Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 4. maj 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der var afbud fra Hildo Rasmussen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene har været i offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021. Lokalplanen muliggør udbygning af et stort ny boligområde med omkring 130 åben-lav boliger og 35 tæt-lav boliger.

Der er kommet 6 bemærkninger til lokalplanforslaget vedr. arkæologisk forundersøgelse, stiforbindelse, støjafskærmning, placering af grønne områder og byggefelter samt afvanding af landbrugsarealer.

Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at Kommuneplan 2021, som indeholder kommuneplanrammer for dele af lokalplanområdet, endeligt vedtages først.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-44.02 Boligområde ved Engene har været i 4 ugers offentlig høring fra den 5. marts 2021 til den 2. april 2021.

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter principperne i Masterplan for Engene for, herunder vejadgange, byggefelter, grønne områder og regnvandshåndtering. Lokalplanområdet er 27 ha og giver mulighed for at opføre omkring 130 åben-lav boliger og 35 tæt-lav boliger. Det er det største område til byudvikling i Brønderslev Kommune i en længere årrække.

Lokalplanen kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/715

Der er kommet 6 bemærkninger til lokalplanforslaget. Følgende behandling af høringssvar foreslås. Flere høringssvar omfatter problematikker, som skal behandles efter lokalplanens vedtagelse i forbindelse med byggemodningen.

 • Høringssvar fra Vendsyssel Historiske Museum om arkæologisk forundersøgelse tages til efterretning og behandles i forbindelse med byggemodningen.
 • Et høringssvar med ønske om ikke at etablere stiforbindelse nordligt i området imødekommes så vidt, at der ikke anlægges en sti i det grønne område, men der bliver mulighed for at etablere en trampesti.
 • To høringssvar fra naboer gør indsigelser imod støjafskærmning nord for STARING A/S. Støjafskærmningens placering, udformning og materialer fastlægges ikke i lokalplanen, men efterfølgende forud for at der gives byggetilladelse. Der opfordres til, at forvaltningen går i dialog med naboer omkring denne. STARING A/S har givet høringssvar dels med tekniske bemærkninger til lokalplanen og dels med ønske om mere information omkring støjafskærmningen. Bygherre og forvaltningen skal gå i dialog med STARING A/S om placering, udformning og materialer af støjafskærmningen efter lokalplanens vedtagelse.
 • Et høringssvar fra en nabo ønsker ændringer i placering af grønne områder og byggefelter i lokalplanen samt at Starengvej ikke nedlægges delvist. Disse ønsker foreslås ikke imødekommet. Fagforvaltningen bemærker, at lokalplanområdet vil blive byggemodnet i etaper. Der skal forud for byggemodning af hver etape sættes fokus på hensigtsmæssige trafikale løsninger for beboere med udkørsel til Starengvej.
 • Et høringssvar fra nabo gør opmærksom på at afvanding af landbrugsarealer tilstødende lokalplanområdet kan blive problematiske ved udbygning af området. Det skal gennem byggemodningen sikres, at der ikke bliver problemer med afvanding for de omkringliggende arealer.

Efter vedtagelse af lokalplanen står forvaltningen for byggemodning af størstedelen af lokalplanområdet. Der vil blive byggemodnet efter en etapeplan. Naboejendommene vil blive informeret omkring byggemodningen, og der vil være dialog med dem omkring mulige tilpasninger.

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af nye arealudlæg i Kommuneplan 2021. Foruden den eksisterende 01-B-44 kommuneplanramme ligger lokalplanområdet inden for de nye kommuneplanrammer er 01-B-50 og 01-B-51 til boligformål og 01-R-10 til rekreative formål i den sydlige del af området. Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring og forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 26. maj 2021.

Der er udarbejdet en udbygningsaftale for lokalplanområdet. Den behandles politisk særskilt og offentliggøres sammen med lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-44.01 Boligområde ved Engene med ændring af nordlige stiforbindelse til trampesti.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Endelige vedtagelse af udbygningsaftale for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et udkast til udbygningsaftale for et nyt boligområde ved Engene i Brønderslev. Udkast til udbygningsaftalen har været i 4 ugers offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 01-B-44.02 Lokalplan for Engene. Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Udviklingen af området kræver en større opgradering af den omkringliggende infrastruktur samt etablering af fælles grønne områder til rekreative formål og regnvandshåndtering. Det er et ønske, at alle lodsejere i området bidrager til økonomisk til opgradering af infrastruktur mv.

Byrådet skal tage stilling til, om udbygningsaftale for opgradering af vejadgang samt tilgang til fremtidigt rekreativt område til håndtering af regnvand kan godkendes.

Sagsfremstilling

Masterplan for Engene i Brønderslev i den sydlige del af Brønderslev by har et samlet areal på ca. 70 ha, og viser muligheder for etablering af op til 400 boliger de kommende år. Lokalplan 01-B-44-02 Boligområde ved Engene omfatter 27 ha af masterplanområdet. Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale for en mindre del af lokalplanområdet. Udkast til udbygningsaftale og forslag til lokalplanen har været 4 uger i offentlig høring fra den 5. marts til den 2. april 2021. Der er i høringsperioden ikke kommet bemærkninger til udkast til udbygningsaftale.

Udvikling og byggemodning af området kræver en større opgradering af den omkringliggende infrastruktur samt etablering af fælles grønne områder til rekreative formål og regnvandshåndtering. Planloven giver kommunerne mulighed for at indgå frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur samt betaling for visse kommuneplantillæg og lokalplaner.

Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, har anmodet Brønderslev Kommune om at der indgås en frivillig aftale, der sikrer, at den fremtidige vejadgang til området bliver opgraderet og udvidet til at omfatte fortov og gadebelysning. Desuden anmodes det om, at der gennem en frivillig aftale sikres ret til at aflede regnvand til et fremtidigt rekreativt område i den sydlige del af planområder. Dette er grundlag for udbygningsaftalen.

Udbygningsaftalen omfatter:

 • Opgradering/udbygning af den østlige del af Starengvej. Vejen udvides fra 4 til 6 meter og der etableres fortov og gadebelysning langs den ene side af vejen.
 • Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, sikres retten til at aflede regnvand/overfladevand til et stort grønt rekreativt areal i den sydlige del af lokalplanområdet.

Fordeling af omkostninger for lokalplanområdet:

 • Matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder: 50.000 kr. pr. bolig (et samlet beløb på ca. 400.000 - 500.000 kr.)
 • Matr.nr. 33a og 33cp V. Brønderslev, Brønderslev Jorder: ca. 7,2 mio. kr.

Ejer af matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, har på forhandlingsmøde den 1. februar 2021 tilkendegivet, at han vil indgå en frivillig aftale om økonomisk bidrag til opgradering af infrastrukturen i planområdet. Der foreligger nu en underskrevet udbygningsaftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender og offentliggør udbygningsaftalen for matr.nr. 33e og 33g V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, sideløbende med lokalplan 01-B-44.01.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-C-03.01 Centerområde ved Søndergade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til den 15. februar 2021.

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar vedr. udeservering, eksisterende lejekontrakt og boligtyper.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup giver mulighed for opførelse af en ny bebyggelse på hjørnet af Søndergade/Jernbanegade/Vestergade i Hjallerup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 4 etager mod Søndergade, der nedtrappes til 2 etager mod boligerne på Jernbanegade. Der skal indrettes erhverv i stueetagen mod Søndergade, mens den resterende del af bebyggelsen kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til den 15. februar 2021. Der er indkommet 3 høringssvar:

 • Høringssvar fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til planforslaget.
 • Indsigelse fra Hjallerup Pizza og Kebabhouse (nuværende lejer) vedr. lejekontrakt og muligheder for udeservering.
 • Høringssvar fra Hjallerup Byudvikling vedr. bebyggelsens etageantal og boligtyper.

I bilaget Notat - indsigelser er høringssvarene og fagforvaltningens bemærkninger nærmere beskrevet.

Sideløbende med denne lokalplan er der en midtbyplan for Hjallerup under udarbejdelse. Indsigelserne og Midtbyplanen medfører, at der foreslås mindre ændringer i lokalplanen.

Facadeudtryk

Lokalplanforslagets § 8.1 giver mulighed for opførelse af bebyggelse med et moderne formsprog med facader i blank tegl i røde eller gule nuancer. I forbindelse med udarbejdelse af midtbyplanen for Hjallerup arbejdes der særligt med fornyelse og nye byggemuligheder i Hjallerup Centret. I udkast til midtbyplanen lægges der op til, at den nye bebyggelse i Hjallerup Centret opføres med facader i blank tegl i røde nuancer. For at skabe en helhedsvirkning og sammenhæng i midtbyen foreslår forvaltningen, at lokalplanens § 8.1 ændres til, at bebyggelsen skal opføres i blank tegl i røde nuancer. Bygherre er indforstået med denne ændring.

Udeservering
Hjallerup Pizza og Kebabhouse har gjort indsigelse i forhold til reduktion af deres udeserveringsmuligheder. Med den nye bebyggelse vil der kun i begrænset omfang være mulighed for udeservering. Der vurderes ikke at kunne skabes større arealer til udeservering uden at reducere bebyggelsens omfang. I udkast til midtbyplan for Hjallerup arbejdes der dog med trafikale ændringer af krydset Søndergade/Vestergade. Denne ændring vil øge mulighederne for udeservering, da et eksisterende oversigtsareal vil kunne benyttes til udeservering. Forvaltningen foreslår, at der indarbejdes en ny bestemmelse (§ 9.5) i lokalplanen, der præciserer rammerne for udeservering i området. Bygherre er indforstået med den nye bestemmelse.

Se lokalplan inklusiv foreslåede ændringer her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/702

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 03-C-03.01 Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup endeligt med ændring af lokalplanens § 8.1 om facademateriale og tilføjelse af § 9.5 om udeservering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen og Johannes Trudslev indstiller, at bygningen mod hovedgaden ændres fra 4 til 3 etager. Mod Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterrasse være mod naboerne.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Behandling af forslag til lokalplan 01-C-27.02 Detailhandelsområde, Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-C-27.02 Detailhandelsområde, Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af aflastningsområdet ved Jernaldervej, så det i fremtiden også omfatter et mindre område ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev. Lokalplanen giver mulighed for detailhandel, engros- og servicevirksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 23. november 2020, at igangsætte planlægning for et nyt aflastningsområde ved Bredgade/Ålborgvej i Brønderslev, på baggrund af en ansøgning om etablering af en køkkenbutik.

Området udlægges i forbindelse med nuværende kommuneplanrevision, som en udvidelse af eksisterende aflastningsområde ved Jernaldervej og lokalplanbestemmelserne er næsten ens i forhold til anvendelse, bebyggelsesomfang, arkitektur og skiltning. Lokalplanen kan dog først vedtages endeligt efter den nye Kommuneplan 2021 er endeligt vedtaget af Byrådet.

Planforslaget udlægger området til aflastningsområde med mulighed for engrosvirksomhed, udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper, servicevirksomhed i form af tankanlæg, vaskehaller og lignende funktioner, detailhandelsformål samt mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed. Der må ikke etableres dagligvarebutikker. Der kan inden for lokalplanområdet etableres detailhandelsbutikker på minimum 800 m2 og maksimum 1.800 m2 med en max. bebyggelsesprocent på 40. Lokalplanområdet er ca. 4.800 m2.

Adgangsforhold

Ansøger har tidligere ønsket vejadgang via Ålborgvej, som ville kræve dispensation fra deklaration på ejendommen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at meddele dispensation, hvis der kunne redegøres for det rent trafiksikkerhedsmæssigt samt i henhold til vejloven. Ansøger har siden valgt at lade ønsket udgå af lokalplanen. Lokalplanområdet er derfor også redigeret, så udkørselsarealet ikke længere er omfattet af lokalplanen. Lokalplanen foreslår derfor kun ind- og udkørsel via Bredgade, som er i overensstemmelse med deklaration om adgangsbegrænsning tinglyst på ejendommene ud til Ålborgvej.

Eksisterende planforhold

Området er i dag omfattet af to lokalplaner. Lokalplan 1645-01 som udlægger området til erhvervs- og industriområde og tillader ikke detailhandel. Derudover Lokalplan 1445-04, der betegnes som en "skilte/facade lokalplan". Begge lokalplaner strider imod nærværende lokalplan og aflyses for den del af området. Bestemmelser vedr. skiltning og byggelinie videreføres dog i nærværende lokalplan for at sikre et fortsat harmonisk udtryk langs Ålborgvej.

Eksisterende boliger

Der er inden for området beliggende 2 boliger. Disse forudsættes nedrevet, som betingelse for ibrugtagning af nyt byggeri.

Forvaltningen vurderer, at planforslaget vil skabe gode rammer for udvikling af arealerne vest for Ålborgvej med mulighed for god eksponering af virksomhederne ud til hovedvejen. Derudover skabes der yderligere arealer til store udvalgsvarebutikker, der er vanskelige at indpasse i den eksisterende bymidte. Lokalplanens bestemmelser sikrer en videreførsel af skilte- og facadelokalplanens formål om et pænt og præsentabelt facadeforløb langs Ålborgvej med et udpræget grønt udtryk.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan 01-C-27.02 og sender planen i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Sendes i 4 ugers høring.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Indsigelser til landzonehøring om ny mobilmast ved Serritslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er ansøgt om opførelse af ny mobilmast ved Kalumvej nord for Serritslev. I forbindelse med naboorientering inden landzonetilladelse er der indkommet indsigelser fra flere naboer.

Indsigelserne vedr. placering, potentiel udbygning samt støj, skygge og sundhed.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til mobilmasten

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om tilladelse til opstilling af en ny gittermast ved Kalumvej nord for Serritslev. Masten har en højde på 42 m, og ønskes anvendt til foreløbig 2 typer antenner: Cibicoms IOT-netværk og panelantenner for mobiltelefoni og data for TT-netværket, som ejes af Telenor og Telia. Sidstnævnte har vundet en statslig frekvensauktion, som forpligter dem til at tilvejebringe bedre dækning i dette specifikke område.

Masten kræver en landzonetilladelse inden der kan meddeles byggetilladelse. I forbindelse med nabohøring inden landzonetilladelsen, er der kommet indsigelse fra naboerne. Rådgiveren, som varetager ansøgning om masten, har efterfølgende kommenteret på indsigelsen.

Det er andet forsøg for en placering af den pågældende mast. Der har tidligere været ansøgt om at placere masten umiddelbart bag hallen på Hybenvej 34. Indsigelser fra naboer til denne placering, gjorde fagforvaltningen opmærksom på, at der var forhold i lokalplanen som medførte, at masten ikke kunne opføres inden for lokalplanens rammer. Naboerne opfordrede dengang til en alternativ placering på en af markerne mod Em eller Kalum. Fagforvaltningen bad derfor ansøger finde et alternativ. Ansøger har indsendt den nuværende placering på marken ved Kalumvej som alternativ. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til projektet.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at teleselskaberne, via Statens auktion af frekvensbånd i 2019, er blevet pålagt at etablere bedre dækning inden april 2022 på en række "pletter" på danmarkskortet. Energistyrelsen orienterede fagforvaltningen i februar 2020 om at der i Brønderslev Kommune var fire af disse "pletter". Serritslev, Thorup, Storskovvej og Smalby. Styrelsen opfordrede kommunerne til at samarbejde med teleselskaberne om at opfylde dette krav og om muligt stille kommunale arealer til rådighed i de givne områder. Èn af disse pletter er i Serritslev.

Indsigere anfører følgende kritikpunkter

1. Placering tæt på skole og idrætsfaciliteter

Indsigelsen fra Borgerforeningen går på, at placeringen nord for byen er uhensigtsmæssig for byens beboere i nord og for tæt på skole og idrætsfaciliteter. Fagforvaltningen vurderer, at masten kan bidrage til at sikre god tale- og internetforbindelse, hvilket anses som en samfundsmæssig nødvendighed for udvikling og bosætning af og i hele kommunen. Den først ansøgte placering af masten lå på selve idrætsområdet med en afstand på ca. 75 m til nærmeste bolig. Den nye placering ligger helt uden for idrætsområdet ca. 420 m længere mod nordøst. Afstanden til den nærmeste nabo er her ca. 190 m.

2. Potentiel udbygning af byen mod nord

Borgerforeningen og gruppen af naboer argumenterer for, at placering af en mobilmast nord for Serritslev, skulle være imod planerne for byens fremtidige udvikling mod nord. I det kommende kommuneplanforslag for 2021 er der ikke udpeget et perspektivområde nord for Serritslev. Der er i forbindelse med kommuneplanen gjort indsigelse mod dette. Når Byrådet skal godkende den endelige kommuneplan for 2021, skal der her tages stilling til, om et foreslået område nord for byen skal inkluderes som perspektivområde for fremtidig udvidelse. Som det fremgår af vedlagte kortbilag, ligger den ansøgte placering om mobilmast ikke inden for det mulige perspektivområde.

3. Støj, skygge og sundhed

En gruppe af borgere udtrykker bekymring for at masten skulle støje i blæsevejr samt bekymring for stråling. Hertil svarer ansøger, at gittermaster ikke længere produceres i stålrør, hvor vinden kan suse igennem. Designet i dag vil i følge ansøger ikke generere støjgener. Derudover har gittermaster en lav skyggevirkning, så solforstyrrelser vil ikke være et problem. Fagforvaltningen bemærker, at afstanden til nærmeste nabo er 190 m. og at Sundhedsstyrelsen ikke advarer om sundhedsrisici ved mobilstråling.

Det er fagforvaltningens vurdering, at lokaliteten ved Kalumvej nord for byen er en fornuftig placering af en ny mast. For at kunne dække det nødvendige område i byen, er masten nødt til at stå i umiddelbar tilknytning til byen, og alternative placeringer i tilknytning til Serritslev by vil være udfordret eksempelvis af kirkebyggelinje, hvilket den ansøgte placering ved Kalumvej ikke er omfattet af.

Fagforvaltningen vurderer endvidere det som en fordel, at masten kan benyttes både til IOT-netværk og mobil tale og internet. Denne fremgangsmåde harmonerer fint med Mastelovens intention om fælles udnyttelse af master til flere formål, frem for at der potentielt kunne komme ansøgninger om flere master i landskabet. Hvis de to andre mobilnetværk i Danmark, TDC og 3, i fremtiden skal lave bedre dækning i dette område, vil de derfor også kunne henvises til denne konkrete mast.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at der meddeles landzonetilladelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Indsigelser til landzonehøring om ny mobilmast ved Storskovvej


Resume

Sagsforløb: TM

Der er ansøgt om tilladelse til opstilling af en ny gittermast på Storskovvej 46, Dronninglund. I forbindelse med naboorientering inden landzonetilladelse er der indkommet indsigelser fra naboer.

Indsigelserne vedr. alternative placeringer, naturmæssigt hensyn, fiberforbindelse og værdiforringelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om der skal meddeles landzonetilladelse til den pågældende mast.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om tilladelse til opstilling af en ny gittermast på Storskovvej 46, Dronninglund. Masten har en højde på 42 m, og ønskes anvendt til bedre dækning på mobiltelefoni og data for TT-netværket, som ejes af Telenor og Telia. Sidstnævnte har vundet en statslig frekvensauktion, som forpligter dem til at tilvejebringe bedre dækning i dette specifikke område.

Masten kræver en landzonetilladelse inden der kan meddeles byggetilladelse. I forbindelse med nabohøring inden landzonetilladelsen, er der kommet indsigelser fra 3 naboejendomme. Rådgiveren, som varetager ansøgning om masten, har efterfølgende kommenteret på indsigelserne. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles landzonetilladelse til projektet.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at teleselskaberne, via Statens auktion af frekvensbånd i 2019, er blevet pålagt at etablere bedre dækning inden april 2022 på en række "pletter" på danmarkskortet. Energistyrelsen orienterede fagforvaltningen i februar 2020 om at der i Brønderslev Kommune var fire af disse "pletter". Serritslev, Thorup, Storskovvej og Smalby. Styrelsen opfordrede kommunerne til at samarbejde med teleselskaberne om at opfylde dette krav og om muligt stille kommunale arealer til rådighed i de givne områder. Èn af disse pletter strækker sig fra Dorf Kirkeby og halvvejs ind i Storskoven.

Indsigerne anfører følgende kritikpunkter

1. Alternative placeringer

En af naboerne anfører, at der må kunne findes en alternativ placering til masten, og foreslår en placering i tilknytning til vindmøllerne mod nordøst. I en indledende forhåndsdialog om mulige placeringer, har fagforvaltningen tidligere afvist en placering på kommunal jord ved Museet Dorf Mølle, på grund af bygningernes fredninger, samt de kulturhistoriske værdier i dette nærområde. Fagforvaltningen har bedt ansøger om at belyse andre alternative placeringer. Ansøger beskriver i kommentarer til indsigelserne, hvordan de har afsøgt alternative placeringer, men ikke er lykkes med at finde en anden placering, der kan sikre dækning i området pga. terrænets forløb, træer og bevoksning, samt afstande til øvrige master.

2. Naturmæssigt hensyn

De tre naboer har gjort indsigelse mod mobilmastens synlighed i landskabet. Ansøger bemærker hertil, at det er umuligt at opføre en mast uden at den øverste del vil kunne være synlig. Placeringen op ad den nærmeste bevoksning mod nord er valgt for netop at skjule mest mulig af masten, med tilhørende teknikskab. De henviser desuden til vejledning om landzoneadministration, som angiver at der kan være tilfælde, hvor det vil være nødvendigt at opføre master, på trods af landskabelige hensyn, når ansøger har godtgjort, at der ikke er bedre alternativer.

Fagforvaltningen har foretaget en besigtigelse af den ansøgte placering for at vurdere mastens indvirkning på landskabet. Den ansøgte placering er fri af skovbyggelinje, kirkebyggelinje, fredet fortidsminde, åbeskyttelse, økologiske forbindelser, beskyttede naturtyper, men den ligger i kommuneplanens udpegning af særligt værdifuldt landskab 2.2.11. I denne retningslinjer står der, at byggeri af større teknisk anlæg, så vidt muligt skal undgås. Fagforvaltningen vurderede på sit tilsyn, at den ansøgte placering godt kan forsvares i forhold til de hensyn der er taget til landskabet, samt den samfundsmæssige nytteværdi, som staten har pålagt ansøger at tilvejebringe i dette område. Der er også tale om en statisk konstruktion, der ikke har større bevægelige dele, hvilket gør den til et mindre forstyrrende element i landskabet end eksempelvis en vindmølle.

3. Fiberforbindelse i området

En af naboerne anfører, at der på grund af muligheder for fiberforbindelse allerede er tilvejebragt bedre internetdækning i området. Hertil bemærker ansøger, at fiberforbindelse kun kommer den enkelte ejendom til gavn og at det politisk er besluttet at det mobile netværk i Danmark skal kunne tilvejebringe tilfredsstillende dækning for trådløs kommunikation for alle borgere. Herunder kommunikationsmuligheder for redningsberedskab.

4. Værdiforringelse

En af naboerne anfører, at de vil anlægge en sag om erstatning for boligværdiforringelse, hvis masten blev opført. Hertil bemærker ansøger, at byggeloven, planloven og masteloven ikke har hjemmel til at inddrage spørgsmål omkring forringelse af husværdier i sagsbehandlingen. Fagforvaltningen er enig i ansøgers bemærkning.

For at kunne opfylde det dækningskrav, som Staten har pålagt TT-netværket, er det nødvendigt at opføre en mast indenfor det område, der er udpeget som en "plet". Placerer man masten uden for det afgrænsede område, vil det samfundsmæssige mål om bred dækning i hele Danmark ikke kunne imødekommes. Fagforvaltningen anerkender, at der er tale om et naturskønt område, der har landskabelig værdi, dog bemærkes, at masten er placeret fri af en række beskyttelseslinier og lagt udenfor de områder, som er pålagt skærpende begrænsninger. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at den ansøgte placering er den bedst egnede af de alternativer som ansøger har undersøgt, i et område med ganske få muligheder.


Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der meddeles landzonetilladelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af masterplan for Limfjorden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Limfjordsrådet har udarbejdet en masterplan for Limfjorden, der skal fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Masterplanen bidrager til at understøtte Limfjordsrådets vision Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til masterplan for Limfjorden kan godkendes.

Sagsfremstilling

Limfjordsrådet er et fagpolitisk partnerskab mellem 18 nord- og midtjyske kommuner om at understøtte forbedringer af Limfjordens miljø- og naturtilstand, herunder specielt varetagelse af de kommunale opgaver i forbindelse med koordinering og implementering af vandplanerne.

Med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og helhedstænkning på tværs har Limfjordsrådet udarbejdet en Masterplan, der ud fra eksisterende viden sætter retning, skaber overblik og skitserer rammerne for Rådets videre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i og omkring Limfjorden.

Indhold af masterplanens strategi

Limfjordsrådets vision er Limfjorden i balance - en ren og bæredygtig Limfjord.

Ud fra visionen arbejder rådet for en bæredygtig udvikling af Limfjorden og oplandet til Limfjorden. Det bærende princip er at arbejde for synergi mellem natur-, miljø- og klimaprojekter. Det sikrer bæredygtige løsninger og størst mulig gevinst i forhold til såvel faglighed som ressourceforbrug. Limfjordsrådet har ikke nogen egentlige kompetencer i de enkelte kommuner, men arbejder for at sikre at kommunerne kan gennemføre en helhedsorienteret planlægning og forvaltning af Limfjorden, der hænger sammen på tværs af kommunegrænserne.

Samtidigt har rådet et stort ønske om at samarbejde omkring opgaveløsningerne. Samarbejdet mellem Limfjordsrådet og medlemskommunerne fungerer allerede godt, men Masterplanen er en anledning til at sætte særlig fokus på, hvordan man i fællesskab skaber gode løsninger. Masterplanen skal ses som et udtryk for, at der er behov for at tænke virkemidler i vandplanerne sammen med klimaindsatser, biodiversitetsindsats, indsatser i fjorden og lokalt ejerskab og inddragelse. Planen og dens fokuspunkter skal ses som en ramme til inspiration og understøttelse for kommunerne, der ikke bliver indskrænket i deres handlefrihed.

Masterplanen er bygget op omkring fem fokuspunkter:

 • Fjorden
 • Oplandet
 • Klimaet
 • Naturen
 • Forankring og merværdi

Fokuspunkterne afspejler, at vand, natur og klima ikke kender til kommunegrænser, og de understøtter samarbejdet på tværs af virksomheder, organisationer og interesser med fokus på inddragelse.

Processen med tilblivelse af masterplanen

Masterplanen blev introduceret for kommuner og interessenter på Temadag om Limfjorden i balance i efteråret 2018. Herefter blev Masterplanens strategidel sammen med bagvedliggende faglige notater udarbejdet af Limfjordssekretariatet i samarbejde med kommunerne. Efterfølgende er strategien først godkendt i Limfjordsrådets politiske Forum efter indstilling fra embedsmandsgruppen og derefter i KKR Nordjylland og KKR Midtjylland. Der har i januar 2021 været afholdt webinar for inviterede repræsentanter for en lang række organisationer med interesse for Limfjorden og oplandet dertil, som første skridt i en fortløbende dialog og samarbejde med interessenterne omkring Limfjorden.

Handlingsplan
Efter vedtagelse i Limfjordsrådet, KKR Midt og KKR Nord, behandles Masterplanen politisk i medlemskommunerne i foråret 2021. Parallelt hermed udarbejdes en handlingsplan, der konkretiserer strategien fra masterplanen. Arbejdet med handlingsplanen foregår i tæt samarbejde med kommunerne og interessenter. Den endelige handlingsplan forelægges embedsmandsgruppen, Limfjordsrådet og medlemskommunerne i august/september 2021. Handlingsplan og projektkatalog er dynamiske dokumenter der løbende vil blive udviklet.

Økonomi

Arbejdet med handlingsplan og tilhørende interessentinddragelse i 2021 er finansieret, og økonomi for handlingsplanarbejdet i de kommende år (2022 - 2025) skal afklares. Økonomien i de konkrete initiativer, der skal implementere handlingsplanen, håndteres som udgangspunkt i de enkelte projekter, og aftales på et senere tidspunkt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Limfjordsfjordsrådets forslag til Masterplan - Limfjorden i Balance

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Fælles vinterregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

For at sikre en fælles platform et fremtidigt samarbejde er det nødvendigt at afklare mulighederne for samordning af vinterregulativerne i de tre kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til opdateret vinterregulativ for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

Fagforvaltningen har indledt et samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vintertjenesten.

En vigtig forudsætning for et fremtidigt samarbejde om vintertjeneste er, at der foretages en harmonisering af standarden på vintervedligeholdet af veje, stier mv. i de respektive kommuner. For at imødekomme denne forudsætning er der udarbejdet et forslag til justering af Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

Ændringer i Brønderslev Kommune

Snerydning

Antal vinterklasser øges fra 3 til 5, men samlet sker der ingen ændring af serviceniveauet og økonomien.

Snedepot

I det nye regulativ er der indført en ekstra mulighed for at benytte fortovet som snedepot i ekstreme situationer. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

I ekstremvejr kan fremkommeligheden på nogle fortove blive begrænset af snedepoter, men sneen fjernes hurtigst muligt, når situationen tillader det.

Glatførebekæmpelse

Kommunens forpligtigelser har ændret sig lidt i henhold til at antallet af vinterklasser er øget fra 3 til 5 klasser. Det betyder, at kommunens pligter på nogle veje vil være større, mens de på andre vil være mindre. Samlet set vil der ske en lille reduktion i serviceniveauet, da der er en del underordnede veje som ikke saltes i vinterperioden.

Stier

Tidspunkterne for hvornår stierne skal være farbare foreslås justeret. Grundejerne skal med nuværende regulativ sørge for en farbar sti alle dage i tidsrummet kl. 7-15, men med det nye regulativ ændres dette til alle dage i tidsrummet kl. 8-20. Desuden foreslås der udvidelser af tidsrummene for, hvornår kommunen skal tilstræbe at stierne er farbare, noget der betyder et forbedret serviceniveau. Der må forventes en lille stigning i udgifterne vil vintervedligeholdelse af kommunens stier.

Samlet vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at en harmonisering af vinterregulativerne i henholdsvis Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune i begrænset omfang vil påvirke dagens rammer for serviceniveau og økonomi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede justeringer af vinterregulativet kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse at kontrakterne evalueres efter et år.

Teknik- og Miljøudvalget evaluerer vinterregulativet efter et år.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Recertificering af de kommunale skove


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har 120 ha skov fordelt på 15 arealer. Skovene har de seneste 10 år været FSC og PEFC certificeret gennem De Danske Skovdyrkerforeninger, som kommunen også er medlem af.

Certificeringerne står til at udløbe den 31. maj 2021, og der skal tages beslutning om, om kommunen fortsat skal være certificeret.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås en 5-årig aftale med Skovdyrkerforeningen om certificering af kommunen skove.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har 120 ha skov fordelt på 15 arealer. Skovene har de seneste 10 år været FSC og PEFC gruppecertificeret gennem De Danske Skovdyrkerforeninger, som paraplyorganisation. Kommunen er ligeledes medlem af foreningen og får sparring vedrørende skovdriften.

Skovbrugsbeviserne for certificeringerne gælder i 5 år og står til at udløbe den 31. maj 2021.

Brønderslev Kommune er certificeret i henhold til både international mærkeordning for træ og papir (FSC) og bæredygtig skovforvaltning (PEFC), der er med til at sikre, at kommunen udfører bæredygtig skovdrift. Skovdriften er publikumsvenlig og naturvenlig. Der lægges stor vægt på at give publikum gode naturoplevelser og på at udvikle stabile skove med stor biologisk mangfoldighed. Der følges årligt op på, om der er overensstemmelse mellem de opstillede målsætninger for skoven og den aktuelle skovdrift.

Der har derfor de senere år været fokus på at transformere de plantageagtige dele af nåleskovene til hovedsagelig løvskov med hjemmehørende arter.

Denne udvikling vil fremadrettet også være i tråd med kommunens arbejde med FNs verdensmål. Her kunne der arbejdes på at udpege yderligere arealer til urørt skov (verdensmål 13 – klimaindsats) og mod øget tilgængelighed til skovene (verdensmål 15 – livet på land).

I forbindelse med de kommunale skove vil der fremadrettet være aktiviteter og udgifter i forbindelse med rekreative tiltag (vedligehold af stier, bordebænkeset, shelters, bålpladser, skiltning mv.) og naturpleje af lysåbne arealer i skovene, som ønskes holdt fri for træbevoksning af hensyn til blandt andet §3 arealer.

Kravene til certificeringen bliver løbende kontrolleret via stikprøvekontrol af et uafhængigt certificeringsorgan. Brønderslev Kommunes skove blev gennemgået på en såkaldt audit af skovene i juni 2020 af NepCon.

I 2020 betalte kommunen 8.130,88 kr. for certificeringerne samt 5.953 kr. for kontingent til Skovdyrkerforeningen.

For at forlænge certificeringerne kræver det, at

 • der indgås ny kontrakt mellem Brønderslev Kommune og Skovdyrkerforeningen. Kontrakten løber i 5 år. Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et år.
 • recertificering ved gennemførelse af audit bestående af en kontoraudit og en feltaudit.
 • udstedelse af nyt skovbrugsbevis.

For at blive recertificeret vil der blive stillet krav om udarbejdelse af en opdateret driftsplan for skovene. Kommunens driftsplan udløb i 2018. Denne kan udarbejdes internt eller ved brug af skovdyrkerforeningen.

Skovdriften vil kunne foregå, selvom certificeringerne ikke forlænges. Brønderslev Kommune har vedtaget en skovpolitik, som langt hen ad vejen lægger sig op ad kravene i certificeringerne, og nogle steder endda har strengere krav. Skovpolitikken håndhæves dog kun af kommunen og ikke ved et uafhængigt certificeringsorgan. Der opnås således ikke samme gennemsigtighed og signalværdi til omverdenen. Certificeret træ opnår samtidig en anelse højere salgspriser end ikke certificerede skovprodukter.

Alternativt kan kommunens skove udlægges helt til urørt skov. I så fald vil certificeringen ikke være nødvendig, da der ikke vil foregå skovningsaktiviteter.

Udgifterne til certificeringsordningen vil således heller ikke kunne indtjenes via skovdriften. Ved udlægning af alle skove til urørt skov, vil der dog fortsat være de omtalte udgifter til publikumsfaciliteter og naturpleje.

Fagforvaltningen forslår, at der indgås kontrakt med Skovdyrkerforeningen for en periode på 5 år, og at fagforvaltningen sideløbende udarbejder en samlet plan for kommunens skove med fokus på at afklare, om der er skovområder der i fremtiden skal overgå til mere vild natur.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om certificeringen af de kommunale skove skal forlænges eller ej.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der indgås kontrakt med Skovdyrkerforeningen for en periode på 5 år. Fagforvaltningen udarbejder sideløbende en samlet plan for kommunens skove med fokus på at afklare, om der er skovområder, der i fremtiden skal overgå til mere vild natur.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Beskyttet natur på Kirkebakken 46, 9700 Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af ejendommen Kirkebakken 46, Brønderslev, søgte i 2019 om at få afregistreret et areal, der var kortlagt som beskyttet hede i 2008.

Arealet blev i 2012 omlagt og tilplantet med græs, og der blev ved den lejlighed igangsat en sag for at lovliggøre driften på arealet. I 2019 anmodede ejer om, at arealet skulle afregistreres som beskyttet natur, blandt andet med begrundelse at arealet hos tidligere ejere havde været haveanlæg og derfor ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Forvaltningen vurderer, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og derfor ikke kan afregistreres. Opdyrkningen i 2012 skal derfor lovliggøres enten ved at udstede påbud mod fortsættelse af den nuværende drift af arealet eller ved at meddele dispensation til nuværende drift med tilhørende vilkår.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udstedes et påbud om driftstop på arealet, eller om der skal meddeles dispensation.

Sagsfremstilling

Ejer af Kirkebakken 46, Brønderslev, kontaktede den 9. januar 2019 Brønderslev Kommune for at få afregistreret et areal, som i 2008 blev registreret som værende beskyttet hede i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Ejers begrundelse er blandt andet, at arealet hos tidligere ejere har været haveanlæg og derfor ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Arealet blev registreret som værende beskyttet hede i 2008 i forbindelse med en byggesag. Forvaltningen fastholder på baggrund af arealets historik, luftfotogennemgang og konstateret flora i 2008, arealet som værende omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I 2012 blev arealet opdyrket af ejer, hvor der også blev plantet en lav række træer og ændret på et stiforløb, der gik gennem arealet. Der blev givet standsningspåbud og igangsat en proces for at få arealet lovliggjort, men denne proces blev aldrig tilendebragt.

Forvaltningen bad i 2019 advokat Mads Kobberø fra Codexlaw vurdere, hvorvidt passivitetsbetragtninger gør, at kommunen er afskåret fra at håndhæve på sædvanlig vis i forhold til den konkrete sag. Mads Kobberø fremhæver i redegørelsen, at nuværende drift af et beskyttet areal ikke bliver lovlig ved at kommunen ikke har håndhævet en tidligere ulovlig drift.

Forvaltningen ser følgende muligheder op for at få afsluttet sagen:

 1. Brønderslev Kommune udsender et påbud om ophør af den drift, der har været på arealet siden 2012, herunder gødning og græsslåning af arealet.
 2. Brønderslev Kommune meddeler dispensation til den nuværende drift af arealet, herunder gødning og græsslåning af arealet.

Ad 1.

Der gives et påbud om ophør af hidtidig drift af arealet. Jordbunden på arealet er finsandet jord og den næringsstofpulje, der er i jorden som følge af gødning, vil sandsynligvis opbruges af planterne på arealet eller udvaskes. Med tiden vil der således kunne indfinde sig en vegetation lig den, der var på arealet inden 2012.

Forvaltningen vurderer, at der i nærområdet og i jordbunden er en frøpulje, der vil kunne bidrage til dette. Ved udstedelse af et påbud har lodsejer mulighed for at påklage afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. På grund af lange sagsbehandlingstid, der har været siden første standsningspåbud i 2012, er der risiko for at Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbageviser sagen på grund af passivitet. Inden der udstedes et påbud, sendes der et varsel om påbud med en frist for at indsende nye oplysninger inden for 14 dage.

Ad 2.

Der gives dispensation til den drift, der i dag er på arealet, herunder græsslåning og gødskning samt beplantning med træer, som er naturligt forekommende i nærområdet.

Ved valg af denne løsning, skal det begrundes, hvorfor der vælges at give dispensation. I dispensationen kan der stilles krav om en drift af arealet, der vil mindske de effekter, som driften påfører arealet. Forvaltningen foreslår, at der indkaldes til et møde med lodsejer og Danmarks Naturfredningsforening for at diskutere, hvilke muligheder og driftsvilkår, der vil være relevante på arealet.

En dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 bliver sendt til klageberettigede interessenter, hvorefter der er 4 ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Forvaltningen vurderer at, der ved inddragelse af en af de væsentlige interessenter i udarbejdelse af vilkår for drift af arealet, vil være en mindre sandsynlighed for at afgørelsen om dispensation påklages. Dispensationsafgørelsen skal også sendes i høring. Efter endt høringsproces sendes afgørelsen til lodsejere og klageberettigede, med 4 ugers klagefrist. Sagen vil som udgangspunkt ikke blive behandlet politisk herefter, medmindre der opstår væsentlige nye oplysninger ved parthøring, eller at sagen påklages.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal udstedes et påbud om driftstop på arealet, eller om der kan meddeles dispensation og i så fald med hvilken begrundelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der udsendes påbud om ophør af driften på arealet, herunder gødning og græsslåning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Selvhjælpshandling om fjernelse af farligt affald


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen identificerede i december 2016 en større mængde farligt affald på Hjulmagervej 1, Hjallerup. Der er i 2017 startet et forløb med at få det farlige affald opryddet eftersom det opbevares ulovligt.

I perioden fra 2017 frem til nu har ejer flere gange meddelt, at det farlige affald vil blive fjernet fra ejendommen. Fagforvaltningen har efterfølgende flere gange konstateret, at ejer ikke får fjernet det farlige affald efter aftale. I april 2021 har ejer meddelt, at han planlægger at få fjernet det farlige affald i uge 18 eller 19, 2021.

På baggrund af at ejer gennem årene ikke har efterlevet aftalerne om fjernelse ønsker fagforvaltningen at kunne gøre brug af en selvhjælpshandling, hvis ejer ikke har fjernet det farlige affald ved udløb af uge 19, 2021. Det farlige affald har siden 2017 udgjort en risiko for forurening, og forholdet bør bringes i orden og afsluttes.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til brug af selvhjælpshandling til fjernelse af farligt affald på Hjulmagervej 1, Hjallerup, efter uge 19, 2021.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen identificerede i december 2016 en større mængde farligt affald på Hjulmagervej 1, Hjallerup. Der er i 2017 startet et forløb med at få det farlige affald opryddet eftersom det opbevares ulovligt.

Igennem 2017 og 2018 har der løbende været dialog med ejer omkring fjernelse af det farlige affald. I december 2018 meddelte fagforvaltningen, på baggrund af tilsyn, indskærpelse og påbud om, at det farlige affald skulle fjernes.

Fagforvaltningen konstaterede ved tilsyn i foråret 2019, at det farlige affald fortsat ikke var fjernet. Efter dette mister fagforvaltningen dialogen med ejer indtil foråret 2020. I april 2020 varslede fagforvaltningen afgørelse om fjernelse af det farlige affald ved brug af selvhjælpshandling. Ejer fik, som følge af dette, fjernet noget af det farlige affald.

Ejer fik i september 2020 forlænget fristen for at fjerne den resterende mængde farlige affald til senest den 20. december 2020.

Den 8. april 2021 konstaterede fagforvaltningen ved tilsyn, at ejer ikke har fjernet yderligere mængder af affaldet siden den mængde, der blev fjernet i april 2020. I forbindelse med tilsynet meddelte ejer, at han planlagde at få fjernet det farlige affald i uge 18 eller 19, 2021.

Det farlige affald består dels af sandblæsningssand og dels af malingsaffald/malingsopfej. Oprindeligt er det skønnet, at der var ca. 40 tons sandblæsningssand, to palletanke med farligt affald samt et ukendt antal tønder med farligt affald. Fagforvaltningen vurderer, at der nu er ca. 5 tons sandblæsningssand tilbage. Palletankene og deres indhold er fjernet. Tønderne med farligt affald står stadig på adressen, hvor det skønnes, at der cirka er 30 tønder med malingsaffald/malingsopfej. Måden hvorpå det farlige affald opbevares kan repræsentere en risiko for forurening af jorden.

På baggrund af et årelangt forløb med manglende aktioner fra ejer anmoder fagforvaltningen om afgørelse om brug af en selvhjælpshandling, hvis ejer ikke har fjernet det farlige affald ved udløb af uge 19, 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der kan anvendes selvhjælpshandling til fjernelse af farligt affald på Hjulmagervej 1, Hjallerup, efter uge 19, 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om afspærring af Hedelund til lysfest


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning fra en gruppe private foreninger om afspærring af Rhododendronparken / Hedelund, så der kan opkræves entre i forbindelse med afholdelse af en lysfest i parken i vintermånederne.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om parken kan lukkes af for offentligheden i den ansøgte periode, således der kan opkræves entre.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget ansøgning om lukning af Rhododendronparken i forbindelse med afholdelse af en lysfest i parken i vintermånederne. Ansøgning er sendt fra en arbejdsgruppe, der består af borger9700, grundejer9700 og Brønderslev Handel.

Ansøger vil gerne afholde en lysfest i parken og ansøger derfor om tilladelse til at lukke parken af for offentligheden i perioden uge 41 til uge 2 mellem klokken 13 og 03. Formålet med lysfesten er at skaffe midler, der skal give bedre julebelysning i Brønderslev by.

Det forventes, at parken og lysfesten åbner for gæster fredagen før efterårsferien, men da belysningen skal sættes op, ønskes råderet over parken fra uge 40. Tillige oplyses, at ansøger ønsker at åbne parken for offentligheden i uge 43-44 uden lysfest, for herefter at genoptage opkrævning af entre til lysfesten fra uge 44 til uge 2.

Der ansøges om afspærring om natten, så offentligheden først får adgang til parken mellem 6 og 8 om morgen og indtil kl. 15 om eftermiddagen.

Ansøger forventer, at det bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Ansøger forventer at kunne tiltrække mellem 20.000 og 35.000 gæster til parken ved at lukke den.

Forvaltningen vurderer, at parken kan lukkes af, da det er inden for kommunalfuldmagtsreglerne. Det forudsætter, at der bliver opkrævet markedsleje i den forbindelse.

De tinglyste servitutter og lokalplanen lægger i sig selv ikke hindring for udlejningen, så længe den ikke er permanent lukket af og så længe, der er tale om til et arrangement til glæde for borgerne.

Den samlede juridiske vurdering er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at såfremt der gives principiel tilladelse til ansøgningen, skal der efterfølgende udarbejdes forslag til konkret aftale med ansøger, som efterfølgende kan behandles politisk.

Denne aftale skal bl.a. indeholde beskrivelse af:

 • Størrelse af leje
 • Opsætning af afspærring og afholdelse af udgifter hertil
 • Krav til oprydning og retablering efter perioden
 • Adgang til almindelig og vintervedligeholdelse for Vej og Park
 • Krav til elinstallationernes kapacitet, samt afholdelse af udgifter til evt. opgradering
 • Forsikringsforhold
 • Kommende byggeri af en ny restaurant
  Hedelund.

Parkgruppen og Den runde Pavillon bliver hørt af Brønderslev Kommune inden der skal træffes beslutning. Udtalelserne foreligger til Teknik- og Miljøudvalgsmødet.

Hvis udvalget beslutter at give tilladelse til lukke parken af for lysfesten, kan det danne præcedens for, at kommunens øvrige handelsstandsforeninger også skal have samme muligheder for at leje offentlige områder til lysfester i vinterhalvåret.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager principiel stilling til ansøgning om afspærring af Rhododendronparken i perioden uge 40 – uge 2 i aften- og nattetimerne, således der kan opkræves entre.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udtalelse fra Den runde Pavillon vedhæftes referatet.

Referat fra Parkgruppens møde den 3. maj 2021 indgik i udvalgets drøftelse af sagen og vedhæftes referatet.

Konklusionen fra Parkgruppens møde er, at flertallet af medlemmerne af Parkgruppen i overvejende grad er positive overfor ideen. Dog med en vis bekymring for udgifter til retablering.

Der er modtaget nyt kort over arealet, der indhegnes – dette vedhæftes referatet.

Peter Stecher, Simon Aagaard, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel indstiller ansøgningen til principiel godkendelse på betingelse af, at der laves en aftale indholdende en beskrivelse af de forhold, der fremgår af sagsfremstillingen, og at Hedelund afspærres tidligst fra kl. 16.00 under iagttagelse af mørkets frembrud. Godkendelsen gælder for den konkrete ansøgningsperiode.

Poul Erik Andreasen er imod en afspærring af Hedelund for offentligheden i så lang en periode.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Ansøgning om tilskud til opførelse af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. marts 2021 ansøgning om 300.000 kr. til opførelse af lege- aktivitetsplads i Rhododendronparken på baggrund af projekt fra Borger9700 med opbakning fra Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening.

Økonomiudvalget besluttede at oversendes ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Sagsfremstilling

Borger9700 har igennem længere tid ønsket at skabe yderligere liv og benyttelse af Rhododendronparken i hjertet af Brønderslev. Ønsket er at skabe et aktivt samlingssted for hele familien, hvor børnefamilier kan være aktive sammen på henholdsvis lege- og aktivitetspladsen og børn, unge og voksne kan være fysisk aktive på aktivitetspladsen og rundt på de eksisterende stier i parken. Projektet kan ses udfoldet i bilag.

På denne måde vil Rhododendronparken blive et endnu større trækplaster både for de lokale borgere, men også for besøgende og turister, der udover at nyde parkens natur også kan være aktive sammen. Hele projektet vil etableres med respekt for parkens natur og omgivelser.

Borger9700 har i samarbejde med Støtteforeningen for Neuroenhed Nord og Brønderslev Idrætsforening fået udarbejdet vedlagte udkast til lege- og aktivitetsplads i parken samt løbe- og forhindringsbane rundt i parken i forbindelse med de eksisterende stier. Det samlede budget for projektet er på 2.076.165,45 kr., og Økonomiudvalget ansøges om 300.000 kr. til projektet, derudover ansøges Fritids- og Kulturudvalgets anlægspuljen ligeledes om 300.000 kr.

Den resterende økonomi vil rejses via fondssøgning blandt andet ved Norlys og Lokale- og Anlægsfonden. Det samlede budget indebærer også drift i form af legepladsgodkendelse én gang årligt i de første 10 år. Projektet etapeopdeles, således legepladsen allerede vil blive etableret, når der er fundet økonomi til denne, herefter vil aktivitetspladsen følge og slutteligt løbe- og forhindringsbanen. Dette skal sikre, at der hurtigst muligt kommer gang i projektet. Som det fremgår af bilag (tilbud 1) vil legepladsen kunne etableres, når der er rejst 567.000 kr.

Lege- og aktivitetspladsen ønskes placeret ved den eksisterende legeplads i Rhododendronparken. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at denne placering af projektet vil indebære, at området udlejes gratis til Borger9700 i stil med f.eks. Multiparken i Jerslev. Der skal således udarbejdes en aftale mellem Brønderslev Kommune og Borger9700, hvor Borger9700 får tilladelse til at realisere projektet på området, mens Brønderslev Kommune stadig har vedligeholdelsesforpligtelsen i hele parken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget drøfter projektet og beslutter, om ansøgningen om midler kan tilgodeses.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at finansieringen kan tænkes fra flere områder fx puljen til bygningsvedligehold, hvor der pt. er 1,7 mio. tilbage som ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 5:

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på samlet koordinering af projekterne i Hedelund.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021:

Vej og Park er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Rhododendronparken. Der er løbende dialog med Parkgruppen omkring udvikling og vedligeholdelse i parken.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at ansøgning om legeplads i Rhododendronparken sendes til drøftelse i Parkgruppen inden endelig behandling i Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 18:

Sagen sendes til udtalelse i Parkgruppen, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2021:

Ansøgning om etablering af legeplads Rhododendronparken blev drøftet i Parkgruppen den 20. april 2021. Parkgruppen er positivt indstillet over for projektet, og anbefaler at den kommende legeplads placeres i området tæt på Parkvej. Desuden er det vigtigt at legepladsen integreres i parken med respekt for parkens "ånd", og med et særligt fokus på valg af materialer, der falder naturligt ind i parken.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Borger9700’s projekt ikke imødekommes. Udvalget ønsker ikke, at der
etableres en løbebane i Hedelund.

Udvalget indstiller, at der etableres en kommunalt finansieret legeplads i Hedelund og foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med Parkgruppen beslutter placeringen af og indholdet i legepladsen. Det indstilles endvidere, at der er fokus på valg af materialer, der falder naturligt ind i parken.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Prioritering af anlægsmidler for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er et restbudget på i alt ca. 5 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor der skal prioriteres midler til asfaltering af veje mv.

Sagsfremstilling

Samlet set er der ca. 5 mio. kr. tilbage på anlægskontoen til prioritering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at prioritering af midler til asfaltering skal afvente en vejtur i august 2021. Fagforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at udskyde prioriteringen af asfaltarbejder til august/september 2021 da, asfaltprojekterne skal i EU udbud, og der derved vil gå minimum 2 måneder fra beslutningen er truffet til asfaltarbejderne kan igangsættes. Det er ikke en optimal løsning at asfaltere vej i oktober/november, da temperaturerne typisk er lave, og derved forringes kvaliteten på asfaltarbejderne.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2020 besluttet, at der skal etableres en ny rundkørsel i krydsområdet Ålborgvej - Tylstrupvej i Hjallerup. Anlægsarbejderne er inde i en afsluttende fase, hvor asfaltering samt beplantning af midterøen mangler. For at hæve den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel er der på det seneste fremkommet ønsker om, at et ekstra areal på Tylstrupvej påføres et nyt slidlag, da der er mange huller i asfalten i dag.

Desuden er der et ønske om, at der foretages en opgradering af midterrabatterne på Ålborgvej. Det godkendte anlægsprojekt omfatter kun asfaltering af arealerne i selve rundkørslen. Der er fremkommet ønsker om, at areal på ca. 600 m2 mellem den nye rundkørsel og krydsområdet Tylstrupvej - Hellumvej får nyt slidlag.

Fagforvaltningen har foretaget en besigtigelse af området, og vurderer, at området trænger til et nyt slidlag. Den forslåede asfaltering vil bidrage til at styrke helhedsindtrykket af den nye rundkørsel. I midterrabatten på Ålborgvej (nord og syd for rundkørslen) er der 2 venstresvingsbaner, som efter etablering af ny rundkørsel ikke har nogen funktion. I det godkendte projekt er det planen, at der etableres spærreflade på eksisterende asfalt.

For at sikre en optimal trafiksikkerhed i området samt styrke den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel, giver det god mening at eksisterende midterrabat på Ålborgvej udvides til at omfatte eksisterende venstresvingsbaner.

De beskrevne tillægsarbejder kræver en ekstra bevilling på 100.000 kr.

Fagforvaltningen har ikke foreslået en prioritering af midler til øvrige asfaltprojekter, men anbefaler, at der tages udgangspunkt i fagforvaltningens prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvordan anlægsmidlerne skal disponeres samt drøfter om der skal bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejder og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejde og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel ved Hjallerup.

Følgende veje prioriteres:

 • Kærholtvej, Hjallerup – 292.100 kr.
 • Serritslevvej fra Flyvbjergvej til Sterupvej - 489.000 kr.
 • Åkærvej, Ørsø - 955.000 kr.
 • Præstevænget, Hjallerup - 70.400 kr.
 • Dahlsvej, Dronninglund

Følgende undersøges nærmere:

 • Bredningen Manna – hvad vil udgiften være om 2 år?
 • Pulsen – vejen er ikke på listen?
 • Karetmatervej – vejen er ikke på listen?

Der laves budgetønske til budget 2022 om bevilling af midler til de 3 førstnævnte veje på prioriteringslisten – i alt ca. 5 mio. kr. (uden slidlag)

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Prioritering af anlægsmidler til reparation og vedligehold af broer i 2021


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vil redegøre for det aktuelle behov for renovering eller udskiftning af broer på baggrund af udførte eftersyn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal disponeres midler fra anlægsbevillingen i 2021 til reparation eller udskiftning af broer.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er ansvarlig for drift og vedligehold af 109 broer på kommunens vej- og stinet, som har en samlet værdi på ca. 200 mio. kr. Der er i en længere periode (før 2019) afsat få midler til reparation og vedligeholdelse af broerne, hvilket har medført et efterslæb i forhold til behovet. For at opnå et økonomisk optimalt vedligeholdelsesniveau, sikre kapitalbevarelse, fremkommelighed og trafiksikkerhed anbefaler Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at

 • der som minimum afsættes 0,75 – 1,0 mio. kr./år (ekskl. moms) til vedligehold og kapitalbevarelse, og at
 • der derudover afsættes ekstraordinære midler til indhentning af efterslæb i forhold til reparation og udskiftning 1,5 – 2,0 mio. kr./år (ekskl. moms) i de kommende ca. 5 år.

Fagforvaltningen har på baggrund af udførte eftersyn vurderet, hvilke broer der har det største behov for reparation eller udskiftning, jf. vedlagte prioriteringsliste. Den vedlagte prioriteringsliste er et udvalg af broer, hvor behovet for reparation eller udskiftning vurderes at være størst, og ikke en komplet oversigt over alle de broer, der trænger til reparation.

Højest på prioriteringslisten er følgende:

Renovering af bro Ålborgvej – overføring af Vestergade

Der er gennemført eftersyn af broen (udført af Cowi), som indstiller, at broen renoveres indenfor den nærmeste tid for at levetidsforlænge broen. Det foreslås, at renoveringen omfatter udskiftning af fugtisolering og brobelægning, omprofilering af brodæk samt udskiftning af kantbjælker og autoværn, som vurderes at medføre en samlet udgift på ca. 3.235.000 kr.

En udsættelse af renovering af broen vil medføre, at der vil ske en fortsat nedbrydning af konstruktionsbetonen i brodækket, hvilket vil øge reparationsudgiften væsentligt og på sigt medføre, at broen ikke kan levetidsforlænges og må udskiftes. En udskiftning af broen til et tilsvarende bygværk vurderes at beløbe sig til omkring ca. 11 mio. kr.

Alternativt kan der, i stedet for det nuværende bygværk, formodentlig etableres et kryds eller en rundkørsel ved at fjerne broen samt hæve Ålborgvej og sænke Vestergade. Mere konkrete løsningsforslag og overslag på omkostninger hertil vil kræve nærmere undersøgelser.

Udskiftning af broerne V. Hassingvej, Ø. Hassingvej, Ulstedvej – underføring af Gerå

Det er skelbroer med Aalborg Kommune, som derfor afholder halvdelen af udgifterne til broerne.

I samarbejde med Aalborg Kommune er der gennemført eftersyn af broerne (udført af Rambøll), som indstiller, at broerne udskiftes/repareres indenfor den nærmeste tid (1-2 år) med baggrund i broernes nedbrydning og risikoen for sikkerhedsmæssige problemer. Rambøll anbefaler en udskiftning af brooverbygningerne suppleret med prøvebelastning og undersøgelser af endevederlagene, alternativt en total udskiftning af broerne.

Efterfølgende er strategien drøftet nærmere med Aalborg Kommune, som for nyligt har gennemført total udskiftning af lignende, lidt mindre, broer med en samlet udgift på ca. 1,5 mio. kr. Ud fra dette vurderes det, at de aktuelle broer kan udskiftes indenfor en samlet udgift på ca. 1,7 mio. kr. pr. bygværk for V. Hassingvej og Ø. Hassingvej og ca. 1,9 mio. kr. for Ulstedvej. Dette vil sikre broer med lang levetid og vurderes ud fra en helhedsbetragtning at være den mest hensigtsmæssige løsning. Der vil formodentlig kunne opnås besparelser ved at samle flere broer i en samlet entreprise.

Konsekvenserne, hvis der ikke bevilges midler til broerne, vil være mere restriktiv vægtbegrænsning af broerne, til gene for trafikanterne, og risiko for kollaps eller delvise brud på bygværkerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der disponeres midler af anlægsbevillingen i 2021 i henhold til et af følgende alternativer (beløb i kr. ekskl. moms):

Alt.

Bygværk

Beskrivelse

Overslag

1a

Ålborgvej – overføring af Vestergade

Renovering af bro

(udgiften på samlet 3,235 mio. kr. deles over f.eks. 2021 og 2022)

1.617.500

1b

Ålborgvej - overføring af Vestergade

Igangsættelse af nærmere undersøgelser af alternative krydsningsmuligheder

-*

2a

V. Hassingvej – underføring af Gerå

Udskiftning af bro

850.000

2b

Ø. Hassingvej – underføring af Gerå

Udskiftning af bro

850.000

2c

Ulstedvej – underføring af Gerå

Udskiftning af bro

950.000

2d

V. Hassingvej og Ø. Hassingvej – underføring af Gerå

Udskiftning af 2 broer

(forventet besparelse ved samlet entreprise)

1.650.000

2e

V. Hassingvej, Ø. Hassingvej og Ulstedvej – underføring af Gerå

Udskiftning af 3 broer

(forventet besparelse ved samlet entreprise)

2.550.000

*Indledende undersøgelser vurderes at kunne udføres indenfor rest af bevillingen for 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal disponeres midler til reparation eller udskiftning af broer fra anlægsbevillingen i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen under Vej og Park er i 2021, inkl. overførsel af restbudget på afsluttede projekter i 2020, på i alt 9,3 mio. kr. Midlerne er alle frigivet i Byrådet. På nuværende tidspunkt er der prioriteret 4,3 mio. kr. af puljen og der er således i alt 5 mio. kr. tilbage til prioritering.

Beslutning

Der bevilges 850.000 kr. til udskiftning af bro: V. Hassingvej – underføring af Gerå. Under forudsætning af, at Aalborg Kommune deltager.

Der laves et budgetønske til budget 2022 om anlægsbevilling til renovering af bro: Ålborgvej – overføring af Vestergade. 3,235 mio. kr.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: TM

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar 2021 til april 2021, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2021, pkt. 20:

Fordele / ulemper for andre vejbelægninger ønskes undersøgt – stenmel i stedet for grusveje. Kan det give en besparelse?

Punktet tages op næste gang, hvor Teknik- og Miljøudvalgets budget vedhæftes som bilag.

Rationaler ved brug af robotplæneklippere undersøges.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts 2021

Udvalgets budget er vedhæftet som bilag. Der er endvidere vedhæftet oversigt over salgs- og kostpriser i Vej og Park.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 17:

Blev drøftet.

Udgifter til konsulenter ønskes kortlagt.

Budget til Vej og Park ønskes specificeret.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021

Specificeret budget

Specificeret regnskab for Vej og Park (2020) er vedhæftet som bilag.

Udgifter til konsulenter

I 2020 blev der bevilget 586.791 kr. til konsulenter, juridisk bistand m.m., som vist i nedenstående tabel.

Politikområde 802, Kollektiv trafik, m.m. - Advokatbistand mv.

136.791 kr.

Politikområde 102 (Teknik- og Miljøudvalget 19.12.2019)

250.000 kr.

Politikområde 102 (Teknik- og Miljøudvalget 25.05.2020)

200.000 kr.

Sum

586.791 kr.

De samlede konsulentudgifter i 2020 beløber sig til 1.580.757 kr., og fordelt på følgende hovedkategorier:

Byggesagsbehandling

839.655 kr.

NCC-sagen

139.424 kr.

Kommuneplan

59.200 kr.

Planlægning

188.560 kr.

Vej og Trafik

57.560 kr.

Grundvand

40.938 kr.

Vandløb

69.020 kr.

Juridisk bistand

186.400 kr.

Sum

1.580.757 kr.

Resterende del af beløbet, ca. 1 mio. kr., er finansieret over energibesparelser på gadebelysning.

Oversigt over udgifter til konsulenter i 2020 er vedhæftet som bilag.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 25:

Blev drøftet – på næste møde fremlægges konkrete forslag.

Udvalgsmedlemmerne kom med forskellige forslag, som forvaltningen belyser til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2021

Med afsæt i forskellige forslag fra udvalgsmedlemmerne samt intern gennemgang af budget er der foretaget en gennemgang og vurdering af 10 forslag til omprioriteringer. Nogle forslag konkluderer, at der skal udarbejdes nærmere analyser for at komme tættere om der kan opnås effektiviseringer.

Beslutning

Følgende forslag sendes videre til Økonomiudvalget: 1, 2, 7 og 9. svarende til 500.000 kr.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

1. Spørgsmål fra udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen

Hvor mange lokalplaner har vi med bebyggelsesprocent på 25 %, hvor der er byggegrunde til salg?

Der er i alt 7 lokalplaner med en bebyggelsesprocent på 25 % med kommunale byggegrunde til salg:

 • Klokkerholm LP 11-10 25 %
 • Flauenskjold LP 07-02 25 %
 • Asaa LP 03-25 25 %
 • Jerslev LP 3312-02, 3345-02 og 3352-02 25 % i delområde II og III, 40 % i delområde I
 • Thise LP 6311-02 25 %
 • Agersted LP 01-01 25 %
 • Hallund LP 4551-01 25 og 40 % afhængig af byggeriet

Der er i alt 30 kommunale byggegrunde, der er sat til salg med 25 % i bebyggelsesprocent. Der kan søge dispensation til at hæve bebyggelsesprocenten til 30 %.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lokalplanerne ændres på sigt, så bebyggelsesprocenten ændres fra 25 % til 30 %.

Fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om Hjallerup Midtby.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Dispensation fra lokalplan


Beslutning

Der gives ikke dispensation.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


23. Lukket punkt: Overtrædelse vedr. manglende drikkevandsanalyse


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


24. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse - status for prioriterede ejendomme


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentgørelse.

Til toppen


26. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer