunale veje.

Vejafmærkning

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i dag en rutine, der skal sikre at genetablering af vejafmærkning skal ske hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter at asfalteringen er afsluttet. Umiddelbart efter at asfalteringen er afsluttet opsættes der på den aktuelle strækning et advarselsskilt med underteksten "afstribning mangler".

Asfaltering af Ålborgvej ved Tylstrup blev igangsat den 19. oktober 2020 og firmaet blev stoppet den 4. november 2020 pga. COVID-19. Efterfølgende er der blevet aftalt med anden entreprenør om færdiggørelse af vejen. Asfalteringen blev afsluttet den 18. december 2020 og arbejdet med vejafmærkningen blev afsluttet den 22. december 2020.

Rabatgrus

Fagforvaltningen har ikke en klart defineret rutine for, hvornår der skal udlægges rabatgrus, men der fokuseres på, at rabatgrusen udlægges hurtigst muligt efter at asfalteringen er afsluttet.

Forslag til retningslinjer

For at sikre klare rutiner for genetablering af vejafmærkning og vejrabatter ved asfaltering af kommunale veje, foreslår fagforvaltningen følgende retningslinjer:

 • Vejafmærkning genetableres senest 14 dage efter at asfalteringen er afsluttet, dog kan der ved store nedbørsmængder og frost opstå forsinkelser. Umiddelbart efter at asfalteringen er afsluttet, opsættes der på den aktuelle strækning et advarselsskilt med underteksten "afstribning mangler".
 • Vejrabatter genetableres senest 14 dage efter at asfalteringen er afsluttet, dog kan der ved store nedbørsmængder og frost opstå forsinkelser. Umiddelbart efter at asfalteringen er afsluttet opsættes der på den aktuelle strækning et advarselsskilt med underteksten "høj kant".

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- Miljøudvalget godkender forslag til retningslinjer for vejafmærkning og rabatgrus ved asfaltering af kommunale veje.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslag til retningslinjer blev godkendt.

Til toppen


11. Klage over støv fra NCC i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

En nabo til NCC, beliggende Dalvej 1, Hjallerup, har anmodet Brønderslev Kommune om straks at meddele NCC et standsningspåbud.

Baggrunden herfor er et fund af sundhedsstadelige stoffer i en analyse af støv udtaget fra naboens grund. Naboen mener, at støvet stammer fra NCC. Det er kendt, at det pågældende stof er i asfalt, og koncentrationen i prøven er ikke høj sammenlignet med studier af bl.a. vejstøv. Ved tilsyn har fagforvaltningen tidligere vurderet, at der ikke er væsentlige støvgerer hos naboerne, hvilket medfører, at der ikke er grundlag for at meddele et standsningspåbud.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der straks skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Sagsfremstilling

Af et indslag på TV2 Nord den 19. december 2020 fremgik det, at en nabo til NCC har fået påvist sundhedsskadelige stoffer i en støvprøve, som var udtaget fra overfladen fra hans havebord og bil, og som han mener stammer fra NCC.

Søndag aften den 20. december 2020 har naboen fremsendt analyseresultaterne til Brønderslev Kommune med anmodning om, at Brønderslev Kommune straks meddeler standsningspåbud til NCC Asfaltfabrik i Hjallerup. Disse fremgår af bilag.

Af de fremsendte analyser fremgår det, at den undersøgte støvprøve – på baggrund af partiklernes størrelse, form mv. - vurderes at være sammenlignelig med referenceprøven fra oplagspladsen hos NCC. Det kan på det foreliggende grundlag hverken entydigt af- eller bekræftes, om støvet stammer fra NCC og/eller andre kilder, fx støv fra asfaltslid.

I en kemisk analyse af støvprøven er der målt indhold af PAH, hvor særligt stoffet benzo(a)pyren betragtes som værende kræftfremkaldende. Til sammenligning kan oplyses, at indholdet - af analyselaboratoriet - er angivet som ”ren jord”. Dette skyldes, at såfremt der var tale om en jordprøve, ville den være betragtet som ren, da indholdet er under eller på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Der er dog konstateret en mindre overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benzo(a)pyren jf. tabel i bilag. Først ved overskridelser af Miljøstyrelsens afskæringskriterie (en faktor 10 højere) vil der være tale om forurenet jord, som vil kræve at kontakt til jorden skal forhindres.

Det er kendt, at PAH kan forekomme fra en lang række kilder, herunder asfalt og det målte indhold er lavere, end hvad der jf. Miljøstyrelsens rapport fra 2002 (Miljøprojekt nr. 728) tidligere er fundet i støv fra dækslid, vejstøv og bremsebelægninger. I bilag findes en tabel med data fra denne rapport.

Ifølge Miljøstyrelsens standardvilkår for asfaltbranchen reguleres støv fra diffuse kilder i forhold til en væsentlighedsvurdering af genepåvirkningen. Dette betyder i praksis, at du som nabo til en virksomhed skal kunne tåle et fint lag støv, men det må ikke give anledning til en væsentlig gene. I virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 er der derfor alene stillet vilkår omkring støvgener. I miljøgodkendelsen fra 2016 var der oprindeligt stillet vilkår omkring måling af støvnedfald i området. Dette blev ophævet på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2018.

Der har de seneste år været en række klager over støv fra virksomheden. Disse har helt overvejende været rettet mod de perioder, hvor virksomheden foretager nedknusning af genbrugsasfalt, som sker ca. 5-6 gange årligt. På den baggrund har kommunen ført en lang række tilsyn på og omkring virksomheden med henblik på at afgøre, om virksomhedens aktiviteter medfører støvgener i et så væsentligt omfang, så kommunen kan skride ind og indskærpe overholdelse af vilkår. Dette har ikke været tilfældet.

Beregninger af støvpåvirkning fra virksomhedens skorsten viser endvidere, at virksomhedens støvvilkår herfra overholdes.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at meddele standsningspåbud til NCC. Dette skyldes, at det ved tidligere gennemførte tilsyn er vurderet, at støvgenerne ikke er væsentlige, samt at de tilsendte støvanalyser ikke tilfører en væsentlig ny viden, som ændrer ved denne vurdering.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet besluttede, at der ikke skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet og indstiller, at sagsbehandlingen fremover varetages af Aalborg Kommune.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Revurderinger af miljøgodkendelser for husdyrbrug


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om, at miljøgodkendelser for husdyrbrug skal revurderes senest den 21. februar 2021.

Formålet med revurderingen er at sikre, at emission fra driften af husdyrbrug ikke påvirker følsom natur med mere ammoniak end tilladt. For ca. 5-10 husdyrbrug i Brønderslev Kommune vil revurderingen sandsynligvis medføre alvorlige økonomiske konsekvenser på grund af påbud om indkøb af miljøteknologi og/eller lukning af stalde.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøgodkendelser for husdyrbrug skal revurderes 8 år efter udstedelse af miljøgodkendelse og herefter hvert 10. år. Store svine- og fjerkræbrug (såkaldte IE-brug) skal på grund af EU-regler fra 2017 revurderes inden den 21. februar 2021.

Forvaltningen er først for alvor kommet i gang med revurderingerne efter august 2020. I alt skal cirka 40 sager være færdige inden den 21. februar 2021.

En revurdering er en opdatering af den miljøbeskyttelse, som er indbygget i miljøgodkendelsens vilkår. Hvis beregningerne på et bestemt husdyrbrug viser, at der i nærliggende følsomt naturområde deponeres ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget over en grænse, som i de fleste tilfælde hedder 1,0 kg pr ha pr. år (kan være lavere i nogle tilfælde), skal kommunen påbyde landmanden at nedbringe fordampningen af ammoniak fra hans husdyrbrug, så grænsen på 1 kg overholdes.

Han kan vælge at investere i teknologi, som nedbringer fordampningen. Hvis det ikke er muligt eller ikke giver tilstrækkelig med reduktion, er den eneste mulighed at lukke det antal stalde ned, som nedbringer fordampningen fra husdyrbruget og dermed depositionen i naturområdet tilstrækkeligt. Når landmanden har valgt metode, udarbejder kommunen påbuddet derudfra.

Forvaltningen forventer, at dette vil kunne få store økonomiske konsekvenser for 5-10 husdyrbrug i Brønderslev Kommune, der befinder sig så tæt på følsom natur, at de kan være i fare for at blive udsat for påbud om at lukke stalde.

Et eksempel kan ses i luftfotoet i bilaget: Et svinebrug med en miljøgodkendelse fra 2008. Depositionen i naturområdet er 4,7 kg. Her kunne depositionen ved investering i teknologi måske bringes ned på 2-3 kg, men derudover vil det være nødvendigt at tage stalde ud af drift for at komme helt ned på 1,0 kg.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal vilkåret opfyldes ved udløb af staldanlæggets levetid på normalt 15-20 år. Fagforvaltningen vil tage udgangspunkt i en levetid på 20 år. I helt særlige tilfælde giver reglerne mulighed for at forøge levetiden til f.eks. 25 år, hvilket giver mulighed for en udskydelse af tidspunktet, hvor påbuddet skal efterleves. Dette kunne f.eks. være relevant, hvis landmanden har investeret i gyllekøling i staldene.

I eksemplet i bilaget er alle stalde mere end 20 år gamle, og der er ingen særlige forhold, der tilsiger en længere levetid. Et eventuelt påbud om lukning af stalde skal således træde i kraft straks.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der holdes møde med repræsentanter fra LandboNord, Agri Nord og Dansk Familiebrug.

Punktet kommer på næste udvalgsmøde, hvor der gives en orientering om status på området.

Bilag

Til toppen


13. Prioritering af midler på det grønne område


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 5. oktober 2020 bevilget 75.000 kr. fra anlægsmidlerne til tiltag på det grønne område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den overordnede disponering af midlerne.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 5. oktober 2020 bevilget 75.000 kr., fra anlægsmidlerne, til etablering af forsøg med engblandinger/faunastriber samt udskiftning af vejtræer.

En faunastribe kan øge naturværdien på blandt andet kommunens grønne arealer samt understøtte en positiv udvikling af biodiversiteten i lokalområdet. Faunastriben er en smuk stribe af flerårige blomster, der skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. insekter og fugle.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til arealer forskellige steder i kommunen, hvor der kan igangsættes forsøg med etablering af blomsterenge/faunastriber til gavn for borgerne og naturen. Forsøgsprojektet vil efter fagforvaltningens vurdering især kunne inspirere borgere, boligforeninger og virksomheder til at igangsætte tilsvarende projekter. LandboNord har de senest år samarbejdet med landmændene om etablering af faunastriber. Forsøgsprojektet handler desuden om at gøre fagforvaltningen klogere på, hvordan faunastriber påvirker den fremtidige drift af grønne områder med fokus på ressourcer og økonomi.

Faunastriberne etableres senest den 1. maj 2021, og der foretages en foreløbig evaluering sommeren 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender plan for overordnet disponering af de 75.000 kr. på det grønne område til forsøg med etablering af blomstereng/faunastriber forskellige steder i kommunen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Frigivelse af rådighedsbeløb 2021 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Oprindeligt var afsat 9,8 mio.kr., men i oktober 2020 vedtog Byrådet at fremrykke 2 mio. kr. af disse til prioritering i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 7,8 mio. kr. i anlægspuljer under Vej og Park, hvoraf 3 mio. kr. er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er således 4,8 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


15. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


16. Frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der årligt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Staten yder tilskud til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til en nedrivningspulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


17. Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM

Byrådet har den 27. maj 2020 godkendt Bemyndigelsesplanen for Teknik- og Miljøområdet i Brønderslev Kommune. Bemyndigelsesplanen definerer rammerne for, på hvilket niveau i organisationen de forskellige beslutninger kan træffes.

Poul Erik Andreasen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget, har anmodet om at få Bemyndigelsesplanen på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. maj 2020 godkendt bemyndigelsesplanen for Teknik- og Miljøområdet i Brønderslev Kommune.

Poul Erik Andreasen har fremsendt følgende,

"Gennem årene har jeg både som politiker og som embedsmand oplevet, at ansatte ikke, på tilfredsstillende måde, har været i stand til at bære de uddelegeringer de har fået af politikerne. I sådanne situationer henvises borgerne til en fjern klageinstans. Det er ikke godt nok. Jeg vil gerne have genbehandlet delegationsreglerne, for at få drøftet om Teknik- og Miljøudvalget skal være første klageinstans indenfor de ukomplicerede sagsområder."

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse følgende:

Når fagforvaltningen i Bemyndigelsesplanen har fået delegeret beslutningskompetencen, er der ikke klageadgang til Teknik- og Miljøudvalget. Det kan derfor ikke besluttes, at Teknik- og Miljøudvalget skal være første klageinstans.

Hvis delegationsplanen bliver ændret som foreslået af Poul Erik Andreasen, får det den betydning, at forvaltningen ikke længere skal træffe afgørelserne over for borgerne. Teknik- og Miljøudvalget skal i givet fald selv skal træffe afgørelserne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, Teknik- og Miljøudvalget beslutter, om der skal ske ændringer i bemyndigelsesplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bemyndigelsesplanen tages op til revision på næste møde.

Der fremsendes eksempler fra lovgivningen på bestemmelserne om klagevejledning / klagemulighed inden for udvalgets område.

Bilag

Til toppen


18. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a) NCC inviterer formanden for Teknik- og Miljøudvalget og evt. andre interesserede i udvalget på et virksomhedsbesøg på fabrikken.

Beslutning

Ad a) Peter Stecher, Hildo Rasmussen og Poul Erik Andreasen deltager I virksomhedsbesøg på fabrikken.

b) Status efterlyses på udsigtsposter i Storskoven.

c) Strøm til julebelysning i Serritslev?

Til toppen


20. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetlig behandling


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering om status for prioriterede ejendomme


Til toppen


22. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


23. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer