Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 8. februar 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt

Johannes Trudslev deltog ikke i behandlingen af pkt. 1-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Pkt. 9 behandles efter pkt. 19.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til Lokalplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan for Engene blev igangsat den 17. juni 2020 af Økonomiudvalget på baggrund af Masterplan for Engene, som blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2019.

Der er udarbejdet lokalplanforslag 01-B-44.02 Boligområde ved Engene efter principperne fra Masterplan for Engene, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Lokalplanen dækker en del af masterplanområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan for Engene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af rammelokalplan og lokalplan for Engene blev igangsat den 17. juni 2020 af Økonomiudvalget på baggrund af Masterplan for Engene, som blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2019.

Der er udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for en del af masterplanområdet bestående af matr.nr. 33a, 33e, 33g og 33 cp ved V. Brønderslev, Brønderslev Jorder på 27 ha.

Lokalplanforslag 01-B-44.02 Boligområde ved Engene er udarbejdet efter masterplanens principper for området, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Der er lavet mindre tilpasninger i forhold til masterplanen i forhold til stier og grønne kiler. Der er 2 ændringer i forhold til masterplanen, bevaring af en eksisterende landejendom sydligt i området og ændring af vejadgang til den sydlige del af området. Vejadgangen til den sydlige del af området angives fra Kornumgårdsvej via den sydlige del af Starengvej. Når området øst for lokalplanområdet udbygges kan lokalplanområdets sydlige del vejbetjenes fra Søndergade og Starengvej kan nedlægges.

Lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af nye arealudlæg i Kommuneplan 2021. De nye kommuneplanrammer er 01-B-49, 01-B-50, 01-B-51 og 01-B-52 til boligformål, 01-O-13 til offentlige formål og 01-R-10 til rekreative formål dækker den sydlige del af området. Disse er del af forslag til Kommuneplan 2021, som er i offentlig høring fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021.

Der er udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale for lokalplanområdet. Den behandles politisk særskilt og offentliggøres sammen med forslag til lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan dækker over det største område til byudvikling i Brønderslev Kommune i en længere årrække.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan for Engene og sender dem 4 ugers i offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Kortbilagene i lokalplanen er blevet ajourført. Ajourført lokalplan vedhæftes som bilag.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af udviklingsplan for Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med etablering af aflastningsområde til større udvalgsvarebutikker på Jernaldervej i Brønderslev besluttede Byrådet i juni 2019, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Østergades fremtid.

Frem til aflastningsområdets etablering har Østergade fungeret som det område i byen, hvor større udvalgsvarebutikker kan etableres. Med aflastningsområdets etablering er der er en vis udhuling af Østergade i gang, hvilket medfører et behov for at genoverveje Østergades fremtidige udviklingsmuligheder.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en analyse som forundersøgelse for en udviklingsplan for Østergade i Brønderslev.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af aflastningsområde til større udvalgsvarebutikker på Jernaldervej i Brønderslev besluttede Byrådet i juni 2019, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Østergades fremtid.

Frem til aflastningsområdets etablering har Østergade fungeret som det område i byen, hvor større udvalgsvarebutikker kan etableres. Med aflastningsområdets etablering er der er en vis udhuling af Østergade i gang, hvilket medfører et behov for at genoverveje Østergades fremtidige udviklingsmuligheder.

Østergade fungerer som den primære indfaldsvej til Brønderslev. Østergade fremstår i dag en smule rodet med primært en blanding af større detailhandel eks. autoforhandlere, værkstedsvirksomheder og boliger uden en klart defineret struktur. Der er en del funktionstomme ejendomme langs Østergade af varierende bygningsmæssig kvalitet. En del af ejendommene har stået tomme i et længere stykke tid, hvilket indikerer, at der er behov for at undersøge nye anvendelsesmuligheder.

En udviklingsplan for Østergade kan have forskellige fokus og adressere forskellige problemstillinger. For at klarlægge behov og muligheder foreslår Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at arbejdet med en udviklingsplan for Østergade igangsættes med en analyse og kortlægningsfase. Analyse og kortlægning kan ses om en forundersøgelse for en udviklingsplan, og vil bl.a. omfatte:

 • kortlægning af ejendommene langs Østergade,
 • analyse af områdets sammenhæng med den øvrige by,
 • kortlægning af byrummets og bygningsmassens kvaliteter,
 • undersøgelse af nye anvendelsesmuligheder,
 • analyse af potentialer og problemstillinger i forhold til fremtidige udviklingsmuligheder.

Analysen kan efterfølgende danne baggrund for en politisk stillingtagen til fokus og retning for udviklingsplanen samt ressourcer til udarbejdelse af en udviklingsplan. Analysen kan igangsættes internt i fagforvaltningen i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget igangsætter en analyse som forundersøgelse for en udviklingsplan for Østergade i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status for udviklingsarbejdet vedrørende fokusbyer


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2019 at udpege 4 byer som fokusbyer, hvor der skulle igangsættes udviklingsarbejde i samskabelse med borgerne. Covid-19 situationen har desværre sat mange processer i bero, og der er opstået behov for en officiel udmelding omkring udviklingsarbejdet til de respektive fokusbyer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til strategi for det fremtidige udviklingsarbejde vedrørende fokusbyerne.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 en strategi for udvikling af kommunens mindre byer med udpegning af byer, hvor der kunne igangsættes udviklingsinitiativer. Udviklingen skulle ske i tæt samarbejde og samskabelse mellem fagforvaltningen og de lokale borgere. Desværre har de skiftende Covid-19 retningslinjer medført, at udviklingsarbejdet har været besværliggjort. Siden marts 2020 har der ikke været mulighed for større forsamlinger, som udviklingsarbejdet er afhængig af. En af grundstenene i fokusbyarbejdet er den borgerdrevne udvikling og varige forandringer, som kræver, at der kan afholdes borgermøder og workshops for hele byen. Der er bred enighed i fokusbyerne om at forsætte den valgte strategi.

Dette har medført, at processerne for de i alt 4 udpegede fokusbyer er forsinket i forhold til oprindeligt aftalt. Der har været stor forståelse lokalt for at se tiden an og håbe på mere gunstige tider for genoptagelse af processerne. Der er dog imidlertid opstået et ønske om en mere klar udmelding fra kommunens side, om hvornår udviklingsarbejdet kan forventes igangsat igen. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en status for udviklingsarbejdet i de respektive byer samt konkrete anbefalinger til den videre proces.

Flauenskjold

Oprindelig fokusby i 2019 og næsten færdiggjort. Der er udarbejdet en helhedsplan for byens fremtidige udvikling de næste 5 år. Byen afventer at kunne afholde et borgermøde med lancering af planen for hele byen. Målet er, at der på borgermødet nedsættes en fremtidig organisation for realisering af planens projekter. Fagforvaltningen bistår, sammen med den lokale styregruppe, afholdelse af borgermøde. Fagforvaltningen foreslår afholdelse tidligst i efteråret 2021.

Klokkerholm

Oprindelig fokusby i 2019-2022 og igangsat. Udpegningen som fokusby omhandler projekter i forbindelse med den igangværende kloakseparering. Byen har valgt at prioritere infrastrukturprojekter og forskønnelse af Borgergade. Udviklingsarbejdet er ikke direkte afhængig af fysiske møder, hvorfor processen forsætter nærmest uhindret.

Asaa

Oprindelig fokusby i 2020 og endnu i opstartsfasen. Der er planlagt en borgerworkshop for hele byen med henblik på udarbejdelse af en udviklingsplan. Borgerworkshoppen har været planlagt til afholdelse i foråret og efteråret 2020, men er begge gange blevet aflyst grundet covid-19 restriktioner. Forvaltningen og den lokale styregruppe er enige om at afvente mulighed for afholdelse af et fysisk borgermøde, førend processen kan forsætte. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet genoptages i efteråret 2021, med håb om mulighed for afholdelse af fysiske møder igen.

Agersted

Oprindelig fokusby i 2020 og endnu ikke igangsat. Ifølge beslutning i Teknik- og Miljøudvalget igangsættes arbejdet umiddelbart efter afslutning af processen i Asaa. Byens borgerforening har ytret ønske om at starte udviklingsarbejdet hurtigst mulig. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet udskydes til 2022 umiddelbart efter at processen i Asaa er ved at være afsluttet.

Fagforvaltningen vurderer, at der forsat kan arbejdes med aktiviteter i de enkelte fokusbyer, som ikke direkte kræver fysiske møder eller borgermøder. Fagforvaltningen arbejder i øjeblikket med enkelte projekter og strategiske indsatser i alle fokusbyer, herunder byrum, havneudvikling, facaderenoveringer og nedrivninger af nedslidte bygninger.

Fagforvaltningen vurderer, at anbefalingerne vil skabe en klarhed over, hvornår der kan forventes igangsætning/genoptagelse af udviklingsarbejdet. Fagforvaltningen kan med udmeldingen desuden i højere grad allokere ressourcerne til udarbejdelse af lokalplaner i foråret/sommeren 2021, da der i øjeblikket opleves stor efterspørgsel.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,Teknik- og Miljøudvalget godkender, at borgerinddragelsesprocesserne vedrørende fokusbyerne igangsættes tidligst i efteråret 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Orientering - afgørelse fra Planklage- og Miljø- og Fødevareklagenævnet om Skovengen Vindmøller


Resume

Sagsforløb: TM

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klager over planlægning og VVM-tilladelse for Skovengen Vindmøller og tilhørende transformatorstation.

Planklagenævnet afviser alle klager.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har tilføjet et vilkår om vindmøllestop for en af vindmøllerne på sommeraftner af hensyn til bilag IV beskyttede flagermus.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøllepark ved Skovengen den 24. maj 2017. Der er meddelt landzonetilladelse til transformatorstation. Klager omhandlede både planlægning og VVM-redegørelse med tilhørende VVM-tilladelse. Planklagenævnet har afvist alle klagerne. Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klager, men har tilføjet et vilkår omkring vindmølle nr 4.

"Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klage over Brønderslev Kommunes VVM-redegørelse og stadfæster Brønderslev Kommunes afgørelse af 23. juni 2017 om VVM-tilladelse til opførelse af 5 vindmøller ved Skovengen mellem Asaa og Agersted med den ændring, at der tilføjes følgende vilkår:

 • Vindmølle nr. 4 skal slukkes ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/sek. målt i møllehusets højde) i perioder, hvor store insektansamlinger forekommer ved møllerne (dvs. om natten i perioden fra ca. den 15. juli til ca. den 15. oktober)."

Miljø- og Fødevareklagenævnet giver ikke medhold i klage over Brønderslev Kommunes afgørelse af 4. december 2017 om, at etablering af transformerstation ved Skovengen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og § 25-tilladelse.

Vindmølle nr 4 ligger forholdsvis tæt ved Bouet skov og ved vandløbet Søråen, som kan tiltrække flagermus. Se kortbilag.

Undersøgelser for flagermus

Forekomsten af flagermus er dels undersøgt ved manuelle undersøgelser og dels ved automatiske langtidsundersøgelser, hvor der er anvendt automatiske optagerbokse. De automatiske registreringer blev foretaget fra 4 positioner nær forslag til vindmølleplaceringer. Autoboksene var opsat ved lineære landskabselementer (grøfter, levende hegn, veje), som kan tænkes at lede flagermus hen til møllernes nærhed. Selvom der er foretaget grundige forundersøgelser, har Miljø- og Fødevareklagenævnet valgt at stille yderligere et vilkår. EU har vedtaget en stramning af reglerne om bilag IV arter, som afspejles i afgørelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har svaret vindmølleejerne om hvordan det nye vilkår skal udmøntes, så det overholder afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet udtaler sig ikke om konkrete afgørelser, men har henvist til Forvaltningsplanen for Flagermus, som forvaltes af Miljøstyrelsen. Brønderslev Kommune vil ikke kunne dispensere fra vilkåret meddelt af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Handleplan for Brønderslev Kommunes Cykelstier i det åbne land


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Byrådet har den 16. december 2020 godkendt stiplan for Brønderslev Kommune.

I forlængelse heraf har fagforvaltningen udarbejdet en handleplan for cykelstierne i det åbne land.

Handleplanen indeholder en prioriteringsmodel, hvori de fremtidige cykelstier prioriteres ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn, afstand til institutioner og sammenhæng i cykelstinettet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om handleplanen for cykelstier i det åbne land for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med handleplanen er at få fastlagt rammerne for udbygning af cykelstinettet i det åbne land. Handleplanen for det åbne land tager udgangspunkt i at skabe et trygt og sikkert stinet for cyklister og knallertførere. Handleplanen giver et overblik over eksisterende cykelstier samtidig med, at fremtidige cykelstier beskrives og prioriteres i forhold til hinanden. Planen omhandler ikke cykelstier i byer og rekreative cykelstier.

Prioriteringsmodellen inddrager parametrene uheld og beregnet risiko, utryghed, forventet brug, sammenhæng i stinettet og alternative ruter. De forskellige parametre vægtes således:

 • Trafikuheld og beregnet risiko: 25 %
 • Utryghed: 35 %
 • Forventet brug: 25 %
 • Sammenhæng og alternative ruter: 15 %

Til parametrene anvendes data som skiltet hastighed, vejbredde, årsdøgntrafik, mængden af tung trafik, politiregistreret uheld, forventet antal brugere, afstand fra stien til skole og daginstitution.

Handleplanens prioriteringsliste omfatter 20 cykelstiprojekter med en samlet længde på 60,5 km og en skønnet anlægssum på 53,25 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender handleplanen for cykelstier i det åbne land for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 1. februar 2021, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at handleplanen for cykelstier i det åbne land godkendes.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Overskriften: Prioritering af fremtidige cykelstier suppleres med - hvis handleplanen følges vil det resultere i følgende prioriterede liste, der er et øjebliksbillede.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Prioritering af cykelstier ifm. ansøgning til cykelstipuljen 2021


Resume

Sagsforløb: FSR/ TM

Transport- og Boligministeriet har meddelt, at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om prioriteringen af cykelstiprojekterne kan godkendes, og om udvalget vil tilkendegive en bevilling på 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet udpeger.

Sagsfremstilling

Transport- og Boligministeriet har meddelt at der afsættes en cykelstipulje på 150 mio. kr. i Finansloven 2021, som er målrettet medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har oplistet 6 cykelstiprojekter, henholdsvis 3 projekter for det åbne land og 3 projekter i byområderne.

De 3 cykelstiprojekter i det åbne land tager udgangspunkt i den revideret handlingsplan for cykelstier i det åbne land, hvor Hallundvej, Tolstrupvej og Hellumvej står højest på prioriteringslisten i forhold til pointskalaen.

De 3 cykelstiprojekter i byområderne er udpeget af fagforvaltningen med udgangspunkt i stiplanen for Brønderslev Kommune, godkendt af Byrådet den 16. december 2020. Udpegningen af stierne er for at skabe bedre sammenhæng i det eksisterende cykelstinet i byerne.

Oversigt over cykelstiprojekter:

Vejnavn

Længde

Beskrivelse

Pris* (mio. kr.)

Hallundvej, Brønderslev

5,1 km

Dobbeltrettet cykelsti fra Hallund til Øster Brønderslev.

5,17

Tolstrupvej, Brønderslev

3,3 km

Enkeltrettet cykelsti fra Brønderslev til Tolstrup.

4,54**

Hellumvej, Hjallerup

4,1 km

Dobbeltrettet cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup.

3,74

Nørre Allé, Hjallerup

235 m

Enkeltrettet cykelsti fra krydset Søndergade/Nørre Allé til Hjallerupvej.

0,47**

Østermarken, Hjallerup

90 m

Enkeltrettet cykelsti fra krydset Østergade/Østermarken til den dobbeltrettede cykelsti langs Hjallerupvej.

0,18

Søndervangsvej, Dronninglund

300 m

Dobbeltrettet cykelsti fra krydset Ulstedvej/Rørholtvej til eksisterende sti på Søndervangsvej.

0,60

*Prisoverslag er skønsmæssigt beregnet og skal tages med forbehold for, at efterfølgende detailprojekteringer kan resultere i et andet prisniveau.

**Der er en bro på strækningen, som den skønsmæssige pris ikke har taget hensyn til.

Det er endnu uvist hvilke parametre Vejdirektoratet vil vægte i forbindelse med uddeling af cykelstipuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender prioriteringen af cykelstiprojekter til ansøgning om medfinansiering i cykelstipuljen, og
 • tilkendegiver at vil bevilge 50 % af anlægsudgifterne til det/de cykelstiprojekter, som Vejdirektoratet vil give medfinansiering til.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 1. februar 2021, pkt. 4:

Færdselssikkerhedsrådet drøftede listen med de 6 cykelstiprojekter og fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Laust Foged var fraværende.

Beslutning

Behandlingen af punktet afventer Vejdirektoratets udmelding om cykelstipuljen.

Bilag

Til toppen


9. Renovering af Borgergade i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af borgermøde i Klokkerholm samt efterfølgende dialog med borgerforeningen, fremsender Fagforvaltningen for Teknik og Miljø projektforslag til forskønnelse/trafiksanering af Borgergade i Klokkerholm. Et projekt der, med reference til Syrenvej i Serritslev, vurderes at kunne understøtte en positiv udvikling af Klokkerholm

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal frigives midler til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de gode erfaringer med målrettede indsatser i Øster Brønderslev og Serritslev blev Klokkerholm udpeget som en by, hvor der særligt fokuseres på at iværksætte initiativer der kan understøtte en fortsat positiv udvikling af byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et projektforslag til forskønnelse/trafiksanering af Borgergade i Klokkerholm. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af input fra tidligere borgermøde i Klokkerholm samt efterfølgende dialog med borgerforeningen i Klokkerholm.

Projektet ønskes realiseret i 2021, da Brønderslev Forsyning i januar 2021 påbegynder separatkloakering i Borgergade.

Med reference til et tilsvarende renoveringsprojekt på Syrenvej i Serritslev i 2019 vurderer fagforvaltningen, at en renovering af hele Borgergade vil bidrage til en tilsvarende forskønnelse af bymidten i Klokkerholm. Desuden vil projektet understøtte igangværende lokale projekter/initiativer, hvor blandt andet gamle bygninger nedrives og erstattes med nye boliger i centrum af Klokkerholm.

Projektforslaget indebærer nye chikaner i begge sider af vejbanen samt udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde, og Brønderslev Forsyning står for asfaltering af Borgergade i fuld bredde. Overslag for udførelse lyder på:

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde i hele Borgergade (ca. 500 m)

1.500.000 kr. ekskl. moms

Sum

1.640.000 kr. ekskl. moms

Alternative løsninger:

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde på strækningen Møllebrovej - Smørblomstvej (ca. 400 m)

1.200.000 kr. ekskl. moms

Sum

1.340.000 kr. ekskl. moms

Nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade (ca. 500 m)

140.000 kr. ekskl. moms

Udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde på strækningen Møllebrovej - Rosenvænget (ca. 250 m)

750.000 kr. ekskl. moms

Sum

890.000 kr. ekskl. moms

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at projektet skal udføres, vil det blive udført af Vej og Park sideløbende med Brønderslev Forsynings arbejder i Borgergade i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at projektet gennemføres af Vej og Park, som beskrevet ovenfor, samt at der afsættes 1,64 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 8:

Udvalget er positiv over for et renoveringsprojekt, der ønskes drøftet nærmere med Klokkerholm Borgerforening.

Landdistriktspuljen skal indtænkes i forgrønningsdelen.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2021:

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget deltog den 28. januar 2021 i et møde med repræsentanter for Borgerforeningen i Klokkerholm.

Forslag til plan for renovering af Borgergade blev gennemgået, og borgerforeningen tilkendegav, at der har været en god dialog med forvaltningen i planlægningsfasen.

Borgerforeningen ønsker en "stille" gade, hvor andelen af store køretøjer begrænser sig til busser. Helt overordnet ønsker Borgerforeningen, at hele gaden renoveres med nye fortove og chikaner, men de er også positivt indstillet overfor en alternativ løsning, hvor der foretages udskiftning af fortove, kantsten og rendestensbrønde på strækningen Møllebrovej - Smørblomstvej samt at der foretages en opretning af fortovet på den øvrige del af strækningen. Desuden ønskes der nye chikaner og nedlæggelse af eksisterende i hele Borgergade.

Beslutning

Projektet til 1,640 mio. kr. gennemføres.

Max. 1,140 mio. kr. finansieres via asfaltmidlerne og ½ mio. kr. finansieres via Landdistriktsmidlerne til Klokkerholm som fokusby efter dialog med Borgerforeningen.

Det forventes, at der genbruges så mange kantsten og fliser som muligt.

Bilag

Til toppen


10. Vejbelysningsanlæg på privat fællesvej - Tranekæret i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med energirenovering af kommunens gadebelysningsanlæg i Hjallerup er det konstateret, at et privat og et privat fælles gadebelysningsanlæg er blevet koblet på det offentlige anlæg.

Lodsejeren har tolket en tidligere udvalgsbeslutning fra 1985 på den måde, at kommunen har godkendt at afholde udgifterne til elforbruget til gadebelysningsanlægget på den private fællesvej Tranekæret, der er beliggende i landzone i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan gadebelysningsanlæggene på Tranekæret skal driftes fremadrettet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energirenovering af kommunens gadebelysningsanlæg i Hjallerup er det konstateret, at et privat og et privat fælles gadebelysningsanlæg er blevet koblet på det offentlige anlæg.

Lodsejeren har tolket en tidligere udvalgsbeslutning fra 1985 på den måde, at kommunen har godkendt at afholde udgifterne til elforbruget til gadebelysningsanlægget på den private fællesvej Tranekæret, der er beliggende i landzone i Hjallerup.

I 1985 fik kommunen en forespørgsel fra beboerne på den private fællesvej Tranekæret, om kommunen vil afholde forbrugs- og vedligeholdelsesudgifter på et kommende gadebelysningsanlæg på vejen.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 9. september 1985, at kommunen ikke kunne afholde udgiften til drift af vejbelysning på den private fællesvej Tranekæret.

Kommunens gadelysentreprenør har siden kommunesammenlægningen i 2007 serviceret alle gadelamper, som er koblet på de kommunale gadelys-tændsteder. Derved er de 4 stk. gadelamper på den private fællesvej Tranekæret også blevet serviceret, da disse, jr. fortolkningsspørgsmålet, er koblet på kommunens gadelysnet.

Det er ligeledes konstateret, at 4 stk. private parklamper på den private vej, der fører op til ejendommen Tranekæret 11, er blevet koblet på den private fællesvejs gadelysanlæg og dermed også på kommunens gadelysnet.

Træmasterne på den private fællesvej Tranekæret er, på grund af omhandlende omstændigheder blevet medtaget i kommunens energirenoveringsplan for gadebelysning og derved indgår disse i den samlede bevilling til udskiftning til stålmaster og LED-armaturer.

Private belysningsanlæg må ikke kobles på offentligt gadelysanlæg, da kommunen ikke må sælge strøm til "tredje person".

Det private fælles belysningsanlæg på Tranekæret skal enten frakobles og derved opretholdes som et privat fælles belysningsanlæg eller optages som et offentligt gadebelysningsanlæg, på lige fod med de øvrige gadelamper, som udvalget tidligere har besluttet opretholdt uden for byzonerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter den tidligere udvalgsbeslutning fra 1985 og efterfølgende træffer beslutning om, hvilken status de 2 gadebelysningsanlæg på Tranekæret fremadrettet skal have. Det private anlæg foreslås frakoblet og opretholdt som et privat anlæg, mens det private fælles anlæg enten frakobles og opretholdes som et privat fælles anlæg eller optages som et offentligt gadebelysningsanlæg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det private anlæg og det fælles private anlæg frakobles.

Bilag

Til toppen


11. Anmodning fra FGU Vendsyssel om en ekstra busrute forbi FGU Skolen i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever, der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Sagsfremstilling

FGU Vendsyssel har anmodet Brønderslev Kommune om at få en ekstra busrute med NT mellem Brønderslev og Dronninglund, som kan sikre deres elever transportmulighed til skolerne på Lunderbjerg 6 og Gutenbergvej 15-17 i Dronninglund. FGU Vendsyssel har ca. 50 elever der dagligt skal transporteres fra Brønderslev til Dronninglund og retur.

I dag afholder FGU Vendsyssel selv udgiften til bustransporten fra Brønderslev Station til skolens afdelinger i Dronninglund på Lunderbjergvej 6 og

Gutenbjergvej 15 – 17. Skolen har de seneste 12 måneder påtaget sig en udgift på 329.400 kr. til denne buskørsel, for at eleverne kan frekventere FGU-tilbuddet.

Udgiften er pr. 1. september 2020 steget, hvorefter FGU Vendsyssel kan se frem til en samlet udgift til buskørsel for skoleåret 2020/2021 på ca. 480.000 kr.

FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange mod Brønderslev kl. 12, kl. 14 og kl. 15.

I dag er der kun en busrute, rute 212, der kører mellem Brønderslev og Dronninglund. For at imødekomme ønsket fra FGU Vendsyssel har NT foreslået, at der kan laves små ændringer i den rute, som rute 212 kører i dag. FGU Vendsyssel har om morgenen behov for en afgang fra Brønderslev til Dronninglund med ankomst på Dronninglund busterminal ca. kl. 8.00. Rute 212 fra Brønderslev kl. 06.58 med ankomst til Dronninglund busterminal kl. 8.07 vil kunne bruges. Den har dog ikke kapacitet til yderligere 50 passagerer, hvilket betyder der skal indsættes en ekstra bus, som ikke er på kontrakt.

Om eftermiddagen har FGU Vendsyssel behov for afgange kl. 12, kl. 14 og kl. 15. Rute 212 har i dag afgange fra Dronninglund busterminal kl. 11.55 og kl. 15.00 som kan omlægges, så de kører forbi Lunderbjerg 6. Der er i dag ingen afgange kl. 14, hvilket betyder at der skal indsættes en ekstra bus til denne afgang, som heller ikke er på kontrakt.

Da FGU Vendsyssels anmodning ikke kan imødekommes med eksisterende afgange, giver det også mulighed for at løse kørslen med lukket kørsel for FGU elever eller en kombination af lukket kørsel og åben kørsel.

Lukket kørsel betyder, at det kun vil være afgange for elever fra FGU Vendsyssel.

Åben kørsel betyder, at afgangen er åben for alle og ikke er begrænset til elever fra FGU Vendsyssel.

Alternativ 1

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og retur om eftermiddagen. Pris: 500.000 kr.

Alternativ 2

Ekstra bus på den åbne afgang med rute 212 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 570.000 kr.

Alternativ 3

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og lukket kørsel de 4 dage om ugen, hvor FGU Vendsyssel har behov for en afgang kl. 14. Pris: 450.000 kr.

Alternativ 4

Lukket kørsel fra Brønderslev station til Dronninglund busterminal via Lunderbjerg 6 om morgen og åben kørsel med en ekstra afgang fra Dronninglund busterminal til Brønderslev station kl. 14 på rute 212. Pris: 535.000 kr.

Hvis anmodningen skal imødekommes, vil det kræve indsættelse af ekstra busser med en årlig ekstra omkostning på 450.000-570.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om det er en opgave for Brønderslev Kommune at sikre en busrute til FGU Vendsyssel med dertilhørende omkostninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes – sagen undersøges nærmere, herunder FGU-skolens muligheder for at omlægge tiderne for undervisningen, så de passer bedre til NT-ruterne.

Der afventes svar på muligheder fra NT’s bestyrelse og bestyrelsen opfordres til at afdække situationen for hele Vendsyssel.

Til toppen


12. Orientering om AVV forbrændingsanlæg på lukkeliste og indsigelse herom


Resume

Sagsforløb: TM

AVV's forbrændingsanlæg er af EA Energianalyse og KL blevet udpeget som ét af de 10 danske affaldsforbrændingsanlæg, som på sigt skal lukkes ned, fordi det vurderes, at der i Danmark er overkapacitet for forbrænding af affald.

Det er meget overraskende, at AVV er kommet på denne liste, og AVV har udarbejdet en indsigelse til Forsyningstilsynet. Desuden er der på vegne af de to ejerkommuner udarbejdet en indsigelse mod planerne om lukning af AVV's forbrændingsanlæg i 2026.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om rapporterne og indsigelserne.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 16. juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det indgår som forudsætning i planen, at affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark er for stor, og at kapaciteten skal reduceres med 30 %. Konsulentfirmaet EA Energianalyse har af KL fået til opgave at udpege de affaldsforbrændingsanlæg, som i løbet af en årrække skal lukkes for at nedsætte kapaciteten.

Kort før jul 2020 blev rapporten fra EA Energianalyse og KL's indstilling offentliggjort.

Højst overraskende er AVV's forbrændingsanlæg blevet udpeget som ét af de 10 anlæg, som anbefales lukket af EA Energianalyse og KL.

Ejerkommunerne har udarbejdet en indsigelse til KL, hvor der gøres opmærksom på, at der i analysen fra EA Energianalyse er anvendt en række forkerte forudsætninger for beregningerne vedr. AVV. Bl.a. er lønudgifter blevet medregnet to gange, og alderen på en af ovnlinjerne er fastsat på et forkert grundlag (ovnen er reelt fra 2012 og ikke fra 1986).

Hjørring Kommune har på vegne af ejerkommunerne udarbejdet et kommunenotat, hvor de vigtigste elementer fra ovennævnte rapporter og indsigelsen fra AVV er opridset i relativ kort form. Kommunenotatet giver et godt overblik og er vedlagt som bilag. Desuden er der på vegne af kommunerne udarbejdet en indsigelse mod planerne om lukning af AVV. Brevet er underskrevet af de to borgmestre og vedlagt som bilag.

Betydning for Brønderslev Kommune

Ifølge oplægget fra EA Energianalyse og KL skal AVV's forbrændingsanlæg lukkes i 2026. Hvis den videre proces betyder, at forbrændingsanlæg lukkes, vil det få stor betydning for Hjørring Kommune; bl.a. i forhold til arbejdspladser og varmeforsyning. Sidstnævnte to forhold har ikke så stor betydning for Brønderslev Kommune, men konsekvensen af en eventuel lukning er dog stadig alvorlig. Forbrændingsanlægget repræsenterer en væsentlig værdi, og en lukning vil betyde strandede omkostninger, som risikerer at blive dyrt for forbrugerne i de to kommuner. Ganske vist er der afsat nationale midler til strandede omkostninger, men der er bred enighed om, at puljen hertil er alt for lille.

Det videre forløb

Energistyrelsen vil den 12. februar 2021 få forelagt rapporterne fra EA Energianalyse og KL samt de indkomne indsigelser, bl.a. fra AVV. I samme forbindelse skal kredsen bag folketingets forlig den 16. juni 2020 drøfte den videre proces. Fagforvaltningen vil i det videre forløb holde Teknik- og Miljøudvalget orienteret om udviklingen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager følgende til efterretning:

 • orienteringen generelt,
 • særligt kommunenotatet fra de to ejerkommuner, og
 • brevet til Energistyrelsen / Forsyningstilsynet med indsigelser fra Brønderslev og Hjørring Kommune.
Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om dispensation for krav om indsamling af 10 affaldsfraktioner fra den 1. juli 2021


Resume

Sagsforløb: TM

I den nye affaldsbekendtgørelse er der krav om, at 9 af de 10 fokusfraktioner skal husstandsindsamles fra den 1. juli 2021. Der er mulighed for at søge om dispensation.

Fagforvaltningen vurderer, at husstandsindsamling af de 9 fraktioner tidligst kan iværksættes fra den 1. oktober 2022.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal søges om dispensation for krav om husstandsindsamling fra den 1. juli 2021, samt om den nuværende kontrakt med renovatør skal forlænges til den 1. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Den 9. december 2020 trådte der en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen implementerer de initiativer, som folketinget vedtog den 16. juni 2020 i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". I den nye affaldsbekendtgørelse er der som udgangspunkt krav om, at 9 af de 10 fokusfraktioner (tekstiler har en senere frist) skal husstandsindsamles fra den 1. juli 2021.

I de allerfleste af landets kommuner er der bred enighed om, at en så kort frist er helt urealistisk. I bekendtgørelsens § 28 er der da også tilføjet en mulighed for at søge om dispensation for tidsfristen. Der kan ikke søges dispensation til senere end udgangen af 2022.

Det er fagforvaltningens opfattelse, at langt de fleste af landets kommuner i større eller mindre grad er nødt til at søge om denne dispensation. Det er endvidere fagforvaltningens opfattelse, at der er et misforhold mellem den korte tidsfrist, som stort set er umulig for alle kommuner, og det faktum, at affaldsbekendtgørelsen har en formulering om, at der kan søges dispensation i særlige tilfælde. Det skal også i den forbindelse bemærkes, at Dansk Affaldsforening den 13. januar 2021 tog initiativ til en underskriftsindsamling om den urealistiske tidsplan. Efterfølgende erklærede formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget, at man gerne ville være medunderskrivere.

Fristen for at søge om dispensation er fastsat til den 1. marts 2021.

I forhold til indsamling af dagrenovation i Brønderslev Kommune er der i kontrakten med renovatøren, HCS, optioner om kontraktforlængelser, således at der er mulighed for opstart af ny kontrakt på følgende datoer: den 1. oktober 2021, den 1. april 2022, den 1. oktober 2022 og den 1. april 2023. Da der er lang leveringstid på rumopdelte skraldebiler, vil et realistisk tidspunkt for opstart på ny kontrakt om indsamling af mad- og restaffald samt røde miljøkasser derfor være den 1. oktober 2022. Udbud af denne ordning er i øjeblikket i proces, og det er fagforvaltningens forventning, at godkendelse af udbudsmaterialet vil kunne behandles på mødet i Teknik- og Miljøudvalget i marts eller april 2021.

Som følge af ovennævnte tidsplan er det fagforvaltningens plan, at der gøres brug af optionerne i kontrakten med renovatøren HCS om forlængelse af den nuværende kontrakt frem til den 1. oktober 2022.

Plan vedrørende indsamling af 10 fokusfraktioner

Med hensyn de 10 fokusfraktioner er der i øjeblikket følgende foreløbige status:

Fraktion

Status pt.

Restaffald

Indsamles sammen med madaffald i rumopdelte containere mv. fra den 1. oktober 2022

Madaffald

Indsamles sammen med restaffald i rumopdelte containere mv. fra den 1. oktober 2022

Farligt affald

Indsamles i røde miljøkasser sammen med ovennævnte fra den 1. oktober 2022

Plastik

Indsamles allerede

Metal

Indsamles allerede

Papir

Indsamles allerede

Pap

Papirfraktionen udvides med et piktogram for pap, men ellers bør genbrugspladserne fortsat bruges til større papstykker

Føde- og drikkevarekartoner

Der pågår arbejde for at dette kan indsamles sammen med plastik & metal. Dette kræver sandsynlig en hyppigere indsamlingsfrekvens, fx 3 uger. Dette afklares i samarbejde med AVV og Hjørring Kommune

Glas

Fortsat indsamling i bobler; evt. med indsamling i containere på matriklen som en tilvalgsordning

Tekstiler

Fristen for dette er den 1. januar 2022. Det overvejes at foretage indsamling som en meldeordning i lighed med ordningen for storskrald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at der inden den 1. marts 2021 søges om dispensation for krav om hustandsindsamling af 9 af de 10 fokusfraktioner fra den 1. juli 2021,
 • at optionerne om kontraktforlængelse med renovatøren bliver udnyttet, så der anmodes om, at den nuværende kontrakt forlænges til den 1. oktober 2022, og
 • at orienteringen om planen for de 10 fokusfraktioner tages til efterretning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Der søges om dispensation til 2023, hvis det er muligt.

Til toppen


14. Ønske om oprensning af søer i Grindsted Plantage, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besøgte i efteråret 2020 Grindsted Plantage, hvor Knud Jørgensen viste det arbejde frem, der er laves i Grindsted Plantage i forbindelse med projektet Ensomme ældre mænd.

I forlængelse heraf har Knud Jørgensen indhentet tilbud på oprensning af søerne i Grindsted Plantage.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges penge til oprensning af søerne.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget gennemførte i efteråret 2020 en besigtigelse af Grindsted Plantage med fokus på samarbejdsprojekt med Røde Kors, og i den forbindelse blev bl.a. ønske om oprensning af søerne drøftet.

Grindsted Plantage er beliggende i den nordøstlige del af byen, og Brønderslev Kommune ejer dele af plantagen. Plantagen vurderes at være et vigtigt rekreativt område for befolkningen i byen, og der er i dag etableret stier og den lokale MTB-klub er ved at lave en forsøgsordning med separate MTB-spor i plantagen. Søerne er beliggende inden for kommunens ejendom.

Det Grønne Råd har på møde den 12. september 2019 behandlet en sag om oprensning af søerne i Grindsted Plantage. Rådet var positiv over for en oprensning eller delvis oprensning af søerne. Det blev besluttet, at der skulle laves en mere detaljeret plan for, hvordan søerne kunne oprenses.

Da søerne er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, kræves der en dispensation fra naturbeskyttelsesloven inden eventuelle anlægsarbejder kan igangsættes.

Fagforvaltningen har besigtiget søerne. Da alle tre søer i plantagen har en ringe naturtilstand, og samtidig ikke umiddelbart er på vej ind i en god moseudvikling, vurderes det, at der er mulighed for at give en dispensation til helt eller delvist at oprense søerne. Oprensningen er dog betinget af, at der stilles en række vilkår bl.a. om

 • udretning af brinker, da disse på nuværende tidspunkt er meget stejle (dette kan have betydning for den nuværende stiføring)
 • fældning af træer og buske omkring søerne, samt at disse holdes nede i en årrække fremover
 • fjernelse af fisk fra søerne

Baggrunden for at disse vilkår stilles er, at dispensationen skal medføre en forbedring af naturtilstanden. Hvis oprensningen ikke medfører en forbedring af naturkvaliteten kan denne således ikke gives.

Knud Jørgensen har nu fremsendt et konkret tilbud på 247.700 kr. ekskl. moms for oprensning af sø nr. 2 og 3. Tilbuddet omfatter ikke udretning af brinker og fældning af træer, som beskrevet i ovenstående vilkår. Fagforvaltningen vurderer, at omkostningerne ligger i størrelsesorden 100.000 kr., og det betyder et samlet budget på ca. 350.000 kr. for oprensning af to søer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal bevilges 350.000 kr. til oprensning af to søer i Grindsted Plantage i Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der bevilges ikke 350.000 kr. til oprensning af de to søer.

Der laves en helhedsplan for Grindsted Plantage.

Der ønskes en helhedsplan for tilsvarende områder i kommunen.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Revurderinger af miljøgodkendelser for husdyrbrug


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om, at miljøgodkendelser for husdyrbrug skal revurderes senest den 21. februar 2021.

Formålet med revurderingen er at sikre, at emission fra driften af husdyrbrug ikke påvirker følsom natur med mere ammoniak end tilladt. For ca. 5-10 husdyrbrug i Brønderslev Kommune vil revurderingen sandsynligvis medføre alvorlige økonomiske konsekvenser på grund af påbud om indkøb af miljøteknologi og/eller lukning af stalde.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Miljøgodkendelser for husdyrbrug skal revurderes 8 år efter udstedelse af miljøgodkendelse og herefter hvert 10. år. Store svine- og fjerkræbrug (såkaldte IE-brug) skal på grund af EU-regler fra 2017 revurderes inden den 21. februar 2021.

Forvaltningen er først for alvor kommet i gang med revurderingerne efter august 2020. I alt skal cirka 40 sager være færdige inden den 21. februar 2021.

En revurdering er en opdatering af den miljøbeskyttelse, som er indbygget i miljøgodkendelsens vilkår. Hvis beregningerne på et bestemt husdyrbrug viser, at der i nærliggende følsomt naturområde deponeres ammoniak-kvælstof fra husdyrbruget over en grænse, som i de fleste tilfælde hedder 1,0 kg pr ha pr. år (kan være lavere i nogle tilfælde), skal kommunen påbyde landmanden at nedbringe fordampningen af ammoniak fra hans husdyrbrug, så grænsen på 1 kg overholdes.

Han kan vælge at investere i teknologi, som nedbringer fordampningen. Hvis det ikke er muligt eller ikke giver tilstrækkelig med reduktion, er den eneste mulighed at lukke det antal stalde ned, som nedbringer fordampningen fra husdyrbruget og dermed depositionen i naturområdet tilstrækkeligt. Når landmanden har valgt metode, udarbejder kommunen påbuddet derudfra.

Forvaltningen forventer, at dette vil kunne få store økonomiske konsekvenser for 5-10 husdyrbrug i Brønderslev Kommune, der befinder sig så tæt på følsom natur, at de kan være i fare for at blive udsat for påbud om at lukke stalde.

Et eksempel kan ses i luftfotoet i bilaget: Et svinebrug med en miljøgodkendelse fra 2008. Depositionen i naturområdet er 4,7 kg. Her kunne depositionen ved investering i teknologi måske bringes ned på 2-3 kg, men derudover vil det være nødvendigt at tage stalde ud af drift for at komme helt ned på 1,0 kg.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal vilkåret opfyldes ved udløb af staldanlæggets levetid på normalt 15-20 år. Fagforvaltningen vil tage udgangspunkt i en levetid på 20 år. I helt særlige tilfælde giver reglerne mulighed for at forøge levetiden til f.eks. 25 år, hvilket giver mulighed for en udskydelse af tidspunktet, hvor påbuddet skal efterleves. Dette kunne f.eks. være relevant, hvis landmanden har investeret i gyllekøling i staldene.

I eksemplet i bilaget er alle stalde mere end 20 år gamle, og der er ingen særlige forhold, der tilsiger en længere levetid. Et eventuelt påbud om lukning af stalde skal således træde i kraft straks.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11. januar 2021, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der holdes møde med repræsentanter fra LandboNord, Agri Nord og Dansk Familiebrug.

Punktet kommer på næste udvalgsmøde, hvor der gives en orientering om status på området.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2021:

Der blev den 27. januar 2021 holdt virtuelt møde mellem Brønderslev Kommune og politiske repræsentanter for Agrinord, Landbonord og Familielandbruget. Agrinord og Landbonord havde også miljøkonsulenter med.

Ved mødet anmodede landbrugsorganisationerne om, at Brønderslev Kommune i sagsbehandlingen ville udnytte lovgivningens muligheder for at vurdere restlevetider på stalde så langt ud i fremtiden som forsvarligt.

Der er fra lovgivers side signaleret, at mulighederne for at fastsætte en levetid højere end 15-20 år kun vurderes at kunne ske i 25-50 tilfælde på landsplan, hvilket må opfattes som en restriktiv linie.

På baggrund heraf vurderer fagforvaltningen, at levetiden som udgangspunkt fastlægges til 20 år, som på baggrund af en konkret individuel vurdering i særlige tilfælde kan øges op til 30 år. De argumenter, som fagforvaltningen forventer kan betinge en højere levetid end 20 år, må forventes at være økonomiske investeringer, fx i miljøteknologi, som kræver et længere åremål at tjene hjem.

Herudover anmodede landbrugsorganisationerne om, at vurderingen af, hvilken natur der opfattes som kategori 2 natur, fastlægges ud fra det kortlagte, og at en konkret eftersøgning af flere overdrev i betragtning af den knebne tid frem til den 21. februar 2021 undlades. Efter mødet er der imidlertid sket det, at naturudpegningerne på den ene sag, hvor dette spørgsmål var relevant, er blevet revideret, således at et kategori 2 naturområde er faldet bort. For de øvrige revurderingssager, som risikerer at ende med påbud om nye vilkår, er selve udpegningen ikke afgørende.

Fagforvaltningen forventer pt., at op til 6 sager vil udløse nye vilkår for landmanden, mens 31 ikke vil udløse nye vilkår. Derudover har 6 landmænd valgt at søge ny miljøgodkendelse. Heri vil 5 blive mødt med de tilsvarende vilkår, men altså i en ny miljøgodkendelse, ikke i en revurdering af den gamle.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Anlægsregnskab for Genform Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Genform Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter omdannelse og renovering af den centrale del af Slotsgade samt dannelse af et nyt centralt torv – Apotekerhaven.

Projektet omfatter desuden en renovering af den øvrige del af Slotsgade med udskiftning af slidlag, renovering af fortove, anlæg af 3 nye bump samt renovering af Markedspladsen og Handelstorvet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har søgt om tilskud hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har modtaget refusion på 3,1 mio. kr. til projektet.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 5. september 2018:

 • Projektering Genform Dronninglund

550.000 kr.

Byrådet 30. januar 2019:

 • Projekt Genform Dronninglund

9.625.000 kr.

 • Renovering af øvrig del af Slotsgade

2.250.000 kr.

 • Statslig refusion

-3.100.000 kr.

 • Parkeringsfonden (4 nye p-pladser i Slotsgade)

-220.000 kr.

Bevilling i alt

9.105.000 kr.

Projekt Genform Dronninglund:

 • Entreprenør inkl. bygherreleverancer m.m.

8.644.799 kr.

 • Landinspektør

62.631 kr.

 • Rådgivende ingeniør

516.169 kr.

 • Programskrivning

141.169 kr.

 • Igangsætterpulje 2018-2019

118.300 kr.

 • Fjernelse af glasgang imellem børne- og voksenbibliotek

196.585 kr.

 • Beløb tilbageholdes til igangsætterpulje og pleje af træer og planter *)

214.405 kr.

I alt Genform Dronninglund

9.679.653 kr.

Renovering af øvrig del af Slotsgade:

 • Entreprenør

2.530.943 kr.

Udgifter i alt

12.425.001 kr.

Statslig refusion

-3.100.000 kr.

Parkeringsfonden

-220.000 kr.

Indtægter i alt

3.320.000 kr.

Nettoforbrug i alt

9.105.000 kr.

Anlægsregnskabet resultat:

0 kr.

*) Der tilbageholdes et beløb til igangsætterpulje til brug i 2021 og 2022 samt til pleje af planter og saltbeskyttelse indtil 2 år efter aflevering.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


17. Anlægsregnskab for byggemodning af Markedsbakken


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Markedsbakken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af stamvej og boligveje vedrørende 36 grunde i udstykningen Markedsbakken i Hjallerup.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 25. april 2018

11.100.000 kr.

Økonomiudvalget 28. august 2019 – yderligere prioriteringer indenfor samme bevilling

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.079.629 kr.

Rådgivende ingeniør

228.553 kr.

Arkæologiske undersøgelser

23.028 kr.

Geotekniske undersøgelser

92.000 kr.

Landinspektør

439.620 kr.

Arealerhvervelse, 7.351 m2, Henrik N. Nielsen

294.840 kr.

Cykel-gangsti Østermarken (Højen-Østergade), jf. ØK 28.08.2019

739.072 kr.

Sti til Hjallerup Kirke, jf. ØK 28.08.19

120.066 kr.

Byggemodningsbidrag spildevand

2.100.480 kr.

Byggemodningsbidrag vand

464.000 kr.

Byggemodningsbidrag varme

320.000 kr.

Byggemodningsbidrag el

430.900 kr.

I alt

9.332.188 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

1.767.812 kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til arkæologiske undersøgelser. Der var budgetteret med 1.738.500 kr. til arkæologiske undersøgelser på baggrund af erfaringerne fra Markedsbyen, etape I, men der kun været udgifter for 23.028 kr. Herudover har licitationspriserne været gunstige, og der har været få uforudsete udgifter. Desuden har udgifter til landinspektør/rådgiver var også mindre end overslaget.

Cykelgangstier Østermarken samt sti til Hjallerup Kirke er udført indenfor bevillingen som ekstraopgaver, jf. Økonomiudvalget den 28. august 2019.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


18. Anlægsregnskab for forlængelse af stamvejen Østermarken, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af stamvejen Østermarken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter færdiggørelse af stamvejen Østermarken i Hjallerup. Heri ligger etablering af 1.030 m asfaltvej med cykel-gangstier i begge sider. Forlængelsen sker på baggrund af 3 større byggemodninger i Østermarken. For at mindske generne af trafik i den eksisterende del af Østermarken og for samtidigt at gøre de nye udstykninger endnu mere attraktive, er stamvejen Østermarken ført helt igennem ud til Hjallerupvej, således der bliver en mere direkte adgang til motorvejen.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 25. april 2018

8.240.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.760.476 kr.

Arealerhvervelse

954.150 kr.

Arkæologiske undersøgelser

35.555 kr.

Geotekniske undersøgelser

26.000 kr.

Rådgivende ingeniør

307.650 kr.

Landinspektør/vejudskillelse

51.447 kr.

Gadebelysning

314.629 kr.

Ekstraudgift: Medfinansiering Ikana vejanlæg (195 m)

678.900 kr.

I alt

7.128.808 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.111.192 kr.

I forbindelse med afgivelsen af anlægsbevillingen blev der medtaget 1,6 mio. kr. til etablering af en venstresvingsbane. Udgifterne hertil skal dog afholdes som et kommunalt anlæg og finansiering heraf er sket fra Anlægskontoen under Teknik- og Miljøudvalget. Her er udgifterne også ført. Derfor er disse 1,6 mio. kr. i overskud. Modsat har der været ekstra udgifter til medfinansiering af Ikana vejanlæg. Det giver netto et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


19. Prioritering af anlægsmidler for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er på anlægsbudgettet for 2021 afsat i alt 7,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Desuden er der et restbudget på afsluttede projekter i 2020 på ca. 1,4 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan anlægsmidlerne overordnet skal disponeres i forhold til asfalt, broer, trafiksikkerhedsprojekter, udstyr i Vej og Park, § 3 uoverensstemmelser i Naturbeskyttelsesloven, ekstern bistand mv.

Sagsfremstilling

I 2021 er der et anlægsbudget på 7,8 mio. kr. til prioritering af forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Desuden viser regnskabet for 2020, at der er mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på ca. 1,4 mio. kr. Samlet ser der ca. 9,2 mio. kr. til prioritering i 2021.

Veje og Cykelstier

Fagforvaltningen har ikke foreslået en prioritering af midler til asfaltering, men anbefaler at der tages udgangspunkt i fagforvaltningens prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde. Desuden er der på årets finanslov afsat en cykelpulje på 150 mio. kr., og med en kommunal medfinansiering på 50 %. I det omfang der indsendes ansøgninger, skal der afsættes midler på anlægskontoen i 2021 og 2022.

Udviklingen af Banegårdspladsen i Brønderslev igangsættes i 2021, og det forventes at omlægningen af Nørregade starter op i slutningen af 2021. Der er udarbejdet et overordnet anlægsoverslag på 4,5 mio. kr. til omlægning af vej og etablering af ny busperron. Der skal afsættes midler på anlægskontoen til en opstart i 2021, og resterende del af udgifterne skal finansieres i 2022.

Broer
Brønderslev Kommune har ansvaret for drift og vedligeholdelse af 109 broer. Fagforvaltningen er ved at afslutte et serviceeftersyn af nogle boer, og en samlet dagsorden om fremtidige prioritering af broer fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2021.

Samarbejdsprojekter
Brønderslev Forsyning har løbende gang i udskiftning af fjernvarmerør og vandledninger samt store separatkloakeringsprojekter. Der er løbende dialog mellem Brønderslev Forsyning og forvaltningen for at sikre en god koordinering af projekter, hvor der er fælles interesser.

For 2021 er der kortlagt følgende projekter, hvor det potentielt vil give god mening at samarbejde:

 • Separatkloakering i Nordbyen, Brønderslev (HC Andersens Allé) - Del II. Anlægsoverslag: 700.000 kr.
 • Separatkloakering i Klokkerholm (Borgergade). Anlægsoverslag: 1.640.000 kr.

Samarbejdsprojekterne er nærmere beskrevet i bilag.

Grønne områder

Fagforvaltningen ønsker at igangsætte et pilotprojekt på Dronninglund Skole, hvor vedligehold af grønne områder sker ved hjælp af robotplæneklippere. Formålet med projektet er at begrænse kørsel med store maskiner på skoleområderne i dagtimerne, og derved reducere potentialer for ulykker. Projektet er nærmere beskrevet i bilag.

Trafiksikkerhed

Fagforvaltningen ønsker, at der afsættes en pulje til at finansiere mindre trafiksikkerhedstiltag. Formålet med puljen er at effektivisere sagsbehandlingen af mindre trafiksikkerhedstiltag ved at forvaltningen på baggrund af trafikmålinger og dialog med politiet hurtigt kan iværksætte tiltag, f.eks. i sager hvor der foretages mindre justeringer af skiltning og ved etableringen af fartbump/chikane.

Udvalgte veje, cykelstier og broer besigtiges under vejturen.

Fagforvaltningen anbefaler, at der tilbageholdes ca. 1,5 mio. kr. til senere prioriteringer af anlægsprojekter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvordan anlægsmidlerne skal disponeres.

Personale

Ingen.

Beslutning

De forslag, der er foreslået til prioritering af Teknik og Miljø den 8. februar 2021 blev godkendt – dog vedtog udvalget at vente med prioritering af midler til cykelstier (der var foreslået 1 mio. kr.).

Der laves en sagsfremstilling til næste møde, hvor samarbejdsprojektet med Forsyningen vedr. Eventyrkvarteret bliver beskrevet. (700.000 kr.) – beløbet er ikke prioriteret.

Herudover blev bevilget op til 1.140.000 kr. til renovering af Borgergade i Klokkerholm.

Bilag

Til toppen


20. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fordele / ulemper for andre vejbelægninger ønskes undersøgt – stenmel i stedet for grusveje. Kan det give en besparelse?

Punktet tages op næste gang, hvor Teknik- og Miljøudvalgets budget vedhæftes som bilag.

Rationaler ved brug af robotplæneklippere undersøges.

Bilag

Til toppen


21. Revision af Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljø


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 11. januar 2021, at tage Bemyndigelsesplanen op til revision.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i Bemyndigelsesplanen og de bemyndigelser udvalget har givet til formanden / forvaltningen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget at tage Bemyndigelsesplanen op til revision.

Det kan til orientering oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget på tidligere møder har givet formanden / forvaltningen bemyndigelse til følgende:

a) Manglende udtagelse af drikkevandsanalyse (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2020, bemyndigelse til at formanden i samarbejde med forvaltningen kan indgive politianmeldelse)

b) Selvhjælpshandling ifm. oplag af skrotbiler (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. december 2018, bemyndigelse til, at fagforvaltningen kan udøve selvhjælpshandlinger vedr. oplag af skrotbiler)

c) Ulovlig afbrænding (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. august 2015, bemyndigelse til, at formanden i samarbejde med forvaltningen kan indgive politianmeldelse)

d) Selvhjælpshandling til lovliggørelse af forhold vedr. sløjfning af boringer og brønde (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2019, bemyndigelse til, at fagforvaltningen kan udøve selvhjælpshandlinger vedr. sløjfning af boringer og brønde)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal ske ændringer i Bemyndigelsesplanen og, at udvalget også tager stilling til, om der skal ske ændring i de bemyndigelser, udvalget har givet til formanden / forvaltningen, jf. pkt. a)-d) ovenfor.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bemyndigelsesplanen fastholdes.

Dennis Kvesel, Carsten Ullmann, Simon Aagaard og Peter Stecher ønsker, at bemyndigelserne til formand / forvaltningen tilbageføres til udvalget. Der kan hurtigt indkaldes til møder via Teams, hvis der er behov for hurtig afgørelse af sager.

Poul Erik Andreasen, Hildo Rasmussen, Johannes Trudslev og ønsker ikke, at ændre på bemyndigelserne til formand / forvaltningen.

Bilag

Til toppen


22. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a) Teknik & Miljø ´21 - hvem ønsker at deltage i KL's virtuelle møde den 16. april 2021?

b) Flytning af mødet den 3. maj 2021 i Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning

Ad a) Hele udvalget ønsker at deltage i mødet.

Ad b) Mødet flyttes til den 4. maj 2021.

c) Dennis Kvesel stillede spørgsmål til, om dimensioneringen af rundkørslen ved Hjallerup tager højde for plads til vogntog. Forvaltningen oplyser, at dimensioneringen er efter gældende vejregler.

d) Der blev spurgt til saltning af veje til skoler / institutioner.

e) På næste møde ønskes en orientering om status på NCC-sagen.

Til toppen


24. Lukket punkt:


Til toppen


25. Lukket punkt: Køb og nedrivning af ejendom


Til toppen


26. Lukket punkt: Kondemnerings- og nedrivningspåbud


Til toppen


27. Lukket punkt: Etablering af regnvandsbassin


Til toppen


28. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 10. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer