Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 28. september 2021
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Der var afbud fra Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Igangsætning af planlægning for boligområde ved Kærbyvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Der er kommuneplanlagt for et 5,5 ha stort areal til boligformål ved Kærbyvej i Dronninglund. Arealet er kommunalt ejet, og der er ønske om at igangsætte lokalplanlægning af arealet, for at øge udbuddet af kommunale byggegrunde i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Kærbyvej i Dronninglund og fastsætte vejstrukturen for området.

Sagsfremstilling

Området ved Kærby ligger mellem et eksisterende boligområde på Kærbyvej og et boligområde ved Rævdalslunden. Det nye boligområde vil skabe sammenhæng mellem eksisterende boligområder og give en fin afrunding af boligudbygning mod øst i Dronninglund.

Lokalplanområdet er 5,5 ha og består af matr.nr. 103a Ørsø Fjerding, Dronninglund. Området er omfattet af kommuneplanramme 02-B-17 Boligområde Kærbyvej og delvist af kommuneplanramme 02-B-07 Boligområde Solparken.

Lokalplanområdet ønskes udlagt til primært åben-lav boliger med muligheder for enkelte tæt-lav boliger. Der kan være max. 35 grunde indenfor området.

Lokalplanområdet er ejet af Brønderslev Kommune. En lokalplan for området vil give mulighed for at udstykke kommunale byggegrunde, som der på nuværende tidspunkt er ganske få af i Dronninglund. Større udbud af kommunale byggegrunde skaber et alternativ til udbuddet af private af byggegrunde, hvilket kan styrke boligudbygningen og bosætningen i Dronninglund.

Der er ingen væsentlige natur-, landskabs eller miljømæssige bindinger i området.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 3. februar 2020, at det kommende boligområde skulle vejbetjenes fra Rævdalslunden, og at der ikke skulle laves en gennemgående vej ved Kærbyvej og Rævdalslunden. Siden denne beslutning er boligområdet blevet udvidet væsentligt med kommuneplanramme 02-B-17 ved vedtagelsen af Kommuneplan 2021. Der forslås at principperne fastholdes, så Rævdalslunden forlænges med den stamvej-karakter, som den har i dag, og at boligområdet vejbetjenes fra boligveje, som udgår fra Rævdalslunden (se kortbilag).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår at, Teknik- og Miljøudvalget

 • igangsætter lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Kærbyvej i Dronninglund, og
 • fastsætter vejstrukturen for området.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker cykelsti indtænkt i planlægningen.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for nyt boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte planlægning for et ca. 5,7 ha stort område syd for Bøgevangen i Dronninglund til åben-lav boligbebyggelse. Området ligger i landzone og er ikke udlagt til boliger. Der har tidligere været ansøgt om igangsætning af planlægning for området, men senest blev det besluttet ikke at medtage området som et nyt arealudlæg i Kommuneplan 2021.

Området er omfattet af en række natur- og landskabsudpegninger samt beskyttelseslinjer. For at kunne udlægge området til nye boliger i Dronninglund, vil der skulle udtages eksisterende arealudlæg af kommuneplanen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning af et nyt åben-lav boligområde syd for Bøgevangen i Dronninglund. Området omfatter et ca. 5,7 ha stort område i landzone, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Området ligger i den vestlige udkant af Dronninglund udenfor byranden, som er veldefineret og afgrænset af skoven. Ansøger ønsker at skabe et attraktivt boligområde, som ligger ugeneret og omgivet af natur.

Byrådet besluttede den 26. juni 2019, at der skulle afholdes en fordebat for projektet med et borgermøde i fordebatperioden. Efterfølgende skulle der tages politisk stilling til hvorvidt planlægningen skulle fortsætte. Fordebat blev ikke afholdt grundet manglende materiale fra ansøger. Efterfølgende blev området medtaget som forslag til nye arealudlæg til byudvikling i forbindelse med Kommuneplan 2021. Det blev politisk besluttet ikke at udlægge området i Kommuneplan 2021.

Projektet omfatter et forslag til udstykning af ca. 31 parcelhusgrunde, som skal vejbetjenes fra Bøgevangen. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt det vil være nødvendigt at indrette trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Bøgevangen, som er en kommunalvej, eventuelt en hævet flade i krydset på Bøgevangen. Ifølge illustrationsplanen skal der etableres vej over matr.nr. 1af Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Dronninglund Borgerforening.

Ansøgningen

Ansøgningen omfatter et område på ca. 5,7 ha, som ønskes udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Den fremsendte illustrationsplan giver mulighed for 31 parcelhuse. Desuden indeholder planen veje, stier, grønne områder og regnvandsbassiner. For at sikre en økologisk forbindelse gennem området foreslår ansøger, at der etableres en grøn korridor i den sydlige ende af området samt at eksisterende fredskov i den nordlige del af området fastholdes som sko/rekreativt område. For at sikre en bedst mulig tilpasning til landskabet udlægges eksisterende fredskov til rekreativt område samt at der etableres beplantningsbælter omkring store dele af området. Den afskærmende beplantning skal desuden begrænse indsynet fra de omkringliggende områder.

Byudvikling

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Arealet udgør en del af natur- og landskabskvaliteterne i Dronninglund, og ligger uden for de områder, hvor byudviklingen i øvrigt foregår tæt på skole- og idrætsfaciliteter.

Kommuneplanen indeholder rammer for rummelighed til byudvikling. Dette for at sikre, at det samlede arealudlæg til byudvikling står i rimeligt forhold til det areal, der forventes udnyttet til byudvikling over en 12-årig periode, jf. planlovens § 11a, stk. 7. I Kommuneplan 2021 er der en samlet rummelighed for Dronninglund på 29,6 ha, hvoraf de 24 ha er udlagt til boligformål og 5,6 ha til erhvervsformål. I kommuneplanperioden fra 2021- 2033 forventes der et arealbehov for nye boliger i Dronninglund på ca. 18 ha. Da den nuværende rummelighed overstiger bruttobehovet for arealer til byudvikling, kan der kun udlægges nye arealer ved at omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, jf. planlovens § 11a, stk. 6. Det vil sige, at der skal udtages arealer af kommuneplanen af omtrent samme størrelse som det areal, der ønskes udlagt. Såfremt arealerne som udtages, er lokalplanlagt, kan kommunen blive erstatningspligtig over for ejeren af arealet.

Hvis planlægningen igangsættes, anbefales det at kommuneplanrammer 02-B-15 og 02-E-04 udtages af Kommuneplan 2021, da der ikke er lokalplanlagt for disse. Kommuneplanramme 02-B-15 - Boligområde, Søndervangsvej har en restrummelighed på 3 ha og kommuneplanramme 02-E-04 - Erhvervsområde, Ørsøvej har en restrummelighed på 1,2 ha.

Hensyn til natur og landskab

Området er i kommuneplanens retningslinjer udpeget som særlig værdifuldt landskab, del af økologisk forbindelse, potentielt naturområde og støjbelastet areal i landzonen. Det er desuden omfattet af en skovbyggelinje.

Udpegningen som særligt værdifuldt landskab knytter sig til området omkring Dronninglund Skovlandskab, og dermed indkørslen til Dronninglund by. Udpegningen skal så vidt muligt friholdes for formål, der kan skæmme landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlige hensyn til landskabet. Større og sammenhængende byggeri, herunder et boligområde, skal så vidt muligt undgås.

Området er udpeget som en del af en økologisk forbindelse. Området indeholder vandløb, skov, sø og mose, hvorfor det er relevant at undersøge i hvilken grad disse områder vil blive påvirket af en ændret anvendelse. Skoven og vandløbene fungerer som ledelinjer gennem landskabet for blandt andet flagermus og odder (Bilag 4-arter).

Med udpegningen som potentielt naturområde må udviklingen i området ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre og planteliv.

Området er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Lunderbjerg Motocross Bane. Arealer indenfor konsekvenszonen kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder boliger. Indledende undersøgelse tyder på at støjgrænsen kan overholdes indenfor området, men det vil kræve en konkret beregning at vurdere dette.

Området er omfattet af skovbyggelinjer, hvor indenfor der ikke må bebygges. Etabling af et nyt boligområde vil kræve en dispensation fra skovbyggelinjen.

Der løber et rørlagt vandløb gennem området, som der skal tages hensyn til i forbindelse med eventuel planlægning for området.

Fra det nordøstlige hjørne og hele vejen langs områdets afgrænsning mod vest forløber en del af "Grevens sti", der er en offentlig rekreativ sti, som forbinder byen med Dronninglund Slot. I forbindelse med en eventuel planlægning for området bør der tages hensyn til forløbet og oplevelsesværdien af denne.

Hvis planlægningen igangsættes nu, skal det undersøges, om det er muligt at udlægge området til boligformål på trods for de ovenfor beskrevne natur- og landskabsinteresser.

Fagforvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i områdets beliggenhed indenfor en række udpegninger og væk fra den øvrige byudvikling vurderer fagforvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for området. De mange udfordringer ved projektet, i forhold til områdets natur- og landskabsværdier, gør at det er usikkert om projektet kan gennemføres. Der er ikke behov for flere arealudlæg til byudvikling i Dronninglund. Byudvikling i området vil påvirke den karakteristiske afgrænsning af Dronninglund ved Dronninglund Slot, som er kendetegnet for ankomsten til byen.

I det omfang Økonomiudvalget sætter planlægning i gang skal der i den kommende planlægning arbejdes målrettet på at sikre en bedst mulig indpasning af projektet i landskabet samt begrænse påvirkningen af eksisterende skovområder. Desuden skal der arbejdes på at sikre at spredningskorridorer for planter og dyr ikke påvirkes væsentligt negativt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at planlægningen igangsættes. Endelig beslutning om fortsættelse af planlægningen træffes efter fordebatten.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Anmodning om ændring af lokalplan 1445-04 Erhvervsfacader Ålborgvej - Hjørringvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der er kommet en anmodning om udarbejdelse af tillæg til lokalplan 1445-04 om erhvervsfacader Ålborgvej - Hjørringvej, Brønderslev.

Tillægget skal ændre lokalplanens formål, så der ikke længere er forbud mod parkering inden for grønt bælte 30 m fra vejmidten af Ålborgvej. Desuden ændres paragraffer om parkeringsforhold. Der ansøges om de samme parkeringsvilkår som i det ny centerområde i lokalplan 01-C-27.02 samt om udlæg af centerområde med mulighed for butikker.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan 1445-04.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. august 2021 at give afslag på ansøgning om dispensation eller ændring af lokalplan 1445-01 Erhvervsfacader Ålborgvej - Hjørringvej, Brønderslev. Der var ansøgt om parkering nærmere vejmidten end 30 m. Planloven tillader ikke dispensation fra en lokalplans principper. På mødet den 16. august 2021 blev der ikke orienteret om, at der den 4. juni 2021 blev godkendt en lokalplan for et detailhandelsområde ved Ålborgvej, som netop giver mulighed for parkering mellem byggelinjen på 30 meter og vejmatriklen. Det betyder, at der i de 2 sager er truffet forskellige afgørelser.

Lokalplan 1445-04 blev vedtaget i 2008 med det formål:

 • at sikre en præsentabel og imødekommende byfacade mod Ålborgvej - Hjørringvej og
 • at friholde et grønt areal langs Ålborgvej - Hjørringvej for oplagringsplads, udstilling af varer, opbevaring af materialer og etablering af parkeringspladser.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget har besigtiget området, hvor en hensigtsmæssig anvendelse af matriklen blev drøftet. Virksomheden på Industrivej 43 i Brønderslev har efterfølgende indsendt en anmodning om igangsætning af lokalplanlægning med det formål at tillade etablering af parkeringspladser mellem Ålborgvej og eksisterende bebyggelse.

Ansøgning
Ansøger tilbyder at bidrage til udarbejdelse af et udkast til tillæg til lokalplan 1445-04. Tillægget skal ændre på lokalplanens formål, så der ikke længere er forbud mod parkering inden for et grønt bælte 30 m fra vejmidten af Ålborgvej. Desuden ændres paragraffer om parkeringsforhold. Tillægget skal omfatte alle ejendomme inden for lokalplanområdet.

Virksomhedens hovedindgang vender ud mod Ålborgvej, og virksomheden mener, at det er vigtigt at de nye parkeringspladser placeres tæt på hovedindgangen. Desuden har virksomheden brug for de øvrige arealer til arbejdsområde og oplag af maskiner, udstyr m.v., og det betyder, at der er begrænsede muligheder for alternativ parkering på matriklen.

Ny lokalplan for centerområde

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 01-C-27 for detailhandelsområde ved Ålborgvej blev det muligt at etablere parkering indenfor den omtalte 30 m zone langs Ålborgvej. Parkeringsarealer skal afgrænses med 2 m græsareal og med enkeltstående træer bestående af hjemmehørende arter. Desuden er der nogle eksisterende træer der ikke må fældes uden Brønderslev Kommunes tilladelse.

For at sikre muligheder for fremtidig udvikling af virksomhederne langs Ålborgvej/Hjørringvej kan et kommende tillæg til lokalplan 1445-05 give tilsvarende muligheder for alle virksomheder indenfor lokalplanen.

Fagforvaltningen vurderer,

 • at der er en væsentlig begrundelse for at et centerområde med butikker, som i lokalplan 01-C-27.02, har mindre begrænsninger i forhold til parkeringsbestemmelser end et erhvervsområde. I centerområdet udgør betjening af kunder en central del af virksomheden, mens erhvervsvirksomheder primært har fokus på produktion og håndværksvirksomhed,
 • at parkeringsbestemmelser i centerområdet er tilpasset på grund af områdets forholdsvis lille størrelse og placeringen i forhold til det grønne bælte 30 m fra vejmidten,
 • at et eventuelt tillæg bør omfatte alle ejendomme inden for lokalplanen. Der kan ikke argumenteres planlægningsmæssigt for at lave et tillæg, som muliggør, at en virksomhed stilles bedre end de øvrige virksomheder, og
 • at et tillæg, der dækker hele lokalplanområdet og giver ret til parkering, som beskrevet i lokalplan for aflastningscenter, vil betyde, at det vil være muligt at anvende det meste af det grønne bælte til parkering.

Tillæg

Et tillæg til 1445-01 skal ensrette parkeringsbestemmelserne i lokalplan for centerområde og lokalplan for erhvervsområder. Øvrige forhold om skiltning, beplantning og oplag i lokalplan for erhvervsfacader ændres ikke.

Udlæg af Industrivej 43 som centerområde

Virksomheden har i en mail og efterfølgende telefonsamtale udtrykt ønske om at blive placeret i et centerområde. Nye centerområder skal kunne begrundes i detailhandelsundersøgelser, der viser, at der er behov for flere centerområder. Etablering af et centerområde på Industrivej 43 vil forudsætte en selvstændig behandling på kommuneplan- og lokalplanniveau.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til,

 • om der skal udarbejdes et tillæg til lokalplanen, og
 • henviser ønsker om udlæg som centerområde til en egentlig ansøgnings- og planlægningsproces.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen. Det skal fremgå af tillægget, at P-pladserne skal udføres i græsarmeringssten.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om forundersøgelse for udviklingsplan for Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har igangsat en forundersøgelse for en udviklingsplan for Østergade, Brønderslev. Forundersøgelsen er under udarbejdelse.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan der bedst mulig afholdes et temamøde, hvor de politiske ønsker til udviklingsplanen kan klarlægges.

Sagsfremstilling

Den 8. februar 2021 igangsatte Teknik- og Miljøudvalget en forundersøgelse for en udviklingsplan for Østergade i Brønderslev. Forundersøgelsen er under udarbejdelse. Forundersøgelsen kortlægger områdets problemer og potentialer. For at forundersøgelsen kan sætte en retning for det videre udviklingsarbejde med Østergade, er der behov for muligheder og ønsker til Østergades udvikling drøftes.

Kort om forundersøgelsen

Forundersøgelsen for Østergade kortlægger og analyserer området langs Østergade i forhold til anvendelse, infrastruktur, trafik, kontekst, forbindelser, parkering, kantzone, ophold, beplantning, belægning, ejerforhold, bygningstypologier, skiltning og miljøforhold. Dette giver et indblik i muligheder og udfordringer i området langs Østergade. Der er mange forskellige tilgange til at arbejde videre med dette. Det kan være gennem en overordnet strukturplan, strategisk udvikler af områder med tomme detailhandelsbygninger, byforskønnelsesprojekter på strækninger af Østergade eller andet.

Temamøde

Det er et politisk ønske, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Østergade. Der er behov for, at det bliver klarlagt hvilke politiske ønsker der er til formålet med og retningen på udviklingsplanen. Fagforvaltningen foreslår derfor, at der arrangeres et temamøde, hvor politikerne præsenteres for den foreløbige forundersøgelse og efterfølgende drøfter formål, retning, afgrænsning og indhold i den kommende udviklingsplan for Østergade. Temamøde kan afholdes i løbet at efteråret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om form og tidspunkt for et temamøde om forundersøgelsen til udviklingsplanen for Østergade, Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at udviklingsplan for Østergade drøftes på temamøde i Byrådet i foråret 2022.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på den sydlige del af Søndergade i Brønderslev. Borgeren ønsker, at der anlægges flere vejbump og indsnævringer på strækningen fra Jyllandsgade til bygrænsen, da strækningen er en skolevej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen på Søndergade i Brønderslev skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på den sydlige del af Søndergade, nærmere bestemt fra Jyllandsgade til bygrænsen. Borgeren ønsker, at der anlægges flere vejbump og indsnævringer, da strækningen kun er udstyret med et vejbump ved bygrænsen. Borgeren mener, at vejen er berettiget til flere fartdæmpere, da strækningen er en skolevej, og benyttes blandt andet af børn fra Gøgens Vænge.

Søndergade er anlagt med fortov og cykelsti i begge sider af vejen.

Søndergades Skole befinder sig i den nordlige del af Søndergade, hvor strækningen på næsten 700 m er skolevejssikret med følgende foranstaltninger:

 • strækningen fra Jyllandsgade til Vestergade/Østergade er skiltet med blåtavle 40 km/t zone. Det vil sige, at det er tilladt at køre 50 km/t, men vejstrækningen er udstyret med foranstaltninger dimensioneret til 40 km/t.
 • strækningen er udstyret med et fodgængerfelt med torontoblink, én fodgængerovergang med midterhelle og én indsnævring.
 • yderligere er vejen afmærket med parkeringslommer fordelt på hele strækningen og én buslomme ved skolen.

Den sydlige del af strækningen er 250 m, hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Strækningen er udstyret med en kombination af et vejbump og en indsnævring ved bygrænsen, og afmærket med parkeringslommer som strækker sig næsten over 100 m.

Søndergade er klassificeret som en trafikvej i by, hvor fremkommeligheden er vigtig. En trafikvej er defineret som:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I perioden fra 2011-2021 er der ingen politiregistrerede uheld på den sydlige del af Søndergade.

Der er foretaget en trafikmåling tilbage i maj måned 2021 på Søndergade ved nummer 86. Trafikmålingen viser en årsdøgntrafik på 2.004 køretøjer, hvoraf 10 % er tung trafik. 73 % kørte under 50 km/t, 24 % kørte mellem 50-60 km/t og 3 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 53,3 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen, ulykkestallet, vejens klassifikation og at strækningen, hvor der ønskes vejbump og indsnævring er en relativ kort strækning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 13. september 2021, pkt. 4:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningens indstilling godkendes.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Engvej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående høj hastighed på Engvej ved Øster Brønderslev. Borgeren ønsker en vurdering af muligheden for fartdæmpende foranstaltninger, da deres ejendom er i et uoverskueligt sving.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående høj hastighed i et uoverskueligt sving på Engvej ved Øster Brønderslev. Borgeren bor tæt op ad vejen og i selve svinget. Borgeren ønsker en vurdering af muligheden for fartdæmpende foranstaltninger.

Engvej er en lokalvej i åbent land, hvor den tilladte hastighed er 80 km/t. Engvej har en vejbredde på 4,5 m, hvilket afspejler dens klassificering.

Ved svinget er der ingen politiregistrerede uheld.

En trafikmåling, som er taget ud for Engvej nummer 86 i maj 2021, viste en årsdøgntrafik på 222 køretøjer, hvoraf 10 % er tung trafik. 67 % kørte under 60 km/t, 24 % kørte mellem 60-70 km/t og 9 % kørte over 70 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 67,2 km/t.

Borgerens udkørsel fra ejendommen har begrænset oversigtsforhold for den sydlige del af vejen. I henhold til vejreglerne skal oversigtslængden ved 80 km/t være 156 m til hver side. Den eksisterende oversigtslængde mod syd er under 50 m, grundet høj hæk på borgerens egen matrikel. Oversigtslængden kan opnå vejreglernes krav, hvis borgeren selv klipper hækkens højde til 0,8 m målt fra terræn. Ved at hækken bliver klippet ned, bliver svinget automatisk mere overskueligt, da der bliver bedre oversigt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i trafikmålingen, vejen indikerer selv til lav hastighed grundet smal vejbredde og at borgeren selv har mulighed for at gøre oversigtsforholdene bedre ved udkørsel samt gøre svinget mere overskueligt ved at klippe hækken ned.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 13. september 2021, pkt. 5:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningens indstilling godkendes.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Klage over tung trafik, asfaltbelægning og høj hastighed på Åkjærsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har klaget over megen tung trafik, asfaltbelægningen og høj hastighed på Åkjærsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan klagen skal behandles.

Sagsfremstilling

En borger har klaget over megen tung trafik, asfaltbelægningen og høj hastighed på Åkjærsgade i Brønderslev. Borgeren mener, at den tunge trafik kører ad Åkjærsgade som forbindelsesvej mellem Bredgade og Algade/Østergade.

Åkjærsgade er klassificeret som en lokal vej i by, og benyttes primært af de tværgående boligveje og vejens beboere. Vejens bredde er ca. 7,9 m og er udstyret med fortov i begge sider af vejen. Den tilladte hastighed på vejen er 50 km/t.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har vurderet vejens belægning, og har bemærket at vejen er blevet lappet igennem årene. Belægningen har ingen alvorlige skader, som kan genere kørsel ved 50 km/t. Ny asfaltering af vejen vil koste 250.000 kr.

I juni 2021 blev der foretaget en trafiktælling på Åkjærsgade ved nummer 10. Trafikmålingen viser en årsdøgntrafik på 486 køretøjer, hvoraf 5 % er tung trafik. 95 % kørte under 50 km/t, 4 % kørte mellem 50-60 km/t og 1 % kørte over 60 km/t. Trafikmålingen viste en 85 % fraktil på 45,4 km/t.

I perioden 2011 til 2021 er der ingen politiregistrerede uheld på Åkjærsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke foretages yderligere og klagen afvises begrundet i trafikmålingen, ulykkesantallet og fagforvaltningens vurdering af vejens tilstanden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 13. september 2021, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningens indstilling godkendes.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Henvendelse om cykeluheld på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig efter vedkommende har været involveret i et solo cykeluheld på Slotsgade i Dronninglund. Borgeren ønsker, at forholdene ved overgangen, hvor cykellisterne fra cykelbanen ledes ud på kørebanen, vurderes i forhold til trafiksikkerheden for cyklister.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig efter vedkommende har været involveret i et solo cykeluheld på Slotsgade i Dronninglund. Episoden skete tilbage i juli måned lidt før midnat, ved den østlige overgang, hvor cyklisten ledes ud på kørebanen. Borgeren selv beretter, at grundet regnvejr og mørke, kunne vedkommende ikke se, at cykelbanen ophørte og at kantstenen skråner med ud. Cyklen var udstyret med lys, dog ikke tilstrækkeligt for at opkanten på kantsten var synlig på den våde og mørke vej, og derfor påkørte borgeren kantsten og væltede.

Slotsgade i Dronninglund blevet renoveret igennem projektet Genform Dronninglund, hvor Slotsgade stod færdig i 2020. I forbindelse med ændringer af vejudformningen er vejanlægget udført efter gældende vejregler og har politiets samtykke. Vejstrækningen er belyst og 8 m fra afslutningen af cykelbanen er der en lysmast, hvilket vurderes at give tilstrækkelig med lys ved de mørke tidspunkter.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø oplever, at nogle cyklister ikke cykler efter færdselsloven. Nogle cykler op på fortovet efter de er blevet ledt ud på kørebanen. Forklaringen på cyklisternes adfærd kan være, at de tidligere var vant til cykelsti på Slotsgade. Det nye vejanlæg er udført uden cykelsti, så fortovet er blevet bredere og handicapvenlig med ledelinje. Mellem vejkant og fortov anlægges der normalt kantsten med et spring på 7 cm, men ved dette anlæg er der anvendt riste som indikerer adskillelsen mellem vejkant og fortov. Vejkant, rist og fortov er i samme niveau og derfor kan cyklisterne cykle op på fortovet uden hindringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø konstaterer, at de eksisterende forhold er efter reglerne og den tiltænkte løsning med at cyklisterne skal ud på vejen, bidrager til at køretøjer sænker hastigheden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet tager beretningen fra borgeren til efterretning, og anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der ikke foretages ændringer, da de eksisterende forhold er efter vejreglerne, og det er tiltænkt at cyklerne skal ud og færdes på vejen, hvor de bidrager til at køretøjer sænker hastigheden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 13. september 2021, pkt. 6:

Forvaltningen undersøger om det er muligt at lave afmærkning på den skrå kantsten på den lodrette flade. Hvis det ikke er muligt, fastholdes de eksisterende forhold.

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Færdselssikkerhedsrådet.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om status på helhedsprojekt i Nørreå-dalen


Resume

Sagsforløb: TM

Status for helhedsprojektet i Nørre Å dalen nord for Brønderslev er, at der den 1. september 2021 blev afholdt det første lodsejermøde om projektet. Der skal nu gennemføres en teknisk forundersøgelse i løbet af efteråret og en ejendomsmæssig forundersøgelse i løbet af første halvår 2022.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har tidligere orienteret om, at Brønderslev Kommune i sommeren 2020 fik tilsagn om 4 mio. kr. til gennemførelse af et helhedsprojekt i Nørre Å-dalen nord for Brønderslev. Projektet indebærer en etablering af en såkaldt miniådal og genslyngning af vandløbet. Miljøstyrelsen administrerer ordningen og Limfjordsrådets sekretariat er projektleder på projektet.

På grund af covid-19 restriktioner blev det ikke muligt at afholde et opstartende lodsejermøde i efteråret 2020. Projektet har derfor været sat i bero indtil nu.

Den 1. september 2021 blev der afholdt lodsejermøde, hvor der blev informeret om projektet, herunder de konsekvenser, som en gennemførelse kan forventes at få for lodsejerne og deres muligheder for at blive kompenseret. Det blev også nævnt, at kommunen har en stor interesse i, at der eventuelt også kunne etableres nogle rekreative anlæg i forbindelse med projektet.

Der var en god stemning til mødet med mange spørgsmål af teknisk karakter og også positive tilkendegivelser. Der var dog også en del skepsis i forhold til mulighederne for at blive tilstrækkeligt økonomisk kompenseret.

Næste trin er gennemførelse af den tekniske forundersøgelse, hvor der bl.a. skal ske en nærmere afgrænsning af det påvirkede område, udføres konsekvensberegninger m.v. Den tekniske forundersøgelse forventes afsluttet inden jul 2021, hvor der så afholdes et nyt lodsejermøde. Efter nytår gennemføres den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor hver enkelt lodsejer besøges og får mulighed for at drøfte konsekvenser, muligheder og ønsker for netop sin ejendom. Derefter skal der tages endelig stilling til om projektet kan gennemføres.

Der er efter mødet et par af de centrale lodsejere, der har tilkendegivet, at de har svært ved at se sig selv i projektet, da de ikke kan undvære jorden. Det kan medføre, at projektet kun kan gennemføres, hvis der bliver mulighed for at lave en jordfordeling. Det er der ikke mulighed for i den gældende ordning. Når den ejendomsmæssige forundersøgelse er gennemført, vil resultatet af denne vise om der bliver behov for en jordfordeling.

Som nævnt blev ønsket om eventuel etablering af rekreative tiltag også nævnt på mødet. Der er ikke projektmidler til dette, så pengene til både projektledelse, idéudvikling og etablering skal findes på anden vis, eventuelt via fonde eller andre ordninger. Det skal tilføjes, at der i løbet af efteråret igangsættes et projekt om etablering af et lavbundsområde i Nørre Å-dalen vest for Brønderslev. Heller ikke i det projekt er der midler til rekreative tiltag, men det kunne alligevel give god mening at sammentænke eventuelle muligheder rekreative tiltag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


12. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/ØK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Beslutning

Det indstilles, at seniorjobberne ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Administrationsgrundlag for grøn pulje


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunen får til ansvar at administrere puljen, og forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 vedtog Folketinget ny Energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (grøn pulje), til erstatning for den grønne ordning som udløb 1. februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med grøn pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter opstiller af VE anlæg til at indbetale til grøn pulje. Indbetaling skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet som et engangsbeløb og ud fra en fast afregningsmodel baseret på anlæggets effekt. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

 • 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning, som udløb i 2018. Den tidligere grønne ordning har i perioden 2012-2017 givet i alt 6,7 mio. kr. til lokalforankrede projekter i Brønderslev Kommune.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinier for ansøgningsprocedure for tilskud samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Det Grønne Råd blev på møde den 2. februar 2021 orienteret om grøn pulje, og kom med input til kommunens videre arbejde med et administrationsgrundlag for puljen. Det Grønne Råd lagde blandt andet vægt på, at der ydes tilskud til projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles, projekter der kan bidrage til en CO2 reduktion, projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen, projekter der støtter de kommunale strategier/politikker. Det Grønne Råd bemærker endvidere, at det er vigtigt at det synliggøres, hvad midlerne bruges til.


Forvaltningen har udarbejdet forslag til et administrationsgrundlag, der beskriver de overordnede principper for grøn pulje i Brønderslev Kommune, herunder den politiske og administrative forankring, ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger samt arbejdsgange.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midler i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, udvikling af by og land, rekreative, kulturelle- eller fritidsmæssige formål. Midlerne kan også anvendes til klimaforbedrende eller CO2 reducerende tiltag. Grøn pulje skal således understøtte Brønderslev Kommunes visioner og strategier og målsætningerne i mange af Brønderslev Kommunes politikker så som landdistriktspolitikken, erhvervs- og turismepolitikken, fritids- og idrætspolitikken, kulturpolitikken etc. I forbindelse med en ansøgningsrunde kan kommunen vælge at målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer eksempelvis bæredygtighed, bosætning, bevægelse etc.

For at sikre, at en vis andel af midlerne tilfalder det lokalområde, som ligger tættest på de opstillede vedvarende energianlæg kan Byrådet beslutte, at X % af midlerne forbeholdes projekter indenfor en radius af 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson, skal projektet have et almennyttigt formål. Brønderslev Kommune kan ansøge om midler fra grøn pulje, dog bemærkes, at såfremt midlerne bruges på kommunale anlægsinvesteringer, tæller det med i kommunens samlede ramme for anlægsinvesteringer. Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud.

Ifølge retningslinierne for grøn pulje, skal kommunen i sin administration af puljen give adgang til, at puljen kan søges af personer, der bor i nabokommunerne, såfremt disse bor indenfor 6 gange møllehøjde eller indenfor 200 m fra solcelleanlæg. Der kan søges om hel eller delvis støtte til projekter, med et minimumsbudget på 50.000 kr.

Det foreslås at grøn pulje politisk forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje.

Administrativt forankres grøn pulje i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det er muligt at afsætte 8 % af de indbetalte midler til administration af puljen, hvilket foreslås i administrationsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at eventuelle uforbrugte midler kan overføres fra et budgetår til det næste.

Såfremt midlerne ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solenergianlæg og forventer derfor, at der vil blive indbetalt betydelige midler til grøn pulje i de kommende år. Indtil videre er der igangsat planlægning for 3 større solenergi projekter (Hjallerup enge - Hjallerup, Pulsen – Voergaard Slot, Tagmarksvej – Brønderslev) for ca. 600 hektarer samlet. Der er endvidere en ansøgning om vindmøller ved Tuekær/Bolle Enge, der har været i fordebat. Etablering af solenergianlæg ved Pulsen er netop sendt i høring med udgangspunkt i en forventet effekt på 110.000 MW svarende til energi til ca. 25.000 husstande. Realiseres projektet forventes der en indbetaling til den grønne pulje på 4.400.000 kr.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt VE anlæg er klar til at blive taget i brug. Der lægges i administrationsgrundlaget op til, at der kan gennemføres 2 årlige ansøgningsrunder. De første midler i grøn pulje forventes tidligst at kunne uddeles i 2023, da indbetaling til grøn pulje først sker, når VE anlægget er nettilsluttet. Det anbefales, at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde, og eventuelt tilrettes baseret på erfaringer fra første ansøgningsrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje
 • at Byrådet beslutter, om der forlods skal reserveres midler til projekter i nærheden af energianlæggene
 • at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 7. september 2021, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilaget tilrettes, så det tydligere fremgår, at puljen forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgningerne om tilskud fra grøn pulje.

Det indstilles, at der afsættes op til 8 % til administration af ordningen.

Det indstilles, at 25 % af midlerne tilfalder lokalområdet til udmøntning inden for 2 år. Hvis midlerne ikke er brugt, tillægges de puljen til anden fordeling.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Frivilligpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.


Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig". Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hverdag. Der ses en tydelig kobling til Brønderslev Kommunes vision frem mod 2025.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der efterfølgende kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. september 2021:

På frivillighedsområdet har Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø indledt et samarbejde med Frivilligrådet, Røde Kors og Ældresagen om et projekt i Grindsted Plantage i Brønderslev. Projektet har til formål at lave naturplejeaktiviteter i Grindsted Plantage for ældre ensomme mænd, som ikke er tiltrukket af de aktiviteter, som allerede tilbydes denne målgruppe. Projektet finansieres af fondsmidler, som løbende søges hjem til projektet. Velux fonden har allerede støttet projektet med 100.000 kr. og derfor er projektet klar til opstart. Fagforvaltningen deltager løbende med vejledning omkring naturpleje og har også leveret mandskabsvognen til projektet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø arbejder på at etablere en ordning med stiambassadører, hvor formålet er at indbyde til samskabelse/inddrage borgerne i arbejde med at vedligeholde nogle af kommunens rekreative stier, så der er flere om at opretholde stierne, der er en del af grundlaget for at borgere kan øge såvel deres fysiske som mentale sundhed og trivsel i naturen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Frivilligpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Udbud af indkøb af containere til mad- og restaffald samt røde miljøkasser


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse på opstart på ny affaldssortering i Brønderslev Kommune fra den 1. oktober 2022 har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet en procesplan for udbudsprocessen om indkøb af overjordiske containere til rest- og madaffald samt indkøb af røde miljøkasser til farligt affald. Herunder er der udarbejdet forslag til vægtning mellem pris og kvalitet mv. for containerne til mad- og restaffald.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om procesplanen for disse udbud kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i juni 2021 indgået kontrakt med Meldgaard Miljø A/S om indsamling af mad- og restaffald samt farligt affald i røde miljøkasser med virkning fra den 1. oktober 2022. Fagforvaltningen er nu gået i gang med en proces, som skal munde ud i, at indkøb af containere og røde miljøkasser sendes i udbud.

Containere til mad- og restaffald

Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om denne udbudsopgave. Det har tidligere været estimeret, at der var behov for indkøb af ca. 14.000 stk. rumopdelte containere på 240 liter til mad- og restaffald. Derudover skal der indkøbes et antal containere på 370 l og 660 l samt nogle nedgravede containere. En nærmere vurdering har vist, at der er behov for følgende antal overjordiske containere:

Indhold

Størrelse, liter

Antal kamre

Forventet antal

Mad- og restaffald

240

2

13.700

Restaffald

240

1

780

Madaffald

240

1

650

Restaffald

370

1

300

Madaffald

370

1

190

Restaffald

660

1

70

I den videre proces kan der blive behov for yderligere justering af forventet antal. Fagforvaltningen planlægger, at der indkøbes et lidt større antal, så der er en lagerbeholdning til eventuelt ødelagte eller bortkomne containere.

Der er flere fabrikker, som fremstiller 240 l containere; herunder AVK Plast A/S, som har leveret de 240 liter containere, som siden 2019 har været anvendt til indsamling af plast & metal og papir. Fagforvaltningen planlægger at gennemføre ét EU-udbud opdelt i to delaftaler, hvor den ene delaftale omfatter alle 240 liter containere, og den anden delaftale omfatter containere på 370 liter. Indkøbet af de forventede 70 stk. 660 l containere planlægges gennemført uden udbud ved anvendelse af Udbudslovens delydelsesregel. Det er fagforvaltningens opfattelse, at udbud på den måde giver en mere enkelt proces omkring udbuddet, og at dette vil medføre nogle favorable tilbud fra de relevante aktører.

Fagforvaltningen planlægger endvidere, at udbringning af alle 240 liters containere skal være inkluderet som option i udbuddet, således at leverandøren også som udgangspunkt vil være ansvarlig for at sørge for udbringning; sandsynligvis som en underaftale med en transportvirksomhed. Denne model blev også anvendt, da der i 2018/2019 blev indkøbt og udbragt containere til plast & metal og papir. Udbringning af containere på 370 liter og 660 liter planlægges i lighed med sidst foretaget af kommunens egen vej- og parkafdeling.

I udbuddet af indkøb af 240 liter og 370 liter containere skal der foretages en vægtning mellem pris og kvalitet. Med kvalitet forstås i denne sammenhæng holdbarhed/garanteret levetid, brugervenlighed og ergonomi for både borgere og skraldemænd. Da lang holdbarhed af containerne er vigtig for den langsigtede økonomi, er det fagforvaltningens opfattelse, at vægtningen mellem pris og kvalitet bør være henholdsvis 40 % og 60 %. Denne vægtning blev også anvendt, da der i 2018/2019 blev indkøbt containere til plast & metal og papir i samarbejde med Hjørring Kommune og AVV.

Røde miljøkasser til farligt affald

I Hjørring, Rebild og Mariagerfjord Kommune har der gennem en årrække været indsamlet farligt affald i røde miljøkasser. I Jammerbugt og Aalborg Kommune er indsamling af farligt affald i lighed med Brønderslev Kommune en ny opgave. Reno-Nord har aftalt med Aalborg og Jammerbugt Kommuner, at Reno-Nord sørger for udbud af indkøb af røde miljøkasser. Desuden skal der udbydes suppleringsindkøb af røde miljøkasser til Rebild og Mariagerfjord kommuner i samme udbud.

Brønderslev Kommune har mulighed for at tilslutte sig udbudsprocessen sammen med ovenstående kommuner. Det er planen, at alle de deltagende kommuners logo vil blive indgraveret i kasserne. På den måde er der mulighed for større fleksibilitet, og der er behov for indkøb af færre kasser til reservelager. Det er fagforvaltningens opfattelse, at dette vil være en stor fordel for Brønderslev Kommune, da der gennem fælles udbud kan opnås en favorabel pris.

Den videre proces

Mange kommuner planlægger i øjeblikket udbud i lighed med ovenstående. Da der er procestid på fremstilling af containere og miljøkasser er det hensigtsmæssigt at gå i gang med udbudsprocessen allerede nu. Der vil efterfølgende være behov for en afklaring af en række forhold op til start på den nye indsamling den 1. oktober 2022.

Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • Aftale om behandling af farligt affald. Det kunne fx være på MV Farligt Affald A/S i Hjørring, men det vil formentlig kræve en udbudsproces.
 • Eventuelt indkøb af køkkenspande til madaffald som tilbud til interesserede borgere. Udlevering kunne fx ske fra genbrugspladserne i kommunen.
 • Eventuelt indkøb af plastposer til mad- og restaffald, som kan udleveres til borgerne, så de ikke selv skal købe dem.

Fagforvaltningen arbejder videre med disse spørgsmål i den kommende tid og vil i nødvendigt omfang sørge for orientering / godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til godkendelse af udbudsproces for indkøb af

 1. containere til mad- og restaffald som skitseret ovenfor og
 2. røde miljøkasser til farligt affald.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Der holdes fysisk møde, hvor der informeres om fusionsproces mellem AVV og RenoNord den 14. oktober 2021, kl. 16:00-18:00.
 • Borgermøde vedr. områdefornyelse i Asaa blev drøftet.
 • Den gl. smedie i Thise – sikkerhedsmæssige foranstaltninger?
 • Asfalt-typer drøftes i forbindelse med udbud.
 • Hækklipning i boligområder.
 • Knækkede rister på Slotsgade.
 • Møde med Kystdirektoratet den 12. oktober 2021.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 28. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer