Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget - Referat

Dato: 22. november 2021
Lokale: Gl. byrådssal, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: TM

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Behandling af indsigelser til fordebat for planlægning af boligområde ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ansøger har søgt om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning, der blandt andet huser UngeCentret og Børnehaven Kornumgård på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring. Der er kommet to indsigelser til fordebatmaterialet fra naboer i det omkringliggende område.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelser og udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. august 2021 at sætte planlægning i gang for et boligområde ved Kornumgårdsvej ved et kommuneplantillæg og lokalplan.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2021 til og med den 27. september 2021, og i høring ved berørte myndigheder i perioden 26. oktober 2021 til og med den 9. november 2021.

Projektet indebærer ansøgning om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder. Ansøger ønsker at bevare eksisterende bygning og dennes funktion.

Ønsket om at etablere et boligområde med tæt-lave boliger er i uoverensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, da området i dag er udlagt til offentlige formål og private institutioner ved kommuneplanen. Ændret anvendelse kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, samt en ny lokalplan for projektområdet.

Der er kommet 2 indsigelser til fordebatmaterialet i høringsperioden fra omkringliggende naboer.

Indsigelser

Ejere af Knolden 12 og Mozartvej 10, Brønderslev, skriver blandt andet:

 • At det er beklageligt at byens grønne områder inddrages til bebyggelse.
 • Parken, som den er i dag, er flittigt benyttet af både børn og ældre, og ligger i naturlig forbindelse med de to store plejehjem, Plejehjemmet Kornumgård og Vivaldi Friplejehjem og ældreboligerne på Mozartvej. Det grønne anlæg har rekreativ værdi for både de omkringliggende beboere og dyreliv.
 • At forholdene og tilgængelighed til grønne rekreative områder for dårligt gående og kørestolsbrugere forringes ved udbygning af boligbebyggelse på området.
 • Påpeger at den nye bebyggelse vil medføre øget trafik på Kornumgårdsvej, samt øget støjbelastning. Der anses i forvejen en forværring af trafikstøj i sammenspil med udviklingen af Brønderslev Enge.
 • At én indkørsel/udkørsel til området ikke er hensigtsmæssig i forhold til bløde trafikanter.
 • At der gøres opmærksom på eventuelt indkig til boliger i forskudte etager.
 • At inddragelsen af det rekreative område til boligbebyggelse strider imod kommunens udmelding om en grøn profil.

Partshøringssvar

Arkitekthuset Siem har på vegne af ansøger indsendt et svar til indsigelserne i høringen. Rådgiver redegør for, at det eksisterende grønne parkanlæg mod nord bevares ved projektet, og at resten af bebyggelsen stadig vil indeholde et grønt særpræg igennem bebyggelsens haver og friarealer. Dertil foreslås én indkørsel/udkørsel for at samle trafikken og skabe færre overkørsler for de bløde trafikanter på Kornumgårdsvej.

Rådgiver gør desuden opmærksom på, at der skal foretages støjreducerende foranstaltninger for at opfylde støjgrænserne for at kunne bebygge arealet ud til Kornumgårdsvej. Dette kan være ved afstand mellem bebyggelse og vej, beplantning eller støjhegn. Hertil er der lavet et eksempel på hvordan støjkravene kan opfyldes ved støjhegn og afstand til Kornumgårdsvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at parkanlægget med søen, Vivaldiparken på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, er privatejet, og ansøger fortsat ønsker at denne er offentlig tilgængelig og friholdt ved den nye bebyggelse,
 • at inddragelse af det foranliggende græsareal ved den eksisterende bygning til boligbebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af oplevelsen af områdets åbenhed, da området i dag henligger med græs og parkeringsareal,
 • at én ind-/udkørsel er trafikalt hensigtsmæssigt, da der derved kun sker én krydsning af vejadgang for bløde trafikanter, og en samling af ind- og udkørsel til området,
 • at adgangsforholdene til Vivaldiparken fra Vivaldisvej Friplejehjem fortsat vil være uændret, og
 • at der er andre nærliggende rekreative arealer i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at ny bebyggelse skal tage højde for støjafværge fra Kornumgårdsvej,
 • at der etableres forbindelser på tværs af projektområdet for at give gode adgangsforhold for gående til Vivaldiparken fra boligområdet mod syd,
 • at øvrige dele i indsigelsen fra Knolden 12 og Mozartvej 10 afvises, og
 • at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
Personale

Ingen.

Beslutning

Flertallet indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen er imod og indstiller, at det eksisterende plangrundlag til offentlige formål og private institutioner fastholdes, og der gives afslag til byggeri af 25 boliger. Der er udlagt rigelige arealer til boligbyggeri i Sydbyen. Der henvises til tre andre forgæves forsøg på at bebygge grønne områder i Brønderslev. Sagen begæres i Byrådet.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af Asaas udpegning som Fokusby i 2019 er der udarbejdet et områdefornyelsesprogram for forskønnelse og omdannelse af Asaas knudepunkter.

Områdefornyelsen består af 5 forskellige indsatser. Projekterne omfatter overordnet forskønnelse og aktivering af bymidten, en styrket sammenhæng på tværs af by
og havn, samt to nedslag på havnen, der skal bidrage til nye opholds- og mødesteder.

Maria Juul Pedersen kommer til mødet og fremlægger sagen.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i perioden maj-november 2021 i samarbejde med rådgivende tegnestue Labland og en lokal styregruppe, udarbejdet områdefornyelsesprogram for Asaa på baggrund af byens udpegning som fokusby i 2019. Sideløbende med programskrivningen er der også arbejdet aktivt med byen på den lange bane ved udarbejdelse af en helhedsplan.

Formålet med udformningen af områdefornyelsesprogrammet har været at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- og Planstyrelsens initiativ om forhøjet refusion på 80 % i 2021 ved områdefornyelsesprojekter.

I områdefornyelsen har der været fokus på arbejdet med at styrke bymidten og havnen som knudepunkter for hverdagslivet og turisme, samt binde by og havn tættere sammen. Heraf kommer de 3 indsatsområder: Bygulvet, Bindeleddet og Havnedækket, som hver indebærer projekter med fokus på fysisk omdannelse og renovering af bymidten for at synliggøre hverdagslivet, styrke det kulturelle bindeled mellem by og havn, og forstærkning af kulturmiljøet ved vandet.

Der er udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe med repræsentanter fra flere af byens foreninger og almene borgere. Byens øvrige borgere har været inddraget ved et medborgermøde den 21. september 2021 med workshops og oplæg, samt ved inddragelse af lokale aktører ved en by- og havnevandring.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten inden anlægsarbejde kan påbegyndes, herefter er der en tidsfrist på maksimalt 5 år for gennemførsel.

Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 2,5 mio. kr. hvoraf 20 % udgør kommunal egenfinansiering og 80 % udgør et statsligt bidrag.

Områdefornyelsens indsatser

I processen er der kommet frem at Asaa står overfor udfordringer såsom:

 • En nedslidt bymidte
 • Manglende sammenhæng mellem by og havn
 • Et behov for samlingssteder, ophold og leg

De udvalgte nedslag i områdefornyelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgene, og består af 5 fysiske indsatser. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Ankomstpladsen, renovering af byens centrale plads
 • Bylommen ved Stjernepladsen, aktivitetsplads for byens børn og unge
 • Bylommen ved Jernstøberiet, et mindre byrumsprojekt som genkendeligt bindeled mellem by og havn
 • Auktionshuset, et brodæk der aktiverer udemiljøet omkring bygningen
 • Sandflugtsbænken, et rekreativt element det modstår sandfygning på havnen

Ankomstpladsen

Der etableres en ankomstplads, som skal byde besøgende velkommen til byen. Pladsen skal markere ankomsten til et bymiljø og sætte rammen for hverdagslivet i Asaa. Renoveringen skal bidrage med en forskønnelse og aktivering af bymidten, samt være et bymæssigt samlingspunkt for både borgere og besøgende. Pladsen skal udarbejdes med reference havets bølger.

Bylomme ved Stjernepladsen

Der ønskes at udbygge den grønne Stjerneplads, ved at inddrage dele af asfaltarealet på den nærliggende parkeringsplads. Pladsen skal omdannes til et aktivt og levende byrum med aktiviteter for børn og unge. Et byrum for byens næste generation. Pladsen skal videreudvikles i tæt samarbejde med byens unge, hvorfor Skoleforvaltningen/Kultur & Fritid også vil blive inddraget i processen.

Bylomme ved Jernstøberiet

Jernstøberiet skal agere bindeled mellem byens to knude- og ankomstpunkter: byen og havnen. Jernstøberiet står de kommende år overfor en transformation for at blive et nyt kultur- og samlingssted. Områdefornyelsen vil understøtte omdannelsesprocessen af Jernstøberiet, ved at lave en offentlig pladsdannelse, som fysisk ligner Ankomstpladsen i bymidten og aktivere byrummet indtil bygningen er renoveret, samt bidrage til det fremtidige uderum ved Jernstøberiet.

Auktionshuset

Med indsatsområdet fokuseres der på at skabe et udemiljø omkring Auktionshuset. Første etape er et brodæk på østsiden langs Auktionshuset, som skal aktivere uderummet omkring bygningen og skabe grundlag for et levende hus, både ude og inde. Brodækket skal bearbejde kanten mellem havn og vand, og understøtte det autentiske havnemiljø.

Sandflugtsbænken

Et hegn markerer i dag overgangen mellem havn og strand. Hegnet er nedslidt, og med denne indsats peges der på potentialet i at skabe et nyt opholdsrum, der samtidig løser problematikkerne i forhold til sandfygning. Der afsættes midler til videreudvikling og konkretisering af sandflugtsbænken, som skal tillægges både praktisk funktion for at modstå sandflugt og være et nyt socialt samlingspunkt på kanten mellem den klassiske bådehavn og det åbne flade strandlandskab.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Statslig (80 %)

Kommune

Tidsplan - igangsætning

Programskrivning og projektledelse

280.000

224.000

56.000

2021-2022

Ankomstpladsen

1.000.000

800.000

200.000

2022

Bylomme ved Stjernepladsen

200.000

160.000

40.000

2023

Bylomme ved Jernstøberiet

300.000

240.000

60.000

2023

Auktionshus

360.000

288.000

72.000

2022

Sandflugtsbænk

360.000

288.000

72.000

2022

I alt

2.500.000

2.000.000

500.000

For at kommunen kan få 80 % i refusion til områdefornyelsen fra staten, skal der være meddelt tilsagn senest den 31. december 2021

Fagforvaltningen for Teknik- & Miljø foreslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for udviklingsprojekter i Asaa, med hjemtagning af statsmidler for områdefornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Asaa i budget 2021. Dette er jævnfør Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at omlægge fokusbyarbejdet til områdefornyelse på mødet den 12. april 2021.

Beløbet er frigivet.

Beslutning

Planlægger Maria Juul Pedersen kom til mødet og fremlagde sagen.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Flauenskjold blev i 2019 udpeget som Fokusby og har i den forbindelse fået udarbejdet et områdefornyelsesprogram.

Områdefornyelsen består af 5 forskellige indsatser. Projekterne omfatter overordnet at forskønne og forstærke bymidten, at styrke de bynære rekreative rum, og arbejde med at forbinde byens centrale mødesteder.

Maria Juul Pedersen kommer til mødet og fremlægger sagen.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i perioden fra maj 2021 til november 2021 i samarbejde med rådgivende tegnestue Labland og en lokal styregruppe, udarbejdet områdefornyelsesprogram for Flauenskjold på baggrund af byens udpegning som fokusby i 2019. Områdefornyelsen vil stå på skuldrene af byens helhedsplan og bygge videre med planens visioner og ideer.

Formålet med udformningen af områdefornyelsesprogrammet har været at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- og Planstyrelsens initiativ om forhøjet refusion på 80 % i 2021 ved områdefornyelsesprojekter.

I områdefornyelsen har der været fokus på arbejdet med at styrke eksisterende mødesteder i både byen og naturen som knudepunkter for hverdagslivet, samt skabe forbindelse imellem disse.

Heraf kommer de tre indsatsområder: Fællesskab, Naturen, og Forbindelser, som hver indebærer projekter med fokus på fysisk omdannelse og forskønnelse af bymidten for at definere et bycentrum, styrke det rekreative rum ved Europasøen, samt skabe synlige forbindelser og referencer mellem byens mødesteder.

Der er udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe med repræsentanter fra flere af byens foreninger og almene borgere. Byens øvrige borgere har været inddraget ved et borgerarrangement den 1. oktober 2021 med oplæg og diskussion af det fortløbne materiale, samt ved inddragelse af lokale aktører ved en byvandring.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten inden anlægsarbejde kan påbegyndes, herefter er der en tidsfrist på maksimalt 5 år for gennemførsel.

Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 2,5 mio. kr. hvoraf 20 % udgør kommunal egenfinansiering og 80 % udgør et statsligt bidrag.

Områdefornyelsens indsatser

I processen er der kommet frem at Flauenskjold står overfor udfordringer såsom:

 • Et udefineret og fragmenteret bycentrum
 • Manglende sammenbinding af byens knudepunkter og grønne områder
 • Et behov for en synlig identitet for byen

De udvalgte nedslag i områdefornyelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgene, og består af 5 fysiske indsatser. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Købmandspladsen, pladsdannelse ved byens købmand
 • Kulturpladsen, pladsdannelse ved Flauenskjold Kulturhus
 • Søtrappen, et rekreativt mødested ved Europasøen
 • Belysning ved søen, belysning af stiforbindelse ved Kristianshåbs Vej
 • Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold, en videreudvikling af sammenhængen mellem skole og hal

Købmandspladsen

Købmanden danner i dag allerede ramme om det uformelle møde mellem de lokale og besøgende, når man handler lokalt. Købmanden skal iscenesættes som centralt mødested for byen, med en attraktiv samlingsplads, der kan danne ramme om den lokale puls, ophold og forskellige aktiviteter. Pladsen skal være med til at definere byens centrum ved et opholdsmøbel langs facaden, begrønning og en signatur markør med et mindre hus – et overdækket rum til ophold.

Kulturpladsen

I relation til Købmandspladsen vil en pladsdannelse ved Flauenskjold Kulturhus synliggøre og trække byens aktivitet ud til Ålborgvej, og sammen definere byens centrum. Et nyt byrum skal få bygningens aktiviteter inde og ude til at smelte sammen, og markere det som et livligt og samlende mødested, både til hverdag og fest. Et terassedæk med bænk skal trække bygningens aktiviteter udendørs, mens mindre huse vil fungere både som små lommer for ophold og leg, og være en identitetsskabende markør og genkendeligt element.

Søtrappen

Europasøen kan anses som byens rekreative hjerte, hvor naturen trækkes helt tæt på byen. En søtrappe skal forstærke området som et grønt og blåt mødested. Søtrappen skal møde vandet og indbyde til ophold og udflugter, og derved tiltrække flere til at opleve og opholde sig ved søens bred. Trappen skal være en ny attraktion ved søen og samtidig understøtte de allerede etablerede tiltag med shelters og bålhytte.

Belysning ved søen

Der ønskes at etablere parkbelysning på stien i forlængelse af Kristianshåbs Vej. Belysningen skal markere og skabe en tryg forbindelse langs søen for bløde trafikanter mellem byen og landdistriktet.

Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold

Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold startede som et skoleprojekt i helhedsplanen med ønsket om at motivere alle aldersgrupper til aktivitet og fællesskab i lokalområdet. I områdefornyelsen afsættes der midler til at videreudvikle initiativet og sammenkoble det med byens øvrige tiltag, her med fokus på forbindelsen og sammenhængen mellem skolen og fritidslivet ved byens hal og skaterrampe.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Statslig

Kommune

Tidsplan - igangsætning

Programskrivning og projektledelse

220.000

176.000

44.000

2021-2022

Købmandspladsen

800.000

640.000

160.000

2022

Kulturpladsen

475.000

380.000

95.000

2022

Søtrappen

500.000

400.000

100.000

2023

Belysning ved søen

225.000

180.000

45.000

2022

Fællesskab og fuld fart på Flauenskjold

280.000

224.000

56.000

2023

I alt

2.500.000

2.000.000

500.000

For at kommunen kan få 80 % i refusion til områdefornyelsen fra staten, skal der være meddelt tilsagn senest den 31. december 2021.

Fagforvaltningen for Teknik- & Miljø foreslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for udviklingsprojekter i Flauenskjold, med hjemtagning af statsmidler for områdefornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Flauenskjold i budget 2021. Dette er jævnfør Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at omlægge fokusbyarbejdet til områdefornyelse på mødet den 12. april 2021.

Beløbet er frigivet.

Beslutning

Planlægger Maria Juul Pedersen kom til mødet og fremlagde sagen.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om bygningsfornyelse - Borgergade 17-19, Jerslev


Resume

Sagsforløb: TM

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til renovering af facade på ejendommen Borgergade 17-19 i Jerslev. Bygningen er beliggende centralt i Jerslev bymidte langs én af byens gamle hovedgader.

Omkostninger til renovering af facade og tag samt udskiftning af vinduer og døre er beregnet ud fra to indhentede tilbud og beløber sig til 430.732 kr. Projektet kan støttes via puljen til bygningsfornyelse med 50 % af omkostningerne inkl. moms. Den offentlige støtte finansieres med 80 % fra staten og 20 % fra Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til den samlede facaderenovering.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Borgergade 17-19, Jerslev, søger om tilskud til renovering af facade med nye tilpassede vinduer samt maling af facade, gavle, tagkonstruktion og kviste. Den udvendige renovering er en del af en større samlet renovering, hvor boliglejemål på den øverste etage ligeledes renoveres.

Bygningen er opført i 1920 og har i starten været hjem for den lokalkendte musiker og fotograf Peter Høgsted. Borgergade 17 og 19 er senere blevet sammenlagt, hvor der blev drevet elforretning i stueetagen og herefter udlejningsejendom. Bygningens facade viser en fin detaljegrad og både mursten og de dekorative detaljer.

Arkitekturen er historicistisk, hvilket tydeligt ses ved søjlerne langs etageadskillelsen og gesimserne over vinduesåbningerne, der begge trækker referencer til det antikke Grækenland og viser en form for diskret velstand.

Bygningen fremstår i dag i nogenlunde original stand, dog med nyere vinduer og eternittag. Alle vinduer er dårligt vedligeholdte og trænger til udskiftning, men eternittaget er af nyere dato og er i forholdsvis god stand.

Fagforvaltningen vurderer, at en facaderenovering samt opmaling på ny vil kunne give en flot og fremtrædende bygning, der vil medvirke til en forskønnelse af gadebilledet i Borgergade. Det er håbet at bygningsfornyelsen kan medvirke til, at andre bygningsejere kan se værdien i at facaderenovere – ligesom det ses i Dronninglund midtby i øjeblikket, hvor mange bygninger er blevet renoveret de sidste to år, både med og uden offentlig støtte.

Fagforvaltningen har haft en god og positiv dialog med ejeren om valg af løsninger, med udgangspunkt i visualiseringen. Der er indhentet tilbud på den samlede renovering af den udvendige facade pålydende i alt 430.732 kr. inkl. moms. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter at bevilge midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 80 % i statslig refusion af tilskuddet.

Finansieringen er således:

Ejer: 215.366 kr. (50 %)

Offentlig: 215.366 kr. (50 %)

Samlet: 430.732 kr. (100 %)

Af det offentlige tilskud på 215.366 kr. kan der i 2021 hentes 80 % i refusion gennem statens Landsbypulje. Den kommunale andel bliver således:

Kommunal: 43.073 kr. (20 %)

Statslig 172.293 kr. (80 %)

Samlet: 215.366 kr. (100 %)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 215.366 kr. i tilskud til facaderenovering af Borgergade 17-19, Jerslev, via puljen til bygningsfornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i budget 2021 er 0,536 mio. kr. i puljen til bygningsfornyelse, der endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter. Beløbet er frigivet.

Prioriteres beløbet på 0,043 mio. kr. til Borgergade 17-19 (den kommunale udgift) er der således 0,493 mio. kr. tilbage i puljen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Handleplan 2022-2025 for buslæskærme


Resume

Sagsforløb: TM

Handleplan 2022-2025 for buslæskærme er en videreføring af Handlingsplan 2021, hvor Fagforvaltningen for Teknik og Miljø hen over sommeren 2021 har ført tilsyn og udført reparationer med de kommuneejede buslæskærme. Resultatet af tilsynet og reparationerne danner grundlag for handleplan 2022-2025.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Handleplan 2022-2025 for buslæskærme kan godkendes.

Sagsfremstilling

For at skabe den bedste service og komfort for de af kommunens borgere, der benytter den kollektive trafik, er der opstillet en række buslæskærme rundt om i kommunen. Disse buslæskærme ønskes placeret, så de er til gavn for flest mulige borgere og samtidig være i en stand, der indbyder til brug.

Handleplan 2022-2025 for buslæskærme er en videreføring af Handlingsplan 2021, der Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 12. april 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har hen over sommeren 2021 ført tilsyn med de 82 kommuneejede buslæskærme. Under tilsynet er der yderligere registreret 8 nye kommuneejede buslæskærme, der ikke var kortlagt ved tidligere gennemgange. Derved er antallet af registrerede buslæskærme i Brønderslev Kommune steget til 112 stk., hvor de 90 stk. er kommuneejede.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har som del af Handlingsplan 2021 udført tilsyn med de kommuneejet buslæskærme og vurderet tilstanden efter en skala 1-5:

Kode

Tilstand

Handlinger

1

Nye / Meget gode

Det er ikke nødvendigt med handlinger for buslæskærme med denne tilstand

2

Gode

Tilstanden på buslæskærmen er fin, men der kan overvejes en opfriskning.

3

Middel

Tilstanden på buslæskærmen er okay, men der er behov for mindre reparationer

4

Dårlige

Tilstanden på buslæskærmen er dårlig og der er behov for større reparationer

5

Meget dårlige

Bør udskiftes

Tilstanden på de kommuneejede buslæskærme er forbedret i forhold til tilstanden vurderet i Handlingsplan 2021. Dette skyldes reparationer og opdatering af tilstanden foretaget ved tilsyn. 94 % er placeret i kategorierne Meget god, God og Middel. Der er fortsat 2 stk. buslæskærme i kategorien Meget dårlige. Disse vil blive udskiftet i indeværende år som del af Handlingsplan 2021 og dermed allerede finansieret.

Handlinger 2022-2025

For at sikre en fortsat god standard på Brønderslev Kommunes buslæskærme vil følgende 3 punkter implementeres:

 • Årligt tilsyn med halvdelen af buslæskærmene
 • Årlig udskiftning af buslæskærme med nye
 • Nedtagning af buslæskærme der ikke er i brug

Et årligt tilsyn med halvdelen af buslæskærmene vil sikre, at de fortsat vil været i god stand og eventuelle fejl og mangler vil blive opdateret. Det er vurderet, at et tilsyn hver andet år er tilstrækkelig for at sikre buslæskærmenes tilstand. Kommunens læskærme vil blive tilset efter følgende: Den østlige del af kommunen i lige årstal, mens den vestlige del af kommunen i ulige årstal

På trods af det løbende eftersyn og drift, vil der være buslæskærme, der trænger til udskiftning. Derfor vil der årligt blive vurderet, hvilke og antallet af buslæskærme der bør udskiftes med nye. Fagforvaltningen vil en gang årligt foreslå Teknik- og Miljøudvalget, hvilke og antallet af buslæskærme der skal udskiftes. Antallet af foreslåede buslæskærme vil typisk være mellem 0-3 stk. En ny buslæskærm koster 100.000 kr. at anlægge.

Der bliver årligt afsat 73.000 kr. til vedligehold af buslæskærme og andet stoppestedsudstyr. De bliver bl.a. brugt til nye glas hvis de bliver smadret, nye topskilte og andre lignende ting. Beløbet dækker ikke nye buslæskærme.

Forslag til udskiftning af buslæskærme til nye i 2022 vil komme i forbindelse med prioriteringen af anlægsmidler for 2022.

Det er flere år siden nogle af buslæskærmene er opsat. I mellemtiden er busruterne blevet ændret. Derfor står nogle buslæskærme placeret på steder, hvor der ikke længere kører en bus. Derfor fjernes de buslæskærme, hvor bussen ikke længere kører. Disse vil blive opbevaret på materielgården og vil kunne benyttes i landzone efter behov enten ved mangel eller til udskiftning.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Handleplan 2022-2025 for buslæskærme.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 årligt er afsat 73.000 kr. til buslæskærme.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Handleplan for hovedstierne i de tre hovedbyer


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Byrådet har den 16. december 2020 godkendt Stiplan for Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende den 8. februar 2021 godkendt handleplanen for cykelstierne i det åbne land.

I forlængelse af stiplanen har fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet en handleplan for stierne i byerne. Handleplanen er begrænset i første omgang til at omhandle hovedstierne i de 3 hovedbyer i Brønderslev Kommune: Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.

Handleplanen indeholder en prioriteringsliste af hovedstier, der mangler udstyr for at opnå serviceniveauet som en hovedsti. Yderligere er der en prioriteringsliste over forslag til nye hovedstier.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om handleplanen for stierne i byerne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med handleplanen for stierne i byerne er at sikre tilgængelighed og sammenhæng i infrastrukturen i takt med at byerne udbygges og omdannes. Handleplanen tager udgangspunkt i, at det skal være trygt at bevæge sig som cyklist og fodgænger i byerne.

Handleplanen for stierne afgrænses til at omhandle en udpegning af hovedstierne i de tre største byer i Brønderslev Kommune: Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Et sammenhængende hovedstinet skal sikre gode rammer for cyklister og fodgængere målrettet mod byens centrum, skole, institutioner og andre fritidsinstitutioner.

I handleplanen er der 2 prioriteringslister til henholdsvis hovedstier, der mangler udstyr og forslag til nye hovedstier. Der er 9 eksisterende hovedstier, som mangler enten asfalt eller belysning, som har en sammenlagt overslagspris på 612.000 kr. og 5 forslag til udbygning af hovedstinettet. Prioriteringen imellem dem er foretaget ud fra en vurdering af nærmest beliggende skoler, institutioner m.v. samt forventede antal brugere.

Det udpegede hovedstinet inddrager private fællesstier, som optages til offentlige stier. Det udpegede hovedstinet indeholder 10 stier, som skal optages til offentlige stier. Ved optagelse af private fællesstier til offentlige skal omkostning til daglig drift følge med. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udregnet en enhedspris på 7,95 kr. pr. m2 sti pr. år ekskl. vinterdrift. I enhedsprisen er der 2 gange fejning, kantklipning og evt. reparationer af belægningen.

Sti nr.

Kort beskrivelse

Bredde [m]

Længde [m]

Pris [kr. pr. år]

1

Vest for komponistvænget, Brønderslev

2,4

584

11.143

2

Øst for komponistvænget, Brønderslev

1,3

355

3.669

3

Fra Hedeparken/Mossøparken mod nord, Brønderslev

2,25

410

7.334

4

Ved Nygårdsvænget, Brønderslev

1,75

16

223

5

Ved Skjoldsgade, Brønderslev

2

128

2.035

6

Sydvest for Østermarken, Hjallerup

2

234

3.721

7

Syd for Østermarken, Hjallerup

2

560

8.904

8

Vest for Skelbakken, Hjallerup

2

280

4.452

9

Langs med Rævdalslunden, Dronninglund

2,5

318

6.320

10

Nordvest for Moltkesvej, Dronninglund

2

230

3.657

I alt

51.458

Stienernes placering kan ses i bilaget Kortoversigt over optagelse af privat fællesstier til offentlige stier.

Mellem sti nr. 1 og 2 ved komponistvænget, er der en sikker stikrydsning ude af niveau, i form af en stitunnel. Omkostningen for drift og vedligeholdelse af en stitunnel udgør 15.000 kr. pr. år. Den totale omkostning for optagelse af private fællesstier er 66.458 kr. pr. år (ekskl. vinterdrift). Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at det koster 8,5 kr. pr. m2 sti at vinterdrifte pr. vinter. De 10 stier, som optages, vil koste omkring 55.000 kr. pr. vinter at snerydde og salte. De ekstra driftsudgifter medtages på opmærksomhedslisten til budget 2023.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget at godkende handleplanen for stierne i byerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Færdselssikkerhedsrådet, 8. november 2021, pkt. 3:

Færdselssikkerhedsrådet har taget Handleplan for stierne i byerne til efterretning og sender den til Teknik- og Miljøudvalget.

Torben Stenskrog Madsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af vejnavn til ny byggemodning Engene, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM

Der skal byggemodnes et areal til boligområde i Engene, Brønderslev, etape 1A. Det skal derfor besluttes, hvilket vejnavn området skal have.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et vejnavn.

Sagsfremstilling

Der skal byggemodnes et areal til boligområde Engene i den sydlige del af Brønderslev. Der er på længere sigt påtænkt en byggemodning af hele området mellem Kornumgårdsvej, Sdr. Omfartsvej og Søndergade. I første omgang gælder det etape 1A. Etape 1A får indkørsel fra Starengvej.

Navnet Stareng er betegnelsen for en type engområde. Derfor forslås det, at vejen navngives efter en engplante.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et af følgende navne:

 • Dværgstarvej
 • Hirsestarvej
 • Topstarvej
 • Pileurtvej

De er alle navne på engplanter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Pileurtvej blev valgt.

Bilag

Til toppen


10. Opretholdelse af produktionsboringer ved tilslutning til alment vandværk


Resume

Sagsforløb: TM

Der er opstået tvivl om, hvorvidt fagforvaltningens nuværende praksis med at kræve sløjfning af produktionsboringer ved tilslutning til alment vandværk er hensigtsmæssig. Rent konkret har flere landmænd ytret ønske om at beholde deres eksisterende boring eller ansøge om en ny til husdyrhold, selvom ejendommens husholdning er tilsluttet almen vandforsyning.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om eksisterende administrationspraksis, hvor der er krav om sløjfning af produktionsboringer ved tilslutning til alment vandværk, videreføres eller om administrationspraksis ønskes ændret, således at en landmand eller en virksomhed kan søge om vandindvinding fra en produktionsboring, selvom ejendommen er tilsluttet alment vandværk.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen er blevet udfordret omkring, hvorvidt forvaltningens praksis er hensigtsmæssig. Der er ytret ønske om, at man som landmand kan have en produktionsboring til husdyrhold, selvom ejendommen er tilsluttet almen vandforsyning.

Nuværende praksis

Fagforvaltningen har en praksis om, at når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, forlanges produktionsboringer sløjfet.

Denne praksis følger af kommunens vandforsyningsplan punkt 2.1.2, der siger at,

”Ved tilslutning af en ejendom til et vandværk forudsættes det, at hele ejendommens forbrug af vand aftages fra vandværket (markvanding undtaget). Der kan undtagelsesvis gives tilladelse til at anvende brønden eller boringen til f.eks. produktionsvand eller et til andet særligt erhvervsmæssigt formål, hvor der ikke kræves vand af drikkevandskvalitet. En tilladelse hertil kan f.eks. gives, hvis vandforsyningen ikke ser sig i stand til at levere den ønskede mængde vand til virksomheden eller ejendommen.”

Når en ejendom tilsluttes alment vandværk, kan ejer, hvis ejendommen opfylder dette, søge om at konvertere den private brønd/boring om til en markvandingsboring. Det er der enkelte ejere, der gør. Der kan imidlertid ikke ansøges om etablering af en ”produktionsvandboring”, medmindre vandværket ikke er i stand til at levere den ønskede vandmængde."

Der har i kommunen ikke været eksempler på vandværker, som ikke har set sig i stand til at levere den ønskede mængde vand.

Fordele/ulemper

Fagforvaltningen har umiddelbart identificeret følgende fordele og ulemper, såfremt man vil tillade produktionsboringer på ejendomme, som er tilsluttet alment vandværk (ikke udtømmende):

Fordele

 • Forbrugeren (landmanden/virksomheden) får billigt vand
 • Nogle vandværker kan undgå hård belastning på egne boringer
 • Dyr og industrielle processer kan i nogle tilfælde anvende vand, som ikke er af drikkevandskvalitet og derved spare på drikkevandsressourcen

Ulemper

 • Vandværkerne har muligvis dimensioneret deres ledningsnet til at kunne levere vand til husdyrbrug og får måske problemer med vandkvaliteten såfremt forbruget falder væsentligt
 • Vandværkerne mister indtægter og kan have svært ved at forrente deres investering i ledningsnet i de tyndtbefolkede dele af deres forsyningsområde
 • Mere administrativt arbejde for forvaltningen (vandindvindingstilladelser, tilsyn, sikring af adskillelse af husholdnings- og husdyrvand, etc.)
 • Decentrale produktionsboringer kan muligvis påvirke vandværkernes indvindingsforhold

Høring af Danske Vandværker

Fagforvaltningen har rettet henvendelse til brancheorganisationen for Danske Vandværker og præsenteret dem problemstillingen. Danske Vandværker påpeger, at en produktionsboring på en ejendom, der allerede er tilsluttet et vandværk, vil påvirke vandværkets økonomi negativt samt muligvis give forsyningstekniske udfordringer. Såfremt ejendommen ikke tidligere har været tilsluttet et vandværk, anbefaler de at lade det regulere via det enkelte vandværks regulativ. Dette er dog ikke en mulighed for vandværkerne i Brønderslev Kommune, da der foreligger en vandforsyningsplan, der regulerer dette.

Praksis i nabokommuner

I de tre nabokommuner Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt tillader man at ejere af landbrugsejendomme, der er tilsluttet alment vandværk, at søge om produktionsboringer. Der er dog visse forbehold således at man typisk ikke tillader nye boringer såfremt ejendommen har været tilsluttet vandværk i en længere periode.

Problematik

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ønsker at ændre praksis, skal der laves et tillæg til den eksisterende vandforsyningsplan. Tillæg til vandforsyningsplanen skal udarbejdes i dialog med vandværkerne i kommunen og andre interessenter. Det forventes at denne proces vil strække sig over en periode på minimum 6 måneder, inklusive politisk behandling og 8 ugers offentlig høring.

Det bemærkes, at selvom man ændrer praksis og giver mulighed for at søge om indvinding af grundvand til en produktionsboring, så skal ansøgningen individuelt realitetsbehandles, og der er risiko for at der gives afslag, hvis der viser sig at være en uacceptabel påvirkning af nærliggende naturområder etc. Produktionsboringer dækker i denne sammenhæng kun over boringer, der anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, og der kan efter udarbejdelse af tillæg til vandforsyningsplan stadigvæk ikke søges om vandindvinding til hobbybrug (husdyr/bilvask/havevanding etc.) i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter sig for en af følgende 2 løsninger:

 1. Eksisterende administrationspraksis, hvor der er krav om sløjfning af produktionsboringer ved tilslutning til alment vandværk, videreføres.
 2. Administrationspraksis ændres, så en landmand eller en virksomhed kan ansøge om vandindvinding fra produktionsboringer, når ejendommen er tilsluttet alment vandværk. Teknik- og Miljøudvalget skal i den forbindelse tage stilling til, om der skal udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen med tilhørende retningslinjer for administration af emnet.

I det omfang Teknik- og Miljøudvalget vælger alternativ 2, skal der tages stilling til, om eksisterende sager vedrørende sløjfning af produktionsboringer skal sættes på pause, indtil der foreligger et tillæg til vandforsyningsplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Alternativ 2 blev valgt – eksisterende sager vedr. sløjfning af produktionsboringer sættes på pause, indtil der foreligger et tillæg til vandforsyningsplanen.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i NCC-sag


Resume

Sagsforløb: TM

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 5. november 2021 har truffet afgørelse i sagen vedr. den påklagede miljøgodkendelse til NCC. Brønderslev Kommunes afgørelse stadfæstes med ændringer.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune meddelte den 25. august 2020 en afgørelse om vilkårsændringer samt tillæg til miljøgodkendelse til NCC, Dalvej 1, Hjallerup. Afgørelsen blev påklaget af naboerne samt af NCC. Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Brønderslev Kommunes afgørelse. Afgørelsen er dermed endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Sagens parter kan inden for 6 måneder indbringe den for domstolene.

Klagenævnet har lavet 2 ændringer i afgørelsen:

Den første ændring omfatter en ændring af vilkår om maksimal natstøj (spidsbelastning eller peaks) ved Håndværkervej 30, 1. sal. Virksomheders natstøj ved boliger reguleres både ud fra grænseværdier, som beregnes som et gennemsnit af støjen over 30 minutter, samt efter en maksimal støj som forekommer ved spidsbelastning eller peak. Grænseværdierne, som repræsenterer et gennemsnit, ændres ikke af klagenævnet. Ved Håndværkervej 30, 1. sal er der forsat en støjgrænse på 44 dB(A), som sænkes til 41 dB(A) ved gennemførelse af støjdæmpende foranstaltninger. Dette bibeholdes. Klagenævnet ændrer ikke ved Brønderslev Kommunes vurdering af, at det er proportionalt, at NCC skal betale 1,3 mio. kr. for at dæmpe støjen fra 44 dB(A) til 41 dB(A). Klagenævnet ændrer ligeledes ikke ved Brønderslev Kommunes vurdering af, at det ikke er proportionalt, at NCC skal betale yderligere 2. mio. kr. for at sænke støjen fra 41 dB(A) til 40 dB(A), som er den vejledende natstøjgrænseværdi ved boliger.

I henhold til støjvejledningen må natstøjgrænsen ved boliger maksimalt overskrides med 15 dB(A) i spidspidsbelastningen/peaks. Brønderslev Kommune har i miljøgodkendelsen fastsat den maksimale natstøj til 16 dB(A) over grænseværdien. Dette ændrer klagenævnet til en maksimal natstøj på 56 dB(A). Klagenævnet redegør for, at NCC vil kunne overholde denne maksimale natstøjværdi.

Den anden ændring omhandler en udsættelse af den frist, NCC havde for at gennemføre støjdæmpende tiltag ved Håndværkervej 30, 1. sal. Oprindeligt skulle NCC foretage en dæmpning inden udgangen af 2021. Denne frist er nu sat til 1 år og 4 måneder efter klagenævnsafgørelsen, dvs. til den 5. marts 2023.

Klagenævnet har behandlet følgende punkter:

 1. Lugtgener.
 2. Gener fra diffust støv.
 3. Støj.
 4. Ophævelse af vilkår om maksimalt oplag af genbrugsasfalt.

Klagenævnet behandler ikke spørgsmålet vedr. ophævelse af vilkår om produktionsloft, idet nævnet i 2018 stadfæstede en afgørelse, hvor dette vilkår var fjernet.

Klagenævnet behandler endvidere ikke spørgsmålet om asfaltvolden, idet vilkår 13 i den påklagede afgørelse siger, at asfaltvolden skal fjernes og erstattes af et 3 m højt støjhegn. NCC har den 9. november 2021 telefonisk meddelt, at de planlægger at gøre dette.

Ad 1. Lugtgener.

Klagenævnet har forholdt sig til, at naboerne fremfører, at de fastsatte vilkår til begrænsning af lugt ikke er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod lugtgener, samt at virksomheden ikke overholder de fastsatte vilkår.

Nævnet fremfører, at det er kommunen, som vurderer, om vilkår overholdes. Nævnet finder desuden, at de fastsatte lugtvilkår er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige lugtgener. Der er lagt vægt på, at standardvilkåret herfor er benyttet. Nævnet vurderer, at yderligere vilkår til begrænsning af lugt ikke er nødvendige.

Ad 2) Gener fra diffust støv.

Klagenævnet har forholdt sig til, at naboerne fremfører, at de fastsatte vilkår til begrænsning af diffust støv ikke er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod støvgener, samt at virksomheden ikke overholder de fastsatte vilkår.

Nævnet fremfører, at det er kommunen, som vurderer, om vilkår overholdes. Nævnet finder desuden, at de fastsatte støvvilkår er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støvgener. Der er lagt vægt på, at standardvilkår herfor er benyttet, og at der er suppleret med yderligere vilkår for støvdæmpning. Der er desuden lagt vægt på, at nedknusningsaktiviteterne flyttes længere væk fra beboelse. Fagforvaltningen gør her opmærksom på, at flytningen af knusepladsen ikke er realiseret, men NCC har telefonisk oplyst, at de agter at flytte knusepladsen, etablere støjhegn og fjerne asfaltvolden.

Ad 3) Støj.

Nævnet finder ikke anledning til at ændre de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænser. Dette gælder også for de områder, hvor der er fastsat højere støjgrænser end de vejledende. Klagenævnet foretager dog en mindre ændring af maksimalstøjen om natten. Dette er behandlet ovenfor under beskrivelsen af ændringer foretaget af klagenævnet.

Ad 4) Ophævelse af vilkår om maksimalt oplag af genbrugsasfalt.

Nævnet finder ikke anledning til at ændre Brønderslev Kommunes afgørelse om at ophæve vilkår for maksimalt oplag af genbrugsasfalt. Nævnet begrunder dette med, at der ikke er standardvilkår for maksimalt oplag, og at Brønderslev Kommune har vurderet, at det ikke er miljømæssigt nødvendigt. Nævnet henviser til, at støjgrænserne kan overholdes, idet der ikke modtages genbrugsasfalt samtidig med, at der knuses asfalt.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Miljøstyrelsens tilbagemelding omkring støv tages på næste møde.

Bilag

Til toppen


12. I/S Reno-Nord - Årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har udarbejdet årsrapport for 2020. Årets resultat blev et overskud på 12,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 20,8 mio. kr.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde i Reno-Nord d. 18. maj 2021. Nedenfor er vist hovedtallene i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.)

Omsætning

290.342 kr.

Andre driftsindtægter

929 kr.

Samlede indtægter

291.271 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

272.333 kr.

Resultat før finansielle poster

18.938 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

6.718 kr.

Årets resultat

12.220 kr.

I budget 2020 var der et forventet overskud på 20,8 mio. kr. Det samlede resultat er altså 8,6 mio. kr. dårligere end budgetteret. Dette kan hovedsageligt henregnes til en mindre rentabel drift af affaldsenergianlægget, da omkostningerne har været forøget, mens der har været en omkostningsnedgang som følge af lave elpriser i 2020 og manglende levering af affald til forbrænding. Dette opvejes dog lidt af en forøget indtjening på deponiet og farligt affald, da omsætninger i disse afdelinger var stigende, mens omkostningerne ikke blev tilsvarende forøget.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 129,1 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. I/S Reno-Nord - Budget 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2022. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 1,7 mio. kr. I forhold til budget 2020 sker der et fald på taksten for forbrænding af dagrenovationsaffald, mens øvrige priser er lidt stigende.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord har på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2021 vedtaget budget for 2022.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

281.769 kr.

Andre driftsindtægter

200 kr.

Samlede indtægter

281.969 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

279.127 kr.

Resultat før finansielle poster (inkl. afrundingsunøjagtighed)

2.841 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

1.096 kr.

Årets forventede resultat

1.745kr.

Priserne er ex. moms.

Stort set hele det forventede resultat på 1,7 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2022 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2020 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

775 kr.

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

575 kr.

Småt brændbart, sommerdrift, erhverv

675 kr.

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

685 kr.

Stort brændbart, sommerdrift, erhverv

785 kr.

Blandet deponiaffald

343 kr.

Blandet deponiaffald, inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter

887 kr.

Alle takster undtagen taksten for dagrenovationsaffald er hævet lidt i forhold til tidligere. Der er indført en sommertakst for erhverv, fordi behovet for varmeproduktion er lavere om sommeren, og fordi der er større udgifter til mellemlager.

I budget 2022 er taksten for forbrænding af dagrenovationsaffald sænket efter en række år med stigninger. Herunder ses en oversigt over taksten for forbrænding af dagrenovation gennem de sidste 5 år.

Budgetår

2018

2019

2020

2021

2022

Kr./t

830

830

840

860

775

Der er en forventning om, at taksten fremover vil kunne sænkes for ejerkommunerne. Det skyldes, at der den 1. januar 2022 betales et stort, men sidste afdrag på et stort lån.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af ejerkommunerne. Budgettet for 2022 for Reno-Nord er udarbejdet, før fusionen mellem AVV og Reno-Nord blev godkendt.

Taksten for forbrænding og deponering har generelt betydning for borgene og brugerne i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgettet blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Anlægsbevilling til byggemodning af 5 parceller Moltkes Allé Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parceller.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Bygmodning af de 5 parcelhusgrunde er en del af lokalplan 02-B-08.1 Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund, vedtaget den 12. april 2021.

Boligparcellerne ligger i umiddelbar sammenhæng med 17 tæt-lave almene boliger, som Sundby-Hvorup Boligselskab opfører og tæt på boligkvarteret på Moltkesvej. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale boligparceller til salg i Dronninglund. De 5 parcelhusgrunde har et samlet areal på 4.416 m2.

Boligparceller byggemodnes i samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab, så udgifterne til byggemodningen minimeres. Der er vedhæftet en oversigt over de udgifter af den samlede byggemodning, der tilfalder Brønderslev Kommune. Med Sundby-Hvorup Boligselskab deles udgiften til varmeledningen som 5/22-dele af 440.000 kr. eks. moms. Svarende til at Brønderslev Kommunes andel er i alt 100.000 kr. eks. moms.

Der ud over bliver hver part opkrævet fra de respektive private virksomheder for forsyning med el, vand og kloak, når byggemodningen igangsættes. Brønderslev Kommune vil derfor have udlæg for forsyningerne på el, vand og kloak for i alt 93.206 kr. eks. moms pr. parcel. Udgifterne er hentet fra takstbladene for de private virksomheder, der har ansvaret for tilslutningerne. Samlet udlæg til forsyningerne på 466.030 kr. eksklusiv moms. Yderligere har Brønderslev Kommune betalt for udstykning, blikfangsskilt, projektering af de 5 parceller og får udgifter i forbindelse med tinglysningen. Disse udgifter fremgår af bilag.

Brønderslev Kommune hæfter samlet for i alt 667.815 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde. Herudover søges om 15.000 kr. eks. moms til markedsføring i forbindelse med salg af grundene, samt 17.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med byggemodning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund. Bevillingen foreslås finansieret af kontoen for jordforsyning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé foreslås finansieret af jordforsyningskontoen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 8:

Udsættes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Det tilføjes i notatet, at boligselskabet afholder udgifter til fortov, vej og gadebelysning.

Bilag

Til toppen


15. Anlægsregnskab for renoveringsprojekter i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Renoveringsprojekter i Vej og Park.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af Coronakrisen aftalte KL og regeringen, at kommunerne skulle fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. til 2020, og suspenderede samtidig anlægsloftet på 19,1 mia. kr. for 2020. Samtidig kunne kommunerne søge om lånefinansiering af de nye anlægsprojekter.

I den forbindelse besluttede Byrådet blandt andet at afsætte 5 mio. kr. til Renoveringsprojekter i Vej og Park, som krævede midlertidige nyansættelser. Dette skulle være med til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Brønderslev Kommune søgte og fik lånetilsagn til projektet.

I projektperioden fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020 har der været 14 midlertidige projektansættelser i Vej og Park. Efterfølgende har 3 af de midlertidigt ansatte fået fast stilling i Vej og Park

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har den 29. april 2020 meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Rastepladser

222.000 kr.

Rhododendronparken

51.000 kr.

Vejtræer og vejrabatter

304.000 kr.

Fysisk syning af fortov

441.000 kr.

Sømosen, Dronninglund

35.000 kr.

Vedligehold af fortov

657.000 kr.

Opgradering af sti gennem Vestskoven, Brønderslev

781.000 kr.

Genopretning af rabatter

864.000 kr.

Skilte

460.000 kr.

Trafiktælling

39.000 kr.

Blomsterkummer

363.000 kr.

Stiplan for Brønderslev Kommune

534.000 kr.

Etablering af nye blomsterbede ved Brønderslev hallen

51.000 kr.

Administrative udgifter

43.000 kr.

Pavillon (til de ekstra ansatte)

157.000 kr.

I alt

5.002.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på

2.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


16. Anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3.

Projektets 2. etape omfatter udførelse af stamvej og kanaliseringsanlæg vedrørende 2 erhvervsgrunde. Etape 3 omfatter videreforlængelse af stamvejen vedrørende 2 yderligere erhvervsgrunde. I alt ca. 3,0 ha i den nye udstykning.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Bevilling i Byrådet de 9. oktober 2019, Økonomiudvalget den 20. november 2019 og Økonomiudvalget den 9. december 2020: 2.350.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

1.638.616 kr.

Gadebelysning

24.396 kr.

Landinspektør

23.980 kr.

Projektledelse, projektering og geoteknik

161.828 kr.

Ekstra arealerhvervelse højresvingsbane

18.960 kr.

I alt

1.866.780 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

483.220 kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet gunstige licitationspriser. Særligt omkostningerne til kanaliseringsanlæg på Ålborgvej var væsentlig mindre end forventet.

Herudover har der været relativt få uforudsete udgifter på ca. 2 % af entreprisesum.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


17. Anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Øster Brønderslev Nord, 1. etape - Velkomstcenter Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Øster Brønderslevvej Nord, 1. etape - Velkomstcenter Syd.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af ny stamvej og fordelingsvej samt venstre- og højresvingsbane på Øster Brønderslevvej.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Bevilling i Byrådet den 1. april 2020: 2.500.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

2.326.626 kr.

Gadebelysning

93.806 kr.

Landinspektør

35.555 kr.

Projektledelse, projektering og geoteknik

213.513 kr.

Lokalplan 01-E-16.01

140.164 kr.

Reserveres til slidlag

190.000 kr.

I alt

2.999.664 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på

499.664 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet ugunstige licitationspriser pga. travlhed i markedet, ca. 10 % højere end forventet.

Herudover omkostninger til forlængelse af fordelingsvej og højresvingsbane inkl. vejafvanding og cykelsti, i henhold til aftale med Colosseum Ejendomme den 15. december 2020. Omkostningerne var større end bidraget fra Colosseum Ejendomme.

Der har været uforudsete udgifter på ca. 10 % af entreprisesummen, hvilket også indgik i beregningen af overslaget. De primære uforudsete udgifter var tilkobling og omdannelse af anlæg for vejafvanding Øster Brønderslevvej samt omlægning af elkabler for at skabe plads til regnvandsbassin

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


18. Orientering om anskaffelse af maskiner i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM

Teknik- og Miljøudvalget har tilbage i 2013 besluttet, at maskinkøb over 1 mio. kr. skal forelægges for udvalget.

Fagforvaltningen har indgået aftale om anskaffelse af en ny lastbil, der skal erstatte to gamle lastbiler.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om orienteringen kan tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Vej- og Parks driftsbudget er der ikke afsat konkrete midler til investeringer i maskiner og udstyr. Det betyder, at det er den økonomiske situation det pågældende år der afgør omfanget af eventuelle investeringer. En effektiv opgaveløsning i Vej og Park kræver en tidssvarende maskinpark, der er tilpasset de drifts- og anlægsopgaver der skal løses.

Fagforvaltningen løser en række opgaver, som kræver større maskiner i form af lastbiler, traktorer og rendegravere. Maskinerne indgår i den daglige drift hele året, om sommeren til vedligeholds- og anlægsopgaver, og om vinteren til rydning af sne og saltning af veje.

I 2021 er der behov for at foretage en udskiftning af en lastbil. En lastbil som skal erstatte to gamle lastbiler. De gamle lastbiler står tit på værksted og medfører derved ekstra udgifter. Fagforvaltningen har allerede solgt en af de gamle lastbiler, og den anden lastbil skal også sælges. Den nye lastbil påmonteres en kran, der gør at den kan anvendes til at løse en række drifts- og anlægsopgaver i fagforvaltningen. Der er indgået aftale om anskaffelse af en ny lastbil til en værdi af ca. 1.8 mio. kr. Det forventes, at salget af de gamle lastbiler giver en indtægt på ca. kr. 180.000 kr. Den samlede investering på ca. 1.6 mio. kr. finansieres over Vej og Parks driftsbudget. Fagforvaltningen har ikke været opmærksom på beslutningen fra 2013. Fremadrettet fremlægges maskinkøb over 1. mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget inden der indgås aftaler.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


19. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: TM

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


20. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Blev drøftet.

Til toppen


21. Gennemgang af kontrakter på det grønne område i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM

Det er tidligere politisk besluttet, at Vej- og Park kan udføre indtægtsdækket virksomhed, og fagforvaltningen har fortaget en gennemgang af nuværende kontrakter på det grønne område.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om nuværende kontrakter med lodsejere, grundejerforeninger og virksomheder skal opsiges fra sæsonen 2022.

Sagsfremstilling

Det er tidligere politisk besluttet, at Vej- og Park kan udføre indtægtsdækket virksomhed, enten via licitation eller ved konkret beslutning, idet der ved beslutningen tages hensyn til arbejdets størrelse, arbejdets karakter, samarbejde med lokale entreprenører, udnyttelse af det kommunale kapacitetsgrundlag m.v.

Salg af lovlig overskudskapacitet sker med hjemmel i kommunalfuldmagten, der regulerer kommunernes ulovbestemte opgaveudførsel.


Som reglerne er i dag, kan kommuner sælge opstået overskudskapacitet på markedet. Overskudskapaciteten må ikke dimensioneres med henblik på salg til markedet, og det må ikke være muligt for kommunen at afskaffe den ledige kapacitet permanent. Det er en betingelse, at salg af overskudskapacitet sker til markedspris, og det indgår ligeledes som et relevant moment i afvejningen af, om salget af overskudskapaciteten er lovligt, om den konkrete opgave i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. Et salg under markedspris kan desuden give anledning til statsstøtteretlige problemstillinger og derfor er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvorledes markedsprisen er opnået, fx gennem en konkurrenceudsættelse af salget.

En kommune har desuden mulighed for at løse opgaver, der fx geografisk ligger tæt på eller i forlængelsen af igangværende projekter. Eksempelvis ved udskiftning af en vandledning kan kommunen være behjælpelig med at etablere en stikledning ind på en privat grund. I det omfang der ikke findes private virksomheder, der kan udføre opgaven for grundejer, kan kommunen tilbyde hjælp til at løse opgaven.

Ankestyrelsen har i 2017 truffet en afgørelse i en sag, hvor Lyngby-Taarbæk kommune tilbød kommunens borgere en serviceordning, hvor kommunen sørgede for vinterbekæmpelse af kørebane og renholdelse af rendestene på private fællesveje mod betaling. På baggrund af blandt andet en udtalelse fra Vejdirektoratet vurderede Ankestyrelsen, at der ikke var hjemmel til sådan en service i loven om private veje. Ankestyrelsen vurderede derudover, at serviceaftalen på det foreliggende grundlag ikke var lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Fagforvaltningen har på nuværende tidspunkt 33 kontrakter med private lodsejere, grundejerforeninger og virksomheder om vedligehold af det grønne område. Det forventes, at kontrakterne giver en omsætning på ca. 430.000 kr. i 2021.

I henhold til kommunalfuldmagten kan kommunen sælge overskudskapacitet under forudsætning af at salg af overskudskapacitet sker til markedspris, men det at indgå konkrete kontrakter der løber over flere år vurderes ikke at falde ind under rammerne i kommunalfuldmagten, Timepriserne for arbejde for fremmede fastsættes politisk og genspejler nødvendigtvist ikke markedspriserne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter om eksisterende kontrakter på det grønne område skal opsiges med virkning fra sæsonen 2022.

Personale

En reduktion i indtægterne betyder, at der skal ske en mindre reduktion af personaleressourcer i form af naturlig afgang.

Beslutning

Blev drøftet.

Udvalget ønsker en gennemgang af hele området efter den 1. januar 2022.

Bilag

Til toppen


22. Handicapforhold / Integrationsforhold


Resume

Sagsforløb: TM

Personale

Ingen.

Beslutning

Den nye sammensætning af Handicaprådet.

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: TM

Beslutning
 • Strandvænget – beplantningsbælte.
 • Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2021 holdes i Flauenskjold Hallen, kl. 8:00
 • § 3 uoverensstemmelses-sag.

Til toppen


24. Lukket punkt: Frigivelse af midler til projektering


Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen


25. Lukket punkt: Kondemnering af bolig


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


26. Lukket punkt: Håndhævelse af manglende efterkommelse af påbud


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


27. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 22. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer