Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 16. august 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Antallet af punkter og informationsniveauet i dagsordenen blev drøftet.

Til toppen


3. Foretræde for udvalget - afgørelse om fastholdelse af beskyttet natur m.m. på Nordre Ringgade 7, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Jørgen Skak Jensen har bedt om foretræde for udvalget, idet han ikke er enig i forvaltningens afgørelse i en sag om opdyrkning og tilplantning af beskyttet natur på matr.nr. 46n og 77a Bolle Fjerding, Dronninglund.

Jørgen Skak Jensen er indbudt til udvalgets møde kl. 10.15.

Sagsfremstilling

Jørgen Skak Jensen har bedt om foretræde for udvalget, idet han ikke er enig i forvaltningens afgørelse i en sag om opdyrkning og tilplantning af beskyttet natur på matr.nr. 46n og 77a Bolle Fjerding, Dronninglund, beliggende Nordre Ringgade 7, Dronninglund, tilhørende hans ejendom på Geråvej 38, Dronninglund.

Uenigheden omhandler overordnet set kommunens afgørelse om nedenstående hovedpunkter:

 1. Ophør af dyrkning af de opdyrkede enge, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og derfor skal føres tilbage til beskyttet eng.
 2. Fjernelse af hytte og tilplantede træer fra areal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Der er afholdt møde med Jørgen Skak Jensen den 23. juni 2021 med deltagelse af formand for Teknik- og Miljøudvalget Peter Stecher, direktør Lene Faber og afdelingsleder for Natur og Miljø Mette Marie Mygind.

Den 12. juli 2021 har Jørgen Skak Jensen modtaget en partshøring om fastholdelse af beskyttet natur, afslag på dispensation og varsel af påbud om lovliggørelse efter naturbeskyttelsesloven. Hvis kommunen ikke senest 4 uger efter modtagelse af denne partshøring modtager et høringssvar, vil sagen blive afsluttet på det foreliggende grundlag med den nuværende afgørelse. Modtages et høringssvar vil sagen blive behandlet i forhold til de indsendte bemærkninger og en endelig afgørelse vil træffes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jørgen Skak Jensen kom til mødet og fremlagde sin sag.

Udvalget orienteres om klagenævnets afgørelse i sagen.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om status på sagsbehandling af uoverensstemmelser på § 3 området


Resume

Sagsforløb: TM/DGR

I perioden fra oktober 2020 til maj 2021 er der forsat sagsbehandlet og afviklet på statens § 3 uoverensstemmelsessager samt egne sager, som Brønderslev Kommune havde liggende, efter at have modtaget liste over statens sager fra Naturstyrelsen (nu Miljøstyrelsen) i 2016. Den samlede mængde sager udgør 1.082 § 3 uoverensstemmelser.

I perioden er der afsluttet 21 sager, så der nu er afsluttet i alt 737 (ca. 68 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 159 sager under behandling (ca. 15 %). Af de tilbageværende ca. 17 % sager vurderes en større del at være store komplekse sager, der vurderes at kunne udvikle sig til problematiske sager.

Der har været mindre fremdrift i perioden fra oktober 2020 til maj 2021 i forhold til tidligere, da en meget stor mængde afsluttede sager er taget op igen, da lodsejer ikke har overholdt den frivillige aftale. Der er afsat midler fra anlægskontoen til opgaven i 2021, men opgaven kan ikke færdiggøres i indeværende år.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget og Det Grønne Råd til orientering.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen afleverede primo 2016 en gennemgang af den beskyttede natur i Brønderslev Kommune. Denne gennemgang indeholdt blandt andet 942 uoverensstemmelser vedr. naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover havde fagforvaltningen kendskab til 140 sager, der endnu ikke var færdigbehandlede, og som derfor indgik i den samlede sagsmængde på 1.082 sager.

Herudover er der siden konstateret yderligere 218 potentielle uoverensstemmelsessager i kommunen, som en del af den almindelige sagsbehandling og gennemgang af uoverensstemmelsessagerne, som der ikke har været ressourcer til at varetage løbende. Disse 218 indgår ikke i de 1.082 sager.

I perioden fra oktober 2020 til maj 2021 er der afsluttet 21 sager, så der nu er afsluttet i alt 736 (ca. 68 %) sager. Af den samlede sagsmængde er 159 sager under behandling (ca. 15 %), herunder nylig opstartede sager, gamle sager og snarlig afsluttede sager. Der er forsat 187 sager, som ikke er opstartet (ca. 17 %). Af de tilbageværende ca. 17 % sager vurderes en større del at være store komplekse sager, der vurderes at kunne udvikle sig til problematiske sager

Prioritering har været at afslutte allerede igangværende opgaver, inden opstart af nye. Sager, hvor der fremgår mange uoverensstemmelser på samme ejendom, og som vurderes at have en høj naturværdi, prioriteres først ved opstart af nye sager.

På det seneste har forvaltningen modtaget en stor mængde ansøgninger om § 3 afregistrering på arealer omhandlende statens uoverensstemmelser. Dette medfører en skærpet frist på maksimalt 1-2 års sagsbehandling før der skal falde en afgørelse, hvilket vil i høj grad vil påvirke forvaltningens ressourcer.

Der har været mindre fremdrift i perioden fra november 2020 til maj 2021 i forhold til tidligere (ca. 3-4 sager pr. måned i forhold til gennemsnittet på ca. 16 sager pr. måned i forrige periode) jf. bilag. Dette skyldes, at de tilbageværende sager er mere komplekse end tidligere samt at en stor mængde afsluttede sager er taget op igen, da lodsejer ikke har overholdt den frivillige aftale eller da ejendommen har skiftet ejer, og ny ejer ikke ønsker at følge tidligere indgået aftale.

Den hidtidige praksis med at anvende frivillige aftaler har vist sig særdeles problematisk i forhold til ejerskiftet af ejendommen, da disse - modsat et påbud om lovliggørelse – ikke vil være tinglyst på ejendommen. At der samtidig bruges mange ressourcer på i princippet allerede afsluttede sager (de frivillige aftaler), har vist sig problematisk i forhold til opfølgning på allerede igangværende sager, da disse ligger i lange perioder uden sagsbehandling pga. manglende ressourcer til gene for de berørte lodsejere og med risiko for at falde for passivitet og heraf ulovlig drift.

Forvaltningen vil derfor fremadrettet ikke anvende frivillige aftaler, da disse både er meget ressourcekrævende at komme til enighed om, i meget stort omfang ikke overholdes og dermed alligevel ender som en almindelig håndhævelsessag. Fagforvaltningens praksis vil fremadrettet være almindelig håndhævelse med tilhørende dialog (varsel af påbud og partshøring samt påbud) for at effektivisere sagsprocessen, minimere fagforvaltningens ressourceforbrug og lodsejers retssikkerhed (klagemulighed).

Kompleksiteten i sagerne har vist sig meget forskellig med stor forskel på tidsforbruget pr. sag. Det vurderes dog, at tilbageværende sager og sager der genoptages, er meget komplekse og forventes derfor at medføre et meget højt tidsforbrug pr. sag. Det vurderes, at opgaven ikke kan færdiggøres i indeværende år.

Færdiggørelse af uoverensstemmelsessagerne er væsentlig, da et opdateret grundlag på § 3 området sikrer, at lodsejer ikke trækkes i landbrugsstøtte, giver borgerne større retssikkerhed samt mulighed for i højere grad sikre, at borgerne får kendskab til, hvilke arealer der er beskyttede, og derfor ikke kan opdyrkes eller lignende. Arbejdet er ligeledes omfattet af aftalen mellem Staten og KL fra 2010, hvor Staten stod for selve kortlægningen og kommunerne skulle stå for opfølgningen. Aftalen indebar ligeledes, at kommunerne fremadrettet hvert 10. år skal gennemgå alle § 3 områder. Endelig er håndhævelsen af naturbeskyttelsesloven ligeledes en lovbunden opgave, der påhviler Byrådet, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1 og 5

Fagforvaltningen vil årligt orientere om status for opgaven.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Det Grønne Råd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der er bevilget ekstra ressourcer til opgavevaretagelsen fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto i 2021, en fortsættelse af opgaveløsningen i årene frem forudsætter ekstra ressourcer.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af indsigelser fra fordebat om varmepumpe ved Jerslev Varmeværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Jerslev varmeværk har ansøgt om etablering af en luftvarmepumpe og placering af energioptagere i en del af bypark, ejet af varmeværket.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Jerslev Varmeværk har været i offentlig høring i perioden fra den 23. juni 2021 til og med den 22. juli 2021. Der er kommet en indsigelse fra ejer af Ærøgade 16A, som ejer et landzoneareal med bolig op til arealet, hvor energioptagerne ønskes placeret. Ejer forslår en ændret placering af anlægget. Miljøstyrelsen har bemærkninger om placering i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Økonomiudvalget skal tage stilling til behandlingen af indsigelsen og til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Jerslev varmeværk ansøgte om etablering af en luftvarmepumpe og placering af energioptagere i del af rekreativt område, ejet af varmeværket. Teknik- og Miljøudvalget indstillede 31. maj 2021 til Økonomiudvalget at igangsatte planlægning for energioptagere og luftvarmepumpe ved Jerslev Varmeværk.

Anlægget omfatter udendørs energioptagere med et forventet areal på ca. 8 x 25 m og en højde på maksimum 6 meter placeret ved skel til Ærøgade 16A. Varmepumpen etableres i eksisterende bygning. Der udføres hegn og støjafskærmning omkring energioptagerne. Se energioptagerne i bilag med fordebat.

OSD

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at arealet er udlagt som nitratfølsomme indvindingsområder, og særlige drikkevandsinteresser. Hensyn til sikring af grundvandet skal indbygges i planlægningen.

Indsigelsen

I fordebatten, som bl.a. er sendt til Borgerforeningen i Jerslev, er der kommet én indsigelse fra ejerne af Ærøgade 16A, som forslår en ændret placering af anlægget.

Ejerne af Ærøgade 16A skriver bl.a.:

 • Beklageligt at byens eneste park bliver formindsket og præget af store tekniske anlæg, der ikke indbyder til ophold.
 • Parken er flittigt benyttet og ligger i naturlig forbindelse med byens multibane, skole og SFO.
 • Anlæggets størrelse vil skæmme landsbymiljøet, parken og udsigten fra boligerne i området.
 • Området er allerede skæmmet af solfangeranlæg mod øst med tilhørende køleranlæg, som er placeret i byparken.
 • Energioptagerne til varmepumpen vil støje alle døgnets 24 timer og er i en højere miljøklasse end tilladt i et centerområde.
 • Miljøklasse for anlægget er for høj i et centerområde.
 • Anlæggets placering medfører fjernelse af eksisterende beplantning, der dækker for indsigt fra bl.a. Ærøgade 16A.
 • Ønsker ikke at afgive jord til en vejadgang fra anlægget til Ærøgade.

Alternativ
Indsiger foreslår en alternativ placering af anlægget på markområdet bag børnehaven og lige op ad det nuværende solcelleanlæg. Se kort i indsigelsen.

"På den måde vil man ikke have et skæmmende/støjende anlæg i nærheden af nuværende beboelse, man vil beholde nuværende rekreative områder til gavn for byens borgere, og man vil ikke skæmme kulturmiljøet, byens harmoniske udtryk samt man undgår mistet herlighedsværdi såvel som evt. værdiforringelser."

Der er desuden kommet bemærkning fra Miljøstyrelsen om placeringen af et anlæg med de væsker, der forventes anvendt i område til særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsopland. Et kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces. Se indsigelser og bemærkninger i bilag.

Partshøringssvar

Jerslev Varmeværk har indsendt et svar på partshøring om indsigelsen. Varmeværket redegør for, at selve varmepumpen skal placeres i værkets eksisterende bygning og at udedelen helst skal placeres tæt herpå. Det foreslåede alternativ vil betyde større afstand til varmepumpen og øgede udgifter til rørføring og jordkøb, som varmeværket ikke finder hensigtsmæssige. Varmeværket gør desuden opmærksom på, at det er dem, der har etableret det grønne område og har accepteret offentlig brug af området.

I ansøgningen indgår en støjredegørelse, der viser, at støjgrænserne er overholdt med den planlagte afskærmning. Fagforvaltningen bemærker desuden, at varmeværket ikke har et ønske om at etablere vejadgang via Ærøgade og indsigers ejendom.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at anlægget er et led i den grønne omstilling,
 • at det teknisk er hensigtsmæssigt med kort afstand mellem varmepumpe og udedel,
 • at Jerslev Varmeværk frivilligt har stillet arealet til rådighed som bypark, og at stien fra Palægade gennem parken opretholdes,
 • at der må være anlæg i miljøklasse 1-3. Anlæggets indplacering i miljøklasse fastlægges senere i processen,
 • at placeringen tæt ved boliger kan være uhensigtsmæssig. Der bør derfor etableres en synsmæssig afskærmning mod øst. Se "Indsyn" fra en række ejendomme ved Ærøgade på oversigtskort,
 • at anlægget påvirker byparken uheldigt, og
 • at der ikke er andre centrale, rekreative områder i Jerslev by.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Økonomiudvalget godkender,

 • at der skal etableres afskærmning øst for energioptagerne, der begrænser indsynet til anlæggets underste dele,
 • at øvrige dele i indsigelsen fra Ærøgade 16A afvises, og
 • at udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan kan gå i gang.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


6. Igangsætning af temaplan for energianlæg i det åbne land


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der blev den 17. juni 2021 afholdt et fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring en kommende temaplan for energi anlæg i det åbne land. Der blev drøftet mange forskellige aspekter af planlægning for store energianlæg i det åbne land.

Økonomiudvalget skal tage stilling til hvordan, der skal udarbejdes en temaplan for energianlæg i det åbne land.

Sagsfremstilling

Der blev den 17. juni 2021 afholdt et fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget omkring en kommende temaplan for energi anlæg i det åbne land. Der blev drøftet mange forskellige aspekter af planlægning for store energianlæg i det åbne land. På den baggrund skal der nu træffes beslutning om hvordan, der skal udarbejdes en temaplan for energianlæg i det åbne land.

Afgrænsning af temaplanen

Der har været debat omkring landskabsudpegningerne i kommuneplanen. Landskabsudpegninger bør ikke revideres nu, da ændring af disse har stor indvirkning på planlægning af energianlæg. Ændringer på nuværende tidspunkt vil forsinke både igangværende og kommende projekter for energianlæg. Der ville endvidere være usikkerhed omkring projekterne, mens en revision af landskabsudpegningerne ville foregå.

Det anbefales, at ændring af landskabsudpegninger drøftes igen i forbindelse med Planstrategi 2023 (processen med udarbejdelse af denne forventes at starte i 2022).

Hvis det besluttes at revidere landskabsudpegninger gennem de revisionstemaer, som fastsættes i planstrategien, kan det ske som en temaplan efter vedtagelse af Planstrategi 2023. På det tidspunkt forventes størstedelen af den aktuelle planlægning for energianlæg i det åbne land at være afsluttet.

Målsætninger for hvor meget vedvarende energi, der skal planlægges for, hænger sammen med Brønderslev Kommunes øvrige klimaambition og er et politisk vigtigt emne. Det bør behandles i forbindelse med udarbejdelsen af den helhedsorienteret klimaplan for kommunen DK2020. Derfor vil temaplanen for energianlæg i første omgang ikke indeholde konkrete målsætninger for omfanget af den vedvarende energi, som planen vil muliggøre.

Rammer for temaplanen

Temaplanen skal tage udgangspunkt i en offentlig fordebat, hvor der indkaldes projektforslag for konkrete energianlæg i det åbne land. Den skal danne et samlet overblik over, hvor der skal planlægges for energianlæg de kommende år. Temaplanen kan endvidere udpege positiv-områder, hvor der er gode muligheder for at et energiprojekt kan gennemføres, og der kan arbejdes med muligheder for at etablere energilandskaber.

Brønderslev Kommune har modtaget en del ansøgninger for energiprojekter. For nogle af disse er planlægningen i gang og vil fortsætte uafhængig af temaplanen.

Det omfatter solenergiprojekterne ved Tagmarksvej, Pulsen, Hjallerup Engvej, Skagbrovej og Gingsholmvej samt vindmølleprojektet ved Bolle Enge.

For andre ansøgninger er planlægningen ikke i gang, disse ansøgninger bør medtages i temaplanen. Det vil give det bedste overblik, effektivisere planlægningen og give en gennemskuelig proces.

Det er ansøgninger, der omfatter solenergiprojekter ved Kjellingbrovej, Nibstrupvej, Nejst/Syd for Brønderslev, Gl. Tvede og Kølskegård.

På baggrund af ansøgningerne og indkomne forslag fra fordebatten udvælges hvilke projekter, som skal medtages i temaplanen og der arbejde videre med disse. Temaplanen kan bestemme en rækkefølge for planlægning af de udvalgte projekter.

Såfremt der kommer nye ansøgninger om energianlæg efter temaplanen er udarbejdet, bør de afvente at temaplanen revideres. Temaplanen vil blive revideret, når der er planlagt for de udvalgte projekter omfattet af temaplanen eller efter 4 år, således at det følger kommuneplanens cyklus.

Proces og tidsplan

Proces for temaplanen vil være med en offentlig fordebat og efterfølgende udvælgelse af hvilket projekter, der arbejdes videre med i efteråret 2021. Udarbejdelsen af temaplanen og offentlig høring vil ske i foråret 2022, således kan endelige vedtagelse finder sted i sommeren 2022.

De ansøgte projekter afventer at den igangværende planlægning for en række energianlæg afsluttes. Det er lange og komplekse planprocesser med et stort myndighedsarbejde, som er ressourcekrævende på tværs af hele fagforvaltningen. Såfremt at de ansøgte projekter, hvor planlægningen ikke er i gang, ikke skulle afvente temaplanen ville de fortsat skulle behandles som enkeltsager. Tidsmæssigt ville det i bedste fald være muligt at igangsætte 1-2 nye projekter, den periode temaplan vil være under udarbejdelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter udarbejdelse af en temaplan for energianlæg i det åbne land, som ikke omfatter revision af landskabsudpegninger og
 • træffer beslutning om at allerede ansøgte projekter for energianlæg, hvor planlægningen ikke er i gang, medtages i temaplanen.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Til toppen


7. Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Arkitekthuset Siem har på vegne af bygherre CSCS Invest A/S søgt om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for et nyt boligområde på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev. Ansøger ønsker at bevare eksisterende bygning og dennes funktion samt tilføje boligbebyggelse til området. Projektområdet er i dag udlagt til offentlige formål og private institutioner ved kommuneplanen.

Det er en forudsætning for lokalplanen, at der laves et kommuneplantillæg med foroffentlighed efter Planlovens § 23c.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes et kommuneplantillæg med foroffentlighed og lokalplan.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lav boliger omkring en eksisterende bygning på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder.

Ejendommen består af ca. 3,2 ha med et bebygget areal på 1.960 m2. Den eksisterende bygning er opført som behandlingscenter, men anvendes i dag til børnehave og UngeCenter. Det ønskes fortsat at bygningen anvendes til offentlige formål eller private institutioner og lign. Ejendommen er beliggende i byzone, afgrænset af boligområder mod syd og vest. Den nordlige del af ejendommen er i dag udlagt med et offentlig tilgængeligt rekreativt areal med sø, afgrænset af Kornumgårdsgrøften mod Vivaldi Friplejehjem.

Kommuneplan
Området er i dag udlagt til offentlige formål eller private institutioner samt enkelte boliger og boinstitutioner ved kommuneplanramme 01-O-10 Offentligt område, Kornumgårdsvej. Projektudviklers ønske om at etablere et boligområde med tæt-lav boliger er i uoverensstemmelse med det eksisterende plangrundlag. Ændret anvendelse kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, samt en ny lokalplan for projektområdet. Ændringen af arealets anvendelse forudsætter at dele af projektområdet overføres til kommuneplanramme 01-B-18 – Boligområde, Løvparken, med tilføjelse til rammebestemmelsens specifikke anvendelse i forhold til tæt-lav bebyggelse samt bebyggelsesprocent for både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

Lokalplan
Ansøger ønsker udarbejdelse af lokalplan for et boligområde med tæt-lav boliger i to dele omkring en eksisterende bygning. Lokalplanen skal fortsat opretholde den eksisterende bygnings funktioner samt dele af det grønne rekreative areal med sø og stier på den nordlige del af ejendommen.

Der tiltænkes en rækkehusbebyggelse indpasset i terrænet i nord, vendt mod parkanlægget og dobbelthuse med et rekreativt fællesareal mod syd. Lokalplanområdet vejforsynes fortsat fra Kornumgårdsvej.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter planlægning for boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev og udsender fordebatmaterialet i 4 ugers foroffentlighed.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen ønsker, at området fastholdes til offentlige formål, og at ansøger henvises til andre boligområder.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om at ændre lokalplan 1445-04 - Erhvervsfacader ved Ålborgvej, Hjørringvej


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af virksomheden Industrivej 43, Brønderslev, har fået afslag på ansøgning om dispensation til at etablere parkeringspladser i grønt bælte sikret af lokalplan 1445-04 for Erhvervsfacader ved Ålborgvej og Hjørringvej. Virksomheden forespørger, om lokalplanen kan ændres.

Formålet med lokalplanen er at friholde et areal langs indfaldsvejene til Brønderslev for bl.a. parkeringspladser og at sikre en præsentabel og imødekommende byfacade. En ændring vil være at gå tilbage til tiden før lokalplanen, og derved imod målsætningen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen skal ændres, ophæves eller fastholdes.

Sagsfremstilling

Ejer af virksomheden Industrivej 43, Brønderslev, har fået afslag på ansøgning om dispensation til at etablere parkeringspladser i grønt bælte sikret af lokalplan 1445-04 for Erhvervsfacader ved Ålborgvej og Hjørringvej. Efter planlovens § 19 kan kommunen ikke dispensere fra principperne/formålet i en lokalplan.

Uddrag af formål

 • "at sikre en præsentabel og imødekommende byfacade mod Ålborgvej - Hjørringvej og
 • at friholde et grønt areal langs Ålborgvej - Hjørringvej for oplagringsplads, udstilling af varer, opbevaring af materialer og etablering af parkeringspladser".

Virksomheden forespørger, om lokalplanen kan ændres med et lokalplantillæg.

Lokalplan 1445-04 blev vedtaget i 2008 efter et langvarigt forarbejde på baggrund af en plan fra en landskabsarkitekt. Der var bl.a. konstateret fjernelse af den afskærmende beplantning ud mod hovedvejen. Der var desuden eksempler på skæmmende oplag.

Kort over området i 2008 før facadelokalplanen og i 2021 indsat i bilag viser, at det grønne område 30 m fra vejmidten stort set er opretholdt inden for lokalplanen (på strækningen fra vandtårnet ned til Bryggerivej i byens sydlige udkant).

Ansøger ønsker at bidrage med udkast til et lokalplantillæg, der muliggør etablering af p-pladser. Et tillæg til en lokalplan skal igennem samme proces og politiske behandling som en hel lokalplan.

Fagforvaltningen vurderer,

 • at der er plads til en placering af de 21 p-pladser andre steder på ejendommen uden for det grønne bælte,
 • at en placering af p-pladser ved indgangspartiet til virksomheden ikke kan begrunde ændringen af lokalplanen,
 • at der ikke kan argumenteres planlægningsmæssigt for at lave et tillæg, som muliggør, at en virksomhed stilles bedre end de øvrige virksomheder. Et tillæg kan desuden skabe præcedens for yderligere ændringer af lokalplanen. Det vil i givet fald være mere enkelt at ophæve lokalplanen på hele strækningen. Efter en ophævelse vil der ikke være en planlægningsmæssig begrundelse eller en hjemmel til at gribe ind over for en eventuel uønsket udvikling i området, og
 • at lokalplanen også kan ændres for hele strækningen.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at muliggøre parkering i bæltet ved Industrivej 43, er der behov for stillingtagen til, om hele lokalplanen skal ændres eller aflyses.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget giver afslag på ønske om at gennemføre et tillæg til lokalplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der meddeles afslag på ønske om ændring af lokalplanen.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om status på lokalplaner


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner. Fagforvaltningen oplever en stor efterspørgsel på igangsætning af nye lokalplaner, dels for private bygherrer og dels for kommunale projekter.

Sagen fremsendes til Teknik og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø orienterer kvartalsvist om igangværende og vedtagne lokalplaner. En kort beskrivelse af indhold og status for de enkelte lokalplaner fremgår af bilag.

Fagforvaltningen oplever generelt en stor efterspørgsel for udarbejdelse af lokalplaner, dels for nye boligområder, dels erhvervsområder og dels arealer, der ønskes udlagt til VE-anlæg, herunder solenergianlæg og vindmøller. Forvaltningen arbejder for nuværende med flere ressourcetunge planer, der medfører udarbejdelse af Miljøvurdering og Miljøkonsekvensrapport.

Der igangsættes løbende nye lokalplaner, når igangværende lokalplaner afsluttes. Lokalplanerne igangsættes som udgangspunkt i den rækkefølge de er ansøgt i.

Siden sidste orientering den 12.april 2021 er der igangsat følgende lokalplaner:

 • Boligområder Hjallerup Vest,
 • Omdannelse af PN Beslag og Ny Hedelund,
 • Energioptager ved Jerslev Kraftvarmeværk.

Derudover er Boligområde for Kornumgårdsvej Brønderslev sat på til igangsætning på nærværende møde og Boligområde Kærbyvej Dronninglund forventes at blive igangsat i september.

Igangværende lokalplaner

Forvaltningen har for nuværende 12 lokalplaner i gang, herunder:

 1. Solcelleanlæg ved Tagmarksvej, Brønderslev
 2. Solcelleanlæg ved Hjallerup Engvej, Hjallerup Enge
 3. Solcelleanlæg ved Skagbrovej, Hjallerup Enge
 4. Solcelleanlæg ved Gingsholmvej, Hjallerup Enge
 5. Tæt-lave boliger i Thise
 6. Socialpædagogisk bofællesskab ved Elmevej, Ø. Brønderslev
 7. Boligprojekt ved Søndergade/Jernbanegade (nord), Hjallerup
 8. Solcelleanlæg ved Pulsen, Voergaard
 9. Revidering af lokalplan for Erhverv Syd, Brønderslev
 10. Boligområder, Hjallerup Vest
 11. Omdannelse af PN beslag og Ny Hedelund
 12. Energioptager ved Jerslev Kraftvarmeværk

Ansøgte lokalplaner

Foruden ovenstående har forvaltningen modtaget ansøgning om 12 lokalplaner, som er på et indledende niveau. Der er bl.a. indledt drøftelse af projekterne med projektansøgere:

 1. Solenergianlæg ved Kjellingbrovej, Hjallerup Enge
 2. Solenergianlæg ved Nibstrupvej, Brønderslev
 3. Solenergianlæg ved Nejst/Brønderslev Syd
 4. Vindmøller ved Bolle Enge (samarbejde med Aalborg Kommune)
 5. Solcelleanlæg ved Gl. Tveden, Agersted
 6. Boligområde ved Kornumgårdsvej, Brønderslev
 7. Boligområde ved Ø. Ringgade/Nørregade, Dronninglund
 8. Solenergianlæg ved Kjølskegård, Hallund
 9. Boligområde ved Hybenvej, Serritslev
 10. Tæt-lave boligområde ved Jens Thisevej 82, Thise
 11. Rema 1000 i Slotsgade, Dronninglund
 12. Boligområde syd for Bøgevangen, Dronninglund

Kommunale fokusområder med henblik på lokalplanlægning

Forvaltningen har et fremtidigt fokus på følgende områder/arealer:

 1. Genovervejelser for principper i Ådalen, Brønderslev
 2. Boligområde, Kærbyvej, Dronninglund
 3. Boligområde, Stadiongrunden, Brønderslev
 4. Boligområde ved Søndergade 23-25, Brønderslev

Vedtagne lokalplaner i 2021

Følgende lokalplaner er foreløbigt vedtaget i 2021:

 1. Boligområde ved Fredensgade, Dronninglund
 2. Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund
 3. Aflysning af Lokalplan for Bolværksvej 2, Asaa
 4. Etageboliger Søndergade/Jernbanegade (Syd), Hjallerup
 5. Boligområde ved Engene, Brønderslev
 6. Detailhandelsområde ved Ålborgvej, Brønderslev
 7. Tæt-laveboligområde ved Drachmannsgade, Brønderslev
 8. Centerområdet ved Banegårdspladsen, Brønderslev

Andre igangværende projekter

Foruden arbejdet med lokalplaner og den løbende administration og myndighedsbehandling, pågår der i forvaltningen et arbejde med en række større udviklingsprojekter, herunder:

 1. Banegårdspladsen i Brønderslev
 2. Hjallerup Midtby
 3. Fokusbyer og områdefornyelse i Flauenskjold og Asaa
 4. Forarbejde for udviklingsplan i Østergade
 5. Ny Hedelund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der opfordres til hurtig igangsætning af mindre uproblematiske lokalplaner.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om bygningsfornyelse - Fredensgade 4, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til renovering af tag og facade på ejendommen Fredensgade 4A og 4D i Dronninglund, der tidligere har fungeret som Dronninglund Friskole.

Bygningen er i den bevarende lokalplan for Friskolen udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 5 (middelværdi). Omkostninger til renovering af tag, facade samt delvis udskiftning af vinduer og døre er beregnet ud fra to indhentede tilbud og beløber sig til 2.998.500 kr. inkl. moms. Da bygningen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen, kan projektet støttes via puljen til bygningsfornyelse med 50 % af omkostningerne inkl. moms. Den offentlige støtte kan finansieres med 80 % fra staten og 20 % fra Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til den samlede facaderenovering.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Fredensgade 4A og 4D, Dronninglund, søger om tilskud til renovering af facade, tagkonstruktion, hulmursisolering samt udskiftning af visse døre og vinduer på bygningen. Bygningen har oprindeligt fungeret som skole og senest Friskole med ophør i 2012. Bygningerne har siden primært været ubenyttet.

Fredensgade 4D - Tidligere kommuneskolen ”Vestre Skole” i Dronninglund. Opført 1930 jf. BBR. Fredensgade 4A er en senere tilbygning til den tidligere kommuneskole ”Vestre Skole” i Dronninglund. Opført 1956 jf. BBR.

Begge bygninger er SAVE-registreret i 2013 med en bevaringsværdi på 5 – svarende til en middelværdi. Praksis i Brønderslev Kommune er, at der udarbejdes bevarende bestemmelser for bygninger med en SAVE-værdi mellem 1-6 i en lokalplan, jf. Planlovens § 15.

Selv om bygningerne er opført med mere end 25 års mellemrum er de kendetegnende ved at være noget af det første etagebyggeri i Danmark efter den funktionelle tradition, som prægede den danske arkitektur igennem i 1930erne og ca. 30 år frem – også i etagebyggeriet. Skolen vurderes at være en væsentlig del af fortællingen om Dronninglunds udvikling op gennem 1900-tallet. Særligt set i lyset af, at den gamle Realskole på Tranebærvej er nedrevet.

Der er i januar 2021 vedtaget ny lokalplan for ejendommen, der muliggør omdannelse til boliger. Lokalplanen har ligeledes bevarende bestemmelser, der skal sikre, at bygningen fremstår så originalt som muligt. Ejer er påbegyndt første etape af omdannelsen, der omfatter etablering af 6 lejligheder i den nordlige del. Anden etape vil følge efter.

Fagforvaltningen har haft en dialog med ejer om valg af løsninger, der samtidig overholder bestemmelserne i den bevarende lokalplan. Der er indhentet tilbud på den samlede renovering af den udvendige facade pålydende i alt 2.998.500 kr. inkl. moms. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevilge midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 80 % i statslig refusion af tilskuddet.

Finansieringen er således:

 • Ejer: 1.499.250 kr. (50 %)
 • Offentlig: 1.499.250 kr. (50 %)
 • Samlet: 2.998.500 kr. (100 %)

Af det offentlige tilskud på 1.499.250 kr. kan der hentes 80 % i refusion gennem statens Landsbypulje. Den kommunale andel bliver således:

 • Kommunal: 299.850 kr. (20 %)
 • Statslig: 1.199.400 kr. (80 %)
 • Samlet: 1.499.250 kr. (100 %)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 1.499.250 kr. i tilskud til facaderenovering af Fredensgade 4A og 4D, Dronninglund, via puljen til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i budget 2021 er 0,950 mio. kr. i puljen til bygningsfornyelse. Beløbet er frigivet, men ikke prioriteret til konkrete projekter.

Prioriteres beløbet på 0,3 mio. kr. til Fredensgade 4A (den kommunale udgift), er der således 0,650 mio. kr. tilbage i anlægspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Tilskuddet udbetales, når hele projektet er gennemført både indvendigt og udvendigt.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om sagsbehandlingstid på byggesager i relation til servicemål


Resume

Sagsforløb: TM

Byggesagsbehandling og korte sagsbehandlingstider har en meget høj politisk prioritering i Brønderslev Kommune. Sagsbehandlingstiden har i en periode været stigende og overskrider pt. servicemålene.

Teknik og miljøudvalget orienteres om de forskellige tiltag, der er blevet iværksat.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Resultater af 2. kvartal 2021

Både mængden af nye indkomne byggesager og antallet af udstedte byggetilladelser i 2. kvartal 2021 ligger højere end 1. kvartal 2021. Sammenligner man det første halve år af 2021 med samme periode i 2020, er der i år indkommet 3 % flere byggeansøgninger, mens der er givet 31 % flere byggetilladelser.

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 1. og 2. kvartal af 2021.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 1. kvartal (1. januar til 31. marts)

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 2. kvartal (1. april til 30. juni)

Simple konstruktioner

83

69

Enfamiliehuse

57

51

Industri- og lagerbygninger

51

70

Etagebyggeri erhverv

98

87

Etagebyggeri bolig

72

131 (87)

Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid forbedret for nogle af kategorierne, mens sagsbehandlingstiden er forholdsvis uændret for andre kategorier.

Den store stigning i sagsbehandlingstid i 2. kvartal på Etagebyggeri bolig skyldes en teknisk fejl, hvor en sag som er undtaget for servicemål fejlagtigt florerer i statistikken. Tallet i parentes viser den korrekte gennemsnitlige sagsbehandlingstid for kategorien. Forvaltningen er i dialog med leverandøren af Byg og Miljø omkring udbedring af fejlen.

Nedenstående tabel er en indikation af køen af byggesager pr. den 1. i den pågældende måned. Tabellen viser, hvor mange dage den ældste sag i køen med byggesager har ventet indenfor den enkelte kategori.

31. marts 2021

3. maj 2021

1. juni 2021

1. juli 2021

Simple konstruktioner

56

84

91

113

Enfamiliehuse

54

25

53

35

Industri- og lagerbygninger

29

62

69

83

Etagebyggeri erhverv

63

62

69

64

Etagebyggeri bolig

61

56

77

29

Indsats for at forbedre sagsbehandlingstid

Procesforbedringer

Der er fortsat fokus på at forbedre både interne og eksterne processer i forbindelse med byggesagsbehandlingen, for at opnå en hurtigere og mere effektiv behandling. Fagforvaltningen har igangsat og arbejder fortsat på en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden:

 • Internt er der trukket ressourcer fra andre teams (BBR) til at bistå byggesagsbehandlerne med de mere administrative opgaver så som færdigmeldinger. Der er etableret en forsøgsordning med telefonbetjening af administrativ medarbejder, som startede op ultimo maj.
 • Der er den 21. maj 2021 afholdt et dialogmøde for virksomheder og håndværkere sammen med Dansk Industri og Brønderslev Erhverv, med henblik på dialog om udfordringer med ansøgningsprocessen og for at stille skarpt på, hvordan ansøger kan bidrage til at optimere processen fx via forhåndsdialog og fyldestgørende materiale. På mødet blev kommunens serviceniveau i byggesagsbehandlingen rost, mens der også var fokus på den forlængede sagsbehandlingstid. Fremadrettet er det aftalt, at der afholdes årlige møder i samarbejde med Brønderslev Erhverv.
 • Bedre vejledning og hjælp til selvhjælp. Brønderslev Kommune har fået JS Danmark til at udarbejde en brochure, som skal forberede ansøgere ved at tydeliggøre, hvad det indebærer at få en byggetilladelse. Der afholdes løbende forhåndsdialog med ansøgere.

Ressourceallokering:

 • Der er fortsat tilknyttet ekstern konsulent på timebasis fra Byg og Land til at bistå med byggesagsbehandling. Der har været lavet aftale til og med juni 2021 og igen fra august 2021.
 • Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har bevilliget en ekstra byggesagsbehandler. Der er ansat en ekstra sagsbehandler, som tiltræder pr. 16. august 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der opfordres til at prioritere sagsbehandling på simple konstruktioner.

Til toppen


12. Proces for etablering af ny legeplads i Rhododendronparken i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiudvalget har den 19. maj 2021 besluttet af frigive 300.000 kr. til medfinansiering af kommunal legeplads i Rhododendronparken i Brønderslev.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til proces med henblik på at etablere en ny legeplads i Rhododendronparken.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte og godkende den videre proces.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet der skal etableres en ny kommunal legeplads i Rhododendronparken i Brønderslev.

På møde i Parkgruppen den 30. juni 2021 blev placering af legepladsen drøftet. Parkgruppen anbefaler, at legepladsen placeres i samme område som nuværende legeplads. Det betyder, at legepladsen er synlig fra den kommende bygning i parken. Desuden giver placeringen mulighed for at genanvende dele af eksisterende underlag.

Parkgruppen drøftede desuden forslag til den videre proces, og anbefaler, at der gennemføres en totalentreprise, hvor 3 - 6 legepladsleverandører inviteres til at komme med bud på legepladser indenfor forskellige økonomiske rammer. Parkgruppen mener, at det er vigtigt, at den kommende legeplads indpasses parken med hensyn til materialer og æstetik.

Forslag til proces:

 • Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til udbudsmateriale som godkendes af Teknik- og Miljøudvalget
 • Der gennemføres en totalentreprise (miniudbud), hvor 3 - 6 legepladsleverandører inviteres til at deltage
 • Der skal bydes ind med 2 alternativer, hvor den ramme er fastlagt til 600.000 kr. og 800.000 kr.
 • Legepladsleverandørerne skal ikke konkurrere på pris, men på indhold, kreativitet, kvalitet, garantier og vedligehold
 • Udbud fra ultimo august til medio september 2021
 • Parkgruppen gennemgår projekterne og fremsender en anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget, og som godkender vinderprojektet ultimo september 2021
 • Anlægsarbejdet igangsættes evt. ultimo oktober (afhængig af vejrforholdene og byggetilladelse)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til proces og udbudsmateriale.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Nedlæggelse af del af privat fællesvej Milholt, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med sag om etablering af regnvandsbassin i Dronninglund, har de to berørte lodsejere anmodet om tilladelse til at omlægge / nedlægge en del af den private fællesvej Milholt. Andre vejberettigede har medunderskrevet og tilsluttet sig anmodningen.

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 8. februar 2021 godkendt, at vejnedlæggelsessagen sendes i høring.

Ved høringsfristens udløb er der indgivet én indsigelse mod vejnedlæggelsen. Indsigeren mener, at det nuværende tracé ligger fast og ikke kan ændres, samt at der skabes utilfredsstillende oversigtsforhold ved tilslutning til Østre Ringgade.

Teknik og Miljøudvalget skal tage stilling til nærværende vejnedlæggelse / vejomlæggelse samt ny vejtilslutning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sag om etablering af regnvandsbassin i Dronninglund har de to berørte lodsejere anmodet om tilladelse til at omlægge / nedlægge en del af den private fællesvej Milholt. Andre vejberettigede har medunderskrevet og tilsluttet sig anmodningen.

Vejstrækningen for nedlæggelse / omlægning af Milholt, fremgår af vedlagte kort.

Sagen har været sendt i høring og ved fristens udløb er der indgivet én indsigelse mod vejnedlæggelsen. Indsigeren mener, at det nuværende tracé ligger fast og ikke kan ændres samt at der skabes utilfredsstillende oversigtsforhold ved tilslutning til Østre Ringgade.

Samlet set giver indsigelsen ikke anledning til ændret beslutning, hvilket er uddybet og begrundet i vedlagte notat.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender nærværende vejnedlæggelse / vejomlægning samt ny vejtilslutning på følgende vilkår:

 • den nye vej, som er vist på vedlagte kort, og som etableres som erstatning for det nedlagte vejstykke, skal udlægges og anlægges som privat fællesvej med vejret for de samme ejendomme, der hidtil har haft vejret til den del af Milholt, der nedlægges,
 • den nye vej skal anlægges med mindst samme bredde og standard som den del af Milholt, der nedlægges,
 • ny adgang til Østre Ringgade placeres som vist på vedlagte kort, og udformning af adgangen skal ske efter gældende vejregler, og
 • omkostningerne til etablering af den nye vej, inkl. etablering af ny adgangstilslutning til Østre Ringgade, afholdes af ansøgerne medmindre andet aftales, herunder med Brønderslev Forsyning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


14. NT's Årsrapport 2020, Økonomirapport 1, 2021 og Budgetforslag 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2022.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) her fremsendt Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til orientering samt Budgetforslag 2022 til høring.

Årsrapport 2020

Det fremgår af NT's Årsrapport 2020, at regnskabet for bustrafik viser et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. NT har besluttet at overføre 5,3 mio. kr. til de kommende år og tilbagebetale de resterende 5,5 mio. kr. til NT's ejere i 2022. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 29.000 kr.

Regnskabet 2020 har været påvirket af COVID-19, der har bevirket at både passagerindtægter og takstsamarbejdet ligger lavere med henholdsvis 101 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Til gengæld har udgifterne ligget lavere med 8,77 mio. kr.


For at afhjælpe påvirkningen fra COVID-19 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner den 17. juni 2020 en aftale om kompensation for nettomerudgifter og nettomindreindtægter. COVID-19 kompensationen beløb sig i 2020 til 112,9 mio. kr.

Økonomirapport 1, 2021

NT´s Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2021. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

Et væsentligt element i økonomirapporten er forudsætningen om, at trafikselskaberne forventes at få fuld COVID-19 kompensation i 2021 i henhold til den aftale, som er indgået mellem Finansministeriet, KL og Danske Regioner om, at nettomerudgifter og manglende indtægter vil blive dækket for 2020 og 2021.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 nettokompensation på 162,1 mio. kr. for 2021. For Brønderslev Kommune er der indregnet en kompensation på 1,8 mio. kr.

Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til Budget 2021. Driftsindtægterne forventes at falde med 90,8 mio. kr., hvilket imidlertid bliver dækket af COVID-19 nettokompensationen. Generel stigende prisudvikling (dog særligt diesel) er årsagen til, at operatørudgifterne stiger med 3,6 mio. kr. På øvrige driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., mens der på Kapacitetsudgifterne forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Budgetforslag 2022

NT har sendt Budgetforslag 2022 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2021.

I NT’s budgetforslag for 2022 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 847,2 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet for ejerne 524 mio. kr. Sammenlignet med NT’s Budget 2021 stiger tilskudsbehovet samlet set med 8,2 mio. kr. i NT’s budgetforslag 2022.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i passagerindtægterne i Budget 2021 (ekskl. COVID-19 påvirkning), hvilket er ensbetydende med 2019-niveau og dermed niveauet fra før COVID-19 krisen. Der er i budgetforslaget for 2022 ikke indarbejdet en takststigning.

I budgetforslaget for 2022 har NT indarbejdet en forventet COVID-19 kompensation for bustrafik på 41,9 mio. kr., som modsvarer det budgetterede fortsatte tab af passagerindtægter som følge af COVID-19 krisen.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Det fremgår af rapporterne, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Årsrapport 2020

Brønderslev Kommune – NT-udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Udgifter i alt

-21.244

Passagerindtægter i alt

3.277

Resultat før tilskud fra ejere

-17.967

Tilskud fra ejere

16.421

COVID-19 kompensation

1.818

Resultat

29

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889

Økonomirapport 1, 2021

Udgifter i alt

-22.093

Passagerindtægter i alt

2.847

Resultat før tilskud fra ejere

-19.247

Tilskud fra ejere

17.382

COVID-19 kompensation

1.848

Resultat

-16

Regulering vedrørende tidligere år

737

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.119

Budgetforslag 2022

Udgifter i alt

-22.346

Passagerindtægter i alt

3.796

Resultat før tilskud fra ejere

-18.549

Tilskud fra ejere

18.037

COVID-19 kompensation

512

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-29

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.008*

Budgetforslag 2023-2025

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

18.251*

Forventet budget 2024 inklusiv regulering

18.044*

Forventet budget 2025 inklusiv regulering

18.044*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 370.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2019 en mindreudgift på 29.000 kr., som tilbagebetales i 2022. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2021 forvente en merudgift på 16.000 kr. i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2020 og Økonomirapport 1, 2021 til efterretning, og
 • godkender Budgetforslag 2022.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2024 og 2025 er mindre end det nuværende budget. Kun i overslagsår 2023 er NT’s budgetforslag større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2022 med følgende beløb (i 1.000 kr.):

2021

2022

2023

2024

-499

+95

-112

-112

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om årsrapport 2020 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2020. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 9.107.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.500.000 kr. En stor del af underskuddet stammer fra indsamlingsordningen for plast & metal og papir, som har været præget af en for lav prissætning for indsamling. Desuden har COVID-2019 påvirket resultatet; bl.a. som følge af mindre salg i genbrugsbutikken og en stigning i behandlingsbehovet på genbrugspladserne. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse på møde den 13. april 2021.

I det følgende er vist udvalgte tal fra årsrapporten.

Nøgletal fra årsrapporten

Nøgletal fra årsrapporten side 13 vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2020

215.590

Samlede udgifter i 2020 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

190.870

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

24.721

Afskrivning

-31.742

Finansielle omkostninger

-2.086

Årsresultat

-9.107

Resultat for segmenter

I årsrapporten er der beregnet resultater for segmenter under AVV. I skemaet herunder ses resultaterne for det enkelte segmenter. Der er medtaget en kolonne med sidetal for de enkelte segmenter i årsrapporten:

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Segment

Sidetal i årsrapport

Resultat

Energianlæg

18

37.576

Miljøanlæg

19

-1.176.709

Deponier

20

1.041.620

Genbrugsbutik

21

-1.854.792

Kørselsafdeling

22

141.867

Genbrugspladser

23

-353.124

Indsamlingsordning (plast & metal og papir)

24

-5.628.168

Bobler (glas), storskrald og miljøservice

25

-1.315.749

I alt

-9.107.479

I det følgende vises (i kursiv) forklaringen på resultaterne i de enkelte segmenter (uddrag fra årsrapporten):

Energianlæg viser en overdækning på 37.576 kr.

Miljøanlæg viser en underdækning på 1.176.709 kr. Dette skyldes primært, at Gamle Mursten Nord var en del af segmentet indtil den 1. maj 2020. Gamle Mursten Nord har bidraget med en underdækning på 1.248.006 kr.

Deponier viser en overdækning på 1.041.620 kr., hvilket primært skyldes en markant større mængde til deponering som en konsekvens af den generelle stigning i behandlingsbehovet.

Genbrugsbutikken viser en underdækning på 1.854.792 kr. Dette skyldes manglende omsætning pga. mange lukkedage i forbindelse med COVID-19.

Transport & logistik (kørselsafdeling) viser en overdækning på 141.867 kr.

De kommunale ordninger, drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, storskraldsordning, bobleordning og miljøservice har tilsammen med underdækning på 7.297.041 kr. Det er primært indsamlingsordningen og bobler, der driver dette resultat. I 2020 blev kommunebetalingen reduceret med 1 mio. kr., da man forventede en lavere tømningsaktivitet, hvilket viste sig ikke at holdes stik. Derudover var der lidt større behandlingsudgifter i 2020 end i 2019. Resultatet i indsamlingsordningen er en kombination af for lav prissætning og udviklingen i priser for behandling af de tørre genanvendelige fraktioner.

AVV's samlede resultat blev en underdækning på 9.107.479 mod en oprindelig forventet underdækning på 2.500.000 kr., hvilket svarer til afskrivningerne på containere og nedgravede løsninger i indsamlingsordningen. Disse afskrivninger kommer ikke til at belaste driften fremover, da der i 2019 blev foretaget en straksafskrivning på containere og nedgravede løsninger på 23,9 mio. kr.

Opgørelse af egenkapital

2020 var første hele regnskabsår med en ændret opgørelse af egenkapitalen.

Driftskapitalreserve (i kr.):

Driftskapitalreserve

2019

2020

Egenkapital pr. 1. januar

98.678.864

33.000.000

Ændring af egenkapital som korrektion af fejl (skøn på reetableringsomkostninger Rønnovsdal)

-11.670.003

0

Praksisændring hvile-i-sig-selv-princippet, kommunale opgaver

-54.008.861

0

Egenkapital 31. december

33.000.000

33.000.000

Dette giver følgende egenkapital i de to ejerkommuner:

Opgørelse af egenkapital

Antal indbyggere

Ejerandel (%)

Gæld (kr.)

Egenkapital (kr.)

Brønderslev Kommune

36.183

36,04

63.845.300

11.893.293

Hjørring Kommune

64.213

63,96

113.304.541

21.106.707

I alt

100.396

100,00

177.149.841

33.000.000

Årsrapporten medfører ikke i sig selv konsekvenser for borgere / brugere. I budget for 2021 for AVV og i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune for 2021 blev der indført prisstigninger, som giver en forventning om et bedre resultat i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport AVV 2020.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Forslag til budget 2022 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2022 til de to ejerkommuner. Overordnet set er der tale om nogenlunde uændrede takster i 2022 i forhold til 2021, hvor der var en række markante takststigninger.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslag 2022 for AVV kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2022. Budgettet er godkendt på møde i AVV's bestyrelse den 10. maj 2021.

Udgangspunktet for budgetforslaget er de nuværende aktiviteter med de takstændringer, der blev foretaget i budgettet for 2021, og driftsresultatet for 2020, hvor AVV kom ud med en underdækning på 9,1 mio. kr.

I 2021 blev der på en række områder gennemført nogle relativt store stigninger i taksterne. Derfor er der forventning om en økonomi i balance i 2021, og dermed er der ikke behov for helt så store justeringer i budget 2022.

I det følgende er der redegjort for budget og budgetforudsætninger for de forskellige ordninger, som varetages af AVV på vegne af ejerkommunerne.

Genbrugspladser, storskraldsordning og bobleordning (glas)

AVV har foreslået følgende stigninger på i alt 3,6 mio. kr. for disse ordninger:

 • Genbrugspladser 3,0 mio. kr.
 • Storskraldsordning 0,4 mio. kr.
 • Bobleordning 0,2 mio. kr.

Stigningen i forhold til genbrugspladserne skyldes øgede mængder og en stigning i behandlingsprisen. Stigningen i forhold til storskraldsordningen sker for at være parat til indsamling af tekstiler hos borgerne, som det er krævet i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Folketingets krav i klimaplanen med hensyn til borgernær indsamling af glas er også årsag til en lille stigning i det totale beløb til bobleordningen.

De nævnte ordninger finansieres gennem opkrævning til kommunerne pr. borger. Budgetforslaget indebærer en betaling pr. borger på 553 kr. i 2022, hvilket er en stigning på 33 kr. eller 6,3 % i forhold til budgettet for 2021.

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

Økonomien i denne ordning har gennem de første år siden starten i efteråret 2018 været udfordret af flere forhold; bl.a. høje priser for at komme af med det indsamlede plast. Der er dog udsigt til et bedre marked for afsætning af genbrugsplast i de kommende år. I budgetforslaget for 2022 er der forudsat samme tømningspris pr. container som til budget 2021, nemlig 21,50 kr. pr. tømning.

I klimaplanen er der krav om indsamling af fødevare- og drikkevarekartoner. De fleste kommuner Nordjylland planlægger at gøre dette sammen med plast- og metalfraktionen med virkning fra den 1. januar 2023. I mellemtiden er der planlagt forsøg i bl.a. Vrå med henblik på at belyse, om der er bedst økonomi i at ændre indsamlingsfrekvensen til hver 3. uge, eller om større containere ved fx. 20 % af husstandene er en billigere løsning. Under alle omstændigheder vil den nye fraktion medføre øgede omkostninger, men dette slår altså først igennem senere end 2022.

Samlet set budgetteres der med øgede udgifter til indsamlingsordningen for de tørre affaldsfraktioner på 0,4 mio. kr. i 2022. Til gengæld er der en forventning om samlet set færre tømninger som følge af efterhånden flere og flere nedgravede løsninger, hvilket forventes at kunne reducere udgifterne med 0,9 mio. kr. Dette giver en forventning om en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. for ordningen. Dette svarer til 10 kr. pr. husstand, således at betalingen pr. husstand falder til 417 kr. pr. husstand i 2022.

Øvrige takster

Øvrige takster omfatter forbrændings- og deponeringstakster samt ordningen "Mærk Affaldet", som er den betaling, som opkræves når virksomheder afleverer erhvervsaffald på de kommunale genbrugspladser. AVV forslår uændrede priser for forbrænding og deponering og lidt stigende priser (1,5 - 2,1 %) for "Mærk Affaldet-ordningen", svarende til almindelig prisfremskrivning.

Priserne fremgår i skemaet herunder:

Forbrændingstakster, kr. pr. ton

Dagrenovation

665

Erhvervsaffald, vintertakster

540

Erhvervsaffald, sommertakster

660

Deponeringstakster, kr. pr. ton

Erhvervsaffald (inert)

424

Erhvervsaffald (mineralsk)

528

Affaldsafgift pr. ton

475

Ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser)

Blåt mærke (pris pr. besøg)

192

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.620

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

3.216

Rødt mærke (flere besøg pr. uge)

6.372

Betydning for Brønderslev Kommune

Ovennævnte takster indgår som væsentlige elementer i taksterne for renovation og genbrug i Brønderslev Kommune i 2022. Som det fremgår af ovennævnte, vil betalingen fra Brønderslev Kommune til AVV ligge på nogenlunde samme niveau i 2022 som i 2021, hvor der som bekendt var tale om temmelig store prisstigninger. Det er fagforvaltningens opfattelse, at taksterne i Brønderslev Kommune vil kunne holdes nogenlunde i ro i 2022, men der vil blive redegjort for dette i en senere sagsfremstilling.

Anlægsinvesteringer

AVV budgetterer i 2022 med anlægsinvesteringer på i alt 44,3 mio. kr. I skemaet herunder ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering (mio. kr.)

Stikord

Team affald

Energianlæg, akutpulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud. Puljen har sjældent været brugt.

Energianlæg, udvikling og forbedringer af tekniske installationer

8,0

Optimering og levetidsforlængelse på det samlede anlæg. Opgradering af støttebrændere.

Energianlæg, vedligehold af ovnlinjer

12,0

Vedligeholdelse af anlægsdele på de to ovnlinjer; bl.a. udskiftning af trykpart og overopheder.

Energianlæg, bæredygtige energiløsninger

0,8

Forundersøgelse af muligheder for omstilling til bæredygtige energiløsninger, når der bliver mindre affald til forbrænding.

Indsamlingsordning, driftsmateriel

2,0

Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring Kommuner.

Indsamlingsordning i sommerhusområder (kun gældende i Hjørring Kommune)

7,0

Udrulning i de resterende sommerhusområder i Hjørring Kommune.

Team genbrug

Genbrugspladser, digitalisering

5,5

Øget digitalisering med bl.a. videoovervågning giver mulighed for længere åbningsdage og bedre udnyttelse af personaleressourcer. Desuden giver det bedre mulighed for kontrol mht. erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Projekter til fremme af direkte genbrug

1,0

Flere initiativer; bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser.

Miljøanlæg, miljøforbedringer

1,0

Bl.a. forbedrede opbevaringsmuligheder, tiltag ift. Rønnovsdal og øget samarbejde omkring deponiopgaven.

Udvikling & administration

Forskning og udvikling

1,0

Bl.a. arbejde med affaldsforebyggelse og levetidsforlængelse samt tiltag til fremme af biodiversitet.

Udvikling af besøgscenter

1,0

Revitalisering af konceptet for besøgscentret og revurdering mht. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse.

I alt

I følgebrevet til budgetforslaget er der på side 5 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om AVV's budgetforslag kan godkendes og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


17. Omlastning af madaffald - opgaveoverførsel til I/S Reno-Nord vedr. madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fra den 1. oktober 2022 vil mad- og restaffald blive indsamlet som separate fraktioner i Brønderslev Kommune. Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord Kommuner har lignende planer, men med lidt andre starttidspunkter.

Det er fortsat planen, at affald fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affald fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg. Da madaffald er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng, og da der er store fordele ved et samarbejde om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffald, har Reno-Nord udarbejdet et forslag til opgaveoverførsel, således at der opnås væsentlige stordriftsfordele for de 4 kommuner.

Byrådet skal tage stilling til, om overførselsaftalen om madaffald fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fra den 1. oktober 2022 skal mad- og restaffald indsamles som 2 selvstændige fraktioner i Brønderslev Kommune. Der er indgået kontrakt med Meldgaard Miljø A/S om indsamlingen.

Mad- og restaffaldet indsamles i rumopdelte skraldebiler, og det er fortsat planen, at affaldet fra tidligere Brønderslev Kommune skal køres til AVV i Hjørring, og at affaldet fra tidligere Dronninglund Kommune skal køres til Reno-Nord i Aalborg.

Modtagelse af den nye fraktion, madaffald hos AVV i Hjørring er relativt uproblematisk, da AVV allerede modtager mad- og restaffald fra Hjørring Kommune. Hos Reno-Nord er der behov for etablering af faciliteter til modtagelse af madaffald, da dette er en ny fraktion i Reno-Nord sammenhæng. Aalborg Kommune har besluttet at satse på en løsning, hvor der vil ske optisk sortering (farvesortering) af affald i forskelligt farvede poser. Dette kræver dog etablering af et farvesorteringsanlæg, og dette vil formentlig tidligst kunne ske i 2024.

De øvrige Reno-Nord kommuner, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord har i lighed med Brønderslev Kommune planer om indsamling af mad- og restaffald i rumopdelte containere. Der er store fordele ved at disse 4 kommuner ”puljer” deres madaffald og lader Reno-Nord stå for modtagelse, omlastning og afsætning.

Affaldsplanlæggerne fra de 4 kommuner har haft et forløb med Reno-Nord, som har mundet ud i, at Reno-Nord har udarbejdet et projektforslag og en aftaletekst om overførsel af modtagelse, omlastning og afsætning. Dette kræves i henhold til kommunestyrelseslovens § 60.

Overførselsaftalen er godkendt på møde i Reno-Nords bestyrelse den 18. maj 2021.

For borgerne i Brønderslev Kommune vil der ikke være forskel på den måde, hvorpå mad- og restaffald indsamles ved husstandene, uanset at mad- og restaffald fremover køres til både AVV og Reno-Nord.

Modtagelse og omlastning af madaffald hos Reno-Nord i Aalborg vil ske ved at der bygges en rampe, hvor madaffaldet kan fyldes i store containere med henblik på direkte transport til et forbehandlingsanlæg for madaffald. En potentiel aftager kan være Gemidan, som har et anlæg i Frederikshavn, som bl.a. modtager madaffald fra Hjørring Kommune. Men aftageren af madaffaldet fra de 4 kommuner vil blive fundet gennem et udbud fra Reno-Nord, således at der opnås den bedst mulige afsætningspris for de 4 kommuner.

Reno-Nord har udarbejdet et anlægs- og driftsoverslag, som viser en forventet anlægssum på 3,7 mio. kr. for omlasteanlægget. Det er fagforvaltningens vurdering, at dette både er realistisk og prisbilligt. Anlægsudgiften vil blive finansieret som en del af den pris, som kommunerne skal betale til Reno-Nord pr. ton madaffald. Den forventede pris ses i skemaet herunder:

Kr. pr. ton i 2023

Anlæg

70 kr.

Drift

95 kr.

Afsætning og transport

298 kr.

Pris i alt for madaffald

463 kr.

Forventet sparet forbrændingspris

480 kr.

Nettobesparelse

17 kr.

Som det ses, opnås der en lille nettobesparelse pr. ton, fordi den forventede pris for afsætning af madaffald er lavere end den forventede forbrændingspris. Der er regnet med en afskrivningsperiode for omlasteanlægget på 7 år. Ovennævnte priser forventes at være gældende i hele afskrivningsperioden.

Opgaveoverførslen til Reno-Nord af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune kræver formelt set en ændring af vedtægterne for AVV, fordi det her er defineret, at alle genanvendelige fraktioner skal afsættes via AVV. Det er fagforvaltningens opfattelse, at disse vedtægter er lavet på et tidspunkt, hvor genanvendelse var meget mindre i fokus end i dag, og at vedtægterne – hvis de skulle have været lavet i dag – ville have været udformet på en anden måde. Det er endvidere fagforvaltningens opfattelse, at der i den nuværende situation med en mulig fusion mellem AVV og Reno-Nord, og under alle omstændigheder med det nuværende fokus på samarbejde, ikke er behov for et initiativ for at få ændret vedtægterne for AVV.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om den udarbejdede overførselsaftale om modtagelse, omlastning og afsætning af madaffaldet fra tidligere Dronninglund Kommune til Reno-Nord kan godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


18. Orientering om årsberetning 2020 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK//BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2020.

Årsrapporten viser et overskud på 572.000 kr. Den blev godkendt på møde i bestyrelsen den 1. juni 2021.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling af, sortering og omemballering af øvrigt farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. De tilbageværende aktiviteter er behandling af klinisk risikoaffald og tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Resultatopgørelse i årsrapporten (i kr.):

Indtægter i 2020

4.279.039

Andre driftsindtægter (se note 1 s. 17 i årsrapporten)

674.991

Indtægter i alt

4.954.030

Omkostninger i 2020

5.170.893

Andre driftsomkostninger (husleje og omkostninger til produktion)

58.204

Omkostninger i alt

5.229.097

Resultat før afskrivninger

-275.067

Afskrivninger

0

Resultat før finansielle poster

-275.067

Finansielle nettoindtægter

847.143

Årets resultat

572.076

Posten finansielle nettoindtægter omfatter bl.a. udbetalt udbytte fra det udskilte MV Farligt Affald A/S.

Egenkapitalen pr. 31. december 2020 er opgjort til 7.366.560 kr.

I tidligere årsrapporter fra Modtagestation Vendsyssel I/S er der opgjort resultaterne for udvalgte segmenter, fordi der ikke har været sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Resultaterne for segmenterne ses i skemaet herunder:

Segmentresultater:

Segment

Budget

Resultat

Klinisk risikoaffald

-150.000

-324.506

Olie- og benzinudskillere

0

-34.296

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegning i vedhæftet bilag, Årsrapport 2020.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


19. Budget 2022 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til takster og budget 2022 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 9. februar 2021.

I taksterne og budgettet er der regnet med nogenlunde samme mængder og omsætning som i regnskab 2020 og budget 2021. Regnskab 2020 var første regnskabsår efter at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 udskilte væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, som er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om taksterne og budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Budgetforslaget for 2022 er derfor udarbejdet med de tilbageværende aktiviteter klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere. De tilbageværende aktiviteter er nærmere beskrevet i bilag.

Takster budget 2022

I budgettet er der foreslået følgende takster for 2022 (kr. ekskl. moms):

Ordning

Type

Prisforslag for 2022

Stigning i % i forhold til 2021

Klinisk risikoaffald, abonnement

110 l sæk, ugeafhentning pr. år

4.800

2,7

449 l kasser, pr. stk.

246

3,8

Vævsaffald

120 l fad

1.010

4,0

Olie- og benzinudskillere

Bundtømning

920

4,8

Stigningen i priserne skyldes almindelige prisfremskrivninger og tidligere års underdækning.

Mængdemæssige forudsætninger for budget 2022

Der er regnet med følgende mængdemæssige forudsætninger:

Ordning

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Klinisk risikoaffald, ton

419

500

450

Olie- og benzinudskillere, antal tømninger

655

650

650

Budget for klinisk risikoaffald

1.000 kr.

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Omsætning

2.976

3.900

3.475

Andre driftsindtægter

783

400

620

Omsætning i alt

3.759

4.300

4.095

Omkostninger

Drift

4.083

3.900

3.900

Underskud/overskud

-324

0

195

Andre driftsomkostninger

0

400

0

Omkostninger i alt

3.759

4.300

4.095

Årets resultat

0

0

0

Budget for tømningsordning, olie- og benzinudskillere

1.000 kr.

Regnskab 2020

Budget 2021

Budget 2022

Omsætning

520

520

540

Omkostninger

Drift

554

520

540

Overskud

-34

0

0

Omkostninger i alt

520

520

540

Årets resultat

0

0

0

Der er ikke budgetteret med anlægsomkostninger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budforslag, og at budgetforslaget og takster indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende budget for affaldsområdet for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


20. Ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har truffet beslutning om at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører, at de resterende aktiviteter i selskabet overdrages til AVV I/S, og at egenkapitalen på ca. 7,4 mio. kr. anvendes til etablering af en almennyttig fond, der skal understøtte interessentkommunernes klimapolitiske tiltag.

Byrådet skal tage stilling til, om indstillingen om ophør af Modtagestation Vendsyssel I/S kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. I 2019 blev væsentlige aktiviteter vedrørende behandling af farligt affald udskilt i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Tilbage i Modtagestation Vendsyssel I/S er aktiviteter vedrørende klinisk risikoaffald og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møder den 9. februar 2021 og 16. marts 2021 besluttet at indstille til interessentkommunerne, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves, og at de tilbageværende aktiviteter overdrages til AVV I/S. Ophævelsen kræver enighed blandt interessentkommunerne.

Der er i forbindelse med arbejdet med ophævelse af selskabet lavet vurdering af ”ejerskabet” af den egenkapital, der er oparbejdet i selskabet. Det er juristernes vurdering, at kommunernes provenu ved ophævelsen er til kommunernes frie disposition, da egenkapitalen kan henføres til kommunernes indskudskapital med en forrentning fra stiftelsen i 1988.

Egenkapitalen udgør ved afslutning af regnskabsåret 2020 7.366.560 kr.

Egenkapitalen skal ved ophævelse af selskabet fordeles efter indbyggertallet i interessentkommunerne pr. 31.12.2006.

Kommunernes andele 31.12.2020

Kommune

Antal indbyggere

%-fordeling

Andel af egenkapital, kr.

Brønderslev

20.116

13,29

979.200

Frederikshavn

62.816

41,50

3.057.600

Hjørring

67.162

44,38

3.269.000

Læsø (60 %)

1.249

0,83

60.760

Brønderslev Kommunes ejerandel er relativt mindre end de andre kommuners, fordi tidligere Dronninglund Kommune ikke var interessent i 2006, mens de tidligere kommuner fra før kommunalreformen alle blev en del af Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner.

Bestyrelsen indstiller ligeledes til interessentkommunernes godkendelse, at de midler, der tilvejebringes ved ophævelse af selskabet, indskydes i en fond, der har det formål at understøtte kommunerne i klimapolitiske tiltag i relation til FN’s Verdensmål for miljø.

Der arbejdes hen imod, at Modtagestation Vendsyssel I/S ophører ved udgangen af 2021, svarende til udgangen af byrådsperioden. Der er stadig udarbejdet budget for 2022 for Modtagestationen. Det skyldes, at dette budget - hvis ophøret godkendes - så umiddelbart kan bruges som et tillægsbudget for AVV. Eller alternativt, at der foreligger et budget for 2022, hvis ophøret ikke godkendes.

Bestyrelsens forslag til formål for fonden

 • Fonden skal generelt fremme projekter og tiltag til cirkulær økonomi og klimapolitiske mål i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner.
 • Fondens formål er at hjælpe og understøtte kommunale tiltag, der sikrer størst mulig cirkulær økonomi og fremmer kommunernes klimamålsætning i relation til FN’s Verdensmål for miljø.
 • Det er yderligere et formål at bidrage til genbrug af affald på nye måder, der tilgodeser, at affaldsprodukter behandles, genbruges og på nye måder anvendes i projekter, der understøttes af fonden.
 • Det er ligeledes et formål at understøtte initiativer, der samtidig fremmer, at personer, som ikke eller kun vanskeligt kan finde beskæftigelse i ordinære vilkår, herunder at kompetenceudvikle personer, kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Fonden kan opfylde målet ved at yde bidrage til projekter, projektbeskrivelser, fundraising m.v., der forbedrer miljøforhold og skaber nye arbejdspladser. Det er en betingelse for bidraget, at kommunerne selv bidrager med midler.
 • Fondens midler kan udelukkende anvendes til kommunale og almennyttige formål, der grundlæggende skal komme borgerne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner til gode. Midlerne tilstræbes geografisk fordelt efter indbyggertallene i kommunerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om følgende punkter kan godkendes:

 1. At bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S bemyndiges til at overdrage driftsaktiviteter til AVV I/S.
 2. At Modtagestation Vendsyssel I/S ophæves.
 3. At midlerne fra ophævelsen af Modtagestation Vendsyssel I/S fra kommunerne indskydes i en fond.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Flertallet indstiller, at der ikke laves en fond, men at pengene udbetales.

Hildo Rasmussen ønsker, at der laves en fond.

Bilag

Til toppen


21. Orientering om kontrakt om indsamling af mad- og restaffald samt røde miljøkasser


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har indgået kontrakt med renovationsfirmaet Meldgaard Miljø A/S om indsamling af mad- og restaffald samt røde miljøkasser med virkning fra den 1. oktober 2022.

Meldgård Miljø A/S havde det bedste tilbud; både som tilbudt pris og som den bedste kombination mellem pris og kvalitative parametre. Meldgaard har ikke tidligere indsamlet dagrenovation i Brønderslev Kommune, men udfører i øjeblikket en tilsvarende opgave for Hjørring Kommune.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 har der været gennemført udbud af indsamling af mad- og restaffald samt røde miljøkasser i Brønderslev Kommune med virkning fra den 1. oktober 2022. I udbudsperioden indkom der tilbud fra følgende 5 firmaer:

1. Meldgaard Miljø A/S

2. Urbaser

3. HCS

4. Marius Pedersen

5. Remondis

I udbudsmaterialet var der foretaget en vægtning med 60 % på tilbudt pris og 40 % fordelt på parametrene kvalitet og kundetilfredshed, miljø og bæredygtighed og arbejdsmiljø. Meldgaard Miljø A/S vandt udbuddet, da tilbuddet herfra havde det bedste forhold mellem pris og kvalitet i forhold til tildelingskriteriet. Den samlede tilbudte pris fra Meldgaard Miljø A/S for udbuddets delelementer var 8.594.268 kr. pr. år. Ingen af de øvrige bydende firmaer tilbød en lavere pris.

Af den samlede tilbudte pris på ca. 8,6 mio. kr. udgøres ca. 83 % af prisen indsamling af mad- og restaffald i 240 l rumopdelte containere, som er den største enkeltpost i indsamlingen. Når man sammenligner prisen for tømning af en 240 l container i øjeblikket med prisen efter den 1. oktober 2022 er der tale om en prisstigning pr. tømning på ca. 15 %. I alt vil den samlede pris for kommunen til indsamling af mad- og restaffald (samt røde miljøkasser) dog falde i forhold til den nuværende ordning for indsamling af dagrenovation, fordi der fremover ikke længere vil være ugetømning. På den måde falder det totale antal tømninger, når den nye ordning gennemføres.

Meldgaard Miljø A/S indsamlinger i forvejen dagrenovation for mange jyske kommuner, herunder Hjørring Kommune, hvor separat indsamling af mad- og restaffald samt røde miljøkasser har været indsamlet siden efteråret 2018. Derfor har Meldgaard erfaring med hensyn til opgaven i Brønderslev Kommune fra den 1. oktober 2022.

Hidtil har indsamling af dagrenovation i Brønderslev Kommune været varetaget af firmaet HCS, som for nogle år siden opkøbte Sølvkær & Pedersen. Fagforvaltningen forventer et godt samarbejde med HCS frem til den 30. september 2022, og forventer ligeledes et godt samarbejde med Meldgaard Miljø A/S derefter.

Fagforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Til toppen


22. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


23. Budget 2022 - opmærksomhedsliste på Teknik- og Miljøudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde. Herudover har omprioriteringsforslagene været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m.

De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2022 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten behandles i forhandlingsudvalget (ØK som liste O) den 25. august 2021, og indarbejdes i budgetgrundlaget.

Omprioriteringsforslagene har været sendt i høring i MED regi, råd, institutioner, bestyrelser m.m. De indkomne høringssvar fremgår af vedlagte bilag.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen samt drøfter de indkomne høringssvar.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles at punkterne indarbejdes i budgettet for 2022. Det undersøges, om der er givet bevilling til sti ved Moltkesvej.

Bilag

Til toppen


24. Budget 2022 - budgetønsker på Teknik- og Miljøudvalgets område


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke budgetønsker der skal prioriteres og sendes videre til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Der er følgende ønsker til budget 2022:

Teknik- og Miljøudvalget:

I 1.000 kr.

B 2022

B 2023

B 2024

B 2025

A)

Juridisk bistand:

Udgifter til juridisk bistand i komplicerede sager.

(Udgiften hører til under konto 6 og har tidligere været finansieret via TM's anlægsmidler)

500

500

500

500

B)

§ 3 uoverensstemmelsessager:

TM har i flere år prioriteret midler til løsning af opgaven via udvalgets anlægsmidler.

(Udgiften hører til under konto 6, men har tidligere været finansieret via TM's anlægsmidler)

500

500

500

500

C)

Konsulentbistand:

Byrådet vedtog på møde den 28. april 2021, at ansætte en planlægger mere og det blev i samme forbindelse vedtaget, at der skulle afsættes minimum 500.000 kr. til konsulentbistand - i alt blev bevilget 1,1 mio. kr. Udgiften blev finansieret via besparelser på gadebelysningen. De 1,1 mio. kr. er medtaget på opmærksomhedslisten.

Af beslutningen fremgår, at der skal findes en langsigtet løsning på problemstillingen i forbindelse med budget 2022.

Det vil sige, at der er indregnet ½ mio. kr. til konsulentbistand. I beslutningen var der anført minimum ½ mio. kr. og der er ønske om, at dette beløb hæves, som en langsigtet løsning. Der er kommet godt gang i mange aktiviteter i samfundet og forvaltningen oplever et stort pres på opgaveløsningen - fx. lokalplaner, byudvikling, miljøvurderinger, miljøgodkendelser m.m.

500

500

500

D)

Ressourcer til DK2020-projektet - herunder udarbejdelse af klimaplan

Byrådet har besluttet, at Brønderslev Kommune skal være en del af DK2020 med opstart i efteråret 2021. Der er ikke afsat midler til arbejdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er tale om projektledelse på halvtid over en periode på 2 år og ca. 100.000 kr. til konsulentbistand (beregninger). Herudover er der behov for at andre medarbejdere i organisationen deltager i processen.

Såfremt der ikke bevilges ressourcer hertil, skal opgaveløsningen prioriteres inden for den eksisterende normering, hvilket vil medføre længere sagsbehandlingstid på opgaveløsningen med lokalplaner / byudvikling m.m.

350

350

TM har tidligere besluttet, at sende nedenstående ønsker til budget 2022 - disse sendes videre som aftalt.

E)

Renovering af bro:

Ålborgvej - overføring af Vestergade

Bilag vedhæftes.

TM besluttede den 4. maj 2021, at lave ønske til budget 2022 herpå.

3.235

F)

Asfalt ønske om ekstra bevilling til asfaltering af følgende veje - excl. slidlag:

Ålborgvej fra Hjallerupvej til Ø. Thorupvej

Ålborgvej fra Ø. Thorupvej til Bettebyvej

Ålborgvej fra Hjallerupvej til Komgr. Kinnerup

TM besluttede den 4. maj 2021, at lave ønske til budget 2022 herpå.

5.000

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter hvilke budgetønsker, der skal prioriteres og sendes videre til budgetforhandlingerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ønskerne sendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


25. Orientering om status på støv- og støjgener fra Genbrugssten ApS (tidligere Gamle Mursten)


Resume

Sagsforløb: TM

Driften af virksomheden Genbrugssten, Agdrupvej 3, Brønderslev (tidligere Gamle Mursten), der modtager og afrenser genbrugsmursten, medfører støjende og støvende aktiviteter.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status på sagsbehandlingen i forhold til støj- og støvbegrænsende tiltag.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Driften af virksomheden Genbrugssten, Agdrupvej 3, Brønderslev (tidligere Gamle Mursten), der bl.a. modtager og afrenser genbrugsmursten, medfører støjende og støvende aktiviteter, der kan give anledning til gener hos nabobeboelser. Virksomheden skal overholde miljøgodkendelsens vilkår vedrørende bl.a. støj og støv, således at nabogener minimeres. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fører administrative og fysiske tilsyn for at sikre vilkårsoverholdelse.

Status på sagsbehandling i forhold til støj- og støvbegrænsende tiltag.

Støj

En støjmåling udført medio 2020 viste, at miljøgodkendelsens støjgrænseværdi for dagtimerne var overskredet ved nabobeboelser øst for virksomheden. Efter støjisolering af virksomhedens rensemaskine for mursten, som var den væsentligste støjkilde, blev der i marts 2021 udført en ny støjmåling. Støjmålingen viste, at støjgrænseværdierne nu var overholdt ved beboelserne mod øst.

Støjisoleringen af rensemaskinen har imidlertid medført refleksioner, således at støjgrænseværdien for dagtimerne overskrides ved 2 beboelser syd for virksomheden. Der skal nu opsættes en støjvæg, der skal reducere støjbelastningen ved de 2 beboelser. Støjvæggen er lovet færdigetableret primo oktober 2021. Umiddelbart herefter skal der udføres ny støjmåling. Alle støjkilder, incl. nedknusning af mursten og beton, skal indgå i støjdokumentationen, som skal afrapporteres i en akkrediteret støjrapport. Genbrugssten må ikke udføre nedknusning af mursten og beton, før der foreligger dokumentation for, at aktiviteten sammen med øvrige aktiviteter på virksomheden overholder støjvilkårene.

Genbrugssten modtager enkelte leverancer af mursten fra AVV's genbrugspladser i weekender. Virksomheden har dog aftalt med AVV, at der kun leveres materialer, når det er absolut nødvendigt. Virksomheden skal i den nye støjrapport dokumentere, at weekendleverancerne overholder støjvilkårene.

Støv

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har ultimo juni 2021 modtaget nye klager over støv fra Genbrugssten. Fagforvaltningen har i juli 2021 udført 2 uanmeldte tilsyn på virksomheden. Der blev ikke konstateret støvgener uden for virksomhedens område i forbindelse med tilsynene. Virksomheden oplyser, at støvbekæmpelsen er intensiveret. Der er fokus på korrekt anvendelse af dugkanon ved håndtering af genbrugsmaterialer samt jævnlig vedligehold af kørearealer med et støvdæmpende produkt. Det er desuden indskærpet over for vognmænd, at der skal køres med lav hastighed på virksomheden. Fagforvaltningen har planlagt opfølgende uanmeldte tilsyn.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


26. Orientering om stadfæstelse af afslag til indvinding af grundvand - Ørsøgårdvej 3, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet fagforvaltningens afgørelse om afslag til ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand på Ørsøgårdvej 3, Dronninglund.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ejendommen Ørsøgårdvej 3, Dronninglund, blev i 2011 tilsluttet Dronninglund Vandværk. I 2012 henstillede fagforvaltningen til, at den eksisterende boring på ejendommen blev sløjfet. Fagforvaltningen hørte ikke noget fra ejer som svar på henstillingen.

Den 3. juli 2020 varslede fagforvaltningen sløjfningspåbud. Ejer valgte at søge om tilladelse til at beholde boringen for at bruge vandet til rengøring af maskiner og til at fylde marksprøjten til drift af et forpagtet landbrugsareal. Ejendommen udgør 0,55 ha.

Den 30. juli 2020 meddelte fagforvaltningen afslag til ansøgning om tilladelse til fortsat brug af boringen samt påbud om sløjfning.

Ejer bad efterfølgende om klageadgang. Ifølge § 32 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land kan påbud om sløjfning af boringer og brønde ikke påklages, mens fagforvaltningens afslag til fortsat anvendelse af boringen kan påklages, jf. § 75 i vandforsyningsloven.

I november 2020 klagede ejer over afslaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandlede klagen og den 25. juni 2021 modtog fagforvaltningen nævnets afgørelse, som stadfæster fagforvaltningens afgørelse af 30. juli 2021.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


27. Orientering om projektplan for Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har udarbejdet en projektplan for politiske igangsatte anlægsprojekter i Vej og Park.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen foretager løbende opdatering af projektplan for politisk igangsatte anlægsprojekter i Vej og Park. Planen giver et samlet overblik over status, tidsplan, økonomi samt beskrivelse af eventuelle afvigelser eller ændringer.

Status pr. 1. juli 2021

 • Ny rundkørsel ved Hjallerup er åbnet for trafik, men skulptur og beplantning etableres i efteråret 2021.
 • Parkvej, Brønderslev - etablering af fortov og cykelsti. Samarbejdsprojekt med Brønderslev Forsyning er afsluttet.
 • Bryggerivej, Brønderslev - renovering af fortov. Forsyningen har valgt at etapeopdele projektet, hvilket betyder at der kun skal graves i et lille område i 2021. Resterende del af projektet er udskudt i måske 5 år.
 • Borgergade, Klokkerholm - renovering af fortov, etablering af chikaner og asfaltering af gade. Samarbejdsprojekt med Brønderslev Forsyning - forventes afsluttet inden udgangen af 2021.
 • Faunastriber - forsøg med engblanding. Der er etableret ca. 35 faunastriber rundt om i kommunen. Projektet evalueres i efteråret 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


28. Orientering om renovering af veje og fortov i Eventyrkvarteret i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har den 1. marts 2021 bevilget 700.000 kr. til renovering af fortove og græsrabatter i Eventyrkvarteret i Brønderslev i forbindelse med Brønderslev Forsynings ledningsprojekter i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget spørgsmål vedr. renovering af fortove samt asfaltering af Snehvidevej og Olufsgade, 2 veje som ikke indgår i samarbejdsprojektet mellem Brønderslev Forsyning og fagforvaltningen.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning gennemfører i perioden 2020 - 2021 separatkloakering samt udskiftning af nogle fjernvarmerør i Eventyrkvarteret i Brønderslev by.

Teknik- og Miljøudvalget har i samme periode afsat 1,4 mio. kr. til følgende opgaver i området:

 • renovering af fortov
 • afgravning af græsrabatter
 • udskiftning af vejtræer
 • udskiftning af overkørsler med græsarmering (bæredygtig løsning hvor regnvand kan nedsive)
 • udskiftning af vejbrønde

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget spørgsmål til opgaveløsningen i forbindelse med Brønderslev Forsynings ledningsarbejder på Snehvidevej og Olufsgade. De nævnte veje er ikke en del af det aftalte samarbejdsprojekt mellem Brønderslev Forsyning og Teknik og Miljø, men Brønderslev Forsyning har udskiftet nogle fjernvarmerør på Snehvidevej og Olufsgade. Det betyder, at fagforvaltningen ikke har foretaget en renovering af fortov mv. på Snehvidevej og Olufsgade.

Fagforvaltningen har et tæt samarbejde med Brønderslev Forsyning, og samarbejdet følger Brønderslev Forsynings etapeplaner. Alle samarbejdsprojekter godkendes af Teknik- og Miljøudvalget inden igangsættelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vej og Park har gennemført syn på kommunens fortove. Status gives på et af de kommende møder i udvalget.

Bilag

Til toppen


29. Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering.


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1. januar 2016 som et § 60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter. Første plan for risikobaseret dimensionering blev godkendt i 2017.

Nordjyllands Beredskab skal jf. Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 8. juni 2021 ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”. Planen fremsendes her ved til godkendelse i alle 11 byråd.

”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for ”Nordjyllands Beredskab 2025” er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

Sagsfremstilling

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere, virksomheder og kommuner.

Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet. Bestyrelsen og beredskabet har i fællesskab formuleret en række fokusområder for beredskabets arbejde i den kommende planperiode.

 • Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
 • Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi
 • Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der er tæt sammenhæng mellem beredskabets to grundlæggende opgavetyper: det forebyggende og det operative beredskab. Det forebyggende arbejde mindsker antallet og omfanget af brande og hændelser. De operative medarbejdere rykker ud, når en hændelse ikke kan undgås. En stærk sammenhæng, i løsningen af de to opgavetyper, sikrer, at vi kan forebygge nye brande og hændelser, og afhjælpe når noget sker. Derfor vil vi videreudvikle den metodiske tilgang med at dele og anvende viden og erfaringer i alle led.

”Nordjyllands Beredskab 2025” opsætter en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen i den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i den forrige planperiode gennem ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i det vedlagte bilag ”Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering”, hvor også de konkrete handlingsmål bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.

Det har været en væsentlig parameter at få ”Nordjyllands Beredskab 2025” forankret de steder, der også senere får en stor rolle i implementeringen af planen.

Involveringsprocessen har indeholdt to involveringsrunder med de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Involveringsrunderne har været planlagt som dialogrunder, der har resulteret i, at fokusområderne kunne formuleres i fællesskab.

Internt i beredskabet har arbejdet med planen været forankret hos de fagrelevante teamledere, der har involveret egne medarbejdere i arbejdet med planen, gennem workshops, faglig sparring, videndeling mm.

Stationerne har været inviteret til informationsmøder om den risikobaserede dimensionering, møder der har været tilpasset medarbejdernes arbejdstider og restriktioner omkring fysiske møder. Efterfølgende har der været dialog og mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Sideløbende er samtlige medarbejdere i Nordjyllands Beredskab løbende orienteret gennem månedlige nyhedsbreve.

”Nordjyllands Beredskab 2025 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering” har været i offentlig høring, og de 11 ejerkommuner har haft mulighed for at indsende bemærkninger til forslaget.

De indkomne høringssvar bekræfter retningen i Planen og kvitterer for en gennemarbejdet plan. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af planen. I arbejdet med implementeringen indarbejdes synspunkter og bemærkninger fra høringssvarene.

Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering ”Nordjyllands Beredskab 2025” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen, at konklusionerne fra de analyser, der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering. I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op på afgangs- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanding, herunder indsatsledelsen. Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende indkvartering og forplejning.

I udviklingen af planen har der løbende været faglig sparring med Beredskabsstyrelsen, omkring retning i den risikobaserede dimensionering. Denne løbende dialog fortsættes i implementeringsarbejdet og Beredskabsstyrelsen orienteres helt naturligt om de initiativer de ønsker.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering til endelig behandling i de 11 ejerkommuner. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle 11 byråd.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og opfyldelse af de opsatte handlingsplansmål. Selve målopfyldelsen og igangsætte af specifikke initiativer, vil foregå med bred faglig involvering.

Nordjyllands Beredskab vil gennem hele perioden følge udviklingen af den nordjyske risikoprofil og dermed tilpasse beredskabet dynamisk. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan den nye viden kan komme i spil i beredskabet og dermed komme nordjyderne til gavn.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender ”Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering”

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


30. Ansøgning om tilskud til stiprojekt ved Verdens Ende, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/FK

Borger9700 ansøger Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 235.463 kr. til et stiprojekt ved Verdens Ende i den sydlige del af Brønderslev by.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives et tilskud til det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Borger9700 i Brønderslev har fremsendt en ansøgning til Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 235.463 kr. til realisering af et stiprojekt i den sydøstlige del af Brønderslev by.

Borger9700 har i samarbejde med andre lokale interessenter i Brønderslev udarbejdet et samlet projekt for en stiforbindelse fra Jyllandsgade til eksisterende stisystem (Energistien) ved flisværket på Øster Kærvej samt en fremtidig stiforbindelse til Håndværkervej/Ålborgvej. Formålet med projektet er at etablere en god og indbydende sti i Sydbyen med afsæt i et gammelt banespor, samtidigt med at stien knyttes sammen med en tidligere etableret energirute omkring Brønderslev Forsynings flisværk på Øster Kærvej. Stien skal samtidig indbyde til aktiviteter blandt brugerne og desuden formidle områdets og dele af Brønderslevs historie. Stien skal være med til at skabe en forbedret forbindelse mellem den sydøstlige del af byen og midtbyen. Stiprojektet skal understøtte Byrådets vision "Bevæg dig for livet", hvor det primære mål er at få flere til at bevæge sig samt understøtte foreningslivet og fællesskaberne i at skabe gode rammer for bevægelse.

Fagforvaltningen vurderer at projektet er i overensstemmelse med tidligere planer om at knytte stisystemet ved flisværket og Verdens Ende sammen. Desuden bidrager stien til at skabe en rekreativ forbindelse mellem erhvervsområderne i den sydøstlige del af byen og midtbyen. Der arbejdes på at få en afklaring på, om Banedanmark stiller særlige krav til sikkerhed, da dele af stien løber langs jernbanen. En stibro hen over vandløbet kræver desuden en tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Finansiering

Projektet har et samlet anlægsbudget på ca. 585.000 kr., og Borger9700 har ansøgt Nordlys Vækstpulje om tilskud på 300.000 kr. Desuden bidrager Brønderslev Forsyning med 20.000 kr., og i forbindelse med COVID-19 projektet i Vej og Park, midlertidige projektansættelser, blev der afsat 30.000 kr. til stiprojektet. Der mangler ca. 235.000 kr. for at kunne realisere det ansøgte projekt.

Anlægsperiode

Det forventes, at anlægsarbejdet kan igangsættes i slutningen af 2021 og afsluttes medio 2022.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om der skal gives et tilskud til realisering af det omsøgte stiprojekt, "Verdens Ende", i den sydlige del af Brønderslev By.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der bevilges yderligere 35.000 kr. fra udvalgets anlægsmidler.

Bilag

Til toppen


31. Prioritering af midler til projekter i Vej og Park, som kræver midlertidige ansættelser - projektafslutning


Resume

Sagsforløb: TM

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 afsatte Byrådet i foråret 2020 en pulje på 5 mio. kr. på Teknik- og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, og som kræver midlertidige nyansættelser.

Projektet er ved at være afsluttet, og der foretages nu en afrapportering af projektet til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 29. april 2020 afsat en pulje på 5 mio. kr. på Teknik- og Miljøområdet til forskellige projekter under Vej og Park, som kræver midlertidige nyansættelser. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende godkendt et overordnet Idé-katalog, der fastlægger de overordnede rammer for disponeringen af midlerne. Formålet med beslutningen var at iværksætte initiativer, som skulle afbøde konsekvenserne af COVID-19. Projektet finansieres af ekstraordinære COVID-19 lånemidler.

I projektperioden fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020 har der været 14 midlertidige projektansættelser i Vej og Park, og efterfølgende har 3 af de midlertidigt ansatte fået fast stilling i Vej og Park. Forvaltningen har ikke oplysninger om de øvrige projektansatte har fået andet arbejde efter projektansættelsen i 2020. I den indledende del af projektet blev der udarbejdet et idèkatalog, som blev drøftet i Teknik- og Miljøudvalget. Idèkataloget har efterfølgende dannet de overordnede rammer for udvælgelse af konkrete delprojekter. Nedenstående følger en kort beskrivelse af de delprojekter fagforvaltningen har gennemført i projektperioden.

Rastepladser

Der er foretaget en forskønnelse af en række rastepladser i form af beplantning og udskiftning af bord- og bænkesæt. Økonomi: 220.000 kr.

Rhododendronparken

Udskiftning af skilte i hele parken. Økonomi: 50.000 kr.

Vejtræer og vejrabatter

Der er foretaget udskiftning af udgåede vejtræer langs kommunale veje. Desuden er der etableret blomsterenge langs nogle veje. Økonomi: 305.000 kr.

Fysisk syning af fortov

2 projektmedarbejdere har synet alle kommunale fortove. Efterfølgende er alle registreringer lagt ind på digitale kort, så der nu kan udarbejdes en plan for fremtidig vedligeholdelse af fortove. Forvaltningen udarbejder en plan for fremtidig vedligeholdelse af kommunens fortov, som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2021. Økonomi: 440.000 kr.

Vedligehold af fortov

Det beskrevne syn af kommunens fortov har afdækket mange ujævnheder i flisebelægningen, hvor niveauforskellen i flisebelægningen er mere end 3 cm. Der er forskellige domme der peger på, at en kommune kan blive erstatningsansvarlig, hvis nogen kommer til skade på et kommunalt fortov, hvor niveauforskellen i flisebelægningen er mere end 3 cm. Som en del af projektet har der været fokus på at udbedre nogle af de mest alvorlige skader i flisebelægningen. Økonomi: 660.000 kr.

Sømosen, Dronninglund

Der er foretaget en opgradering af stierne rundt Sømosen i Dronninglund. Opgraderingen har bestået i at fjerne forhindringer, udlægning af grus og flis mv. Økonomi: 35.000 kr.

Opgradering af sti gennem Vestskoven, Brønderslev

Fagforvaltningen har i samarbejde med Brønderslev Forsyning foretaget en opgradering af hovedstien gennem Vestskoven i Brønderslev. Stien blev etableret i 1985, og har nu fået asfalt og stibelysning. Forsyningen har etableret en ny bro over vandløb ved Vestergade samt bidraget med midler til justering af stien, så der ikke sker oversvømmelser ved store nedbørsmængder. Økonomi: 730.000 kr.

Genopretning af rabatter

Der er foretaget genopretning af rabatter langs veje i boligområder og i det åbne land. Formålet med projektet har primært været at sikre, at regnvandet kan ledes væk fra kommunale veje. Økonomi: 865.000 kr.

Skilte

Fagforvaltningen har gennemgået skilte langs kommunale veje med henblik på at vurdere behovet for udskiftninger. Efterfølgende er der foretaget en udskiftning af mange gamle skilte i hele kommunen. Økonomi: 460.000 kr.

Blomsterkummer

En arbejdsledig smed har produceret mange nye blomsterkummer, der skal bidrage til at forskønne kommunen yderligere. Økonomi: 370.000 kr.

Trafiktællinger

Der er i projektperioden gennemført en række ekstra trafiktællinger i kommunen. Formålet med projektet var at sikre et bedre datagrundlag ved fremtidig behandling af trafiksikkerhedssager. Økonomi: 40.000 kr.

Rundkørsel Hjallerup - forgrønning og belysning

I forbindelse med etablering af ny rundkørsel i Hjallerup blev der aftalt, at Vej og Park skulle etablere beplantning i den nye midterø. Beplantningen etableres først når den nye skulptur i rundkørslen er på plads i efteråret 2021. Projektet omfattede desuden etablering af belysning i kantstenen rundt om midterøen. Økonomi: 140.000 kr.

Stiplan for Brønderslev Kommune

Der blev ansat midlertidige projektmedarbejdere til at udarbejde en samlet stiplan for Brønderslev Kommune. Arbejdet har bestået af kortlægning af eksisterende stier, vurdering af behovet for nye stier, dialog med borgerforeninger samt udarbejdelse af stiplan med tilhørende handleplan. Stiplanen blev godkendt af Byrådet den 16. december 2020. Økonomi: 535.000 kr.

Etablering af nye blomsterbede ved Brønderslevhallen

I forbindelse med asfaltering af parkeringspladsen ved Brønderslevhallen blev der etableret nye bede til rhododendron. Desuden blev der lavet nye blomsterkummer til parkeringspladsen. Økonomi: 50.000 kr.

Stiprojektet Verdens Ende

Der er afsat 30.000 kr. til stiprojektet Verdens Ende i Brønderslev. Borger9700 har ansøgt Vækstpulje Nordlys og Brønderslev Kommune om tilskud til projektet. Desuden afventer forvaltningen tilladelse fra Banedanmark til at etablere sti tæt på banen. Økonomi: 30.000 kr.

Administrative udgifter

Der har i projektperioden været en del administrative udgifter til arbejdstøj, udstyr, kontorfaciliteter mv. Økonomi: 75.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der senere på året vil blive udarbejdet et endeligt anlægsregnskab, som bliver fremlagt til politisk godkendelse.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


32. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


33. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Der er kommet en indsigelse til lokalplanen for Banegårdspladsen.
 • Lodsejernes manglende vedligeholdelse af fortove / hæk-klipning.
 • Udskiftning af knækkede vejriste på Slotgade.

Til toppen


34. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


35. Lukket punkt: Overvejelse om strafferetslig behandling


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


36. Lukket punkt: Kondemnering af bolig


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


37. Lukket punkt: Overvejelse om selvhjælpshandling


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


38. Lukket punkt: Orientering om status på klagesag


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


39. Lukket punkt: Orientering om status på klagesag


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


40. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Til toppen


41. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


42. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer