Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 6. september 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Behandling af indsigelser til lokalplan 12-C-01.02 for Institution, Elmevej, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplan for Institution på Elmevej i Øster Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 17. juni 2021 til den 30. juli 2021.

Der er kommet indsigelser fra 9 ejendomme på Kastanievej, Ø. Brønderslev Menighedsråd og ejer af Lindevej 80 mod nedlægning af del af grusvejen Kastanievej ud mod Lindevej og etablering af vendeplads med mulighed for ekspropriation.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om indsigelserne skal afvises eller imødekommes, og om lokalplanen kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Lokalplan for Institution på Elmevej 79 i Øster Brønderslev har været i offentlig høring i perioden fra den 17. juni 2021 til den 30. juli 2021.

Der er kommet indsigelser mod to forhold:

 • Indsigelse mod lukning af Kastanievej mod Lindevej:
  • ejere af 9 ejendomme på Kastanievej,
  • Ø. Brønderslev Menighedsråd som ejer af præstegården Elmevej 85, og
  • ejer af landbrugsejendommen Lindevej 80.
 • Indsigelse mod mulighed for at ekspropriere til vendeplads:
  • Ejerne af Lindevej 80 og
  • Kastanievej 16.

Lokalplanen overfører ejendommen Elmevej 79 og Kastanievej til byzone. Overførsel til byzone er en forudsætning for etablering af institutionen. Hermed bliver Kastanievej underlagt krav til udformning og udstyr i Lov om Offentlige veje: asfaltering, kloakering og belysning. Kastanievej er en grusvej på stykket ud mod Lindevej. Der er indgået en aftale med ansøger om at stå for jordkøb, etablering og asfaltering af en vendeplads, opsætning af én gadelampe og en ændring af vejens østlige del til en sti. Herved spares ansøger for at bekoste asfaltering af hele vejen, kloakering og belysning.

Etablering af vendepladsen er nødvendig for at imødekomme ansøgers ønsker til vejadgang og af hensyn til afhentning af renovation. Alternativt skal ansøger asfaltere Kastanievej ud til Lindevej med omtalte vejudstyr.

Lokalplanen indeholder mulighed for at ekspropriere mindre arealer fra Kastanievej 16 og fra landbrugsejendommen Lindevej 80 til vendepladsen. En ekspropriation skal godkendes af Byrådet, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.

Indsigelserne

Øster Brønderslev Menighedsråd skriver: For Menighedsrådet er det af afgørende betydning, at en lastbil kan få køreadgang til præstegårdshavens nordside ud mod Kastanievej. Haveaffald, hækafklip og lignende transporteres væk ad den vej et par gange årligt.

Ejerne af Lindevej 80 oplyser: Vi ønsker ikke Kastanievej ændret fra nuværende form, da vi bruger vejen som til- og frakørselsvej fra Lindevej og til vores marker. Ejerne modsætter sig ekspropriation til vendeplads, da det ikke er nødvendigt at inddrage yderligere arealer til vendeplads, da området bliver benyttet til vende- og holdeplads for lastbiler.

Ejerne af Kastanievej 1-3, 5, 6-8, 9, 10, 11-14, 12 og 16 samt Elmevej 71 ønsker ikke Kastanievej lukket mod øst, da udkørsel fra Kastanievej til Elmevej er besværliggjort af etablering af 2 + 1 vej og etablering af fortovsparkering ved købmanden på modsatte vejside af Elmevej. Se kort. Indsigelsen indeholder også overvejelser om uhensigtsmæssig afgrænsning af arealet, der overføres til byzone og om vedligehold af Kastanievej.

Partshøring
Ansøger har efter fristen svaret som part på indsigelserne og ønsker at indgå i dialog om en løsning i forhold til vejadgang.

Fagforvaltningen vurderer:

 • At kun Elmevej 79, Lindevej 80 og Kastanievej 16 har vejret ad Kastanievej mod Lindevej.
 • At både præstegården Elmevej 85, Lindevej 80 og Kastanievej 16 har alternative vejadgange.
 • At tilført færdsel fra lokalplanområdet er yderst begrænset og ikke vil få indflydelse på trafiksikkerheden og muligheden for udkørsel til Elmevej.
 • At kommunens som vejmyndigheden fastlægger vejretten, når Kastanievej overføres til byzone.
 • At præstegården kan anvende deres vejadgang til Elmevej til bortskaffelse af haveaffald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager lokalplanen endeligt, og

 • afviser indsigelserne og beslutter at lukke Kastanievej ud mod Lindevej,
 • pålægger ejer af Elmevej 79
  • at indgå aftale om køb af jord til vendeplads
  • at etablere vendepladsen med asfalt og med en gadelampe

eller

 • imødekommer indsigelserne mod at lukke Kastanievej ved ikke at lukke Kastanievej mod Lindevej
 • pålægger ejer af Elmevej 79 at udføre Kastanievej som vej i byzone ud til Lindevej.

Alternativ:

 • imødekommer indsigelserne mod at lukke Kastanievej ved ikke at lukke Kastanievej mod Lindevej
 • opretholde den østlige del af Kastanievej i landzone og som grusvej, på strækningen fra Elmevej 79 til Lindevej
 • pålægger ejer af Elmevej 79
  • at etablere asfalt, vejafvanding og vejbelysning på strækningen fra Kastanievej 14 til og med Kastanievej 79
  • at etablere vendeplads dimensioneret for renovationsvogn ud for Elmevej 79
Personale

Ingen.

Beslutning

Lokalplanen blev godkendt.

Flertallet godkendte det alternative forslag – med den bemærkning, at forvaltningen undersøger om Kastanievej kan forblive i landzone – alternativt gives dispensation for asfaltering og belysning af vejen. Med dette forslag bortfalder kravet om etablering af vendeplads ud for Elmevej 79.

Poul Erik Andreasen ønskede forslag 2.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-T-12.02 Solenergianlæg ved Pulsen, Voergård


Resume

Sagsforløb: TM

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 32-T-12.02 Solenergianlæg ved Pulsen, Voergård.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 157 ha, beliggende sydøst for Voergård Slot, kan opføres et solenergianlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 110.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 25.000 husstande.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om planforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i juni 2020 at igangsætte planlægning for et solenergianlæg, sydøst for Voergård Slot. I forbindelse med planprocessen blev der afholdt offentlig høring i henhold til Planlovens § 23c. Brønderslev Kommune modtog 6 bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring. Økonomiudvalget tog på møde den 9. september 2020 bemærkningerne til efterretning, og besluttede at arbejde videre med planlægning for solenergianlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-12.02 Solenergianlæg ved Pulsen, Voergård. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 157 ha, beliggende sydøst for Voergård Slot, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 110.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 25.000 husstande.

Lokalplanområdet omfatter en del af matr.nr. 1ag, 1cf og 1h Voergård Hgd., Voer og anvendes i dag som landbrugsarealer. Arealerne er beliggende omkring Pulsgården, der en større landbrugsejendom. Lokalplanområdet er trukket 100 m tilbage fra Pulsen, der fungerer som et herregårdstrøg med allé træer fra syd op mod Voergårds Slot. Lokalplanområdet er desuden beliggende, så 2 af de eksisterende vindmøller, der er placeret i området, er beliggende inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen tillader, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres solpaneler og dertilhørende tekniske installationer som invertere og transformere. Dette med en maks. højde på 3,2 m over terræn. Lokalplanen udlægger endvidere et byggefelt, hvor inden for der kan opstilles 1 koblingsstation, med en maks. højde på. 4,5 m, 1 transformerstation, med en maks. højde på 8 m og 1 maksimalt areal på 80 m² samt én lynafleder med en maks. højde på 20 m. Solenergipanelerne kan opstilles enten som fastmonterende paneler eller med trackermekanisme, der følger solens bane. Lokalplanen stiller dog vilkår om, at solenergipanelerne skal være ens i udseende, højde og monteres med samme hældning.

Endvidere stiller lokalplanen krav om, at solenergianlægget omkranses af levende hegn, så anlægget visuelt afskærmes, dels fra naboer og dels fra offentlig tilgængelige steder. Langs områdets vestlige afgrænsning, skal der mindst etableres et 5-rækket beplantningsbælte. Langs områdets nordlige og østlige afgrænsning, skal der mindst etableres et 3-rækket beplantningsbælte. Områdets sydlige grænse dannes af Pulsbækken, der danner et irregulært og snoet forløb, hvorfor der skal etableres en sporadisk beplantning, der falder naturligt ind i det nuværende miljø og landskab. Beplantning og solenergipaneler skal endvidere holde en respektafstand fra Pulsbækken på 8 m i henhold til gældende vandløbsregulativ. Beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende arter og etableres i overensstemmelse med en beplantningsplan, der fremgår af lokalplanen.

Eksisterende levende hegn, med nord-sydgående retning, inden for lokalplanområdet skal bevares, således at den eksisterende markstruktur bibeholdes. Dette for at indpasse anlægget i forhold til områdets eksisterende landskabselementer og bryde et forholdsmæssigt stort anlæg ned i mindre strukturer, der ikke dominerer landskabet i væsentlig grad. De levende hegn skal, sammen med enkelte beskyttede naturområder, danne en faunapassage gennem området, der sikrer vildtets muligheder for at passere området. Endvidere sikrer lokalplanen, at der holdes en respektafstand til beskyttede naturområder på mindst 10 m.

Af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager tillader lokalplanen, at solenergianlægget hegnes med et op til 2,5 meter højt hegn. Hegnet skal placeres mellem beplantningsbælter og solenergianlæg, således at beplantningsbælter kan fungere til fouraring og skjul for dyr og således at hegn ikke er synlige i landskabet. Hegn skal endvidere hæves mindst 20 cm fra terræn for at tillade dyr op til en størrelse af ræv og grævling at passere frit ind og ud af området.

Lokalplanen stiller betingelse om, at bygherre lader tinglyse en deklaration på arealerne om, at ejerne af anlægget skal fjerne anlægget senest et år efter at driften af anlægget ophører. Desuden at bebyggelsen ved Pulsgården nedlægges, dog med undtagelse af en nyere ladebygning.

Forholdet til Kommuneplan 2021

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 32-T-12, der udlægger arealet til tekniske anlæg i form af solenergianlæg og vindmøller. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammeudlægget og kommuneplanens retningslinjer generelt.

Miljøvurderingsloven i henhold til projektet (VVM)

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3a i miljøvurderingsloven, der omhandler industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Der er foretaget en screening i overensstemmelse med kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Kommunen agter at træffe afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt jf. § 21. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der træffes administrativt afgørelse herom, samtidig med at forslag til lokalplan sendes i offentlig høring.

Miljøvurderingslovens i henhold til lokalplanen (MV)

Lokalplan 32-T-12.02 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a, som omhandler industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. Jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1 skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at forslag til lokalplan 32-T-12.02 Solenergianlæg ved Pulsen, Voergård sendes i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Udvalget ønsker, at krav til beplantning skærpes.

Udvalget ønsker, at området indskrænkes, så der tages størst mulig hensyn til naboerne.

Forvaltningen undersøger dette i høringsperioden.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for dagligvarebutik Slotsgade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Slotsgade i Dronninglund. Dagligvarebutikken ligger uden for den eksisterende centerafgrænsning i kommuneplanen, hvor der kan etableres butikker.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes ved at igangsætte en planproces, der omfatter en fordebat forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Sagsfremstilling

Der har siden udarbejdelse af midtbyplanen for Dronninglund i 2015 været arbejdet strategisk med placering af byens butiksareal, så bymidten i fremtiden fremstår koncentreret og levende omkring den centrale del af Slotsgade. Områdefornyelsesprojektet Genform Dronninglund byggede videre på denne strategi med en fysisk fornyelse af den centrale del af Slotsgade.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i 2017 en forespørgsel om etablering af en dagligvarebutik på Falckgrunden. Udvalget henviste til at ansøger skulle afsøge placeringsmuligheder inden for centerafgrænsningen. Fagforvaltningen har ikke oplevet konkret interesse fra dagligvarekæderne for de mulige placeringer inden for afgrænsningen. I 2020 gennemførte COWI en detailhandelsanalyse for Brønderslev Kommune, hvori der indgår anbefalinger for detailhandelsudvikling i hovedbyerne. I detailhandelsanalysen peger COWI på Falck-grunden som en mulig placering for en ny dagligvarebutik, da grunden har en attraktiv beliggenhed samtidigt med, at den grænser direkte op til den nuværende centerafgrænsning.

Fagforvaltningen har nu modtaget en konkret ansøgning om etablering af en ny dagligvarebutik på Falckgrunden.

Dagligvarebutik

Dagligvarebutikken ønskes etableret på den nuværende Falckgrund på Slotsgade, Dronninglund. Desuden omfatter projektet 3 boligejendomme på Falkevej og Svalevej. Både Falckstation og boliger forudsættes nedrevet ved realisering af projektet. Arealet til dagligvarebutikken ligger inden for kommuneplanramme 02-B-02, der udlægger området til boligformål.

Ansøger foreslår enten dagligvarebutikken placeret fremrykket mod Slotsgade eller tilbagerykket på grunden. Slotsgade er udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø i kommuneplanens retningslinie 1.3.6 og de historiske og arkitektoniske kvaliteter i området skal derfor fastholdes. Fagforvaltningen vurderer, at en af kvaliteterne ved Slotsgade er det veldefinerede gaderum, der dannes af bebyggelse, der er fremrykket mod gaden. Fagforvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videres med en placering af dagligvarebutikken tilbagetrukket på grunden. I den videre planproces skal der ske en tilpasning af projektet bl.a. i forhold til oversigtsarealer, begrønning, naboforhold mv.

Falckstation

Etablering af dagligvarebutikken forudsætter, at der etableres en ny Falckstation i Dronninglund. Da Falck har tabt udbuddet af ambulancetjenesten vil der alene blive tale om etablering af en brandstation. Ansøger foreslår Falckstationen placeret på Slotsgade 15, der i dag består af en boligejendom. Ejendommen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 02-B-01, der udlægger området til boligformål. Den nuværende bebyggelse ønskes indrettet til kontorer mv. og tilbygget med et garageanlæg. I den videre planproces skal der ske en tilpasning af projektet bl.a. i forhold til trafik- og naboforhold.

Nyt plangrundlag

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes et nyt plangrundlag, der omfatter et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, der omfatter både dagligvarebutikken og Falckstationen. Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen skal der gennemføres en fordebat i henhold til planlovens § 23c. I forbindelse med fordebatten foreslår fagforvaltningen, at sagen forelægges Midtbyrådet for Dronninglund, da den eksisterende centerafgrænsning er fastlagt i tæt dialog med midtbyrådet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter en fordebat om udvidelse af centerområdet i Dronninglund forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at centerafgrænsningen i kommuneplanen fastholdes. Det indstilles derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

Bilag

Til toppen


6. Dialogrunde med lokalbyerne - proces


Resume

Sagsforløb: TM/LDR

I 2019 gennemførte Teknik- og Miljøudvalget en dialogrunde med landsbyerne. I den forbindelse blev det aftalt at en ny dialogrunde skulle gennemføres indenfor en periode på 2 år.

Formålet med en kommende dialog er at få et fornyet overblik over udviklingen i landsbyerne samt drøfte behov for indsatser, der kan understøtte en yderligere positiv udvikling af landsbyerne og landdistrikterne i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gennemføres en ny dialogrunde med landsbyerne i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget gennemførte i 2019 en dialogrunde med landsbyerne for at kortlægge behov for tiltag, der kunne understøtte en positiv udvikling af landsbyerne og landdistrikterne i kommunen. Formandskabet i Teknik- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen deltog i dialogmøder med i alt 28 landsbyer. Som en opfølgning på dialogmøderne blev der udarbejdet en samlet oversigt over ønskede handlinger, og som dannede grundlaget for Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af midler til konkrete projekter i landsbyerne.

Som en del af udviklingen af landdistrikterne har Teknik- og Miljøudvalget afsat midler til udvikling af udvalgte fokusbyer, og der udarbejdes nu områdefornyelsesprogrammer for byerne Asaa og Flauenskjold. I Klokkerholm er der gennemføres der indsatser i form af nedrivning af bygninger samt renovering af Borgergade. I 2022 skal der udarbejdes en udviklingsplan for Agersted.

Der foreligger nu et ønske om at gennemføre en ny dialogrunde i efteråret 2021. Formålet med dialogen er at orientere om kommunens landdistriktspolitik samt orientere om, at Byrådet har afsat midler til at understøtte udviklingen af landsbyerne og landdistrikterne i kommunen. Desuden er det et mål, at borgerne drøfter landsbyens fremtidige udvikling (styrker/svarheder/udfordringer) samt at borgene drøfter hvad der skal til for at der til for at understøtte en positiv udvikling af landsbyen.

Forslag til dialogproces

Erfaringerne fra 2019 viser, at der var en god dialog, men selve processen blev meget ressourcekrævende, da mange af de ideer og forslag der fremkom under dialogen skulle bearbejdes af forvaltningen inden der kunne træffes beslutninger om tilskud. Desuden blev der brugt meget tid på at planlægge og arrangere 28 møder. Med afsæt i erfaringerne fra 2019 anbefaler fagforvaltningen, at processen gennemføres efter følgende principper:

 • Landsbyerne i den østlige del af kommune inviteres til et fælles dialogmøde, og der arrangeres et tilsvarende møde i den vestlige del af kommunen. Mødet har en varighed på ca. 3-4 timer, inklusive fællesspisning. Hver landsby kan deltage med 3 - 5 repræsentanter.
 • Formanden for Teknik- og Miljøudvalget indleder.
 • En intern eller ekstern person holder et oplæg om landdistriktsudvikling.
 • Fællesspisning.
 • Workshop hvor borgere fra den enkelte landsby sætter sig sammen, og borgerne bliver bedt om at arbejde med udvikling af deres egen landsby med udgangspunkt i nogle spørgsmål. Processen faciliteres af medarbejdere fra fagforvaltningen, og Teknik- og Miljøudvalget deltager i workshoppen og går rundt og taler med den enkelte gruppe. Fagforvaltningen samler alle input fra landsbyerne i et notat som efterfølgende fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Tilskud til projekter

Byrådet har de seneste år afsat 1 mio. kr. pr. år til udvikling af landdistrikterne, og Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende truffet beslutning om at dele af beløbet skal anvendes til fremtidig udvikling af nogle fokusbyer. Det betyder, at hver fokusby kan få op til 0,5 mio. kr. i tilskud til projekter.

For at sikre et stort lokalt engagement og lokalt ejerskab til udviklingen af landsbyerne kan løsning være at det åbnes op for at landsbyerne fremadrettet kan ansøge om tilskud til konkrete projekter der kan bidrage til at videreudvikle landsbyerne. Et lokalt ejerskab og gode projekter kan gøre det nemmere at få medfinansiering fra fx fonde. En model kunne være, at der reserveres en pulje på f.eks. 400.000 kr. pr. år, der kan indgå som medfinansiering til lokale projekter. Landsbyerne kan fx ansøge om tilskud to gange om året, og Landdistriktsrådet involveres i tildelingen af tilskud ved at Landdistriktsrådet gennemgår ansøgningerne og fremsender en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, som træffer den endelige beslutning.

Teknik- og Miljøudvalget bør i samarbejde med Landdistriktsrådet fastsætte kriterier for tildeling af tilskud til projekter inden dialogrunde gennemføres.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter,

 • at der skal gennemføres en dialogrunde med landsbyerne i efteråret 2021 samt beslutte om der skal åbnes op for at landsbyerne kan ansøge om tilskud til konkrete projekter,
 • at forslag til dialogproces skal drøftes i Landdistriktsrådet, og
 • at der skal udarbejdes kriterier for tildeling af tilskud inden dialogrunden gennemføres.
Personale

Ingen.

Beslutning

Dialogrunderne udskydes til 2022.

Drøftes på Landdistriktsrådets næste møde.

Til toppen


7. Ansøgning om bygningsfornyelse - Slotsgade 88, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til renovering af facade på ejendommen Slotsgade 88 i Dronninglund, også kaldet Handelskompagniet.

Bygningen er i den bevarende lokalplan for Slotsgade udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 3 (høj). Omkostninger til renovering af facade og tag samt udskiftning af vinduer og døre er beregnet ud fra to indhentede tilbud og beløber sig til 1.140.500 kr. Da boligen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplanen, kan projektet støttes via puljen til bygningsfornyelse med 50 % af omkostningerne inkl. moms. Den offentlige støtte finansieres med 80 % fra staten og 20 % fra Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til den samlede facaderenovering.

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Slotsgade 88, Dronninglund, også kendt som Handelskompagniet, søger om tilskud til renovering samt maling af facade, gavle, tagkonstruktion og kviste. Den udvendige renovering er en del af en større samlet renovering, hvor erhvervslejemål på de nederste etager samt boliglejemål på den øverste etage omlægges og renoveres.

Bygningen blev opført i 1907 som Østvendsyssel Handelskompagni, der blev et af de største af den slags i Vendsyssel. Aktieselskabet Dronninglund Byggeforening var bygherre på Handelskompagniet, hvor man drev handel med alle slags grovvarer som foderstoffer, trælast mv.

Der blev anlagt et jernbanespor fra kompagniet til jernbanen i nærheden, så det var lettere at transportere varerne. Bygningen afspejler den tro på fremtiden og tanker om Dronninglund som en stor handelsby, der var i tiden omkring århundredeskiftet.

Bygningen indeholder lejligheder på 1. sal, som da de blev bygget skulle være de mest moderne lejligheder i Dronninglund med bl.a. vandskyllende toiletter, som de første i byen. Vindmøllen leverede strøm til hele bygningen.

Bygningen er SAVE-registreret i 2013 med en bevaringsværdi på 3 – svarende til en høj værdi og er omfattet af den bevarende lokalplan for Slotsgade.

Arkitekturen er historicistisk, hvad der er tydeligt ved det grandiøse indgangsparti med murpiller og søjleornamentering på første salen. Facaden er ligeledes dannet med fremspring, der skal imitere historiske søjler. Arkitekturen med historiske referencer til det gamle Grækenland ses ofte ved bygninger som skulle afspejle bygningens rolle i byen og vise velstand.

Bygningen fremstår i dag i original stand, men facaden virker nedslidt og trænger mange steder til renovering, med løs og nedfaldet puds på gavl og omkring vinduer. Fagforvaltningen vurderer, at en facaderenovering samt opmaling på ny vil kunne medføre en flot og fremtrædende bygning, der understøtter den positive udvikling som især Dronninglund midtby oplever i øjeblikket.

Fagforvaltningen har haft en dialog med ejerne om valg af løsninger, der samtidig overholder bestemmelserne i den bevarende lokalplan. Der er indhentet tilbud på den samlede renovering af den udvendige facade pålydende i alt 1.140.500 kr. inkl. moms. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevilge midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 80 % i statslig refusion af tilskuddet.

Finansieringen er således:

 • Ejer: 570.250 kr. (50 %)
 • Offentlig: 570.250 kr. (50 %)
 • Samlet: 1.140.500 kr. (100 %)

Af det offentlige tilskud på 570.250 kr. kan der i 2021 hentes 80 % i refusion gennem statens Landsbypulje. Den kommunale andel bliver således:

 • Kommunal: 114.050 kr. (20 %)
 • Statslig 456.200kr. (80 %)
 • Samlet: 570.250 kr. (100 %)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 570.250 kr. i tilskud til facaderenovering af Slotsgade 88, Dronninglund via puljen til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i budget 2021 er 0,650 mio. kr. i puljen til bygningsfornyelse, der endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter. Beløbet er frigivet.

Prioriteres beløbet på 0,114 mio. kr. til Slotsgade 88, er der således 0,536 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag omkring økonomi vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om områdefornyelser, Asaa og Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: TM/LDR

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 12. april 2021 at omstrukturere fokusby-midlerne for byerne Asaa og Flauenskjold til områdefornyelser. Formålet er at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- & Planstyrelsens initiativ om områdefornyelsesprojekter.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget og Landdistriktsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 31. maj 2021 at igangsætte områdefornyelsesprocessen med tegnestuen Labland som rådgiver til opgaven. Processen indebærer udarbejdelse af et områdefornyelsesprogram for byerne Asaa og Flauenskjold. Programmerne skal behandles politisk ved udgangen af 2021, for at kunne matche de kommunalt afsatte fokusby-midler med statslige midler, og derved få fokusby-midlerne til at vokse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har siden igangsættelsen haft opstartsmøder med de lokale styregrupper, da programmerne udvikles i tæt samarbejde og dialog med lokalbefolkningen i byerne. Fagforvaltningen har sammen med rådgiver afholdt byvandringer med styregrupperne med det formål at gennemgå og sætte fokus på byernes potentialer, udfordringer, visioner og udviklingstanker. Tidligere materiale og projekter er også blevet gennemgået.

I Asaa skal der udarbejdes en helhedsplan sammen med områdefornyelsesprogrammet. Helhedsplanen skal danne ramme og sammenhæng mellem bymidten. havnen og forbindelsen i mellem. Områdefornyelsen er et nedslagspunkt og arbejdsværktøj i denne plan. På byvandringen blev der blandt andet drøftet emner som historiske bygninger, pladser og byrum i bymidten, havnen som mødested samt trafikforhold og stisystemer.

I Flauenskjold skal områdefornyelsesprogrammet bygge ovenpå en eksisterende helhedsplan. Byvandringen tog udgangspunkt i helhedsplanens fokusområder. Herudfra blev der blandt andet drøftet emner som byens mødesteder, stisystemer og forbindelser mellem by og natur, sammenhæng og genkendelige elementer mellem eksisterende og kommende projekter samt brug af grønne arealer.

På baggrund af byvandringerne udarbejder rådgiver et oplæg med fokusområder for områdefornyelsesprogrammerne og eventuelle indsatsområder, som kvalitetssikres i samarbejde med styregrupperne. Forslagene skal præsenteres og diskuteres med lokalbefolkningen i byerne ved borgersamlinger. Udvalgets medlemmer vil modtage invitation til de to borgersamlinger når rammerne og indholdet for møderne ligger fast. Arrangementerne udarbejdes i tæt samarbejde med de lokale styregrupper.

Forløbelige datoer for borgersamlinger i områdefornyelserne:

 • Den 21. september 2021 i Asaa (eftermiddags-/aftenarrangement)
  I Asaa afholdes et medborgermøde for byens borgere med præsentation af forslag til indsatser. Efterfølgende vil der være mulighed for diskussion og stille spørgsmål til materialet ved en mindre workshop.
 • Den 1. oktober 2021 i Flauenskjold, kl. 15:00-17:30
  I Flauenskjold afholdes et drop-in arrangement, hvor styregruppen har efterspurgt at afholde dette i forbindelse med byens lokale fredagsbar og fællesarrangement. Til arrangementet vil det være muligt at se og høre om forslagene til indsatser i områdefornyelsen, samt stille spørgsmål til de forskellige fremlagte scenarier.

Efter borgersamlingerne arbejder de lokale styregrupper sammen med fagforvaltningen og rådgiver videre med at konkretisere forslagene til områdefornyelsesprogrammerne.

Områdefornyelsesprogram for Asaa og Flauenskjold fremsendes til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget samt Byrådet inden udgangen af 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Landdistriktsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om forlængelse af dispensation til 3 heste i sommerhusområde, Hylholtvej 59, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM

Ejer af ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, har søgt om en forlængelse af den midlertidige dispensation til hold af 3 heste på ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, beliggende i sommerhusområdet Gerå Vest.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om dispensationen skal forlænges og evt. gøres tidsubegrænset.

Sagsfremstilling

Hylholtvej 59, Asaa, ligger i et sommerhusområde, hvor det som udgangspunkt ikke er tilladt at have dyr som heste. I 2019 søgte ejeren af ejendommen Hylholtvej 59, Asaa, om dispensation fra det generelle forbud til et dyrehold på 3 heste.

Ligeledes i 2019 søgte Brønderslev Kommune Bolig- og planstyrelsen (tidligere erhvervsstyrelsen) om at tage ejendommen Hylholtvej 59 ud af sommerhusområdet og føre det tilbage til landzone. Hvis ejendommen føres tilbage til landzone, vil det være tilladt at have heste.

Teknik - og Miljøudvalget besluttede i november 2019 at meddele en 2-årig dispensation til 3 heste på ejendommen, idet det forventedes, at ansøgningen om tilbageførsel til landzone ville blive imødekommet og at den ville være afgjort inden for en tidsramme på 2 år.

Sagen om tilbageførsel til landzone er endnu ikke endeligt afgjort, men Brønderslev Kommune har fra Bolig- og Planstyrelsen fået oplyst, at ansøgningen forventes imødekommet i et kommende landsplandirektiv, der forventes fremlagt til politisk godkendelse i folketinget i efteråret 2021.

Da det ikke er sikkert, at det nye landplansdirektiv er vedtaget før den nuværende midlertidige dispensation udløber, har ejeren af ejendommen søgt om en forlængelse af dispensationen. Der søges om en tidsubegrænset forlængelse. En tidsubegrænset dispensation vil sikre, at der kan være heste på ejendommen, selv hvis landsplansdirektivet mod forventning ikke vedtages.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har den 20. juli 2021 sendt sagen i nabohøring hos de ejendomme i sommerhusområdet, der grænser op til Hylholtvej 59 samt til områdets grundejerforening. Brønderslev Kommune har ved fristens udløb modtaget svar fra 4 beboere/ejere og fra grundejerforeningen. 2 af beboerne samt grundejerforeningen er positive over for en forlængelse af dispensationen. 1 beboer/ejer er som udgangspunkt positivt indstillet, men ønsker der stilles skærpede krav til indhegning, idet der gennem årenes løb, og også inden for de sidste 12 måneder, er kommet dyr fra ejendommen Hylholtvej 59 ind på beboerens og andre sommerhusejeres grund. 1 beboer/ejer mener ikke at der skal gives en forlænget dispensation, og at eventuelt dyrehold bør afvente til der er truffet endelig afgørelse i forhold til om ejendommen tages ud af sommerhusområdet.

I forbindelse med behandlingen i 2019 overvejede fagforvaltningen om det var muligt at stille vilkår, der effektivt kunne begrænse mulige gener for naboerne. Der blev derfor stillet 4 driftsvilkår i den midlertidige dispensation. Fagforvaltningen har på baggrund af høringssvarene overvejet om det er muligt at stille vilkår omkring indhegningen. Det er fagforvaltningens vurdering, at kommunen alene kan opfordre til, at indhegningen indrettes, så dyrene ikke kan slippe ud.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget meddeler

 • dispensation til dyreholdet på de 3 heste med de samme skærpede driftsvilkår, som der blev stillet i 2019, og
 • en forlængelse af dispensationen med enten yderligere 2 år eller tidsubegrænset som ansøgt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt – dispensationen gives permanent.

Grundejerforeningens høringssvar vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedr. status på vådområdeindsatsen


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering vedr. status på de 4 vådområdeprojekter i Brønderslev Kommune; Jerslev bro, Stade-Mellerup, Kjølskegård og Hallund.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med vådområdeprojekterne er at mindske næringsstoftilførelsen til fjorde og kyster. Endvidere reducerer vådområderne frigivelsen af CO2 og andre drivhusgasser ved at stoppe nedbrydning af de organiske jorder. Vådområderne bidrager derfor til at sikre både Klima- og biodiversitetsmål i FN´s Verdensmål.

Fælles for alle projekterne, som ses af kortbilaget, er, at Limfjordssekretariatet er projektledere på vådområdeprojekterne. Brønderslev Kommune bidrager til projekterne med udsendelse af lodsejerbreve, deltagelse til lodsejermøder, journalisering af dokumenter mv. Disse timer dækkes via tilsagnet for de enkelte projekter. Herudover bidrager Brønderslev Kommune med det nødvendige myndighedsarbejde i forbindelse med realiseringen af projektet.

Jerslev bro vådområdeprojekt er på 384,86 ha og er det største i Brønderslev kommune. Jerslev bro vådområdet er i realiseringsfasen, som løber indtil den 2. september 2023.

Alle forhandlinger forventes færdige senest oktober 2022. Efter en eventuel projekttilpasning forventes anlægsarbejdet udført i 2023.

Tilsagnsbeløbet for realiseringen er på 46.752.823,20 kr. Heraf er 33.377.600 kr. reserveret til jordkøb.

Kjølskegård vådområdeprojekt, som er det næststørste vådområdeprojekt i Brønderslev Kommune på 104,62 ha. Projektet er netop afsluttet med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Tilsagnsbeløbet for forundersøgelsen er på 635.381,80 kr.

Forundersøgelsen har vist, at projektet lever op til kriterierne for etablering af et vådområde og ansøgning til realisering er derfor igangsat. Tilsagnet forventes modtaget i løbet af 3 måneder, hvorefter realiseringsfasen kan iværksættes.

Det nødvendige beløb for realiseringen er for nuværende ikke kendt.

Stade-Mellerup vådområdeprojekt er det mindste vådområdeprojekt i Brønderslev Kommune på 20,64 ha. Projektet er netop afsluttet med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Tilsagnsbeløbet for forundersøgelsen er på 406.752,42 kr.

Forundersøgelsen har vist, at projektet lever op til kriterierne for etablering af et vådområde og ansøgning til realisering er derfor igangsat. Tilsagnet forventes modtaget i løbet af 3 måneder, hvorefter realiseringsfasen kan iværksættes.

Det nødvendige beløb for realiseringen er for nuværende ikke kendt.

Hallund vådområdeprojekt, er det næst mindste vådområdeprojekt i Brønderslev Kommune på 33,85 ha. Projektet er netop afsluttet med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Tilsagnsbeløbet for forundersøgelsen er på 441.257,20 kr.

Området har vist sig ikke at være egnet til vådområde, hvorfor projektet søges udsat og ansøgningen tilrettes, således der evt. kan søges realisering af et lavbundsprojekt i stedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om sagsbehandling af NCC


Resume

Sagsforløb: TM

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har stillet spørgsmål vedrørende sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup.

Da anmodningen er fremsat forholdsvis sent, har fagforvaltningen ikke haft mulighed for at besvare de stillede spørgsmål fyldestgørende. Punktet medtages derfor ved næstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har stillet spørgsmål vedrørende sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup.

Formålet med dagsordenspunktet er at besvare følgende spørgsmål:

 1. Hvorfor er Brønderslev Kommunes sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup, mere skånsom end Allerød Kommunes sagsbehandling af en lignende virksomhed?
 2. Hvorfor kan Brønderslev Kommune ikke tolke på de lugtprøver, som Sweco og Force har taget?

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har grundet den korte tidsfrist ikke haft mulighed for at besvare spørgsmålene fyldestgørende. Punktet medtages på det næstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2021.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Udvalget afventer afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet med forslag om, at Teknologisk Institutut foretager lugtprøver.

Forvaltningen laver supplerende sagsfremstilling med svar på de spørgsmål Poul Erik Andreasen har stillet til sagen.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af vejnavn til ny udstykning i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der skal byggemodnes et areal til et boligområde syd for Ø. Brønderslev. Det skal derfor besluttes, hvilket vejnavn området skal have.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et vejnavn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af et område til tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse ved Hvilshøjvej, Ø. Brønderslev, skal området tildeles et vejnavn.

Borgerforeningen i Ø. Brønderslev har fremsendt følgende forslag til vejnavne:

 • Sønderhøj, da det er højtliggende jord
 • Senges Bakke, navn fra gammelt kortmateriale

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende

navne:

 • Sønderhøj
 • Senges Bakke
 • Hvilshøjparken
Personale

Ingen.

Beslutning

Sønderhøj blev valgt.

Bilag

Til toppen


13. Renovation og genbrug - Budget og takster 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2022 for affaldsområdet.

For dagrenovation foreslås uændrede priser i forhold til 2021, hvor der skete en stigning på 13 %.

Genbrugsbidraget foreslås hævet til 2.068 kr. svarende til en stigning på 18 kr. eller knap 1 %. Den svage stigning skyldes lidt større udgifter til AVV, bl.a. pga. store tilførte mængder til genbrugspladserne gennem perioden med Covid-19.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget med de foreslåede takster for 2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordningerne for borgerne - herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir - samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

Overordnet set er der ikke behov for store prisændringer i forhold til de nuværende takster. Da taksterne for 2021 blev fastlagt, var der behov for en stigning på 24 % på genbrugsbidraget og 13 % på dagrenovation, men i 2022 er der ikke behov for stigning i taksterne for dagrenovation, og for genbrugsbidraget er der kun behov for en mindre prisstigning; en stigning fra 2.050 kr. til 2.068 kr. for helårsboliger. Dette svarer til under 1 %. Den lille stigning vedrører fra større betaling til AVV for især ordningen for genbrugspladser. Det skyldes store tilførte mængder gennem perioden med Covid-19.

Oversigt over takstudvikling for udvalgte typer af affaldsløsninger

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises nedenfor taksten for renovation og genbrug. I skemaet er vist udviklingen for ugetømning af sæk og 14-dages tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som de fleste benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Renovation

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

1.445

1.445

Genbrugsbidrag

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

2.068

I alt

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

3.495

3.513

Udvikling i %

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

19,2

0,5

14-dages tømning af 240 l container:

Kr. inkl. moms

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Renovation

1.003

1.013

1.038

968

926

1.047

1.047

Genbrugsbidrag

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

2.068

I alt

2.341

2.362

2.396

2.566

2.580

3.097

3.115

Udvikling i %

1,7

0,9

1,3

7,1

0,5

20,0

0,6

Taksterne for alle de forskellige typer af dagrenovation, herunder molokker / nedgravede containere fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte og i bilag er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budget for AVV for 2022. Dette budget blev indstillet til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 16. august 2021.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2022

Ordninger for private

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Forventet resultat, kr.

Administration, fælles formål husholdninger

478.000

478.000

0

Renovation

17.919.000

17.806.000

113.000

Storskrald

330.000

330.000

0

Bobler (glas og flasker)

871.000

871.000

0

Miljøservice (småbatterier)

38.000

38.000

0

Genbrugspladser

19.451.000

19.451.000

0

Plast & metal og papir

7.546.000

7.546.000

0

I alt

46.633.000

46.520.000

113.000

Som det ses, forventes der et 0-resultat for alle de ordninger, som er indregnet i genbrugsbidraget. Det skyldes, at genbrugsbidraget er fastsat, så der er balance mellem forventede indtægter og udgifter. For dagrenovation er det ikke hensigtsmæssigt at foretage reguleringer i alle takster for at forsøge at opnå et 0-resultat. Derfor er det fagforvaltningens opfattelse, at uændrede priser for 2022 er den enkleste løsning.

Genbrugsbidraget er et samlebidrag for alle ovennævnte ordninger undtagen ordningen for dagrenovation. I bilag er vist genbrugsbidragets opdeling på de forskellige ordninger for henholdsvis helårs- og sommerhuse.

Ordninger for erhverv

Taksterne for virksomheders brug af genbrugspladserne er indeholdt il AVV's budget for 2022, som er selvstændigt politisk behandlet.

Investeringer i 2022

Den 1. oktober 2022 indføres der som bekendt mere affaldssortering i Brønderslev Kommune. Det betyder, at der skal foretages en række engangsinvesteringer; bl.a. røde miljøkasser til farligt affald og materiel til opsamling af mad- og restaffald. Den største udgiftspost vil være indkøb af ca. 14.000 stk. 240 l rumopdelte containere til enkeltboliger. Det anslås, at disse vil kunne indkøbes for ca. 350 kr. pr. stk., svarende til en investering på 4,9 mio. kr. Gennem de forløbne år har der været opbygget en reservekapital på affaldskontoen med henblik på netop denne investering.

Da der for et år siden blev udarbejdet budget for renovation og genbrug, var det intentionen, at der ved udgangen af 2020 skulle være en reservekapital på ca. 6,5 mio. kr. På grund af store og uventede udgifter til drift af genbrugspladser pga. Covid-19 i 2020, var der ved udgangen af 2020 "kun" en reservekapital på ca. 4,6 mio. kr. på den samlede affaldskonto. Det må derfor forventes, at der ved udgangen af 2022 vil være en negativ reservekapital på affaldskontoen.

Når fagforvaltningen alligevel foreslår nogenlunde uændrede takster i 2022, skyldes det især følgende forhold:

 • På sigt vil der kunne opnås en besparelse på ordningen for dagrenovation, fordi der fremover kun vil være 14-dages tømning af mad- og restaffald, og altså ikke længere ugetømning af sække
 • Borgerne vil fremover ikke selv have udgifter til affaldsmateriel, og derfor vil der kunne pålægges et gebyr, som skal gå til forrentning og afskrivning af containere og andet affaldsmateriel til mad- og restaffald

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om taksterne for renovation og genbrug samt budgettet for affaldsordningerne kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger til ændringen i takster. Økonomi konstaterer, at der i forbindelse med investering i mere affaldssortering i 2022, vil være en negativ reservekapital på affaldskontoen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Prioritering af anlægsmidler for 2021 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Der er et restbudget på ca. 245.000 kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Desuden er det muligt at omprioritere 585.000 kr., som tidligere var bevilget til renovering af fortov mv. på Bryggerivej i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvor der skal prioriteres midler til asfaltering af veje mv.

Sagsfremstilling

Samlet set er der ca. 245.000 kr. tilbage på anlægskontoen til prioritering af anlægsprojekter på Teknik- og Miljøområdet i 2021.

Bryggerivej, Brønderslev

Teknik- og Miljøudvalget har den 25. maj 2021 bevilget 673.400 kr. til asfaltering af Bryggerivej samt renovering af fortov langs vejen. Baggrunden for projektet var den gang, at Brønderslev Forsyning ville foretage en udskiftning af ledninger i vejen. Brønderslev Forsyning har ændret planerne, og vil kun foretage en udskiftning af ledninger på en lille strækning. Det er fagforvaltningens vurdering, at det ikke giver mening at renovere Bryggerivej nu, da de store gravearbejder først igangsættes om ca. 5 år.

Fagforvaltningen forslår, at renoveringen af Bryggerivej udskydes, og først gennemføres på det tidspunkt hvor Brønderslev Forsyning skal udskifte ledninger i vejen. Dog anbefales det, at der afsættes 75.000 kr. til udbedring af fortovet, der hvor niveauforskellen i flisebelægningen er mere end 3 cm. Der er forskellige domme der peger på, at en kommune kan blive erstatningsansvarlig, hvis nogen kommer til skade på et kommunalt fortov, hvor niveauforskellen i flisebelægningen er mere end 3 cm. Fagforvaltningens forslag betyder, at en mindreudgift på ca. 585.000 kr. evt. kan omprioriteres til andre projekter.

Håndværkervej, Hjallerup

Dele af Håndværkervej, på strækningen ind til genbrugspladen, er i meget dårlig stand. Det er fagforvaltningens vurdering, at vejen trænger til en opgradering nu. Opgaven består i at dele af vejen skal fræses og alle dæksler og vejbrønde skal sættes om, og til sidst en ny asfaltbelægning. Vejstrækningen har et samlet areal på ca. 4.900 m2, og projektet har en anlægsramme på 300.000 kr.

Karetmagervej, Dronninglund

Fagforvaltningen er i dialog med Region Nordjylland om lokalisering af en ny ambulancestation i Dronninglund, og der foreligger nu et konkret forslag om at etablere en ambulancestation for enden af Karetmagervej i Dronninglund. Asfalten på Karetmagervej er i uacceptabel tilstand, da der er mange ujævnheder, sætninger revner og slaghuller. Opgaven består i at dele af vejen skal fræses og alle dæksler og vejbrønde skal sættes om, og til sidst en ny asfaltbelægning. Vejstrækningen har et samlet areal på ca. 3.000 m2, og projektet har en anlægsramme på ca. 200.000 kr.

Brønderslev Station - Perron

Fagforvaltningen har i samarbejde med Banedanmark igangsat et skitseprojekt for at afklare mulighederne for at etablere ramper på perronen, der skal forbedre tilgængeligheden og sikkerheden på perronen. Ifølge Banedanmark skal kommunen betale for al sagsbehandling samt alle sikkerhedsgodkendelser, og derved er det nødvendigt at lave et skitseprojekt for at få et samlet overblik over anlægsbudget samt udgifter godkendelse af projektet. Skitseprojektet har en økonomisk ramme på ca. 50.000 kr. samt ca. 20.000 kr. til opmåling af eksisterende perron.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til hvordan anlægsmidlerne skal disponeres samt drøfte om dele af anlægsbevillingen til Bryggerivej i Brønderslev skal omprioriteres til andre projekter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte følgende prioriteringer:

 • Håndværkervej – 300.000 kr.
 • Karetmagervej – 200.000 kr.
 • Skitseprojekter Brønderslev Station, perron – 70.000 kr.
Bilag

Til toppen


15. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Orientering om status på arbejdet omkring AVV / Reno-Nord.

Orientering om ledelsens møde med NCC.

Beslutning
 • Udvalget deltager i de møder vedr. AVV / Reno-Nord, som medlemmerne har mulighed for. Der arrangeres møde for medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i oktober 2021.
 • Vedligeholdelse af private fortove.
 • Møde med vandværkerne om BNBO den 2. september 2021.
 • Krav om prøver på vandboringer til produktionsbrug undersøges.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 7. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer