Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 1. november 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Endelig vedtagelse af Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til midtbyplan for Hjallerup har været i offentlig høring til og med den 1. september 2021.

I løbet af høringsperioden er der afholdt borgermøder og modtaget 9 høringssvar. Høringssvarene handler bl.a. om den fremtidige trafikafvikling i midtbyen, Dramhuspladsen og konkrete forhold vedrørende enkelte ejendomme.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyplan for Hjallerup skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. juni 2021 forslag til Midtbyplan for Hjallerup. Midtbyplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Midtbyplanen er en overordnet retningsgivende udviklingsplan, der fastsætter de overordnede rammer og intentioner for udvikling af Hjallerup midtby. Intentionerne og rammerne fra midtbyplanen vil blive yderligere bearbejdet og tilpasset i forbindelse med efterfølgende anlægsprojekter og lokalplaner.

Midtbyplan for Hjallerup omfatter den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på:

 • Omdannelse af Hjallerup Centret
 • Etablering af et nyt centralt torv
 • Ny busbetjening i Søndergade
 • Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/GI. Markedsvej

Høring om forslag til Midtbyplan for Hjallerup har udgjort en fordebat i henhold til planlovens § 23c, da en del af midtbyplanens realisering, særligt for Hjallerup Centret, vil forudsætte, at der efterfølgende udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan(er).

I høringen er der modtaget 9 høringssvar og afholdt 2 borgermøder. De primære forhold fra høringssvar og på borgermøderne er:

 • Omdannelse af Dramhuspladsen til parkering
 • Ønske om trafikfredeliggørelse af Østergade
 • Tilkørselsforhold og parkering omkring ejendommene Søndergade 8-10 og Hjallerup Centret 8-16
 • Bekymring for udkørsel fra ny central p-plads til Søndergade
 • Bekymring for ændret vigepligt i krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej
 • Parkeringsplads ved lægehuset

Høringssvarene er beskrevet og besvaret enkeltvis i vedlagte høringsnotat.

På baggrund af høringssvarene foreslår fagforvaltningen, at der foretages følgende ændringer af midtbyplanen:

 • Parkeringsplads ved lægehuset udtages af planen.
 • Ved Søndergade 8-10 fastholdes mulighed for parkering ud for butikker, eksisterende muligheder for varelevering for varebiler fastholdes og varelevering for lastbiler sker via buslomme.
 • Ved Hjallerup Centret 8-16 etableres en servicevej til varelevering samt en række p-pladser langs den eksisterende bygning.
 • At der etableres et opmærksomhedsfelt, hvor cyklister kan krydse Gl. Markedsvej til stisystem mod skole og hal.

Ændringerne er vist på skitserne i den reviderede midtbyplan, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen anbefaler, at den grundlæggende struktur i midtbyplanen fastholdes med etablering af en central p-plads og torv i Hjallerup Centret mod Søndergade, da det vurderes som værende et centralt element i at skabe attraktive facader i Hjallerup Centret. For detailhandlen er det vigtigt med synlig og let tilgængelig parkering og det vurderes derfor som væsentligt, at den nye centrale p-plads får adgang fra Søndergade. Fagforvaltningen anbefaler, at muligheden for at omdanne Dramhuspladsen til parkering fastholdes. I stedet skabes der et nyt attraktivt torveområde centralt i Hjallerup Centret, der kan danne ramme om samlende aktiviteter i byen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Midtbyplan for Hjallerup endeligt med de foreslåede ændringer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Igangsætning af planlægning for et boligområde, Brandur Allé 2, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Restate Development, der har købt Brandur Alle 2, Brønderslev, ønsker at bygge 6 dobbelthuse på grunden. Hver bolig bliver på 95 m2, som 4-værelses dobbelthuse med carporte. Grunden har tidligere været ejet af Boligforeningen Fredensbo.

Arealet ligger, som det sidste ledige areal, i institutionsområdet ved Brønderslev Gymnasium, Idrætshøjskolen, Sygehus mv. mellem botilbuddet på Brandur Alle og boligerne på Nygårdsvænget.

Ejer ønsker er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, idet den eksisterende planlægning for arealet udpeger området til et institutionsområde. Der skal derfor, ud over en ny lokalplan, udarbejdes et kommuneplantillæg, som overfører arealet fra institutionsområde til boligområde.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for Brandur Alle skal sættes i gang med en fordebat.

Sagsfremstilling

Restate Development har købt Brandur Allé 2, Brønderslev, af Boligforeningen Fredensbo med henblik på opførelse af 12 boliger i 6 dobbelthuse til udlejning. Projektet er lokalplanpligtigt, dels på grund af byggeriets omfang og dels på baggrund af anvendelsesændringen. Boligforeningen Fredensbo, der har ejet grunden i ca. 10 år, har vurderet, at der ikke er behov for et bo-tilbud eller institutioner i området, og har derfor valgt at sælge arealet til den private lokale bygherre.

Det er ansøgers opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt med bynære mindre rækkehuse til leje i Brønderslev. Området vurderes at ligge tilstrækkeligt bynært til at være attraktivt for seniorer, som gående eller på cykel selv kan transportere sig til butikker, togstationen og aktiviteterne ved Brønderslev Hallen. Lejerækkehusene kan, såfremt seniorerne ønsker at sælge en større ejerbolig, som fx et parcelhus eller en landejendom, frigøre de store boliger, som kan indgå i et generationsskifte, hvor unge børnefamilier kan flytte ind.

Nuværende planlægning

Arealet ligger, som det sidste ledige areal, i institutionsområdet mellem Nordens Alle, Parkvej, Nørregade og Tolstrupvej - ved Brønderslev Gymnasium, Idrætshøjskolen, Sygehus mv. - nærmere bestemt mellem botilbuddet på Brandur Alle og boligerne på Nygårdsvænget. Hele området med institutioner er reguleret af den partielle byplanvedtægt nr. 9 fra 1974, der udlægger området til offentlige formål: institutioner. Arealet er i kommuneplanen udlagt i rammeområde 01-O-08 - Offentligt område, Nordens Alle, der udlægger området til offentlige formål, herunder også portnerboliger og boinstitutioner.

Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanens rammer kan dog ændres ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, mens bygherre udarbejder et lokalplanudkast. Da der i kommuneplantillægget er tale om en anvendelsesændring, skal processen med udarbejdelse af et kommuneplantillæg starte med en i fordebat i 2 uger. Der lægges ikke op til et borgermøde i fordebatten.

Fremtidig planlægning

Områdets planlægning ønskes ændret fra institutionsområde til boligområde med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage. Bebyggelsesprocenten er 20 %. Arealet er ca. 6.100 m2.

Ansøger ønsker at bygge 12 boliger, der placeres i 3 "klynger" med dobbelte indkørsler mellem husene. Der er derfor 4 boliger, som har fælles (dobbelt) indkørsel. Boligerne har haver, der støder op mod hinanden i bagskel. Grundstørrelsen vil variere mellem 360-425 m2. I forhold til kommuneplanens retningslinjer skal grundene mindst være på 400 m2. Grundene går til kørebanekant.

Hver bolig bliver på 95 m2 - indrettet som 4-værelses rækkehuse med egen carport, en p-plads og et lille skur. Der er udlagt et mindre restareal på 57 m2 til fælles opholdsarealer. I kommuneplanen er det fastlagt, at for projekter, der rummer flere end 5 boliger gælder, at der skal etableres et fælles opholdsareal på 50 % af det bebyggede areal - i dette tilfælde 768 m2. Det vil reducere projektet med 2 boliger. Ansøger argumenterer for at der skal afviges fra kommuneplanens bestemmelser med, da der er kort afstand til grønne, åbne idrætsarealer ved gymnasiet, idrætshøjskolen mv.

Der er ikke lavet forsinkelsesbassin for regnvand indenfor området, så det er en forudsætning, at al regnvandet kan ledes til kloak (med maks. på 5 liter pr. sekund).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • om der skal laves en afvigelse fra kommuneplanen, så projektet kan gennemføres som ansøgt,
 • at ansøger skal bidrage til planlægningsprocessen med udarbejdelse af et oplæg til fordebat og senere et udkast til lokalplan, samt
 • at fordebatten sættes i gang.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der udarbejdes til kommuneplantillæg, som overfører arealet fra institutionsområde til boligområde.

Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev, Hildo Rasmussen, Simon Aagaard og Carsten Ullmann Andersen indstiller, at projektet reduceres med 2 boliger, så kommuneplanens bestemmelser om fælles opholdsareal overholdes.

Peter Stecher og Dennis Kvesel indstiller, at der afviges fra kommuneplanens bestemmelser, så projektet kan gennemføres som ansøgt.

Udvalget indstiler, at ansøger skal bidrage til planlægningsprocessen med udarbejdelse af oplæg til fordebat og senere et udkast til lokalplan samt at fordebatten sættes i gang.

Bilag

Til toppen


5. Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Nørregade 19, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

MVe Holding har købt arealet med bygningerne fra det tidligere Dronninglund Sygehus. Den nye ejer ønsker at omdanne de eksisterende bygningerne til boliger, lidt mindre erhverv samt at bygge nye boliger.

Den gældende lokalplan giver mulighed for en anvendelse til sygehusdrift, hvorfor der kræves et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, inden der kan gives byggetilladelse og en omdannelse/nybyggeri kan påbegyndes.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt planlægningen for området kan sættes i gang efter principperne i Økonomiudvalgets beslutning af 12. februar 2020.

Sagsfremstilling

MVe Holding har købt arealet med bygningerne fra det tidligere Dronninglunds Sygehus, Nørregade 19, 19C og Tidselbak Alle 1, 1A, 3 og 5, Dronninglund. Købet rummer arealet med sygehusbygningerne, mens den eksisterende institution og parkeringspladserne mod nord (Tidselbak Alle) ikke er en del af købet. Sygehusbygningerne står i dag tomme, når der ses bort fra, at der stadig er en lægeklinik i den midterste, højeste bygning og varmecentralen.

MVe Holding har købt bygningerne med henblik på at ændre anvendelsen af bygningerne fra sygehusdrift til et boligområde, dels med rækkehuse og dels med lejligheder. Der ønskes mulighed for, at stueetagen i den højeste blok kan anvendes til mindre sundhedsrelaterede erhverv i tilknytning til lægehuset, som f.eks. tandlæge, fysioterapi mv. -- gerne også med andre liberale erhverv, som kontorer, frisører, klinikker mv. som kan etableres uden gener for boligerne. Der ønskes ikke detailhandel.

Brønderslev Kommune er, forud for at bygningerne blev udbudt til salg af Regionen, blevet spurgt om, hvad kommunen er indstillet på at ændre plangrundlaget til. Økonomiudvalget besluttede den 12. februar 2020, at området - på baggrund af en lokalplanlægning - kan omdannes til et boligområde som beskrevet i oplægget). Økonomiudvalget besluttede at præcisere, at det tydeligere bør fremgå, at det grønne område skal fastholdes i størrelse.

Området ved Tidselbak Alle er i kommuneplanrevisionen overgået til boligramme 02-B-03 og er derfor ikke en del af nærværende projekt. Tilsvarende er ældrecenteret Margrethelund og den tidligere villa ved indkørslen til sygehuset ikke en del af nærværende projekt. Villaen indeholder i dag en institution for handicappede. Villaen forventes solgt særskilt og videreført som institution.

Nuværende planlægning

Den tidligere planlægning for det aktuelle område med sygehusbygningerne, Margrethelund og Tidselbak Alle udlægger området til offentlige formål, nærrekreativt område, sundheds-, døgn- og ældreinstitutioner, funktionærboliger og grønt område. Området er reguleret af kommuneplanramme 02-O-05 Offentligt område, Sygehus og Margrethelund. Området er desuden reguleret af lokalplan 06-12 Sygehus, plejehjem m.m., Dronninglund fra 1983, som kun må anvendes til Sygehus, plejehjem, ungdomsboliger og funktionærboliger.

I området er der registreret 2 bevaringsværdige bygninger - sygehusets hovedbygning fra 1955. Det er karakteristisk for området, at bygningerne er opført i røde mursten.

Anvendelse af områdets eksisterende bygninger ønskes ændret til boliger, mindre ikke-generende erhverv, og der ønskes et nybyggeri på 6 rækkehuse. Det er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanens rammer kan dog ændres med vedtagelse af et kommuneplantillæg. Da der i kommuneplantillægget er tale om en anvendelsesændring, skal processen med udarbejdelse af tillægget starte med en fordebat i 2 uger. Bygherre udarbejder materialet til fordebatten og et udkast til en ny lokalplan.

Fremtidig planlægning

Områdets planlægning ønskes ændret fra offentlige formål til et boligområde. På bilag er vist de eksisterende bygninger og eksisterende parkeringspladser vist med blå signaturer, mens nybyggeri og nye parkeringspladser er vist med røde signaturer. I alt forventer ansøger at kunne indrette 69 etageboliger/rækkehuse samt lidt ikke-generende erhverv i området. Lokalplanen forventes opdelt i byggefelter, hvor indenfor de ydre dimensioner for byggeriet fastlægges kombineret med et maksimalt antal boliger for hver byggefelt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget nogen former for byggesagsbehandling, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvorvidt projektet reelt kan etableres. Byggefeltet med de 6 nye rækkehuse er placeret på en del af plænen, som har græsarmeringssten. Det kunne tyde på en redningsvej, hvilket må undersøges nærmere.

De nuværende 2 primære vejadgange fra Nørregade og de 2 mindre vejadgange fra Tidselbæk Alle fastholdes. De nuværende parkeringsarealer fastholdes, og der etableres 53 nye parkeringspladser, så der i alt bliver 121 p-pladser. Der bør sikres gangforbindelser på tværs af området til stierne i det sydvestlige hjørne, hvor der er forbindelse mod Lundagervej og videre til stierne ved Skovbrynet og Brugsen/Slotsgade.

Den sydlige del af lokalplanområdet er i dag et parkområde med en del store, solitære træer. Området består af store klippede plæner, afgrænset mod Nørregade af en bøgehæk og læbælter mod syd og vest. Størstedelen af parken forbliver uberørt. I parken findes flere markante gamle træer, som bør undersøges med henblik på bevaring. Der findes bl.a. et årtusindtræ og et evighedstræ.

Det er ikke muligt at indføre handlepligt og rækkefølgebestemmelser i lokalplanen. Det vil derfor være muligt for bygherre at udnytte en del af byggemulighederne i lokalplanen og lade resten af bygningerne forfalde.

Da området skal kloakeres under ét, forudsættes det, at der stiftes en fælles grundejerforening, der står for bl.a. varmeforsyning, veje, kloakering og vedligeholdelse af de grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • sætter en fordebat i gang,
 • beslutter om der skal afholdes borgermøde i fordebatten eller i høringen om lokalplanforslaget, og
 • godkender at ansøger bidrager til planlægningsprocessen med udarbejdelse af et debatoplæg til fordebatten og et udkast til lokalplan, som følger principperne i Økonomiudvalgets beslutning.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Det indstilles, at der bliver 4 ugers fordebat og at der holdes borgermøde i fordebatten.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om forslag til Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er i 8 ugers offentlig høring fra den 1. oktober 2021 til den 26. november 2021. Brønderslev Kommunes ansøgning om at udtage del af et sommerhusområde med Gerå for til gengæld at kunne udlægge 70 nye sommerhusgrunde ved Asaa er medtaget i forslag til landsplandirektivet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2019 ansøgte Brønderslev Kommune Bolig- og Planstyrelsen om at få mulighed for at omplacere sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

Ønskerne fra ansøgningen er medtaget i forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som nu er i offentlig høring fra den 1. oktober 2021 til den 26. november 2021.

Områderne medtaget i landsplandirektivet er i overensstemmelsen med ansøgningen. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at Brønderslev Kommune ikke indsender et høringssvar.

Forslag til landsplandirektiv giver mulighed for at udlægge et område på 11 ha ved Asaa Strandenge til sommerhusområde med op til 70 sommerhusgrunde. Udlægget er betinget af at 11 ha af kommuneplanramme 33-S-02 Sommerhusområde Bunken ved Gerå først tilbageføres til landzone. Brønderslev Kommune har 4 år fra endelig vedtagelse af landsplandirektivet til at endeligt at vedtage og offentliggøre en lokalplan for det nye sommerområde. Såfremt dette ikke sker, bortfalder muligheden for at udlægge sommerhusområdet.

Den videre proces forløber således, at når landsplandirektivet bliver endeligt vedtaget, kan Brønderslev Kommune ophæve lokalplanen for sommerhusområdet ved Bunken og tilbageføre området til landzone. Dette kan gøres som en samlet planproces. Derefter kan der afholdes en fordebat for et kommuneplantillæg for sommerhusområdet ved Asaa Strandenge og udviklingsområder i kystnærhedszonen (jf. landsplandirektiv 2021 for udviklingsområder i kystkærhedszonen). Efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for sommerhusområdet.

Forslag til landsplandirektiv fastsætter yderligere, at kommunen skal orientere berørte lodsejere og lokalt offentliggøre landsplandirektivet og oplyse om den kommende planlægningsproces. Brønderslev Kommune vil udsende orienterende brev til de lodsejere, som er berørt af landsplandirektivet nu. Når landsplandirektivet er endeligt vedtaget og tidshorisonten for planprocessen er fastlagt, vil Brønderslev Kommune indbyde lodsejerne til dialogmøder omkring processen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Asaa Havn - Udviklingsmuligheder


Resume

Sagsforløb: TM

Orientering fra møde med Kystdirektoratet om udviklingsmuligheder på Asaa Havn og drøftelse af, hvordan der kan arbejdes videre med udviklingen af havnen.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny lokalplan for havnen.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 12. oktober 2021 var der møde på Asaa Havn, hvor udviklingsmuligheder på Havnen blev drøftet.

I mødet deltog formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget (Peter Stecher og Hildo Rasmussen), formandskabet for Asaa Havn (Thomas Nymann og Hans Chr. Holst) samt repræsentanter fra forvaltningen og Kystdirektoratet.

Der har igennem mange år været arbejdet med udviklingsplaner for Asaa Havn, men planerne er hver gang blevet stoppet under henvisning til strandbeskyttelseslinjen.

I 2017 ansøgte kommunen Kystdirektoratet om ophævelse strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet meddelte afslag ansøgningen i 2019. Grundet Corona har det først været muligt at holde møde med Kystdirektoratet nu. På mødet redegjorde Kystdirektoratet for baggrunden for afslaget. Den primære begrundelse for afslaget er, at Asaa Havn ikke ligger i tæt tilknytning til byen, men et stykke væk.

På mødet blev mulighederne for udvikling på havnen drøftet, da det er et stort ønske at tiltrække flere turister til byen og havnen, og at udvikle havnen, så den i endnu højere grad kan anvendes rekreativt samt til turisme og overnatning.

Med den gældende lovgivning er det ikke muligt at bygge boliger / sommerhuse på havnen, men der er mulighed for at lave klubhuse, opbevaringsskure, omklædningsfaciliteter og anlæg til brug for foreninger og klubber med tilknytning til havet og kysten. Der kan etableres shelters, bålhytter, madpakkehytter og bålpladser til brug for daginstitutioner, folkeskoler og lign.

Overflødige bygninger på havnen kan bruges til tiltag, der understøtter turismen og foreningerne på havnen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter, hvordan der kan arbejdes videre med udvikling af havnen. Det foreslås, at udvalget tager stilling til, om der skal sættes en proces i gang med bl.a. foreninger / brugere af Asaa Havn samt Destination Nord, hvor der sættes fokus på havnens udvikling. Dette arbejde kan efterfølgende bruges i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for havnen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget godkendte, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Asaa Havn. I den forbindelse igangsættes en proces i 2022, hvor der sættes fokus på havnens udvikling.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsbevilling til byggemodning af 5 parceller Moltkes Allé Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parceller.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Bygmodning af de 5 parcelhusgrunde er en del af lokalplan 02-B-08.1 Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund, vedtaget den 12. april 2021.

Boligparcellerne ligger i umiddelbar sammenhæng med 17 tæt-lave almene boliger, som Sundby-Hvorup Boligselskab opfører og tæt på boligkvarteret på Moltkesvej. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale boligparceller til salg i Dronninglund. De 5 parcelhusgrunde har et samlet areal på 4.416 m2

Boligparceller byggemodnes i samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab, så udgifterne til byggemodningen minimeres. Der er vedhæftet en oversigt over de udgifter af den samlede byggemodning, der tilfalder Brønderslev Kommune. Udgifterne er regnet som 5/22 dele af de samlede udgifter, idet Sundby-Hvorup Boligselskab hæfter for 17/22 dele af de samlede udgifter til byggemodningen.

Brønderslev Kommune hæfter for i alt 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodningen af 5 parcelhusgrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund. Bevillingen foreslås finansieret af kontoen for jordforsyning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på 0,7 mio. kr. til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé foreslås finansieret af jordforsyningskontoen.

Beslutning

Udsættes.

Bilag

Til toppen


9. Partnerskabsaftale med landbrugsorganisationerne


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om indgåelse af Klimapartnerskabsaftale mellem Landbonord / Agrinord og Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager i "Den Fælles Nordjyske Klimaambition", herunder konkret deltagelse i DK2020 projektet fra efteråret 2021. Begge indsatser indeholder udarbejdelse af klimaplaner på kommunalt niveau. Klimaplanen skal være med til at opfylde Parisaftalens mål vedtaget i 2015. Hovedfokus i aftalen er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader Celsius.

Rammen for DK2020 projektets arbejde er en reduktion af CO2 udledningerne samt tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaforandringerne.

Klimapartnerskabet ønsker at tage et lokalt medansvar. Samarbejdet skal danne rammen om styrkelse af dialogen mellem Brønderslev Kommune og landbruget om muligheder og barrierer i landbrugets grønne omstilling. Hvilket består i et målrettet samarbejde for, at Brønderslev Kommune som geografisk afgrænset område sigter efter indfrielse af Parisaftalen på kort og lang sigt:

 1. Der reducerer CO2 udledningerne med 70 % i 2030 og 100 % senest i 2050.
 2. Gør sig robust og modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

Det betyder, at Landbrugssektoren og Brønderslev Kommune konkret samarbejder om projekter, der fremmer

 • Klimagasreduktioner og robustheden over for klimaforandringer
 • Skovrejsning
 • Vådområder og udtagning af kulstofrige lavbundsjorde
 • Biogasproduktion
 • Reduktion af klimabelastningen fra husdyr- og planteavl
 • Multifunktionel jordfordeling
 • Nationale rammebetingelser for CO2 udledning i landbrugserhvervet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Klimapartnerskabsaftalen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Etablering af parkeringsplads ved Ø. Brønderslev Centralskole


Resume

Sagsforløb: TM

Fagforvaltningen har i dialog med Øster Brønderslev Centralskole udarbejdet en plan for området ved skolen, der skal forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter (skoleeleverne).

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udkast til plan for ny parkeringsplads samt opgradering af eksisterende parkeringsplads ved Øster Brønderslev Centralskole kan godkendes og til restfinansiering af projektet.

Sagsfremstilling

I 2019 skete der er ulykke ved Øster Brønderslev Centralskole, hvor en skoleelev blev ramt af skolebussen i forbindelse med at skolebussen kørte ind på parkeringspladsen foran skolen. Skolebestyrelsen har efterfølgende anmodet fagforvaltningen om en dialog om trafiksikkerheden ved skolen.

Der har været dialog med politiet om alternative løsninger for en forbedret trafiksikkerhed i området, og der foreligger nu en løsning som kan godkendes af politiet.

Forslag til ny løsning

Der foreligger nu et forslag til en løsning, der skal bidrage til at forbedre trafiksikkerheden i området ved skolen. Udvidelsen af p-pladsen vejbetjenes fra Elmevej og udkørslen sker ind til den eksisterende p-plads. For at sikre de bløde trafikanter på fortovet etableres der asfaltramper for at holde hastigheden nede og et tydeligt signal om at bilisten har vigepligten. P-pladsen anlægges med asfalt i kørebanearealet og græsarmering i p-båsene. Der anvendes slået herregårdssten for at vise en tydelig afmærkning mellem båsene. P-pladsen fremtidssikres i henhold til opsætning af ladestandere ved at lægge tomrør ned i jorden til alle p-båse.

På den eksisterende p-plads ændres området med skråparkering, så der kun er en række p-båse. Dette sikrer mere manøvreplads til busserne. Den vestlige overkørsel udvides til 8 m i bredden, og den østlige overkørsel bliver lukket for alt indkørende trafik. Afmærkningen på pladsen skal fornys, hvilket kræver en ny asfaltering.

Økonomi

Etablering af ny parkeringsplads med indkørsel fra Elmevej: 401.675 kr.

Opgradering af eksisterende parkeringsplads: 211.000 kr.

I alt 612.675 kr.

Finansiering

Teknik- og Miljøudvalget 2020: 120.000 kr.

Ejendomsservice: 127.000 kr.

Restfinansiering: 365.675 kr.

I alt 612.675 kr.

Forvaltningen oplyser, at der på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget for 2021 er et restbeløb på 262.000 kr. Det oplyses endvidere, at der er disponeret med 100.000 kr. til udarbejdelse af spildevandsplan, men dette arbejde sættes først i gang i 2022. Herudover er der afsat 200.000 kr. til mindre trafiksikkerhedstiltag, hvor der forventes et mindreforbrug på 75.000 kr. Udgiften på 365.675 kr. kan således finansieres via udvalgets anlægsmidler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om udkast til plan for parkering mv. ved Ø. Brønderslev Centralskole kan godkendes og til restfinansiering af projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at projektet gennemføres og finansieres som foreslået af fagforvaltningen.

Bilag

Til toppen


11. Prioritering af anlægsmidler for 2022 for Teknik- og Miljøudvalget


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til - inden for det afsatte budget for 2022 - de budgetønsker, der var fremsendt fra Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vedrørende personalemæssige ressourcer.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2022 afsat følgende midler:

Asfaltvedligeholdelse

5,0 mio. kr.

Veje og cykelstier

4,8 mio. kr.

Ekstra pulje til Teknik- og Miljøudvalget

8,0 mio. kr.

I alt

17,8 mio. kr.

Til budgetforhandlingerne var der følgende budgetønsker fra forvaltningen. Det blev besluttet, at ønskerne skulle behandles af Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende.

Fagforvaltningen ønsker, at der træffes beslutning om ønskerne nu, da de medfører ansættelse af personale / aftale med konsulenter, der gerne skal være klar til at varetage opgaverne fra 2022.

Juridisk bistand

0,5 mio. kr.

§ 3 uoverensstemmelsessager

0,5 mio. kr.

Konsulentbistand

0,5 mio. kr.

Ressourcer til DK2020-projektet

0,350 mio. kr.

I alt

1,850 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til budgetønskerne fra forvaltningen.

Personale

Der anmodes om ressourcer til personalet inden for det afsatte budget for 2022.

Beslutning

Midlerne anvendes som foreslået af fagforvaltningen.

Til toppen


12. Stibelysning på rekreativ sti til Bålhøj i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

I forbindelse med en fejlmelding på stibelysningen på den rekreative sti til Bålhøj i Øster Brønderslev blev det konstateret, at stibelysningen er koblet på kommunens gadebelysningsanlæg uden gadelysadministrationens viden.

Øster Brønderslev Borgerforening mener, at der må være sket en misforståelse, da det altid har været intentionen, at stibelysningen efter etableringen skulle overgå til at være et offentligt belysningsanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de omhandlende 12 stk. stilamper skal optages som offentlige stilamper eller forblive private med borgerforeningens som ejer.

Ved optagelse som offentlige stilamper, skal alle stilamperne udskiftes til nye pullerter med LED-armaturer kl. II, nye sikringsindsatser og transientbeskyttes, jf. kommunens standardkrav. Samtidigt skal udvalget tage stilling til finansieringen af de nye stilamper.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en fejlmelding på stibelysningen på den rekreative sti til Bålhøj i Øster Brønderslev blev det konstateret, at stibelysningen er koblet på kommunens gadebelysningsanlæg uden gadelysadministrationens viden.

Øster Brønderslev Borgerforening mener, at der må være sket en misforståelse, da det altid har været intentionen, at stibelysningen efter etableringen skulle overgå til at være et offentligt belysningsanlæg. I et godkendt budgetregnskab fremgår det af en faktura fra elinstallatøren, at han har tilsluttet stilamperne til en eksisterende mast ved Elmevej.

Øster Brønderslev Borgerforening fik i 2014 midler fra Grøn Ordning til at istandsætte den rekreative sti til Bålhøj og til etablering af 12 stk. nye stilamper.

Af sagen fremgår det, at fagforvaltningen samt museet har besigtiget forholdene og sagt god for projektet, inden tilsagnet blev givet.

Det fremgår dog ikke af sagen, at stibelysningen ønskes overtaget som et offentligt belysningsanlæg, og der foreligger ingen udtalelse, vedrørende kommunens standardkrav til lampernes tekniske specifikationer, forinden en overtagelse kan finde sted.

Ifølge Stiplanen er det ikke et krav, at der skal være stibelysning på rekreative stier.

De omhandlende stilamper er med LED-armaturer, men de er desværre ikke kl. II godkendte, og de har ej heller godkendte sikringsindsatser med transientbeskyttelse.

Besluttes stilamperne optaget som et offentligt belysningsanlæg, vil dette kræve en udskiftning af stilamper til en samlet pris på mellem 33.600 - 82.800 kr., alt efter hvilken pullert der vælges og om antallet af pullerter ønskes reduceret til det halve.

Besluttes stilamperne opretholdt som private med borgerforeningen som ejer, så skal stilamperne frakobles det offentlige belysningsanlæg. Borgerforeningen har mulighed for at tilslutte stilamperne til deres egen el-måler på Bålhøj, men de ønsker dog stadig en offentlig overtagelse af stilamperne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om, at omhandlende stibelysning enten optages som et offentligt belysningsanlæg eller at stibelysningen skal frakobles og forblive et privat belysningsanlæg med borgerforeningen som ejer.

Ved optagelse til offentligt belysningsanlæg skal udvalget samtidigt vælge pullerttype og antal stilamper.

Udgiften til udskiftning af stilamper ved en overtagelse, foreslås finansieret af bevillingen for Energirenovering af gadebelysning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsættes. Der udarbejdes en samlet oversigt over situationen i hele kommunen.

Bilag

Til toppen


13. Ændring af vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY


Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i de 11 byråd og kommunalbestyrelser i 2015. Dermed var grundlaget på plads for etableringen af Nordjyllands Beredskab pr. 1. januar 2016. Der har efterfølgende været mindre justeringer i forhold til bilag til vedtægterne. Der er nu af lovgivningsmæssige årsager opstået et behov for at ændre vedtægterne.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til ændring af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der sker en overflytning af de driftsmæssige forhold omkring brand fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen. Derudover er der åbnet op for muligheden for kompetenceoverdragelse af forbud i sager, hvor brugen af eksisterende bygninger ikke overholder byggelovgivningens regler om brand.

Vedtægtsændringerne har alene til formål at videreføre de nuværende forhold, hvor Nordjyllands Beredskab gennemfører brandsyn på de i beredskabslovgivningen fastsatte objekter, og om nødvendigt udsteder påbud og/eller forbud ved overtrædelse af brandsikkerheden. Derudover kaldes Nordjyllands Beredskab ofte ud til en hændelse, som kræver en myndighedsbehandling uden for byggesags-kontorernes normale åbningstid.

Baggrunden er, at det med lov nr. 2080 af 21. december 2020 er blevet muligt i forbindelse med brandsyn at kompetenceoverdrage muligheden for at udstede påbud og forbud efter bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger til et kommunalt selskab. Med ovenstående kompetenceoverdragelse, som sikrer juridisk mulighed for at håndtere evt. påbud og forbud ved gennemførelse af brandsyn, ophæves de tidligere driftsmæssige forskrifter i medfør af beredskabslovgivningen pr. 31. december 2021.

Derfor har advokatfirmaet Holst, udarbejdet forslag til et nyt punkt 3.3 i Nordjyllands Beredskabs vedtægter og et bilag hertil.

Advokatfirmaet Holst udarbejdede i 2015 vedtægterne for Nordjyllands Beredskab. Forslag til vedtægtsændringerne er efter aftale med advokaten fremsendt til Ankestyrelsen med henblik på en forhåndsgodkendelse.

Nordjyllands Beredskab foretager brandsyn på ca. 4.900 objekter, heraf er de ca. 1.300 på brandfarlige objekter.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på møde den 14. september 2021 vedtægtsændringer for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at Byrådet godkender forslaget til ændring af vedtægter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Administrationsgrundlag Grøn Pulje


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

I forbindelse med ny energiaftale er der indgået aftale om en ny grøn pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning. Midlerne i grøn pulje kan anvendes til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Kommunen får til ansvar at administrere puljen, og forvaltningen har udarbejdet forslag til administrationsgrundlag.

Fagforvaltningen fremsender sagen til fornyet politisk behandling, da der desværre var vedhæftet en forkert version af administrationsgrundlaget, og der derfor var uoverensstemmelse mellem sagsfremstillingen og administrationsgrundlaget. Dette er nu rettet.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til administrationsgrundlag kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 29. juni 2018 vedtog Folketinget ny Energiaftale. Der blev i den forbindelse indgået aftale om at lave en ny pulje (grøn pulje), til erstatning for den grønne ordning som udløb 1. februar 2018. Ifølge § 3 i bekendtgørelsen om grøn pulje er det den kommune, hvor VE anlæggene opsættes, der skal administrere puljen.

Formålet med grøn pulje er at skabe kommunale incitamenter for en øget VE-udbygning samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Puljen forpligter opstiller af VE anlæg til at indbetale til grøn pulje. Indbetaling skal ske, når VE anlægget er etableret og nettilsluttet som et engangsbeløb og ud fra en fast afregningsmodel baseret på anlæggets effekt. Grøn pulje omfatter vindmøller på land og vand, solcelleanlæg samt vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje svarende til:

 • 125.000 kr. pr. MW for landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW for havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW for solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW for vandkraftværker

Grøn pulje erstatter den tidligere grønne ordning, som udløb i 2018. Den tidligere grønne ordning har i perioden 2012-2017 givet i alt 6,7 mio. kr. til lokalforankrede projekter i Brønderslev Kommune.

Midler fra grøn pulje kan frit anvendes til kommunale tiltag og til mange forskellige formål, med det udgangspunkt at støtte projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalområdet generelt.

Det er kommunerne som administrerer midlerne i grøn pulje. Den kommune, hvor VE anlægget opstilles har til opgave at oprette en grøn pulje, fastsætte retningslinier for ansøgningsprocedure for tilskud samt indkalde til ansøgninger. Kommunen er i administration af midlerne underlagt almindelige offentligretlige regler for kommunal virksomhed.

Det Grønne Råd blev på møde den 2. februar 2021 orienteret om grøn pulje, og kom med input til kommunens videre arbejde med et administrationsgrundlag for puljen. Det Grønne Råd lagde blandt andet vægt på, at der ydes tilskud til projekter tæt på naboer til de arealer, hvor anlæggene opstilles, projekter der kan bidrage til en CO2 reduktion, projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen, projekter der støtter de kommunale strategier/politikker. Det Grønne Råd bemærker endvidere, at det er vigtigt at det synliggøres, hvad midlerne bruges til.


Forvaltningen har udarbejdet forslag til et administrationsgrundlag, der beskriver de overordnede principper for grøn pulje i Brønderslev Kommune, herunder den politiske og administrative forankring, ansøgningsberettigede, prioritering af ansøgninger samt arbejdsgange.

Administrationsgrundlaget lægger op til, at midler i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder grønne tiltag, udvikling af by og land, rekreative, kulturelle- eller fritidsmæssige formål. Midlerne kan også anvendes til klimaforbedrende eller CO2 reducerende tiltag. Grøn pulje skal således understøtte Brønderslev Kommunes visioner og strategier og målsætningerne i mange af Brønderslev Kommunes politikker så som landdistriktspolitikken, erhvervs- og turismepolitikken, fritids- og idrætspolitikken, kulturpolitikken etc. I forbindelse med en ansøgningsrunde kan kommunen vælge at målrette en del af midlerne mod bestemte typer af projekter eller temaer eksempelvis bæredygtighed, bosætning, bevægelse etc.

Alle kan søge om midler fra grøn pulje, så længe projekterne har et offentligt og alment formål. Søger man som enkeltperson/privat virksomhed, skal projektet have et almennyttigt formål. Brønderslev Kommune kan ansøge om midler fra grøn pulje, dog bemærkes, at såfremt midlerne bruges på kommunale anlægsinvesteringer, tæller det med i kommunens samlede ramme for anlægsinvesteringer. Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud.

Ifølge retningslinierne for grøn pulje, skal kommunen i sin administration af puljen give adgang til, at puljen kan søges af alle personer, der bor indenfor inden for 6 gange møllehøjde eller indenfor 200 m fra solcelleanlæg, dette gælder også personer der bor i nabokommuner.

For at sikre, at en vis andel af midlerne tilfalder det lokalområde, som ligger tættest på de opstillede vedvarende energianlæg kan Byrådet beslutte, at x % af midlerne forbeholdes projekter indenfor en radius af 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Afstanden på 4,5 km er ikke lovbestemt i retningslinier for grøn pulje, men er inspireret af afstandskrav i den tidligere grønne ordning i Brønderslev Kommune.

Der kan søges om hel eller delvis støtte til projekter med et min. budget på 100.000 kr. dog gælder det, at afsættes der midler der er forbeholdt lokalområdet tættest på det vedvarende energianlæg er min. budgettet på 20.000 kr.

Det foreslås at grøn pulje politisk forankres i Økonomiudvalget, som på baggrund af indstilling fra Direktionen og relevante fagudvalg behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje.

Administrativt forankres grøn pulje i Fagforvaltningen for Teknik og Miljø. Det er muligt at afsætte 8 % af de indbetalte midler til administration af puljen, hvilket foreslås i administrationsgrundlaget. Det foreslås endvidere, at eventuelle uforbrugte midler kan overføres fra et budgetår til det næste.

Såfremt midlerne ikke er allokeret til projekter 3 år efter indbetaling skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen.

Brønderslev Kommune oplever stor interesse for etablering af VE anlæg, særligt solenergianlæg og forventer derfor, at der vil blive indbetalt betydelige midler til grøn pulje i de kommende år. Indtil videre er der igangsat planlægning for 3 større solenergi projekter (Hjallerup enge - Hjallerup, Pulsen – Voergaard Slot, Tagmarksvej – Brønderslev) for ca. 600 hektarer samlet. Der er endvidere en ansøgning om vindmøller ved Tuekær/Bolle Enge, der har været i fordebat. Eksempelvis har etablering af solenergianlæg ved Pulsen en forventet effekt på 110.000 MW svarende til energi til ca. 25.000 husstande. Realiseres projektet forventes der en indbetaling til den grønne pulje på 4.400.000 kr.

Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt VE anlæg er klar til at blive taget i brug. Der lægges i administrationsgrundlaget op til, at der kan gennemføres 2 årlige ansøgningsrunder. De første midler i grøn pulje forventes tidligst at kunne uddeles i 2023, da indbetaling til grøn pulje først sker, når VE anlægget er nettilsluttet. Det anbefales, at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde, og eventuelt tilrettes baseret på erfaringer fra første ansøgningsrunde.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Byrådet godkender forslag til administrationsgrundlag for grøn pulje,
 • at Byrådet beslutter, om der forlods skal reserveres midler til projekter i nærheden af energianlæggene, og
 • at administrationsgrundlaget evalueres efter første ansøgningsrunde.
Personale

Ingen.

Beslutning

Administrationsgrundlaget indstilles til godkendelse.

Det indstilles, at der afsættes op til 8 % til administration af ordningen.

Det indstilles, at 25 % af midlerne tilfalder lokalområdet til udmøntning inden for 2 år.

Hvis midlerne ikke er brugt, tillægges de puljen til anden fordeling.

Der evalueres efter første ansøgningsrunde.

Bilag

Til toppen


15. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter, der skal overleveres til det kommende Teknik- og Miljøudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet nedenstående forslag til opmærksomhedspunkter:

Introduktion af det nye udvalg

 • besøg på materielgårdene i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund - med mulighed for et "praktikforløb", så der opnås et indtryk af det område, som udvalget har ansvaret for
 • besøg på forvaltningen - Plan og Miljø på Rådhuset i Dronninglund

Hvad er den bedste introduktion til udvalget? Der ønskes en drøftelse / erfaringsudveksling fra udvalgsmedlemmerne - hvad var godt, da I tiltrådte og hvad kan gøres bedre?

Faglige opmærksomheder:

Der er en række sager, der ikke bliver afsluttet med denne udvalgsperiode og som overleveres til det nye udvalg:

 • En række lokalplaner
 • Udvikling af Asaa Havn
 • Områdefornyelse i Asaa og Flauenskjold
 • Fortsat sikring af en hurtig og effektiv byggesagsbehandling
 • Midtbyplaner - Hjallerup og Brønderslev
 • Udviklingsplan for Østergade, Brønderslev
 • Dialogrunde med lokalbyerne
 • Plan for kommunens skove, herunder helhedsplan for Grindsted Plantage
 • Langsigtet handleplan for buslæskure
 • Deltagelse i projekt - Danmarks vildeste kommune
 • Deltagelse i projekt om Den Fælles Nordjyske Klimaambition - herunder udarbejdelse af en klimaplan for Brønderslev Kommune
 • Grønne områder - afklaring af fremtidig vedligeholdelse / forsøg med blomsterenge / faunastriber
 • Implementering af stiplanen
 • Implementering af affaldssortering i flere fraktioner
 • Udarbejdelse af planstrategi til grundlag for revisionen af kommuneplanen - herunder temaplan for landskabsudpegninger
 • Teknik- og Miljøudvalget har haft tradition for at lave en "vej-tur" i forbindelse med prioritering af anlægsmidler - er det en aktivitet, som udvalget vil foreslå videreført i næste valgperiode?

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter opmærksomhedspunkterne til brug for det kommende Teknik- og Miljøudvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Til toppen


16. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes på en løsning omkring Brønderslev Perron.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Brønderslev Kommune har ikke fået midler fra staten til cykelstier. Når der kommer officielt svar laves sag til Teknik- og Miljøudvalget.
 • Udskiftning af brøndriste.
 • Ladestandere til el-biler – udvalget ønsker en orientering om reglerne / lovgivningen.

Til toppen


18. Lukket punkt: Pulje til landsbyfornyelse


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering om status for økonomi på nedrivninger


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Resultat af licitation


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 2. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer