Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 14. juni 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er modtaget 4 indsigelser i perioden, der primært omhandler byggeriets højde, parkering og trafikale gener og fjernelse af det eksisterende grønne område.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og om lokalplanen skal vedtages endeligt og vejarealet nedlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i høring, hvor der er modtaget 4 indsigelser.


Lokalplanforslag 01-C-25.02

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.


Se lokalplanforslaget her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Nedlæggelse af vejarealet har været udsendt i høring sammen med lokalplanforslaget.

Høringssvar

Der er modtaget 4 høringssvar - 3 fra beboere i Nørrehus og 1 fra en eksisterende virksomhed beliggende på den del af Nørregade, der planlægges lukket. Høringssvarene er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. De primære indsigelsespunkter er:

Bygningernes højde, herunder skyggegener

Fagforvaltningen vurderer, at Banegårdspladsen er velegnet til højere byggeri, da der her er mulighed for at skabe større afstand til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 8 etager i to punkthuse, hvilket bidrager til at reducere etageantallet på den resterende bebyggelse i lokalplanområdet, så bebyggelsen samlet set fremstår mindre massiv. Punkthusene bidrager desuden til at reducere det område, der påvirkes af skygge fra byggeriet. Der er udarbejdet skyggediagram, der kan ses i lokalplanens bilag 4.

Fjernelse af det eksisterende grønne område på Banegårdspladsen

Det nuværende grønne område på Banegårdspladsen omdannes med realisering af lokalplanen. Det eksisterende grønne areal er ca. 2.400 m2, mens den nye torvedannelse får et areal på ca. 2.900 m2. Den nye torvedannelse bliver således større, men forventes at få en mere ”urban” karakter. Der forventes fortsat etableret græsarealer og beplantning på pladsen.

Trafikale gener som følge af vejomlægningen

I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen for Banegårdspladsen er det vurderet, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt med vejomlægningen.

Dækning af områdets parkeringsbehov

Det forventede parkeringsbehov til den nye bebyggelse kan ikke dækkes inden for lokalplanområdet. Der arbejdet derfor sideløbende med et projekt om at skabe nye og øge attraktiviteten af p-pladser i nærområdet.

Gener for virksomheden ved lukning af Nørregade

Med lukning af Nørregade for kørende trafik vil afstanden til nærmeste p-plads blive øget, hvilket vil medføre gener for kunderne i forhold til den eksisterende situation. Lokalplanen rummer dog i stedet forbedrede muligheder for udstillingsarealer og udeservering for virksomhederne langs Nørregade.

Fagforvaltningen anbefaler, at indsigelserne afvises uden ændringer til lokalplanforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • vedtager lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev endeligt, og
 • træffer endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Carsten Ullmann mener, at byggeriet bliver for kompakt og for højt.

Bilag

Til toppen


4. Endelig vedtagelse af lokalplan for tæt-lave boliger på Drachmannsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Forslag til lokalplan 01-B-53.01 Tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev har været i offentlig høring i 4 uger fra den 19. april 2021 til den 17. maj 2021.

Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger vedr. opretholdelse af plantebælte, ubebygget areal, terrænregulering og hegn.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til indsigelserne og endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-53.01 Tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2021.

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger fra den 19. april 2021 til den 17. maj 2021. Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger, som ses i bilag sammen med ansøgers partssvar. Indsigelser kommer fra ejere af Bundgårdsvej 12 og 16. Se kort.

Indsigelserne omhandler opretholdelse af plantebælte og ubebygget areal. Bemærkninger fra 2 ejendomme omhandler terrænregulering og hegn.

Arealet ved Drachmannsgade er i tidligere lokalplan udlagt til blandet bolig og erhverv. Derfor er der langs arealets grænser udlagt et beplantningsbælte som en afskærmning i forhold til naboerne. Arealet har ligget ubebygget i en lang årrække. Ansøger har i sit partssvar oplyst, at naboerne vil blive kontaktet omkring terræn og hegn. Området ligger ret centralt i byen og en anvendelse til boliger synes naturlig. Fagforvaltningen vurderer, at ansøgning om boliger i én etage placeret minimum 5 m fra naboskel tager de nødvendige hensyn til naboerne.

Arealet er forurenet, men vil blive oprenset inden byggeriet udføres.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at indsigelserne afvises, og at lokalplanen vedtages endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af forslag til lokalplan 01-E-03.02 Erhvervsområde Syd, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 01-E-03.02 Erhvervsområde Syd i Brønderslev.

Lokalplanforslaget er en revision af den gældende lokalplan 01-E-03.01 Erhvervsområde Syd. Forslaget giver mulighed for udvidelse af erhvervsareal i Erhvervsområde Syd ved inddragelse af et offentligt rekreativt friareal i form af en grøn kile, samt mulighed for etablering af undervisningsfaciliteter i delområde I. Lokalplanområdet vil fortsat være udlagt til erhvervsformål, hvor der er mulighed for at etablere erhverv, industri samt kontor- og servicevirksomhed.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 23. november 2020 at igangsætte planlægning med revision af eksisterende lokalplan for udvidelse af Erhvervsområde Syd i Brønderslev. Dette på baggrund af en forespørgsel fra Intech om mulighed for at tilkøbe et areal ejet af Brønderslev Kommune beliggende ved Erhvervsparken/ Håndværkervej, Brønderslev. Det forespurgte areal er omfattet af gældende lokalplan og beliggende inden for delområde IV, som er udlagt til offentligt rekreativt friareal, der ikke må bebygges.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan, der skal erstatte den nuværende lokalplan for området, som blev vedtaget i februar 2018. Det primære formål med lokalplanforslaget er at fremtidssikre virksomhedernes udviklingsmuligheder inden for erhvervsområdet med et fælles plangrundlag, der sikrer et harmonisk og attraktivt erhvervsområde. Lokalplanområdet vil fortsat være udlagt til erhvervsformål, hvor der er mulighed for at etablere erhverv, industri samt kontor- og servicevirksomhed. Med den reviderede lokalplan gives der derudover også mulighed for etablering af undervisningsfaciliteter såsom produktionsskoler inden for delområde I.

Der er interesse fra flere virksomheder for at kunne udvide og/eller sammenbygge på tværs af en grøn kile ved Håndværkervej/Erhvervsparken, som i dag er udlagt som en del af et rekreativt offentligt område inkl. stiforløb, der findes omkring Lygtebækken. Med lokalplanforslaget overføres det berørte rekreative areal til erhvervsareal i delområde III, og stiforløbet nedlægges ved opkøb.

Der er sideløbende med lokalplanprocessen undersøgt en mulig omplacering af stiforløbet. Lokalplanforslaget muliggør anlæg af rekreative stier i delområde IV, som vil kunne forbinde lokalplanområdet med nærområdet gennem et stinetværk, men angiver ikke en placering af dette. Et konkret stiprojekt vil skulle vurderes i henhold til anden planlægning såsom naturbeskyttelsesloven og Stiplan 2020.

Med den nye lokalplan vil der fortsat være et rekreativt område omkring Lygtebækken, hvor der findes beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.


Lokalplanbestemmelserne for den eksisterende lokalplan er overført til lokalplanforslaget, og afviger derfor ikke væsentligt fra den nuværende lokalplan for området, hvad angår grundstørrelse, vejforhold, bebyggelsens omfang mv. og kan derfor rummes indenfor gældende kommuneplanramme.

Fagforvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan kan sendes i offentlig høring med en tidsfrist på 4 uger i henhold til planlovens § 24.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Sendes i 6 ugers høring pga. sommerferieperioden.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-C-01.02 for socialpædagogisk opholdssted Elmevej 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12-C-01.02 Institution på Elmevej, Ø. Brønderslev - for socialpædagogisk opholdssted på Elmevej 79 i Ø. Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger for opholdsstedets beboere.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes til udsendelse i 6 ugers høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet lokalplan for socialpædagogisk opholdssted på Elmevej 79 i Ø. Brønderslev. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2017-21 og forslag til lokalplan 2021-33.

Den ene etape med 582 m² og 8 værelser er opført, da den lå delvis i byzone. Den næste tape indeholder en bygning på 721 m². Lokalplanen styrer byggeriet med udlæg af byggefelter, og der må maksimum indrettes 20 boliger. Ud over værelserne er der fælles opholdsarealer, køkken og personalerum.

Lokalplanen er i henhold til aftale i Byrådet delegeret til Teknik- og Miljøudvalget. Hvis der ikke kommer indsigelser, kan lokalplanen vedtages af administrationen. Hvis der kommer indsigelser, kan lokalplanen først vedtages på det første møde i august. Af hensyn til naboernes eventuelle sommerferie foreslås lokalplanen udsendt i høring i 6 uger.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender forslag til lokalplan til udsendelse i 6 ugers høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – sendes i 6 ugers høring.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af forslag til Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Midtbyplan for Hjallerup, der omfatter en omdannelse af Hjallerup Centret, trafikale ændringer i bymidten samt en opgradering af det centrale byrum i Søndergade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Midtbyplan for Hjallerup kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Hjallerup Midtby er forankret i Midtbyrådet for Hjallerup, der løbende har været inddraget i udarbejdelse af midtbyplanen. Midtbyplanens indhold bygger desuden på en omfattende dialog med grundejerne i Hjallerup Centret, der videreføres for at sikre mulighed for realisering af planerne. Arbejdet med midtbyplanen blev startet op med en velbesøgt borgerworkshop i februar 2020, hvor der blev indsamlet mange gode input til områdets fremtidige udvikling.

Hjallerup Centret

Midtbyplanen er fokuseret på at skabe en revitalisering af Hjallerup Centret, der i dag fremstår nedslidt og med mange tomme lokaler. Omdannelse af Hjallerup Centret bygger på to hovedprincipper - delvis ændring af centrets struktur og fortætning.

I midtbyplanen foreslås en ændring af Hjallerup Centrets struktur i området ud mod Søndergade, der giver mulighed for at skabe en centralt beliggende p-plads ved Nettos indgang og et nyt torv. Ændringen vil medføre, at der skabes mere attraktive erhvervsfacader, og at området sammenbindes bedre med handelslivet i Søndergade. Ændringerne forudsætter, at der kan opnås aftale med de berørte grundejere og virksomheder om forandringerne. Der pågår en positiv dialog herom. Hvis der ikke kan opnås enighed om ændringerne, indeholder midtbyplanen et alternativt forslag til udvikling af Hjallerup Centret. Da midtbyplanen har fokus på realiserbarhed bygger den resterende del af planen for Hjallerup Centret på de eksisterende ejendomsgrænser, så de enkelte ejendomme kan udvikles uafhængigt af hinanden.

Planen for Hjallerup Centret giver desuden mulighed for en væsentlig fortætning af området med boliger. I alt gives der mulighed for at fortætte Hjallerup Centret med ca. 100 etageboliger, der vil bidrage til at skabe liv og aktivitet i området. Der er tale om et stort antal boliger, der vil skulle realiseres over en længere årrække.

Midtbyplanen er ikke i sig selv byggeretsgivende. Der vil derfor skulle ske en efterfølgende kommune- og lokalplanlægning forud for realisering af ændringerne af Hjallerup Centret. I lokalplanlægningen vil der blive taget stilling til flere detaljer for omdannelsen, herunder arkitektur, friarealer mv.

Trafik- og byrumsprojekt i Søndergade

Midtbyplanen indeholder et konkret trafik- og byrumsprojekt for Søndergade, der understreges som bymidtens primære handelsstrøg. Centralt i Søndergade etableres en ny busterminal, der kan fungere som et moderne mobilitetsknudepunkt. Busterminalen etableres midt på Søndergade med perroner, hvor bil- og cykeltrafik ledes omkring. Busterminalen medvirker til at sænke hastigheden i bymidten, der omkring busterminalen reduceres til 15 km/t.

Et gennemgående tema til borgerworkshoppen i februar 2020 var ønsket om at skabe en sikker skolevej fra vestbyen gennem midtbyen - særligt med fokus på krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej. I midtbyplanen foreslås vigepligten i krydset ændret, så man fremover skal holde tilbage fra Søndergade. Krydset sikres med en hævet flade, og der laves fodgængerovergange og cykelbaner over krydset og frem til Gl. Markedsvej. Midtvejs på Gl. Markedsvej føres skolevejen ind til stien gennem Hjallerup Centret. På den måde skabes der en bedre forbindelse frem til Algade og videre frem til skolen og idrætscentret.

Realisering af trafik- og byrumsprojektet i Søndergade skal ske i samarbejde med Brønderslev Forsyning, der skal udføre et separat kloakeringsprojekt i området. Brønderslev Forsyning kan opstarte deres anlægsarbejde i 2022. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø forventer ligeledes at kunne opstarte anlægsarbejdet for den kommunale del af projektet i 2022.

Fordebat og høring

Midtbyplanen kan udsendes i offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2021 til den 1. september 2021. Der planlægges den 24. august 2021 afholdt et borgermøde i Hjallerup, hvor midtbyplanen præsenteres. Høring om midtbyplanen fungerer samtidigt som en fordebat, jf. planlovens § 23c, da midtbyplanen efterfølges af kommuneplantillæg og lokalplan(er) for bl.a. Hjallerup Centret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Midtbyplan for Hjallerup og udsender planforslaget i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Igangsætning af planlægning for et byomdannelsesområde i Brønderslev Midtby


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

A/S Peder Nielsen Beslagfabrik og Museum MOSS ansøger om udarbejdelse af den nødvendige planlægning for realisering af udviklingsprojekterne i de gamle industribygninger ved Nørregade 25-35 i Brønderslev. Derudover besluttede Byrådet på møde den 26. maj 2021 at igangsætte planlægning for et nyt Hedelund i tilknytning til de gamle industribygninger.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan igangsættes lokalplan for hele området, med det formål at sikre en bæredygtig ramme for den fremtidige udvikling for alle parter.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes lokalplan for byomdannelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen modtog i januar en forespørgsel om igangsætning af den nødvendige planlægning for realisering af udviklingsprojekterne i PN's gamle industribygninger ved Nørregade 25-35 i Brønderslev. Der arbejdes med henholdsvis et nyt Museum MOSS samt kulturcentret "Fabrikken", der samlet set skal udgøre et nyt kultur- og foreningscenter i Brønderslev Midtby. Derudover har Byrådet besluttet, at det nye Hedelund skal være beliggende i tilknytning til museet.

Området udgør i alt ca. 30.000 m2 og er beliggende ud til Nørregade mod øst og afgrænses af Godsbanegade mod syd, Banevolden mod vest samt Tunnelgade og Rhododendronparken mod nord. Eksisterende bygninger udgør ca. 15.000 m2. Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for fremtidig produktionsvirksomhed samt kultur- og fritidsformål såsom museumsvirksomhed, teater, foreningslokaler og restauration.

Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet er i forbindelse med kommuneplan 2021 udlagt som byomdannelsesområde med det formål at sikre en fremtidig sameksistens for både produktionsvirksomhed samt mere støjfølsomme serviceerhverv. For et byomdannelsesområde gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

Udpegning som byomdannelsesområde giver mulighed for, at arealer, der er belastet med erhvervsstøj, udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter en lokalplans bekendtgørelse. Det giver mulighed for at sætte gang i en gradvis omdannelse af området til kulturformål, der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader.

Støj

PN fik i 2019 udarbejdet en støjrapport, der viser, at der kan blive udfordringer med at overholde støjgrænseværdierne i fremtiden, da produktionen skal sammenholdes med en fremtidig mere støjfølsom anvendelse såsom museum, restauration og teater. Lokalplanen skal være med til at sikre, at der etableres tilstrækkelige med støjbegrænsende foranstaltninger, med det formål, at PN i fremtiden kan opretholde produktionen.

Bevaringsværdige bygninger

De ældste industribygninger opført i perioden mellem 1899-1928 og er registreret som bevaringsværdige med en SAVE-værdi på 2, hvilket er den næsthøjeste bevaringsværdi. De udgør en del af Brønderslevs gamle fabrikker, som havde stor betydning i byens opblomstringsperiode. De gamle fabriksbygninger er typiske for deres tid og funktionen kan stadig aflæses i arkitekturen. Et flot eksempel på fabriksbygninger. Bygningernes originale udtryk er beholdt med de samme støbejernsvinduer, som kun er udskiftet få steder. Lokalplanen skal indeholde bevarende bestemmelser, der sikrer bygningernes oprindelige udtryk og sikres mod nedrivning.

Økonomi

Til udarbejdelse af lokalplan skal der hentes rådgiverbistand. Normal praksis er, at Brønderslev Kommune anmoder private bygherrer om at bekoste udgifter til dette jf. Planlovens § 13. Indenfor denne lokalplan er bygherrerne henholdsvis A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, Museum MOSS, Fonden Fabrikken samt Brønderslev Kommune. Museet og Fonden Fabrikken anmoder om, at hele lokalplanen bekostes af Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen bemærker, at der ikke er praksis for at afvige fra ovennævnte princip om bidrag til lokalplanudarbejdelse ved private bygherrer. Det vurderes, at en ændring af denne praksis kan medføre en utilsigtet præcedens, hvor private aktører i fremtiden kan undlade at bidrage til lokalplanudarbejdelse. Fagforvaltningen anbefaler, at alle 4 parter bidrager ligeligt til udarbejdelse af lokalplanen og at kommunens andel finansieres af Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at godkende igangsætning af lokalplan for byomdannelsesområdet,
 • at alle bygherrer bidrager økonomisk til rådgiverbistand til udarbejdelse af lokalplan, og
 • at kommunens andel finansieres af Økonomiudvalget via jordforsyningsområdet.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af planlægning for det gl. stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Økonomiudvalget har på møde den 12. august 2020 besluttet, at der skal påbegyndes en skitseplanlægning for det gamle stadionområde ved Brønderslevhallen i Brønderslev. Byrådet har efterfølgende godkendt Kommuneplan 2021 - 2033 der åbner op for, at op til halvdelen af området kan anvendes til boligformål.

Fagforvaltningen har udarbejdet et overordnet forslag til disponering af stadiongrunden i Brønderslev med fokus på rekreative områder, udvidelser af Brønderslevhallen og etablering af boliger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om lokalplanlægning for det gamle stadionområde i Brønderslev skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem godkendelse af Kommuneplan 2021 - 2033 fastlagt en ramme for det gamle stadionområde i Brønderslev, der muliggør etablering af boliger på op til halvdelen af området (ca. 1,9 ha.).

Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og har et areal ca. 3,9 ha. Stadiongrunden blev etableret i løbet 1920'erne og har sidenhen været anvendt til idræt (fodbold og atletik), rekreative formål og parkering under Brønderslev Marked. Efter at Brønderslev Idrætsforening flyttede ud af midtbyen har der været begrænsede idrætsaktiviteter i området. Stadionområdet grænser op til eksisterende parcelhusområde mod vest, nord og øst. Mod syd grænser området op til Brønderslevhallerne.

Området er i den nye kommuneplan for perioden 2021 - 2033 udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, nærrekreativt område, sports- og idrætsanlæg. Området kan anvendes både til boliger og rekreative formål. Halvdelen af rammeområdet (ca. 1,9 ha) skal friholdes til rekreative formål, der kan bygges anlæg til sports-, idræts- og fritidsformål i denne del af området. Området skal udbygges efter en samlet plan for boliger og rekreative aktiviteter.

For at afklare rammerne for den fremtidige udvikling af området har der været dialogmøder med relevante interessenter, så som Brønderslev Marked, Brønderslevhallerne, NIH m.fl. Gennem dialogen har fagforvaltningen modtaget følgende kommentarer/signaler:

 • Brønderslevhallerne har signaleret et behov for en fremtidig udvidelse i form af en ny hal. På den lange bane er der desuden et ønske om at afsætte arealer til en ny svømmehal.
 • Brønderslev Marked har fokus på, at området skal bibeholdes som grønt rekreativt området, hvor hele området kan anvendes til parkering under markedet.
 • Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) ønsker, at området også i fremtiden anvendes til rekreative formål og idræt.

Med afsæt i dialoger med interessenterne samt den nye kommuneplan, har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til en overordnet disponering af områder.

Beskrivelse af forslaget

I den nordlige ende af stadiongrunden udlægges der et område på ca. 1,5 ha til boligformål i form af tæt/lave boliger, hvilket betyder, at ca. 40 % af stadiongrunden anvendes til boligformål, og de resterende 60 % kan anvendes til rekreative formål, udvidelse af idrætshallen, parkering mv. Med en bebyggelsesprocent på 40 % vurderer fagforvaltningen, at der kan etableres mellem 35 og 45 tæt-lave boliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der udlægges ikke større rekreative områder indenfor byggefeltet, da det vurderes at det kommende boligområde får tilgang til de rekreative områder i den sydlige del af stadionområdet svarende til 50 % af etagearealer. Ved etablering af ca. 45 tæt/lav boliger svarer det til et rekreativt område på ca. 0,25 ha.

Der etableres en vejadgang til det nye boligområde fra Nørregade og op langs stadiongrundens vestlige skel. Vejadgangen anlægges således at den også kan anvendes som adgangsvej til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked.

Den sydlige del af området udlægges til område for rekreative formål og fremtidig udvidelse af Brønderslevhallerne. I lokalplanen skal det sikres, at det rekreative område indrettes således, at store dele af området kan anvendes til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked (5 dage pr. år). Fagforvaltningen vurderer, at området kan rumme 500 - 800 midlertidige parkeringspladser afhængig af, hvor stor del af det sydlige område som bebygges med idrætshaller mv.

Forslag til lokalplan udarbejdes af ekstern konsulent, og med et budget på op til 100.000 kr. Fagforvaltningen foreslår, at udgifterne til planlægningen finansieres over jordforsyningskontoen.

Alternative parkeringsmuligheder under Brønderslev Marked

Stadiongrunden har i en årrække været anvendt til parkering i forbindelse med Brønderslev Marked, og en delvis udbygning af området vil betyde en reduktion af parkeringsareal. NIH har i dag en græsplæne, som anvendes til parkering ved store arrangementer, og som vurderes at kunne rumme ca. 250 parkeringspladser. Desuden kan det overvejes om der evt. kan etableres midlertidig kantparkering i de omkringliggende boligområder i forbindelse med markedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at godkende igangsætning af lokalplan for den gamle stadiongrund i Brønderslev,
 • at der i den nordlige del af området kan udlægges et område på ca. 1,5 ha til boligformål
 • at resterende del af området skal anvendes til rekreativt formål, idrætshaller og midlertidig parkering, og
 • at udarbejdelse af lokalplanen finansieres af Økonomiudvalget.
Personale

Fagforvaltningen har i øjeblikket ikke kapacitet til selv at udarbejde forslag til lokalplan.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på op til 100.000 kr. skal finansieres af anlægspuljen til jordforsyning.

Beslutning

Peter Stecher, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Simon Aagaard indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen, men bemærker, at der er behov for igangsætning af lokalplan for Kærbyvej i Dronninglund, da der mangler kommunale byggegrunde i Dronninglund.

Johannes Trudslev og Hildo Rasmussen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes, da området ikke ønskes anvendt til boliger.

Poul Erik Andreasen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes nu, da der p.t. er rigeligt med kommunale byggegrunde i Brønderslev og manglende byggegrunde i Dronninglund. Sagen med igangsætning af en lokalplan for Kærbyvej, Dronninglund, indstilles prioriteret højere end lokalplanen for stadionanlægget i Brønderslev. Sagen ønskes i Byrådet.

Bilag

Til toppen


10. Igangsætning af Lokalplan for boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM

Med vedtagelse af Kommuneplan 2021 er der udlagt nye kommuneplanrammer 03-B-22 til boligformål og 03-R-09 til rekreative formål. Det giver mulighed for at planlægge for en 6,3 ha stort boligområde med omkring 45 åbne-lav boliger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes lokalplanlægning for et nyt boligområde i Hjallerup.

Teknik- og Miljøudvalget skal også tage stilling til, om der kan afsættes midler fra Byggemodningskontoen til en støjberegning som er forudsætning for lokalplanlægningen.

Sagsfremstilling

I Kommuneplan 2021 er der udlagt nye arealer til byudvikling. I Hjallerup er der blandt andet udlagt kommuneplanramme 03-B-22 til boligformål og 03-R-09 til rekreative formål på henholdsvis 6,3 ha og 3,7 ha. Arealerne er del af matr.nr. 28a Hjallerup Fjerding, Hallerup.

Der er ønske om at Brønderslev Kommune udarbejder en lokalplan for området, som gør det muligt at skabe et nyt boligområde til primære åbne-lave boliger. Arealet til boliger på 6,3 ha gør det muligt at planlægge for omkring 45 boliger. Arealet, som er udlagt til rekreative formål, kan benyttes til regnvandshåndtering. Det kan undersøges om, der kan bruges overskudsjord til dels at lave en rekreativ landskabelig bearbejdning af arealet og dels støjafskærmning for motorvejen.

Området skal vejbetjenes fra Skelbakvej, hvilket vil kræve en udbygning af Skelbakvej fra Algade og frem til Markedsbakken. Det vurderes at Skelbakvej skal udvides fra 5 m til 6 m og den sydlige rabat skal udvidelses eller forbedres. Dette skal undersøges nærmere i planlægningsfasen.

Der skal indledningsvis i planlægningsfase laves en støjberegning af hvordan støj fra motorvejen vil påvirke lokalplanområdet. Boliger er en støjfølsomanvendelse. Støjberegningen skal afklare om der kan planlægges for boliger i området med eller uden brug af støjafskærmende foranstaltninger jf. planloven § 15 a. Der skal afsættes midler til at en ekstern konsulent kan foretage en støjberegning. Disse kan tages fra byggemodningskontoen.

Fagforvaltningen vurderer, at lokalplanområdet ikke er påvirket af lugtgener fra de sydliggende landejendomme Tryvej 17 og Tryvej 13. Lokalplanlægningen af området kan påvirke udvidelsesmulighederne for Rideskole på Tryvej 13, da byzonen kommer tættere på ejendommen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår,at Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter lokalplanlægning af et nyt boligområde i Hjallerup syd for Skelbakvej inden for kommuneplanrammerne 03-B-22 og 03-R-09 og
 • afsætter midler fra Byggemodningskontoen til at få foretaget en støjberegning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


11. Lovliggørelse af solenergianlæg på taget af Brønderslev Rådhus


Resume

Sagsforløb: TM

Manglende dispensation fra tagmateriale til solenergianlæg på taget af Brønderslev Rådhus er blevet politianmeldt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan gives en lovliggørende dispensation.

Sagsfremstilling

Der er den 17. juni 2015 meddelt byggetilladelse til solenergianlæg på taget af Brønderslev Rådhus, hvor det ved en fejl blev overset, at der skulle have været dispenseret fra lokalplan B8 område til offentlige formål (Rådhuskarréen) § 8 stk 2.

En borger har politianmeldt Brønderslev Kommune. Politiet har bedt om en udtalelse, hvor der foreløbigt er oplyst, at der burde have været dispenseret. Ansøgning om lovliggørelse har været i naboorientering fra den 12. maj 2021 til den 27. maj 2021. Der er ikke kommet indsigelser.

Citat fra lokalplanen:”§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden Område I. Stk. 2. Tagene skal dækkes af rødt tegl.”

Se kopi af byggetilladelse og oversigtskort, hvor solenergianlægget er synlige.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik- og Miljøudvalget dispenserer fra lokalplanen, og
 • at fagforvaltningen bemyndiges til at behandle lignende lovliggørelsessager om solenergianlæg på tage.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


12. Høring af NTs mobilitetsplan 2021-2024


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

NT har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 Med dialog skaber vi fremtidens NT i høring frem til den 20. august 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Mobilitetsplanen kan godkendes.

Sagsfremstilling

NT har sendt Mobilitetsplan 2021-2024 Med dialog skaber vi fremtidens NT i høring frem til den 20. august 2021.

NT’s Mobilitetsplan 2021-2024 er en handlingsplan og en operationalisering af NT’s nuværende forretningsplan, og specielt målet om at få flere til at rejse sammen i Nordjylland.

Mobilitetsplanen har nuværende og potentielle kunder som omdrejningspunkt. Som det også var tilfældet med tilvejebringelsen af NT’s forretningsplan tilbage i 2019, har nuværende og potentielle kunder været engageret i arbejde med indholdet af mobilitetsplanen, ligesom arbejdet har involveret inddragelse af nordjyske virksomheder, uddannelsessteder og turistorganisationer. Det har resulteret i 4 overordnede målbilleder og en række initiativer og tiltag, som alle er bundet op på den overordnede ambition og mål i forretningsplanen. De 4 overordnede målbilleder er:

 • Attraktivt kerneprodukt
 • Kunde hele livet
 • Nemt at vælge NT
 • NT fællesskabet

Attraktivt kerneprodukt

NT prioriterer at fastholde og udbygge nettet af busser og tog i Nordjylland. På den måde bidrager NT til bosætning, turisme og vækst og sikrer, at pendlere nemt og enkelt kan rejse sammen, når de skal frem og tilbage. Uanset om det er på landet eller i byen.

NT klarer transporten, så kunderne kan udnytte tiden til noget andet, mens de er undervejs. Kunderne får løbende opdateringer om rejsen, og det er nemt at skifte mellem forskellige transportformer. Ventetiden føles ikke som spildtid, for ventefaciliteterne giver god mulighed for at arbejde eller slappe af.

NTs busser, tog og flextrafik løser kundernes transportbehov uanset alder, hvor de er i livet og på tværs af den nordjyske geografi. Busser og tog bruges især af kunder, der skal til og fra job og uddannelse, og flextrafikken bruges især af kunder med særlige behov og af kunder i landdistrikterne. Pålideligheden er høj, og hvis der er driftsforstyrrelser, får kunden hurtig og konkret information.

Kunderne oplever komfort og tryghed på turen og, at det er nemt at have sin kuffert, barnevogn eller cykel med. NT søger for løbende informationer om rejsen, og chaufførerne yder en nærværende service. Det er nemt at skifte transportmiddel undervejs, og køretøjer, faciliteter og services er genkendelige, så det er let at finde rundt.

De nordjyske knudepunkter er indrettet, så kunderne føler sig trygge og har forskellige muligheder for at udnytte evt. ventetid. Knudepunkterne binder også de forskellige transportformer sammen og gør det nemt at komme videre med cykel eller bil eller skifte til fx privat samkørsel.

Kunde hele livet

Kunderne er kunder hos NT gennem hele livet, og NT lægger sig kontinuerligt i selen for at imødekomme deres behov. NT opleves som en troværdig og pålidelig mobilitetspartner, og den kollektive trafik er noget for alle – i større og mindre grad – uanset, hvor i livet den enkelte befinder sig.

Den kollektive trafik er et godt og sikkert transportvalg gennem alle livets faser. NT sikrer, at bussen er det oplagte valg, når børnene starter i skole, og der er for langt eller for farligt at cykle. At den unge uddannelsessøgende nemt kan komme til og fra skole og de mange fritidsaktiviteter, der hører til et ungdomsliv. Pendleren kan få transporten og de mange dagligdags gøremål med børn og pligter til at hænge sammen. Det sikres at de ældre fortsat kan nyde en stor grad af frihed og stadig kan komme rundt, selvom kørekortet for længst er lagt i skuffen.

Kunder er forskellige og har forskellige transportbehov. NT indgår i aktiv dialog med dem og lytter til deres ønsker, så sikre, at der tilbydes brugbare og relevante tjenester og løsninger indenfor både bus-, tog- og flextrafikken, som gør det nemt og enkelt at blive kunde og forblive kunde gennem hele livet. Den kollektive trafik er det foretrukne transportvalg for mange og et godt supplement for endnu flere. Nogle benytter den et par gange om året. Det er fx, når de skal til og fra restaurant, koncert eller fest. Andre benytter den dagligt eller flere gange om ugen, når de skal til og fra job, uddannelse og fritidsaktiviteter. Andre ligger et sted midt imellem, kombinerer mange forskellige transportformer og vælger det, der giver mening for dem i en given situation.

Nemt at vælge NT

NT gør det nemt for kunderne at vælge den kollektiv trafik uanset, hvor de skal hen, og hvor de er i livet. Der er enkle og smarte løsninger på hylderne, som gør det nemt for både den vante og uvante kunde at navigere sikkert i køreplaner, stoppesteder og billettering.

Kunderne tilbydes gode og relevante tilbud, tjenester og løsninger, som gør det nemt og enkelt for dem at komme ud og hjem uanset, om de er unge, gamle, på vej på arbejde eller i biografen. Udviklingen følges og sikrer, at løsningerne til stadighed bliver enklere og smartere. Kunderne kan intuitivt og effektivt navigere i produkter og services og oplever, at det er let og ligetil at benytte vores transporttilbud.

NT er en pålidelig mobilitetspartner, som sikrer, at kunden er taget i hånden hele vejen fra planlægning af rejsen til billetkøb og videre. Det kan føles uoverskueligt og besværligt at benytte kollektiv trafik for især nye kunder. Det er en barriere, der skal overvindes, når den enkelte skal vælge mellem den ukendte kollektive trafik og den velkendte privatbil for at komme fra A til B. Det er en barriere, som løbende arbejdes på at nedbryde.

Produkter og services vejes på en guldvægt, så barriererne mindskes ved planlægning og billetkøb og gør det dermed let tilgængeligt. Der sikres, at der er fleksibilitet for kunden i stedet for en masse valg og, at det er enkelt at forstå og vælge de produkter, der er relevante for den enkelte. Dette gør sig gældende uanset, om kunden skal pendle til en ny arbejdsplads, starte på en ny uddannelse, på udflugt med familien eller er turist i Nordjylland.

NT fællesskabet

NT er en del af et nordjysk fællesskab, hvor alle bidrager til den gode mobilitet. NT indgår i strategiske partnerskaber, som skaber værdi for hele Nordjylland. Både hvad angår mobilitet, trivsel, vækst, klima og miljø. Der nås længst og skabes de bedste betingelser for kunderne, når der samarbejdes med andre og lytter til deres behov.

I Nordjylland har vi et stærkt fællesskab, hvor vi ved, at vi er stærkere sammen end hver for sig, når det drejer sig om at skabe den bedst mulige mobilitet. Når man rejser sammen med andre, er man en del af fællesskabet. Bilisten er en del af fællesskabet, når han stiller et tomt sæde i bilen til rådighed for dem, der har brug for et lift, og kunderne i busser, tog og flextrafik er selvskrevne medlemmer.

Fællesskabet inkluderer strategiske partnerskaber, hvor der skabes værdi for hinanden. NT hjælper virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så deres medarbejdere og studerende kan komme frem og tilbage på en effektiv måde. Det gør det lettere at drive en god og rentabel virksomhed og at tilbyde uddannelsesmuligheder i de unges nærområder.

Partnerskaber med de nordjyske uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kultur- og fritidslivet styrker ikke kun deres forretninger men giver NT stor båndbredde og rækkevidde i forhold til at fremme den bæredygtige mobilitet. Partnerskaberne gør NT's produkter og services synlige og tilgængelige, så overvejelsen om at benytte kollektiv trafik ikke er så fjern, når et konkret mobilitetsbehov opstår.

Til gennemførelse af Mobilitetsplan 2021-2024 har NT afsat 9,8 mio. kr., der alle er fundet internt:

 1. Allokere besparelser på kapacitets- og øvrige driftsudgifter i 2020 6,5 mio. kr.
 2. Ikke anvendte midler på bl.a. markedsføring 1,8 mio. kr.
 3. Administrativ besparelse til B2021 1,5 mio. kr.

Samlet investering i Mobilitetsplan 2021-2024 = 9,8 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Mobilitetsplanen kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Mobilitetsplanen ikke har en direkte økonomisk konsekvens for Brønderslev Kommune, da NT har fundet midlerne via besparelser på andre områder.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Etablering af sti langs Ådalen i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

På dele af vejstrækningen Ådalen i Brønderslev er cyklister henvist til at cykle på vejen. Borgere i området har stillet spørgsmål til, om dette er en trafiksikker løsning.

Fagforvaltningen har vurderet alternative løsningsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres stiforbindelse langs del af Ådalen i Brønderslev samt afklare eventuel finansiering.

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en masterplan for Nordbyen (Ådalen) i Brønderslev. I de efterfølgende lokalplaner er der udlagt en offentlig sti langs sydsiden af Ådalen. I den centrale del af Ådalen var det meningen, at området skulle fremstå som en bygade med huse i 2 ½ etage på begge sider af vejen samt fortov og kantparkering. I det centrale område af Ådalen skulle cyklister henvises til at cykle på vejen. På den øvrige strækning er der etableret en sti, som anvendes af både cyklende og gående.

I de senere år er der stillet spørgsmål til, om dette er en hensigtsmæssig løsning som fremmer trafiksikkerhed, hvor cyklende på dele af strækningen bliver henvist til at cykle på vejen.

Ådalen er en af de centrale vejadgange til bydelen, og vejen er skiltet med en hastighed 40 km/t.

Fagforvaltningen har tidligere udarbejdet et forslag til etablering af 2 minus 1 vej, en løsning som er godkendt af politiet og Teknik- og Miljøudvalget. Efterfølgende er der kommet en del signaler fra beboerne i området om, at de ikke er tilfreds med den foreslåede løsning.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 21. december 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en sti i fast belægning i de sydlige parkeringslommer, således stien langs Ådalen bliver gennemgående. Stien etableres i samme niveau som vejen, og der etableres en heltrukken skillelinje mellem kørebane og sti. Der skiltes ikke med at stien er forbeholdt cyklende. Samtidigt udskiftes asfalt foran Ådalen 287-301 til betonfliser. Denne løsning blev ikke godkendt af politiet, da den vil blive forvekslet med p-bane eller cykelbane.

Fagforvaltningen har derfor foretaget en fornyet vurdering af alternative forslag.

Alternativ 1

Der etableres enkeltrettet cykelsti i nordsiden af Ådalen fra Hjørringvej til Nordre omfartsvej. Eksisterende parkeringslommer langs dele af nordsiden af Ådalen inddrages til cykelsti. Eksisterende lysmaster flyttes til yderside af cykelsti.

I sydsiden af Ådalen ændres eksisterende sti til delt sti og på strækningen foran Ådalen 287-301 etableres delt sti. På strækningen mellem Ådalen 301 og eksisterende sti mod vest etableres der enkeltrettet cykelsti i P-lommerne og eksisterende fortov bibeholdes.

Cykelsti og fortove skal føres igennem de 3 torve og kantstenen fra sidevejene skal føres frem til stamvejen.

Løsningen skal forelægges til politiets godkendelse.

Anlægsoverslag: 1.500.000 kr.

Alternativ 2

Tidligere godkendt løsning, 2 minus 1 vej, gennemføres.

Løsningen er godkendt af politiet.

Anlægsoverslag: På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter de alternative løsninger og anbefaler en løsning for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2021, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres 2 minus 1 vej og torvene gentænkes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder forslag til udformning af torvene til kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

Torben Stenskrog Madsen, Laust Foged og Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2021:

På Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2020 blev der afsat 120.000 kr. til 2 minus 1 vej, men på mødet den 21. december 2020 blev det besluttet, at 2 minus 1 vej skulle erstattes med en sti i den sydlige side af vejen. Økonomiudvalget bevilgede efterfølgende den 20. januar 2021 350.000 kr. fra jordforsyningskontoen til etablering af stien. Det vurderes, at den forslåede 2 minus 1 vej samt justering/opgradering af torvene kan løses indenfor den godkendte ramme på 350.000 kr.

Som Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, er der udarbejdet et forslag til udformning af torvene. Torvene etableres som kryds, hvor granitkantstenene fra sidevejene føres frem og sammen med nye granitkantsten fra stamvejen. De eksisterende granitkantsten tages op og genbruges. Eksisterende fortove føres frem til overkørslen for sidevejene. Overkørslerne etableres i belægningssten. Asfaltarealerne bag de nye kantsten tages op og genetableres med græs.

Løsningen skal forelægges til politiets godkendelse.

Anlægsoverslag:

2 minus 1: 120.000 kr.

Opgradering af torvene: 225.000 kr.

Samlet anlægsoverslag: 345.000 kr.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2021, pkt. 8:

Der holdes møde med de to grundejerforeninger inden beslutningen træffes.

Carsten Ullmann var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021:

Der er onsdag den 9. juni 2021 afholdt dialogmøde, hvor de 4 grunderejerforeninger i området omkring Ådalen var inviteret:

 • Ejerlauget Bakkedalen
 • Ejerlauget Ådalen
 • Grundejerforeningen Ådalen 549-581
 • Ejerlauget Friggsvej 1-26

Ejerlauget Bakkedalen var eneste fremmødte til dialogmødet.

På dialogmødet blev det forklaret, at den tidligere besluttet stiløsning ikke kunne godkendes af Nordjyllands politi, da de vurderer, at den vil kunne forveksles med p-bane eller cykelbane.

De 2 alternativer blev samtidig forklaret på dialogmødet og Ejerlauget Bakkedalen var ikke afvisende over for løsningen med 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvilken af de 2 alternativer der skal etableres i Ådalen.

Beslutning

Godkendt med 2 minus 1 vej og udflytning af torvene. Løsningen med torvene skal godkendes af politiet.

Bilag

Til toppen


14. Administration af tømningsordning for hustanke i det åbne land


Resume

Sagsforløb: TM

Husspildevand fra ejendomme i det åbne land uden for kloakeret område håndteres oftest ved, at spildevandet ledes til en bundfældningstank, hvorefter spildevandet ledes til nedsivningsdræn eller vandløb. I Brønderslev Kommune er der ca. 3.500 ejendomme med bundfældningstank.

Brønderslev Kommune vedtog i 2008 en tømningsordning for bundfældningstanke. Tømningsordningens formål er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. Alle grundejere med bundfældningstanke er forpligtet til at deltage i ordningen.

Fagforvaltningen oplever enkelte grundejere, der insisterer på at udtræde af tømningsordningen. I disse tilfælde kan kommunen med baggrund i tømningsregulativet og spildevandsbekendtgørelsen indskærpe, at grundejeren fortsat skal lade sin bundfældningstank kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning. Ved manglende efterkommelse af indskærpelsen, er næste skridt i håndhævelseshierarkiet politianmeldelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal indgives politianmeldelse ved manglende efterkommelse af indskærpelse om fortsat deltagelse i den kommunale tømningsordning for hustanke.

Sagsfremstilling

Husspildevand fra ejendomme i det åbne land uden for kloakeret område håndteres oftest ved, at spildevandet ledes til en bundfældningstank, hvorefter spildevandet ledes til nedsivningsdræn. Der er dog fortsat ejendomme, der fra bundfældningstanken har udledning til vandløb. Bundfældningstanken er en simpel renseforanstaltning, der skal sikre, at der ikke kommer flydestoffer, papir o.l. ud i sivedræn eller vandløb. Bundfældningstanken fungerer kun optimalt, hvis den tømmes jævnligt - typisk én gang om året. I Brønderslev Kommune er der ca. 3.500 ejendomme med bundfældningstank.

Brønderslev Kommune vedtog i 2008 en tømningsordning for bundfældningstanke - ”Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune”. Alle grundejere med bundfældningstanke er omfattet af ordningen. Tømningsordningen administreres af Brønderslev Forsyning, der bl.a. varetager kontakten til tømningsentreprenøren.

Tømningsordningens formål er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. Desuden giver tømningsordningen mulighed for en ensartet kontrol af tankenes funktion og tilstand samt kontrol af, om tømningsfrekvensen er tilstrækkelig. Det følger af spildevandsbekendtgørelsen, at enhver grundejer er forpligtet til at gøre brug af en vedtaget tømningsordning. Denne bestemmelse er indarbejdet i kommunens regulativ for tømningsordning for hustanke. Der kan som udgangspunkt ikke meddeles fritagelse for deltagelse i tømningsordningen Undtagelser jf. regulativet er, at en ejendom står ubeboet hen i minimum 12 måneder, at en tank nedlægges ved overgang til offentlig kloak eller der opnås tilladelse til anden løsning af spildevandsforholdene. Tømningsordningen for hustanke kan sidestilles med andre ordninger med benyttelsespligt - fx indsamlingsordningen for dagrenovation.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø får enkelte henvendelser fra grundejere, der ønsker at udtræde af tømningsordningen. Ønsket om udtrædelse kan være af principielle grunde eller utilfredshed med tømningsentreprenørens håndtering af opgaven. Oftest opnås der enighed gennem dialog, og grundejeren forbliver i tømningsordningen. Fagforvaltningen oplever dog enkelte grundejere, der insisterer på at udtræde af ordningen. I disse få tilfælde kan kommunen med baggrund i tømningsregulativet og spildevandsbekendtgørelsen indskærpe, at grundejeren fortsat skal lade sin bundfældningstank kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning. Ved manglende efterkommelse af en indskærpelse, er næste skridt i håndhævelseshierarkiet normalt politianmeldelse. Der er pt. 2-3 grundejere, der nægter at forblive i tømningsordningen. Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at manglende efterkommelse af indskærpelse vedrørende tømningsordningen skal politianmeldes, vil hver enkelt sag blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget for beslutning om politianmeldelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der fremadrettet indgives politianmeldelse ved manglende efterkommelse af indskærpelse om fortsat deltagelse i den kommunale tømningsordning for hustanke.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Fælles vinterregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

For at sikre en fælles platform et fremtidigt samarbejde er det nødvendigt at afklare mulighederne for samordning af vinterregulativerne i de tre kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til opdateret vinterregulativ for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 30. marts 2020 bemyndiget fagforvaltningen for Teknik- og Miljø til at udarbejde et oplæg for et tværkommunalt samarbejde mellem Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune om vintertjeneste.

Fagforvaltningen har indledt et samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde om vintertjenesten.

En vigtig forudsætning for et fremtidigt samarbejde om vintertjeneste er, at der foretages en harmonisering af standarden på vintervedligeholdet af veje, stier mv. i de respektive kommuner. For at imødekomme denne forudsætning er der udarbejdet et forslag til justering af Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

Ændringer i Brønderslev Kommune

Snerydning

Antal vinterklasser øges fra 3 til 5, men samlet sker der ingen ændring af serviceniveauet og økonomien.

Snedepot

I det nye regulativ er der indført en ekstra mulighed for at benytte fortovet som snedepot i ekstreme situationer. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

I ekstremvejr kan fremkommeligheden på nogle fortove blive begrænset af snedepoter, men sneen fjernes hurtigst muligt, når situationen tillader det.

Glatførebekæmpelse

Kommunens forpligtigelser har ændret sig lidt i henhold til at antallet af vinterklasser er øget fra 3 til 5 klasser. Det betyder, at kommunens pligter på nogle veje vil være større, mens de på andre vil være mindre. Samlet set vil der ske en lille reduktion i serviceniveauet, da der er en del underordnede veje som ikke saltes i vinterperioden.

Stier

Tidspunkterne for hvornår stierne skal være farbare foreslås justeret. Grundejerne skal med nuværende regulativ sørge for en farbar sti alle dage i tidsrummet kl. 7-15, men med det nye regulativ ændres dette til alle dage i tidsrummet kl. 8-20. Desuden foreslås der udvidelser af tidsrummene for, hvornår kommunen skal tilstræbe at stierne er farbare, noget der betyder et forbedret serviceniveau. Der må forventes en lille stigning i udgifterne vil vintervedligeholdelse af kommunens stier.

Samlet vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at en harmonisering af vinterregulativerne i henholdsvis Frederikshavn-, Hjørring- og Brønderslev Kommune i begrænset omfang vil påvirke dagens rammer for serviceniveau og økonomi.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de foreslåede justeringer af vinterregulativet kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse at kontrakterne evalueres efter et år.

Teknik- og Miljøudvalget evaluerer vinterregulativet efter et år.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen er ikke enig i alle prioriteringerne

Beslutning fra Byrådet, 26. maj 2021, pkt. 15:

Tilbagesendes til udvalget.

Hildo Rasmussen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021:

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budget 2020, at der skulle ske en reduktion i serviceniveauet svarende til 500.000 kr. pr. år. Sagen blev efterfølgende behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019, hvor der blev besluttet følgende reduktion i serviceniveauet på boligveje:

Servicemål og metode 2016

Forslag ændret servicemål og metode

 • Glatførebekæmpelse og snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
 • I situationer med stærk isdannelse dog hele døgnet.
 • Ved isdannelse gruses grusvejene.
 • Snerydning og glatførebekæmpelsen iværksættes, når 1. og 2. prioritetsopgaver er under kontrol.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.
 • Snerydning udføres alle dage i tidsrummet 07 – 15.
 • Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
 • Snerydning iværksættes, når 1., 2. og 3 prioritetsopgaver er under kontrol.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.

Fagforvaltningen har foretaget en evaluering af vintersæsonen 2020-2021, der viser, at der har været nogle henvendelser fra borgere om glatte boligveje, men fagforvaltningen har foretaget en løbende vurdering af henvendelserne, og har i de tilfælde, hvor der har været en ekstremsituation, foretaget saltning af de pågældende veje. Fagforvaltningen har ikke modtaget henvendelser om personskader eller bilulykker på boligvejene vinteren 2020-2021.

Fagforvaltningen vurderer, at en fastholdelse af at snerydning iværksættes, når veje i vejklasse 1, 2, 3 og 4 er under kontrol, kan ske indenfor de gældende økonomiske rammer.

Fagforvaltningen foreslår følgende justering af servicemål og metode for vejklasse V (boligveje mv.):

 • Tilstræbes holdt farbare alle ugens dage i tidsrummet kl. 07 - 15
 • Glatførebekæmpelse: Saltes/grusses kun undtagelsesvis.
 • Snerydning iværksættes efter behov i tidsrummet kl. 07 - 15. Indsatserne igangsættes når opgaverne på klasse i - IV veje tillader det.
 • Bortkørsel af sne foretages ikke.

Efter Byrådets godkendelse af vinterregulativet igangsætter fagforvaltningen en proces i samarbejde med Frederikshavn- og Hjørring Kommune med henblik på at udarbejde et fælles udbudsmateriale for vintervedligeholdelsen af kommunale veje i vejklasse 1 - 3.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


16. Fælles I/S for AVV I/S og Reno-Nord I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I løbet af foråret 2021 har det været drøftelser om et tættere samarbejde og en mulig fusion mellem AVV I/S og Reno-Nord I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om det kan godkendes, at der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) med virkning fra den 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

I den nationale klimaplan/forligsaftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der lagt op til, at mængderne af affald skal reduceres, og at ressourcerne skal bruges klogere, smartere og mere ansvarligt. Der er stort fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi, mens affaldsforbrænding skal begrænses.

For at stå stærkere og være bedre rustet til de nye krav og en eventuel kommende liberalisering igangsatte ejerkommunerne (Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord) bag AVV I/S og I/S Reno-Nord i april 2021 en analyse af mulighederne for et øget samarbejde mellem selskaberne.

Kommissoriet for analysen indeholdt to spor:

 1. Afdækning af potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde.
 2. Afdækning af rammerne for et tættere fællesskab, herunder en egentlig fusion mellem hele eller dele af selskaber for at modne de to selskaber til en fremtid, hvor markedet kommer til at spille en større rolle.

Potentialer for yderligere cirkulære løsninger ved et øget samarbejde

Et øget samarbejde, vil give mulighed for at høste nogle rationaler, ligesom der også vil være potentiale for nye løsninger ift. cirkulær økonomi og grøn omstilling:

 • Opnå større volumen i fraktioner, hvilket giver bedre muligheder for afsætning
 • Udnytte kapacitet på deponi, affaldsforbrændingsanlæg mere optimalt
 • Ruste kommuner og selskaber bedre til en eventuel kommende liberalisering, ændret lovgivning mv.
 • Sikre at restaffaldet skal brændes der, hvor der er behov for energi.
 • Opskalere igangværende aktiviteter, så de kan komme flere borgere til gavn.
 • Udvikle fremtidens grønne løsninger, f.eks. carbon capture, grønne brændsler mv. bl.a. med fokus på at tiltrække investeringer og skabe nye job.

Uanset valg af samarbejdsmodel er det overordnet set vigtigt, at samarbejdet skal være fleksibelt, så kommunerne hver især kan deltage i de dele af samarbejdet, de finder interessant. For at forløse de nævnte rationaler og potentialer er det dog samtidig vigtigt, at alle kommunerne kommitter sig og udnytter mulighederne for at samarbejde om flere fælles løsninger end dem, der i dag varetages af I/S AVV og Reno-Nord I/S.

Det er samtidig vigtigt, at modellen giver plads til lokalt politisk og frivilligt engagement og perspektiver. Det fremtidige samarbejde rummer respekt for lokalsamfundene i Nordjylland og omfavner lokalt politisk og frivilligt engagement, så hver kommune kan levere og forme det serviceniveau, som de ønsker.

Rammerne for et tættere fællesskab

Der er identificeret 3 mulige modeller for at styrke samarbejdet:

 • Model 1: De to nuværende § 60-fællesskaber (AVV I/S og I/S Reno-Nord) opretholdes uændret, og der fokuseres på øget samarbejde om udvalgte aktiviteter, fx fælles indkøb og udvikling ("Samarbejds-modellen")
 • Model 2: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber samles i ét § 60-fællesskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves af AVV I/S og I/S Reno-Nord ("I/S-modellen")
 • Model 3: Aktiviteterne i de to nuværende § 60-fællesskaber indskydes i et aktieselskab, der herefter varetager den samlede kreds af aktiviteter, som i dag udøves i AVV I/S og I/S Reno-Nord ("A/S-modellen")

Med baggrund i de identificerede potentialer og rationaler ved et øget samarbejde anbefales det, at der arbejdes videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2).

Udgangspunktet for det videre arbejde er, at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt er overdraget fra de enkelte kommuner til de to I/S´er, også vil være det ved et fælles I/S, medmindre de enkelte kommuner beslutter noget andet.

Den videre proces

Det er hensigten, at en ny struktur kan implementeres i forlængelse af kommunalvalget 2021. Der er derfor behov for, at ejerkommunerne træffer en beslutning om det videre arbejde inden sommerferien.

Under forudsætning af at indstillingen om at arbejde videre med et fælles I/S for AVV I/S og I/S Reno-Nord (model 2) godkendes, igangsættes de næste faser af arbejdet:

Fase 2 - august-september 2021: Konkretisering af den valgte model, afklaring af juridiske spørgsmål, organisationsstruktur (ejerskab, bestyrelse mv.), økonomi- og kontraktgennemgang, dialog med Ankestyrelsen mv.

Fase 3 – oktober 2021: Konkrete beslutninger, så der kan tages hensyn hertil ifm. konstitutionsforhandlingerne, forberedelse af dokumenter (vedtægter, åbningsbalance mv.), udarbejdelse af aftaler mv.

Fase 4 – januar 2022-?: Implementering, integration af ydelser, integration af organisationer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om model 2 som skitseret ovenfor kan godkendes med virkning fra den 1. januar 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes – udvalget føler sig ikke klædt på til at træffe beslutning i sagen.

Bestyrelsen i AVV har ikke drøftet sagen.

Sagen ønskes drøftet på Temamøde i Byrådet, hvor forslagene systematisk bliver gennemgået. Fordele / ulemper / fortjeneste ønskes skriftligt.

Dennis Kvesel ønsker endvidere muligheden for, at Brønderslev Kommune selv forestår opgaveløsningen belyst.

Bilag

Til toppen


17. Prioritering af anlægsmidler for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er et restbudget på i alt ca. 1,1 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor der skal prioriteres midler til asfaltering af veje mv.

Sagsfremstilling

Samlet set er der ca. 5 mio. kr. tilbage på anlægskontoen til prioritering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at prioritering af midler til asfaltering skal afvente en vejtur i august 2021. Fagforvaltningen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at udskyde prioriteringen af asfaltarbejder til august/september 2021 da, asfaltprojekterne skal i EU udbud, og der derved vil gå minimum 2 måneder fra beslutningen er truffet til asfaltarbejderne kan igangsættes. Det er ikke en optimal løsning at asfaltere vej i oktober/november, da temperaturerne typisk er lave, og derved forringes kvaliteten på asfaltarbejderne.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2020 besluttet, at der skal etableres en ny rundkørsel i krydsområdet Ålborgvej - Tylstrupvej i Hjallerup. Anlægsarbejderne er inde i en afsluttende fase, hvor asfaltering samt beplantning af midterøen mangler. For at hæve den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel er der på det seneste fremkommet ønsker om, at et ekstra areal på Tylstrupvej påføres et nyt slidlag, da der er mange huller i asfalten i dag.

Desuden er der et ønske om, at der foretages en opgradering af midterrabatterne på Ålborgvej. Det godkendte anlægsprojekt omfatter kun asfaltering af arealerne i selve rundkørslen. Der er fremkommet ønsker om, at areal på ca. 600 m2 mellem den nye rundkørsel og krydsområdet Tylstrupvej - Hellumvej får nyt slidlag.

Fagforvaltningen har foretaget en besigtigelse af området, og vurderer, at området trænger til et nyt slidlag. Den forslåede asfaltering vil bidrage til at styrke helhedsindtrykket af den nye rundkørsel. I midterrabatten på Ålborgvej (nord og syd for rundkørslen) er der 2 venstresvingsbaner, som efter etablering af ny rundkørsel ikke har nogen funktion. I det godkendte projekt er det planen, at der etableres spærreflade på eksisterende asfalt.

For at sikre en optimal trafiksikkerhed i området samt styrke den positive visuelle oplevelse af den nye rundkørsel, giver det god mening at eksisterende midterrabat på Ålborgvej udvides til at omfatte eksisterende venstresvingsbaner.

De beskrevne tillægsarbejder kræver en ekstra bevilling på 100.000 kr.

Fagforvaltningen har ikke foreslået en prioritering af midler til øvrige asfaltprojekter, men anbefaler, at der tages udgangspunkt i fagforvaltningens prioritering af veje og cykelstier, som trænger til ny asfalt. Prioriteringerne er baseret på en faglig vurdering med fokus på vejens/cykelstiens tilstand, funktion og trafikmængde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, hvordan anlægsmidlerne skal disponeres samt drøfter om der skal bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejder og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel i Hjallerup.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2021, pkt. 16:

Der bevilges 100.000 kr. til ekstra asfaltarbejde og justering af midterrabatter i området ved den nye rundkørsel ved Hjallerup.

Følgende veje prioriteres:

 • Kærholtvej, Hjallerup – 292.100 kr.
 • Serritslevvej fra Flyvbjergvej til Sterupvej - 489.000 kr.
 • Åkærvej, Ørsø - 955.000 kr.
 • Præstevænget, Hjallerup - 70.400 kr.
 • Dahlsvej, Dronninglund

Følgende undersøges nærmere:

 • Bredningen Manna – hvad vil udgiften være om 2 år?
 • Pulsen – vejen er ikke på listen?
 • Karetmagervej – vejen er ikke på listen?

Der laves budgetønske til budget 2022 om bevilling af midler til de 3 førstnævnte veje på prioriteringslisten – i alt ca. 5 mio. kr. (uden slidlag)

Hildo Rasmussen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2021:

Anlægsopgørelsen pr. 19. maj 2021 viser, at der er ca. 2,1 mio. kr. tilbage til prioritering af anlægsprojekter.

Fagforvaltningen har foretaget opdatering af listen for prioritering af asfaltering i 2021, og følgende vej er tilført prioriteringslisten:

 • Karetmagervej, Dronninglund - 158.000 kr.
 • Pulsen - 971.500 kr.
 • Højenvej, Tømmerby, Brønderslev - 501.000 kr.
 • Hou Engvej - 681.200 kr.
 • Sommervænget, Brønderslev - 71.510 kr.
 • Vintervænget, Brønderslev - 101.435 kr.
 • Buurholtvej - 154.750 kr.
 • Poldervej - 188.500 kr.
 • Møllebrovej - ikke aktuel i 2021 da der i forbindelse med separatkloakering skal graves i vejen i 2023.

På mødet i Teknik og Miljøudvalget den 4. maj 2021 blev der stillet spørgsmål om der kan opnås besparelser på vedligehold af Bredningen i Manna ved at asfaltere vejen nu i stedet for at vente i f.eks. 2 år. Der bliver brugt ca. 15.000 kr. om året på vedligehold af belægningen, og asfaltering af hele vejstrækningen er beregnet til at koste 1.169.000 kr. Vejen har en acceptabel tilstand, men der er gennem tiderne lappet en del huller i asfalten, og der er desuden tegn på revner og udtørring.

Cykelpuljen

På årets finanslov er der afsat en cykelpulje på 150 mio. kr., og med en kommunal medfinansiering på 50 %. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. marts 2021, at 6 cykelstiprojekter og krydsombygning i Hjallerup indgår i ansøgning om midler fra cykelpuljen. Ifølge informationer fra Vejdirektoratet skal kommunens accept af et eventuelt tilskud ske senest et år efter at tilsagnet er givet, og projektet skal være fuldt afsluttet senest 6 år fra tilsagnsdatoen. I det omfang kommunen modtager et tilsagn i efteråret 2021 er det fagforvaltningens vurdering, at anlægsarbejderne igangsættes tidligt i 2022. Det betyder, at Teknik- og Miljøudvalget fra 2022 skal afsætte midler til kommunal medfinansiering, men beløbets størrelse kender vi først når der foreligger et evt. tilsagn fra Vejdirektoratet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til prioritering af anlægsmidlerne.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2021, pkt. 15:

Pulsen blev prioriteret – Manna Mosevej undersøges til næste møde.

Carsten Ullmann var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. juni 2021:

Anlægsopgørelse pr.1. juni 2021 viser, at der er ca. 1,1 mio. kr. tilbage til prioritering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om et oplæg for asfaltering af Manna Mosevej. Manna Mosevej er en fordelingsvej i det åbne land, som har en hastighedsbegrænsning på 80 km/t. Den sydlige del af vejen, strækningen fra V. Starengvej til Blokhusvej blev asfalteret i 2020. Resterende del af vejstrækningen har en del lunker og spor, men vurderes ikke at være af uacceptabel karakter. Forvaltningen har de senere år foretaget kantforstærkning langs dele af vejstrækningen, og vurderer at vejen ikke trænger til en ny asfaltbelægning på den korte bane, da vejens tilstand ikke påvirker fremkommelighed og trafiksikkerhed i negativ retning.

Fagforvaltningen har udarbejdet et anlægsoverslag for asfaltering af Manna Mosevej på strækningen fra V. Starengvej til Bredningen, en strækning på ca. 3,2 km. Desuden har fagforvaltningen udarbejdet et alternativt forslag, hvor der foretages en kantforstærkning på hele strækningen.

Anlægsoverslag for asfaltering af Manna Mosevej: 680.000 kr. eksklusive moms.

Anlægsoverslag for etablering af kantforstærkning: 350.000 kr. eksklusive moms.

Beslutning

Der blev prioriteret følgende:

 • 200.000 kr. til udskiftning af autoværn på Hollenstedvej og
 • 680.000 kr. til asfaltering af Manna Mosevej.
Bilag

Til toppen


18. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

a. Kan mødetidspunktet for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2021 ændres til kl. 9.00?

b. Forslag til mødetidspunkt for møde med Asaa Havns bestyrelse: Tirsdag den 29. juni 2021, kl. 16.00 på Asaa Havn.

Beslutning

Ad a) Mødet flyttes til kl. 10.

Ad b) OK til møde den 29. juni 2021, kl. 16.00-18.00.

Til toppen


20. Lukket punkt: Overtrædelse vedr. manglende drikkevandsanalyse


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering om klage vedr. udbud


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 14. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer