Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 31. maj 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Carsten Ullmann havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


3. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for energioptagere ved Jerslev Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Jerslev Varmeværk har ansøgt om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for energioptagere og en ny luftvarmepumpe til varmeproduktion. En del af varmeværkets ejendom er udlagt til rekreativt område i kommuneplanen. Jerslev Varmeværk ønsker at anvende en mindre del af arealet til det nye anlæg

Det er en forudsætning for lokalplanen, at der laves et kommuneplantillæg med foroffentlighed efter planlovens § 23c.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der igangsættes et kommuneplantillæg med foroffentlighed.

Sagsfremstilling

Jerslev Varmeværk har ansøgt om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for energioptagere til en luftvarmepumpe, der skal supplere varmeværkets produktion af varme fra deres traditionelle varmeværk og deres solenergianlæg. Anlægget er en del af deres overgang til vedvarende energi. Lokalplanen skal også omfatte det eksisterende varmeværk.

Kommuneplan

Varmeværkets ejendom ligger dels i byzone og i landzone. Landzonearealet har siden kommuneplan 2009 været udlagt til rekreativt område. Jerslev Varmeværk ønsker at anvende en del af arealet til opstilling af energioptagere til en luftvarmepumpe til varmeproduktion. Der er i 2018 etableret anlæg til nødkøling af solfangerne i det rekreative område.

Ændringen af arealets anvendelse forudsætter, at området overføres til kommuneplanramme 07-C-01 Centerområde, Borgergade.

Området har siden ca. 1999 været stillet til rådighed for borgerne i form af et mindre, rekreativt anlæg med en gennemgående sti fra Palægade til Samsøgade.


Ved etablering af solenergianlægget i 2015 blev arealet mellem varmeværkets ejendom og solenergianlægget overført til rekreativt område 07-R-02. Stiforbindelsen opretholdes, hvis det er teknisk muligt. Den sydlige del bevares som rekreativt areal.

Projektet med varmepumpen er kommet ind som et ændringsønske til den igangværende kommuneplanrevision 2021-33. Ændringsønsket kræver dog udvidet høring om kommuneplanrevisionen, hvilket ikke er igangsat i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Det er derfor nødvendigt at gennemføre en foroffentlighed om ændring af kommuneplanrammen. Forslag til debatmateriale ses i bilag.

Lokalplan
Ansøger har foreslået, at lokalplanen skal omfatte det eksisterende varmeværk og den nordligste del af landzonearealet, hvor energioptagerne ønskes opstillet. Fagforvaltningen vurderer, at hele ejendommen bør medtages i lokalplanen. det er aftalt med ansøger, at den nærmere afgrænsning af lokalplanområdet afklares i forbindelse med den videre planlægning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter planlægning for energioptagere og luftvarmepumpe ved Jerslev Varmeværk

og udsender debatmaterialet i herunder 4 ugers foroffentlighed.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Økonomi vedrørende den statslige Landsbypulje


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer om de økonomiske forhold, der vedrører den statslige landsbypulje, som anvendes til refusion i sager vedrørende nedrivninger, bygningsfornyelse samt områdefornyelse.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen orienterede på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2021 om ekstra midler, som Brønderslev Kommune har modtaget gennem Landsbypuljen. Indtil videre har Brønderslev Kommune modtaget uforbrugte midler fra nedenstående:

 • Frederikshavn Kommune: 1,0 mio. kr. (skal anvendes senest 31. december 2021)
 • Næstved Kommune: 1,2 mio. kr. (skal anvendes senest 31. januar 2022)
 • Bolig- & Planstyrelsen: 3,3 mio. kr. (skal anvendes senest 31. december 21)

Samlet set udgør rammebeløbet for Brønderslev Kommune 11,825 mio. kr. Bolig- & Planstyrelsen har endnu ikke meddelt endeligt, om hvorvidt Brønderslev Kommune vil modtage yderligere midler.

Bolig- & Planstyrelsen orienterede i januar 2021 om forhøjede refusionssatser i 2021. Her kan der opnås refusion på op til 80 % af udgifterne. Det betyder, at den kommunale medfinansiering kun udgør 20 %. Dette gælder for både områdefornyelse, bygningsfornyelse samt nedrivningssager. For at opnå den forhøjede refusionssats, skal der være truffet beslutning om endeligt tilsagn senest 31. december 2021. Derefter er refusionssatsen 60% fra staten og kommunens andel vil udgøre 40%.

Nedenstående skema viser de poster på budgettet, som kan anvendes til medfinansiering.

Post

Budget 2020

Inkl. overførte midler fra budget 2019
(mio. kr.)

Budget 2021

(mio. kr.)

Forbrug

(mio. kr.)

Rest budget

10. maj

(mio. kr.)

Bygningsfornyelse

0,5

0,5

0

1,0

Områdefornyelse

0,5

0,5

0

1,0

Nedrivningspulje

1,0

1,0

0,5

1,5

Landdistriktspuljen

1,0

1,0

1,2

0,8

Fokusby Asaa

0,5

0

0,2

0,3

Fokusby Flauenskjold

0,5

0

0

0,5

I alt

5,1

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet et Landsbypuljen primært skal anvendes til nedrivninger, bygningsfornyelse samt områdefornyelse. Samtlige anvendelsesmuligheder er vedlagt som bilag. Nedenstående viser en samlet opgørelse over forventet forbrug af rammen i 2021 samt restbeløb.

POST

Samlet ramme

(mio. kr.)

Forventet forbrug 2021

(mio. kr.)

Rest

(mio. kr.)

Landsbypulje

11,825

Nedrivning af forfaldne bygninger

(baseret på ansøgninger og erfaringer)

4,5

Bygningsfornyelse - herunder facaderenoveringer

(baseret på ansøgninger og erfaringer)

2

Områdefornyelse i Flauenskjold og Asaa

(baseret på, at de afsatte midler til fokusbyer på samlet 1 mio. kr. kan medfinansieres med tilskud fra staten på 80 %)

4

Samlet

11,825

10,5

1,325

Fagforvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er tilstrækkelig med kommunale budgetmidler til at matche Brønderslev Kommunes rammebeløb på landsbypuljen på 11,825 mio. kr.

Det bemærkes, at der foretages løbende træk på den statslige landsbypulje samt puljerne til nedrivninger og bygningsfornyelse, da disse indstilles til politisk behandling løbende.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Proces for områdefornyelser


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 12. april 2021 at omstrukturere fokusby-midlerne for byerne Asaa og Flauenskjold til områdefornyelser. Formålet er at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- & Planstyrelsens initiativ om områdefornyelsesprojekter. Der arbejdes nu mod en opstart af områdefornyelsesprocesserne i de to byer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til

 • valg af rådgiver som skal bistå udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammerne,
 • økonomisk ramme for områdefornyelse i Flauenskjold og Asaa, baseret på afsatte fokusby-midler og statslig medfinansiering ved områdefornyelse, og
 • den videre proces for ansøgning om midler til den tidligere auktionshal i Asaa Havn.
Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 en strategi for udvikling af kommunens mindre byer med udpegning af såkaldte fokusbyer, hvor der kunne igangsættes udviklingsinitiativer. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde og samskabelse mellem fagforvaltningen og de lokale borgere.

Som en del af udviklingsinitiativet for byerne Asaa og Flauenskjold, opstartes nu udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammer frem mod en politisk behandling af disse ved udgangen af 2021. Ved at omstrukturere byernes fokus-bymidler til områdefornyelser og udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammer, er det muligt at matche de kommunalt afsatte midler med statslige midler på 80 %, og derved få fokus-bymidlerne til at vokse.

Fagforvaltningen forventer, at programmerne har fokus på borgerdrevene initiativer og realiserbare projekter, som er lokalt forankret ud fra en fælles vision og grundlag. Den valgte rådgiver til opgaven skal agere bindeled mellem de forskellige aktører, og være tovholder for projekternes proces og udarbejdelse af program med støtte og kvalificering fra fagforvaltningen. Rådgivningsbistanden er refusionsberettiget.


Fagforvaltningen har haft dialog med to tegnestuer med henblik på valg af rådgiver til opgaven. De indbudte var tegnestuerne: By+Land og Labland, som begge har erfaring med områdefornyelser, og både kan varetage den involverende borgerproces og udarbejdelse af tegningsmateriale og skrift til programmet. Fokus for dialogmøderne har været oplæg af procesforløb for henholdsvis Asaa og Flauenskjold, samt perspektiv på borgerinddragelse. Da byerne ikke har samme udgangspunkt, vil processerne heller ikke forløbe ens, men tilpasses den enkelte by.

Programmerne skal opfylde ministeriets krav for områdefornyelse, men også agere arbejds-/procesværktøj for de lokale borgere i Asaa og Flauenskjold. Programmerne skal derfor bygge videre på den allerede igangværende proces og stå på skuldrene af og udbygge tidligere materiale som: Helhedsplan Flauenskjold og Vision - Indsatser - Projekter Asaa 2035 m.fl. Programmernes indhold vil yderligere baseres på involverende borgerinddragelse af byernes borgere, og udarbejdes i tæt samarbejde og dialog med de lokale følgegrupper. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret i udviklingsarbejdet og inviteres med til de workshops og borgermøder, der afholdes i byerne.

Fagforvaltningen anbefaler tegnestuen Labland som rådgiver til områdefornyelserne, da de vil kunne bistå med en helhedsorienteret rådgivning med deres tværfaglige profil, erfaring med Byfornyelseslovens krav til områdefornyelsesprogrammer, samt deres forståelse af byernes udgangspunkt.

Fagforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender tidligere fremlagte ramme på 5 mio. kr. til områdefornyelse i Flauenskjold og Asaa, bestående af 1 mio. kr. i kommunal medfinansiering og 4 mio. kr. i statslig medfinansiering.

Ansøgning om midler til tidligere auktionshal, Asaa Havn

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra Asaa Havn om midler renovering af den tidligere auktionshal i Asaa Havn.

Det er tanken, at den tidligere auktionshal i fremtiden skal kunne varetage blandt andet kulturtilbud og derved bidrage til aktivitetsniveauet og brugen af Asaa Havn for både borgere og turister. Der forestår allerede en renovering af bygningen, men der ansøges om kommunal støtte af 420.000 kr. til finansiering af yderligere renovering med fokus på istandsættelse af indre vægge, el-installationsarbejde og opbygning af udendørs siddearealer/opholdsarealer.

Fagforvaltningen vurderer at projektets perspektiver og muligheder for skabelse af mere liv og aktivitet på haven i fremtiden, er i sammenspil med det kommende udviklingsarbejde. Derfor anbefales det, at ansøgningen om auktionshallen indgår som en del af områdefornyelsen samt økonomien heri.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 • at tegnestuen Labland vælges som rådgiver til udførsel af områdefornyelsesprogrammer for de forestående områdefornyelser i Asaa og Flauenskjold,
 • at Teknik- og Miljøudvalget godkender en ramme på 5 mio. kr. til områdefornyelse i Flauenskjold og Asaa, bestående af 1 mio. kr. i kommunal medfinansiering og 4 mio. kr. i statslig medfinansiering, og
 • at ansøgning om økonomisk støtte til renovering af auktionshal på Asaa Havn, indgår som en del af områdefornyelsen i Asaa.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Områdefornyelsen i Flauenskjold omfatter også sti-belysningsprojektet, jf. tidligere beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Søhedenvej 3, Jerslev - indretning af offentligt tilgængeligt byrum


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har fra borgere i Kirkholt modtaget ansøgning om støtte til indretning af offentligt tilgængeligt byrum på Søhedenvej 3, som er nedrevet med støtte fra landsbypuljemidler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til retningslinier for indretning af offentlige tilgængelige byrum samt om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har fra borgere i Kirkholt modtaget ansøgning om støtte til indretning af offentligt tilgængeligt byrum på ejendommen Søhedenvej 3, der ligger centralt i Kirkholt. Der er ingen borgerforening i Kirkholt. 27 borgere har underskrevet ansøgningen.

Ejendommen er på baggrund af beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget købt af kommunen og nedrives med støtte fra landsbypuljemidler. Nedrivningen er afsluttet. Fagforvaltningen har haft dialog med en repræsentant for borgerne om indretning af grunden. Repræsentanten oplyser, at der desuden søges via fonde mv.

Det er den første ansøgning, som fagforvaltningen har modtaget til dette formål.

Kort samt oversigtsplan fra ansøgning er vedhæftet.

Lovgivning og kommunale retningslinjer

Byfornyelsesloven giver generelt mulighed for at give støtte til etablering af offentlige tilgængelige byrum, hvor der gives, eller har været givet støtte til nedrivning af en bygning/ejendom efter samme lov. Intensionen med denne lovgivning er at give støtte til begrænsede projekter, hvor der ikke kræves ændringer i de planmæssige rammer, og ikke får karakter af områdefornyelse, men der er ikke i lovgivningen sat en beløbsmæssig grænse.

Støtten til ansøger kan højst udgøre 100 % af de dokumenterede, støtteberettigede udgifter, når den seneste lovlige anvendelse har været udlejningsejendom.

Støtten til ansøger kan højst udgøre 50% af de dokumenterede, støtteberettigede udgifter, når den seneste lovlige anvendelse har været ejerboliger eller erhverv.

Den seneste lovlige anvendelse af Søhedenvej 3 var udlejning, hvorfor der her vil kunne gives støtte til 100 % af de støtteberettigede udgifter, som ansøger kan dokumentere.

Byrådet godkendte på møde den 19. juni 2019 fagforvaltningens forslag om anvendelse af landsbypuljemidler.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forlængelse heraf den 19. august 2019 retningslinjer for anvendelse af landsbypuljemidlerne til nedrivning af forfaldne bygninger samt facaderenoveringer.

Teknik- og Miljøudvalget har således ikke truffet beslutning om retningslinjer for anvendelse af landsbypuljemidler til indretning af offentlige tilgængelige byrum.

På baggrund af den nu indsendte ansøgning er der behov for også at fastlægge retningslinjer for indretning af offentlige tilgængelige byrum.

Fagforvaltningens forslag til retningslinjer:

 • at der højst kan ydes støtte til èt offentligt tilgængeligt byrum pr. oplandsby/landsby,
 • at beliggenheden er centralt i byen,
 • at støtten som udgangspunkt målrettes mod de grundlæggende forhold som bevoksning, belægninger til stiforbindelser og opholdsarealer, borde og bænke, etablering af 1-2 parkeringspladser med grusbelægning, herefter evt. mindre bygninger og legepladsredskaber,
 • at ansøger/borgerne overtager driften og afholder alle udgifter,
 • at der maksimalt kan ydes støtte til ansøger med et beløb på 100.000 kr. pr. projekt. Ved udlejningsejendomme således 100 % af 100.000 kr., og ved ejerboliger og erhverv 50 % af 200.000 kr., og
 • at Teknik- og Miljøudvalget løbende prioriterer fremtidige, lignende sager.

Indgåelse af lejeaftale

Staben, som står for salg af kommunens tomme grunde, har givet accept til, at der vil kunne indgås skriftlig lejeaftale om etablering af offentligt tilgængeligt byrum, hvor kommunen beholder grunden. I den skriftlige aftale vil der blive stillet krav om, at borgerne overtager driften og afholder alle udgifter. Kommunen kan opsige aftalen, hvis aftalen misligholdes.

Økonomi

Fagforvaltningen forventer, at der højst vil blive 1-2 projekter pr. år, hvorfor der kun i begrænset omfang vil blive træk på de statslige og kommunale landsbypuljemidler. For tilsagn/beslutninger i år 2021 udgør den statslige medfinansiering 80 % og den kommunale 20 %, efter 2021 er det henholdsvis 60 % stat og 40 % kommune (medmindre lovgivningen ændres).

Hvis det besluttes at yde støtte som ansøgt på 100.000 kr. til Søhedenvej 3, vil kommunen således heraf få 80.000 kr. refunderet fra staten, så den kommunale udgift bliver 20.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget

 • godkender ovennævnte retningslinjer og
 • beslutter at yde støtte til etablering af offentligt tilgængeligt byrum på ejendommen Søhedenvej 3 i Kirkholt med et beløb på 100.000 kr.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen, med den ændring til retningslinjerne, at – beliggenheden er centralt i byen ændres til at beliggenheden er bynær.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om at omdøbe Godsbanegade, Brønderslev, til Pedershaabs Gade


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget forslag fra en borger om at omdøbe Godsbanegade til Pedershaab Gade.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en eventuel anvendelse af navnet.

Sagsfremstilling

En borger med tætte relationer til Peder Nielsen Beslagfabrik, som tidligere hed Pedershaab, har sendt forslag om, at vejen Godsbanegade omdøbes til Pedershaab Gade. Forslaget begrundes med, at det er vigtigt, at navnet Pedershaab ikke går i glemmebogen. Citat fra ansøgning: "Havde Peder Nielsen købt jord i Sulsted, som han prøvede før han drog til Brønderslev, så havde Brønderslev nu kun været en lille landsby, og Sulsted havde været en blomstrende købstad".

På Godsbanegade er der flere virksomheder. Da det er ret bekosteligt for dem at ændre adresse, vil det kunne medføre indsigelser. Der kan desuden være en historisk værdi i at bevare navnet Godsbanegade. Det er derfor telefonisk forelagt ansøger det forslag, at det kommende torv ved Banegårdspladsen eventuelt kunne navngives Pedershaabs Plads. Derved bevares navnet Godsbanegade. Det forslag var han meget tilfreds med.

I forbindelse med navngivning af det kommende torv ved Banegårdspladsen bør det dog overvejes, hvorvidt der skal udskrives en navnekonkurrence. I det tilfælde, at der ønskes en navnekonkurrence, kan forslaget Pederhåbs Plads/Pederhåbtorvet indgå heri på lige fod med øvrige indkomne forslag.

Ansøger ønsker at navnet staves med dobbelt-a, da det er den korrekte stavemåde for Pedershaab. Ifølge Dansk Sprognævn og Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, som er øverste myndighed på adresseområdet, skrives vejnavne som hovedregel med bolle-å. Her i kommunen er alle vejnavne, undtagen Asaa Havn og Asaa Strand, stavet med bolle-å. Det er vigtigt med en ensartet struktur, når vejnavne f.eks. skal søges i diverse registre, bl.a. online selvbetjeningsløsninger. Det anbefales derfor, at navnet staves med bolle-å.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger en af følgende muligheder:

 • Kommende torv navngives Pedershåbs Plads
 • Kommende torv navngives Pedershåbtorvet
 • Godsbanegade omdøbes til Pedershåbs Gade
 • Afgørelsen afventer en navnekonkurrence af det kommende torv
 • Skal navnet staves med bolle-å eller dobbelt-a?
Personale

Ingen.

Beslutning

Afgørelsen afventer etablering af det kommende torv.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af sti langs Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dele af vejstrækningen Ådalen i Brønderslev er cyklister henvist til at cykle på vejen. Borgere i området har stillet spørgsmål til, om dette er en trafiksikker løsning.

Fagforvaltningen har vurderet alternative løsningsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres stiforbindelse langs del af Ådalen i Brønderslev samt afklare eventuel finansiering.

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en masterplan for Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev. I de efterfølgende lokalplaner er der udlagt en offentlig sti langs sydsiden af Ådalen. I den centrale del af Ådalen var det meningen, at området skulle fremstå som en bygade med huse i 2 ½ etage på begge sider af vejen samt fortov og kantparkering. I det centrale område af Ådalen skulle cyklister henvises til at cykle på vejen. På den øvrige strækning er der etableret en sti, som anvendes af både cyklende og gående.

I de senere år er der stillet spørgsmål til, om dette er en hensigtsmæssig løsning som fremmer trafiksikkerhed, hvor cyklende på dele af strækningen bliver henvist til at cykle på vejen.

Ådalen er en af de centrale vejadgange til bydelen, og vejen er skiltet med en hastighed 40 km/t.

Fagforvaltningen har tidligere udarbejdet et forslag til etablering af 2 minus 1 vej, en løsning som er godkendt af politiet og Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er der kommet en del signaler fra beboerne i området om, at de ikke er tilfreds med den foreslåede løsning.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21. december 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en sti i fast belægning i de sydlige parkeringslommer, således stien langs Ådalen bliver gennemgående. Stien etableres i samme niveau som vejen, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og sti. Der skiltes ikke med at stien er forbeholdt cyklende. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser. Denne løsning blev ikke godkendt af politiet, da den vil blive forvekslet med p-bane eller cykelbane.

Fagforvaltningen har derfor foretaget en fornyet vurdering af alternative forslag.

Alternativ 1

Der etableres enkeltrettet cykelsti i nordsiden af Ådalen fra Hjørringvej til Nordre omfartsvej. Eksisterende parkeringslommer langs dele af nordsiden af Ådalen inddrages til cykelsti. Eksisterende lysmaster flyttes til yderside af cykelsti.

I sydsiden af Ådalen ændres eksisterende sti til delt sti og på strækningen foran Ådalen 287-301 etableres delt sti. På strækningen mellem Ådalen 301 og eksisterende sti mod vest etableres der enkeltrettet cykelsti i P-lommerne og eksisterende fortov bibeholdes.

Cykelsti og fortove skal føres igennem de 3 torve og kantstenen fra sidevejene skal føres frem til stamvejen.

Løsningen skal forelægges til politiets godkendelse.

Anlægsoverslag: 1.500.000 kr.

Alternativ 2

Tidligere godkendt løsning, 2 minus 1 vej, gennemføres.

Løsningen er godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter de alternative løsninger og anbefaler en løsning for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2021, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres 2 minus 1 vej og torvene gentænkes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder forslag til udformning af torvene til kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2021:

På Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej, men på mødet den 21. december 2020 blev det besluttet, at 2 minus 1 vej skulle erstattes med en sti i den sydlige side af vejen. Økonomiudvalget bevilgede efterfølgende den 20. januar 2021 350.000 kr. fra jordforsyningskontoen til etablering af stien. Det vurderes, at den forslåede 2 minus 1 vej samt justering/opgradering af torvene kan løses indenfor den godkendte ramme på 350.000 kr.

Som Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, er der udarbejdet et forslag til udformning af torvene. Torvene etableres som kryds, hvor granitkantstenene fra sidevejene føres frem og sammen med nye granitkantsten fra stamvejen. De eksisterende granitkantsten tages op og genbruges. Eksisterende fortove føres frem til overkørslen for sidevejene. Overkørslerne etableres i belægningssten. Asfaltarealerne bag de nye kantsten tages op og genetableres med græs.

Løsningen skal forelægges til politiets godkendelse.

Anlægsoverslag:

2 minus 1: 120.000 kr.

Opgradering af torvene: 225.000 kr.

Samlet anlægsoverslag: 345.000 kr.

Beslutning

Der holdes møde med de to grundejerforeninger inden beslutningen træffes.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udskiftning af chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker de eksisterende chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm udskiftet med nye modificerede sinus-asfaltbump dimensioneret til 50 km/t.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det ansøgte samt en frigivelse af en bevilling på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker de eksisterende chikaner på Hellevadvej i Klokkerholm udskiftet med nye modificerede sinus-asfaltbump dimensioneret til 50 km/t.

De tunge og bredde køretøjer ødelægger i dag Hellevadvejs vejkasse, når de skal rundt om de nuværende heller på Hellevadvej.

Fagforvaltningen har vurderet, at en udskiftning af de eksisterende heller med 2 stk. asfaltbump til en anlægspris på i alt 50.000 kr. vil kunne løse problemet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det ansøgte og prioriterer 50.000 kr. af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2021, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Klage over tung trafik på Sønder Alle i Agersted


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over en stor mængde tung trafik og høj hastighed på Sønder Alle i Agersted, samt høj hastighed på Dronninglundvej/Præstbrovej i Agersted. Borgeren ønsker, at der på Sønder Alle opsættes en forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt, samt at der laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på både Sønder Alle og Dronninglundvej/Præstbrovej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over stor mængde tung trafik og høj hastighed på Sønder Alle i Agersted, samt høj hastighed på Dronninglundvej/Præstbrovej i Agersted. Borgeren mener, at den store mængde tunge trafik er skyld i revner på hans hus. Samtidig skaber den høje hastighed utryghed ved færdsel i byen. Borgeren ønsker, at der på Sønder Alle opsættes forbudstavle C23.1 - Lastbil forbudt med undertavle UC 20.2 Ærindekørsel tilladt, samt at laves hastighedsdæmpende foranstaltninger på både Sønder Alle og Dronninglundvej/Præstbrovej.

Sønder Alle er placeret i byzone med en 30 km/t zone (et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne). Den tilladte hastighed er 50 km/t. Sønder Alle har en vejbredde på 5,75 m med 1,8 m fortov i begge sider. I vestenden af Sønder Alle ved krydset Gl. Kongevej/Sønder Alle er der en hævet flade dimensioneret til 30 km/t.

I 2014 opdaterede Brønderslev Kommune, på opfordring af en borger, afmærkningen i krydset Sønder Alle/Gl. Kongevej, så det blev mere synligt, at trafikken fra syd af Gl. Kongevej skulle benytte den bredere Sønder Alle fremfor at benytte den smalle Gl. Kongevej.

Sønder Alle er i kommunens klassificering defineret som en lokalvej i byen.

En lokalvej i byen er defineret som:

"Lokalvejene i byen er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere m.v. Lastbiltrafikken er meget tilfældig, og udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejene er typisk smalle, med ingen eller få afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum."

Dronninglundvej/Præstbrovej er placeret i byzone og den tillade hastighed er 50 km/t. Dronninglundvej/Præstbrovej har en vejbredde på 6,5 m med 1,8 m fortov i begge sider. Ved indkørslen til Agersted fra syd er der først en chikane og umildbart efter Sønder Alle er der vejbump. Ved indkørslen fra nord er der også vejbump.

Dronninglundvej/Præstbrovej er i kommunens klassificering kategoriseret som en gennemfartsvej i åbent land.

En gennemfartsvej er defineret som:

"For at sikre en god fremkommelighed i kommunen er en række veje udpeget som gennemfartsveje. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på ca. 80 km/t på en komfortabel måde således, at man hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen, og med god forbindelse til motorvejen.

Denne vejtype nødvendiggør, at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum (begrænset facadeadgang), en god bærevne (herunder en god afvanding), med en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag) og med brede rabatter. Gennem mindre bysamfund kan hastighedsdæmpende foranstaltninger dog i særlige tilfælde etableres, såfremt man sikrer fremkommelighed for den tunge trafik."

Der er i april 2021 foretaget en trafiktælling på Sønder Alle ud for nummer 2. Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på 350 køretøjer, hvoraf 15 % er tungtrafik. 98 % kørte under 50 km/t og 2 % kørte mellem 50-60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 42,6 km/t.

I marts 2021 blev der foretaget trafiktælling på Præstbrovej ved nummer 14. Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på 1410 køretøjer, hvoraf 16 % er tungtrafik. 80 % kørte under 50 km/t, 18 % kørte mellem 50-60 km/t og 2 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 51,9 km/t.

I perioden 2011 til 2021 er der politiregistreret 4 uheld på Dronninglundvej/Præstbrovej og ingen uheld på Sønder Alle. Ingen af de 4 uheld på Dronninglundvej/Præstbrovej skyldes høj hastighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingerne, ulykkesantallet, vejene klassifikation og vejenes udformning med flere chikaner og vejbump.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning

Anmodningen imødekommes ikke under henvisning til fagforvaltningens bemærkninger.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 17, boligområde ved Bakkeskrænten Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik- og Miljøudvalget indstillede på møde den 12. april 2021, at der skal meddeles dispensation til byggeri af nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021, at der skal meddeles dispensation til byggeriet. Udkast til afgørelse har efterfølgende været i partshøring hos naboer og nærliggende skovejer. Der er modtaget et høringssvar fra naboer til projektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal meddeles endelig tilladelse eller afslag på ansøgning om dispensation fra skovbeskyttelseslovens § 17.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstillede på møde den 12. april 2021, at der skal meddeles dispensation til byggeri af nyt boligområde ved Bakkeskrænten i Thise.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021, at der skal meddeles dispensation til byggeriet. Inden der kan gives en endelig afgørelse, skal sagen sendes i partshøring hos en nabo og skovejeren til den skov, som er beliggende umiddelbart nord for projektet.

Der er modtaget høringssvar fra den nærmeste nabo, som har underskrevet høringssvaret sammen med endnu en nabo. Høringssvarets hovedpunkter er følgende:

 • Det ønskes, at Brønderslev Kommune vil revurdere deres ønske om at give dispensation til projektet. Byggeriet vil påvirke landskabet væsentligt negativt, hvilket er i strid med skovbyggelinjens formål.
 • Den pågældende dispensation strider imod den praksis, der er på området. Særligt i forhold til at skovbyggelinjen i området allerede er reduceret, og bestemmelsen dermed skal administreres mere restriktivt.
 • Projektet vil have en negativ effekt på den rekreative oplevelse af området fra de mange rekreative stier, som forløber langs projektområdet. Et nyt byggeri på den pågældende placering vil påvirke den uforstyrrethed som naboerne oplever i området. De visualiseringsbilleder, som er modtaget fra ansøger, er misvisende, da bygningerne på billederne er formindskede. Bygningerne fremstår dermed mindre dominerende på visualiseringerne, end de vil i virkeligheden. Det er problematisk, at disse billeder er brugt i materiale til politisk behandling.
 • Det er angivet som argument i udkast til dispensationen, at der er positiv opbakning til projektet i byen. Dette er ikke en saglig begrundelse, da der ikke er foretaget nogen undersøgelse af dette. Det er også modstandere af projektet i byen og ikke nødvendigvis en positiv opbakning i byen.
 • Byggeriet strider imod kommuneplanens udpegninger ”særligt værdifuldt landskab” og ”værdifulde kulturmiljøer” og dermed planloven. Desuden strider byggeriet imod Vandforsyningsplanen.
 • Der findes flere alternative placeringer til projektet, som er langt mere hensigtsmæssige til dette.
 • På baggrund af befolkningsprognosen er der ikke behov for at opføre flere boliger i Thise.
 • Sagen bør behandles i sin helhed og ikke som flere delelementer, således Byrådet og udvalgene i Brønderslev Kommune kan tage stilling til det samlede projekt.
 • En eventuel dispensation vil blive påklaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager endelig stilling til, om der skal meddeles tilladelse eller afslag på ansøgning om dispensation fra skovbeskyttelseslovens § 17.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher, Simon Aagaard, Johannes Trudslev, Hildo Rasmussen og Dennis Kvesel ønsker fortsat at give dispensation.

Poul Erik Andreasen er imod.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Fastsættelse af størrelse af markvandingstilladelse


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med udarbejdelse af en ny administrationsgrundlag for meddelelse af vandindvindingstilladelser ønsker fagforvaltningen at ændre nuværende praksis for den maksimale indvindingsmængde en ansøger kan søge om.

Formålet er at sikre en fleksibel løsningsmodel, som bevirker, at flest mulige får tilladelse til markvanding, da det er fagforvaltningens erfaring, at den ansøgte vandindvindingsmængde i praksis sjældent udnyttes. Det nye administrationsgrundlag for tildeling af markvandingstilladelser vil være gældende for både nye og eksisterende tilladelser. Såfremt udvalget vælger at fastholde nuværende praksis, hvor man altid kan søge om 1.000 m3 grundvand pr. hektar landbrugsjord, er der risiko for at flere ansøgninger ikke kan imødekommes, da ressourcen teknisk set er opbrugt, men i praksis ikke udnyttes i henhold til de eksisterende indvindingstilladelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen ved en fornyelse af en markvandingstilladelse fremadrettet maksimalt giver tilladelse til, at der må oppumpes den højeste indberettede mængde igennem de seneste 10 år plus 25 %.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af et ny administrationsgrundlag for meddelelse af vandindvindingstilladelser ønsker fagforvaltningen at ændre nuværende praksis for den maksimale indvindingsmængde en ansøger kan søge om.

Forvaltningens praksis har hidtil været, at man kunne ansøge om indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. hektar landbrugsjord om året til markvanding. Minimumskravet er, at der er tale om landbrugsejendom med minimum 2 hektar markareal. Denne praksis er fastlagt gennem forvaltningens vandforsyningsplan. De fleste har søgt om den maksimale mængde, mens der oppumpes typisk mindre. Der er derfor bundet en del af grundvandsressourcen i tilladelser, som ikke udnyttes fuldt ud. Denne mængde kunne blive anvendt af andre markvandere i stedet for at gå til ”spilde”.

Det primære formål med at fastsætte en ny administrativ praksis for mængden af grundvand, der gives tilladelse til i forbindelse med markvanding, er at sikre en fordeling af den tilgængelige grundvandsressource, således at flest mulige kan få deres ønske om markvanding imødekommet.

Forvaltningen foreslår, at der ved fornyelse af en markvandingstilladelse maksimalt må ansøges om den højeste indberettede mængde igennem de seneste ti år plus 25 %. Tilladelsen kan dog ikke overstige 1.000 m3 grundvand pr. hektar landbrugsjord. Samme forudsætninger til fastlæggelse af den maksimale mængde, der kan ansøges om, anvendes også i andre kommuner (eksempelvis Holstebro). Såfremt der er tale om en ny boring fastholdes kommunens nuværende forvaltningspraksis med maksimalt 1.000 m3 grundvand pr. hektar landbrugsjord om året til markvanding.

Såfremt der sker en uacceptabel påvirkning af natur- og vandløbshensyn, kan den ansøgte mængde muligvis kun delvist eller slet ikke blive imødekommet. Dette afgøres ved en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Såfremt en markvander ikke har indberettet oppumpede mængder de seneste ti år, skal boringen som udgangspunkt sløjfes. Såfremt borgeren alligevel ønsker at beholde boringen til markvanding, skal der ansøges om en fornyet indvindingstilladelse. I sådanne tilfælde behandles ansøgningen som om, der var tale om en ny boring og den maksimale mængde, der kan ansøges om, er 1.000 m3 pr. hektar om året.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at fagforvaltningen ved en fornyelse af en markvandingstilladelse fremadrettet maksimalt giver tilladelse til, at der oppumpes den højeste indberettede mængde igennem de seneste ti år plus 25 %. Tilladelsen kan dog ikke overstige 1.000 m3 grundvand pr. hektar landbrugsjord og er desuden afhængig af, at natur- og vandløbshensyn ikke påvirkes væsentligt negativt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher, Johannes Trudslev, Poul Erik Andreasen, Hildo Rasmussen og Simon Aagaard godkendte sagen som foreslået af fagforvaltningen.

Dennis Kvesel ønsker punktet udsat med henblik på høring af relevante parter.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Anvendelse af boringsgennemgang ved markvandingstilladelser


Resume

Sagsforløb: TM

Som en del af kommunens administration på grundvandsområdet har fagforvaltningen tilsynspligt på vandindvindingsanlæg.

Da opgaven med at få udarbejdet tilladelser til markvanding har været nedprioriteret i en årrække, er der ca. 120 vandindvindingsanlæg, der ikke er blevet tilset. For at løfte denne tilsynsopgave på en effektiv måde og samtidig sikre, at eksisterende boringer opfylder gældende normer og lovgivning ønsker forvaltningen, at ansøger udfylder en boringsgennemgang via kommunens hjemmeside, inden en ansøgning om markvandingstilladelse kan behandles. Denne løsningsmodel anvendes i flere andre kommuner.

Boringsgennemgang skal enten udfyldes af borgeren eller en brøndborer på borgerens vegne. I begge tilfælde skal borgeren hyre en brøndborer med minimum B-bevis til den tekniske gennemgang af anlægget, da dette kræver særlig fagkundskab. Udgiften til brøndborer for borgeren anslås i størrelsesorden 2.000 kr. Såfremt den digitale løsning ikke anvendes, er det som udgangspunkt nødvendigt med en fysisk inspektion af anlægget udført af kommunens fagforvaltning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til brug af den digitale løsning, hvor ansøger selv - eller brøndborer på vegne af ansøger - udfylder boringsgennemgang på kommunens hjemmeside og hvor den tekniske boringsgennemgang er udført af en sagkyndig med minimum B-bevis for brøndborere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af nyt administrationsgrundlag til markvandingstilladelser er der kommet fokus på kommunens tilsynspligt med eksisterende markvandingsboringer. En ansøgning om en indvindingstilladelse til markvanding fra et eksisterende vandindvindingsanlæg sker typisk ud fra en af nedenstående situationer:

 • En tidligere givet indvindingstilladelse til markvanding er udløbet
 • Ejendommen er kommet på vandværk, og ønsker at anvende den tidligere drikkevandsboring til markvanding

Boringerne, der ønskes anvendt til markvanding, har typisk ikke været tilset i en længere årrække, og det er uvist hvilken stand de er i. Forvaltningen anslår, at der ca. er 120 boringer i kommunen, som skal have udført en boringsgennemgang.

Det primære formål med en boringsgennemgang er at sikre, at den boring, som ansøger ønsker at anvende til markvanding, har en acceptabel teknisk tilstand og overholder de lovmæssige krav til en sådan installation. Desuden ønskes det afklaret, om det lovmæssige fredningsbælte på 5 m omkring boringen er overholdt samt at sikre at boringens placering er registreret i kommunens GIS system og har fået tildelt et DGU nummer fra det nationale boringsregister.

Boringsgennemgangen anvendes af forvaltningen til at afgøre, om en boring kan anvendes til indvinding af grundvand til markvanding. Såfremt en boring ikke overholder lovkravene, vil ejeren blive mødt med krav om udbedring eller evt. sløjfning af boringen. Boringsgennemgangen skal som udgangspunkt gennemføres, når der søges om fornyet tilladelse til markvanding (typisk hvert 15. år). Ved boringsgennemgangen løftes endvidere kommunens tilsynspligt af vandindvindingsanlæg jf. vandforsyningsloven.

Når en borger bliver bedt om at udfylde en boringsgennemgang, forventes dette at ske via en digital løsning på kommunens hjemmeside Grundvand og drikkevand - Brønderslev Kommune (bronderslev.dk). Den tekniske del af boringsgennemgangen kræver teknisk ekspertise. Borgeren er derfor nødt til at have en sagkyndig med minimum B-bevis for brøndborere til at forestå denne del af gennemgangen. Den tekniske boringsgennemgang forventes at ville påføre borgeren udgifter i størrelsesorden 2.000 kr. til brøndborer.

Boringsgennemgangen via hjemmeside er en løsningsmodel, som anvendes i andre kommuner (eksempelvis Aabenraa, Holstebro, Lemvig og Aalborg). Alternativet til en digital løsning er, at kommunen selv udfører fysisk tilsyn af de relevante anlæg. Fagforvaltningen vurderer, at det vil være ressourcekrævende og vil forlænge processen med at få behandlet ansøgningerne om markvanding.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalgetgodkender brugen af den digitale løsning, hvor ansøger selv - eller brøndborer på vegne af ansøger - udfylder boringsgennemgang på kommunens hjemmeside og hvor den tekniske boringsgennemgang er udført af en sagkyndig med minimum B-bevis for brøndborere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Deltagelse i Natur på Tværs


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

De nordjyske kommuner og Business Region North vil med det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs" fremme etablering af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs".

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som landsdelen er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i de senere år stået sammen for at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, ligesom der har været samarbejde på tværs af kommunerne med Grønt Danmarkskort, og helt i overensstemmelse med naturrådenes anbefalinger til det videre arbejde med at implementere Det grønne Danmarkskort. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

I denne måned har alle de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi og "Natur på tværs" kan ses som en konkret handling i forlængelse af denne strategi. I strategien står det klart, at de nordjyske kommuner vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs. Der er behov for en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Projektet kaldes for Natur på tværs af Nordjylland og er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og 10 nordjyske kommuner.

Projektet

Natur på tværs af Nordjylland er en ambitiøs satsning på at udpege og udvikle større og vildere natur i Nordjylland. Der satses på 4 overordnede sigtelinjer for de nye naturområder (de 4 S’er):

 • Storhed. Større områder med plads til vild og dynamisk natur.
 • Sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser, hvor der er højt til loftet og plads til både den vilde natur og mennesker.
 • Skabende (Værdiskabende) ved ikke bare at levere på natur og biodiversitet, men også ved at lagre kulstof og vand i landskabet, tiltrække nye borgere og turister samt danne en spændende ramme for undervisning og et aktivt friluftsliv.
 • Samarbejde både på tværs af kommunegrænser og normale fagskel, men også med de lokale kræfter, der skal lægge jord til de kommende naturområder.

På nationalt og internationalt plan er der stor fokus på at skabe mere plads til vild natur, hvilket blandt andet blev illustreret af den biodiversitetspakke på 880 mio. kr., som regeringen og støttepartierne præsenterede før jul. Natur på tværs af Nordjylland er hele regionens ambitiøse bud på, hvordan de nordjyske kommuner og BRN i fællesskab kan blive en aktiv del af dette arbejde. Målet med Natur på Tværs af Nordjylland er således at identificere en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive store og sammenhængende naturområder, og derefter at arbejde aktivt for at udvikle områderne som vilde naturområder.

Udvælgelse af områderne sker på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege områder med størst muligt potentiale for vild natur. BRN og de nordjyske kommuner vil på baggrund af rapporten søge at starte en række pilotprojekter i de mest værdifulde områder, i tæt samarbejde med borgerne i de relevante områder. Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

Natur på tværs af Nordjylland skal ikke kun bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur. Der vil også være en række positive, afledte effekter af store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved at kompensere for ophør af dyrkning af arealer, som i dag ikke er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Vild natur er endvidere en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte projekter.

Organisering

Natur på tværs organiseres som et tværkommunalt netværk inden for de eksisterende rammer. Organisationen er afhængig af en engageret indsats i alle de deltagende kommuner og organiseringen er jf. bilag opdelt i:

 • Politisk niveau: Projektet politiske ophæng sker i regi af BRN, hvor projektet er en del af Strategi og handlingsplan 2020.
 • Kommunalt netværk: Består af en repræsentant fra hver af de nordjyske kommuner, som fungerer som kontaktperson mellem arbejdsgruppen og kommunerne. Er ansvarlig for videreformidling intern i egen kommune og for, at relevante data, kontakter og ideer formidles tilbage til arbejdsgruppen.
 • Styregruppe: Består af arbejdsgruppen samt de nordjyske tekniske chefer. Cheferne sikrer forbindelse til det samlede chefniveau og videreformidling til det politiske niveau.
 • Arbejdsgruppe: Består af fem personer, som repræsenterer de kommunale naturmedarbejdere og NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser). Denne gruppe fungerer som koordinerende arbejdsgruppe og varetager den daglige projektledelse.

Den videre proces

Natur på tværs af Nordjylland er godkendt i BRN’s bestyrelse og skal nu formelt godkendes i de 10 kommuners byråd. Herefter vil arbejdsgruppen udarbejde en mere konkret projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan projektet foldes ud over hele regionen. Herunder vil der blive opstillet en række kriterier for, hvordan områder kan kvalificere til projektet, en tidsplan samt en plan for formidling og kommunikation af projektet. Projektbeskrivelsen skal godkendes i efteråret 2021 af BRN’s bestyrelse og de enkelte kommuners byråd. Herefter forventes projektet at have formel opstart 1. januar 2022.

Når projektet i foråret 2021 er politisk godkendt, vil arbejdsgruppen og BRN’s sekretariat præsentere idéerne og det faglige grundlag bag Natur på tværs af Nordjylland for offentligheden via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland. Kampagnen vil rette sig mod lokale og nationale medier samt de sociale medier.

Økonomi

Deltagelse i projektet er gratis, men pga. manglende ressourcer i den tværgående arbejdsgruppe har de bedt om 10.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Disse midler kan evt. bevilges af puljen til Det Grønne Råd.

Projektet kræver deltagelse af en koordinator i forhold til at varetage det kommunale netværk samt repræsentation af de kommunale naturmedarbejdere og kommunens NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser).

I det omfang der skal iværksættes lokale initiativer, der kræver kommunal medfinansiering eller øget ressourceforbrug, fremsendes der en separat sag til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at Brønderslev Kommune tilmelder sig det tværkommunale projekt "Natur på tværes". Herunder

 • at Brønderslev kommune indgår som partner i Natur på tværs af Nordjylland,
 • at der udarbejdes en fælles projektbeskrivelse til politisk godkendelse i efteråret 2021, og
 • at der efter den politiske godkendelse gennemføres en oplysningskampagne om projektet
Personale

Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,1 årsværk til opgaven i henhold til organiseringsplanen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Prioritering af anlægsmidler for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er et restbudget på i alt ca. 5 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor der skal prioriteres midler til asfaltering af veje mv.

Sagsfremstilling

Samlet set er der ca. 5 mio. kr. tilbage på anlægskontoen til prioritering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at prioritering af midler til asfaltering skal afvente en vejtur i august 2021. Fagforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at udskyde prioriteringen af asfaltarbejder til august/september 2021 da, asfaltprojekterne skal i EU udbud, og der derved vil gå minimum 2 måneder fra beslutningen er truffet til asfaltarbejderne kan igangsættes. Det er ikke en optimal løsning at asfaltere vej i oktober/november, da temperaturerne typisk er lave, og derved forringes kvaliteten på asfaltarbejderne.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2020 besluttet, at der skal etableres en ny rundkørsel i krydsområdet Ålborgvej - Tylstrupvej i Hjallerup. Anlægsarbejderne er inde i en afsluttende fase, hvor asfaltering samt beplantning af midterøen mangler. For at hæve den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel er der på det seneste fremkommet ønsker om, at et ekstra areal på Tylstrupvej påføres et nyt slidlag, da der er mange huller i asfalten i dag.

Desuden er der et ønske om, at der foretages en opgradering af midterrabatterne på Ålborgvej. Det godkendte anlægsprojekt omfatter kun asfaltering af arealerne i selve rundkørslen. Der er fremkommet ønsker om, at areal på ca. 600 m2 mellem den nye rundkørsel og krydsområdet Tylstrupvej - Hellumvej får nyt slidlag.

Fagforvaltningen har foretaget en besigtigelse af området, og vurderer, at området trænger til et nyt slidlag. Den forslåede asfaltering vil bidrage til at styrke helhedsindtrykket af den nye rundkørsel. I midterrabatten på Ålborgvej (nord og syd for rundkørslen) er der 2 venstresvingsbaner, som efter etablering af ny rundkørsel ikke har nogen funktion. I det godkendte projekt er det planen, at der etableres spærreflade på eksisterende asfalt.

For at sikre en optimal trafiksikkerhed i området samt styrke den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel, giver det god mening at eksisterende midterrabat på Ålborgvej udvides til at omfatte eksisterende venstresvingsbaner.

De beskrevne tillægsarbejder kræver en ekstra bevilling på 100.000 kr.

Fagforvaltningen har ikke foreslået en prioritering af midler til øvrige asfaltprojekter, men anbefaler, at der tages udgangspunkt i fagforvaltningens prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvordan anlægsmidlerne skal disponeres samt drøfter om der skal bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejder og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 16:

Der bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejde og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel ved Hjallerup.

Følgende veje prioriteres:

 • Kærholtvej, Hjallerup – 292.100 kr.
 • Serritslevvej fra Flyvbjergvej til Sterupvej - 489.000 kr.
 • Åkærvej, Ørsø - 955.000 kr.
 • Præstevænget, Hjallerup - 70.400 kr.
 • Dahlsvej, Dronninglund

Følgende undersøges nærmere:

 • Bredningen Manna – hvad vil udgiften være om 2 år?
 • Pulsen – vejen er ikke på listen?
 • Karetmagervej – vejen er ikke på listen?

Der laves budgetønske til budget 2022 om bevilling af midler til de 3 førstnævnte veje på prioriteringslisten – i alt ca. 5 mio. kr. (uden slidlag)

Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2021:

Anlægsopgørelsen pr. 19. maj 2021 viser, at der er ca. 2,1 mio. kr. tilbage til prioritering af anlægsprojekter.

Fagforvaltningen har foretaget opdatering af listen for prioritering af asfaltering i 2021, og følgende vej er tilført prioriteringslisten:

 • Karetmagervej, Dronninglund - 158.000 kr.
 • Pulsen - 971.500 kr.
 • Højenvej, Tømmerby, Brønderslev - 501.000 kr.
 • Hou Engvej - 681.200 kr.
 • Sommervænget, Brønderslev - 71.510 kr.
 • Vintervænget, Brønderslev - 101.435 kr.
 • Buurholtvej - 154.750 kr.
 • Poldervej - 188.500 kr.
 • Møllebrovej - ikke aktuel i 2021 da der i forbindelse med separatkloakering skal graves i vejen i 2023.

På mødet i Teknik og Miljøudvalget den 4. maj 2021 blev der stillet spørgsmål om der kan opnås besparelser på vedligehold af Bredningen i Manna ved at asfaltere vejen nu i stedet for at vente i f.eks. 2 år. Der bliver brugt ca. 15.000 kr. om året på vedligehold af belægningen, og asfaltering af hele vejstrækningen er beregnet til at koste 1.169.000 kr. Vejen har en acceptabel tilstand, men der er gennem tiderne lappet en del huller i asfalten, og der er desuden tegn på revner og udtørring.

Cykelpuljen

På årets finanslov er der afsat en cykelpulje på 150 mio. kr., og med en kommunal medfinansiering på 50 %. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. marts 2021, at 6 cykelstiprojekter og krydsombygning i Hjallerup indgår i ansøgning om midler fra cykelpuljen. Ifølge informationer fra Vejdirektoratet skal kommunens accept af et eventuelt tilskud ske senest et år efter at tilsagnet er givet, og projektet skal være fuldt afsluttet senest 6 år fra tilsagnsdatoen. I det omfang kommunen modtager et tilsagn i efteråret 2021 er det fagforvaltningens vurdering, at anlægsarbejderne igangsættes tidligt i 2022. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget fra 2022 skal afsætte midler til kommunal medfinansiering, men beløbets størrelse kender vi først når der foreligger et evt. tilsagn fra Vejdirektoratet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til prioritering af anlægsmidlerne.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021

Fagforvaltningen har udarbejdet et anslægsoverslag for asfaltering af Manna Mosevej på strækningen fra V. Starengvej til Bredningen, en strækning på ca. 3,2 km.

Anlægsoverslag: xxx.xxx kr.

Beslutning

Pulsen blev prioriteret – Manna Mosevej undersøges til næste møde.

Carsten Ullmann var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Generalforsamling i vedr. Voer-å. Klage fremsendt sidst i marts. Der rykkes for svar.
 • Asaa Havn inviterer udvalget til møde om Havnen. Teknik- og Miljøudvalget takker ja.

Carsten Ullmann var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Kondemnering af 2 boliger


Beslutning

Intet til offentliggørelse

Til toppen


19. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 3. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer